İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Süre 4 Yıl
Başvur
CIU-gazetecilik-programi-1 CIU-gazetecilik-programi-2 CIU-gazetecilik-programi-3

Program Hakkında

UKÜ Gazetecilik Programı, öğrencilerini, çağdaş haber medyasında yer alacak kariyerlerine hazırlamayı ve gazeteci olarak potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Bölümdeki dersler gazetecilik tarihi ve teorisi hakkında kapsamlı bir arka plan sağlarken, öğrencilerin haber toplama ve yazma becerilerini de geliştirir. Buna ek olarak, öğrenciler, günümüzün çağdaş medya kurumlarındaki haber odalarında, haber fotoğrafçılığı, sayfa tasarımı, video prodüksiyonu, internet haberciliği ve web tasarımı gibi oldukça geniş bir yelpazede, becerilerini hayata geçirebilecekleri alanlarda, eğitim görürler. 

Eğitim Olanakları

Akademik yıl boyunca, Kuzey Kıbrıs'taki ulusal gazetelere, haber ajanslarına, internet yayıncılığı yapan kurumlara, televizyonların haber merkezlerine ziyaretler düzenlenir ve medya profesyonellerinin yanı sıra bu alanda uzman kişiler derslere katkıda bulunmaya davet edilirler. Muhabirler, yazarlar, yazı işleri müdürleri, haber editörleri, sayfa tasarımcıları, fotoğrafçılar ve fotoğraf editörleri de öğrencilerle bilgi ve deneyimlerini paylaşmak amacı ile panellere, seminerlere, konferanslara ve çalıştaylara çağrılırlar. Öğrenciler ayrıca, müfredatlarının son iki yılında profesyonel çalışma ortamlarında stajlarını tamamlayarak uygulama deneyimi kazanırlar. 

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Gazetecilik Programı mezunları, yazılı, görsel ve işitsel ile dijital medya kurumlarında iş bulabilir, kamu veya özel sektörde halkla ilişkiler alanında çalışabilir veya üniversitelerde akademik kariyerlerine devam edebilirler. Bölüm mezunları yazılı ve sözlü olarak İngilizce’yi akıcı bir şekilde kullanabildikleri için uluslararası ajanslarda ve medya kurumlarında da kolayca çalışabilirler. Başarılı, usta gazeteciler dilin nasıl kullanılması gerektiği konusunda uzmandırlar: haber değeri taşıyan yazılı ve sözlü materyalleri basit ve akıcı biçimde yazabilir veya düzenleyebilirler. Mezunların; haber muhabiri, spor muhabiri, ekonomi muhabiri, foto muhabiri, fotoğraf editörü, genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, haber müdürü, haber koordinatörü, yayın koordinatörü, makale yazarı v.s. gibi başarı ile üstlenebilecekleri birçok unvan vardır. Mesleğine tutkuyla bağlı, kendini adamış, dinamik gazetecilik mezunları için her zaman çok sayıda fırsat mevcuttur. 

İletişim

İletişim Fakültesi
Çevik Uraz Merkezi, CU124
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2301
Fakülte E-posta: secretary-foc@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Jonathan Guy STUBBS
Bölüm Başkanı E-posta: jstubbs@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
KİTLE İLETİŞİMİNE GİRİŞ

Ders Kodu

COMM101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders yeni iletişim teknolojilerini de göz önünde bulundurarak öğrencilere medyanın yapısı ve işlevleri hakkında temel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda ders, iletişim öğrencilerine yazılı ve dijital de dahil olmak üzere çeşitli medya endüstrilerinin temel niteliklerini aktaracak şekilde tasarlanmıştır. Kitle İletişimine Giriş dersi çerçevesinde ayrıca medyanın, yaşam biçimleri, kamuoyu, yönetişim ve işletmeler üzerindeki etkileri de ele alınmaktadır. Bu ders kitap, gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel kitle iletişim araçlarının tarihsel arkaplanına özel bir önem atfederek bu araçların toplumun günlük yaşamı ve ekonomi üzerindeki etkilerini karşılaştırmalı olarak da incelemektedir. Bunun yanında iletişim sürecindeki temel öğeleri ve bu öğelerin medya ilişkileri açısından önemi de Kitle İletişimine Giriş dersinin ana konuları arasında yer almaktadır.
MEDYA OKURYAZARLIĞI

Ders Kodu

COMM133

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders öğrencilerin medya metinlerinin altında yatan mesajları yeterli ve etkili bir biçimde incelemelerini, yorumlamalarını ve değerlendirmelerini sağlayarak medya metinlerinin sosyal, kültürel ve politik etkilerine dair eleştirel bir anlayış geliştirmelerini hedeflemektedir. Bu derste, özellikle radyo ve televizyon programları, gazete haberleri, reklamlar, dergilerde yayınlanan makaleler ve filmler gibi farklı türlerdeki medya metinlerinin eleştirel bir bakış açısı ile analizlerini kapsayan çalışmalar yapılmaktadır. Bu derste öğrenciler, medyanın anlam yaratma sürecinde nasıl kullanıldığı hakkında bilgi edinerek, bu süreci anlamak ve analiz etmek için kullanılan eleştirel yaklaşım ve yöntemleri öğrenmektedir. Bunlara ek olarak, medya analizine uygun olan eleştirel yazım yöntemlerine ilişkin bilgiler de ders kapsamında öğrencilere aktarılmaktadır.
MİKROEKONOMİ

Ders Kodu

ECON101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu derste ekonomi kavramı, mikro ve makro ekonomi, ihtiyaçlar, istekler, tercihler, kıtlık ve tüketici tercihleri,üretim olasılıkları eğrisi, fırsat maliyeti, bütçe eğrisi,"Rational Person", maliyet-fayda prensibi, açık maliyet ve örtük maliyet, arz-talep esnekliği, aşağı mallar, normal mallar, lüks mallar, tamamlayıcı mallar ve ikame mallar, arz eğrisi ve talep eğrisi, denge fiyatı ve miktarı,arz fazlası ve talep fazlası, arz ve talep fonksiyonları, fonksiyonlarla denge fiyatı ve miktarı hesaplama, vergi çeşitleri ve arz ve talep üzerine etkisi, maliyet çeşitleri; sabit maliyet ve değişen maliyet, toplam geliri ve toplam maliyeti hesaplama, kâr-zarar hesabı, başabaş noktası hesaplama, başabaş grafiği hazırlama, amortisman çeşitleri ve amortisman hesaplaması gibi konular tartışılmaktadır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

ITEC110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar, donanım, yazılım, ağ, web, internet, bilgisayar güvenliği gibi temel bilgisayar konuları hakkında bilgi vermenin yanı sıra e-ticaret, bloglar, wiki, RSS, sosyal ağ ve Google uygulamaları, sağlık sorunları, yeşil bilişim ve erişilebilirlik gibi diğer gelişmekte olan teknolojiler konusunda da öğrencileri bilgi sahibi yapmayı hedeflemektedir. Öğrenciler derste bilgi teknolojisi bağlamında etik ilkeler, yasalar ve yönetmeliklere ilişkin temel etik, yasal ve sosyal konuları da yorumlama fırsatı bulacaklardır. Derste öğrenciler, bilgisayar terminolojisine aşina olmalarının yanı sıra Microsoft Office uygulama programlarının bazılarını (Word Excel ve PowerPoint) birebir kullanarak rapor hazırlama, biçimlendirme, grafik ekleme gibi beceriler elde edebileceklerdir.
SOSYOLOJİ

Ders Kodu

SOCY101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Sosyolojiye giriş niteliğindeki olan bu ders, sosyoloji disiplinin doğası hakkında genel bir özet ile başlar ve toplumsal yaşamın yapılarının ve dinamiklerinin çeşitli yönlerinin incelenmesiyle devam eder. Sosyolojinin tarihi, kurucularının görüşleri ve modern sosyolojideki perspektifler derste incelenmektedir. Sosyolojideki araştırma yöntemleri ve teoriler incelenerek sosyolojik bakışın etrafımızdaki dünya hakkındaki bilgimize nasıl katkıda bulunacağının gösterilmesi dersin temel hedeflerinden biridir. Derste sosyolojinin temel konularından kültür, toplumsallaşma, medya ve kitle iletişim araçları, aile, eğitim, toplumsal tabakalaşma, kentleşme, toplumsal değişim, farklı sosyolojik perspektiften bakılarak işlenmektedir. Ders, farklı akademik alanlardan gelen ve farklı arkaplanlara sahip öğrencilere göre düzenlenmiştir. Derste işlenen konulara dair sınıf içi tartışma özendirilir ve tartışma dersin önemli bir parçası halini alır.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
İkinci Dönem
YENİ MEDYAYA GİRİŞ

Ders Kodu

COMM104

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Yeni Medyaya Giriş dersi, bilgi-iletişim teknolojilerinin gelişiminin sonucu olarak ortaya çıkan yeni medya ortamının tanımlanması ve özelliklerinin öğretilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede ders kapsamında, geleneksel tek yönlü iletişiminden çift-yönlü, etkileşimli iletişim ortamına geçiş süreci; yeni medya ortamlarını geleneksel medyadan farklılaştıran özellikler; yeni medyanın temel dinamikleri; siberortam, siberortamda etkileşim, kullanıcı, kullanıcı türevli içerik yaratımı, alternatif medya, yurttaş medyası, bilgi toplumu, sanallık gibi olgular kavramsal ve kuramsal olarak ele alınmaktadır. Bunların yanı sıra, yeni medyanın kişisel ve kitle iletişimini ne şekilde değiştirdiği ve dönüştürdüğü; toplumsal-siyasal-kültürel yaşamdaki etkisi ile yeni medya ortamlarında bilgi ve kültürün nasıl paylaşıldığı ve organize edildiği ders kapsamında tartışılacak konular arasında yer almaktadır.
KÜLTÜREL ÇALIŞMALARA GİRİŞ

Ders Kodu

COMM144

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders kültürel çalışmalar alanında temel analitik teknikleri ve yorumlama stratejilerini incelemektedir. Medya ve iletişim alanında başlangıç düzeyindeki öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan 'Kültürel Çalışmalara Giriş' dersi kapsamında kültür çalışmalarına yönelik disiplinlerarası yaklaşımlara özel bir vurgu yapılmaktadır. Ders kültür ve kültürle bağlantılı akademik çalışmalar için kavramsal bir temel oluşturmayı amaçlamaktadır. Derste, aynı zamanda, bu amaç doğrultusunda Kültür Çalışmaları konusunda önemli eserler veren Michel Foucault, Edward Said ve Stuart Hall gibi tanınmış düşünür ve akademisyenlerin konu ile ilgili çalışmaları irdelenerek medyanın temsiliyet işlevi, okuyucu ve izleyicinin yorum kabiliyeti ve kültür ile güç arasındaki ilişkinin doğası gibi konular incelenmektedir.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
GAZETECİLİĞE GİRİŞ

Ders Kodu

JOUR102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders öğrencilere gazetecilik mesleği ve onun en önemli ürünü olan haber ile ilgili temel öğe ve konuları aktarmaktadır. Ders kapsamında öğrenciler haber endüstrisi ile ilgili tarihsel ve güncel konuların yanı sıra haber üretimi, gazetecilik, medya ve toplum arasındaki ilişkileri de hem uygulamalı hem de kuramsal açıdan inceleyerek öğrenmektedirler. Bu doğrultuda öğrencilere haber toplama, haber bildirme ve haber yazımının farklı kategorileri, uygulamaları ve süreçleri konusunda temel yaklaşımlar anlatılmaktadır. Ders, ayrıca, gazeteciliğin temel rollerini ve kurallarını ders katılımcılarına aktarmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda ders özellikle röportaj teknikleri, etkili soru sorma becerileri, haber fotoğrafçılığı ve haber iletiminde görsellerin kullanımı gibi konular üzerinde de durmaktadır.
PSİKOLOJİ

Ders Kodu

PSYC110

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı, psikoloji biliminin kapsadığı geniş bir yelpazeye giriş sağlamaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler, davranışları incelemek için kullanılan temel teorileri ve araştırma yöntemlerini bilir. Bunlara psikolojik işlevlerin, duyumun, algılamanın ve farklı bilinç durumlarının biyolojik temelleri dahildir. Bilişsel konulara ek olarak, ders sosyal, gelişimsel ve klinik psikolojiye bir giriş sağlar.
RADYOYA GİRİŞ

Ders Kodu

RTVC101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Giriş niteliğindeki bu ders, radyoya ve radyo yayıncılığına ilişkin temel kavramları açıklayarak radyoyu ve radyo yapım araçlarını öğrencilere tanıtmak için tasarlanmıştır. Radyoya Giriş dersi, radyonun ve radyo yayıncılığının tarihsel gelişimi, siyasal,ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik yapılanışı, radyo yayıncılığı ve yapımcılığı ile teknik alt yapı ve donanımı konularını içermektedir. Öğrenciler bu ders kapsamında mikrofon, dijital ses kayıt cihazı, ses masası gibi yapım araçlarına ilişkin teknik bilginin yanı sıra bu araçları kullanma becerisini de kazanmaktadır . Ayrıca bu ders ses kaydı ve ses montajına ilişkin temel konuları da içermektedir. Ders kapsamında, öğrenciler ayrıca röportaj tür ve tekniklerini öğrenmekte ve yapılan uygulamalı çalışmalar ile ropörtaj yapımına ilişkin tecrübe kazanma olanağı bulmaktadır.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
Üçüncü Dönem
REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ

Ders Kodu

ADPR201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders reklamcılık ve halkla ilişkiler alanlarına temel bir giriş niteliğinde olan bir derstir. Ders kapsamında reklamcılık ve halkla ilişkiler iki ayrı bölümde ele alınmaktadır. Bu birbirinden farklı ancak yakından ilişkili iki alan, ders kapsamında her birinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği evreler, işlevleri ve uygulamaları açısından irdelenmektedir. Ders, öğrencilere reklamcılık ve halkla ilişkiler mesleklerinin temel kavramlarını ve aynı zamanda iki alanın birbiriyle olan farklılıkları ve benzerliklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Ders kapsamında, ayrıca, pazarlamaya alanına da temel bir giriş yapılmakta bu alandaki temel kavramlar ve pazarlamanın fonksiyonları irdelenmektedir. Halkla ilişkiler ile reklamcılık mesleklerinin günümüz pazarlama iletişimi dünyasının ayrılmaz parçaları olarak konumlandırılması ve bütünleşik pazarlama iletişimindeki önemi derste irdelenmektedir.
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM

Ders Kodu

COMM253

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders farklı kültürler arasındaki iletişimin temel konu ve tartışmalarını içermektedir. Ders kapsamında kültürlerarası iletişimi oluşturan ve bu iletişimi engelleyen faktörler ele alınmaktadır. Kültürlerarası iletişimi engelleyen etmenler arasında dil farklılıkları, sözlü olmayan iletişim pratikleri ve önyargılı yaklaşımların rolü değerlendirilmektedir. Bu çerçevede kültürler arası iletişimin geçmişi ve bugünü Avrupa emperyalizmi ve sonrası, göçün modern dinamikleri, ve çok kültürlü toplumların oluşumu gibi konu başlıklarıyla ve örnek olay analizleriyle irdelenmektedir. Bununla birlikte sınıf etkinlikleri ve sunumlarla öğrencilerin kültürlerarası çevrelerde kendi düşüncelerini ve tecrübelerini aktarmaları sağlanmaktadır.
İLETİŞİM TARİHİ

Ders Kodu

COMM261

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders iletişim tarihindeki temel olayları, konu ve temaları değerlendirmeye yönelik giriş niteliğinde bir tarihsel çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Haftalık konu başlıkları kitle iletişiminin yazılı basın, gazete, dergi, radyo, sinema, televizyon ve internet gibi farklı formlarının, tarihsel olarak ortaya çıkışlarını ve tarihsel gelişimlerini kapsayacak biçimde tasarlanmıştır. Ders belirtilen medya formlarını aynı zamanda örnek olay değerlendirmeleri üzerinden de ele almaktadır. İletişim Tarihi dersi ayrıca reklamcılık ve halkla ilişkilerin tarihsel gelişimlerini ve medya tarihi içindeki yerlerini de değerlendirmektedir. Bu çerçevede özellikle teknolojideki gelişimlerin medya tarihinin dönüm noktalarına etkileri, medya ve kültür ilişkisi ve iletişimin küreselleşmesinde medyanın rolü üzerine de ayrıca vurgu yapılmaktadır.
İLERİ DÜZEY OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL241

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı ikinci sınıf öğrencilerinin akademik ve araştırma yazıları çerçevesinde akademik okuma ve yazma becerilerini geliştirmektir. Ders, öncelikle 3 ve 5 paragraflı tanımlayıcı kompozisyonun farkının anlaşılmasını hedefler. Daha sonra öğrencilere beş paragraflı tanımlayıcı kompozisyon yazabilmek için oluşturulması gereken taslağın nasıl hazırlanması gerektiğini, konu seçiminin nasıl olması gerektiğini, ana fikir cümlesini, her bir paragraf için konu cümlelerinin, destekleyici cümlelerin ve sonuç paragrafının nasıl yazılması gerektiğini öğretmeyi amaçlar. Bunun yanı sıra okuma açısından öğrencilerin okuyacakları metinlerin konusunu tahmin etmelerine yönelik öngörü yapmayı, metinlerin ana düşüncelerini nasıl tanımlamaları ve nasıl özetlemeleri gerektiğini, tahmin yapabilmek için kullanılan gözgezdirme ve tarama yöntemlerinin nasıl kullanılması gerektiğini, verilen çizelge, grafik ve tabloların nasıl okunması gerektiğini öğretmeyi amaçlar. Bu derste öğrenciler, ayrıca, etkili sunum tekniklerini de öğrenmektedirler.
TELEVİZYONA GİRİŞ

Ders Kodu

RDTV201

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders televizyona ilişkin temel kavramlar ve tanımlar, televizyonun kısa tarihçesi ve bir kitle iletişim aracı olarak televizyonun görev ve rollerini açıklayarak, televizyon yayıncılığı ve yapımcılığı, teknik alt yapı ve donanımı konularını ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için tasarlanmıştır. Ayrıca bu ders, televizyonda etkili iletişim için gerekli olan ses ve görüntü düzenlemesi hakkında hem kuramsal hem de uygulamalı bilgi sağlamaktadır. Bunun yanı sıra öğrenciler televizyon programları ile anlam oluşturma ve geliştirme konularına ilişkin bilgi edinerek, televizyon programları ile aktarılan çeşitli anlamlara ilişkin bir anlayış kazanmaktadır. Bu ders kapsamında, öğrencilere televizyon ve televizyon yapımlarının içeriklerine yönelik eleştirel bir farkındalık geliştirmeleri ve bu farkındalık ile medya ve toplum arasındaki karmaşık ilişkiyi analiz edebilmeleri için gerekli olan becerileri kazandırmak amaçlı projeler de yürütülmektedir.
İSTATİSTİK

Ders Kodu

STAT203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencileri olasılık teorisinin temelleri ve genel istatistik konusunda bilgilendirmektir. Öğrencilerin, farklı tiplerdeki verilerin grafiksel sunumları, ortalama hesabı gibi verilerin merkezlenme eğilimini gösteren parametreler ve varyans, standart sapma gibi dağılma eğilimlerini ölçen parametrelerin çeşitli örnekler yardımıyla işlenmesi ile istatistikle ilgili temel konularda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Ayrıca bu ders öğrencilerin genel olasılık problemlerini anlamalarına yardımcı olmaktadır ve bu amaçla; genel küme tanımları ve küme işlemleri, venn diagramı ile işlemler, çarpım kuralı, permütasyon, kombinasyon gibi sayma teknikleri, örnek uzayı ve olay ile ilgili detaylar, olasılık hesabında ağaç diagramı kullanımı, istatistiksel bağlılık ve bağımsızlık, rastgele değişkenler ile ilgili temel bilgiler de verilmektedir.
Dördüncü Dönem
YÖNETİM İLKELERİ

Ders Kodu

BUSN250

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders yönetim bilimine giriş niteliğinde bir derstir. Bu ders içeriğinde yönetime ilişkin tanımların yanı sıra işletmelerin işleyişini ve yöneticilerin rolünü, planlama araçları ve planlama teknikleri dahil olmak üzere iş planlamasını kapsamaktadır. Bu konuların ardından öğrencilere karar verme sürecinin detayları ile tanıtılmaktadır. Bu dersin içeriğinde, ayrıca, üretimde ve yönetimde teknolojinin rolü ile değişim yönetimine de özellikle yer verilmektedir. Buna ilaveten bu derste, insan kaynakları yönetimi, liderlik ve kontrol konuları da incelenmekte ve detayları anlatılmaktadır. Öğrencilere çağdaş iş ortamında yönetimin oynadığı önemli rol anlatılmakta, bugünün yönetiminin karşı karşıya kaldığı zorluklar ile yönetimin küresel bakış açısı ile yönetim araçlarının nasıl şekillendiği açıklanmaktadır.
KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI

Ders Kodu

COMM212

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders kitle iletişimi ve kitle iletişim araçlarına ilişkin başlıca kuram ve araştırma trendlerini incelemektedir. Öğrencilerin kitle iletişim araştırmalarına yön veren kuramlarla ilgili farkındalık geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bu ders, aynı zamanda sınıfta öğrenilen bu kuramlarla gerçek iletişim dünyasında yaşanan durumlar arasında ilişki kurma becerilerini geliştirmeyi de hedeflemektedir. Ders öncelikle iletişim ve kuram kavramları üzerine bir tartışma ile başlamakta, ardından dönem boyunca gelenekselden eleştirele doğru bir seri iletişim kuram ve modelini tarihsel bağlamları içerinde değerlendirerek irdelemektedir. Ders sonunda öğrencilerin kitle iletişim araçlarının toplumsal rolünü ve etkilerini, dönem boyunca öğrendikleri çeşitli kuramsal yaklaşımlarla harmanlayarak eleştirel değerlendirme yapabilme yeterliliği kazanmış olmaları amaçlanmaktadır.
KİTLE İLETİŞİMİNDE YAZIM

Ders Kodu

COMM222

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders kitle iletişiminde yazımın önemini analiz etmektedir. Kitle İletişiminde Yazım dersi kapsamında öğrencilere gazetelerde, reklamcılıkta, halkla ilişkilerde, radyo ve televizyon yayıncılığında temel yazım teknikleri aktarılmaktadır. Bu çerçevede haber ve haber başlığı yazma teknikleri; ters piramit haber yazım metodu ile haber metni oluşturma, olayın en önemli öğeleri ile özetin veya haberin flaşının yazımı gibi konular ele alınmaktadır. Haber yazımını özümsemiş öğrencilere halkla ilişkiler pratiklerinden önemli bir unsur olan basın bildirisi yazma teknikleri, ve basın bildirilerinin halkla ilişkilerdeki önemi de ders kapsamında irdelenmektedir. Kitle İletişiminde Yazım dersinde ayrıca reklamcılıkta slogan üretimi, radyo ve televizyonculukta metin yazma ve dijital yayınlarda yazım teknikleri kapsamlı ve uygulamaya dönük biçimde öğrencilere aktarılacaktır.
İLERİ DÜZEY OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL242

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
ENG 201 dersinin devamı niteliğinde olan bu dersin amacı ikinci sınıf öğrencilerinin akademik ve araştırma yazıları çerçevesinde akademik okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders öncelikle 3 ve 5 paragraflı eleştirisel kompozisyonun farkının anlaşılmasını hedefler. Daha sonra öğrencilere 5 paragraflı eleştirisel kompozisyon yazabilmek için oluşturulması gereken taslağın nasıl hazırlanması gerektiğini, konu seçiminin nasıl olması gerektiğini, ana fikir cümlesini, her bir paragraf için konu cümlelerinin, destekleyici cümlelerin, karşı görüşün ve ortaya atılan tezin çürütülmesi için olan cümlenin nasıl yazılması gerektiğini ve sonuç paragrafının nasıl yazılması gerektiğini öğretmeyi amaçlar. Bunun yanında okuma açısından öğrencilerin verilen metinden nasıl çıkarım yapmaları gerektiği,metinin içinden nasıl not alınması ve önemli kısımları belirlenmesi gerektiği, metinlerin içinden nasıl karşılaştırma ve kıyaslama yapılması gerektiğini öğretmeyi amaçlar. Bu dersde öğrenciler ayrıca etkili sunum tekniklerini öğreneceklerdir.
İLETİŞİM HUKUKU VE ETİĞİ

Ders Kodu

ILAW242

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin iki temel amacı vardır: Birinci temel amaç, gazetecilik, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi çeşitli medya alanındaki mesleklerde etik ilkeleri ve kuralları tartışmak ve bu ilkelerin belirli durumlarda nasıl uygulandığına bakmak veya uygulanmadığı durumları tartışmaktır. İkinci olarak ders, medya hukuku kapsamında kişisel hayatın gizliliği, iftira, müstehcenlik, ırksal nefret, nefret söylemi, fikri mülkiyet ve telif hakkı gibi belirli konulara odaklanmaktadır. Ders aynı zamanda basın özgürlüğüne ve medya ile ilgili yasal düzenlemelerin medya kurumlarını nasıl etkilediğini anlamak için gerekli olan temel uluslararası hukuk bilgisine başvurmaktadır. Dönem projesi, öğrencilere kendi ülkelerindeki medya ve etik alanındaki yerel yasa ve düzenlemeleri araştırma ve sorgulama fırsatı sağlamaktadır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

JOURXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Beşinci Dönem
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK

Ders Kodu

COMM231

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders, fotoğrafçılığa, fotoğraf tarihine, fotoğrafın estetik ve temel tekniklerine bir giriş niteliği taşıyan derstir. Ders, fotoğrafa ilişkin kuramsal yaklaşımların ve fotoğraf tarihine ilişkin önemli gelişmelerin incelendiği teorik dersler ile pratik uygulamaların söz konusu olduğu fotoğraf gezilerine de yer vermektedir. Öğrenciler çok farklı konu ve alanları kapsayan fotoğraf gezilerinde gerçek çekim süreçlerine katılma imkanı bulabilmektedirler. Öğrencilerin bu çerçeve içerisinde fotoğrafçılığın tarihsel ve estetik gelişimine ilişkin bilgiler edinmelerinin yanı sıra, daha iyi fotoğraf çekebilmeleri için, zorunlu teknik becerileri de kazanmaları beklenmektedir. Ders, ayrıca, dijital teknolojilerin devasa gelişimi ve fotoğraf sanatı üzerindeki etkilerini de incelemekte, bu çerçevede, dijital ve analog fotoğrafçılığı ayrıntılarıyla karşılaştırarak örnekler üzerinden incelemektedir.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ GÖRSEL TASARIM

Ders Kodu

COMM341

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım dersi, bilgisayar destekli tasarıma ilişkin temel kavramlar olan katı cisim modellemesi, kurgu tasarımı, teknik çizim kuralları, boyutlandırma ve toleranslandırma esasları ve nitel geometri konularında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ders ile öğrencilere yaratıcı düşünme ve fikir geliştirme gibi kavramsal tasarım becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır. 3D görselleştirme ve eskiz çizimi, 6-view ortografik projeksiyonlar, CAD yazılımında eskiz çizimi, CAD yazılımında çizim modellemesi, parametrik modelleme ve tasarım, boyutlandırma ve toleranslandırma, Hole Basis ve Shaft Basis ANSI ve ISO, Toleranslandırmalar, İzinler ve Yeterlilik, Threaded Fasteners, Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma (GDT) ile nitel geometri kavramları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
YAZ STAJI-I

Ders Kodu

JOUR200

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
İki yaz stajından ilki olan Yaz Stajı I Gazetecilik Bölümü öğrencilerine uygulama yapma, gerçek dünya deneyimi edinme olanağı ile mezuniyet sonrası gazetecilik sektöründeki kariyerlerinde kendilerine yardımcı olabilecek profesyoneller ile iletişim şansı sağlamaktadır. Öğrenciler, Bölüm’ün de bilgi ve onayı çerçevesinde, staj yapacakları kurum veya kuruluşları ayarlamak ve en az dört hafta veya yirmi iş gününden oluşan staj süresini tamamlamak durumundadırlar. Stajın tamamlanmasından sonra öğrenciler Gazetecilik Bölümü’nün öğretim üyelerinden oluşan bir komitede staj deneyimlerini ve üretilen işleri belgeleyen raporları komite üyelerine sunmak zorundadırlar. Yaz stajını tamamlayan Gazetecilik Bölümü öğrencileri çalıştıkları kurumda kendilerine danışmanlık yapan işverenleri tarafından değerlendirmeye alınan raporları da jüriye sunmak durumundadır. Her öğrenci Gazetecilik Bölümü tarafından hazırlanan staj kural ve yönetmeliğindeki maddelere koşulsuz uymak zorundadır.
HABER YAZIMI-I

Ders Kodu

JOUR321

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu derste öğrenciler basılı ve dijital medyada temel habercilik ilkelerini öğrenirler. Dersin öğrencileri olayları araştırma, bilgi toplama ve habere dönüştürme teknikleri konusunda becerilerini geliştirmeyi öğrenirler. Bu beceriler haberdeğeri taşıyan öğeleri toplama, haber yapımında bu öğelerin hangilerini eleyeceğini belirleme, haberi haber yapan kriterlere uygun hikayeler araştırma ve sonunda elde edilen tüm verileri en uygun yazım dili ile okuyucuya aktarma gibi maddeleri içerir. Öğrenciler ayrıca meydana gelen olayların en önemli unsurlarını araştırıp bunların en uygun şekilde sunulmasını; bilgi edinebildikleri kaynaklardan doğru cevapları toplayabilmek amacı ile ilgili sorular sorabilmeyi ve doğru hikayelerin yazımı ve aktarımı için de dengeli, adil, hakkaniyetli, tarafsız bilgiyi kullanmayı öğrenirler.
MAKALE VE BAŞYAZI YAZIMI

Ders Kodu

JOUR371

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu derste öğrenciler öncelikle haber ile “insan odaklı renkli haber” diye tanımlanabilen makaleler arasındaki farkı öğrenirler. Verilen uygulamaya yönelik çalışmalar sayesinde dersi alan öğrenciler, insan odaklı renkli makale yazımının dergi ve gazetelerdeki rolünü ve önemini kavramış olurlar. İnsan odaklı renkli makalelerin başlıca çeşitleri ve bunlar arasındaki farklılıklar da detaylı biçimde ele alınır. Öğrencilerin pratikte haber yazmaları ve bu haberleri insan odaklı renkli makalelere dönüştürmeleri, aynı şekilde herhangi bir makaleyi de haber biçiminde yeniden yazmaları istenir. Dersin içeriğinde yer alan bir diğer gazetecilik yazı türü olan başyazı (editoryal) yazımı da fikirlerin ifade edilişi olarak ele alınır. Fikir yazısı yazmanın ilke ve etiğinin yanı sıra siyasi ve hatta yaşam tarzı yayınlardaki önemi de ayrıca bu ders kapsamında irdelenmektedir.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Altıncı Dönem
İLETİŞİMDE SOSYAL MEDYA

Ders Kodu

COMM254

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders 21. Yüzyılın iletişim ortamları olarak bilinen Facebook, Twitter, YouTube da dahil olmak üzere sosyal medya olarak bilinen bilgisayarla sağlanan iletişim teknolojilerinin ortaya çıkışı, gelişimi ve tarihini inceler. İletişimde Sosyal Medya dersi kapsamında, çeşitli medya araçları ve onların mevcut medya ortamındaki uygulamaları üzerinde durulur ve sosyal medya kullanımındaki güncel alışkanlıklar tartışılır. Bu ders ayrıca sosyal medyanın kişilerarası ilişkiler, aktivizm, markalama, politika ve haber ortamı üzerindeki etkisini eleştirel şekilde değerlendirmek için teknolojik çalışmaları, iletişim teorisini ve kültürel çalışmaları içeren ilgili sosyal teorileri inceler. Bu ders, ayrıca, içerik üretme ve sosyal medya aracılığı ile yürütülen iletişim çalışmalarında hedeflenen etkiyi yaratacak içeriği oluşturma sürecine dair konuları da kapsamaktadır.
İLERİ FOTOĞRAFÇILIK

Ders Kodu

COMM332

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Kişisel bilgisayarlardaki devrim niteliğindeki yakın dönüşüm fotoğrafçılıkta da kökten bir değişime neden olmuştur. Dijital teknolojiler, tasarım ve fotoğraf montajı için geliştirilen yazılımlar, fotoğraf baskı teknolojilerindeki devasa ilerlemelerin dolaysız sonucu fotoğrafın demokratik karakterinin daha da güçlenmesidir. Bu gelişmelerin sonucunda dijital fotoğrafçılık konvansiyonel sistemlerin gerektirdiği iş yükünden fotoğrafçılığı kurtarmış ve bunun sonucunda da dijital fotoğrafçılığın gittikçe popüler hale gelerek analog fotoğrafçılığın yerini aldığı yeni bir durum ortaya çıkarmıştır. Temel Fotoğrafçılık dersinin bir devamı olan bu ders, fotoğraf sanatında kullanılan ileri tekniklere, uygulamalara ve montaja yer vermektedir. Bu çerçeve içerisinde ders, fotoğrafçılık türlerine ve bu türlerde kullanılan ileri tekniklerin yanı sıra fotoğraf montajlarında daha iyi sonuçlar elde edebilmek için spesifik olarak bu alanlar için geliştirilen yazılımlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ders proje bazlı, pratik uygulama merkezli yürütülmektedir.
HABER FOTOĞRAFÇILIĞI

Ders Kodu

JOUR342

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders fotoğrafçılık aracılığı ile hikaye (haber) anlatımının çeşitli yönlerini ele almaktadır. Daha öncesinde öğrencilerin aldığı fotoğrafçılık desleri yanında bu ders kapsamında öğrenciler fotoğrafçılık ve haber fotoğrafçılığı konularının arasındaki farklılıklara vurgu yapmaktadır. Bu ders haber fotoğrafçılığının gelişimi, özellikleri, öncü örnekleri ve türleri yanında haber fotoğrafçılığının genel olarak gazeteciliğin nasıl kurumsallaşmış bir parçası haline geldiğini de analiz eder. Bu dersin kapsamında öğrenciler haber fotoğrafçılığının teknolojik ve estetik boyutları, önemli haber fotoğrafçılarının kariyerleri, haber fotoğrafçılığının etkisi ve haber fotoğraflarının dijital ortamda manipüle edilmesinin ahlaki boyutları ele alınmaktadır. Yine haber fotoğrafçılığı dersi kapsamında öğrencilerin, hem fotoğraf ve hem de hikayenin (haberin) tamamlayıcısı görevini gören resimaltı yazımındaki kural ve yöntemler de ele alınmaktadır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

JOURXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
RADYO-TELEVİZYON HABER YAZIMI VE SUNUMU

Ders Kodu

RTVC332

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders öğrencilere radyo ve televizyon haber yapım, yazım ve sunum tekniklerine ilişkin kuramsal bilgi ve uygulama becerisi kazandırmak amacıyla röportaj teknikleri ve süreçleri, haber değerleri, haberin ölçütleri ve haberin unsurları, haberin özellikleri, farklı haber çeşitleri ve stillerini gibi temel konularda bilgi aktarmak amacıyla tasarlanmıştır. Ders kapsamında, öğrencilerin ekonomi, politika ve teknoloji gibi toplumsal konular hakkında haber yazma ve sunma deneyimi kazandığı stüdyo içi ve stüdyo dışı uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. Radyo- televizyon haber yazımı, sunumu ve yayını alanında görev yapan radyo- televizyon habercilerinin bilmesi ve uygulaması zorunlu olan mesleki etik ilkeler ve hukuki düzenlemeler de ders kapsamında ele alınan konular arasındadır.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Yedinci Dönem
MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ

Ders Kodu

COMM457

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders ekonomik faktörler, siyasi ideoloji ve medya üretimi arasındaki ilişki konusunda eleştirel düşünceyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, tedarik zinciri, yatay ve dikey genişleme, sabit ve değişken maliyetleri, piyasa başarısızlığı, kamu yararı, ölçek ve kapsam ekonomileri gibi konular da dahil olmak üzere ekonomik kavramları ve bunların çağdaş medya endüstrilerine nasıl uygulandıklarını irdelemektedirler. Medyanın Ekonomi Politiği dersi kapsamında öğrenciler, aynı zamanda piyasa düzenlemesi, üretim ve tüketimin küreselleşmesi ve teknolojik yakınsamanın medya endüstrilerini nasıl şekillendirdiğini de incelemektedirler. Bu ders çerçevesinde öğrenciler, çağdaş medya birleşme ve satın alma konusunda kendi özgün araştırmalarını yürütmek ve yürütülen araştırmaları sunumlar halinde hazırlamakla yükümlüdürler.
SOSYAL BİLİMLER İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

EASC270

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Araştırma Yöntemleri dersi sosyal bilimler araştırma metodolojisine giriş dersidir. Temel kavramları ve sosyal bilimler araştırmalarında karşılaşılan sorunları öğrenciye tanıtmak için tasarlanmıştır. Araştırma yöntemleri, sosyal bilimler metodolojisi ile ilgili temel kavramları netleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu derste sosyal bilim araştırmalarında teori ve metodolojinin önemi ve sınırlamalarına değinilirken, uygulamalı araştırmalarda program değerlendirme, politika analizi ve araştırma etiğinin de amaçları vurgulanmaktadır. Bu dersin amacı öğrenciler için temel araştırma araçlarını sağlayarak sosyal, bilimsel yöntemler alanını tanıtmaktır. Sosyal bilimlerde metodolojik tartışmalar, makale yazım teknikleri ve araştırma uygulamarı ile ilgili bilgiler verilmektedir.
YAZ STAJI-II

Ders Kodu

JOUR300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Yaz Stajı I’in sonrasında Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin almaları gereken ikinci ve son staj dersidir. Bu staj öğrencilerin haber kuruluşlarında uygulamalı deneyimler kazanma ve belli bir alanda uzmanlaşmalarına imkan sağlar. Öğrenciler, yine ilk stajlarında olduğu gibi Bölüm’ün de bilgi ve onayı dahilinde, staj yapacakları kurum veya kuruluşları bulmak ve yine Fakülte’nin staj kural ve yönetmeliğine uygun olarak en az dört hafta veya yirmi iş gününden oluşan staj süresini tamamlamak durumundadırlar. Öğrenciler ilk stajlarına alternatif ama aynı zamanda tamamlayıcı niteliğinde bir deneyim sağlayacak pozisyonlarda staj yapmaya teşvik edilirler. Daha önce olduğu gibi, öğrenciler, deneyimlerini aktarmak ve değerlendirmeye tabii olmak için Gazetecilik Bölümü öğretim elemanlarından oluşan komitede mülakata girmek ve yine daha önceki stajlarındaki gibi işveren tarafından değerlendirilen gelişim raporlarını üretilen çalışmaları ile birlikte sunmak durumundadırlar.
HABER YAZIMI-II

Ders Kodu

JOUR421

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders haberin flaşı, haber metinlerinin organizasyonu ve çeşitli haber yazma düzenlerini içeren haber yazımındaki teknik unsurlara vurgu yapmaktadır. Daha önceki derslerde haber yazım ilkelerini öğrenen öğrencilerin bu ders kapsamındaki daha gelişmiş uygulamalar ile haber toplama, röportaj ve haber yazma konularında ilerleme sağlamaları hedeflenmektedir. Öğrencilerin önceki yıllardan farklı olarak daha geniş çaplı araştırma ve soruşturma gerektiren olayları ele alacakları profesyonel araştırma-inceleme haberleri yazmaları beklenmektedir. Dersin öğrencileri anonim kaynaklardan bilgi alma ve bilgi aktarmanın risklerini de yine bu ders kapsamında öğreneceklerdir. Bunun yanı sıra öğrenciler kayıtlı (resmi), kayıt dışı (gayri resmi), arka plan ve daha derin arka plan ile habercilik arasındaki farkları irdeleyerek “watchdog” gazeteciliğin rolünün ne olduğunu öğrenirler. Bilginin alıntılanması ve kaynağa atfedilmesi gibi konular da yine ders kapsamında ele alınmaktadır.
SAYFA TASARIMI-I

Ders Kodu

JOUR431

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders, gazete ve dergi yayıncılığının yanı sıra internet ortamındaki yayıncılığı uygulamalı tasarım ve tipografi ilkeleri ile ele alınmasını kapsamaktadır. Dersin öğrencilere endüstri standartlarındaki yazılım paketleri olan Photoshop, InDesign, PagePlus, CorelDraw, QuarkXPress ve Publisher gibi modern yayıncılık ortamlarında kullanılan yazılımları kazandırması hedeflenmektedir. Öğrenciler ayrıca medya tasarım teknolojisinde devam etmekte olan değişiklikleri takip edebilmek ve bu yeni teknolojileri uygulamada da kullanabilmek için dijital üretimin teknik yönlerini daha geniş bağlamda incelemektedirler. Sayfa Tasarımı I dersinde öğrencilerin dönem boyunca öğrendiklerini uygulama projeleri ile sunmak amacı ile gazete başsayfası ve dergi kapağı gibi tasarımlar hazırlamaları ve bunları yayınlamaları amaçlanmaktadır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

JOURXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Sekizinci Dönem
DERGİ YAZARLIĞI VE HABERCİLİĞİ

Ders Kodu

JOUR422

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders dergi yazarlığı, dergi haberciliği ve dergi yayıncılığı konularında eğitim ve uygulamayı amaçlamaktadır. Ders, daha önceki yıllarda yazım konusunda kazanım elde eden öğrencilerin Dergi Yazarlığı ve Haberciliği kapsamında dergi makaleleri ve bu özel tür makalelerin yazımı için farklı tarz, farklı işleyiş ve konuların esnek biçimde ele alınmasını hedeflemektedir. Öğrenciler bu derste, çok çeşitli konularda, toplumun çeşitli yönlerine içgörü sağlayabilecek, oldukça geniş bir yelpazede, yorum veya analiz yapabilecekleri, yazma biçimlerini öğrenirler; konusuna ve dergisinin türüne göre ciddi veya önemsiz sayılan konularda, resmi veya gayri resmi, kayıtsız ya da kişisel, son derece edebi ya da tamamen düz olabilecek tarz ve üslup ile eserler üretebilmeyi öğrenirler.
SAYFA TASARIMI-II

Ders Kodu

JOUR432

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders daha önceki dönemlerde öğrencilerin ön koşul olarak aldıkları Sayfa Tasarımı 1 dersinde edindikleri tasarım becerilerini genişletmeyi ve derinleştirmeyi amaçlar. Pratik egzersizlerin ve uygulamalı öğretimin tamamlanması ile, öğrenciler endüstri standardındaki tasarım yazılımlarını kullanma ve daha çok deneyim ile yetkinlik kazanacaklardır. Dersin öğretimi kapsamında esas vurgu öğrencilerin daha önceki bölüm derslerinde hazırladıkları yazı ve fotoğrafların entegre biçimde basılı ve internet yayını halinde hazırlanacak özgün tasarımlarda kullanıması konusuna yapılacaktır. Yine bu bağlamda ders gazetecilik lisans programı boyunca öğrencilerin geliştirdiği ve kazandığı belirli uzmanlıklarını yansıtan çalışma portföyü ile değerlendirilecektir.
GAZETECİLİK VAKA ÇALIŞMALARI

Ders Kodu

JOUR450

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Gazetecilik Vaka Çalışmaları dersi interaktif, tartışma tabanlı yöntemi ile medyada güncel konular ile ilgili öğrencilerin muhakeme yapabilmelerini amaçlamaktadır. Gerçek hayattaki örnek olaylardan yola çıkarak yaşanan ikilemleri öğrenciler kendilerini bu haberleri izleyen muhabirler, editörler veya yayıncıların yerine koyarak olayları medya bakış açısı ile değerlendirmeye çalışırlar. Öğrenciler ders kapsamında ayrıca, söz konusu örnek olaylar aracılığı ile durumu analiz etme, sorunu belirleme, bir çözüm bulmak için deneme yapmaları ve kendi görüşlerini savunmaları beklenir. Ve yine derste öğrencilerin basit çözümler önermeleri yerine tartışmayı kolaylaştıracak ve katkıda bulunacak, birbirlerini dinleyerek ve sorular yönelterek öğrenecek bir ortam yaratmaları hedeflenir. Öğrencilerin ayrıca gerçek hayatta, kendi kariyerlerinde de daha sonar benzer türdeki karmaşık problemleri ele alabilmeyi ders sayesinde öğrenebileceklerdir.
İNTERNET GAZETECİLİĞİ

Ders Kodu

JOUR456

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
İnternet Gazeteciliği dersinin amacı yeni iletişim teknolojilerinin ve bunların gazetecilik pratikleri üzerindeki etkilerinin öğrenciler tarafından kapsamlı biçimde anlaşılmasını sağlamaktır. Derste internet gazeteciliği ve onunla ilişkili yurttaş gazeteciliğinin yükselişi detaylı olarak ele alınmaktadır. İnternet gazeteciliğinin kısa bir tarihçesi ve bu yeni medya formlarının ortaya çıkış nedenleri de yine ders kapsamında öğretilmektedir. İnternet gazeteciliğinin kuramsal ve tarihsel çalışmasının ardından, öğrencilerin gazetecilik pratiğinin bir ortamı olarak interneti kullanmaları istenmektedir. Dersi takip eden öğrencilerin, dersin değerlendirmeye alınması amacı ile, diğer derslerde geliştirdikleri veya hazırladıkları materyalleri de kullanarak bir internet gazetesi veya internet dergisini proje olarak hazırlamaları beklenmektedir.
MEZUNİYET PROJESİ

Ders Kodu

JOUR480

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders gazetecilik öğrencileri için akademik bir programın sonunda hazırladıkları çok yönlü bir projeyi içermektedir. Öğrencilerin program boyunca geliştirdikleri becerileri kullanarak orjinal ve profesyonel kalitede bir gazetecilik projesi üretmelerini hedefleyen bu ders kapsamında öğrencilerden raporlama, fotoğrafçılık, sayfa tasarımı ve video üretimi gibi modern gazetecilik pratiğinin iki ya da daha fazla yönünü birleştirmesi beklenmektedir. Bu ders çerçevesinde geliştirilecek projeler genel olarak bir tasarım veya fotoğraf portföyü, bir haber sitesi, bir gazete veya dergi veya etkileşimli raporlama çalışmasını içermektedirler. Bağımsız araştırmaya ve deneyimsel öğrenmeye dayalı bu dersin sonunda öğrencilerin çalışmalarını bölüm öğretim elemanlarrından oluşan bir değerlendirme kuruluna sunmaları beklenmektedir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

JOURXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5

Seçmeli Dersler

KÜRESEL GAZETECİLİK

Ders Kodu

JOUR433

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, hem pratik ve eleştirel olarak çağdaş gazetecilerin ve uluslararası arenada çalışan haber kuruluşlarının karşılaştığı konuları anlamak ve sorunları çözmek doğrultusunda öğrencileri teşvik etmektedir. Ders kapsamında küreselleşmenin haber toplama ve yayma üzerindeki etkileri, gazetecilerin uluslararası bağlamda karşılaştıkları pratik ve etik zorluklar ve gazetecilik pratikleri ile gelişmekte olan medya teknolojileri arasındaki ilişkinin niteliği incelenmektedir. Öğrenciler ayrıca haberler üzerinde yaptıkları karşılaştırmalı analizler ile bir haberin birden fazla haber kuruluşu tarafından bu kuruluşların egemen ideolojik duruşlarına paralel olarak nasıl farklı şekillerde okuyucuya aktarıldığı analiz edilmektedir.
GAZETECİLİK TÜRLERİ

Ders Kodu

JOUR454

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders finansal raporlama, spor gazeteciliği, sağlık gazeteciliği, sanat yorumculuğu ve yaşam tarzı haberciliği de dahil olmak üzere çeşitli medya bağlamlarında modern gazeteciliğin temel türlerini incelemektedir. Haftalık dersler, vaka çalışmaları etrafında bu türlerin temsili örneklerine dayanarak yazılı örnekler üzerinden bir dizi analize dayalı olarak yürütülmektedir. Öğrenciler bu türler üzerine uzmanlıklarını geliştirmek ve orijinal yazılı eser portföyü aracılığıyla bu türleri inceleme kapasitesine sahip olarak, bu türler içinde orijinal yazım üretmek için teşvik edilmektedir. Ders aynı zamanda söz konusu gazetecilik türlerinde uzmanlaşma süreçlerinde Ada’daki profesyonel gazetecilerin katkılarını da ele almaktadır
SİYASİ GAZETECİLİK

Ders Kodu

JOUR381

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders siyaset ile gazetecilik arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu bağlamda özellikle, gazeteciliğin kamunun siyasi söylemi anlamada ve ona katılmada yapabileceği katkı ele alınmaktadır. Ders kapsamında öğrenci gazeteciler, siyasi gazeteciliği etkileyen önemli teorik ve pratik konular üzerinde odaklanarak çeşitli siyasi bağlamlarda siyasi gazeteciler olarak oynayabilecekleri rolleri anlamak yönünde çalışmalar yapmaktadırlar. Öğrenciler ayrıca orijinal yazılı eserin bir portföyü yoluyla inceleneceği orijinal siyasi haber üretmeyi öğrenmektedirler. Ders çerçevesinde ayrıca siyasi gazetecilik ve haber üretimi konusunda uzmanlaşmış profesyonel gazetecilerin siyasi gazeteciliğe katkıları da irdelenmektedir.
ARAŞTIRMACI HABERCİLİK

Ders Kodu

JOUR462

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, öğrencileri çeşitli medya bağlamlarında araştırmacı gazeteciliğin temel teknikleri hakkında bilgilendirmeyi ve eğitmeyi amaçlamaktadır. Haftalık olarak gerçekleştirilen derslerde araştırmacı gazeteciliğin uygulama ve süreçleri; suç, siyaset, yasal süreçler, kurumsal faaliyetler ve tüketici ilişkileri bağlamlarında ele alınmaktadır. Öğrenciler ayrıca araştırmacı gazeteciliğin ahlaki ve hukuksal boyutları üzerinde de durmakla yükümlüdürler. Örnek olay analizleri ile araştırmacı gazeteciliğin en önemli örnekleri analiz edilerek öğrenciler kendi araştırmacı – soruşturmacı gazetecilik çalışmalarını üretmeye teşvik edilmektedirler. Ders ayrıca ülkedeki profesyonel gazetecilerin yapmış oldukları araştırmacı gazetecilik örneklerine ve bu gazetecilerin habercilik alanına katkılarına da atıfta bulunmaktadır
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM

Ders Kodu

COMM253

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders farklı kültürler arasındaki iletişimin temel konu ve tartışmalarını içermektedir. Ders kapsamında kültürlerarası iletişimi oluşturan ve bu iletişimi engelleyen faktörler ele alınmaktadır. Kültürlerarası iletişimi engelleyen etmenler arasında dil farklılıkları, sözlü olmayan iletişim pratikleri ve önyargılı yaklaşımların rolü değerlendirilmektedir. Bu çerçevede kültürler arası iletişimin geçmişi ve bugünü Avrupa emperyalizmi ve sonrası, göçün modern dinamikleri, ve çok kültürlü toplumların oluşumu gibi konu başlıklarıyla ve örnek olay analizleriyle irdelenmektedir. Bununla birlikte sınıf etkinlikleri ve sunumlarla öğrencilerin kültürlerarası çevrelerde kendi düşüncelerini ve tecrübelerini aktarmaları sağlanmaktadır.
FİLM ANALİZİ

Ders Kodu

RTVC342

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders film analizine giriş dersi olarak tasarlanan bir derstir. Ders kapsamında sinema için yapılan bazı filmler, film yapımcıları tarafından sinemaya anlam katmak için oluşturulan ve kullanılan teknikler ve bunların resmi bir sistemle nasıl oluştuğu incelenmektedir. Film analizi dersinde yapılan çalışmalar ile öğrencilere, filmlerde bireysel sahnelerin metinsel analizleri ve bununla beraber filmlere bir bütün olarak bakmanın önemine ilişkin bir anlayış kazandırmak amaçlanmaktadır. Film Analizi dersinde filmi oluşturan kurgu, ses, oyunculuk, görüntü, metin gibi öğeler de ele alınmaktadır. Ders kapsamında öğrencilere, sinemanın doğuşundan itibaren Alfred Hitchcock başta olmak üzere, genelde 1940lar ve 1950’lerden Hollywood yapımları da dahil çeşitli filmler gösterilmekte ve filmler analiz edilmektedir.
RÖPORTAJ TEKNİKLERİ

Ders Kodu

JOUR455

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, çeşitli medya çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen hem yüz yüze hem de telefon kullanılarak yapılan röportajlar hakkında öğrencilere pratik bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Haftalık derslerde gazete, radyo ve televizyon yapımları için görüşme teknikleri ve profesyonel uygulamalar üzerinde durulmaktadır. Öğrencilere ayrıca röportajın ahlaki boyutları da anlatılmaktadır. Ders kapsamında ayrıca mesleki yaşamlarının bir parçası olarak çeştli röportajlar gerçekleştiren Ada’daki profesyonel gazetecilerin deneyimlerine de atıfta bulunmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler çeşitli konularda röportajlar yapıp bu röportajları yazılı projeler olarak hazırlamak ve sınıf ortamında sunumlar gerçekleştirmek zorundadırlar.
BELGESEL YAPIMI

Ders Kodu

RTVC302

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders belgeselin tarihsel gelişim sürecini, türsel özelliklerini ve bu türün öncülerini tanıtmak amacıyla tasarlanmıştır. Derte ayrıca, gerçeklik, sinamasal gerçeklik ve yenidensunum ilişkileri tartışılarak belgesel ve kurmaca filmin özellikleri ayrıntılı bir biçimde ele alınmaktadır. Ders kapsamında farklı kitle iletişim araçlarında belgesel yapım teknikleri tarihsel, kuramsal ve uygulamalı olarak incelenmektedir. Belgesel filmlerin tarihsel gelişim ve değişimi bu derste ele alınmakta ve Dünya ve Türk sinemasının önemli belgesel film yönetmenlerinin belgesel film gösterimleri, filmlere ilişkin tartışmalar ve ders dışı ödevlerle derste belgesel yapımı için gerekli olan temel teorik bilgi ve beceriler öğrencilere aktarılmaktadır. Mesleki etik ve hukuki ilkeler ders kapsamında ele alınan konular arasındadır.
SİNEMA TARİHİ

Ders Kodu

RTVC361

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Sinema Tarihi dersi, gerek akademik eğitimleri kapsamında gerekse ilgi alanları doğrultusunda bu dersi alan öğrencilere sinema tarihine ilişkin temel bilgi vermek için tasarlanmıştır. Bu dersin amacı sinemanın keşfinden 1960’lara kadar uzanan dönemdeki gelişmeleri, ülkeler, tarihsel olaylar ve farklı kültürel ortamlar çerçevesinde değerlendirmek, film, endüstri, teknoloji, seyirci ve yaratıcılık arasındaki ilişkileri açıklamak, filmsel anlatılarda ortaya çıkan farklılıkları eleştirel bir yaklaşımla tanımlamaktır. Ders sinemanın 19. Yüzyılın sonlarından günümüze kadar ki küresel gelişimini etkilemiş olan temel kültürel ve yaratıcı gelenekler üzerine yoğunlaşarak sinema tarihine genel bir bakış açısı sağlar. Bu dersin konuları 1920’lerde Sovyet sinemasını, 1940larda İtalyan yeni gerçekçiliğini, 1950’ler ve 60’lardaki Fransanın yeni akımını ve günümüzdeki dijital teknolojilerin ortaya çıkışını kapsar.
ETKİLİ KONUŞMA

Ders Kodu

COMM322

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

5
Bu ders öğrencilere topluluk önünde dinamik ve etkili konuşmayla ilgili temel ilkeleri ve faktörleri öğretmek üzere tasarlanmıştır. Bu ders, öğrencilere konuşma becerileri ve deneyimlerinin artması yönünde gerek kuramsal bilgiler verir, gerekse uygulama şansı tanır. Ayrıca, bu derste sadece konuşma değil aynı zamanda dinlemenin de önemi vurgulanarak öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmek de amaçlanır. Böylece öğrenciler dinledikleri sunumları düşünerek, değerlendirerek ve eleştirel süzgeçten geçerek dinleme becerilerini geliştirme imkanı bulur. Bu ders öğrencilere, kendilerini tehdit altında hissetmedikleri bir ortamda, hem sınıf arkadaşlarından hem de öğretim elemanından yapıcı geri bildirim alabilecekleri bir dizi konuşma hazırlama ve topluluk önünde sunma imkanı verir. Böylelikle öğrenciler hem kendilerinin hem de sınıf arkadaşlarının konuşmalarını interaktif bir ortamda dinleyip değerlendirme ve etkili konuşma kriterlerini göz önünde tutarak eleştirel bir irdeleme yapma şansı bulurlar.
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ YÖNETİMİ

Ders Kodu

PRAD461

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinin önemini kavramalarına yardımcı olmak ve bu konuda hem kuramsal bilgi edinmelerine hem de uygulama becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Öğrencilerin kendi sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirme olanağı bulacağı bu ders kapsamında öğrencilerden sosyal sorumluluk projeleri tasarlamaları ve uygulamaya koymaları istenecektir. Bu projeler, çeşitli sosyal-kültürel sorunların iyileşmesine yönelik olacak ve eğitim, sanat ve spor gibi alanlarda topluma hizmet etmek ve bu alanlarda var olan sorunların çözümüne katkı sağlamak üzere tasarlanabilecektir. Bu derste öğrenciler gruplar halinde çalışacaktır. Dönem boyunca her grup bir kampanya tasarlayacak, bu kampanyaya ait bütçeyi belirleyecek ve projenin uygulanması için aşama aşama planlama yapacaktır. Her grup proje önerilerinin sunumunu ve savunmasını sınıf ortamında yapacaktır.
TELEVİZYON TÜRLERİ

Ders Kodu

RTVC411

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders kapsamında öğrencilere televizyondaki türlerine ilişkin eleştirel bakış açısı kazandırmak amaçlanmakta ve farklı televizyon türleri kuramsal ve uygulamalı bakış açıları ile incelenmektedir. Öğrenciler tarihsel, kültürel ve ekonomik bağlamlarda kurgu ve kurgu olmayan televizyon türlerini öğrenmekte ve ders kapsamında yapılan çalışmalarda bu türlerin analizini yapmaktadır. Derste öğrencilere toplumsal gelişim ve değişimlere paralel olarak televizyon türlerinde meydana gelen değişme, bölünme ve yeniden bir araya gelme süreçlerine ilişkin bilgiler aktarılmaktadır. Ayrıca tür sınıflandırılmasının aşamaları ve bu sınıflandırmaları meydana getiren medya söylemleri üzerinde durulmaktadır. Ders boyunca, presitijli eserler, pembe diziler, yarışma programları, haber programları ve bilgi yarışmaları gibi farklı program türleri incelenmekte ve tartışılmaktadır.
GÖRSEL OKURYAZARLIK

Ders Kodu

RTVC467

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Görsel okuryazarlık dersi kapsamında görüntüyü oluşturan temel öğeler ve bu öğelerin görsel anlatıma katkısı tartışılmakta ve öğrencilere gerçeğin, görsel-işitsel üretim araçlarıyla yeniden yaratım sürecine ilişkin bilgi verilmektedir. Derste, görsel okuryazarlık kavramının kuramsal temelleri, bilişsel öğrenme kuramları ve öğrenim teknolojisiyle olan ilişkileri, görsel kaynakları, mesajları anlamlandırabilme ve yorumlayabilme pratikleri, görsel imgelerin iletişim araçlarında kullanım ve iletişim sürecine etkileri ve özellikleri görsel materyaller üzerinden tartışılmaktadır. Görsel Okuryazarlık dersi, öğrencilere görsel düşünme ve kavrama ile etkili görsel mesaj oluşturma ve yorumlama, görsel üretimi bir metin gibi okuyabilme, analiz edebilme ve eleştirebilme yetisi kazandırma amacıyla yapılan sınıf çalışmalarını ve ayrıca görsel kültüre ilişkin farklı kuramsal yaklaşımları içeren okuma çalışmalarını kapsamaktadır.
REKLAMDA YARATICILIK

Ders Kodu

PRAD324

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bir reklamı yaratıcı yapan şey nedir sorusuna odaklanan bu ders, öğrencilerin yaratıcılık olmadan etkili reklam olamayacağını kavramasına yardımcı olur. Bu derste yaratıcılık kavramı çeşitli boyutlarıyla irdelenir ve yaratıcı tarz ve yaklaşımların kullanıldığı farklı reklam türleri incelenir. Bu amaçla dönem boyunca öğrenciler çeşitli reklamları inceleyecek ve yaratıcılık açısından eleştirel değerlendirmeler yapacaklardır. Derste yapılan kuramsal tartışmalar ve profesyönel reklam analizlerinin yanı sıra her öğrenci kendi reklamlarını tasarlama ve sunma şansına sahip olacak ve bu sayede yaratıcı bir fikirle ortaya çıkmanın zorluğunu deneyimleyebilecektir. Bu dersin sonunda öğrencilerin reklamda yaratıcılığın neden bu denli hayati bir öneme sahip olduğu konusunda net fikir sahibi olmaları hedeflenir.
KISA FİLM YAPIMI

Ders Kodu

RTVC464

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Kısa film yapımı dersi, kısa film yapım sürecinin yaratıcı ve teknik unsurlarına ilişkin temel bilgileri aktarmakta birlikte; hem sanatsal hem de tarihi perspektifle kısa filmi bir sinematografik tür olarak tanıtmaktadır. Ders, kısa filmin amacı, tarihçesi, yapım-yönetim süreçleri, kısa film yapım teknikleri, bir fikri görsel anlatıma dönüştürebilme ve paylaşabilme sürecini içermektedir. Bu açıdan dersin içeriği ve kapsamı kısa film yapımı ve yönetmenliğinin aşamaları hakkında teorik ve pratik bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Kısa Film Yapımı dersi kapsamında kısa filmlerin önemli örnekleri incelenmekte ve ayrıca öğrencilerin kendi kısa filmlerini yazmaları, çekmeleri, yönetmeleri, kurgulamaları ve sunmalarına yönelik projeler verilmektedir.
YÖNETMENLİĞE GİRİŞ

Ders Kodu

RDTV401

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Film ve televizyon programlarını yönetebilmek için gerekli teorik ve pratik bilgi ve beceriler bu dersin ana eksenini oluşturmaktadır. Bu dersin amacı öğrenciye eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri kazandırmak ve film yapım-yönetim sürecinde yönetmenin işlevleri hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Yönetmenliğe Giriş dersi, teori ve pratiği bir araya getirerek yapım, yönetim aşamalarında (yapım öncesi, yapım esnasında ve yapım sonrası olmak üzere) teknikler, yönetmenin görev ve sorumlulukları özellikle oyuncular, personel, tasarımcılar, senaristler ve yapım müdürleri ile olan ilişkiler gibi konuları içermektedir. Ders dönem sonunda, film ve televizyon yönetmenliği için gerekli teorik ve pratik bilgi ve becerileri kazanmış olan öğrenciler ile TV programları, kısa film, klip vb yapım ve bu yapımların gösterimi yapılmaktadır.
KURGU

Ders Kodu

RTVC365

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders öğrencilerin sinema ve televizyon filmlerinin yapım sonrası aşamasına ilişkin kuram ve uygulamalara ve film türlerine göre kurgu oluşturmaya yönelik bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders ayrıca görsel dili etkin bir şekilde kullanmak ve düzenlemek için gerekli temel bilgi ve becerinin yanı sıra estetik yaratıcılığı ve farkındalığı kazandırmayı hedeflemektedir. Ders içeriği kurgunun tarihi, kurgu kuramları, kurgu terminolojisi, diyalog ve hareketli görüntü kurgusu, ses, müzik ve görüntü eşleşmesi ile özel efekt konularını içermektedir. Bu ders ayrıca öğrencilere temel görsel öğeleri göz önünde bulundurarak nasıl video çekimi yapılacağını, videoyu destekleyen doğru ses kliplerinin nasıl seçileceğini, grafiklerin kullanım tekniklerini, renklendirme ve yerleştirmenin temel ilkelerini ve seyirciler için belirli ruh hali ve duyguları yaratmak için parçaların nasıl kesilip birleştirileceğini öğretmektedir.
REKLAMCILIKTA PAZAR ARAŞTIRMASI

Ders Kodu

ADPR429

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders öğrencilere pazar araştırmaları alanını tanıtmak ve kullanılan yöntemler konusunda bilgi edindirmek amacıyla tasarlanmıştır. Ders kapsamında pazarlamada doğru kararlar alınmasında pazar araştırmasına dayanan verilerin önemi ve pazar araştırmasının pazarlama stratejilerinin geliştirilmesindeki hayati rolü tartışılacaktır. Ders hem niceliksel hem de niteliksel araştırma yöntemlerini irdeleyecek ve aynı zamanda öğrencilerin kuramsal bilgilerini uygulamaya yansıtmalarına olanak tanıyacaktır. Bu amaçla, final projesi olarak öğrencilerden bir araştırma projesi tasarlamaları, veri toplamaları, veri analizi yapmaları ve son olarak elde ettikleri sonuçları bir rapor olarak sunmaları istenecektir. Ayrıca yaptıkları çalışmayı sınıf içi tartışma ve değerlendirmeye açmak ve diğer öğrenciler ile öğretim elemanının geri bildirimini almak amacıyla bir sunum gerçekleştirmeleri beklenecektir.
RADYO VE TELEVİZYON YÖNETİMİ

Ders Kodu

RTVC452

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Radyo ve Televiyon Yönetimi dersi öğrencilerin özellikle modern radyo ve televizyon organizasyonları ve medya yapımlarıyla bağlantılı olarak yönetimin temel unsurları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Radyo ve Televizyon Yönetimi dersi örgütsel yapıları, liderliği, karar verme sürecini, bütçe planlamayı, grup ve takım yönetimini de içeren genel yönetim teori ve teknikleri üzerinde durmaktadır. Bu ders ayrıca prodüksiyon yöneticisinin rol ve görevleri üzerinde yoğunlaşarak, medya yönetimine ilişkin temel konuları kapsamaktadır. Derste ayrıca, prodüksiyon yöneticiliği pozisyonu için gerekli temel sorumluluk, yaratıcılık ve becerilerin televizyon yapımları için önemi tartışılmaktadır. Teorik ve uygulamalı projeler aracılığıyla öğrenciler radyo ve televizyon yönetiminde kullanılan önemli yönetim stratejileri ve tekniklerini uygulama olanağı bulmaktadır.
SİYASAL İLETİŞİM

Ders Kodu

PRAD453

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Siyasal iletişim alanını öğrencilere tanıtmayı amaçlayan bu ders, siyasal iletişimin doğası ve işlevlerine odaklanır, siyasal iletişimde medyanın rolünü değerlendirir. Ders kapsamında siyasal iletişim kavramı irdelenir ve siyasal iletişim alanına şekil veren başlıca kuramsal, kavramsal ve tarihsel süreçler tartışılır. Siyasal İletişim dersi, demoktratik toplumlarda medyanın rolü, basın özgürlüğü, gündem belirleme gibi konuların yanı sıra siyasal iletişim sürecinde siyasal iletişim kampanyaları, siyasal pazarlama, siyasal reklam, siyasal halkla ilişkiler gibi kavramlara odaklanır. İnteraktif bir ortamda gerçekleşmesi hedeflenen bu derste gerçek yaşamdan örnekler incelenir ve tartışılır. Dersinin sonunda öğrencilerden siyasal iletişim, siyasal reklam, siyasal halkla ilişkiler, siyasal pazarlama gibi kavramları açıklayabilmeleri, seçim kampanyalarını yorumlayabilmeleri, siyasal kampanyalara örnek verebilmeleri ve yorumlayabilmeleri beklenmektedir.
SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI

Ders Kodu

PRAD459

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Sosyal Medya Uygulamaları dersi kapsamında öğrenciler, bir iletişim aracı olarak sosyal medyanın gelişimini, sosyal medyanın yapı taşlarını, sosyal medyanın toplumsal etkilerini, sosyal medyada halkla ilişkiler strateji ve uygulamalarını, sosyal medyada itibar yönetimi ve kriz yönetimini öğreneceklerdir. Öğrenciler sosyal medya uygulamaları dersi kapsamında ayrıca sosyal medyada ölçüm süreci ve ölçüm ve analizlerde kullanılabilecek araç ve platformlara dair bilgi edineceklerdir. Dersin sonunda öğrencilerden sosyal medyanın gelişimini ve sosyal medyanın temel kavramlarını tanımlayabilmesi, sosyal medyada iletişim sürecini açıklayabilmesi, farklı sosyal medya araçlarını ve bunların kullanımlarını açıklayabilmesi, sosyal medyanın halkla ilişkiler alanında kullanımını betimleyebilmesi ve sosyal medyada analiz, ölçüm ve raporlama süreçlerini açıklayabilmesi beklenmektedir.
HALKLA İLİŞKİLERDE ÖRNEK OLAYLAR

Ders Kodu

ADPR350

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu derste halkla ilişkiler mesleğinde yaşanmış örnek olaylar incelenir. Bu amaçla ticari işletmeler, kamu kuruluşları ve kar amacı gütmeyen örgütler gibi çeşitli kurumlarda karşılaşılan bir takım olaylar karşısında halkla ilişkiler uzmanlarının yaklaşımları mercek altına alınır. İnteraktif bir sınıf ortamında gerçekleşen bu derste, her öğrencinin ilgili okumaları önceden yapması ve derse aktif katılımı beklenir. Bu ders öğrencilere önceden edindikleri kuramsal halkla ilişkiler bilgilerinden yola çıkarak örnek olaylar üzerine eleştirel değerlendirme yapma ve kendi yaklaşımlarını geliştirme imkanı sunar. Ders kapsamında, kurumların karşı karşıya kaldıkları sorunlar, krizler, zorluk ve fırsatlar karşısında halkla ilişkiler uzmanlarının yaklaşımları irdelenir, gerek başarılı gerekse başarısız olarak anılan birtakım örnekler incelenerek öğrencilerin bilgi birikimlerini derinleştirme ve mesleki yaşama hazırlanmalarına katkı sağlanır.
IŞIK TASARIM

Ders Kodu

RTVC442

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders, ışığın yapısı, özellikleri, ışık araç ve gereçleri, filtreler, yansıtıcılar, ışık tasarımının temel teknik ve özellikleri ile görsel ve sahne sanatlarında ışık ve aydınlatma yöntemlerine ilişkin konuları içermektedir. Işık Tasarım dersi, ışığın teknik ve estetik bir tasarım aracı olarak kullanımına ilişkin temel bilgileri aktararak, öğrencilerin teknik,estetik ve psikolojik açıdan aydınlatma teknik ve özelliklerine ilişkin bir anlayış kazanmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Ders kapsamında, sahne düzenlemesinde aydınlatma, görsel algılama ve aydınlatma arasındaki ilişki ile aydınlatma sistemleriyle ilgili teknolojik konular ele alınmaktadır. Derste yapılan stüdyo çalışmaları ile öğrencilerin farklı alan uygulamalarında, ışığı teknik ve estetik bir tasarım aracı olarak kullanarak yaratıcı ve original ışık tasarım projeleri geliştirmeleri hedeflenmektedir.
FİLM TÜRLERİ

Ders Kodu

RTVC466

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders film türlerinin nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini anlatmak için tasarlanmıştır. Ayrıca film türlerine ilişkin teorik yaklaşımları ve sanatsal ve kültürel oluşumlar olarak film türlerini incelemektedir. Film Türleri dersinde, sinemanın doğuşu ile birlikte oluşmaya başlayan temel film türlerinin (western, korku, bilim kurgu, komedi, müzikal ve animasyon) gelişimi tarihsel ve kültürel bir perspektifle tartışılmaktadır. Bu türler hem sosyo kültürel yapıya ve endüstriye hem de seyirci alışkanlıklarına bağlı olarak analiz edilmektedir. Ders süresince yapılan analizler sonucunda farkındalıkları artan öğrencilerin, filmdeki kültürel sunuma karşı temel bir kavrayış, eleştirel bir bakış açısı, genel olarak medyanın rolü hakkında yaratıcı, özgün ve eleştirel düşünce tarzları geliştirmesi beklenmektedir.
DİJİTAL VİDEO İŞLEME

Ders Kodu

COMM403

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Dijitial Video İşleme dersi video görüntünün yapısını keşfetmek, hareketli görüntülerin doğasını anlamak ve bu görüntüleri dijital olarak kurgulayabilmek için oluşturulmuş olan bir derstir. Adobe Premiere ve After Effects gibi dijital video kurgu programlarının temelleri öğrencilere çalışma araçları olarak gösterilmektedir. Öğrencilerden beklenen önceki tasarım deneyimleri ile yeni tasarım araçlarını öğrenmeleridir. Bu çerçeve içerisinde, mekansal örnekleme, hareket analizi, parametrik hareket modelleri, hareketi kompanse eden filtreleme, gürültü azaltma, restorasyon, süper-çözünürlük, ‘deinterlacing’, görüntü örneklem yapılarının dönüştürülmesi ve sıkıştırılması gibi konuları içeren görüntü işleme uygulamaları derste işlenmektedir. Video segmentasyon ve katmanlı video gösterimleri, filigran, gerçek zamanlı video aktarımı, sıkıştırılmış-etki alanı video işleme ve dijital TV de derste ele alınmaktadır.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.