Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Süre 4 Yıl
Başvur
ciu-environmental-engineering-program1 ciu-environmental-engineering-program2 ciu-environmental-engineering-program3

Program Hakkında

Çevre Mühendisliği, çağımızda en öncelikli sorunların başında gelen çevre kirliliğini analiz eden ve çözümler üreten bir mühendislik dalıdır. Bugün tüm dünyada içme suyu, atık su, katı atık, hava ve toprak kirliliği gibi konularda uzman mühendislere ihtiyaç duyulmakta ve ekolojik denge, enerji, gıda ve suyun korunumu, geri kazanım, yenilenebilir kaynakların etkin ve verimli kullanılması konularında çalışmalar yürütülmektedir. Çevre Mühendisliğinde özellikle üçüncü ve dördüncü yıllarda verilen bölüm derslerinin birçoğu çeşitli ders proje uygulamalarıyla ve yaz mevsiminde yaptırılan stajlarla pekiştirilmektedir. Modern çağın getirdiği sorunları çözebilmek için günümüzde en çok öne çıkan ve gelecekte de dünyanın sürdürülebilir olması için en çok ihtiyaç duyulacak mesleklerin başında gelmektedir.

Eğitim Olanakları

Çevre Mühendisliği Programı olarak, çevre kirliliğini önleyecek veya bozulmuş çevrenin tekrar sağlıklı hale gelmesini sağlayacak mühendislik yapı ve sistemlerinin tasarımı, işletimi, kontrolü ve inşaatında görev alabilecek öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencileri 4 yıllık eğitim programı boyunca su ve atık su arıtma tesisleri, su şebekeleri, isale hatları tasarımı, katı atık kontrolü, hava kirliliği modellemesi ve kontrolü, çevre yönetimi ve planlaması, gürültü kirliliğinin kontrolü gibi temel konularda dersler almakta ve bu konularda projeler yapmaktadırlar.

Teorik ve uygulamalı derslerde, mezuniyet projelerinde analiz laboratuvarlarının yanı sıra, bilgisayar salonları ve kütüphane gerekli çalışma olanaklarını sağlamaktadır. Dünyayı daha yaşanılabilir bir hale getirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için çevre mühendislerine büyük görevler düşmektedir.
Çevre Mühendisliği öğrencileri pek çok farklı program ile Çift Anadal/Yandal çalışmalarında bulunma imkanına sahiptir.

cevre-muhendisligi-yukseklisans

Kariyer Alanları

Çevre Mühendisliğinde okuyan öğrencileri mezuniyet sonrasında çeşitli devlet kurumlarında ve özel kuruluşlarda çalışma olanağı bulabilmekte ve aynı zamanda kendi şirketlerini kurarak proje tasarımı, uygulaması ve çevre yönetimi konularında çalışmaktadırlar. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekeleri projelendirme ve inşaatı; evsel ve endüstriyel atık su arıtımı sistem seçimi, projelendirme, inşaat ve işletimi, gürültü kirliliği kontrolü; hava kirliliği ve kontrolü gibi konular çevre mühendisliğinin çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Çevre Mühendisliği multi disipliner bir meslek olup birçok modern meslekle ortak çalışmalar yapılmasını gerektirmektedir. İnşaat, makina, enerji gibi Mühendislik alanlarının yanı sıra, siyasi bilimler, hukuk gibi sosyal konularda da etkin hale gelmektedir. Bu hedefler doğrultusunda eğitim almak isteyen ve mesleğinin önemini kavrayarak istekle çalışma hevesine sahip olan öğrencileri Çevre Mühendisliği Programına bekliyoruz.

İletişim

Mühendislik Fakültesi
Bilim ve Teknoloji Merkezi, ST 226
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2401
Fakülte E-posta: secretary-fe@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Ayşe Pekrioğlu BALKIS
Bölüm Başkanı E-posta: apekrioglu@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
GENEL KİMYA

Ders Kodu

CHEM110

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Mühendislik ve eczacılık fakültesi öğrencileri için verilen bu derste öğrenciler kimyanın temel kurallarını, maddeleri ve yapılarını öğreneceklerdir. Bu ders madde türleri, ölçüm birimleri, maddelerin özellikleri; atom ve atom kuramı, atomun bileşenleri , periyodik tabloya giriş, moleküller ve iyonlar, iyonik bileşiklerin formülleri, iyonik bileşiklerin isimlendirilmesi; atom kütlesi, mol kavramı, kimyasal formüllerde kütle ilişkileri; gazlar ölçümleri, ideal gaz yasası, gaz hukuk hesaplamaları, gazlarda stokiometri, gaz karışımları: kısmi basınçları ve Atom spektrumları, hidrojen atomu, kuantum sayıları, atomik yörüngeler; şekil ve boyutları; atomların elektron yapılandırılması; orbital diagramları; moleküllerde polarite; ısı akış, ısı akışı ölçümleri, Kalorimetre, entalpi, termo-kimyasal denklemler, oluşum entalpileri, termodinamiğin birinci yasası, sıvılar ve katılar konularını kapsamaktadır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

CMPE101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bilgisayara Giriş dersi genel olarak bir bilgisayar sisteminin nasıl çalıştığını ele alır. Bu bağlamda dersi iki kısımda incelemek mümkündür: Kısa bir bilgisayar tarihçesi de içeren dersin ilk bölümü, bilgisayar sistemi bileşenlerinin tarihini, temel kavramlarını ve terminolojisini, temel donanım ve yazılım bileşenlerinin terminolojisini ve entegrasyonunu sunar. Öğrenciler bilgisayar biliminde kullanılan kısaltma ve terminolojilerin yanı sıra, ilk bölümlerde donanım kısmı hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. İşlemcinin nasıl işlediği, işlemci, hafıza ve ikincil sistemlerin nasıl bağlandığı ile bilgisayar donanım kurulumu da dersin içeriğindedir. Laboratuvar derslerinde ise temel bilgisayar kullanımı ile ofis programları (MS Word, Excel) ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise, problem çözme yaklaşımları, bileşenleri ve bilgisayar programları, akış şeması yapımı ve modüler programlama konularında temelleri tartışılmıştır. C programlama dilinin temelleri de sunulmaktadır.
MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ

Ders Kodu

CVLE101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

5
Bu derste en cok kullanılan bilgisayar destekli tasarım (CAD-bilgisayar destekli çizim) programını kullanarak, CAD arayüzü, temel çizim komutlarının kullanılması, koordinat sisteminin tanıtılması şekilleri düzenleme (döndürme, ölçekleme, yer değiştirme), çizimlere ölçek, ölçü ve yazı ekleyebilme, malzeme kalıplarının uygulanması, 2 boyutlu ve 3 boyutlu teknik çizimlerin yapılmasını, ortografik ve izometrik çizim tekniklerinin uygulanmasını, görselleştirme ve grafik problemlerin çözülmesi, kesit alma, ve dersin ikinci yarısında el çizimi kullanarak, el çizimi ekipmanının tanıtılması, ortografik ve izometrik teknik çizim uygulanamarını, uygun ölçeklendirmeyi anlama ve uygulamasini, teknik çizim dili aracılığıyla başkalarıyla iletişim kurabilme ve başkaları tarafından oluşturulan mühendislik çizimlerini okuma ve yorumlama becerisini geliştirmek, öğrenimi amaçlanmıştır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
ANALİZE GİRİŞ-I

Ders Kodu

MATH101

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin temel amacı fonksiyonlar, fonksiyonlarda türev ve integral kavramlarının geometriye, fiziğe ve mühendisliğe uygulamalarını öğretmektir. Derste fonksiyonun tanımı, çeşitleri , fonksiyonun grafikleri, fonksiyonların limiti, tanımlı limitlerin bulunmasında kullanılan temel limit kuralları, temel fonksiyonların limitleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), tanımsız limit sonuçlarında sonucun bulunmasında kullanılacak yöntemler (L’Hopitals, vs.), fonksiyonlarda süreklilik, (süreksiz ve sürekli fonksiyonlar), fonksiyonların türevleri, türevin tanımı, temel fonksiyonların türevleri, iki fonksiyonun çarpımı ve bölümün türevleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), türevin uygulamaları, fonksiyonların integrali (belirsiz ve belirli integral), integralin tanımı, temel fonksiyonların integralleri, değişken değiştirme metodu, kısmi integrasyon, rasyonel fonksiyonların integrali, integralin uygulamaları (tanımlı integral kullanarak alanların hesaplanması) verilecektir.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
İkinci Dönem
ORGANİK KİMYA

Ders Kodu

CHEM104

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders mühendislik fakültesi ve eczacılık fakültesi öğrencileri için tasarlanmıştır. Bu dersi alan öğrencilerden beklenen, organik bileşiklerin isimlendirilmesini yapabilmesi, temel yapı ve reaktivite ilişkileri tahmin edilebilmesi, temel organik bileşiklerini sınıflandırabilmesi ve organik bileşiklerin basit sentez tasarımını yapabilmesi, reaksiyon mekanizmalarını yazabilmesi ve bazı organik reaksiyon mekanizmalarını açıklayabilmesidir. Buna ek olarak stereokimyanın ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Bu derste amaçlanan, temel reaksiyon tiplerini tanımak , alkanlar, alkenler, alkinler, benzen ve aromatik hidrokarbonlar, alkil halojenürler, alkoller, eterler, epoksitler, tioller, karbonil grupları, aldehidler, ketonlar, gibi organik bileşiklerin fonksiyonel grupların, reaksiyon mekanizmaları tanıtmaktır. Ayrıca ketonlar, karboksilik asitler ve bunların türevleri, aminler hakkında bilgi sahibi olmaktır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Ders Kodu

ENVE100

Kredi

0

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

2
Çevre Mühendisliğine Giriş dersinde bölüme yeni başlayan öğrencilerin Çevre Mühendisliği eğitimleri boyunca alacakları derslerden, eğitim sürecinden ve mezun olduktan sonra neler yapabileceklerinden bahsedilir. Çevre Mühendisliğinin temel konuları hakkında bir giriş yapılır ve bu konularda öğrencinin aktif katılımı sağlanarak dersi sevdirmeye çalışılır. Bu dersin sonunda öğrenciler içme suyu arıtımı, atıksu arıtımı, çevre mikrobiyolojisi, hava kirliliği ve katı atık yönetimi gibi Çevre Mühendisliğinin ana çalışma konuşalarında bilgi sahibi olurlar. Öğretim üyesi bu derse kayıt yaptırmış olan öğrencilerin gelecekteki mesleklerine ilgi duymalarını amaçlar. Çevre Mühendisliğine Giriş dersinin kapsamında görülen her türlü konu gerçek hayatta işletmede olan tesislerin ziyaret edilmesi ile desteklenir.
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANALİTİK KİMYA

Ders Kodu

ENVE104

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Kimyasal literatürde su, birçok değişik bileşen içeren seyreltik bir çözelti olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca su, birçok organik ve inorganik maddeyi askıda tutabilen bir çözeltidir. Bu ders kapsamında, intermoleküler güçler (dipol-dipol, iyon-dipol, hidrojen bağları, dispersiyon güçleri) ve çözeltilerin özellikleri başlıklı konuları detaylı olarak tartışılmaktadır. Bu ders kapsamında Su kirliliği ve su ve atıksuyu ilgilendiren çevre mühendisliği problemlerini anlamak için suyun kimyasal yapısını ve suyun diğer bileşenler ile olan etkisinin anlaşılması amaçlanmaktadır. Kimyasal denge, asit-baz reaksiyonları, çözünürlük, kompleks oluşumu ve redox reaskiyonlarının prensipleri ve uygulamaları bu ders kapsamında yer almaktadır.
ANALİZE GİRİŞ-II

Ders Kodu

MATH102

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders geometri, fizik ve mühendislik alanlarındaki uygulamalarda gerekli olan türev ve integral metodlarını vermektedir. Konu başlıkları şu şekilde sıralanmıştır: Dizi ve seriler, dizilerin özellikleri, dizide yakınsama, pozitif ve pozitif olmayan serilerde yakınsama ile ilgili testler, mutlak yakınsaklık, şartlı yakınsaklık. Kuvvet serileri, Taylor ve Maclourin serileri, yakınsaklık aralıkları. Parametrik denklemler ve kutupsal koordinatlar, kutupsal denklemlerin grafikleri, kutupsal koordinatlarda alan, eğri uzunluğu, eğri üzerinde hız ve kutupsal ve parametrik denklemlerin türevi. Vektörler ve vektör değerli fonksiyonlar, iki vektörün noktasal ve vektörel çarpımı, düzlemler, çok değişkenli fonksiyonlar, tanımlı olduğu alanlar, limit ve parçalı türev ve alan üzerinde tanımlı integralin bulunması.
GENEL FİZİK-I

Ders Kodu

PHYS101

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere basit hesap tabanlı fizik bilgilerini aktarmak ve daha kapsamlı mühendislik fiziğini algılamaları için yardımcı olmak, genel fizik ilkelerinin bir kısmını kazandırmak ve problem çözme yetisi kazandırabilmektir. Ağırlıklı olarak mekaniğin temel konuları işlenmektedir. Temel fizik konuları olarak, birimler ve boyutlar, bir boyutta düzgün ivmeli hareket, serbest düşme, vektör matematiği. İki boyutlu hareket, Newton’un hareket kanunları, Newton kanunlarının uygulanması. Serbest cisim diyagramları, dairesel hareket, iş ve enerji, enerjinin korunumu, momentum, impuls ve çarpışmalar, dönme hareketi, tork ve statik denge kapsamlı olarak işlenilmektedir. Ders kapsamında kavramsal konuların somut anlaşılabilmesi için 6 tane deney yapılmaktadır ve bu deneyler ders konularını kapsamaktadır.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
Üçüncü Dönem
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

Ders Kodu

CVLE331

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere matematik ve fizik biliminin temel prensiplerini kullanarak akışkanlar mekaniği ve akışkanların detayları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, ve inşaat mühendisliği alanında etkin akışkanlar mekaniği kuramlarını uygulama yetisi kazandırabilmektir. Öğrencilere ilk ünitede ; akışkan tanımı, akışkanların temel özellikleri, vizkozite, yüzey gerilmeleri öğretilip ilgili örnekler çözülür. İkinci ünitede hidrostaik basınç ve bu basıncın yarattığı hidrostatik kuvvetlerin çözümlemeleri işlenir. Üçüncü ve dördüncü ünitede temel haraket yasalarının akışkanların üzerinde uygulanması ile birlikte kütle korunumu, momentum korunumu ve enerji korunumu kanunları işlenir. Beşinci ünitede ise boyut analizi, boyutsuz sayılar ve modelleme konuları işlenir. Bu dersi alan mühendislik öğrencilerinin daha sonra alanlarında alacakları uygulama dersleri için bu dersin bir temel niteliğinde olması beklenir.
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KİMYASI I

Ders Kodu

ENVE201

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Çevre Mühendisliği Kimyası I dersi su ve atıksuların fiziksel ve kimyasal bileşenlerinin tanıtılması, kaynaklarının ve ölçüm yöntemlerinin öğretilmesini içerir. Su ve atıksu kalite parametrelerinden, organik ve inorganik kirleticilerden, arıtma tekniklerinin temelinden bahsedilir. Kalitatif, kantitatif analizin esasları ve kolloid kimyasının temel prensipleri. Enstrümental analiz yöntemleri, pH, asitlik, alkalilik, renk ve bulanıklık, sudaki katıların anlam ve önemleri anlatılır. Sudaki organik ve inorganik kirleticiler, zehirli kirleticiler, kirlilik parametreleri ve tayin yöntemleri öğretilir. Bulanıklık, sudaki katı maddeler, alkalinite, asidite, sertlik, klor, flor, karbonat kimyası, Demir ve Mangan tayinleri öğretilir. Bu ders öğrencinin teorik ve pratik olarak temel konuları öğreneceği ve parametrelerin önemini ve analizini kavrayacağı bir derstir.
DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Ders Kodu

MATH203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu derste, adi differansiyel denklemler ile onların uygulamaları işlenecektir. Böylece dersin içeriğinde adi diferansiyel denklemlerin modellemedeki önemi ve fiziksel ve mühendisliksel problemlere uygulamaları görülecektir. Adi diferansiyel denklemlerin analitik çözüm metodları tek tek işlenecektir. Bu dersin başlıca temel konuları şöyle sıralanabilir: Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemler olan Bernoulli, homojen ve ayrık denklemlerin çözümleri, çözümde bağımsızlık ve yüksek merteden adi diferansiyel denklemlerin çözümleri. Bunun yanında, ikinci merteden denklemlerin çözümünde kullanılan belirsiz katsayılar, varyasyonel metodlar ile Cauchy-Euler denklemleri işlenecektir. Son olarak Laplace dönüşüm tanımı verilip en önemili özellikleri ortaya konduktan sonra bu metodla birçok differansiyel denklemin çözümü elde edilecektir. Laplace transfromun mühendislikteki önemini gösteren bazı problemler çözülecektir.
MİKROBİYOLOJİ

Ders Kodu

MICB120

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Dersin amacı, moleküler seviyede mikroorganizma yapıları ve bu yapıların fonksiyonları, mikroorganizmaların insanlarla ve kendi çevrelerinde etkileşimleri ve önemi hakkında öğrencilere bilgi aktarmaktır. Derste, yapısal, fonksiyonel ve mikroorganizma çeşitliliği ile ilgili temel bilgiler verilecektir. Mikroorganizma fizyolojisi, mikroorganizma ekolojisi, mikroorganizma genetiği ve mikroorganizma patolojisinin temelleri anlatılacaktır. Üç temel yaşam formu arasındaki yapısal benzerlik ve farklılıklar anlatılacaktır. Mikrobiyal beslenme, mikrobiyal büyüme, mikroorganizma büyümesini etkileyen faktörler ve büyüme kinetiği, biyofilm oluşumu, mikroorganizmaların çevredeki yayılışı, kontrolü ve büyüme kontrol kinetiği anlatılacaktır. Laboratuvar ortamında, steril teknikler, mikroskopi ve örnek hazırlama, zenginleştirme ve izolasyon, örnek saklama ve mikroorganizma kültüvasyonu gibi pratik uygulamalar ve mikrobiyoloji alanındaki gelişmeler öğretilecektir
GENEL FİZİK-II

Ders Kodu

PHYS102

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere basit hesap tabanlı fizik bilgilerini aktarmak ve daha kapsamlı mühendislik fiziğini algılamaları için yardımcı olmak, genel fizik ilkelerinin GENEL FIZIK-I'de anlatılmayan kısmını kazandırmak ve problem çözme yetisi kazandırabilmektir. Temel fizikte ağırlıklı olarak elektrisite ve magnetizma konularını kapsayacak biçimde bilgi verilmektedir. Elektrik yükünün özellikleri, Coulomb Yasası, elektrik alanlar, sürekli yük dağılımlarının oluşturduğu elektrik alan, Gauss Yasası ve Elektrik Akısı, Gauss yasasının düzgün yüklü yalıtkanlara uygulanması, elektrik potansiyelden elektrik alanın bulunması, nokta yük ve yük grubunun oluşturduğu elektrik potansiyel ve potansiyel enerji , sürekli yük dağılımlarının oluşturduğu elektrik potansiyel, Elektrik akımı, Direnç ve Ohm Yasası, Elektromotor Kuvvet, Seri ve Paralel bağlı dirençler, Kirchoff Kuralları. Ders kapsamında kavramsal konuların somut anlaşılabilmesi için 6 tane deney yapılmaktadır ve bu deneyler ders konularını kapsamaktadır.
Dördüncü Dönem
HİDROMEKANİK

Ders Kodu

CVLE332

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere hem boru akışlarındaki, hem de açık kanallardaki su akışını, bu akışların fiziğini anlatmak, hem boru akışları hem de açık kanallardaki hidrolik değerleri analiz ederek ihtiyaç olan sistemi tasarlayabilecek beceriyi kazandırmaktır. Ders genel olarak iki başlık altında işlenir. İlk başlıkta boru akımların temel özellikleri, tek bir düz boru içindeki akımın debisine ve boru özelliklerine bağlı olarak enerji kaybını bulmakla başlar. Daha sonra değişik tip boru sistemleri işlenir. Bunların içinde paralel ve seri bağlanmış borular, pompalı düzenekler, pompaların sistemler içerisinde seri ve paralel bağlanması, ağ çözümlemeleri ve cazibeli akan akımlar işlenir. İkinci başlıkta ise açık kanal akım çözümlemeleri, özel enerji ve özel kuvvet kavramları ile hidrolik sıçrama konuları işlenir.
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KİMYASI II

Ders Kodu

ENVE202

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

8
Çevre Mühendisliği Kimyası II dersi atıksu parametrelerinin incelenmesi temeline dayanır. Bu parametreler Çözünmüş oksijen, Kimysal Oksijen İhtiyacı (KOI), Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOI), Toplam Organik Karbon (TOK), ya da kısaca sudaki ve atıksudaki tüm organic bileşenlerdir. Ayrıca öğrencinin diğer atıksu parametreleri olan Yağ ve Gres, Azot, Fosfor, Sülfat, Fosfor ve Fosfat, Sürfaktanlar, İz Kirleticiler, Toksisite, Ağır Metalleri de öğrenmesi önem taşır. Bu derste öğrenci Gaz Analizi, Enstrumental analiz , Sıvı-Gaz ve İyon Kromatografları ve diğer analitik cihazları öğrenir. Bu ders öğrencinin daha sonra ihtiyaç duyacağı kirlilik envanteri çıkarması ve kirliliği ifade edip hesaplama yapması için gerekli bir derstir.
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EKOLOJİSİ

Ders Kodu

ENVE206

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Dersin amacı, öğrencilere ekoloji, ekosistem ve biyolojik çeşitlilik konularında temel bilgilerin verilmesidir. Ders içeriğinde, doğal kaynaklar ve doğal servisler, ekosistem modellerinin çevre düzeyinde organizasyonu, ekosistemin cansız ve canlı bileşenleri, çevre, çevre kirliliği ve ekosistem üzerindeki etkileri, habitatlar, nişler, ekosistem çeşitleri, ekolojik sisemlerde control, enerji kanunları, güneş enerjisi, yer seviyesinde ışınım, sera gazları, iklim değişikliği, fotosentez ve besin üretimi, besin zinciri, material döngüleri ve varoluşun fiziksel koşulları, su döngüsü, biyojeokimyasal döngüler, azot döngüsü, fosfor döngüsü, kükürt döngüsü, karbon döngüsü, ozon ve diğer atmosferik gazlar, popülasyon ekolojisi ve komunite ekolojisi, mikrobiyal ekoloji, gelişim ve evrim, dünyada bilinen ekosistem çeşitleri.
SAYISAL ÇÖZÜMLEME

Ders Kodu

MATH204

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

5
Bu dersin amacı matematik, bilgisayar, fizik ve mühendislik alanlarında karşılaşılan problemlerin çözümlerinde gerekli olan temel sayısal analiz metodlarını vermektir. Konu başlıkları şu şekildedir: Hata çeşitleri, Taylor serisi, kesme hatası ve sayıları yuvarlama. Lineer olmayan denklemlerin sayısal çözüm metodları: Ara bölme metodu, Regula-falsi metodu. Tekrarlanan metodlar: Sabit nokta iterasyonu, Newton metodu. Lineer sistem çözümlerinde sayısal çözümleme metodları: İterasyon metodu ve LU matriks parçalama metodu. İnterpolasyon ve polinom yakınsaması, Lagrange polinomları, en küçük kareler metodu, eğri oluşturma ve spline fonksiyonları (birinci ve ikinci dereceden spline fonksiyonları). Türevlerin sayısal çözümleme ile bulunması, sonlu fark formülleri. İntegralin sayısal çözümleme ile bulunması, Simpson's kuralları ve Trapezoidal kuralları.
OLASILIK VE İSTATİSTİĞE GİRİŞ

Ders Kodu

MATH205

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Dersin amacı temel olasılık ve istatistik konularının verilmesidir. Bu derste teori ve uygulamaya birlikte yer verilmektedir. Dersin içeriği; değişken tanımına giriş, temel veri analizi, veri çeşitleri, veri düzenlemesi, frekans dağılım tabloları, örneklem, örneklem uzayı, olay tanımı, temel sayma yöntemleri, küme işlemleri, temel sayma yöntemleri, olasılık aksiyomları, olasılık kuralları, şartlı olasılık, toplam olasılık ve Bayes teoremi, bağımsız olaylar, rassal değişken tanımı, olasılık dağılım ve olasılık yoğunluk fonksiyonu, temel dağılımlar ve yığılımlı dağılım fonksiyonları, kesikli ve sürekli dağılım fonksiyonları, Binom, Hipergeometrik, Poisson, Düzgün sürekli, Normal, Gamma, Üstel, çok değişkenli dağılım fonksiyonları, dağılımı belli olan kesikli ve sürekli değişkenlerin ortalama ve varyans hesaplamarı, örneklem dağılımları, Merkezi Limit Teoremi’ni kapsamaktadır.
Beşinci Dönem
SERBEST SEÇMELİ

Ders Kodu

EFEX11

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
SERBEST SEÇMELİ
YAZ STAJI I

Ders Kodu

ENVE300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

1
Yaz stajı öğrencilere 20 iş günü için bir endüstride, kamu kuruluşunda, laboratuvarda, vb. okulda öğrendiği bilgileri gerçek uygulamalar içerisinde uygulama fırsatı sunmayı hedeflemektedir. Staj süresi boyunca öğrencilerin mezuniyet sonrası işlerinde daha iyi performans göstermesine yardımcı olacak yetenekleri kazanması ya da var olan yeteneklerini artırması beklenmektedir. Buna ek olarak, öğrencilerin yaz stajı yaptıkları firmalarda, mezun olduktan sonra tam zamanlı istihdam konusunda büyük bir şans yakalayabilmektedirler. Staj sonunda her öğrenci bir teknik rapor hazırlamak ve bölüme sunmak zorundadır. Öğrenciler yaz stajlarını; mühendislik tasarım şirketlerinde, endüstriyel tesislerde, su ya da atıksu arıtma tesislerinde, çevre laboratuvarlarında, arıtma tesisi şantiyelerinde ve belediyelerin çeşitli bölümlerinde yapabilmektedirler.
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLER

Ders Kodu

ENVE301

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu dersin amacı öğrencilere yüzey, yeraltı ve atıksularda bulunan kirleticilerin özellikleri ve bu suların arıtımında kullanılan işlemler hakkında temel bilgiler vermektir. Ders, reaksiyon kinetiklerini, reaktör çeşitlerini, ağırlık ve malzeme dengesini, havalandırma, karıştırma, koagulasyon, flokulasyon, çöktürme, filtreleme ve dezenfeksiyon işlemlerinin temel bilgilerini içermektedir. Durağan, sürekli karıştırmalı tank, ardışık sürekli karıştırmalı tank, boru tipi ve yukarı akışlı dolgu sütunu gibi farklı reaktör tiplerinin detayları anlatılmaktadır. Ders notları ve sınıf tartışmaları kullanılarak teorik bilgiler öğrencilere aktarılırken örneklemeler ve örnek soru çözümleri aracılığı ile teorik bilgiler uygulamada kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak yerinde gözlem yapmak için ders kapsamında içme suyu arıtma tesisine teknik gezi düzenlenmektedir.
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ HİDROLOJİSİ

Ders Kodu

ENVE305

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders çevre mühendisliğinin önemli bir konusu olan hidroloji bilimiyle ilgili öğrencilere genel bilgiler sağlayan temel bir derstir. Yağış, buharlaşma, terleme gibi süreçlerle ile ilgili temel bilgiler ve eşitlikler verilmekte, hidrolojik çevrimde suyun hareketinin anlaşılması sağlanmakta ve ilgili mühendisler tarafından su ile ilgili problemlerin çözümü için izlenen yolların anlaşılmasına da yardımcı olunmaktadır. Akış ölçümleri ve hesaplamaları, ilgili hidrolojik veri analizleri, havzaların genel karakteristikleri, yüzey akışı ve sızma süreçleri hidrolojik çevrimi etkileyen önemli parametreler olarak öğrencilere aktarılmaktadır. Birim hidrograf elde edilmesi için kullanılan yöntemler ve sentetik hidrograf analizleri, yeraltı suyu ile ilgili genel bilgiler bu ders kapsamında verilen diğer önemli konulardır.
SU TEMİNİ MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

ENVE311

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

7
Bu ders su temini konusunda kapsamlı bir bilgi sağlamaktadır: su tüketimi varyasyonları, farklı nüfus tahmin yöntemleri ile gelecek yılların nüfüs tahmini uygulamaları, yangın duruları için su talebi. Su Kaynakları: Su döngüsü, yeraltı suyu, yüzey suyu. Su toplama: Yüzey sularının toplanması, kuyular ve sızma galerileri, rezervuarların depolama kapasitelerinden yola çıkarak yeraltı sularının toplanması. Su transportasyonu: iletim hatlarının aplikasyonu. Su dağıtımı: Sistem rezervuarları, rezervuar kapasitesi, hizmet rezervuarların konumunun belirlenmesi. Pompalama: Emme borusu, pompa özellikleri, pompaların çalışması, pompaların bakımı. Su dağıtım sistemi: su dağıtımı, borulardaki basınç hesapları, vana uygulamaları. Boru hatları tasarımı: Uygun eğim, boru boyutu ve debi belirlenmesi. Borularda akış, dağıtım sistemlerinin tasarımı.
HAVA KİRLİLİĞİ MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

ENVE343

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu ders hava kirliliği modellemesinin temelleri ile ilgili bir derstir. Atmosferik koşullar, model eşitlikleri ve hava kalitesi gibi çeşitli konuları inceleyerek hava kirliliği modellemesi biliminin çeşitli açılardan ortaya konulması amaçlanmaktadır. Önemli kirleticiler, genel özellikleri ve bu kirleticilerin kaynakları, dağılmaları veya bir bölge üzerinde konsantrasyonlarının artmasında önemli rol oynayan meteorolojik faktörler gibi hava kirliliğinin temel konuları bu derse giriş olarak verilmektedir. Dersin temel konuları arasında: Model kavramı, fiziksel modeller, matematiksel modeller, eulearian ve lagrangian yaklaşımlar arasındaki farkları, fick kanunu, PGT kararlılık sınıflandırmaları, Basit kutu modeli, gaussian hüzme modeli, Otoyol, Cadde modelleri, Yörünge modeli, Uzun mesafe taşınım modeli, EPA modelleri, sanayi kaynaklı modeller, model geçerlilikleri ve belirsizlikleri gibi konular sıralanabilir.
Altıncı Dönem
FAKÜLTE SEÇMELİSİ

Ders Kodu

EFEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
FACULTY ELECTIVE
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TEMEL PROSESLER

Ders Kodu

ENVE302

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu dersin amacı atıksu içerisinde bulunan kirleticilerin özelliklerini tanımlayıp biyolojik atıksu arıtımına dahil işlemler hakkında temel bilgiler vermektir. Ders biyolojik atıksu arıtımında mikroorganizmaların görevleri, mikroorganizmaların sınıf ve içerikleri, bakteriyel büyüme kinetiği, aerobic (havalandırmalı) organik madde giderim işlemi ve aktif çamur sisteminin detayları, nitrifikasyon, denitrifikasyon ve biyolojik fosfor giderimi hakkında temel bilgiler içermektedir. Askıda büyüme, tutunarak büyüme, arıtma havuzu ve lagünleri gibi farklı biyolojik sistemlerin detayları anlatılmaktadır. Ders notları ve sınıf tartışmaları kullanılarak teorik bilgiler öğrencilere aktarılırken, örneklemeler ve örnek soru çözümleri aracılığı ile teorik bilgiler uygulamada kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak yerinde gözlem yapmak için ders kapsamında atıksu arıtma tesisine teknik gezi düzenlenmektedir.
ATIKSU MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

ENVE322

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

8
Bu ders atık su toplama ve pompalama uygulamalarını kapsamaktadır. Öğrenciler kanalizasyon tasarımı ve yağmur suyu toplama tasarım konularında, yerçekimi etkisi ve basınçlandırılmış kanalizasyon sisteminin hidrolik tasarımı, kanalizasyon sistemi düzeni, sistem için gerekli olan donanım ve kanalizasyon hatlarının yapısal tasarımı hakkında bilgi alırlar. Öğrenciler pompa ile basınçlandırılmış kanalizasyon sistem tasarımını, pompa istasyonlarını ve donanım temelleri öğrenirler. Öğrenciler kanalizasyon boru ve pompa istasyonu bileşenlerine aşina olur ve aynı zamanda değerlendirme ve mevcut kanalizasyon sistemlerinin iyileştirilmesi konularında teorik bilgi edinirler. Bu ders evsel kanalizasyon sistemlerinin tasarımı bir giriş içerir ve çevre mühendisleri ve diğer tasarım ve inşaat mühendisliği konuların da eğitim gören öğrenciler için idealdir.
KATI ATIK MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

ENVE330

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere evsel katı atık yönetim sisteminin prensipleri hakkında bilgi vermektir. Ders, katı atık yönetiminin gelişimi, evsel katı atığın kaynakları, çeşitleri, kompozisyonu, evsel katı atığın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, atığın idaresi, ayrıştırılması, depolanması, kaynağında işlenmesi, toplanması, taşınması ve aktarılması, tesiste ayrıştırılıp işlenmesi, ısıl (termal) dönüşüm teknolojileri, biyolojik dönüşüm teknikleri ve evsel atık ve artıkların bertarafını içermektedir. Ders notları ve sınıf tartışmaları kullanılarak teorik bilgiler öğrencilere aktarılırken, örneklemeler, video gösterimleri, örnek soru çözümleri ve dönem projesi aracılığı ile teorik bilgiler uygulamada kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak yerinde gözlem yapmak için ders kapsamında düzenli depolama sahası ve malzeme geri kazanım tesisine teknik geziler düzenlenmektedir.
MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ

Ders Kodu

INDE232

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin öğrencilerin imalat ekipmanları ve endüstriyel projeler, ekonomik analiz, mühendislik tasarımı karar verme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için hazırlanmış bir giriş dersidir. Bu dersin hedefi mühendislik öğrencilerine finansal analiz ve sermaye yatırımı alanlarında bilgi ve yetenek kazandırmaktır. Ders, önerilen teknik projeler ile ilgili maliyetlerin ve faydaların sistematik değerlendirmesini vurgular. Öğrenci "paranın zaman değeri" ve indirgenmiş nakit akışı yöntemleri kavramlarını inceleyerek alan için gerekli bilgileri edinir. Mühendislik ortamında sermaye olarak para ile ilgili kararların nasıl alındığını öğrenerek bu kararları almaya hazır olabilecek bilgiye sahip olur. Öğrencilere verilen çalışmalar ve ev ödevleri, derste kazandıkları bilgiyi, doğru şekilde ve etkili olarak kullanarak uygulama yapmalarına ve bilgiyi pekiştirmelerine olanak sağlamaktadır.
Yedinci Dönem
FAKÜLTE SEÇMELİSİ

Ders Kodu

EFEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
FACULTY ELECTIVE
PROJE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ENGI401

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders proje yönetimi çerçevesi, proje entegrasyonu yönetimi, proje kapsam yönetimi, proje iletişim yönetimi ve takım çalışması, sağlık ve güvenlik, mühendislik etiği, çevre yönetimi, risk yönetimi ve sürdürülebilirlik, girişimcilik ve fizibilite raporu, proje yönetiminde yasal yönler üzerinde odaklanmak üzere tasarlanmıştır. Bu ders ayrıca, öğrencileri kendi tasarım projelerini yaşama geçirmek ve çalışma takımlarını seçmek için hazırlar. Öğrenciler projelerinin literatür taramasını yapar, fizibilite raporu hazırlar ve dönem sonunda yazılı / sözlü sunum yaparlar.
YAZ STAJI II

Ders Kodu

ENVE400

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

1
Yaz stajı öğrencilere 20 iş günü için bir endüstride, kamu kuruluşunda, laboratuvarda, vb. okulda öğrendiği bilgileri gerçek uygulamalar içerisinde uygulama fırsatı sunmayı hedeflemektedir. Staj süresi boyunca öğrencilerin mezuniyet sonrası işlerinde daha iyi performans göstermesine yardımcı olacak yetenekleri kazanması ya da var olan yeteneklerini artırması beklenmektedir. Buna ek olarak, öğrencilerin yaz stajı yaptıkları firmalarda, mezun olduktan sonra tam zamanlı istihdam konusunda büyük bir şans yakalayabilmektedirler. Staj sonunda her öğrenci bir teknik rapor hazırlamak ve bölüme sunmak zorundadır. Öğrenciler yaz stajlarını; mühendislik tasarım şirketlerinde, endüstriyel tesislerde, su ya da atıksu arıtma tesislerinde, çevre laboratuvarlarında, arıtma tesisi şantiyelerinde ve belediyelerin çeşitli bölümlerinde yapabilmektedirler.
FİZİKOKİMYASAL PROSESLER

Ders Kodu

ENVE401

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere sorpsiyon, membrane , iyon değişimi ve kimyasal çöktürme işlemleri, su ve atıksu arıtımında bu işlemlerin kullanımları ve bu işlemlerin tasarımları hakkında temel bilgiler aktarmaktır. Ders sorpsiyonun tanımı, sorbentlerin çeşitleri, sorpsiyon dengesi, sorpsiyon kinetiği, sorpsiyon izotermleri, sorpsiyon kolon tasarımı, iyon değişim teorisi, iyon değişim tasarım değişkenleri, membrane modülleri ve tipleri, basınç yürütücü gücü ile çalışan membrane prosesleri, membrane tasarım değişkenleri, kireç-soda yöntemi ile sertlik giderimi ve fosfor giderimi gibi kimyasal çöktürme işlemlerinin temel bilgileri ve tasarım değişkenlerini içermektedir. Ders notları ve sınıfta yapılan tartışmalar ile teorik bilgiler öğrencilere aktarılırken örneklemeler, video gösterimleri, örnek soru çözümleri ve ödevler yardımı ile teorik bilgiler uygulamada kullanılmaktadır.
İÇME SUYU ARITIM TASARIMI

Ders Kodu

ENVE411

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

8
Bu ders mühendislik temel ilkeleri üzerinde durularak içme suyu su kalitesinin korunması ve arıtımı üzerine odaklanmaktadır. İçme suyu arıtımı için sistemlerin kavramsal tasarımı, reaktör teorisi, süreç kinetiği ve çeşitli arıtım modellerinin teorileri tartışılmaktadır. Bu ders de, içme suyu arıtımı için gerekli olan; ham su alımının tasarım, ızgara ve havalandırma üniteleri tasarımı, su iletim sistemleri tasarımı, ölçüm ve pompalama işlemleri, koagülasyon, flokülasyon ve çökeltme havuzları tasarımı, sedimantasyon tankı tasarım, akış diyagram tasarımları, kum filtrasyon ünitesi ve dezenfeksiyon sistemlerinin tasarımı gibi fiziksel ve kimyasal arıtma süreçleri teorik ve görsel (teknik geziler ve videolar) olarak ele alınmaktadır. Son olarak, içme suyu arıtımı için tasarlanmış ve doğal süreçler tartışılmaktadır.
TEHLİKELİ VE ÖZEL ATIKLARIN YÖNETİMİ

Ders Kodu

ENVE431

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin amacı tehlikeli atığı tanımlarken atığın yönetimi ve idaresi için uygulanan teknikleri öğretmektir. Ders tehlikeli atığın oluşumu ve kaynakları yanında toplanması, taşınması, karakterizasyonu ve yönetimi ile ilgili temel bilgileri içermektedir. Ders kaspamında atık azaltma, tekrar kullanım, geri dönüşüm, fizikokimyasal arıtım, biyolojik işlemler, yakma, stabilizasyon ve katılaştırma, arazi depolaması gibi birçok farklı arıtım yöntemi anlatılırken, tehlikeli atık yönetiminin yasal ve idari gerekliliklerine, tehlikeli atıktan enerji kazanımına, ve tehlikeli atıkların doğaya yayılması durumunda atılması gereken doğru adımlara da değinilmektedir. Ders notları ve sınıfta yapılan tartışmalar ile teorik bilgiler öğrencilere aktarılırken örneklemeler, video gösterimleri, örnek soru çözümleri ve dönem projesi yardımı ile teorik bilgiler uygulamada kullanılmaktadır.
Sekizinci Dönem
SERBEST SEÇMELİ

Ders Kodu

EFEX12

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
SERBEST SEÇMELİ
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EFEXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
FAKÜLTE SEÇMELİ
PROJE

Ders Kodu

ENGI402

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

8
Bu ders, maliyet tahmini, çevresel etkiler, proje takvimi ve takım çalışmasını içeren disiplinler arası proje tabanlı bir derstir. Öğrencilerin önceden belirlenmiş bir projede fakülte denetiminde önceden atanmış takımda çalışması beklenir. Her ekip, önerilen projesini tamamen açıklayan çizim, şartname ve maliyet tahmini dahil olmak üzere nihai raporu sunacaktır. Her takım, final tasarımını ve proje fizibilitesini akranları ve öğretim üyeleri önünde savunarak sözlü sunum yapacaktır.
ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK KONTROLÜ

Ders Kodu

ENVE420

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Endüstriyel Kirlenme Kontrolü dersinde öğrenciler şu konularda etkin çalışma yapmayı öğrenirler: Endüstriyel kirliliğin kaynağı ve karakterizasyonu, endüstriyel atık araştırması, örnekleme ve atık karakterizasyonu. Bu derste ayrıca endüstriyel atıksu arıtma prosesleri, ön arıtma, birincil arıtma, yüzdürme, yağ ve gres ayrıştırılması, koagülasyon/flokülasyon, çöktürme, metal çöktürme, kimyasal oksidasyon, çamur yönetimi, membran prosesleri, proses suyu hazırlama, iyon değişimi, ters ozmoz ve diğer membrane teknikleri, aktif karbon absorpsiyonu öğretilir. Öğrencilerin atık karakterizasyonu ve tekstil, kağıt, et ve et ürünleri, deri endüstrisi, metal kaplama ve deterjan üretimi gibi çeşitli endüstriyel atıkların arıtımı konularında hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olmaları beklenir.
ATIKSU ARITIM TASARIMI

Ders Kodu

ENVE422

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

8
Bu ders özellikle evsel atık su arıtım tasarımı ve kirlilik kontrolünü hakkında temel ilkeleri öğrencilere sunmaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler atıksu arıtma süreçlerinin yanı sıra, atıksu arıtımı sonu oluşan biyokütlenin taşınımı, arıtmı ve bertarafı ile ilgili bir anlayışa sahip olmaktadırlar. Bu anlayış ile öğrenciler klasik tasarım faaliyetleri ile birlikte operasyon takibi ve arıtım bölgesinde daha fazla verim için araştırma alanları bulabilmeyi öğrenirler. Bu ders içeriğinde, birincil arıtım, biyofilm reaktör teknolojisi ve tasarımı, askıda büyüme prensipli biyolojik arıtım ve tasarım, bütünleşmiş biyolojik arıtma ve dezenfeksiyon, arıtım sistemi düzeni ve hidrolik hususlar da dahil olmak üzere atıksu arıtma proseslerinin tasarımı. Ayrıca, yerel atık su arıtma tesislerinden tasarım örnekleri ve teknik geziler.

Seçmeli Dersler

ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Ders Kodu

ENVE402

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı öğrencileri çevresel etkiler ve çevre etki değerlendirmesi konularında bilgilendirmektir. Ders, çevre etki değerlendirme işleminin tarihini, temel öğelerini, içeriğini ve yapısını, yasal kurallar çerçevesinde işleyişini, hava, su ve toprak kalitesi, ses düzeyi, biyolojik çevreye olabilecek etkilerin öngörüsünü, etki analiz tekniklerini, çevre etki değerlendirme işlemine halkın katılımını ve çevre etki değerlendirme raporlarının hazırlanmasını içermektedir. Ders kapsamında daha önceden hazırlanmış ve uygulanmış farklı mühendislik projelerinin çevre etki değerlendirme raporları örnek çalışma olarak incelenmektedir. Ders notları ve sınıfta yapılan tartışmalar ile teorik bilgiler öğrencilere aktarılırken dönem projesi dahilinde hayali bir proje için çevre etki değerlendirme raporu hazırlayarak teorik bilgiler uygulamada kullanılmaktadır.
HAVA KİRLİLİĞİ KONTROL SÜREÇLERİ

Ders Kodu

ENVE304

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders hava kirliliği ve kontolü için gereken teknolojilere giriş niteliğindedir. Hava kirliliğinin insanlar ve çevre üzerindeki etkileri ve ayrıca hava kirliliği kaynakları hakkında bilgiler içerir. Katı veya gaz hava kirleticilerinin kontrol teknolojileri konusuna oldukça detaylı olarak değinilmiştir. Ders sonunda öğrenciler, partikül maddenin özellikleri ve doğası yanında kontrol teknolojilerinin tasarımı hakkında detaylı bilgiye sahip olacaktır. Elektrosatik tutucular, kumaş filtreler, siklonlar ve çökeltme odaları gibi partikül maddelerin kontrol teknolojilerine değinilecektir. Bunun yanında öğrenci gaz halindeki kirleticiler ile ilgili genel kavramları da öğrenecektir. Gaz halindeki kirleticilerin kontrolü için gerekli teknolojiler, örneğin Kükürt Oksitlerin kontrolü için ıslak gaz yıkayıcılarla ilgili bilgiler de verilecektir.
TOPRAK VE YERALTI SU KİRLİLİĞİ

Ders Kodu

ENVE427

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders genel ve yerel bağlamda hem çağdaş çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik, sorunlara genel bakış, çevre yönetimi ve kaynak yönetimi konularını içermektedir. Genel su döngüsü, su zenginliği ve fakirliğini belirleyen etmenler, yeraltısuyu hidrolojisi ders kapsamında tartışılan konular içerisinde yeralmaktadır. Gözeneklilik, geçirgenlik vb toprak ve kayaç özellikleri toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin boyutunu belirleyen kritik özelikler olduğu için ders kapsamında geniş bir bölümü oluşturmaktadır. Kirlilik tanımı, kirlilik oluşturan bileşenler ve bu bileşenlerin kaynakları, bu bileşenlerin vadoz ve doygun zondaki taşınım mekanizmaları (difüzyon, adveksiyon, adsorpsiyon, parçalanma vb.), öğrencilere bu ders içeriğinde sunulmaktadır. Toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin bertarafı için öğrencilere mevcut arıtım teknikleri anlatılmaktadır.
ÇEVRE JEOLOJİSİ VE DOĞAL AFETLER

Ders Kodu

ENVE430

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders öğrencilere, insanlar ve yeryüzü arasındaki etkileşimler ile ilgili olarak çevresel süreçlerin araştırılması konusunda temel bir anlayış sunmak için dizayn edilmiştir. Ders boyunca, öğrenciler çevresel tehlikelerin tanımlanmasını, bu tehlikelerin tahmini ve önlenmesine yönelik zorlukların anlaşılmasını ve kirliliğin nasıl azaltılıp önlenebileceğini öğreneceklerdir. Deprem, tsunami, sel, heyelan, volkanik patlama gibi katastrofik olaylar açıklanıp, örnek olay incelemeleri üzerinden tartışılacaktır. Ayrıca, doğal kaynaklar ve kirlilik arasındaki ilişki,kaynak kullanımı ve etkileri, atık yönetimi, hidrolojik döngü, su kalitesi, deniz suyu arıtımı, kaynak elverişliliği konuları işlenecektir. Toksik ve radyoaktif atık bertaraf problemleri ve önerilen çözümler, katı atık sahası, küresel iklim değişikliği, deniz seviyesi yükselimi, sera gazları ve sert hava koşulları gibi konulara da değinilecektir.
ETHICS

Ders Kodu

INDE335

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, ahlaki sorumluluk bilincini karar vericiler olarak uyandırmaktır. Öğrencilerin ahlaki hayal gücüne sahip çıkarak, öğrencilerin etik sorunları tanımasına ve karar verme olası çıktıları hakkında düşünmelerine yardımcı olmak, etik bir durumu analiz etme konusunda analitik beceriler geliştirerek ve etiğe uygun bir karar vermek için tarafsız teknikler kullanarak gerçekleşebilir. Bu ders, mühendislerin toplum, işverenler, meslektaşları ve müşterileri ile ilgili ahlaki haklarını ve sorumluluklarını tanıtmak üzere tasarlanmıştır. Fikri mülkiyet haklarının ve çıkar çatışmasının önemi. Mühendislik tasarımında, üretimde ve operasyonlarda etik yönler, Maliyet-fayda-risk analizi ve güvenlik ve mesleki tehlike konularını içerir.
ÇEVRE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ENVE407

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders çevre yönetimi alanında sosyal, kültürel, politik, ekolojik ve ekonomik faktörlerin etkileşimine giriş dersidir. Ayrıca kullanılan ve yönetilen araziler, toplumlar ve/veya doğal ekosistemler için belirli hedefleri başarabilmek için çevre bilgisini gerekli aktivitelere dönüştürebilecek önceden planlanmış çalışmaları anlamak üzerine yoğunlaşılmış bir derstir. Öğrencilere çevre politikası, planlaması ve yönetimi gibi çağdaş alanlarda önemli bir genel bakış sağlayacaktır. Ayrıca arazi ve kaynak kullanımı için hedeflerin nasıl şekilleneceği, demokratik ve demokratik olmayan düzenlemelerdeki çakışmalar ve anlaşmazlıklar ele alınacaktır. Bu derste ekolojik sistemleri etkileyen dinamikler ve süreçler öğretilecek ve öğrenciler sürdürülebilir ilerleme çerçevesinin temel bileşenleri, sürdürülebilir ilerleme teori ve pratiklerinin çalışma kavramları konularında bilgilendirileceklerdir.
SOİL AND GRD.WATER POLLUTİON

Ders Kodu

ENVE427

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders genel ve yerel bağlamda hem çağdaş çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik, sorunlara genel bakış, çevre yönetimi ve kaynak yönetimi konularını içermektedir. Genel su döngüsü, su zenginliği ve fakirliğini belirleyen etmenler, yeraltısuyu hidrolojisi ders kapsamında tartışılan konular içerisinde yeralmaktadır. Gözeneklilik, geçirgenlik vb toprak ve kayaç özellikleri toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin boyutunu belirleyen kritik özelikler olduğu için ders kapsamında geniş bir bölümü oluşturmaktadır. Kirlilik tanımı, kirlilik oluşturan bileşenler ve bu bileşenlerin kaynakları, bu bileşenlerin vadoz ve doygun zondaki taşınım mekanizmaları (difüzyon, adveksiyon, adsorpsiyon, parçalanma vb.), öğrencilere bu ders içeriğinde sunulmaktadır. Toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin bertarafı için öğrencilere mevcut arıtım teknikleri anlatılmaktadır.
ENVİRONMENTAL CONTROL İN PETROLEUM ENGİNEERİNG ACTİVİTİES

Ders Kodu

PNGE406

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
CEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR

Ders Kodu

ENVE494

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, öğrencilerin isteği ve öğretim üyesinin ilgisine bağlı olarak, ileri düzeyde çeşitli çevre mühendisliği konularını kapsamaktadır. Dersin konusu olabilecek bazı örnekler şunlardır: Hava kirliliği kaynakları, kuru ve sıvı birikim prosesleri, gaz ve katı madde örneklemesi ve analiz metodları, hava kirliliğine meteorolojinin etkisi, hava kalite standartları ve yasalarının anlatımı; "Yeni ortaya çıkan kirleticiler" in arıtma tesislerinde ve çevrede bulunması ve taşınma mekanizması, bu tip kirleticilerin çevrede bulunan organizmalara olan ekotoksikolojik etkileri ve bu tip kirleticileri karşı geliştirilen risk yönetimi anlatımı; çevresel biyoteknoloji uygulamaları ile biyolojik reaksiyonlar kulanılarak çok çeşitli ürünlerin elde edilmesine yönelik (gıda, hormon, antibiyotik, temizlik malzemeleri, biyogaz vb) yapılacak anlatımlar.
PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Ders Kodu

PNGE202

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
.
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ

Ders Kodu

INDE282

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Derste mühendislik öğrencilerinin yeni milenyum içerisinde etkin birer lider olmaları hedeflenmektedir. Bu amaçla, Mühendislik Yönetiminin fonksiyonları olan Planlama, Organizasyon, Liderlik ve Kontrol'ün incelenmesi. Ayrıca, yönetim teknikleri, yönetim içerisindeki matriks sistemi, motivasyon, tahmin sistemleri incelenecektir. Bu ders öğrenciye; teknik bilgi (mühendislik ve bilim anlayışı ve yeterlilik); insan (bir grup içinde ortak bir çaba oluşturmak için yetenek); kavramsal (toplam sistem olarak yönetim süreci ve kurumsal analitik düşünce uygulama yeteneği) vermeye çalışır. Mühendislik Yönetimi dersi boyunca, vurgu, takım tabanlı yaklaşımlar üzerine yerleştirilen yazılı ve sözlü iletişim becerileri, teknoloji ve sürekli gelişim yönetimi öğrenciye aktarılmaktadır. Öğrencinin grup içinde çalışarak kendini rahat ifade edebilmesi de dersin amaçlarındandır.
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Ders Kodu

INDE492

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin içeriğinde; iş güvenliği ve işçi sağlığı kavramları, iş kazaları ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, ergonomi, Çalışma ortamlarında kullanılan elektrikli ve elektriksiz el aletleri, Kişisel koruyucu donanımlar, ilkyardım, yangın, patlamalar ve afetler, işçi-işveren ve devletin görevleri yer almaktadır.Bu kurs sektöründe iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin temel ilkeleri ile mühendisliği öğrenciye tanıtmak için tasarlanmıştır. Tehlike anında yapılması gerekenler, her iş yerinde olması gereken risk değerlendirme analizinin uygulamalı olarak yapılışı öğrencilere anlatılmaktadır. Bu derste güvenlik ve sağlık fonksiyonu, tehlike sorunlarının gelişimi, tehlikeden kaçınma, yönetmelikler, toksik maddelerin etkisi, çevre kontrolü, gürültü, patlayıcı madde, yangından korunma, kişisel korunma ve ilk yardım kavramları tanıtılacaktır.
MÜHENDİSLİK İÇİN MATLABDA PROGRAMLAMA

Ders Kodu

ENGI316

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİYOPROSES MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

BIOE308

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Dersin amacı, öğrencilere biyolojik reaksiyon mühendisliği alanı ve uygulamalarının temellerinin öğretilmesidir. Derste, biyoteknolojik proseslerin temel özellikleri, çeşitli sektörlerdeki uygulamaları, biyoteknolojik ve kimyasal proseslerin karşılaştırılması öğretilmektedir. Biyolojik dönüşüm ve biyolojik proses kinetiği anlatılmaktadır. İşletme tarzları; kesikli, yarı kesikli, sürekli ve yarı sürekli prosesleri içermektedir. Biyolojik katalizör olarak bitki ve hayvan hücrelerinin, tutuklanmış enzim ve hücrelerin kullanımı verilmektedir. Biyolojik proseslerde taşınım kavramı, kütle transferine etki eden işletim değişkenleri, biyolojik reaktörlerin havalandırılması ve karıştırılması. Kütle transferine etki eden tasarım parametreleri, biyolojik reaktörlerde ısı transferi, biyolojik reaktörlerin sterilizasyonu anlatılmaktadır. Aerobik ve anaerobik biyolojik prosesleri hakkında teorik bilgi verilip laboratuvar uygulamaları gösterilmektedir.
INDUSTRİAL AND ENVİRONMENTAL BİOTECHNOLOGY

Ders Kodu

BIOE361

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
This course discusses the commercial applications of bioprocesses to environmental problems. The fundamentals of many industrial sectors, including brewing, recombinant fermentation technologies. Industrial enzyme production, the production of biomass/single cell protein and the production of industrial alcohol.
DÜNYA ENERJİ POLİTİKALARI

Ders Kodu

PNGE451

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Enerjinin kesintisiz, sürdürülebilir ve ödenebilir biçimde sağlanabilmesi, her ulusun bugün ve yarınları için yaşamsal önem taşır. Bu nedenle de enerji ile ilgili temel kavramları, başlıca aktörlerin politikalarını, enerji teknolojilerindeki gelişmeleri genç nesillerin dikkatine sunarak, farkındalıklarını geliştirmek, ulusal bir görevdir. Bu ders aşağıdaki konulara odaklanacaktır: Enerji kaynakları, Fosil yakıtlar ve coğrafi dağılımları; önemi, Enerji teknolojileri, Enerji Senaryoları, Enerji fiyatları ve piyasaları, Küresel enerji sahnesinin başlıca aktörleri ve politikaları (Devletler, kurumlar, dev şirketler), Sürdürülebilir enerji politikasının temel ilkeleri, Başlıca aktörlerin enerji politikaları ve stratejileri (ABD, Rusya, AB, Çin ve Türkiye), •Doğu Akdeniz enerji jeopolitiği, "Enerji güvenliği” tanımı ve başlıca parametreleri, Elektrik güvenliği
HALK SAĞLIĞI

Ders Kodu

ENVE410

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı çevre ve insan sağlığı konusundaki temel öğelerin öğretilmesidir. Ders çevre sağlığı ve olası tehlikelerin tanımını, toksikolojiye genel bakışı, ölümcül dozun tanım ve kullanımını, doz ve tepki arasındaki ilişkiyi, epidemiyoloji tanımını, maruz kalma değerlendirmesini, endüstriyel hijyeni, çevre yönetimini, nüfus artışının etkilerini, iklim değişikliğini, gelişen ülkelerdeki durumu, çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliğini, çevre felaketlerini, risk tanımlaması ve çevre risk değerlendirmesini içermektedir. Teorik bilgiyi sağlamlaştırmak için günlük hayattan örnekler verilmektedir. Ders notları ve sınıfta yapılan tartışmalar ile teorik bilgiler öğrencilere aktarılırken örneklemeler, örnek sorular, videolar ile teorik bilgiler uygulamada kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak dönem ödevi yardımı ile öğrencilerin grup çalışması, sunum ve raporlama becerilerinin gelişmesi sağlanmaktadır.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

Ders Kodu

MCLE475

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

6
Tasarımda bilgisayar kullanımı; gerçek zamanlı modelleme ve analiz yöntemleri; paket program kullanarak çizimleri bilgisayar ortamında çizebilme; çizimleri kaydedebilme ve daha önce yapılan çizimler üzerinde değişiklikler yapabilme. Cisimlerin üç boyutlu halleri, katı modelleme, tel-kafes model sistemleri, koordinat sistemleri tanımlamak, üç boyutlu modeller oluşturmak, gölge ve tel-kafes görünümü, rendering işlemi ve farklı ortamlara dosya transferi (export) yapmak. Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ile Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) sistemlerinin entegrasyonu.
JEOTERMAL MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

PNGE391

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Jeotermal mühendisliği dersi kapsamında, öğrencilere detaylı olarak jeotermal enerji sistemleri ile ilgili fiziksel ve teknik konularda giriş düzeyinde bilgi verilecektir. Ders içeriğinde, aynı zamanda jeolojik açıdan kaya formasyonlarını ve bunlara ait temel ilkeleri ve bilgileri, porozite, permeabilite ve hidrolojiyi de içerecek şekilde bilgi aktarılacaktır. Bu derste öğrencilere ayrıca gözenekli ortamlarda ısı transferi ve akış mekanizmaları tanıtılacak, ısı değişim sistemleri ve çeşitli jeotermal rezervuar türleri üzerinde durulacaktır. Jeotermal mühendisliği dersinde ayrıca tesisler ve ilgili tasarım konuları detaylı olarak tartışılacaktır. Bu ders bünyesinde yine küresel boyutta olmak üzere, politik, ekonomik, ekolojik ve sosyal konular üzerinde de durulacak ve gerçek örneklerle vaka analizleri tartışılacaktır.
DOĞU AKDENİZ ENERJİ JEOPOLİTİĞİ

Ders Kodu

PNGE340

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Türkiye, hızla büyüyen ekonomisi ve genç nüfusu ile bölgede en çok enerji tüketeni ülkelerdendir. Yüksek enerji ithalat bağımlılığı, öz kaynakların yetersiz kullanımı, yüksek enerji yoğunluğu, enerji fiyatlarının pahalılığı ve birkaç ülkeye yüksek oranda bağımlılık gibi çok sayıda sorunla karşı karşıyadır. Buna karşın, yenilenebilir kaynaklarının yüksek potansiyelinin devreye konulması, enerji verimliliğinin arttırılması ve akılcı talep tarafı yönetimiyle, daha bağımsız ve sürdürülebilir bir enerji politikası oluşturulabilir. Dolayısıyla Türkiye, öğrencilere; enerji politikasında ne yapılmaması ve ne yapılması gerekir sorularına birlikte yanıt verebileceği, çok uygun bir örnek sunmaktadır. Türkiye, Doğu Akdeniz coğrafyasının merkezindeki konumu ile bölgedeki hidrokarbon keşifleri için çok önemli bir piyasadır. Ayrıca jeopolitik mücadelede başlıca aktörler arasındadır. Türkiye enerji politikasının, bölge enerji jeopolitiği ile birlikte öğrenilmesi, öğrencilere gelecekteki profesyonel yaşamları için olağanüstü bir örnek ve olanak sunmaktadır.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.