Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Süre 4 Yıl
Başvur
CIU Plant Technologies Department uku-tarim-ogrencileri-bitkilerini-yetistiriyor UKU tarım bilimleri ve teknolojileri fakültesi yeni akademik yıla hazır

Bitki Bilimi ve Teknolojileri Programında; tarım tarihi, tarımda yeni gelişmeler, matematik, botanik, kimya, tarımsal ekoloji, meteoroloji, toprak bilgisi, bitki besleme ve toprak verimliliği, meyve ve sebze yetiştirme ilkeleri, bahçe bitkileri ıslahı, bitki hastalıkları ve zararlıları, aromatik tıbbi bitkiler, serin ve sıcak iklim tahılları, süs bitkileri, yem bitkileri, endüstri bitkileri ve hasat sonrası fizyolojisi gibi dersler okutulmakta ve uygulama yapılmaktadır. Ayrıca, Bitkisel Üretim alanında yetişen kişiler, ürünlerinden yararlanılan tarla, bahçe ve sera bitkilerinin verimliliklerinin artırılması ve ürünlerin değerlendirilmesi için araştırmalar yapmakta, bol verimli ve sağlıklı bitkisel ürün elde etmenin yolları konusunda üreticilere yardımcı olmaktadır.

Eğitim Olanakları

Fakülte öğrencilerinin UKÜ Kampüsü bitişiğinde yer alan 2940 dekarlık ‘Uygulama, Araştırma ve Eğitim Çiftliği’nde araştırma yapma, uygulamalı eğitim ve staj yapma olanakları bulunmaktadır. Toplam Çiftlik alanının 655 dekar’lık kısmı 420 dekar zeytin, 75 dekar serin iklim meyve türleri ve 260 dekar bağ olmak üzere çok yıllık türlere ayrılmıştır. 45 dekarda örtü altı, 25 dekarda ise açıkta sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır.

ciu-plant-tech-education-opportunities

Kariyer Alanları

Ziraat mühendisi unvanını alan mezunların uluslararası kuruluşlarda ve çok uluslu firmalarda teknik eleman ve yönetici olarak sorumluluk almaları beklenmektedir. Mezunların iş alanları içinde bitkisel ve hayvansal işletmelerin kurulması ve yönetilmesi, özel ve resmi araştırma, eğitim ve yayım hizmeti veren birimler, danışmanlık şirketleri, kontrol-sertifikasyon, proje hazırlama ve yönetme, tarımsal ürün ve girdi pazarlaması, perakende sektörü, agro turizm, tarımsal ürün işleme, paketleme, depolama ve taşıma, haller ve belediyeler, tohum, fide, fidan, yumurta ve diğer damızlık materyal üretimi, arıcılık gibi çok sayıda sektör/alan sayılabilir. Mezunların eğitim sırasında kişisel becerilerinin ve girişimciliğin gelişmesi sonucu kendi işlerini kurma yönünde de atılım yapması beklenmektedir. Mezunların tarımın birçok dalında ulusal ve uluslararası arenada kariyer yapabilmeleri de temel hedeflerden biridir.

İletişim

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE126
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2391
Fakülte E-posta: secretary-foa@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ahsen Işık ÖZGÜVEN
Bölüm Başkanı E-posta: aozguven@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

ITEC110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar, donanım, yazılım, ağ, web, internet, bilgisayar güvenliği gibi temel bilgisayar konuları hakkında bilgi vermenin yanı sıra e-ticaret, bloglar, wiki, RSS, sosyal ağ ve Google uygulamaları, sağlık sorunları, yeşil bilişim ve erişilebilirlik gibi diğer gelişmekte olan teknolojiler konusunda da öğrencileri bilgi sahibi yapmayı hedeflemektedir. Öğrenciler derste bilgi teknolojisi bağlamında etik ilkeler, yasalar ve yönetmeliklere ilişkin temel etik, yasal ve sosyal konuları da yorumlama fırsatı bulacaklardır. Derste öğrenciler, bilgisayar terminolojisine aşina olmalarının yanı sıra Microsoft Office uygulama programlarının bazılarını (Word Excel ve PowerPoint) birebir kullanarak rapor hazırlama, biçimlendirme, grafik ekleme gibi beceriler elde edebileceklerdir.
TEMEL MATEMATİK

Ders Kodu

MATH107

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders eczacılık, mimarlık, uygulamalı bilimler ve iletişim gibi çeşitli fakültelerdeki öğrencilere yöneliktir. Dersin amacı öğrencilere matematiğin temel ilkelerini tanıtmaktır. Bu dersin konuları gerçek sayılar sistemine girişten başlayarak, eşitsizlikler, eşitsizlik çözümleri ve uygulamaları ile devam edmektedir. Bu derste dikdörtgen koordinat sistemleri, Pisagor teoremi, XY düzlemi üzerinde iki nokta arasındaki uzaklık, eğim ve Orta Noktanın bulunması da incelenmektedir. Bunları anlayarak, öğrenciler doğrusal denklemleri çözebilir ve düz çizgi denklemlerini de belirleyebilir. Fonksiyonlar, fonksiyon çeşitleri, fonksiyonun tanım ve görüntü kümeleri, fonksiyonların grafik gösterimi gibi konular da bu derste tartışılmaktadır. Bu derste anlatılan konuların daha iyi pekiştirilebilmesi için fakültelerle ilgili uygulamalar ve örnekler verilmektedir.
BOTANİK

Ders Kodu

PSCT101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Botanik tarım gibi biyolojik temele dayalı bilim dallarının mihenk taşıdır. Bu derste; botaniğin tanımı yapılır, botanik terimleri, bitki ve kısımları, bitkisel hücre ve yapısı, kısımları, görevleri ve organizasyonu, bitkisel dokular ve çeşitleri tanıtılır. Ayrıca bitki organları öğretilir. Bu bağlamda, kökün morfolojik, anatomik yapısı ve kök metamorfozları, gövdenin morfolojik ve anatomik yapısı ve gövde metamorfozlar, yaprak morfolojisi ve anatomik yapısı, yaprak metamorfozları anlatılır. Çiçek yapısı, kısımları (sepal, petal, stamenler ve pistil), çiçek durumları verilir. Polen, tozlaşma, meyva tutumu işlevleri ayrıntılı olarak anlatılır. Meyva yapısı ve çeşitleri, tohum ve yapısı anlatılır. Açık tohumlu, kapalı tohumlu, Bir çenekli, iki çenekli bitkiler hakkında örneklerle bilgi verilir. Ayrıca bitkilerin çimlenme fizyolojisi anlatılır.
TARIM TARİHİ

Ders Kodu

PSCT103

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders, tarım bilim ve sanatının başlangıç dönemi olan 13000 yıl öncesinin incelenmesi ile başlar. İlk konu olarak, gerek bitkilerin gerekse hayvanların insanlar tarafından, hangi koşullarda ve nasıl seçilip evcilleştirildiği incelenir. Bu çerçevede, yerleşik düzende tarıma dayalı ilk medeniyetlerden Sümer Medeniyeti, Mezopotamya, Hattuşaş, Göbekli Tepe, İndus Vadisi Medeniyet ve Nil Vadisi Medeniyetinin gelişmesinde tarımda yaratılan artı değerin önemi vurgulanır. Tarımda yeşil devrim ve etkileri. Tarımda yaratılan artı değere bağlı olarak bilimin ve gelişen bilimle birlikte teknolojinin nasıl geliştiği ve teknolojik gelişme neticesinde artan tarım verimliğinin bu sefer astronomi, iklim bilimleri ve matematik gibi daha soyut bilimsel çalışmaları nasıl mümkün kıldığı anlatılır.
METEOROLOJİ

Ders Kodu

PSCT105

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin temel konusu meteorolojik faktörlerle tarımsal üretim arasındaki ilişkiyi incelemektir. Dersin ana konu başlıkları şu şekilde sıralanabilir: Meteorolojinin konusu ve Amaçları ve Tarihçesi; Yeryüzü ve Atmosfer; Atmosfer Katmanları; Hava ve İklimler; Atmosferde Isı Aktarımı; Güneşten Gelen Enerji; Güneş Enerjisinin Emilimi, Yayılımı ve Dengelenmesi; Yer Yüzünün Yıllık Enerji Dengesi; Radyasyon; Mevsimsel ve Günlük Sıcaklıklar; Yer Yüzünde İklimler: Kuzey ve Güney Yarım Kürelerde İklimler; Bitkilerin Soğuklardan Korunması; Hava Sıcaklık Verileri; Hava Sıcaklığı ve İnsan Refahı; Atmosferik Nem; Yoğunlaşma: Çiy, Sis ve Bulutlar; Durağanlık ve Bulut Oluşumu; Yağışlar; Hava Basıncı ve Rüzgarlar; Küçük ve Yöresel Rüzgarlar; Küresel Rüzgar Sistemleri; Atmosfer ve Okyanus İnteraksiyonları; Hava Kütleleri ve Cepheleri;Orta Enlem Kasırgaları; Hava Tahminleri.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
İkinci Dönem
GENEL KİMYA

Ders Kodu

CHEM110

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Mühendislik ve eczacılık fakültesi öğrencileri için verilen bu derste öğrenciler kimyanın temel kurallarını, maddeleri ve yapılarını öğreneceklerdir. Bu ders madde türleri, ölçüm birimleri, maddelerin özellikleri; atom ve atom kuramı, atomun bileşenleri , periyodik tabloya giriş, moleküller ve iyonlar, iyonik bileşiklerin formülleri, iyonik bileşiklerin isimlendirilmesi; atom kütlesi, mol kavramı, kimyasal formüllerde kütle ilişkileri; gazlar ölçümleri, ideal gaz yasası, gaz hukuk hesaplamaları, gazlarda stokiometri, gaz karışımları: kısmi basınçları ve Atom spektrumları, hidrojen atomu, kuantum sayıları, atomik yörüngeler; şekil ve boyutları; atomların elektron yapılandırılması; orbital diagramları; moleküllerde polarite; ısı akış, ısı akışı ölçümleri, Kalorimetre, entalpi, termo-kimyasal denklemler, oluşum entalpileri, termodinamiğin birinci yasası, sıvılar ve katılar konularını kapsamaktadır.
TARIM EKONOMİSİ

Ders Kodu

ECON110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders, öğrenciye piyasa ekonomisinin temel ilkelerini, mekanizmalarını ve kurumlarını tanıtmak amacı ile tasarlanmıştır. Derste, modern mikro-ekonominin temel dayanakları olan “the invisible hand (görünmeyen el)” ve “laissez fair” kavramları ve bu kavramların buluşçusu Adam Smith’e atıfta bulunarak mikro-ekonominin genel anlatım araçları ile “tüketici tercihleri” ile “firma”ya ilişkin teoriler anlatılır. Özellikle tarım sektörü ile tarım ürünlerini işleyen firmalarda maliyet hesaplanması örneklerle anlatılarak firma maliyeti ile piyasa fiyatlarının hangi koşullarda örtüşebileceği konusunda örnekler verilir. Ayrıca, dersin bir bölümünde firmalar arası piyasa rekabeti ve firmaların piyasa içi eylem ve davranışları anlatılır. Öğrencinin sunulan bilgileri daha iyi kavrayıp hatırlamasını sağlamaya yönelik olarak, dersin her aşamasında grafik ve sayısal örnekler ve ödevler verilir.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
TARIMA GİRİŞ

Ders Kodu

PSCT100

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı, fakülte eğitimlerinin ilk yılındaki öğrencilere, beslenme ekolojik dengeler ve arazi kullanımının sürdürülebilirliği açısından tarımın önemini anlatmak, tarımın tarla bitkileri, bahçe bitkileri ve hayvan yetiştirme gibi ana dalları hakkında temel bilgiler sunmaktır. Dersin ana bölümleri ve başlıkları şöylece sunulabilir: Giriş (Tarımın önemi ve ana konuları, dünya tarımı); tarım tarihi (tarih öncesi, Roma Dönemi, feodal-bilimsel veendüstriyel tarım); tarla bitkileri (Sınıflandırma, bitki besleme ve gübreleme, bitki çeşitliliği, tarımsal meteoroloji, sulama, toprak işleme, ekim); bahçe bitkileri (önemi, ana dalları, sınıflandırma, toprak istekleri, iklim istekleri, çoğaltma yöntemleri, dikim sistemleri, aşılama, budama, gübreleme, sulama, meyve kaybı, meyve seyreltme, meyvesizlik); hayvan yetiştirme (Dünya hayvansal üretimi, hayvancılık işletme tipleri, hayvan ıslahı, üreme ve büyüme, yemler ve hayvan besleme, sığır yetiştiriciliği, koyun ve keçi yetiştiriciliği, tavukçuluk).
BİTKİ SİSTEMATİĞİ

Ders Kodu

PSCT102

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin temel amacı; öğrencilerin bitkileri tanımalarını, aralarındaki benzerlikleri ve farkları öğrenmelerini ve bitki isimlendirmelerinin nasıl yapıldığını anlamalarını sağlamaktır. Ayrıca, sınıflandırmada kullanılan terimler, literatür kullanımı, arazi çalışmaları ve herbaryum hazırlama yöntemleri öğretilir. Sistematik kategoriler verilir. Bitkilerin sınıflandırılması, isimlendirilmesi, tayinleri (teşhisleri) ve betimlerinin hazırlanması anlatılır. Tayin anahtarları hakkında bilgi verilir ve bitki teşhisinde uygulamalar yaptırılır. Kapalı tohumluların, açık tohumluların, tek çeneklilerin ve çift çeneklilerin özellikleri, benzerlikler ve aralarındaki farklar anlatılır. Bitkisel familyaların sınıflandırılmasında biyoteknolojiden nasıl yararlanılacağı hakkında temel bilgiler verilir. Tarımsal açıdan önemli familyalar (Baklagiller, buğdaygiller, ballibabagiller, gülgiller ve karanfilgiller gibi) hakkında ayrıntılı bilgiler veriler. Bu ve benzeri familyaların tanınmasına yönelik uygulamalar yaptırılır.
TARIMSAL EKOLOJİ

Ders Kodu

PSCT104

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersin amacı; bitkilerle değişik ekolojiler arasındaki uyumu ve/veya farklılıkları ortaya koymaktır. Dünyadaki nüfus artışı ve artışa bağlı olarak ortaya çıkan çevresel kirlilikler ve ekolojik denge üzerindeki baskılar mercek altına alınır. Tarımdaki gelişmelerin tarihi seyri ve zaman içerisinde farklı üretim yöntemlerinin biyoçeşitlilik ve sürdürülebilirlik üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak öğretilir. Canlıların yerinde ve/veya laboratuvar koşullarında korunmalarının prensipleri anlatılır. Dünyadaki bitki gen merkezleri (Akdeniz, İrano-Turanian ve Euro-Siberian gibi) hakkında bilgiler verilir ve özellikleri tartışılır. Bitkilerle bitki toplulukları arasındaki sosyolojik ilişkiler incelenir. Kültürü yapılacak bitki veya bitkilerin seçimine geçmeden önce hangi kriterlerin dikkate alınması gerektiği konusu tüm yönleriyle işlenir ve bu konuda öğrencilerin karar verebilme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunulur.
ÖLÇME BİLGİSİ

Ders Kodu

PSCT108

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Ölçme tekniği, öğrencilere ölçme ile ilgili temel bir anlayış kazandırmak amacıyla düzenlenmiş bir derstir. Bu ders kapsamında, öğrenciler, arazi koşullarında harita ve plandan nasıl faydalanacaklarını öğreneceklerdir. Ders süresi boyunca, örenciler ölçü birimlerini, harita ölçeğini ve ölçüm matematiğini anlayacaklardır. GPS ve Google Earth’den çeşitli tarım projelerinde nasıl fayda sağlayabilecekleri hususunda fikir edineceklerdir. Ölçmede doğruluk ve kesinlik kavramlarının ne anlama geldiği, çeşitli örnekler ile açıklanacak ve ayrımlarının rahatlıkla yapılabilmesi sağlanacaktır. Öğrenciler düzensiz şekilli bir arazinin alanını ve dolgu veya kazı için gerekli olan toprak hacmini hesaplayabileceklerdir. Ayrıca, arazi çalışmalarında, nivo başta olmak üzere çeşitli ölçüm cihazlarının kullanım amaçları ve nasıl kullanıldıkları hakkında uygulamalı çalışmalar yapılacak, böylelikle öğrenciler ölçüm cihazları ve ölçüm teknikleriyle aşina olacaklardır.
Üçüncü Dönem
GENETİK

Ders Kodu

BIOL203

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin içeriği şöyle sıralanabilir: kalıtsal materyal, nükleik asit- DNA’ların yapısı ve organizasyonu, genetik materyalin işlevleri, kalıtsal materyalin otosentez sorumlulukları (replikasyon), genetik materyelin hücreden-hücreye (mitosis) ve kuşaktan kuşağa (meiosis) aktarılması, kromozomlar arası yeniden birleşmeler, gamet oluşumu, kalıtsal materyelin heterosentez görevi (fonksiyonu), genetik kodlar, transkripsiyon, translasyon, genetik tanımlama ve düzenleme, Mendel karakterlerinin nüksetmesi, Mendel yasaları, Mendel karakterlerinin binomial dağılımı, genetiğin olasılık hesapları ve istatistiki analizi, iki faktörlü olasılıklar, ki-kare testi, Mendel kurallarından sapmalar, ara kalıtım, epistatik kalıtım, letality, çoklu alleller, çevre koşullarının kalıtıma etkileri, modifikasyonlar, fenotipler, cinsiyetin belirlenmesi ve cinsiyetle ilişkili kalıtım, ekstra-kromozomal kalıtım, kantitatif kalıtım ve kalıtsal, gen bağlılığı, mantar, bakteri ve virus rekombinasyonları, kalıtım materyalinde yapısal değişiklikler, gen mutasyonları, kromozom mutasyonları, poliploidi mutasyonları, populasyon genetiği, genetik mühendisliği, genetik ve evrim.
MUHASEBE-I

Ders Kodu

BUSN211

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders temel finansal muhasebe dersi olan Muhasebe –I temel muhasebe tekniklerini ve tanımlarını kapsar. Ders finansal ortam, muhasebe döngüsü, finansal tablolara giriş niteliğindedir. Ayrıca öğrencilerin, temel muhasebe kavramları yanında mali muhasebe bilgilerini kullanarak temel becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. Ayrıca muhasebe kontrolü, hırsızlık önleme ve varlıkların korunması gibi birtakım ilkeleri de bu ders aracılığıyla öğrenir. Bu dersin amacı muhasebe ilkesininin temelini öğretmek ve öğrencilerin, sınıflandırılma, raporlama, değerlendirme ve mali bilgileri yorumlama sürecini anlamasını sağlamaktır.
BİYOKİMYA

Ders Kodu

CHEM213

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Dersin amacı proteinlerin, karbonhidratların, yağlar ve nükleik asitlerin yapıları, görevleri ve birbirleri arasındaki etkileşimi ve bu moleküllerin canlılarda biyokimyasal işlevlerde nasıl rol aldığı hakkında temel bir kavram geliştirmektir. Konular ayrıca fonksiyonel grupları, suyun biyolojik rolünü, asit-baz kimyası ve tamponları, enzimleri ve enzim kinetiğini, biyoenerjetikleri, biyolojik katalizörleri, biyolojik membranları ve hücresel taşımayı içermektedir. Buna ek olarak ders içeriği biyolojik olarak önemli moleküllerin metabolizma ve madde-fonksiyon ilişkilerinnin temellerini incelemek ve canlılardaki kimyasal aktiviteler hakkında geniş bir bilgi sağlamaktadır. Ders içeriği karbonhitratların, yağların, amino asitlerin, azotlu bazların anabolik ve katabolik metabolizma yolları hakkında detaylı bilgiler sağlayarak biyolojik sistemdeki hayatsal döngülerin kolayca kavranabilmesini sağlamaktır.
PAZARLAMA

Ders Kodu

EASC331

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin temel konuları şu başlıklardan oluşur: Pazarlamanın tanımı, arz ve talep, tarımsal ürün talebinin temel özellikleri, pazarlama türleri ve maliyetlerin belirlenmesi; tarım ürünleri piyasalarına hakim olan kurumlar ve kuruluşlar; tarım örgütleri; tarım ürünlerinde açık artırma ile satışlar; tarım fuarları; tarım ürünlerinde piyasa araştırmaları.
TOPRAK BİLİMİ

Ders Kodu

PSCT205

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Topraklar fiziksel özellikleri, kimyasal içerikleri ve bünyesinde barındırdığı mikroorganizmalar açısından önemli ölçüde farklılıklar gösterir. Toprakların içeriği büyük ölçüde ana kayanın yapısına ve oluşumu sırasında geçirdiği olaylara bağlıdır. Toprakların yapısında kum, kil, mil, çakıl, hava, organik maddeler ve mikroorganizmalar yer alır. Toprak farklı katmanlardan oluşur. Bunlar; A, B, C ve diğer katmanlar (tabakalar) şeklinde yukarıdan aşağıya doğru sıralanır. En verimlisi en üst katmandır. Bu dersin temel amacı; toprakları tüm bileşenleriyle ayrıntılı bir şekilde öğretmek ve aynı zamanda içerdiği inorganik elementler hakkında özet bilgiler sunmak, gübreleme, toprak koruma ve toprak yönetimi hakkında bilgiler vermektir. Dersin kapsamı içerisinde ayrıca ana kayalar, toprak oluşumuna etki eden faktörler, toprağın inorganik ve organik bileşenlerini tanıtmak ve toprak sınıflandırmaları hakkında gerekli bilgileri sunmak yer almaktadır.
TARIM UYGULAMALARI VE ETİK

Ders Kodu

PSCT209

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu derste tarımda ve tarımla örtüşen diğer ekonomik sektörlerde gerek kendi içinden gerekse diğer sektörlerle olan bağlantı ve ilişkiler sonucunda gerçekleşen tarımsal alanda uygulanabilir yeni gelişmeler anlatılır. Gerek üretim yöntemleri, gerek teknoloji gerekse yeni türlerin geliştirilmesi alanında en yeni buluş ve uygulamalardan örnekler verilir. Tarımın başlatıcısı ve sürdürücüsü olan insan, tarımda geçerli etik kuralların uygulanmasından ve kendi tarımsal eylemlerinin doğa üzerindeki etkilerinden sorumlu olmalıdır. Bu görüş noktasından hareketle, tarımda etik teorisi ve pratiği de bu derse eklenmiştir. Amaç, tarım ve doğa arasında sürdürülebilir ve karşılıklı yarar getirici bir ilişkinin kurulması olmalıdır. Yetiştirici hakları ve aslına uygun üretim standartları da dersin konuları arasındadır.
İSTATİSTİK

Ders Kodu

STAT203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin amacı olasılık teorisinin temelleri ve genel istatistik konusunda bilgilendirmektir. Öğrencilerin, farklı tiplerdeki verilerin grafiksel sunumları, ortalama hesabı gibi verilerin merkezlenme eğilimini gösteren parametreler ve varyans, standart sapma gibi dağılma eğilimlerini ölçen parametrelerin çeşitli örnekler yardımıyla işlenmesi ile istatistikle ilgili temel konularda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Ayrıca bu ders öğrencilerin genel olasılık problemlerini anlamalarına yardımcı olmaktadır ve bu amaçla; genel küme tanımları ve küme işlemleri, venn diagramı ile işlemler, çarpım kuralı, permütasyon, kombinasyon gibi sayma teknikleri, örnek uzayı ve olay ile ilgili detaylar, olasılık hesabında ağaç diagramı kullanımı, istatistiksel bağlılık ve bağımsızlık, rastgele değişkenler ile ilgili temel bilgiler de verilmektedir.
Dördüncü Dönem
BİTKİ BESLEME

Ders Kodu

PSCT202

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı organik ve inorganik maddelerin özelliklerini, bitki büyümesi ve gelişmesi açısından işlevlerini tanıtmaktır. Bitki besin elementlerinin metabolizmaları ve gübreler hakkında genel bilgiler verilir. Bu dersin kapsamı içerisinde; bitkisel materyallerin özellikleri, mutlak gerekli ve gerekli elementlerin tanıtımı, önemleri, makro ve mikro(iz-eser) elementler, bitki besin elementleriyle enzimler arasındaki ilişkiler, katyon değişim kapasitesi ve bitkiler tarafından alınabilir formlara dönüşmeleri, alınmaları (aktif ve pasif), bitki bünyesinde taşınmaları öğretilir. Bitki besin elementlerinin kaynakları, suda eriyebilen gübreler, yavaş çözünen gübreler ve fertigasyon hakkında bilgiler verilir. Bitki besin elementlerinin bitkilerdeki eksiklik ve fazlalık belirtileri, giderilme yöntemleri, gübrelemeye bağlı olarak toprak ve su kirlenmesi bu dersin kapsamı içerisinde öğretilir.
SEBZE YETİŞTİRME İLKELERİ

Ders Kodu

PSCT206

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersi alan lisans öğrencilerine sebze yetiştiriciliğinin temel özellikleri anlatılmaktadır. Dersin kapsamı, sebze yetiştiriciliğine giriş, dünya ve bazı önemli ülkelerin üretim değerleri, sebzelerin ekonomik önemleri ve besinsel içerikleri, sebze türleri ve çeşitleri, kültür bitkilerinin tarihi gelişimi, üretim metodları, temel yetiştirme metodları, çiçek biyolojisi, sebze bahçesi yerinin seçimini etkileyen faktörler, rotasyon ve uygulanması, sebze tohumu üretimi, kültürel uygulamalar( budama, tozlanma etc.) toprak hazırlığı, ekimi, şaşırtma, çoğaltım teknikleri. aşılama gibi konuları içermektedir. Dersin sonunda lisans öğrencileri sebzecilik ile ilgili temel kavramları tanımlayabilmeyi, sebzelerin ekonomik ve besinsel önemlerini açıklayabilmeyi, sınıflandırmalarını yapabilmeyi ve sebze bahçesi kurabilmeyi, bakım işlemlerini gerçekleştirebilmeyi ve sorunları çözebilmeyi öğrenmiş olacaklardır.
BUDAMA VE AŞILAMA TEKNİKLERİ

Ders Kodu

PSCT208

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersin amacı öğrencilere meyvecilikte budamanın ve aşılamanın tanıtımını yapmak ve neden önemli olduklarını anlatmaktır. Aşılamada ve budamada kullanılan alet ve ekipmanların tanıtımı, önemi ve kullanım teknikleri öğretilmekte, sterilizasyonun neden gerekli olduğu ve nasıl yapılması gerektiği anlatılır. Aşılamanın ve budamanın zamanlaması, bir takvime bağlanması, bölgeler arasındaki zamanlama ve uygulama farklarının belirtilmesi, tür ve çeşitlere göre de aşılama ve budamanın değişebileceği vurgulanır. Bitkilerin boyları ve formları (ağaç, çalı, asma, sebze gibi) uygulamaların nasıl yapılması gerektiğini belirleyen özellikler olduğundan dikkate alınmasının önemi vurgulanır. Mekanik ve kimyasal budamalar hakkında genel bilgiler verilir. Budama şekilleri; dikim, şekil, verim, yaz ve kış budaması anlatılır. Aşılama ve budamadan sonra yapılması gerekli işlemler hakkında ayrıntılı bilgiler verilir.
TARIMSAL SULAMA VE DRENAJ

Ders Kodu

PSCT210

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin temel amacı sulama ve drenaj biliminin temel ilkelerini öğrenciye ana hatlarıyla anlatmaktır. Sulama dersinde bitki su ihtiyacının belirlenmesinde toprak, su, iklim ve bitki verilerinin kullanımı, sulama sistemlerinin sınıflandırılması ve özet anlatımları, pompaj hesaplamaları ve pompa seçimi, filtre sistemleri ve diğer basınçlı sulama sistem parçalarının tanımlamaları yanında sulama sistemlerinin projelendirilmesine giriş konuları anlatılmaktadır. Öğrencinin basit bir sulama sistemini tasarlayabilmesi ve onu oluşturan unsurları tanıması sağlanmaktadır. Drenaj kısmında sırasıyla drenaja neden gerek duyulduğu, suyun topraktaki yatay ve dikey hareketleri ve bu hareketlere etki eden unsurlar anlatılmaktadır. Açık ve kapalı drenaj sistemlerinin tasarım esasları ve drenaj projelerinin adımları anlatılmaktadır. Drenaj sistemlerinin kurulmasında kullanılan makina, teçhizat ve materyaller hakkında özet bilgiler verilmektedir.
TARLA BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN PRENSİPLERİ

Ders Kodu

PSCT212

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin temel amacı öğrenciye çim bitkilerinin bazı morfolojik ve fizyolojik özelliklerini anlatarak iyi bir çim sahasının nasıl oluşturulabileceğini öğretmektir. Tarla bitkilerine ilişkin olarak, tarla bitkilerinde üretim sistemleri, sistematik, ekonomi konuları ve adaptasyonları incelenmektedir. Buğdaygiller (buğday, arpa, çavdar, çeltik, mısır ve sorghum) ile yemeklik dane baklagillerin (fasulya, bakla, bezelye, mercimek, nohut ve börülce) ve tütün, pamuk, ayçiçeği, yerfıstığı, susam ve kolza gibi endüstri bitkilerinin agronomik özellikleri ile büyüme şekilleri incelenir. Ayrıca, endüstriye dayalı tarım ürünlerinin üretimi, ekim zamanı, sulanması ve gübrelenmesi de ele alınır. Tarla bitkileri hasattan sonra ele alınarak, bitkilerin ana hastalıkları ve zararlıları da bunların yanında ayrıca tartışılmaktadır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PSCTXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELECTIVE
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Beşinci Dönem
SÜS BİTKİLERİ

Ders Kodu

PSCT301

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu derste süs bitkileri hakkında genel bilgiler verilir ve önemi anlatılır. Süs bitkileri üretimi ve tüketimi son yıllarda çok hızlı bir şekilde artmakta ve de yayılmaktadır. Süs bitkileri tarımsal faaliyetler içerisinde getirisi en fazla olan sektördür. Süs bitkilerinin geçmişi ve seyri hakkında genel bilgiler verilir. Süs bitkilerinin dalları olan: kesme çiçeklerin, kuru çiçeklerin, saksı bitkilerinin, süs ağaç ve çalılarının, yer örtücülerin ve geofitlerin genel tanıtımı yapılır. Yetiştiricilikte zamanlamanın (sevgililer ve anneler günü gibi) önemi vurgulanır. Kesme çiçek yetiştiriciliğinde hasat, hasat sonrası işlemler, pazarlama ve mezat sistemleri Hollanda örnekleriyle anlatılır. Gül, karanfil, kasımpatı, gerbera, zambak, lale ve bazı önemli ekzotik süs bitkilerinin yetiştiriciliği hakkında ayrıntılı bilgiler verilir.
HAYVAN YETİŞTİRME

Ders Kodu

PSCT303

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersin ana temaları şu şekilde sıralanabilir: Hayvan yetiştiriciliğinin ekonomik önemi, dünyada hayvansal üretim; hayvansal üretim tipleri; hayvan türleri ve ırkları; çiftlik hayvanlarında büyüme; çiftlik hayvanlarında üreme: Erkek ve dişi üreme sistemleri, kızgınlık döngüsü, ovulasyon, gebelik, üreme ile ilgili hormonlar, kısırlık, yavru atma. Hayvan ıslahı: Türler ve ırklar, fenotip ve genotip, kalıtım derecesi(h2), seleksiyon, yavru verim-gerçek verim ve kardeşlerin verim testleri, pedigri ve gerçek verim kayıtları. Çiftleştirme sistemleri: Saf yetiştirme, melezleme. Besin maddeleri: Karbonhidratlar, katı ve sıvı yağlar, esansiyel yağ asitleri, proteinler ve amino asitler, yağda eriyen vitaminler ve suda eriyen vitaminler, vitamin eksikliğinden ileri gelen hastalıklar, makro-mikro ve iz mineral elementler. Mineral eksikliğinden ileri gelen hastalıklar. Sığır yetiştirme besleme; koyun ve keçi yetiştiriciliği ve beslenmeleri; tavuk yetiştiriciliği ve tavuk besleme.
BİTKİ FİZYOLOJİSİ

Ders Kodu

PSCT305

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Öğrencilere bu derste bitkilerin fiziksel, kimyasal ve çevresel davranışları ve bunların tarımsal üretimle ilişkileri öğretilir. Bu derste; bitki fizyolojisinin genel tanıtımı yapılır, hücrenin özellikleri, kısımları ve işlevleri ayrıntılı olarak işlenir. Bitki- su- toprak ilişkileri, suyun ve bitki besin elementlerinin alınması, taşınması ve kullanılması, enzimler, karbonhidratlar ve hormonlar haftalık programlar çerçevesinde işlenir. Fotosentezin tüm safhaları; Calvin Çemberi, Hatch-Slack tepkimeleri, Karbon 3 ve 4 bitkilerinin genel özellikleri, fotosistemler, klorofiller ve diğer pigmentler, ışık ve ışığın önemi, karbondioksit, su benzer faktörler ayrıntılı olarak anlatılır. Solunum, Glikoliz ve Krebs Çemberi hakkında genel bilgiler verilir. Bitkilerin strese karşı davranışları ve dayanma mekanizmaları incelenir. Ders sonunda öğrencilere bitkilerin yaşamlarına yönelik neden, nasıl, nerede ve ne zaman sorularına yanıt verme becerileri kazandırılır.
TARIMSAL MEKANİZASYON

Ders Kodu

PSCT307

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin temel amacı tarım araç ve gereçlerinin genel özelliklerini tanıtmak ve kullanımını öğretmektir. Dersin ana temaları şu şekilde sıralanabilir: Tarımsal mekanizasyonun tanımı, tarihsel gelişimi ve avantajları. Türkiyede tarımsal mekanizasyon – tarımsal yapı, tarihsel gelişim ve ulaşılmış olan seviye; Türkiyede tarımsal mekanizasyonun gelişimini geciktiren nedenler; mekanizasyonun tarım üretimine etkileri; tarımda enerji kaynakları; tarımsal traktörlerin genel özellikleri, tarımsal araç ve gereçler, gübre dağıtım makineleri, sulama makineleri, bitki koruma makineleri, hasat ve harman makineleri.
TROPİK VE SUBTROPİK MEYVELER

Ders Kodu

PSCT309

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu derste öncelikli olarak tropik ve subtropik meyvelerin tanıtımı yapılır, orijinleri, üretim bölgeleri ve insan beslenmesi açısından önemleri vurgulanır. Tropik ve subtropik meyveler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar tartışılır. Bahçe yeri seçimi, yetiştirilecek tür ve çeşitlerin seçimi anlatılır. Tropik ve subtropik meyvelerin çoğaltılması, anaç kullanımı, çiçeklenme, tozlanma, meyve tutumu, aşılama, budama ve diğer kültürel işlemler anlatılır. Portakal, limon, mandarin ve turunç gibi önemli turunçgillerin yetiştiriciliği hakkında genel bilgiler verilir. Ayrıca dünyada geniş ölçekte üretimi yapılan ve tüketilen zeytin, incir, muz, mango ve avokado gibi meyvelerin de yetiştiriciliği ve derim sonrası fizyolojileri öğretilir. Yabancı ot, hastalık ve zararlılarla mücadele ve bunlardan korunma yöntemleri işlenir.
DERİM SONRASI FİZYOLOJİSİ

Ders Kodu

PSCT311

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersin içeriği şu başlıklar altında sıralanabilir: Meyve ve sebzelerde büyüme ve olgunlaşma sırasında meydana gelen morfolojik değişimler ve kimyasal değişimler solunum, solunuma etki eden faktörler, meyve eti sertliği, suda çözünebilir kuru madde miktarı, asit; solunum ölçme yöntemleri, bahçe bitkilerinde hasat öncesi faktörlerin depolama ve saklamaya etkileri; depolamanın pazarlamaya etkileri; hasat tarihinin doğru saptanması; erken veya geç hasadın dezavantajları; soğuk zincir sistemleri ve bu sistemlerin ürün kalitesine etkileri; bahçe bitkileri ürünlerinin depolanmasında kullanılan soğuk muhafaza sistemleri; kontrollü ve modifiye atmosfer depolama sistemleri ve ön soğutma; soğutma sistemini oluşturan parçaların çalışma sistemi ve özellikleri, izolasyon ve izolasyon maddelerinin özellikleri, Bahçe bitkilerinde meyve muhafazası açısından fizyolojik düzensizliklerin oluşumu ve kontrol metodları.
Altıncı Dönem
ORGANİK TARIM

Ders Kodu

PSCT302

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersin başlıca konu başlıkları şu şekilde sıralanabilir: Organik Tarımın Tanımı, Amaçları ve Tarihi; Organik Tarımın Avantaj ve Dezavantajları; Organik Tarım Hareketleri; Organik Tarımın İlkeleri; Başlıca Organik Tarım Yöntemleri: Ürün Rotasyonu,Yeşil Gübreler, Kompost, Biyolojik Zararlı Kontrolü ve Mekanik Toprak İşleme; Organik Tarımın Ekonomisi; Organik Tarım Faaliyetlerinin Coğrafi Dağılımı, Organik Hayvansal Üretim: Hayvanların Kaynağı, Hayvan Yemleri, Yaşam-Barındırma Koşulları, Artık ve Atık Yönetimi , Sağlık Koruma, Kayıt Tutma; Organik Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Organik Süt Üretimi; Organik Et Sığırı Yetiştiriciliği ve Organik Et Üretimi; Organik Tavukçuluk; Organik Domuz Yetiştiriciliği; Organik Arıcılık ve Organik Bal Üretimi; Organik Balıkçılık; Organik Bitkisel Üretim; Organik Sebze Üretimi; Organik Meyvecilik; Organik Yem Üretimi ve Organik Yem İşleme; Organik Tohumculuk.
AÇIKTA SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ

Ders Kodu

PSCT304

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersin amacı öğrenciye domates, hıyar, biber, brokoli, lahana, havuç, karnıbahar, kişniş, kereviz, yeşil salata, soğan, sarmısak, bezelye, turp, ıspanak gibi serin ve sıcak iklim ürünlerini tanıtmak ve bu türlerin üretim metodlarını öğretmektir. Bu dersi alan öğrenciler, temel sebze üretimi ilkelerini uygulayarak bitkilerin çevresel ve gübre koşulları çerçevesinde bitkilerin tepkilerini nasıl optimize edilmesi gerektiğini öğreneceklerdir. Bu kapsamda, Patlıcangiller, kabakgiller, turpgiller (Hardalgiller), baklagiller, soğangiller, kompozitgiller, ıspanakgiller, maydanozgiller, semizotugiller familyalarına ait sebze türleri tanıtılacaktır. Öğrenme çıktıları olarak, öğrenciler sebze türlerinin orijinallerini, sistematiklerini, biyolojik, agronomik, ekolojik ve fizyolojik özelliklerini açıklayabilmeyi, değişik sebze türlerini yetiştirme becerisi kazanabilmeyi, değişik sebze türlerini için bahçe tesis edebilmeyi, bakım işlemlerini yapabilmeyi, sorunları çözebilmeyi öğreneceklerdir.
TARIMSAL YAYIM VE HABERLEŞME

Ders Kodu

PSCT306

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste tarımsal yayımın felsefesi, stratejileri, yöntemleri ve kurumsal yapıları tartışılacaktır. Dersin ana bölüm başlıkları şöyle sıralanabilir: Tarımsal yayımın tanımı, amaçları, kapsamı, tarihçesi, kaynakları ve geleceği. Tarımsal ve kırsal gelişme: Kırsal kalkınmanın unsurları ve sorunları, kırsal kalkınma programlarının temel ilkeleri, yayımın önemi. Yayımı anlamak: Yayım kavramı, yayımın ilkeleri, yayım ve eğitim, yayım çeşitleri. Yayımda sosyal ve kültürel faktörler: Sosyal yapı, kültür, sosyal ve kültürel değişim. Yayım ve haberleşme: Haberleşmenin unsurları, yayımda kitlesel yayın: Kitlesel yayın kullanma ilkeleri, radyo; ses ve görüntü aygıtları: Fotoğraflar, posterler, projeksiyon aygıtları, ses kayıtları (CDler), görsel kayıtlar (filmler ve CD'ler), televizyon, internet; yayımda işitsel ve görsel aygıtlar; yayım elemanı; yayım programlarının planlanması ve değerlendirilmesi; yayımda özel hedef grupları.
ILIMAN İKLİM MEYVELERİ

Ders Kodu

PSCT308

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu derste ılıman iklim meyvelerinin genel tanıtımı yapılır. Ilıman iklim meyvelerinin orijinleri, ticari olarak yetiştirildiği bölgeler ve özellikleri ve insan beslenmesi açısından önemleri anlatılır. Ilıman iklim meyveleri Güney ve Kuzey yarıkürelerin 30⁰ – 60⁰ paralelleri arasında, tropik bölgelerin yükseklerinde ve büyük su kitlelerinin yakın çevrelerinde yetiştirilir. Bu derste öğrencilerin ılıman iklim meyvelerinin kültürel işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğini öğrenmeleri, tür ve çeşitlerin soğuklama ihtiyaçlarının saptanması, anaç, tür, çeşit ve yer seçimlerinin belirlenmesinde gerekli olan kriterlerin değerlendirilerek sonuca ulaşabilme becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Erkencilik konusunda genel bilgiler verilir. Hastalık, zararlı ve istenmeyen diğer faktörlerle mücadele yöntemleri öğretilir. Meyve derimi, derim sonrası fizyolojileri, paketlenmeleri ve pazara hazırlanmaları işlenir. Elma, armut, kiraz, şeftali, ceviz, badem ve kayısı gibi getirisi yüksek olan meyvelerin yetiştiricilikleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilir.
YEMLER VE HAYVAN BESLEME

Ders Kodu

PSCT310

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu derste hayvan yemleri ve hayvan beslenmesi konusunda bilgiler yer almaktadır. Dersin içeriği şöyle sunulabilir: Yemler: Tanımlanmaları ve Sınıflandırılmaları; Kaba Yemler: Kuru Kaba Yemler: Kuru Otlar ve Kuru Ot Yapımı; Çayır ve Meralar: Münavebeli Otlatma, Bölmeli Otlatma, Biçilip Doğranmış Yeşil Otlar (Hasıllar); Silajlar ve Silaj Yapımı; Enerji Yemleri: Tahıl Dane Yemleri, Kök ve Yumru Yemler, Yağlar; Protein Ek Yemleri: Balık Unu, Et Unu, Et-Kemik Unu, Kan Unu, Tüy Unu, Yağlı Tohumlar, Soya Küspesi, Ayçiçeği Küspesi, Pamuk Tohumu Küspesi Üre; Bitkisel Artıklar ve Sanayi Yan Ürünleri; Yem Kalitesinin Belirlenmesi; Mineral Ek Yemleri; Vitamin Ek Yemleri, Besin Değeri Olmayan Yem Katkı Maddeleri; Besi Sığırlarının Yemlenmesi: Feedlot Besisi (Açıkta veya Kapalı), Mera Besisi, Sütle Buzağı Besisi; Süt Sığırlarının Yemlenmesi; Koyunların Yemlenmesi; Keçilerin Yemlenmesi.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PSCTXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PSCTXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
ALAN SEÇMELİ
Yedinci Dönem
YAZ STAJI

Ders Kodu

PSCT300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

6
Staj; öğrencilerin fakültede aldıkları teorik ve deneysel bilgilerin pratikte uygulanmasını görebilmeleri için çok önemlidir. Öğrencilerimizin stajlarını ilgili kamu kuruluşlarında, araştırma enstitülerinde, donanımlı özel firmalarda ve şirketlerde yapmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerimizden isteyenlerin yurt dışında tarımla ilgili kurum ve kuruluşlarda stajlarını yapmaları olasıdır. Staj öğrencilerin kariyer planlamalarında ve mezuniyet sonrası iş bulmalarında belirleyici olmaktadır. Bu bağlamda staj öğrencilerin gelecekleri açısından da önemlidir. Staj süresince öğrenciler gün boyu neler yaptıklarını düzenli olarak staj defterlerine günü gününe işlemek ve sorumlu ziraat mühendisine onaylatmak zorundadır. Staj sonunda öğrencilerin meslekle ilgili düşüncelerinin netleşmesi ve ileriye dönük planlamalar yapmaları öngörülmektedir. Staj bitiminde öğrencilerin staj süresince neler yaptıkları ve ne gibi kazanımlar elde ettikleri dönem başında yapılan sınavla resmiyet kazanmaktadır.
ÜZÜMSÜ MEYVELER

Ders Kodu

PSCT401

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin temel amacı, dersi alan lisans öğrencinin teorik bilgilerini artırmak ve üzümsü meyve üretiminde karşılaşacağı sorunları gerek teorik gerekse pratik olarak çözümlemesine yardımcı olmaktır. Ders içeriği şöyledir: Üzümsü meyvelerin önemi, üzümsü meyvelerin tanımı, Dünyada üzümsü meyve yetiştiriciliği yapan ülkeler ve üretim ve kullanım şekilleri; Üzüm, çilek, ahududu, böğürtlen, frenk üzümü, bektaşi üzümü, yaban mersini türlerinin botanik özellikleri, tarihi. Söz konusu türlerin yetiştiriciliği için gereksinim duyulan ekolojik koşullar, morfoloji, üretim yöntemleri, toprağın işlenmesi, sulama, terbiye sistemleri, budama ve döllenme, bahçe kurma teknikleri, örtü altında üzümsü meyve yetiştiriciliği, topraksız kültür, besin içerikleri, derim zamanı, derim şekli, pazarlama, meyve muhafazası, hastalık ve zararlıları.
TOPRAKSIZ KÜLTÜR

Ders Kodu

PSCT403

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersi alan lisans öğrenciler bitkilerin topraksız yetiştirme teknikleri konusunda kavramsal ve kuramsal bilgiler edinirler. Bu dersin içeriği şöyle sıralanabilir: Dünyada topraksız kültürde ürün yetiştiriciliği, topraksız yetiştiriciliğin tanımı, topraksız üretimin önemi ve özellikleri, topraksız yetiştiriciğinin avantajları ve dezavantajları, açık ve kapalı topraksız yetiştiricilik sistemleri, topraksız üretimde sulama, kullanılan teknik araç ve gereçler, topraksız ortamın kimyasal özellikleri, üretimde kullanılan analitik metodlar, bitki beslenmesi, fertigasyon yönetimi, seralarda bitkilerin çözelti solüsyonlarına tepkisi, patojenlerin tespiti ve yönetimi, organik topraksız medyanın içeriği, harç karışımlarında inorganik ve sentetik maddeler, ortam kültürlerinin prensipleri, su kültürü prensipleri, topraksız ortamda kültür bitkilerinin yetiştirilmesi, örnek bir topraksız yetiştiricilik sisteminin incelenmesi.
ENTOMOLOJİ

Ders Kodu

PSCT405

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Dersin amacı, böceklerin anatomisi, fizyolojisi, ekolojisi, üreme ve gelişmeleri ve böceklerle savaşımını hakkında temel bilgileri öğretmektir.Bu dersin içeriği; entomolojinin tarihi, böceklerin tanımlanması, böceklerin anatomisi, böceklerde üreme sistemleri, böceklerde metamorfoz, böceklerin verdiği zararlar; böceklerin yaşam yerleri ve davranışları; zararlı böceklerden örnekler: Coleoptera, Diptera, Heteroptera, Homoptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Thysanoptera, Acari. Zararlılara karşı kontroller, böcekler ile kültürel, fiziksel savaşım, böcekler ile biyolojik ve kimyasal savaşım ve entegre mücadele(IPM) kavramları, genel spektrumlu insektisitler, kontakt etkili insektisitler, fumigantlardır. Öğrenme çıktıları olarak öğrenciler, böceklerin akraba sınıflarından ayıran özelliklerini, anatomisi ve fizyolojisini, üreme, gelişme ve duyu organlarını, böcek populasyonlarını etkileyen ekolojik faktörleri, böceklerle temel savaşım savaşım yöntemlerini öğreneceklerdir.
TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI

Ders Kodu

PSCT407

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Tarla bitkileri üretiminde birçok hastalık mevcut olup bazıları büyük ekonomik öneme sahiptir. Bu derste tarla bitkilerinin hastalıklarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bitki koruma temel prensipleri verilerek, hastalıkların belirtileri ve tanımlamaları, biyolojileri, yaşam döngüleri, konukçu bitkileri ve verdiği hasarlar ele alınmaktadır. Bu derste ayrıca tarla bitkileri hastalıklarının kontrol yöntemleri tartışılacaktır. Dersin ayrıntılı içeriği; Tahıl hastalıkları ve kontrolü (virüs hastalıkları, pas hastalıkları, yaprak leke hastalıkları, başak hastalıkları), mısır hastalıkları ve kontrolü, bBaklagil hastalıkları ve kontrolü (viral ve bakteriyel hastalıklar, mantari hastalıklar), kök bitkileri hastalıkları ve kontrolü (patates, viral, bakteriyel ve mantar hastalıkları, pancar viral, bakteriyel ve mantar hastalıkları), yağ bitkileri hastalıkları ve kontrolü (Kolza, ayçiçeği, aspir, haşhaş hastalıklar), endüstri bitkileri, tıbbi bitkilerin hastalıkları ve kontrolü (keten, tıbbi bitkiler), yem bitkileri hastalıkları ve kontrolü (Yonca, üçgül hastalıkları).
PROJE

Ders Kodu

PSCT409

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Araştırma projelerinin hazırlanıp sunulması ve etkili bir araştırma makalesinin yazılması ile ilgili bilgilerin öğretilmesi bu dersin başlıca amacını oluşturmaktadır. Ayrıca, öğrencilere daha önce hazırlanmış başarılı projelerden örnekler verilerek üzerinde çalışmalarının sağlanması da ders kapsamındadır. Dersin detaylandırılmış içeriği şöylece sunulabilir: Bir araştırma projesi teklifinin hazırlanıp yazılması. Proje teklifinin ana unsurları; çalışmanın önemi ve gerekliliği, kapak sayfası, başlık sayfası; abstract/özet, ön çalışma/hazırlık. Projenin amaç ve hedefleri, projenin değişkenleri/ölçütleri, içindekiler/içerik tablosu. Giriş; literatür taraması/önceki bulgular, araştırma konusuna ilişkin sorular ve varsayımlar, materyal ve yöntemler, çalışma takvimi/araştırma planı, taranan kaynakların listesi/bibliyografi, ek bilgi ve belgeler, yaygın sorunlar ve bunlara ilişkin ipuçları, olası tuzaklar, jürilerin yaygın red gerekçeleri, araştırmalar için anket hazırlanması, yayın için etkin bir araştırma makalesi yazılması, bilimsel posterlerin hazırlanması.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Sekizinci Dönem
GENEL BİTKİ ISLAHI

Ders Kodu

PSCT402

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Dersin temel amacı bitki ıslahının temel tanımlarını, kavramlarını ve ilkelerini öğretmektir. Derste öğrenciler ıslahın değişik yön ve özellikleri ile tanışır. Bitki ıslahının tarihçesi ve bitki ıslahındaki güncel zorluklar konusunda bilgilendirilmektedirler. İşlenen konular arasında: evrim, ıslahın amaçları, varyasyon yaratma, çiçek biyolojisi ve döllenme, ıslah teknikleri konularında bilgilendirilmektedir. Bitki yayılım yöntemleri (konvansiyonel ve modern yöntemler) ana başlığı altında, kendi kendine tozlaşan ve çapraz polenli bitkiler için tohumlama yöntemleri anlatılmaktadır. Öğrencilere kendi kendine tozlaşma (otogamy için mekanizmalar), çapraz tozlaşma ve aseksüel bitki yayılım mekanizmalarının işleyişi hakkında bilgi verilmektedir. Bitki ıslahında kullanılan yöntemler (Seleksiyon, heterosis, mutasyon ıslahı), emaskülasyon işlemi, otogami ve allogaminin genetik temeli, Hardy-Weinberg denklemi, genetik varyans bileşenleri, heterosis ve melez ıslahı ve bitki ıslahında heterosis kullanımı, mutasyon ve poliploidi ıslahı anlatılmaktadır.
AROMATİK VE TIBBİ BİTKİLER

Ders Kodu

PSCT404

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersin amacı; öğrencilere aromatik ve tıbbi bitkileri tanıtmak ve yetiştiricilikleri hakkında genel bilgiler vermektir. Aromatik ve tıbbi bitkilerin kullanımı tarih öncesi dönemlere kadar uzanır. Özellikle Hindistan, Çin ve Orta doğu ülkelerinde geçmişten günümüze kadar kullanımları yaygın olarak sürmektedir. Bu dersin içeriği; aromatik ve tıbbi bitkilerin ekolojik istekleri, genel üretim prensipleri, kurutma ve saklama yöntemleri, etkin maddeleri ve değişkenliklerden oluşur. Özel bölümlerde ise bu bitkilerin yeryüzüne dağılımları, botanik özellikleri, kültür yöntemleri, önemli hastalık ve zararlıları işlenir. Baharat olarak yaygın kullanımı olan bitkilerin tanıtımları yapılır. Asteraceae, Apiaceae, Lamiaceae, Chemopodiaceae ve Solanaceae gibi familyalar tanıtılır. Zehirli bitkiler için dikkat çekilir. Aromatik ve tıbbi bitkileri ekonomik değeri ve uluslar arası ticareti hakkında güncel bilgiler öğretilir.
BAHÇE BİTKİLERİNDE HASTALIKLAR

Ders Kodu

PSCT406

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste lisans öğrencilerine; meyve bahçelerine, bağlara, çiçeklere ve sebze alanlarına musallat olan temel hastalıklar anlatılır. İncelenen hastalıklar arasında külleme, kara leke, kurşuni küf, antraknoz, phytophtera, kök çürüklüğü, göçüren, virüsler ve bazı bakteriyel hastalıklar vardır. Söz konusu derste anlatılan temel konular: Tohum veya vejetatif olarak üretilen materyalin hastalıktan ari seçimi; erken uyarı sistemlerinin önemi; hastalıkların nasıl tespit edileceği ve her bir ürün grubu için ilgili hastalıklara karşı uygulanacak mücadele yöntemleri, mücadele yöntemleri arasında kullanılması gereken fungisitler, bakterisitler ve antibiyotiklerin seçimi ve prensipleri, ekonomik öneme sahip hastalıkların yaşam döngüsüne ilişkin pestisit uygulama programları; bazı bitkilerde meydana gelecek hastalıklara karşı oluşan direnç.
SEBZE ISLAHI

Ders Kodu

PSCT408

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersin temel amacı, klasik ve modern ıslah metodlarına ilişkin olarak, sebze yetiştiriciliğinin karşılaştığı sorunları çözmeye yönelik olarak temel genetik ilkeleri öğretmektir. Derste işlenen konular arasında sebzelerde kalıtım mekanizması, kromozom sayısı, sebzeler arasında gözlemlenen çiçek türleri, sebze bitkilerinde tozlanma ve döllenme ile özel ıslah metodları vardır. Öğrenciler, dersin tanımı(bitki ıslahının önemi, amaçları ve tarihsel gelişimi, vb), kültüre alınmış sebzelerin evrimi, gen merkezleri, temel genetik, ıslah sistemleri, sebzelerde polyploidi, F1 hibritleri, önemi ve sentezi, F1 hibritlerinin üretim teknikleri, sebzelerde polyploidi, özgün sebze ürünlerinin ıslahı, gen kaynaklarını muhafaza etme yöntemleri, ıslah stratejisi ve ıslahta kullanılan yöntemleri, bitki türü ve amaca göre hangi ıslah programları ve hangi yöntemlerin uygulanacağını, ıslahta kullanılan biyoteknolojik yöntemleri öğreneceklerdir.
TAHILLAR

Ders Kodu

PSCT410

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bu derste tahılların ekonomik önemi, adaptasyon yetenekleri, morfolojik özellikler ve fizyolojik süreçler, kültürel faktörler ve önemli zararlılar ve hastalıklar öğretilmektedir. Ders içeriğinde ayrıca; genel bölümde (Orta Doğu ve dünyadaki tahılların ekonomik önemi). Ticari olarak üretimi yapılan tahıllar, yetiştirme aşamaları, çimlenme, köklenme, kök, yaprak, çiçek durumu, besinler ve sarı meyveler, olgunluk dönemleri. Özel bölümde; buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, mısır, pirinç ve darı. Bu spesifik bitkilerin ekonomik önemi ve dünyanın farklı bölgelerindeki yetiştirme teknikleri yer almaktadır. Ayrıca tahılların taksonomisi, yetiştirme teknikleri, yetiştirilen önemli çeşitler, bazı önemli fizyolojik bozukluklar, tahılların besin değerleri, tahıl ürünlerine dayalı sanayiler ve önemi, dünyanın tahıl pazarları ele alınmaktadır.
MEZUNİYET PROJESİ

Ders Kodu

PSCT412

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu son sınıf dersi tarımsal konulara yönelik bir “sistem planlama ve uygulama” dersidir. Dersi alan öğrenciler bireysel olarak veya çalışma grupları içerisinde kendileri için atanan danışman veya danışmanlar tarafından belirlenen bir tarımsal sorun konusunda önce kapsamlı bir literatür taraması yapıp uygun bir plan-proje yapmaya yönlendirilir. Hazırlanan proje önce, ilgili danışmana sunularak onayı alınır. Eğer danışman(lar) gerekli görürse, deneysel bir çalışma veya laboratuvar analizi veya anket çalışması isteyebilirler. Bunu izleyen adımlar elde edilen verilerin istatistiksel analizi ve çıkan sonuçların karşılaştırmalı şekilde yorumlanması olmalıdır. Son aşamada proje sahiplerinden çalışmanın tamamını, elde edilen sonuçlarla bunların ilgili literatürlerin ışığında yorumlanması dahil, yazılı bir rapor, poster veya görsel-işitsel bir seminer halinde sunması beklenmektedir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PSCTXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
.

Seçmeli Dersler

EXPERIMENTAL DESIGN

Ders Kodu

PST315

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı araştırma projesinin nasıl tasarlandığını anlatmaktır. Derste araştırma projesi tasarımının ve sonuçlarının nasıl değerlendirileceği de yer alır. MINITAB VE SAS gibi bazı temel programların kullanılması öngörülmektedir.
POULTRY SCIENCE

Ders Kodu

PST414

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders modern yumurta ve tavuk eti üretiminin bütün aşamalarını kapsamaktadır. Dersin içeriği şöylece ayrıntılandırılabilir: Giriş: Modern Tavukçuluğun Tarihsel Gelişimi, Tavuk Ürünlerinin Beslenme Açısından Önemi; Modern Tavuk Irkları; Günümüzün Yumurtacı Hatları: Beyaz Yumurtacı Hatlar, Kahverengi Yumurtacı Hatlar; Günümüzün Etçi Hatları; Tavukların Vücut Yapısı: İskelet ve Kaslar, Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi, Üriner Sistem, Dolaşım Sistemi, Sinir Sistemi, Hormon Üreten Bezler, Üreme Sistemi ve Yumurtanın Oluşumu,Yumurtanın Yapısı; Civciv Embriyosunun Gelişimi: Döllenme, Embriyonik Gelişme; Civciv Başlatma Döneminin Yönetimi: Isıtma ve Havalandırma, Yemleme ve Sulama, Aşılama; Civciv Büyütme: Farklı Kümes Tiplerinde Yetiştirme , Sağlık Koruma-Hastalık ve Kemirgen Denetimi; Yumurtlayan Tavukların Yönetimi; Zorlamalı Tüy Döktürme; Broyler ve Kızartmalıkların Yönetimi; Hastalıktan Koruma ve Bağışıklık Geliştirme, Aşılar ve Aşılama Programları .
MEYVE YETİŞTİRME İLKELERİ

Ders Kodu

PSCT204

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu derste öncelikle meyve ağaçları ve özellikleri tanıtılmakta ve çoğaltılmaları hakkında genel bilgiler verilir. Meyve ağaçlarının büyüme ve gelişme safhaları tanıtılır. Bahçe yerinin seçimi, ekolojik koşulların özellikleri dikkate alınarak yetiştirilecek meyve tür ve çeşitlerinin seçiminde dikkate alınması gereken kriterler hakkında ayrıntılı bilgiler verilir. Meyve ağaçlarında kök, sürgün, tomurcuk, çiçek ve meyve oluşumları örneklerle anlatılır. Generatif ve vegetatif çoğaltım yöntemleri, meyvecilikte doku kültürünün yeri ve önemi gibi temel konular hakkında bilgiler verilmektedir. Meyve bahçesinin tesisinden, yapılması zorunlu kültürel işlemlere (sulama, gübreleme, aşılama, budama, toprak işleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, yabancı ot kontrolü ve hasat gibi) kadar değişik konular uygulamalı bir şekilde anlatılır.
İÇ VE DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ

Ders Kodu

PSCT314

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu derste öncelikle iç ve dış mekan süs bitkilerinin genel tanımı yapılmaktadır. Farklı alanlarda ve ekolojilerde kullanılması gereken bitkilerin seçimlerinde ne gibi kriterlere dikkat edilmesi gerektiği örneklerle anlatılmaktadır. İç mekân bitkilerinin temel özellikleri ve istekleri, belirlenen mekânlara uygunlukları ve mekânların özelliklerine göre bitki seçiminin yapılması, saksı seçimleri, bitkileri bakımları ve mekânlara göre yerleştirilme prensipleri anlatılmaktadır. İç ve dış mekân bitkilerinin çoğaltım prensipleri, bakımları ve hastalık ve zararlıları ile nasıl mücadele edilmesi hakkında genel bilgiler verilmektedir. Saksılarda kullanılan ortam malzemeleri (substratlar) hakkında temel bilgiler aktarılmaktadır. Bazı önemli iç ve dış mekân bitkileri, çiçekli bitkiler, çiçek soğanları, orkideler, açelya, difenbahya ve kauçuk gibi türler hakkında özlü bilgiler verilmektedir. Bu bitkilerin ticareti hakkında güncel bilgiler sunulmakta ve dönem sonunda öğrencilerin yeterli donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır.
PLANT TISSUE CULTURE TECHNIQUE

Ders Kodu

PST313

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı bitki doku kültürü konusunda teorik ve pratik bilgiler vermektir. Dersin temel konuları şunlardır: bitki doku kültürü laboratuvarının düzenlenmesi; aseptik teknikler, besi ve kültür ortamları, kallus kültürü, hücre kültürü, protoplast kültürü, somatic embriyogenesis, organogenesis, kök kültürü, meristem ve virüslerin yok edilmesi, klonal çoğaltma, sürgün ucu kültürü, adventitious kökler.
PASTURE AND FORAGE

Ders Kodu

PST415

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı, hayvan yetiştiriciliğine temel olan çayır ve meraların ıslahı ve geliştirilmesinin teknik ve usullerini öğretmektir. Dersin temel konuları şöyle sıralanabilir: çayırların fiziki ve ekolojik yapısı, dünyada ve Türkiyede çayır ve mera bitkilerinin yetiştirilmesi ve karşılaşılan sorunlar; bu sorunlara sebep olan nedenler; çayır ve mera bitkilerinin tarihi gelişmesi, çayır-mera ve çevre etkileşimleri; çayır ve mera iyileştirilmesi ve geliştirilmesi.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Uyruklu Aday Öğrenciler

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Yabancı Uyruklu Aday Öğrenciler

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.