Asst. Prof. Dr. Elif BOZCAN

CURRICULUM VITAE

 • Gazi University Guidance and Psychological Counselling Program (Undergrad , 1989)
 • 9 Eylül University Psychological services in education (Master , 1996)
 • Cyprus International University -Guidance and Psychological Counselling Program (Phd , 2014)
 • Altay, S., Ira, N., Ünal Bozcan, E., Yenal, H. (2011). 'Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze milli eğitim şuralarında okul öncesi eğitimi ve bugünkü durumu'. E-Journal of New World Seciences Academy. 6 (1). 2-21.
 • Ünal Bozcan, E., Kömleksiz, M. (2014). 'Reliability and validity study of the assessment of 6 year old children's emotional skills test (ACES) ın TRNC.' The Online Journal of New Horizons in Education. 4 (2), 1-12.
 • Ünal Bozcan, E., Kömleksiz, M. (2015). Eğitimde Drama Destekli Etkinliklerin Altı Yaş Çocuklarının Duygusal Becerilerine Etkisi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim çalışmaları Dergisi. 2(10), 35-56
 • Ünal Bozcan, E., Kömleksiz, M. (2016). Validity and reliability studies of recognizing and comprehending emotions test. International Journal on New Trends in Education and their Implications. 7 (2), 76-89.
 • Ünal Bozcan, E., Kargı, E. (2017). Preschool Teacher Candidates' Perceptions About Their Families. International Journal of Arts and Commerce. 6 (2), 40-48.
 • Aynur Kolburan Geçer, Nejat İra, Hakan,Yenal, Elif Bozcan, Münevver Yalçınkaya, Ali Tuna (2017). Dinçersınıf öğretmenliği bölümü ve beden eğitimi bölümü öğrencilerinin web ortamında bilgi arama-yorumlama stratejilerinin belirlenmesi. International journal of new trends in arts, sports &science education, volume 6 (3) issue 3, 16-33. ISSN: 2146 ' 9466.
 • Özturan, S., Ünal Bozcan, E. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmanin önemine ilişkin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching). 6(3): 78-90. ISSN: 2146-9199.
 • Azizoğlu, Ç., Gökmenoğlu, T., Ünal Bozcan, E. (2018). Çocuk Kitaplarında Değerler: KKTC'de Örtük Program Bağlamında Bir Çalışma. Başkent Universty Journal of Education. 5(2),122-138.
 • Ünal Bozcan, E., Yalçınkaya, M. (2018). TEMEL EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİCİLERİN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ. Turkish Studies Educational Sciences, 13/27; 263-284.
 • 1. Ünal, E. (2002). 'Celal Bayar Üniversitesi eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin ilköğretimde drama dersine ilişkin tutumları.'' Uluslararası I. Öğrenme-Öğretme Sempozyumu. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • 2. Ünal, E., Ira, N. (2008). 'İlköğretimde drama dersini alan üniversite öğrencilerinin, bu derse yönelik tutumlarının karşılaştırılması' International Conference on Educational Sciences 08'. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Magosa.
 • 3. Ünal, Bozcan, E., Balkan, E., Bolkan, A., Serin, O. (2010). 'A study of communication skills and loneliness levels of university students in terms of their internet habits' 10. International Technology Conference and Exhibition. 26-28 April, İstanbul.
 • 4. Ünal, Bozcan, E. (2010). 'Eğitim öğretim faaliyetlerinde teknoloji kullanımı'
 • 6. Ünal, Bozcan, E., Kargı, E. (2010).'Okul öncesi öğretmenliği adaylarının ailelerine yönelik algıları'. II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. 29 Nisan-02 Mayıs, Antalya.
 • 7. Ünal, Bozcan, E. (2010). 'Üniversite öğrencilerinin iletişim becerileri ve yalnızlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi'. I. Uluslararası Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Kongresi. 23-25 Haziran, Magosa.
 • 8.Ünal, Bozcan, E. (2011).'Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ile temel psikolojik ihtiyaçlarının incelenmesi: Kıbrıs örneklemi' (Examination of basic psychological needs of teachers with burnout levels: sampling of Cyprus) Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. 4 -7 Mayıs, Girne.
 • 9. 'Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Tutumları (2015). 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi.02-05 Eylül. Hacettepe Üniversitesi. Ankara.
 • 10. Ira, N., Ünal Bozcan, E. Equality of Opportunities in Education and Schooling Rates in Turkey. IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences Paris, 03-06. 02. 2016. France.
 • 11. Ira, N., Ünal Bozcan, E., Beytekin, F. Attitudes towards the Teaching Profession and Discipline of Pre-school teacher (Northern Cyprus republic of turkey and turkey samples). X. European Conference on Social and Behavioral Sciences Sarajevo, 19-22. 05. 2016. Bosnia and Herzegovina.
 • 12. Ira, N., Ünal, Bozcan, Uras, M., Ozenç, G. Emotional İntelligence Abilities of Pre-school Teachers and Problem Solving Skills (Northern Cyprus Republic of Turkey and Turkey samples). X. European Conference on Social and Behavioral Sciences Sarajevo, 19-22. 05. 2016. Bosnia and Herzegovina.
 • 13. Geçer, A., Yenal, H., Ünal Bozcan, E., İra, N., Tuna Dinçer, A. Sınıf Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Web Ortamında Bilgi Arama ve Yorumlama Stratejileri. 16th International Primary Teacher Education Symposium European University of Lefke Dr. Fazıl Küçük Faculty of Education. May 08-11, 2017. North Cyprus.
 • 14. Özturan, S., Ünal Bozcan, E.Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanmanın Önemine İlişkin Görüşleri. 8th International Congress on New Trends in Education - ICONTE . 18-20 May 2017. Antalya-Turkey.
 • 15. Ira, N., Ünal, Bozcan, E., Karakaya, A., Yılmaz, İ., Ardıç, G. (2010). 'Öğretmen adaylarının okul deneyimi dersinde gözlemledikleri öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri'. X. International Technology Conference and Exhibition. 26-28 April, İstanbul.
 • 16. Ünal Bozcan, E., Öztürk, E. (2018). Ebeveynlerin Anasınıfına Devam Eden Çocuklarına Yönelik Algıladıkları Sorunlar ve Ürettikleri Çözümler. Uluslararası Geleceğin Eğitimine Bakış Konferansı. 2- 4 Mayıs, Girne/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • 17. Ünal Bozcan, E., Koran, N., Berkmen, B., Tatlıcalı, E. (2018). Okul Öncesi Eğitim Kurumunda Devam Eden 4-6 Yaş Arasındaki Çocukların Ebeveynlerinin İstismara Yönelik Farkındalığı. Uluslararası Geleceğin Eğitimine Bakış Konferansı. 2- 4 Mayıs, Girne/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Silman, F., Ünal Bozcan, E., Koran, N. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algıları ve uygulamaları: kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti örneklemi. International Conference on Contemporary Women's Studies. March 7-8. İstanbul Universty. İstanbul.
 • . Eser, B., Ünal Bozcan, E. (2019). Okul öncesi dönemde 21. Yüzyil becerilerinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. V. Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi. 27-29 Haziran. İstanbul.
 • Eser, B., Ünal Bozcan, E. (2019). Öğretmen adaylarının çocuk kavramına ilişkin metaforik algıları. UGEBAK 2019. Uluslararası Geleceğin Eğitimine Bakış Konferansı. 25-27 Eylül. Girne. KKTC.
 • 1. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ders Kitabı. Tek ağaç Eylül Yayıncılık. 2006 Ankara.'Özel Eğitim' Bölümü, Bölüm yazarlığı. I. Basım
 • 2. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ders Kitabı. Nobel Yayıncılık. 2007 Ankara. 'Özel Eğitim' Bölümü, Bölüm yazarlığı. II. Basım
 • Dünyada Erken Çocukluk Eğitimi (2017). 11. Bölüm "Çek Cumhuriyeti'nde Erken Çocukluk Eğitimi" yazarlığı. 1. Basım, Nobel Yayıncılık: Ankara
 • Ünal Bozcan, E. (2018). Okul Öncesi Döneme Uygun Sınıf Ortamı. Silman, F., Avcıoğlu, H., (Edt.). Çağdaş Yaklaşımlarla Sınıf Yönetimi. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Ünal Bozcan, E. (2018). 0-3 Yaşta Aile Eğitimi ve Rehberlik. Gür, Ç. (Edt.). Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim. Ankara: Pegem Akademi.
 • 1. Ünal, E. (2004). 'Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi sinif öğretmenliği bölümünde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin ilköğretimde drama dersine ilişkin tutumları.'. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 5 (2): 1-15.
 • 2. Ünal, Bozcan, E. (2010). 'Eğitim öğretim faaliyetlerinde teknoloji kullanımı'. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 1(4) 2-21.
 • 1. Ünal, E. (2004).'İlköğretim okullarinda profesyonel olmayan rehberlik çalişmalari ve eksikliği
 • hissedilen hizmetler.(Demirci örnekleminde idareci ve öğretmenler üzerine bir
 • araştırma).' XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. İnönü Üniversitesi. Malatya.
 • 2. Ünal, E. (2005). 'İlköğretimde drama dersini alan üniversite öğrencilerinin, bu
 • derse yönelik tutumlarinin karşilaştirilmasi ve dersin öğrencilerin psiko-sosyal gelişimlerine olan etkileri.' XIV.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi. Denizli.
 • 3. Ünal, E. (2006). 'Ergenlik dönemindeki değişmelerin öğretiminde
 • karikatürlerden faydalanma' VII.Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi.Gazi Üniversitesi. Ankara.
 • 4. Ünal, Bozcan, E. (2010). 'Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Milli Eğitim Şuralarında okul öncesi eğitimi ve bugünkü durumu'. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Lefkoşa.
 • Şuralarında okul öncesi eğitimi ve bugünkü durumu'. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Lefkoşa.
 • 5. Yıldızlar, M., Kargı, E., Ünal, Bozcan, E. (2010). 'Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti anaokullarinda 'okul deneyimi' uygulamalari: okul öncesi eğitimde iyi örnekler sorunlar ve çözüm önerileri'. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Lefkoşa.
 • 'okul deneyimi' uygulamalari: okul öncesi eğitimde iyi örnekler sorunlar ve çözüm önerileri'. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Lefkoşa.
 • 1. Ünal, E. (2004). 'Eğitimde çağdaş bir öğretim yöntemi: drama.' Yeni Eğitim
 • Dergisi. Ekim-Kasım-Aralık sayısı.
 • 2. Ünal, E. (2005). 'İlköğretimde rehberlik hizmetlerinin önemi.' Yeni Eğitim
 • Dergisi. Ekim-Kasım-Aralık sayısı.
 • Eser, B. ve Ünal Bozcan, E.(2019). Okul öncesi Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Öğrenen Standartlarına Yönelik Görüşleri. Olkun, S., Engin Deniz, M., Toran, M., Sarı, M.H. (Edt.) İlköğretim Çalışmaları Bütünsel Açıdan Çocuk. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ünal Bozcan, E. 2020. Okulda ve eğitimde etik dışı davranışlar, etik ikilemler, sorunlar Silman., F., Ada, Ş. (Edt.). Eğitimde Ahlka ve Etik. Ankara: Pegem Akademi. ISBN: 9786257052436
 • Ünal Bozcan, E., Berkmen, B., Koran, N., Tatlıcalı, E. (2019). 4-6 Yaş Arasındaki Çocukların Ebeveynlerinin İstismara Yönelik Farkındalığı. Folklor/Edebiyat (Özel Sayı).25 (97): 494 – 508.
 • Silman, F., Ünal Bozcan, E., Koran, N. (2019). A Comparative Case Study On The Perceptions Of Pre-School Teachers On Gender Roles And Practices. International Journal of Psycho-Educational Sciences. 8, (3): 41-53.
 • 1. Examination of Story Books in Preschool Education Institutions in Terms of Values Education In the Turkish Republic of Northern Cyprus
 • 2. OPINIONS OF PRESCHOOL TEACHERS ON THE IMPORTANCE OF USING THE TECHNOLOGY OF INFORMATION AND COMMUNICATION
 • 3. Metaphorical Perceptions of Pre-school Students About Some Concepts
 • 4. The Effects of Preschool Students of Drama Activities Support Problem Solving Skills
 • 1. 'KKTC Anaokullarına devam eden 5 yaş öğrencilerinin kavram becerileri ve ve 
okul olgunluğu düzeylerinin incelenmesi'. 2012-2013 eğitim öğretim dönemi
 • 2013 TEŞEKKÜR, KKTC MEB MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
 • 2014 TEŞEKKÜR, KKTC MEB MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
 • 2013 TEŞEKKÜR, KKTC DEĞİRMENLİK LİSESİ "KARİYER GÜNLERİ"
 • 2014 TEŞEKKÜR, GAZİMAĞUSA MESLEK LİSESİ "WORKSHOP" EĞİTİMİ
 • 2016 TEŞEKKÜR, ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ "OYUNCAK BAĞIŞ KAMPANYASI"
 • 2017 TEŞEKKÜR, LEVENT KINDERGARTEN "MATERYAL SERGİSİ"
 • Basic education, drama in education, educational technologies
 • 1. Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Başkanlığı. (2004-2004)

 • 2. Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Başkanlığı. (2004-2006)
 • 3. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Okulu Koordinatörlüğü (2006-2008)
 • 4. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü, Bölüm Başkanlığı. (2015-2016)
 • 5. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı (2016-2017)
 • Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Uygulama Koordinatörlüğü (2019- devam ediyor)