Dr. Gülden SARI

CURRICULUM VITAE

 • Eastern Mediterranean University Turkish language and literature (Undergrad , 2002)
 • Eastern Mediterranean University Classical Turkish Literature (Master , 2004)
 • Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Classical Turkish Literature (Phd , 2014)
 • Sarı, G. (2014) "The Idiom's In 17th Century Poet Şinasi For Poem", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/6 Spring 2014, p. 913-931, ANKARA-TURKEY.
 • Sarı, G. (2015) "Nef'î's Couplet of a Hermeneutic Overvıew". The Journal of Academic Social Science Studies. Number: 38 , p. 359-370.
 • Sarı, G. (2015) "A Study About Couplet Structure on the Sebk-i Hindi: Rûz -Nâmeci-zâde Şinasi and His Divan", The Journal of International Social Research Volume: 8 Issue: 40 , p. 129-136.
 • Sarı, G., (2017) "Necati Bey's 'Rose' Rhymed Praise of the Human-Nature Relationship", Folklor/Edebiyat, C. 23, N. 92, V. 4, p. 63-78.
 • Sarı, G. (2009) "Necâtî Bey'in Gazellerindeki Teşbih Unsurları Üzerine Bazı Değerlendirmeler". I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu 15-17 Nisan 2009 "Ölümünün 500. Yılında Şâir Necâtî Anısına", Kocaeli: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, p. 712-724.
 • Sarı, G. (2014) "Handi Divanı'nda Saç ve Kâkül". Edebiyatta Kadın. XXVI. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu, Ed. Metin Turan, Ankara: Sage Matbaacılık, p.219-230.
 • Sarı, G. (2014) Kıbrıs'ta Klasik Türk Edebiyatı Çalışmalarının Kısa Bir Değerlendirmesi ve Handî'nin "Kıbrıs" Redifli Gazeli Üzerine Tahlilî Bir Çalışma'. Kıbrıs Türk Kültür ve Edebiyatı Sempozyumu,Nicosia: Cyprus Internatıonal University, p. 309-318.
 • Sarı, G. (2009) " 'Çocuk Dergisi'nin Biçim ve İçerik Yönünden İncelenmesi"XVIII. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu (Türk Kültüründe Çocuk ve Çocuk Edebiyatı/Edebiyatta Çocuk). Ed. Metin Turan, Ankara: Sage Matbaacılık.
 • Sarı, G. (2014). Mehmed Musîb Efendi http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?¬sayfa=detay&detay=4375. Erişim: 10 Mart 2016.
 • Sarı, G. (2014). Râci, Mehmed Râci Efendi http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4329. Erişim: 10 Mart 2016.
 • Sarı, G. (2014). Şem'î, Mehmed http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=¬detay&detay=4504. Erişim: 10 Mart 2016.'
 • Sarı, G. (2013) "Ruz-nameci-zade Sinasi and Divan". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C I, V 2, p.1-10.
 • Sarı, G. (2014) GÜMÜŞATAM, Gümüşatam Kıbrıs Türk Ağızları (Ad Kategorisi), TipografArt, Lefkoşa, 208s., ISBN 978-9963-2072-0-6. Turkish Studies - International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/12 Fall p. 779-783.
 • Sarı, G. (2018). Cyprus from the Pen of Classical Turkish Poets. Copper electronic e-journal, Issue: 1, p.17-22 http://www.ciu.edu.tr/files/bakirdan.14_aralik_sayi_1.pdf
 • Sarı, G. (2019). Studies of Harid Fedai on the Activities of the Summer in the Turkish Cypriot Community in the Ottoman Period. Copper electronic e-journal, Number 2, p.42-47. http://www.ciu.edu.tr/files/bakirdan.14_aralik_sayi_2.pdf
 • Gümüşatam, Gürkan ve Gülden Sarı (2018). Lefke Bölgezi Sözlü Kültürünün Belgelenmesinde Harid Fedai ve Eserleri. I. Lefke Kent Sempozyumu Bildiri Kitabı, s.317-328.
 • Sarı, G.(2019). Mecnun's Journey through the Expression of Fuzuli from Earthly Love to Divine Love. Ed. H. İbrahim Delice, Mehtap Erdoğan Taş, Hakan Yekbaş, Sivas: Sivas Cumhuriyet University, pp.577-584.
 • Merdan Jumayev, Investigation on Kadi Burhaneddin Gazelles from the Perspective of Symmetry (Continued)
 • Classical Turkish Literature Ottoman Prose Text Commentary Recent Classical Literature Cyprus Classical Period Literature
 • Faculty Course Coordinator