Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Hemşirelik

Süre 4 Yıl
Başvur
saglik-merkezi UKU saglık bilimleri meslek yuksekokulu 2021-2022 akademik yılına hazır UKU saglık bilimleri fakultesi 2021-2022 akademik yılına hazır

Bölüm Hakkında

Hemşirelik bölümü ders programının içeriği ve mezun olacak öğrencilerin sahip olması hedeflenen özellikler açısından önemli ayrıcalıklar gösterir. Bu bölüm; birey, aile ve topluma "Planlı Hemşirelik Bakımı" yolu ile sağlığı geliştirici, hastalıkları önleyici, tedavi edici ve destekleyici nitelikte hemşirelik bakım hizmetini sağlayan, sağlık bakım ekibinin etkin bir üyesi olarak çalışan, eleştirel düşünce ve araştırmalar yoluyla hemşirelik uygulamalarını geliştiren hemşireler yetiştirmeyi hedefler. Bölümde özellikle sağlığın korunması ve birey merkezli bakım ilkesi doğrultusunda güncel gelişmeleri izleyen ve aktaran bir eğitim yürütülür. Bölüm öğrenme hedefleri gereği öğrencilere verilen zorunlu dersler yanında kendi tercihlerine sunulan seçmeli dersler ile öğrenciler ilgi alanları doğrultusunda hem mesleki hem de kişisel gelişim açısından donanırlar. Ayrıca öğrenciler donanımlı bir laboratuvar ortamında birçok mesleki beceriyi deneyimleme şansına sahiptirler. Laboratuvar uygulamaları sonrası farklı hastane ve kurumlarda program boyunca kazanılan bilgi ve becerilerin somutlaşması sağlanır. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere hemşirelik alanında lisans diploması verilir.

Eğitim Olanakları

Hemşirelik bölümünde eğitimler teorik, klinik öncesi beceri laboratuvarları ve klinik eğitimler şeklinde yürütülür. Bölümde tam donanımlı beceri laboratuvarları bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda temel hemşirelik uygulamalarına (damar yolu açma, enjeksiyon yapma, vücut boşluklarına tüp uygulama vb.) olanak veren yetişkin maketleri, kalp-solunum masajı yapılabilen bir simülasyon maketi, doğum eylemi uygulamaları yapılabilen gebe simülasyon maketleri, yeni doğan bakım ve uygulama maketleri, parça maketler, uygulamalar için iskelet, anatomi maketleri, kuvöz, tansiyon aletleri, dereceler, baskül, aspiratör, göğüs tüpü drenaj aleti bulunur. Laboratuvarlarda öğrenciler küçük grup çalışmaları yaparak mesleğin gereği olan her türlü uygulamayı yapma fırsatı bulurlar. Uygulamalı dersler için devlet hastanelerinde, yaşlı balım ve toplum sağlığı merkezlerinde hemşirelik beceri ve uygulamaları yapılır. 

CIU Progression Programs Students

Kariyer Alanları

Hemşireler birçok kamu ve özel sektör kurumlarında görev yapabilirler. Bu bağlamda hastanelerde, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, fabrikalarda, okullarda, rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı bakım evlerinde, çocuk bakım evlerinde, engelli bakım evlerinde, aile ve toplum sağlığı merkezlerinde hemşire olarak çalışabilirler. Özel dal hemşireliği bölümleri olan ameliyathane, enfeksiyon kontrolü, yaşlı bakımı, palyatif bakım, evde bakım, nutrisyon, stoma ve yara bakımı, onkoloji, diyabet, yeni doğan, hemodiyaliz, periton diyalizi, acil ve yoğun bakım hemşireliği sertifika programları ile bir alanda özelleşebilirler. Mezunlar hemşirelikte lisansüstü eğitimlerine devam ederek yüseklisans ve doktora eğitimi ile akademisyen olabilirler ya da sağlık kurumlarında yönetici olabilirler. Meslek yüksekokulları, hemşirelik yüksekokulları ve sağlık bilimleri fakültelerinde eğitici kadroda görev yapabilirler.

İletişim

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Çevik Uraz Merkezi, CU206
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2251
Yüksekokul E-posta: secretary-vhs@ciu.edu.tr
Müdür E-posta: aarkut@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ANATOMİ VE HİSTOLOJİ

Ders Kodu

ANAT103

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Anatomi ve histolojiye giriş; temel anatomi bilgi ve terminolojisi, organizasyon düzeyleri; deri ve ekleri, iskelet dokusu, iskelet sistemi, kemik gelişimi, aşamaları, düzeni ve yapısı; kas sistemi anatomisi, kas dokusunun özellikleri ile önemli kasların yerleri, eklem tipleri ve yerleri; kalp-damar (kalp yapısı ve arter, venler) sistemi anatomisi, solunum (akciğerler, bronşlar, alveolle) sistemi anatomisi, sindirim sistemi anatomisi, üriner sistem anatomisi sinir sistemleri ile duyu organlarının anatomisi ve birbirleriyle olan komşulukları hakkında bilgiler yer alır. Ayrıca bu dersin histoloji kısmında öğrencinin organizmanın hücre, doku, sistem organizasyonunu mikroskopik özellikleri ile anlaması, hücrenin organellerini, organel işlevlerini ve hücreler arası haberleşme ve sinyal iletimi.
FİZYOLOJİ

Ders Kodu

FIZY201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı insan vücudundaki hücre, doku, organ ve sistemlerin normal işleyiş mekanizmaları ve bunların kontrol yöntemleri hakkında bilgi kazandırmaktır. Dersin içeriğinde, hemşirelik uygulamaları açısından insan fizyolojisi ile ilgili genel ve özel bilgiler sunulmakta, hücre, uyarılabilen dokularda aksiyon potansiyelleri, kardiyovasküler sistem ve fizyolojisi, nörolojik sistem ve fizyolojisi, kas iskelet sistemi ve fizyolojisi, endokrin sistem ve fizyolojisi, solumun sistemi ve fizyolojisi, sindirim sistemi ve fizyolojisi, üreme sistemi ve fizyolojisi, genitoüriner sistemve fizyolojisi, görme fizyolojisi, iştme fizyolojisi, tatalma fizyolojisi,koku alma fizyolojisi,dokunarak hissetme fizyolojisi,hemostatik dengenin sürdürülmesive dengenin bozuldugu durumlarda(hastalık) dengeyi korumak için gerçekleşen bir dizi olayın fizyolojisi, kan ve fizyolojisi, sistemlerinin fonksiyonları tartışılmaktadır.
HEMŞİRELİK TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI-I

Ders Kodu

HMSR101

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

8
Dersin tanımı ve amaçları; hemşireliğin kavramsal çerçevesi ve tarihi; dünyada ve hemşirelik eğitiminin gelişimi; etik kodlar; hemşireliğin dört temel kavramına giriş; fiziksel ve psikososyal çevre; toplumu tanıma; aile yapısı ve özellikleri; sağlıklı insan ve gereksinimleri, insanın gelişme dönemleri; sağlık ve hastalık kavramları; hemşirelik; sağlık ekibi; sağlık sistemi; sağlık politikaları; sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme; insan, çevre/toplum, sağlık/hastalık, hemşirelik; hemşirelik mesleği ve tanımı; sağlıklı bir hastane ortamı; fiziksel çevre ve güvenliği; hemşirelik süreci; hastayla iletişim kurma; hastanın hastaneye kabulü; bireysel hijyen; sıcak ve soğuk uygulamalar; ağrı; asepsi ve enfeksiyon kontrolü; vücut mekaniği ve hareket gereksinimi; yatak yapma yöntemleri; yaşam bulguları (tansiyon ölçümü, nabız alma, solunum sayma ve vücut sıcaklığını ölçme); oral ve parenteral ilaç uygulamaları.
TOPLUMSAL FARKINDALIK

Ders Kodu

HMSR103

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Toplum ve topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin temel kavramlar; topluma hizmet uygulamalarının ve sosyal sorumluluk projelerinin önemi; hedef kitle problemini belirleme; belirlenen problemlere yönelik çözüm önerileri üretme ve günümüzde topluma hizmet uygulamaları: toplumun çözüm gerektiren sorunlarına karşı duyarlılık gösterebilme; toplumsal duyarlılıkla göstererek toplumun sorunlarını çözüm arama; toplumsal sorunlar konusunda tartışma, beyin fırtınası; yaşlı çevre çocuk aile içi şiddet konularında proje olasılıklarının tartışılması; kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk projeleri kentimizdeki topluma hizmet uygulamaları; projelere karar verilmesi ve ekiplerin oluşturulması; sosyal sorumluluk projelerini araştırma panel, konferans, bilgilendirme seminerleri düzenleme; sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alır.
TEMEL İNGİLİZCE-I

Ders Kodu

INGL123

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders öğrencilere okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazandırarak temel düzeydeki konuşma şekillerini sunmayı amaçlamaktadır. Dinleme becerisi ile birlikte öğrenciler farklı sesleri, harflerin, kelimelerin, ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaklardır. Konuşma becerisi aracılığıyla öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanıyarak dili doğru biçimde kullanabileceklerdir. Derste, öğrenciler, ayrıca, kendilerini veya bir başkasını tanıtabilecek, geniş zamanda sorulara cevap verebilecek, nesnelerin yerini belirtebilecek ve bir günlük rutinlerini anlatabilecek becerileri kazanabileceklerdir. Okuma becerisi aracılığıyla öğrenciler basit metinler ve paragraflar okuyarak metinleri anlama yetilerini geliştirecek ve metin sorularına cevap verebileceklerdir. Yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler daha önce edindikleri yeni kelimeleri kullanarak geniş zamanda kontrollü paragraflar üreterek kendi cümlelerini geliştirebileceklerdir.
PSİKOLOJİYE GİRİŞ

Ders Kodu

PSKO103

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersi alan öğrenciler psikoloji bilimi ile ilgili genel bir bakış açısı kazanmaktadırlar. Ders kapsamında öğrenciler; psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi, gelişim psikolojisi, okul psikolojisi, sağlık psikolojisi, endüstri-örgüt psikolojisi, adli psikoloji vb.), psikoloji kuramları (psikanalitik kuramlar, davranışcı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram, vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, zeka ve kuramları, duyum ve algılama, bellek, kişilik ve kuramları , normal dışı davranışlar, güdülenme ve duygular, heyecan, kişilerdeki savunma mekanizmaları hakkında genel bir bakış açısı kazanmaktadırlar. Bu dersi alan öğrenciler derste kazandıkları genel bilgiler ile daha sonraki dönemlerde alacakları dersler için bir temel oluşturmaktadırlar.
TÜRKÇE-I: YAZILI ANLATIM

Ders Kodu

TREG113

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri. Yazılı anlatım; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Yazılı anlatımın (yazılı kompozisyon) aşamaları. Yazılı anlatımda: (a) düşünceyi temellendirme yolları (tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, alıntı yapma, istatistiklerden yararlanma); (b) anlatım biçimleri (açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici, öyküleyici anlatım. Metin türleri: (a) bilgilendirici metinler (dilekçe, iş mektubu, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar; bilimsel yazı (bilimsel bildiri), makale, köşeyazısı (fıkra), söyleşi, eleştiri, günlük, anı, gezi yazısı, yaşamöyküsü, özyaşamöyküsü, tanıtma yazısı, özel mektup vd); (b) yazınsal (edebi) metinler (şiir, öykü, roman, oyun, deneme, mektup vd); örnekler üzerinde çalışmalar. Değişik yazı türlerinde serbest ve planlı yazma uygulamaları. Dilbilgisi (biçimbilgisi, sözdizimi-özet bilgi). Yazım (imla) bilgileri. Yazılı metinlerdeki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
İkinci Dönem
BİYOKİMYA

Ders Kodu

BKIM121

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Biyokimya dersine öğrencilere biyokimya ile ilgili temel kavramlar, canlıların kimyası, biyomoleküllerin yapı ve özellikleri ve metabolizma ile ilgili bilgiler verilerek başlanılacaktır. Ardından ise sırası ile amino asitlerin genel özellikleri, sınıflandırılması , amino asitlerin bireysel yapı ve vücut içerisindeki fonksiyonları, proteinlerin yapı ve fonksiyonları, enzimler, protein metabolizması, karbonhidratların yapı ve fonksiyonları, karbonhidrat metabolizması, lipitlerin temel özellikleri fonksiyonları, sınıflandırılması, lipit metabolizması, yönetici moleküller olan nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonları, hormonlar ve vücuttaki etki mekanizmaları, hastalıklarla olan ilişkileri , vitaminler ve vücut sıvılarının biyokimyası ve vücutta asit-baz dengesi anlatılacaktır. Son olarak ise öğrencilere metabolik hastalıkların biyokimyası, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri hakkında bilgi verilecektir.
HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR-II

Ders Kodu

HMSR102

Kredi

8

Teorik Saat

4

Pratik Saat

8

AKTS

9
Bu dersin amacı, sağlıklı/hasta bireyin bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeler doğrultusunda bakıma temel oluşturan bilgi ve becerileri hemşirelik uygulamalarında kullanabilen, bu kapsamda sağlık sorunlarının tanılanması, uygun girişimlerin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesinde gerekli bilgi ve beceriyi öğrenciye kazandırmaktır. Sağlıklı hastane ortamı, hasta kabulü ve taburculuğu; enfeksiyondan korunma yöntem ve uygulamaları; hareket gereksinimi ve hemşirelik uygulamaları; bireysel hijyen uygulamaları; yaşamsal bulgular ve hemşirelik uygulamaları; oral ve lokal ilaç uygulamaları; parenteral ilaç uygulamaları; sıvı gereksinimi ve hemşirelik uygulamaları; solunum gereksinimi ve hemşirelik uygulamaları; beslenme gereksinimi ve hemşirelik uygulamaları; boşaltımı gereksinimi ve hemşirelik uygulamaları; doku bütünlüğünün sağlanması; perioperatif bakım (preoperatif, perioperatif ve postoperatif bakım) gereksinimleri
KİŞİLERARASI İLİŞKİLER

Ders Kodu

HMSR104

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

2
Dersin tanımı ve amaçları; iletişim kavramının insan ilişkilerindeki önemini bilme; iletişimi etkileyen faktörleri bilme; kendini tanıma bilgi ve becerisini geliştirme; insanın bilişsel yönünün, davranış özelliklerinin, benlik kavramının ilişkileri üzerindeki etkisinin farkına varabilme; iletişim becerilerinin ve kendini tanımanın sosyal ve mesleki yaşama etkisini fark etme; kendini tanıma ve önemi; benlik kavramı; sağlık hizmetlerinde insan ilişkilerinin önemi; iletişim süreci ve iletişim çeşitleri; iletişimi etkileyen etmenler; iletişimi kolaylaştıran ve engelleyen teknikler; iletişim çatışmaları ve çözümlenmesi; özel durumlarda iletişim; ağlayan, aşırı istekte bulunan hasta ve hemşire yaklaşımları; problem çözme; geribildirim alma verme, algı/önyargı, zaman yönetimi, sözsüz ileşitim ve dinleme, iletişimi etkileyen davranış biçimleri, atılganlık, hayır deme, istekte bulunma, öfke yönetimi, soru sorma, özetleme ve somutlaştırma, empati, başetme, farkındalık ve farkındalığı geliştirme.
TEMEL İNGİLİZCE-II

Ders Kodu

INGL124

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders INGL123 dersinin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilere daha ileri düzeyde bütünleşik bir şekilde dört beceriyi kazandırmayı hedeflemektedir. Çekinik beceriler olan dinleme ve okuma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayabilmektedirler. Buna ilaveten öğrenciler, daha ileri düzeyde metinler ve paragraflar okuyarak metinlerden bildikleri kelimeleri kullanarak bilmedikleri kelimelerin anlamlarına ilişkin çıkarımda bulunabilmektedirler. Üretken beceriler olan konuşma ve yazma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabilme becerisi kazanabilmektedirler. Öğrenciler, derste, ayrıca, şimdiki zamanı ve geçmiş zamanı kullanarak temel diyaloglarda ve günlük konuşmalarda kendilerini etkin bir şekilde ifade etme becerisi kazanabilmektedir.Yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geçmiş tecrübelerini kapsayan konular hakkında paragraflar hazırlarlarken edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini kurabilmektedirler.
MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ

Ders Kodu

MIKB104

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Dersin tanımı ve amaçları; Mikrobiyoloji ve mikroorganizmaların temel bilgisini edinmiş, mikroorganizmaların neden oldukları enfeksiyon hastalıkları, etkenleri, korunma ve tedavi ilkelerini bilen, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramlarının önemini kavrayan ve bunları uygulamalarında kullanan hemşireler yetiştirmektir. Mikroorganizmaların yapısı, görünümleri, sınıflandırma ve adlandırılması; mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan araç-gereç, laboratuvar yöntemleri; bakterilerin ve virüslerin yapıları ve insan sağlığında önemli bakteri ve virüs grupları; fungusların yapısı ve insan sağlığında önemli fungus grupları; parazitlerin yapısı ve insan sağlığında önemli parazit grupları; mikrop-konakçı ilişkileri, enfeksiyonun tanımı ve bulaşma biçimleri; flora tanımı, vücut bölgelerinin normal florası; hastalık örneklerinin alınması ve laboratuvara gönderilmesi; bağışıklık ve vücudun savunma mekanizması; antijen ve antikorlar, tipleri; tümor ve kanser immünolojisi; aşılar ve serumlar; hastane enfeksiyonları ve kontrolü ders kapsamında öğrencilere aktarılmıştır.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM

Ders Kodu

TREG114

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin temel amacı öğrencilere iletişim sürecinde; anlama, dinleme, kendini ifade etme, konuşmayı kavrama, beden dili yoluyla iletişim gibi konularda arka planı sağlamaktır. Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri gibi sosyal hayatın içerisinde gerekli olan bilgilerin kavratılmasının ardından hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma yapma, düşüncelerin karşı tarafa doğru bir şekilde aktarılması gibi bilgiler uygulamalı çalışmalarla öğrenciye kazandırılacaktır. Konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları yapılacaktır. Dersin sonunda öğrenciler, iletişim çatışmalarını yönetebilecekleri gibi bireyler arası iletişim becerilerini grup tartışmalarında sergileyebilecek yeteneğe sahip olacaklardır.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Üçüncü Dönem
GENEL FARMAKOLOJİ

Ders Kodu

ECZN210

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
İlaçların kaynakları, vücuda uygulanan ilaçların emilimi, vücutta dağılımı, biyotransformasyonu ve vücuttan atılımı, veriliş yolları ve dozları ile diğer ilaçlar arasındaki etkileşmeleri ve istenmeyen etkileri. Sinir sistemi, kalp-damar sistemi, kan ve kanı şekillendiren organlara etkiyen ilaçların özellikleri, farmakokinetiği, etkileri, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, kullanılışları ve dozlarını bilme, kardiyotonik glikozidler, antiaritmik ilaçlar, adrenerjik agonist ve antagonist ilaçlar bilme ve uygulama Hipotansif ilaç şekillerini uygulamak. Santral sinir sistemi ilaçları. Otonom sinir sistemine etki eden ilaçlar. Solunum sistemine etkili ilaçlar. Sindirim sistemine etkili ilaçlar. Endokrin systeme etkili ilaçlar. Üriner system ilaçları. Hemolitik kemoterapötik ilaçlar. Diüretikler ve sıvı –elektrolit dengesini düzenleyen ilaçları uygulamak. Antibiyotik türevi ilaçları uygulamak. Öğrencilerin ilaç uygulamayı ve etkilerini gözlemeyi öğrenmeleri hedeflenmektedir.
YAZ STAJI-I: HEMŞİRELİK TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI

Ders Kodu

HMSR200

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Yaz stajının temel olarak amacı ögrencilerin teoride görmüş oldukları derslerleri uygulama sahasında kullanarak gereken bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin mesleki anlamda yetiştirilmesine ön hazırlık teşkil edebilecek stajlar, öğretim programının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Hemşirelik temel ilke ve uygulamaları yaz stajı ı programı, bir hemşirenin gözlemi altında ve klinik ortamda, derslerde edilen hastalıklara yönelik bakım bilgilerinin pekiştirilmesine ilişkin uygulama ve gözlemler yapılacaktır. Derslerde görülen bakım ilkeleri doğrultusunda erişkin ve yaşlı sağlığı ve sorunlarına ilişkin uygulamaların yapılabileceği klinik ortamlarda bulunma fırsatı yakalayabileceklerdir. Dört haftalık bir program olup uygulama raporları değerlendirme için bölüm yönetimine sunulacaktır. Dersin başarı değerlendirmesi yeterli veya yetersiz olarak not sistemine girilecektir.
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-I

Ders Kodu

HMSR201

Kredi

7

Teorik Saat

4

Pratik Saat

6

AKTS

8
Dersin tanımı ve amacı; öğrencinin sistem hastalıklarını ve hemşirelik bakımını bilme; akut ve kronik dahili hastalığı olan bireyin bakımında hemşirelik sürecini kullanabilme; sağlıklı birey/hastaya bütüncül yaklaşımda bulunabilme; iç hastalıkları hemşireliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilme; hastalıklara ilişkin birincil, ikincil ve üçüncül koruma düzeyinde hastanın/ailenin gereksinimlerine göre sağlık eğitimi yapabilmesini sağlamaktır. Hematolojik sistem ve sorunlarda hemşirelik bakımı; perfüzyon ile ilgili oksijenlenmede sorunlar: kardiyovasküler sistem, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, disritmiler, inflamatuar ve valvular kalp hastalıkları ve hemşirelik bakımı; ventilasyonla ilgili oksijenlenmede sorunlar: üst solunum sistemi, alt solunum sistemi, obstrüktif solunum hastalıkları ve solunum yetmezliği ve hemşirelik bakımı; sindirim emilim ve boşaltım ile ilgili sorunlar: beslenme sorunları, sindirim sorunları, emilim ve boşaltım sorumları, karaciğer, safra sistemi ve pankreas sorunları ve hemşirelik bakımı.
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-I

Ders Kodu

HMSR203

Kredi

7

Teorik Saat

4

Pratik Saat

6

AKTS

8
Dersin tanımı ve amaçları; Bu ders ile öğrencinin cerrahi hastalıklar hemşireliğine ilişkin temel kavram ve kuramları anlaması, hastaya ve hasta yakınına biyo-psiko-sosyal bütünlük içinde yaklaşarak cerrahi girişim öncesi, sırası ve sonrasında hemşirelik gereksinimlerini belirleme, girişimlerini planlama, uygulama, değerlendirme becerilerini kazanması ve diğer sağlık personeli ile etkin iletişim kurma becerisini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu derste tarihçe; asepsi-antisepsi; ameliyat öncesi-sırası-sonrası bakım; doku zedelenmesi-iyileşmesi; yanık; sıvı elektrolit dengesi ve dengesizlikleri asit baz dengesi ve dengesizlikleri; perioperatif hemşirelik yaklaşımları -preoperatif hemşirelik yaklaşımları -intraoperatif hemşirelik yaklaşımları -postoperatif hemşirelik yaklaşımları cerrahide etik ve yasal konular akut ve postoperatif ağrı yönetimine ilişkin kanıta dayalı uygulamalar ve hemşirenin rolü; kardiyovasküler sistem cerrahi hastalıklarında tedavi ve hemşirelik bakımı; solunum sistemi cerrahi hastalıklarında tedavi ve hemşirelik bakımı; sinir sistemi cerrahi hastalıklarında tedavi ve hemşirelik bakımı.
FİZYOPATOLOJİ

Ders Kodu

HMSR205

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Dersin tanımı ve amaçları; Bu derste öğrencinin homeostazis ve homeostazisi bozan durumlarda organizmanın tepkisini açıklayabilme; hücre, doku, organ ve sistemlerin fizyopatolojik süreçleri ile ilgili teorik bilgileri anlayabilme; yaygın olan akut ve kronik hastalık durumlarında fizyopatolojik süreçlerin neden olduğu klinik özellikleri açıklayabilmesini amaçlar. Hücre zedelenmesi ve uyum çeşitleri; neoplazinin sınıflaması, tümörler, nedenleri, yayılma yolları, prognostik faktörler; sıvı ve hemodinamik bozukluklar (sıvı-elektrolit); dolaşımın kontrolü: organizasyonu, sistemik dolaşımda kan akışındaki değişiklikler; solunum işlevindeki değişiklikler; gastrointestinal işlevlerde, hepatobiliyer sistem ve ekzokrin pankreas işlevlerinde değişiklikler; beslenme bozuklukları; böbrek işlevlerinde değişiklikler; böbrek yetmezliği ve idrar boşaltımında değişiklikler; sinir sistemi işlevlerinin organizasyonu ve kontrolü, beyin işlevlerinin bozuklukları; motor işlevlerde bozukluklar; somatik duyu işlevlerini organizasyonu ve kontrolü; ağrı ve ağrı yolları.
SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ders Kodu

HMSR207

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

2
Dersin tanımı ve amacı; Hemşirelik bakımında sağlığın değerlendirmesinin önemini kavrama, bireyin fiziksel ve psikososyal değerlendirmesini yapmak için gerekli bilgiyi ve farkındalığı kazanmayı sağlamak ve geliştirmektir. Hemşirelik bakımının planlanmasında temel oluşturacak verileri elde etmenin önemi; uygun görüşme teknikleri kullanarak kapsamlı sağlık öyküsü alma; sağlığın değerlendirmesinde aile, kültür ve çevrenin rolü konusunda farkındalık kazanma; hemşirelik bakımında kullanabileceği fiziksel muayene yöntemlerini öğrenme; bireyin sistemlere özgü fiziksel tanılaması; fiziksel tanılama sonucu elde edilen verileri hemşirelik bakımı için karar verme sürecinde kullanma. Bu kazanımlar için görüşme ve sağlık öyküsü; semptomların gözden geçirilmesi; mental durumun incelenmesi; fiziksel değerlendirme yaklaşımı ve bakış; baş ve boyun incelemesi; toraks ve akciğerlerin incelenmesi; kardiyovasküler sistemin incelenmesi; periferik vasküler sistemin incelenmesi; meme ve aksillanın incelenmesi; abdomenin incelenmesi; kas-iskelet sistemin incelenmesi; sinir sistemin incelenmesi; kayıtlarının tutulması.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Dördüncü Dönem
BESLENME İLKELERİ

Ders Kodu

BESD202

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Beslenmeye giriş; ülkemizin başlıca beslenme sorunları; sağlıklı yaşamda beslenmenin yeri, yeterli ve dengeli beslenme, besinlerin gruplandırılması; tanımı, bileşimi, beslenmedeki önemi ve kullanılması; besin öğelerinin işlevleri, sindirim, emilim ve metabolizmaları, gereksinim düzeyleri ve kaynakları, besinlerin enerji değeri, vücudun enerji gereksinmesi, enerji dengesizliği sorunları; besin öğelerinin gruplandırılması ve vücut çalışmasındaki görevleri; başlıca yiyecek grupları; özel durumlarda beslenme (gebe ve emzikliler, çocuklar, okul öncesi çocuklar, yaşlılar, sporcular, şişmanlar, zayıflar); hasta beslenmesinde genel ilkeler; geçiş diyetleri; beslenme eğitimi; sindirim sistemi hastalıklarında, karaciğer böbrek ve kalp-damar hastalıklarında beslenme; besinlerin enerji, karbonhidrat, protein ve yağ içerikleri açısından değerlendirilmesi, farklı yaş ve cinsiyete göre günlük enerji, karbonhidrat, protein ve yağ gereksinmeleri ile bunların sağlanabileceği besinlerin tür ve miktarını öğrenciye öğretmek, kayıt uygulanması ile sağlıklı beslenme için öneriler geliştirmek.
TEMEL BİLGİSAYAR

Ders Kodu

BILT110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar, çevre birimleri, yazılım, genel olarak işletim sistemleri, işletim sistemini kullanma, windows, menüler, dosyalar, kelime işlemci programları, kelime işlemci hakkında genel bilgiler, kelime işlemci programını kullanmak, elektronik tablolama programları, tablo programları hakkında genel bilgiler, temel kavramlar ve araç çubukları, formül hazırlama ve kullanma, hazır fonksiyonları kullanma, verileri sıralama, sunu programı hakkında genel bilgiler, veri sunumu, sunu programı hazırlama, yeni slayt ekleme, slime, yakınlaştırma, uzaklaştırma, sunuya canlandırma effekti vermek, slayt gösterisi, eğitimde internet kullanımı, virüs nedir, solucan nedir, truva atı nedir, işletim sistemini virüslerden korumak, parolalar, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-II

Ders Kodu

HMSR202

Kredi

7

Teorik Saat

4

Pratik Saat

6

AKTS

8
Dersin tanımı ve amaçları; Bu ders ile öğrencinin cerrahi hastalıklar hemşireliğine ilişkin temel kavram ve kuramları anlaması, hastaya ve hasta yakınına biyo-psiko-sosyal bütünlük içinde yaklaşarak cerrahi girişim öncesi, sırası ve sonrasında hemşirelik gereksinimlerini belirleme, girişimlerini planlama, uygulama, değerlendirme becerilerini kazanması ve diğer sağlık personeli ile etkin iletişim kurma becerisini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Genitoüriner sistem cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımı; travmalar ve kas-iskelet sistemi cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımı; kulak burun boğaz hastalıkları ve hemşirelik bakımı; göz hastalıkları ve hemşirelik bakımı yönetimi; onkolojik cerrahinin temel kavramları endokrin cerrahi ve meme cerrahisinde hemşirelik bakımı; yanık ve hemşirelik bakım yönetimi cerrahi hemşireliğinde güncel gelişmeler (minimal invaziv cerrahi, nanoteknoloji, robototik cerrahi vb); acil durumlar ve hemşirelik yönetimi; yoğun bakımda hemşirelik yönetimi.
ENFEKSİYON HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Ders Kodu

HMSR204

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Dersin tanımı ve amacı; Enfeksiyon, enfeksiyon hastalığı ve enfeksiyon hemşireliği ile ilgili kavramları, sistemlere göre sık görülen enfeksiyon hastalıklarının görülme sıklığı, tanı, tedavi, komplikasyon ve hemşirelik bakımını içerir. Enfeksiyon ve hastalığı; bulaşıcı hastalıkların tanımlanması; bulaşıcı hastalıkların önemi; bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi bulaşıcı hastalıkları yapan etkenlerin özellikleri ve enfeksiyon zinciri; mikroorganizmalar; antimikrobiyal ajanlar; hastane enfeksiyonları, izolasyon ve enfeksiyon kontrolü; hava ile bulaşan hastalıklar ve kontrolü; su ve besinlerle bulaşan hastalıklar ve kontrolü; kan ile bulaşan hastalıklar ve kontrolü; deri ve mukoza yoluyla bulaşan hastalıklar ve kontrolü; vektör ve zoonozlarla bulaşan hastalıklar ve kontrolü; bildirimi zorunlu hastalıklar ve hemşirelik bakımı; çocukluk dönemi enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı; enfeksiyon hastalıkları genel belirtileri ve hemşirelik yaklaşımları 13bulaşıcı hastalıklarda hastanede bakım ilkeleri; hastane enfeksiyonları ve izolasyon yöntemleri.
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-II

Ders Kodu

HMSR206

Kredi

7

Teorik Saat

4

Pratik Saat

6

AKTS

8
Dersin tanımı ve amacı; Dersin tanımı ve amacı; öğrencinin sistem hastalıklarını ve hemşirelik bakımını bilme; akut ve kronik dahili hastalığı olan bireyin bakımında hemşirelik sürecini kullanabilme; sağlıklı birey/hastaya bütüncül yaklaşımda bulunabilme; iç hastalıkları hemşireliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilme; hastalıklara ilişkin birincil, ikincil ve üçüncül koruma düzeyinde hastanın/ailenin gereksinimlerine göre sağlık eğitimi yapabilmesini sağlamaktır. Üriner sistem sorunları: renal ve ürolojik sistem sorunları, akut ve kronik böbrek yetmezliği ve hemşirelik bakımı; endokrin sistem ve düzenleyici mekanizmalarla ilgili sorunlar ve hemşirelik bakımı; hareket ve koordinasyon ile ilgili sorunlar: sinir sistemi, intrakraniyal sorunlar, inme, nörolojik sorunlar, periferik sinir ve spinal kord sorunları ve hemşirelik bakımı; kas-iskelet sistemi ile ilgili sorunlar: artrit ve diğer romatizmal hastalıklar ve hemşirelik bakımı.
EPİDEMİYOLOJİ

Ders Kodu

SGBL210

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders ile öğrencinin epidemiyoloji yöntemlerini anlaması, epidemiyolojik araştırmaların genel özelliklerini kavraması, yapılmış araştırmaları bilimsel bakış açısı ile değerlendirebilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç dogrultusunda dersin amaçları, bir yöntem bilimi olarak epidemiyolojinin tanımını açıklayabilme, tarih içinde epidemiyolojinin gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olmak, epidemiyolojinin temel stratejileri ve özelliklerini tanımlama ve uygulama ve çeşitli epidemiyolojik çalışma tiplerinin sınıflandırılması ve kullanım alanlarını tanıma, epidemiyolojinin kullanım alanlarını tanıma, epidemiyolojik araştırma tiplerini sınıflandırma, epidemiyolojik araştırmaların temel özelliklerini ayırt edebilme , sürveyans, gözlem, hipotez testi, analitik çalışma ve deneyler gibi araştırmaları okuyabilme ve degerlendirebilme, sağlığı etkileyen faktörler olan biyolojik, kimyasal, fiziksel, sosyal, kültürel, ekonomik, genetik, davranışsal boyutlarda insanı ve çevreyi degerlendirebilme gibi bilgi ve becerileri ögrenciye kazandırmaktır.
Beşinci Dönem
YAZ STAJI-II: İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Ders Kodu

HMSR300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

3
Yaz stajının temel olarak amacı ögrencilerin teoride görmüş oldukları derslerleri uygulama sahasında kullanarak gereken bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin mesleki anlamda yetiştirilmesine ön hazırlık teşkil edebilecek stajlar, öğretim programının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. İç hastalıkları hemşireliği yaz stajı ıı programı, bir hemşirenin gözlemi altında ve klinik ortamda, derslerde edilen iç hastalıklarına yönelik bakım bilgilerinin pekiştirilmesine ilişkin uygulama ve gözlemler yapılacaktır. Derslerde görülen iç hastalıkları, erişkin ve yaşlı sağlığı, sorunlarına ilişkin uygulamaların yapılabileceği klinik ortamlarda bulunma fırsatı yakalayabileceklerdir. Dört haftalık bir program olup uygulama raporları değerlendirme için bölüm yönetimine sunulacaktır. Dersin başarı değerlendirmesi yeterli veya yetersiz olarak not sistemine girilecektir.
KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-I

Ders Kodu

HMSR301

Kredi

7

Teorik Saat

4

Pratik Saat

6

AKTS

7
Dersin tanımı ve amaçları; Bu ders öğrencilerin, kadın sağlığı sorunlarını kavrayabilmelerini, bu sorunların çözümüne yönelik kanıta dayalı hemşirelik bakımını planlayıp uygulayabilmelerini ve sonuçlarını değerlendirebilmelerini amaçlamaktadır. Türkiye ve Dünya da üreme sağlığı sorunları; kadın sağlığında yer alan kavram ve kuramları; kadın sağlığına ilişkin etik ve yasal sorunları; doğum ve kadın sağlığı hemşireliğine giriş; üreme sistemi ve gebelik fizyolojisi; gebelikte annenin fizyolojisi; doğum öncesi bakım; riskli gebelikler; doğum eylemi ve komplikasyonları; fetal sağlığın değerlendirilmesi; doğum eyleminde müdahaleler; yenidoğanın fizyolojisi ve bakımı; doğum sonrası bakım ve laktasyon; puerperiumda riskli durumlar; aile plânlaması; infertilite; sık görülen jinekolojik problemler; pelvik destek yapılarının bozulması; sık görülen jinekolojik kitleler; üreme sistemi kanserleri; jinekolojik muayene ve tanı yöntemleri; jinekolojide tedavi yöntemleri ve hemşirelik bakımı.
HEMŞİRELİKTE ETİK VE DEONTOLOJİ

Ders Kodu

HMSR305

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders öğrencinin hemşireliğin tarihsel gelişimini kavramasını, hemşirelikle ilgili yasa ve yönetmelikler, etik kavramlar konusunda bilgi edinmesini ve etik  karar verebilme becerisini kazanmasını sağmaktadır. Dersle birlikte ögrenciye; . etik kavramı ve felsefi temellerini açıklayabilme, etik ve hemşirelik etiğine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme, hemşirelik felsefesi ve hemşirelik değerlerini açıklayabilme, hemşirelik etik kodlarını tarttışabilme, yasal ve etik yönleri ile hasta haklarını tartışabilme, insan haklarının tarihi gelişimini açıklayabilme, hasta haklarının tarihi gelişimini açıklayabilme, hasta haklarını ve sorumluluklarını tartışabilme, etik sorunlar ve etik karar verme sürecini açıklayabilme, etik sorunların yaşandığı durumları tanıyabilme, etik sorunların çözümüne öneriler getirebilme, etik sorun yaratabilecek olan risk gruplarını açıklayabilme gibi yetiler kazandırılacaktır.
HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM

Ders Kodu

HMSR311

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Dersin tanımı ve amacı; Derse giriş, öğrenmenin tanımı, öğrenme kuramları ve öğrenme türleri, yetişkin ve çocuk eğitiminin özellikleri ve farkları, öğrenmeyi etkileyen faktörler, aktif öğrenme yöntemleri ve önemi, öğrenme ile ilgili tanımlar; öğrenmenin denetim odağı; öğretim ilke ve yöntemleri; öğrenme sürecinin özellikleri; öğretim yöntemleri, öğretim araç ve gereçleri; öğretim yöntemleri, öğretim araç ve gereçleri; eğitim/öğretim süreci, hedeflerin oluşturulması, etkili konuşma; ders hazırlama, sunum ve derse giriş aktiviteleri; temel hemşirelik eğitimi (probleme dayalı eğitim, modüler eğitim; klinik öğretim, klinik öğretimde etik ilkeler; mesleki gelişim (hizmet içi eğitim, alıştırma eğitimi, sürekli eğitim) ülkemizde ve dünyada örgün ve yaygın hemşirelik eğitimi; sağlık eğitimi ve sağlık inanç modeli hasta eğitimi; eğitimde değerlendirme eğitim materyali hazırlama/değerlendirme; poster/afiş sunumu.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-I

Ders Kodu

HMSR313

Kredi

7

Teorik Saat

4

Pratik Saat

6

AKTS

7
Dersin tanımı ve amaçları; çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine giriş; beslenme ve bozuklukları ile uygulamalar; çocuğun hastalığı ve hastaneye yatma: çocuk, aile ve hemşire; çocukta ağrı ve beden imgesi kavramı; çocuk hemşireliğinin felsefi, rol ve işlevleri; dünyada ve türkiye’de çocuğun durumu ve çocuk hakları; yaş dönemlerine göre büyüme ve gelişme özellikleri; çocuklarda öykü alma ve fizik muayene; yaş dönemlerine göre büyüme-gelişme özellikleri; yaş dönemlerine göre çocuk ve ailesinin sağlığı geliştirme, sürdürme, korumaya yönelik gereksinimleri belirleyebilme ve karşılayabilme; çocuklarda sıvı-elektrolit/asit baz dengesi/dengesizlikleri; çocukla iletişim ve etik; pediatride ilaç uygulamaları ve hemşirenin sorumlulukları; yaş dönemlerine göre çocuk ve ailesinin hastaneye yatmaya yönelik tepkileri; kronik hastalıkların çocuk ve aile üzerine etkisi; çocukluk çağında sağlıklı beslenme ve beslenme bozukluklarında hemşirelik bakımı; yüksek riskli yenidoğan ve hemşirelik bakımı.
YAZ STAJI-III: CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Ders Kodu

HMSR350

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

3
Yaz stajının temel olarak amacı ögrencilerin teoride görmüş oldukları derslerleri uygulama sahasında kullanarak gereken bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin mesleki anlamda yetiştirilmesine ön hazırlık teşkil edebilecek stajlar, öğretim programının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Cerrahi hastalıkları hemşireliği yaz stajı ıı programı, bir hemşirenin gözlemi altında ve klinik ortamda, derslerde edilen cerrahi hastalıklarına yönelik bakım bilgilerinin pekiştirilmesine ilişkin uygulama ve gözlemler yapılacaktır. Derslerde görülen cerrahi hastalıkları, erişkin ve yaşlı sağlığı ve sorunlarına ilişkin uygulamaların yapılabileceği klinik ortamlarda bulunma fırsatı yakalayabileceklerdir. Dört haftalık bir program olup uygulama raporları değerlendirme için bölüm yönetimine sunulacaktır. Dersin başarı değerlendirmesi yeterli veya yetersiz olarak not sistemine girilecektir
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

HMSRXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
.
SAĞLIKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

SGBL300

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bilim ile ilgili kavramları, bilimsel araştırma süreci ve bu süreçte yürütülmesi gereken bilimsel faaliyetleri, bilimsel çalışmaların rapor, proje, tez ve makale haline getirilmesi yöntemlerini öğrencilere vermek. Ayrıca bilim ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin anlaşılarak, araştırmaları değerlendirebilme ve araştırma projeleri ortaya koyabilme yeterliliğini geliştirmeyi sağlayabilmektir. Araştırma yönetme sürecine giriş; araştırmanın aşamaları; araştırma sorusu ve hipotezi belirleme; araştırma sorularını oluşturma; literatur taraması; araştırmada etik, kalitatif verinin temeli, örneklem, veri toplama teknikleri; veriyi yorumlama: veri analiz yöntemleri, kodlama, tema geliştirme; kantitatif araştırma: kantitatif araştırmanın temeli, veri toplama ve analiz teknikleri, örneklem,veri toplama araçları; uygulamalı istatistik; bağımlı ve bağımsız değişkenleri belirleme; güven aralığı; tanımlayıcı istatistik; veriden çıkarım yapma, modelleme varsayımları, veri analizi; regresyon analizi; SPSS uygulaması; APA yazım kuralları, araştırma taksonomisi, araştırma projesi sunumu.
Altıncı Dönem
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-II

Ders Kodu

HMSR302

Kredi

7

Teorik Saat

4

Pratik Saat

6

AKTS

10
Dersin tanımı ve amaçları; Solunum sistemi sorunu/hastalığı olan çocuk ve hemşirelik bakımı; kalıtsal metobolik hastalığı olan çocuk;çocukta sıvı-elektrolit dengesi, sıvı elektrolit dengesi bozulan çocuğun bakımında ilkeler; kronik hastalıkta çocuk ve ailesi, terminal hastalığı olan çocuk ve ailesi; pediyatri hemşireliğinde özel teknikler ve ilaç uygulamaları; solunum sistemi sorunu olan çocuk ve ailesi; solunum sistemine yönelik uygulamalar; hematolojik sorunu olan çocuk ve ailesi; onkolojik sorunu olan çocuk ve ailesi; konjestif kalp yetmezliği sorunu olan çocuk ve ailesi; nörolojik sorunu olan çocuk ve ailesi; kas iskelet sitemi ve kollajen doku sorunu olan çocuk ve ailesi; endokrin sistem sorunu olan çocuk ve ailesi; genitoüriner sistem sorunu olan çocuk ve ailesi; boşaltıma yönelik uygulamalar; örnek toplama uygulamaları; güvenliğe yönelik uygulamalar.
KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-II

Ders Kodu

HMSR304

Kredi

7

Teorik Saat

4

Pratik Saat

6

AKTS

10
Dersin tanımı ve amaçları: Bu ders öğrencilerin, kadın sağlığı sorunlarını kavrayabilmelerini, bu sorunların çözümüne yönelik kanıta dayalı hemşirelik bakımını planlayıp uygulayabilmelerini ve sonuçlarını değerlendirebilmelerini amaçlamaktadır. Doğum ve kadın sağlığı hemşireliğine giriş; üreme sisteminin fizyolojisi; gebelik fizyolojisi; gebelikte annenin fizyolojisi; doğum öncesi bakım; riskli gebelikler; doğum eylemi; doğum eyleminin komplikasyonları; fetal sağlığın değerlendirilmesi; doğum eyleminde müdahaleler; yenidoğanın fizyolojisi ve bakımı; doğum sonrası bakım ve laktasyon; puerperiumda riskli durumlar; aile plânlaması; infertilite; sık görülen jinekolojik problemler; pelvik destek yapılarının bozulması; sık görülen jinekolojik kitleler; üreme sistemi kanserleri; jinekolojik muayene ve tanı yöntemleri; jinekolojide tedavi yöntemleri ve hemşirelik bakımı.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

HMSRXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
.
İLK VE ACİL YARDIM

Ders Kodu

IAYM220

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
nsan vücudu yapı ve işleyişi , Temel yaşam fonksiyonları, İlkyardımda temel kavramları ve bu kavramların uygulamadaki önemi, Olay yeri,olayh yeri vaka türü değerlendirmesi,Acil müdahele öncesi vaka türüne gore alınması gereken tedbirler, Acil olgu değerlendirme, Temel Yaşam desteği,Temel yaşam desteği konusunda uygulanması gereken konular, Yaralanmalar, yara bakımıYara bakımı esnasında öncelikle yapılması gereken müdahaleler., Kanamalar,Kanamalar konusunda öncelikle yapılması gereken müdahaleler. Kırık,çıkık,burkulma ve incinmeler ve ilk anda yapılması gereken müdahaleler,, Isıya bağlı sorunlar,ısıya bağlı sorunlarda yapılması gereken ilk müdahaleler, Zehirlenmeler, Bilinç bozuklukları, Boğulmalar,yabancı cisimler,ile ilgili problemlerde ilk yapılması gereken müdahaleler. Taşıma teknikleri, Sargı teknikleri,konularında yapılması gerekenler hakkında, İlkyardım çantası ile ilgili bilgi sahibi olurlar.analizi ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olmaları gerekir. Ders bu bilgi ve beceriyi kazandırmak amacı ile EKG değerlendirme prensipleri ve normal ve anormal paternlerin tanımlanmasını içermektedir. Kardiovasküler system konusunda bilgilendirme yapılırken özellikle kalp hastalıkları vurgulanacak ve ileri derece aritmi, kardiak iskemi ve myokard enfarktüsü gibi durumların yorumu öğretilecektir.
BİYOİSTATİSTİK

Ders Kodu

ISTA110

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin ana konuları temel istatistiksel tanımlar, kitle ve örneklem tanımları, veri tipleri, tanımlayıcı istatistikler, verilerin sınıflandırılmasıdır. Daha sonra, merkezi eğilim ölçüleri, örengin, ortalama, ortancanın hesaplanması ve tepe değerinin bulunması ve merkezi dağılım ölçüleri, örneğin, ranj, standart hata ve varyantın hesaplanması. Bunlara ek olarak öğrenciler bu bilgileri kullanarak frekans tabloları, verilerin grafikler aracılığıyla görselleştirilmesi, olasılık dağılımları, Normal dağılım, Binom dağılımı ve Poisson dağılımı gibi bazı bilinen kesikli ve sürekli olasılık dağılımları ile çalışabilecekler. Son olarak normallik kontrolü için istatistiksel testler, örneklemenin ana fikri, örnekleme dağılımları ve örneklem ortalamasının dağılımları, Güven aralıkları bu derste ele alınan konular arasında yer almaktadır.
Yedinci Dönem
YAZ STAJI-IV: KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Ders Kodu

HMSR400

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

3
Yaz stajının temel olarak amacı ögrencilerin teoride görmüş oldukları derslerleri uygulama sahasında kullanarak gereken bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin mesleki anlamda yetiştirilmesine ön hazırlık teşkil edebilecek stajlar, öğretim programının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği yaz stajı ııı programı, bir hemşirenin gözlemi altında ve klinik ortamda, derslerde edilen kadın sağlığına yönelik bakım bilgilerinin pekiştirilmesine ilişkin uygulama ve gözlemler yapılacaktır. Derslerde görülen kadın sağlığı, doğum ve hastalıklarına ilişkin uygulamaların yapılabileceği klinik ortamlarda bulunma fırsatı yakalayabileceklerdir. Dört haftalık bir program olup uygulama raporları değerlendirme için bölüm yönetimine sunulacaktır. Dersin başarı değerlendirmesi yeterli veya yetersiz olarak not sistemine sunulacaktır.
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Ders Kodu

HMSR401

Kredi

8

Teorik Saat

4

Pratik Saat

8

AKTS

9
Yaz stajının temel olarak amacı ögrencilerin teoride görmüş oldukları derslerleri uygulama sahasında kullanarak gereken bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin mesleki anlamda yetiştirilmesine ön hazırlık teşkil edebilecek stajlar, öğretim programının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği yaz stajı ııı programı, bir hemşirenin gözlemi altında ve klinik ortamda, derslerde edilen kadın sağlığına yönelik bakım bilgilerinin pekiştirilmesine ilişkin uygulama ve gözlemler yapılacaktır. Derslerde görülen kadın sağlığı, doğum ve hastalıklarına ilişkin uygulamaların yapılabileceği klinik ortamlarda bulunma fırsatı yakalayabileceklerdir. Dört haftalık bir program olup uygulama raporları değerlendirme için bölüm yönetimine sunulacaktır. Dersin başarı değerlendirmesi yeterli veya yetersiz olarak not sistemine sunulacaktır.
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM VE LİDERLİK

Ders Kodu

HMSR403

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Dersin tanımı ve amacı; hemşirelikte yönetim süreçleri ve ilkeleri; hemşirelik hizmetlerinin planlanması; hemşirelik hizmetlerinin örgütlenmesi ve yürütülmesi; koordinasyonu; hemşirelik hizmetlerinde kontrol ve denetleme; memurların hakları ve ödevleri; hemşirelikle ilgili yasa ve yönetmelikler; sağlık yönetiminde destek birimleri; sağlık hizmeti tanımı ve yapılanması; resmi ve özel tedavi kuruluşları ayaktan resmi tedavi kuruluşları; hemşirenin rolleri ve profesyonellik; karar verme ve problem çözme; zaman yönetimi ve planlama; ekip işbirliği, çatışma yönetimi; araştırmaların ve kanıta dayalı uygulamaların yönetimde kullanımı; değişim yönetimi, yenileşim ve liderlik; gerçeklik şoku, kariyer planlama; cv hazırlama ve iş görüşmeleri; hasta güvenliği, kalite ve akreditasyon; hemşirelik mevzuatı ve türk ceza kanunu; hizmetiçi eğitim, motivasyon ve iş doyumu. Yönetim ve karar verme süreci; karar verme sürecini etkileyen faktörler.
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

Ders Kodu

HMSR405

Kredi

8

Teorik Saat

4

Pratik Saat

8

AKTS

9
Dersin tanımı ve amaçları; Bu derste öğrencilerin birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunda sağlığının korunması ve geliştirilmesine ilişkin hemşirelik girişimlerini yerine getirebileceği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanması hedeflenmektedir. Sağlığın tarihsel ve toplumsal gelişimi, halk sağlığı ve halk sağlığı hemşireliğinin gelişimi ve değişimi; halk sağlığında yeni yönelimler; halk sağlığı hemşireliğinin tanımı, işlevleri, amaçları, rolleri ve görevleri; dünyada ve ülkemizde halk sağlığı hemşireliğinin durumu; dünyada sağlık hizmetleri modelleri, Alma-Ata Deklarasyonu ve Temel Sağlık Hizmetleri; Türkiye’de sağlık hizmetleri örgütlenmesi ; toplumu tanıma; ev ziyaretleri; toplum sağlığı hemşireliği bakım planı süreci ile ev ziyareti ve toplumu tanıma sınıf etkinliği; çevre sağlığı; aile sağlığı; kadın sağlığı; bebek-çocuk sağlığı; okul sağlığı ve önemi; işçi sağlığı ve önemi; yaşlılık ve hemşirelik; kronik hastalıklarda evde bakım; olağandışı durumlar ve hemşirelik; uygulamaya hazırlık için sınıfta ön uygulamalar.
YAZ STAJI-V: ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Ders Kodu

HMSR450

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

3
Yaz stajının temel olarak amacı ögrencilerin teoride görmüş oldukları derslerleri uygulama sahasında kullanarak gereken bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin mesleki anlamda yetiştirilmesine ön hazırlık teşkil edebilecek stajlar, öğretim programının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği yaz stajı ııı programı, bir hemşirenin gözlemi altında ve klinik ortamda, derslerde edilen çocuk sağlığı ve hastalıklarına yönelik bakım bilgilerinin pekiştirilmesine ilişkin uygulama ve gözlemler yapılacaktır. Derslerde görülen çocuk sağlığı, büyüme gelişme ve hastalıklarına ilişkin uygulamaların yapılabileceği klinik ortamlarda bulunma fırsatı yakalayabileceklerdir. Dört haftalık bir program olup uygulama raporları değerlendirme için bölüm yönetimine sunulacaktır. Dersin başarı değerlendirmesi yeterli veya yetersiz olarak not sistemine sunulacaktır.
Sekizinci Dönem
İNTERN UYGULAMASI

Ders Kodu

HMSR402

Kredi

16

Teorik Saat

4

Pratik Saat

24

AKTS

22
İkinci sınıftan iç hastalıkları ya da cerrahi hastalıkları hemşireliği, üçüncü sınıftan kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ya da çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, dördüncü sınıftan ruh sağlığı ve hastalıkları ya da halk sağlığı hemşireliği derslerinden biri seçilerek toplam üç uygulamalı hemşirelik dersine ilişkin klinik ya da alan uygulamasının yapılması; klinik ya da alanda bireysel/grup çalışmaları; hemşirelikte klinik/alan öğretimi; vaka çalışmaları ve sunumu. 8 haftalık yoğunlaştırılmış program sonunda, süpervizör tarafından doldurulmuş stajer değerlendirme formuna ek olarak öğrencinin hazırladığı hasta değerlendirme raporlarıyla dersin değerlendirilmesi sağlanır. Öğrenci bütüncül bir bakış açısıyla klinik problem çözme becerisi kazanır.
BİTİRME PROJESİ

Ders Kodu

HMSR404

Kredi

2

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, sağlık alanında araştırma planlama, yürütme, elde edilen verilere uygun istatistiksel yöntemler seçme ve sonuçlarını yorumlama bilgisine, gerekli istatistiksel paket programını kullanma becerilerine sahip olması, uygun rapor yazım yöntemi, dipnot ve kaynak gösteriminin yanı sıra bilimsel araştırma etiği kurallarını benimsemiş tutumlar kazandırılmasıdır. Proje Uygulama- I dersinin ön koşul olduğu bu derste, hipotezi oluşturulmuş çalışmanın verilerinin toplanması, uygun istatistiksel yönteme göre sonuçlarının yorumlaması ve güncel literatür temelinde benzer çalışmalara üstünlüğü ya da paralelliğini değerlendiren bir rapor hazırlanır. Poster yazım kurallarına uygun düzenlenmiş hali, dersin değerlendirilmesi teslim edilir.Bu ders için makalenin oluşturulmasında benzer çalışmaların incelenmesi, yapılacak çalışmanın bilime katkısı değerlendirilir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

HMSRXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

HMSRXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
ALAN SEÇMELİ

Seçmeli Dersler

SAĞLIK KURUMLARINDA MESLEK HASTALIKLARI

Ders Kodu

SAGY411

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu dersin içeriğinde, meslek ve mesleğe baglı hastalıkları tanımı, meslek hastalıklarının sınıflandırılması, meslek hastalıklarında yasal prosedürler ve uygulanışı, hastalığın meslek hastalığı sınıfına alınabilme kriteleri, meslek hastalığı sonrası izlenecek yasal süreç, iş ve meslek hastalığınan yakalanan bireylerin yasal hak ve sorumlulukları, meslek hastalıklarında sağlık gözetiminin önemi, kimyasal risk etmenlerine bağlı hastalıklar, mesleki deri kanseri ve prekanseröz deri hastalıkları, Fiziksek risk etmenlerine baglı mesleki hastalıklar, psikososyal risk etmenlerine baglı mesleki hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları, soslunum sistemi risk etmenlerine bağlı mesleki hastalıklar, radyasyon ve elektromanyaetik alanlara baglı mesleki hastalıklar, kas isklet sistemi risk faktörlerine bağlı mesleki hastalıklar, mesleki risklere bağlı gelişen kanseler konuları yer almaktadır.
AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ

Ders Kodu

SGBL322

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin içeriğinde; afetlerle/katastrofik olaylarla ilgili genel tanım ve kavramlar, afetlerin nedenleri ve korunma yöntemleri, afet ve afet kültürü, afet yönetimi, acil eylem ve tahliye planları, olağan dışı durumlarda sağlık ve destek hizmetleri içeren konular yer almaktadır. Bunlar; olağan dışı durumlarının tanımı, ortak özellikleri, doğal afetler ve insan kaynaklı afetler ve afetlere hazırlık, olağan dışı durumların epidemiyolojik özellikleri, afet durumlarında bireylerin sağlığının değerlendirmesi ve triyaj, hızlı değerlendirme, olağan dışı durumlara yanıt-acil evre, yardımların organizasyonu, risk gruplarının tanınması ve korunması, afetlerde beslenme, çevre sağlığı hizmetleri, geçici barınma yerleri ve bulaşıcı hastalıklardan korunma yaklaşımları, afet durumunda bireylerin ruh sağlığının değerlendirilmesi ve korunması, afetlerde etik ihlallerin tanınması ve önlenmesidir.
GERİATRİ

Ders Kodu

HMSR213

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders öğrencinin nüfusun yaşlı kesiminin sorunlarını algılamasını ve sorunlarına çözüm üretebilmesini amaçlamaktadır. Bu derste ögrencilere yaşlanma sürecini yorumlayabilme, yaşlılık dönemi ile ilgili ülkemizde ve dünyada öncelikli konuları tartışabilme, yaşlanma teorilerini açıklayabilme, yaşlı haklarını korumaya yönelik politik süreçleri inceleyebilme ve degerlendirebilme, geriatrik dönemde değişiklikler ve sorunlar hakkında hemşirelik bakımını planlayabilme, geriatrik hastalıkların etiyolojisini ve fizyopatolojisini açıklayabilme, geriatrik hastalıkları ve tedavi planını bilir ve hasta izlemini yapabilme, yaşlının gereksinimlerini tanımlayabilir, hemşirelik girişimlerinde bulunur ve sonuçları değerlendirebilme, geriatrik dönemde koruyucu hemşirelik kapsamında yer alan konuları tartışabilme, yaşlı hasta eğitimi yapabilme, yaşlı bireylerde yaşam kalitesini arttırmaya yönelik girişimleri planlayabilme, yaşlılık döneminde oluşabilecek istismar durumlarına karşı farkındalık geliştirme gibi konularda bilgi ve beceri sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Ders Kodu

HMSR212

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders öğrencinin yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorun olduğunu algılamasını, akılcı olmayan ilaç kullanımı hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, advers olay görülme sıklığının artmasına, tedavi maliyetlerinin artmasına neden olduğunun farkına varmalarını amaçlamaktadır. Dersin amacı, ilaçları fayda/zarar oranınına göre değerlendirebilme, hastalığa göre seçilecek ilaç grubunun önceliğini planlayabilme Farmakovijilans çalışmaları gerçekleştirebilme, farmakovijilans verilerini rapor etme, sık kullanılan ilaçları endikasyona göre sınıflandırabilme, endikasyon uyumunun olmadığı durumları ayırt edebilme, farklı ilaç gruplarının birbirlerinin endikasyonları üzerine etkilerini yorumlayabilme, ilacın uygun dozunu, kullanım şeklini ve süresini tasarlayabilme, tedavi için mümkün olan en düşük dozu hesaplayabilme, ilaç kullanımı sırasında oluşabilecek hataları tespit edebilme, muhtemel tedavi süresini degerlendirme için gereken bilgive beceriyi ögrenciye kazandırmak.
KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK

Ders Kodu

HMSR307

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders öğrencinin hasta bakımında hangi kültürel sorunları deneyimlediği, buna yönelik yaklaşımların nasıl olması gerektiği, araştırmalarda kültürel yaklaşımın nasıl ele alınması gerektiği, kültürel konularda etik unsurların bakımı nasıl etkilediğini algılamalarını amaçlamaktadır.Bu derste ulaşılması beklenen amaç; öğrencinin kültürlerarası hemşirelik modellerini kavrayabilmesini ve globalleşen sağlık bakım sistemi içinde farklı kültürel gruplara uygun hemşirelik bakımı vermesini sağlamaktır. Ders sonunuda ögrencilerde olması beklenen kazanımlar; farklı kültürel gruplara kapsamlı ve sistematik hemşirelik bakımı sağlar, farklı kültürel grupların sağlık ve hastalığa ilişkin inanç ve tutumlarına örnek verir, kültürün sağlık ve hastalık üzerindeki etkisini analiz eder, kültürün iletişim süreci üzerindeki etkisini açıklar , kültürlerarası hemşirelik modellerini açıklar.
HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ

Ders Kodu

HMSR214

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders öğrencinin Hemşirelik Bilişimi, Bilgi Teknolojisi Hastane Bilgi Sistemlerinde; bilgiye nasıl ulaşılacağı, verilerin nasıl elde edileceği,nasıl kullanacağı, nasıl kayıt altına alınacağı ve ne şekilde saklanacağını öğrenmelerini amaçlamaktadır.Bu amaç dogrultusunda ögrencilere;.hemşirelik hizmetleri ile bilgi teknolojilerini ilişkilendirebilme, hemşirelik hizmetlerinde bilgi teknolojilerinin önemini bilebilme ve degerlendirme,h emşirelik hizmetlerinde bilgi teknolojilerinin kullanıldığı alanları sıralayabilme, hemşirelik hizmetlerinde bilgi teknolojileri ile etik kuralları gözönünde bulundurma, hasta bakımında ve izleminde kullanılan bilgi teknolojilerini değerlendirebilme, hasta bakımında ve izleminde kullanılan bilgi teknolojilerini sırayabilme, elektronik sağlık kayıt sistemleri, klinik karar destek sistemleri ve elektronik reçeteleme uygulamalarını yorumlayabilme, hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanabilme, hasta bakımında ve izleminde kullanılan bilgi teknolojileri alanındaki yenilikleri takip etme, teni gelişen teknolojilerin kullanımını sınayabilme, gibi yetileri kazandırabilmek için gereken bilgi ve beceriyi ögrencye kazandırmak amaçlanmaktadır.
CİNSEL SAĞLIK

Ders Kodu

HMSR309

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders öğrencinin fiziksel ve duygusal gelişimleri anlama ve kabullenmesini, bedeni hakkında olumlu duygular taşımasını, cinsiyeti hakkında olumlu duygular taşımasını, cinsellik konusunda farkındalık ve değerlerin oluşmasını, cinsel davranışları ile ilgili bilinçli ve sorumlu kararlar almasını,cinsel taciz ve istismardan korunmasını,İstenmeyen gebelikler ve CYBE’lerdan korunmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Dersin amacı; Gençlerin, olumlu bir cinsel görüş geliştirmelerine, cinsel sağlık bakımları için gerekli olan bilgiyi edinmelerine ve cinsel sağlıklarını ilgilendiren konularda doğru karar verme becerisi elde etmelerine yardım ederek cinsel sağlığını geliştirmektir. Dersin içerigi; Cinsel sağlık bilgileri eğitimi, toplumlarda cinselliğe bakış, değer oluşturma, cinsel kimlik gelişimi, ergenlik döneminde bedensel değişiklikler, ergenlik döneminde ruhsal değişiklikler, üreme sağlığı, karar verme süreci ve güvenli davranış, ergenlikte sağlığa zararlı alışkanlıklar, başvuru merkezleri, mutlu ve güvenli cinsellik, CYBE/AIDS, haklar, cinsellik ve şiddet, cinsel sağlık eğitimi uygulamaları.
AİLE İÇİ ŞİDDET

Ders Kodu

HMSR308

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders öğrencinin aile içi şiddetin doğasını ve dinamiklerini sosyoloji, tarih ve psikolojik perspektifler çerçevesinde kavramasını amaçlamaktadır. ders içerigi Şiddetin tanımı ve türleri Aile içi şiddet: türleri, boyutu, dinamikleri ve etkileri Aile içi şiddete ilişkin araştırma bulgularıBu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ders ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; Bu dersin sonunda öğrenci, aile içi taciz ve şiddete ilişkin temel konuları analitik olarak değerlendirir, genelde şiddete ve özelde aile içi şiddete ilişkin temel yaklaşımları bilir, çocuğa karşı ve eşler arası şiddetin ne olduğuna ilişkin temel tartışmaları kavrar, aile içi şiddete ilişkin kültürel, ailesel ve bireysel boyutun/etkilerinin, örneğin sosyo-kültürel ve ekonomik yapının, yoksulluğun, eğitimsizliğin aile içi şiddeti nasıl etkileyebileceğini kavrar.
PALYATİF BAKIM

Ders Kodu

HMSR215

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders öğrencinin yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarla karşılaşan hasta ve ailesine, ağrının ve diğer sorunların, erken tanılama ve değerlendirme ile belirlenmesi; fiziksel, psikososyal ve manevi gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaları öğrenmesi ve yaşam kalitesini geliştirmeye katkıda bulunması amaçlanmaktadır. dersin içeriginde palyatif bakım sürecinde primer hastalığın kontrolü, fiziksel semptomların değerlendirilmesi, palyatik bakım gereken hasta ve ailesinde psikiyatrik sorunlar, manevi sorunlar, sosyal sorunlar, ekonomik sorunlar, yaşam sonu gereksinimlerin tanılanması, bakım süreci, yas dönemiyle etkin baş etme yer almaktadır. Bu ders ile ögrenciye; palyatif bakım sürecinde primer hastalığın kontrolünü bilme, fiziksel semptomların değerlendirilmesi bilgi ve becerisine sahip olma, palyatik bakım gereken hasta ve ailesinde psikiyatrik sorunları tanımlar, bakımını planlar ve uygulayabilme, yaşam sonu gereksinimlerin tanımlar, bakımını planlar ve uygulayabilme,yas dönemiyle etkin baş etme yöntemleri bilme gibi bilgi ve beceriler kazandırılacaktır.
ONKOLOJİ HEMŞİRELİGİ

Ders Kodu

HMSR314

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, öğrencilerin onkoloji hemşireliğinde temel olan kanserin oluş mekanizması, kansere ilişkin belirti ve bulguları, kanser tedavi yöntemleri ve yan etkileri, ülkemizde en çok görülen kanserlerin belirti, bulguları, kanserli birey ve ailesinin tanı ve tedaviye bağlı yaşadığı sorunları bilmesi amaçlanmaktadır.Dersin sonunda ögrenciler Onkoloji hemşireliğinin tarihsel gelişimini, rol ve sorumluluklarını, standartları ve çalışma alanlarını bilir, kanserin biyolojisi ve etkileyen faktörleri açıklar kanserden korunma ve erken tanı yöntemlerini bilir, kanserin tedavisinde kullanılan yöntemleri açıklar türkiye de en sık görülen kanserleri ve korunma yöntemlerini bilir türkiye de en sık görülen kanserleri ve korunma yöntemlerini bilir, hasta ve ailesinin süreç içinde yaşadığı sorunları ve gereksinimlerini tanımlar.
SAGLIK HİZMETLERİNDE KALİTE

Ders Kodu

HMSR216

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders öğrencinin hemşirelik hizmet alıcılarının istek ve beklentilerine uygun bilimsel norm ve standartlarda bakım ilkelerini öğrenmelerini amaçlamaktadır.Ders içeride; kalite kavramı, kalitenin ortaya çıkışı ve gelişimi, sağlık hizmetleri açısından kalitenin önemi, sağlık hizmetlerinde kaliteyi etkileyen faktörler, sağlık hizmetlerinde kalitenin boyutları, hizmet işletmesi olarak sağlık kuruluşlarının özellikleri, sürekli kalite iyileştirme kavramı, Sağlık hizmetlerinde kalitenin sürekli İyileştirilmesi, toplam kalite yönetimi kavramı, Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi, kalite yönetim sisteminin sağlık hizmetlerindeki başarısı için gerekli faktörler, kalite çemberleri, Deming kavramı ve PUKO döngüsü, sağlık Hizmetlerinde Kıyaslama (Benchmarking),Akreditasyon, Standardizasyon Sağlık Hizmetlerinde Süreç yenileme (Reengineering) sağlık Hizmetlerinde Dış kaynaktan yararlanma (Outsoursing) ve personeli güçlendirme, iş mükemmelliği modeli, Sağlık Hizmetlerinin izlenmesi, süreç analizi, süreç yönetimi konuları yer almaktadır.
SAGLIGIN GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK EĞİTİMİ

Ders Kodu

HMSR217

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders öğrencinin toplumun sağlıklı olmayı istemelerini, nasıl sağlıklı kalacaklarını bilmelerini, sağlığı sürdürmek için kişisel ya da toplu olarak yapabileceklerini gerçekleştirmelerini, gerektiğinde tıbbi bakım için başvurmalarını cesaretlendirmeyi ve önerilen bakım uygulamalarını yapabilmelerini, toplum içerisinde yaygın görülen vaya sık sık yakalanılan bir hastalıgı tespit etme ve gereken girişimleri planyabilme, birinci basamak saglık hizmetlerini bilme ve toplumun her üyesini birinci basamak saglık hiizmetlerinden yararlanmaları için bilgilendirme, saglık tehtit eden bir uygulama varsa bunu tespit etme ve uygulamanın devam etmemesi için gereken planlama uygulamaları gerçekleştirme, mevcut olan saglıgın devamlılıgı için gereken bilgileri bilme ve bireylere aktarma ve aynı zamanda toplumunda saglıklı olmayı istemelerini saglamak dersimizin amaçıdır.
DİYABET HEMŞİRELİĞİ

Ders Kodu

HMSR320

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders kapsamında diyabetin epidemiyolojisi, önemi ve sınıflandırılması, diyabet hemşiresinin rol ve sorumlulukları ve ekip yaklaşımı, diyabette tanı sınıflama ve izlem ilkeleri, diyabetin fizyolojisi ve glukoz metabolizması, fizyopatolojik süreci, diyabetin bulgu ve belirtilerini tanımlama, diyabette karbonhidrat, yağ ve protein metabolizması bozuklukları, diyabette tıbbi beslenme yönetimi ve sağlıklı beslenme yaklaşımları, diyabet ve egzersiz, insülinin fizyolojik etkileri tedavisi ve yöntemi, oral antidiyabetik tedavinin yöntemi, kendi kendini izleme, diyabetin akut komplikasyonları (diyabetik ketoasidoz, hiperosmalar non ketotik koma, hipoglisemi), diyabetin kronik komplikasyonları (nefropati, nöropati, retinopati, diyabetik ayak sorunları ve ayak bakımı), diyabetlinin bireysel hemşirelik bakımı, diyabet eğitimi, diyabette genel sağlık önerileri ve danışmanlık, diyabetin psikososyal yönü, diyabette korunma stratejileri ve korunmada hemşirenin rolü konuları yer almaktadır.
BÜYÜME VE GELİŞME

Ders Kodu

HMSR310

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders öğrencinin büyüme ve gelişme süreçlerini, bu süreçlerin sağlık /hastalık kavramına etkilerini kavramasını Çocukluk dönemlerinde büyüme ve gelişme, Büyüme ve gelişme ile ilgili genel kurallar, Çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişme sürecinde hemşirenin rolü, Çocukluk dönemlerine göre gelişimsel bakım, Büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi, Çocukta görülen büyüme gelişme bozuklukları ve çocukluk çağındaki büyüme ve gelişmenin izlenmesi konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır. Dersin içerigi: Psikososyal Gelişim Kuramı, Gelişim dönemleri, Bebeklik dönemi, Gelişimsel özellikleri ve Döneme Özgü Sorunlar, Oyun dönemi, Gelişimsel özellikleri ve Döneme Özgü Sorunlar, Okul öncesi dönemi, Gelişimsel özellikleri ve Döneme Özgü Sorunlar, Okul dönemi, Gelişimsel özellikleri ve Döneme Özgü Sorunlar, Ergenlik Dönemi, Gelişimsel özellikleri ve Döneme Özgü Sorunlar. konularından oluşmaktadır.
SAĞLIKTA İLETİŞİM

Ders Kodu

SGBL260

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders ile öğrencinin insan davranış özellikleri, kendini değerlendirebilme iç görüsünü geliştirmesi, iletişimdeki temel kavram ve ilkeleri anlaması ve bu bilgileri mesleki ve sosyal yaşamda kullanmasının önemini anlaması amaçlanmaktadır. Ders içerigi olarak, İletişim ve kişilerarası İletişim, kişi Algısı, sözel mesajlar, sözel olmayan mesajlar, dinleme, kişilerarası iletişim ve etik ilkeler, ilişki/etkileşim süreci, etkileşim bağlamları, değişen ilişkiler, aile ve arkadaşlarla iletişim, yakın ilişkilerde iletişim, iletişimdeki engeller, çatışma ve uzlaşma, kültürel farklılıklar ve iletişim konuların, saglık sistemindeki iletişimin biçimi, boyutları, seviyesi, saglık çalışanlarının disiplinler arası birbirleri ile olan iletişimleri, saglıkta hasta ve hasta yakınları ile gerçekleştirilen iletişimde dikkat edilmesi gerekenler ve iletişim biçimi konularından oluşmaktadır.
SAĞLIK YÖNETİMİ

Ders Kodu

SAGY102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Sağlık işletmesindeki yönetim fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi ilie ilgili bilgilerle donatılır.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.