Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

Süre 4 Yıl
Başvur
CIU-ic-mimarlik-programi-1 CIU-ic-mimarlik-programi-2 CIU-ic-mimarlik-programi-3

Bölüm Hakkında

İç Mimarlık programın amacı, iç mekân tasarım süreci bağlamında öğrencileri, bireyin yaşam kalitesini yükseltecek, sosyal çevrenin verimliliğini arttıracak, kamunun sağlık, güvenlik ve refahını koruyacak alanlar yaratmaya özendirmek; tasarım temellerine, gözlem ve araştırmaya, mekânsal gelişime ve mekânın sosyal yönlerine kapsamlı vurgular yapan bir tasarım sürecinde, bireysel ve işbirlikçi problem çözüm stratejileri yoluyla kuram ve uygulamayı bütünleştirmektir. Bölüm, iç mimarlıktaki çağdaş eğilimlerin ve yeni teknolojik göstergelerin farkında olma bilinciyle, mesleğin sanat, teknoloji ve insani yönleri arasında bir denge sağlamayı amaçlamıştır. Lisans eğitimi süresince öğrencilerin uygulamada başarılı olabilecek bilgi ve deneyimi elde etmesi hedeflenmiştir. Bulunduğu coğrafyanın ve evrensel değerlerin önemini fark ederek ve çok yönlü bir tasarımcı kimliği geliştirerek hem bugünün hem de geleceğin sanatsal ve tasarımsal konularında yetkinlik sergilemek ve sorumluluk bilinci ile toplumsal ve mesleki görevlerine odaklanmak programın vizyonu dâhilindedir.

Eğitim Olanakları

Bireyin yaşam kalitesini yükseltmeye sosyal çevrenin verimliliğini artırmaya, kamunun sağlık, güvenlik ve refahını koruyacak alanlar yaratmaya özendiren bir süreçte, bireysel ve işbirlikçi problem çözüm stratejileri yoluyla kuram ve uygulamayı bütünleştirmeyi hedefleyen İç Mimarlık lisans programı uygun eğitim ortamı ve olanakları öğrencilere sunmaktadır.

Temel olarak, program iç tasarım stüdyosuna odaklanmaktadır ve tarih, teori, teknoloji, yapı malzemeleri, deneysel tasarım, çevre ve görsel iletişim gibi diğer alanlardan dersleri de kapsar. Tasarım süreci, tasarımın temelleri, gözlem, araştırma, mekansal gelişim ve mekanın sosyal yönlerine yoğun bir vurgu ile geliştirilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin hem kişisel hem de mesleki gelişimlerini artıracak çok yönlü bir akademik temel almalarını sağlamak için ilk yıldan sonraki altı yarıyılda çeşitli seçmeli dersler yer almaktadır. Nitelikli akademik kadro ile stüdyolar, sınıflar, laboratuvarlar, atölyeler ve teknik gezilerde müfredat içi ve müfredat dışı akademik etkinlikler yapılmakta, öğrencilerin iç mimarlık mesleğine ilişkin yeterlilikler geliştirme fırsatları sunulmaktadır. 

Böylelikle, programa devam eden öğrenciler, proje-bazında problem çözme becerilerini topluma yarar sağlayacak işlevsel ve estetik iç mekan tasarımları yaratmak için kullanma yetisi kazanırlar. Gelecekteki yaşam çevrelerini tasarlarken çeşitli kültürlerin ve bağlamların gereksinimlerine yanıt olabilecek tasarım çözümlerini oluşturabilen ve aynı zamanda çevre çalışmalarına kültürel bir bakış açısı getirerek farklı toplulukların gelenek, değerler, kültür ve  mimari mirasını göz önünde bulundurabilirler.

Tasarım sürecinde çağdaş teknolojileri ve bu teknolojinin gerektirdiği malzeme, doku ve renkleri kullanarak bu tasarım fikirlerini yaratıcı bir biçimde çeşitli çizim ve sunum teknikleri ile görsel olarak ifade etme becerisi geliştirebilirler. Tasarım ve uygulamada çok boyutlu bakış açıları geliştirerek mimarlık, peyzaj tasarımı gibi farklı disiplinlerle iş birliği halinde çalışabilirler. Sosyal ve çevresel yükümlülüğü hissederek etik sorumluluğu, estetik anlatımı ve pratik uygulamaları mesleki standartlar boyutunda uygulayabilirler. Tarihi iç mekanların yeni kullanımları konusunda mimari ve tarihi mirasa saygı duyan ve bu bağlamda çağdaş uygulamaları kullanma yetisi kazanma olanaklar vardır.

Ayrıca, İç Mimarlık programı, öğrencilere İç Mimarlık dışında farklı bir programda öğrenci olarak ikinci bir lisans (çift anadal) veya belirli bir alanda (yandal) bilgi edinme fırsatı sunar.

CIU Progression Programs Students

Kariyer Alanları

İç Mimarlık Bölümü mezunları farklı tasarım disiplinleriyle birlikte çalışmak için gerekli alt yapı ile mezun olurlar. Mimarlık ofislerinde iç mekân düzenlemeleri konusunda mimarlar ile çalışabilir, iç mimarlık ofislerinde iç mekân tasarımı üzerine yoğunlaşabilirler. Kendi ofislerini kurabilir; inşaat, mobilya, mağazacılık sektörlerinde gerek tasarım, gerekse pazarlama alanlarında kendilerini geliştirebilirler. Tarihi yapıların yeniden canlanması konusunda yaratıcılıklarını gösterebilirler. Aldıkları mobilya ve deneysel tasarım dersleri onlara vitrin, sahne ve görsel şov dünyasının mekânlarını tasarlama şansı verir. Bir iç mimar insan faktörünü iyi bildiği için yaratıcılığın her yönünde insan ilişkilerini ve psikolojisini doğru kullanarak  ilerleyip kariyer yapabilir. Bunların dışında akademik alanda ilerleme olanakları her zaman vardır.

İletişim

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Eğitim ve İnsani Bilimler Merkezi, EH323
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2101
Fakülte E-posta: secretary-ffa@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sevinç Kurt
Bölüm Başkanı E-posta: skurt@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
SERBEST EL ÇİZİMİ

Ders Kodu

FADA103

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Serbest El Çizimi dersi, bir iç veya dış mekandaki nesnelerin görsel olarak algılanmasının serbest el çizimi ile ifadesi temel ilkesine dayanır. Bu algı ve ifadede, hacim, oran - orantı, ışık, gölge vb. etkenler altında doğal ve insan yapımı nesnelerin doğasının anlaşılması ve bunların desen ve dokularının artistik ve figüratif anlatımı üzerinde durulur. Ders göz-beyin-el arasındaki ilişkinin aşamalı olarak güçlendirilmesi üzerinde durarak, farklı boyutlardaki objeler ve geometrik formların yapısal özelliklerine odaklanır. Bu ders kapsamında öğrencilere, çizgi çizme, kompozisyon ve perspektif gibi temel çizim ilkelerini nasıl kullanacağı gösterilir. Öğrencilere, bu temel bilgiler ile birlikte çeşitli araçlar ve malzemeler tanıtılır. Ders de kurşun kalem kullanarak serbest elle çizim tekniklerinin öğretilmesi amaçlanır.
İÇ MİMARİDE TEMEL TASARIM-I

Ders Kodu

INAR101

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

9
İç Mimarlık Temel Tasarım Stüdyosu I öğrencileri nokta, çizgi, düzlem ve hacim gibi Temel Tasarım elemanları ile tanıştırır. Ders Gestalt prensipleri; soyutlama; kompozisyon ilkelerine giriş, genişleme; analoji; metafor; denge, kontrast, vurgu, orantı, ritm, birlik, çeşitlilik gibi tasarım ilkelerinin öğretilmesini de içermektedir. Ders kapsamında kompozisyonda renk kullanımı; odak noktası; yerleşim; tekrar; sıralama; yayılım; yönlendirme duygusu konuları da çalışılacaktır. Bu ders içerdiği konu ve kavramlarla iç mimarlık öğrencilerinin yaratıcılığını, el-göz koordinasyonunu ve sanatsal algısını iç mimari tasarım güdülemeyi amaçlamaktadır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci tasarım sürecinde temel tasarım prensiplerini kavrama ve uygulayabilmeye ve temel tasarım problemlerine çözüm geliştirebilme bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olacaktır.
İÇ MİMARİ ÇİZİM-I

Ders Kodu

INAR105

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı iç mimarlık öğrencilerinin görsel ve grafiksel iletişim becerilerini geliştirmeye yardımcı olmaktır. Bu ders farklı ölçeklerde taslak hazırlama teknikleri; mimari ve iç mimari plan, kesit, görünüş ve detaylarının çizilmesi ve ölçülendirilmesi; çevre bağlamını algılamaya yardımcı olacak vaziyet planı ve kesit çizimleri ve 1/50 ve 1/20 ölçeğinde iç mimari uygulama çizimleri yapılması; 1/10, 1/5, 1/2 ölçeğinde kapı, pencere ve merdiven detayı çizimleri, çeşitli formların ve elemanların maketlerinin yapılmasını kapsamaktadır. Bu ders ile hedeflenenler; üç boyutlu objeler için görünüş oluşturma becerisi,iç mimari projeleri grafiksel olarak anlatabilme yetisi, farklı ölçekleri ve çizim tekniklerini anlama becerisi, farklı çizim malzemeleri ile farklı çizim teknikleri geliştirme becerisi ve iç mimari sunumlar için farklı sunum teknikleri geliştirme becerisini iç mimarlık öğrencilerine aktarmaktır.
İÇ MEKAN TASARIMINDA ERGONOMİ

Ders Kodu

INAR107

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bu ders, iç mimarlık öğrencileri için gerekli olan insan faktörlerini ve antropometrik verileri içerir; bunların tasarımı geliştirdiğimiz süreçlerdeki farklı etkilerini analiz eder. Bu dersin konuları arasında sistem güvenliği, duyusal ve motor işlemleri, ergonomi ile ilgili temel araştırma teknikleri ve antropometrik çalışmalar bulunur. Ergonomik standartlar, evrensel tasarım prensipleri ve bunların tasarımlardaki uygulamaları öğretilir. İnsan vücudunun statik ve dinamik boyutlarının öğretilmesi, öğrencilerin antropolojinin önemini kavramaları ve bu bilgileri tasarım süreçlerine aktarabilme yetilerini geliştirerek uygulamalarda kullanabilmeleri amaçlanır. Dersin içeriğinde insanların yaşadığı, çalıştığı ve eğlendiği tipik iç mekan türleri ve tamamlayıcı ögeleri üzerinde çalışılarak insan boyutlarıyla ilgili verilerin nasıl kullanıldığı ve ergonomi bilgisinden nasıl faydalanıldığı aktarılır.
İÇ MEKAN TASARIMCILARI İÇİN GEOMETRİ

Ders Kodu

INAR109

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bu ders, iç mimarlık bölümü öğrencileri için gerekli olan geometriyle ilişkili bilgileri içerir ve trigonometriyle iki ve üç boyutlu analitik geometri konularına bir giriştir. Tasarım öğrencileri için tasarlanmış olan ders, temel geometri bilgisini, geometrik düzenleme çalışmalarını, farklı şekil ve kütlelerin biçimsel özelliklerini ve tüm bilgilerin tasarım sürecine uygulanmasını içerir. Çizgi, yüzey ve hacim ile ilgili denklemleri, daire ve konik biçimleri, üçgenleri; çokgen yüzeyleri, polar koordinat ve gridal sistemleri kapsar. Ayrıca ölçü, oran, orantı, ölçek ve altın oran kavramlarını aktarır. Öğrencinin geometrik formlar arasındaki ilişkilerle ilgili bilgisini artırmayı, tasarlanmış ürünlerin geometrik analizini yapabilme yetisini geliştirmeyi ve kompozisyon yapabilme becerisini ilerletmeyi amaçlar.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

ITEC110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar, donanım, yazılım, ağ, web, internet, bilgisayar güvenliği gibi temel bilgisayar konuları hakkında bilgi vermenin yanı sıra e-ticaret, bloglar, wiki, RSS, sosyal ağ ve Google uygulamaları, sağlık sorunları, yeşil bilişim ve erişilebilirlik gibi diğer gelişmekte olan teknolojiler konusunda da öğrencileri bilgi sahibi yapmayı hedeflemektedir. Öğrenciler derste bilgi teknolojisi bağlamında etik ilkeler, yasalar ve yönetmeliklere ilişkin temel etik, yasal ve sosyal konuları da yorumlama fırsatı bulacaklardır. Derste öğrenciler, bilgisayar terminolojisine aşina olmalarının yanı sıra Microsoft Office uygulama programlarının bazılarını (Word Excel ve PowerPoint) birebir kullanarak rapor hazırlama, biçimlendirme, grafik ekleme gibi beceriler elde edebileceklerdir.
İkinci Dönem
YAPIYA GİRİŞ

Ders Kodu

ARCH108

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Yapıya Giriş dersi, geleneksel yöntemlerle üretilen ve yaygın kullanımı olan yığma ve iskelet yapıları oluşturan taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan yapı elemanlarını içermektedir. Bu elemanların işlevleri, türleri, yapım özellikleri ve detay çözümleri teorik bilgi ve uygulama çalışmaları ile irdelenmektedir. Alt yapı kapsamında; zemin ve türleri, kazı ve iksa sistemleri, zemin suyu ve drenaj, temeller, temel duvarları ve zemin kat döşemesi; üst yapı kapsamında ise duvarlar (taş ve tuğla örgü duvarlar, betonarme perde duvarlar, ahşap ve çelik iskelet duvarlar ile panel duvarlar), döşemeler (betonarme plak, kirişli, nervürlü, kaset ve kompozit döşemeler), kolon ve kirişler, merdivenler ve baca konuları incelenmektedir. Bu derste mimarlık öğrencilerine kazandırılan bilgi, kalite, yaratıcılık ve tasarım becerilerinin, mimari projelerde tasarım çözümleri için bir zenginleştirme oluşturması hedeflenmektedir.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
GÖRSEL İLETİŞİM VE SUNUŞ TEKNİKLERİ

Ders Kodu

FADA104

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Görsel İletişim Teknikleri dersinin amacı, öğrencilere çeşitli yorum ve sunum tekniklerini tanıtarak gözlem, eskiz ve çizim becerisi oluşturmak; böylece öğrencilerin düşüncelerini ve tasarım çözümlerini diğer tasarımcı, uygulayıcı veya kullanıcılara aktarabilmelerini sağlayacak bilgi ve beceriyi onlara kazandırmaktır. Derste elde edilen becerilerin öğrencilerin düşüncelerinde ve mimarlık tasarım projelerinde kendilerine yardımcı olması beklenmektedir. Bu kapsamda, öğrencilere kuru boya kalem, marker kalemi, sulu kuru boya, sulu boya gibi çeşitli malzemeler tanıtılır ve kullanmaları teşvik edilir; bir projede veya bir nesnenin geometrik formunun ton değerinin verilmesinde, ışık - gölgesini oluştururken kullanılan ince kıvrımlar, pürüzsüz/eritme ve çapraz tarama gibi farklı tarama ve tonlama teknikleri, yapılan uygulamalarla geliştirilir. Bu derste etkili bir şekilde farklı dokuların yorumlanması konularında öğrencilere rehberlik edilir.
İÇ MİMARİDE TEMEL TASARIM-II

Ders Kodu

INAR102

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

9
İç Mimarlık Temel Tasarım Stüdyosu II dersi, biçimlerin ve iç mekanların düzenlenmesi, görsel özelliklerinin algılanması ve ifadesine vurgu yaparak fiziki çevre koşulları; mekan tanımlayıcı ögeler; bina ve oda ölçeğinde yatay ve düşey dolaşım aksları ile merdiven ve rampa tasarımına odaklanmıştır. Mekan tasarımında soyut ve/veya gerçek kavramlar da tanıtılır. Ders iklim koşullarının iç mekan tasarımındaki etkilerine de değinir. Bu dersin amacı temel tasarım elemanları ve ilkelerini kullanarak farklı ölçeklerde ve işlevlerde iç mekanlar yaratmayı kapsamaktadır. Öğrenciler tasarımın esaslarını Öklid / Post Öklid geometrileri aracılığı ile öğrenir. Ders ayrıca ergonomi ve mekan tasarımına, iç mekanın biçimsel, işlevsel ve fiziksel özellikleri bakımından da odaklanmaktadır.
İÇ MİMARİ ÇİZİM-II

Ders Kodu

INAR106

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı İç Mimarlık öğrencilerinin kazanmış oldukları görsel ve grafiksel iletişim becerilerini geliştirmeye yardımcı olmaktır. Bu ders öğrencilerin üç boyutlu objeler için görünüş oluşturma becerisini ilerletir; mimari ve iç mimari projeleri grafiksel olarak anlatabilme yetisini geliştirir. Bu dersi tamamlayan öğrenci farklı ölçekleri ve çizim tekniklerini anlayabilecek, farklı çizim malzemeleri ve farklı çizim teknikleri ile gelişkin Mimari ve İç Mimari sunumlar için gereken farklı sunum teknikleri becerisini daha da üst düzeye getirecektir. Bu ders kapsamında maket yapmak için gerekli olan el becerileri de geliştirilecektir. Bu ders bağlamında iç mekan tasarımı öğrencileri becerilerini geliştirmek için sınıf içi çalışmalar ve ev ödevleri yapacaklardır.
İÇ MİMARLIKTA TASARI GEOMETRİ VE PERSPEKTİF

Ders Kodu

INAR110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
İç mimarlık öğrencileri için tasarlanan bu dersin amacı, mekânsal anlayış ve tasarım sürecinde düşünce tarzı geliştirmektir. Bu derste öğretilmesi amaçlanan, geometri yöntemlerinden eğik projeksiyonlar, izomeri ve perspektifi, öğrenci mesleki beceri, tasarım fikirleri ve kavramları grafik sunum uygulaması üzerinden bilgi vermektir. Aksonometrik, eğik ve perspektif projeksiyonlar dönem boyunca okunacak ve pratik oluşturacaktır. Bu ders kapsamında öğrencinin, eğik plan, eğik cephe, izomeri, tek ve çift kaçışlı perspektifi çizip, bu teknikleri kendi projelerinde yapabilme yetisini kazanması, mekansal düşünme ve eskiz çizebilme yetisinin gelişmesi, ortografik projeksiyonlar, eğik olanlar ve perspektif arasındaki ilişkileri daha iyi anlaşılabilme yetisi, mimari projelerin tasarım çözümleri ve sunum için yaratıcı bir yaklaşım geliştirebilme yetisi kazandırılacaktır.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
Üçüncü Dönem
ANTİK MİMARLIK TARİHİ

Ders Kodu

ARCH211

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders temelde, tarih öncesi dönemden erken Bizans dönemine kadar Akdeniz ve Yakın Doğu'daki uygarlıkların mimarlık ve iç mimarlık konularını içine alan kronolojik bir inceleme sunmaktadır. Her dönemin özelinde kültürel, politik ve toplumsal bağlam gözetilerek mimari stiller, teknikler ve bina tipleri analiz edilmektedir. Ders; cepheler, iç mekan tasarımları ve planlar ile ilişkilendirmek suretiyle söz konusu mimari stilleri oluşturan belirli dönemlerin karakteristik özelliklerini işlemektedir. Bu noktada dersin içeriği mimarlar/tasarımcılar ve anıtlar/binalara ilişkin temel bilgileri sunmaktadır. Ders kapsamında farklı etkenler ve aktörler üzerinden düşünülerek oluşturan tartışma, mimarlık kültürü ve mimarlık üretimini etkileyen geniş bir perspektifi gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-I

Ders Kodu

FADA205

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bilgisayar Destekli Tasarım I dersinin amacı, tasarım öğrencilerinin proje önerilerini bilgisayar çizim programları yardımı ile iki boyut ve üç boyutta dijital ortama aktarmayı sağlamaktır. Bu derste, öğrenci bilgisayar yazılım ve donanımı mantığını kullanmayı öğrenecektir. Öğretilen teorik dersler ve sınıf alıştırmaları, gerekli komutların kullanılmasıyla düzlemsel alanda çizim yapabilme becerisini kazandıracaktır. Gerekli üç boyutlu komutlar ile dijital ortamda bina modelleme becerisi öğretilecektir. Dönem boyunca Bilgisayar Destekli Tasarım ilkelerinin mekan tasarımında uygulanması; eskiz ve tasarlanmış bilgileri bilgisayar ortamında iki boyutlu ve üç boyutlu çizmek (plan,görünüş,kesit,v.b.); UCS sistemi ve perspektif görüntüler oluşturmak; masif model, yüzeyler, çıktı dosyaları ve sunum dosyalarının bilgisayar destekli tasarım programları ile çizimi öğrenilecektir.
İÇ MİMARİ TASARIM-I

Ders Kodu

INAR201

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

9
Bu ders, iç mimarlık öğrencilerinin iç mekan tasarımına yönelik üç boyutlu soyut düşünme yeteneğini geliştirmeyi hedeflerken, strüktür, mekan, biçim, renk, doku, aydınlatma, ergonomi, yapı sistemleri ve çevre arasındaki ilişkileri irdeleyerek öğrencilerin tasarım kabiliyetlerine katkıda bulunmayı hedefler. İç mimari proje I, temel tasarım ilkeleri yanında, problemin işlevsel olarak şemalaştırılması ve bölgelenmesi, iç mekanın çevre verileri kapsamında yeniden düzenlenmesi, yapı biçimi, sistemi ve kabuğunun nasıl bir araya gelebileceği konularında teorik ve uygulamalı dersler içerir. Verilen küçük ölçekli tasarım problemleri yoluyla, öğrencilerin arazi ve yapı analizi, kavram geliştirme, mekânsal organizasyon, malzeme seçimi, aydınlatma, renk ve doku gibi tasarımla doğrudan ilişkili konularda donanımının güçlendirilmesi ders kapsamındadır. Bu derste küçük ölçekli mimari tasarım problemleri yoluyla öğrenciler 3 boyutlu yapılı çevrede kişisel tarzlarını keşfetmeleri yönünde yüreklendirir.
İÇ MEKAN TASARIMINDA YAPI MALZEMELERİ

Ders Kodu

INAR203

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu derste, yapı malzemesi seçimini etkileyen faktörler (kullanıcı gereksinmesi, mimari ve taşıyıcı sistem tasarımı, zemin, çevresel etkenler, maliyet, vb), yapı malzemelerinin genel özellikleri ve yapıda kullanılan ana malzemeler mimarlık ve iç mimarlık tasarım ilkeleri doğrultusunda incelenmektedir. Yapı malzemelerinin fiziksel özellikleri (yoğunluk, ağırlık, özgül ağırlık, gözeneklilik, doluluk-boşluk, su emicilik, ısı geçirgenliği, termal özellikler, yangına direnim vb), mekanik özellikleri (yükler, sertlik, dayanım, yorulma, vb) ve çevresel etkileri (toprak, hava, su kirliliği, katı atık) irdelenmekte; özellikle çevresel etkilere yaşam döngüsü (LCA) analizi ve yönetimi açısından değinilmektedir. Ders kapsamında, doğal ve yapay ahşap ürünler, doğal taşlar, tuğla, beton ve betonarme, çelik ve diğer metaller ile cam incelenmekte; diğer yapı malzemeleri (seramik, yalıtım malzemeleri, plastik, harçlar ve sıvalar, vb) İç mimarlık öğrencilerine araştırma konusu olarak verilmektedir.
İÇ MİMARLIKTA YAPI VE YAPIM YÖNTEMİ-I

Ders Kodu

INAR207

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin içeriğini, yapı elemanlarının analizi, tasarımı ve yapımı oluşturmaktadır. Bu kapsamda strüktürel eleman olarak çatı sistemleri (düz ve eğimli çatılar; oturtma ve asma çatılar; çatı kaplamaları, oluklar ve yağmur iniş boruları; teras çatı yalıtım çözümleri, vb); tamamlayıcı elemanlar olarak çatı ışıklıkları, duvar boşlukları ve kapı ve pencereler, parapet duvarları, korkuluk ve küpeşteler, vb; son olarak da yapıda yüzey bitişleri ve kaplamalar (duvar, döşeme ve tavan yüzey bitişleri, diletasyon derzi kaplaması) konuları işlenmektedir. Kaba ve ince yapı işlerini oluşturan ana yapı elemanlarının irdelendiği bu derse öğrenciye iç mimari tasarımını oluşturduğu bir yapıyı inşa edebilecek gerekli bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir.
İÇ MEKAN YAPI FİZİĞİ-I

Ders Kodu

INAR209

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
İklim ve iklim elemanları, iklimsel konfor, iklim ve enerji kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri, yapma çevrenin enerji etkin pasif iklimlendirme sistemi olarak tasarlanması. Işığın tanımı ve fotometri büyüklükler, görsel konfor, ışık kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (pencereler, hacim boyutları, iç yüzey yansıtıcılarla, dış engeller, yapma ışık kaynakları, vb.), doğal aydınlatma sistemi tasarımı, yapma aydınlatma sistemi tasarımı, bütünleşik aydınlatma tasarımı. Ses, insan sağlığı ve ses ilişkisi, işitse konfor, ses kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (yer, bina aralıkları ve konumları, hacim boyutları ve konumları, hacim formu, yapı kabuğu, engeller, vb.), yapma çevrenin gürültüyü kontrol eden sistem olarak tasarlanması, salonların akustik tasarımı gibi konular iç mimari projeleri ile incelenir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

INARXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Dördüncü Dönem
AVRUPA MİMARLIK TARİHİ

Ders Kodu

ARCH212

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
"Avrupa Mimarlık Tarihi dersi, temelde erken ortaçağ döneminden barok döneme kadar Avrupa’daki uygarlıkların mimarlık ve iç mimarlık konularını içine alan kronolojik bir inceleme sunmaktadır. Derste her dönemin kendisine ait kültürel, politik ve toplumsal yapısı dikkate alınarak mimari stiller, teknikler ve bina tipleri analiz edilmektedir. Bu analiz sürecinde, cepheler, iç mekan tasarımları ve planlar birbirleri ile ilişkilendirilerek söz konusu mimari stilleri oluşturan belirli dönemlerin karakteristik özellikleri işlenmektedir. Bu noktada dersin içeriği mimarlar/tasarımcılar ve anıtlar/binalara ilişkin temel bilgileri sunmaktadır. Ders kapsamında farklı etkenler ve aktörler üzerinden düşünülerek oluşturan tartışma, mimarlık kültürü ve mimarlık üretimini etkileyen geniş bir perspektifi gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır. "
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-II

Ders Kodu

FADA206

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bilgisayar Destekli Tasarım II dersi, tasarlanan bir bina ya da bir objenin 3 boyutlu modellemesini yaparak sahip olacağı gerçek görünüme en yakın haline ulaşabilmesine odaklanmıştır. Bu dersi tamamlayan mimarlık öğrencileri 2 boyutlu mimarı paftaları 3 boyutlu dengeleyebilmeyi, herhangi bir nesneyi modelleyebilme, üçüncü boyutu daha kolay algılayabilme, CAD programlarında çizilmiş 2 boyutlu çizimleri 3 boyutlu yapabilme becerilerini kazanacaklardır. 3Ds programları ile 3 boyutlu çizilmiş nesne, sahip olması istenen malzeme yüzeyine döşendikten sonra, gerekli ve doğru açıdaki ışık yardımıyla gerçek görünümüne ulaşabilir. Bu derste nesnenin gerçek görünümüne ulaşımı aşamasında gerekli olan 3 boyutlu çizimi, sahip olduğu yüzey malzemesinin seçimi ve döşenmesi, ışık kaynağının çeşidi ve açısı hakkında gerekli tüm bilgiler verilecektir.
İÇ MİMARİ TASARIM-II

Ders Kodu

INAR202

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

9
Bu ders, tasarım ilkeleri, yapı sistemleri ve malzemeleri kapsamında yaratıcı teknolojiler,düşey ve yatay dolaşım, ulaşılabilirlik, iklim, yapı fiziği, aydınlatma ve mobilya tasarımı gibi konularla İç Mimarlık öğrencilerini beslemeyi amaçlar. Orta ölçekli iç mekan mimari tasarım problemleri yoluyla öğrencilerin sadece yaratıcı becerilerini değil, teknik ve serbest el çizim yeteneklerini de geliştirmeyi amaçlayan bu ders, onları 3 boyutlu yapılı çevrede kişisel tarzlarını keşfetmeleri yönünde yüreklendirir. Bunun yanında öğrencilerin iç mekan kompozisyonlarının oluşturulmasında fonksiyonel, estetik, yapısal ve örgütsel anlamda sistematik bir çalışma yürütebilmelerinin yanında bu fikirleri farklı açılardan yansıtabilme, sonuca varabilme ve değerlendirebilmelerini sağlayan alt yapıyı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bunlara ek olarak çeşitli malzemeleri tanıyıp bunları tasarımlarında kullanabilmelerini sağlamak dersin temel amaçlarındandır.
İÇ MİMARLIKTA DENEYSEL TASARIM

Ders Kodu

INAR204

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders İç mimarlık öğrencilerinin bir takım içerisinde, disiplinler arası bir projede çalışabilmesi konusunda alt yapı oluşturmalarına olanak sağlamayı amaçlamaktadır. Deneyler, tasarım inancının avangart araştırmalar bölümünde profesyonel uygulamaların vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu ders yaratıcılık, hayal gücü ve yeniliği bir araya getirirken, eleştirel düşünme ve teorik katılığın sınırlarını zorlar. Tasarım ve felsefenin disiplinler arası alanları ile beslenen kavramsal çerçeve ve bu çerçevenin geçerlilik koşulları, öğrencilerin tasarım görüşlerini genişletmek için bir şans tanır. Öğrenciler kendi çalışma alanlarının dışında başka bir alanda çalışmaya teşvik edilir. Bu anlamda öğrencilerin İç Mimarlık disiplini dışında başka bir disiplinde, bir grup içerisinde çalışmalarına olanak sağlamaktadır. Tasarım eleştirisi esastır.
İÇ MİMARLIKTA YAPI VE YAPIM YÖNTEMİ-II

Ders Kodu

INAR208

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersde daha önceki derslerde tekil olarak irdelenen yapı elemanlarına bütüncül yaklaşılmaktadır. Bu doğrultuda, yerinde yapım ve ön yapım sistemleri irdelenmektedir. Bir yapının şantiyedeki üretim süreci ile geleneksel yerinde yapım süreci özellikleri irdelenmekte, şantiye organizasyonu hakkında bilgi verilmektedir. Ön yapım sistemi ile yapı üretiminde ise prefabrikasyon üretim ve prefabrike yapılar incelenmektedir. Beton ve betonarme prefabrike panel sistemler; betonarme tünel kalıp sistemi; betonarme prefabrike iskelet sistem; ahşap prefabrike panel ve iskelet sistemler; çelik ve hafif çelik prefabrike yapım sistemleri bu dersin içeriğinde yer almaktadır. Dersin hedefi, öğrenciye yapı üretim süreçlerindeki iş akışı hakkında bilgi vermenin yanısıra, mimari tasarımlarında kullanabilecekleri modülasyon ve modüler çalışma, standardizasyon ve farklı elemanların uyumu, seri ve toplu yapı üretimi konularında bilgi kazandırmaktır. Konular mimarlık ve iç mimarlık tasarım ilkeleri doğrultusunda ele alınmaktadır.
İÇ MEKAN YAPI FİZİĞİ-II

Ders Kodu

INAR210

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders kapsamında, bir yapı içinde yer alan teknik sistem ve donatıların mimari tasarım ilkeleri açısından irdelenmesi yer almaktadır. Isıtma, havalandırma sistemleri, iklimlendirme sistemleri ve öğelerinin mimari çözümler ile entegrasyonu; yapıda temizsu sağlama sistemi ve öğeleri, pis su atım donatımı sistemi ve öğelerinin tanıtılması, bu sistemlerle ilgili fonksiyon alanlarının düzenlenmesi; elektrik tesisatı, enerji saplama ve yapay aydınlatma; yangına karşı güvenlik, yangın kontrolünde rol oynayan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri, yangından korunmada yapma çevrenin pasif ve aktif sistemler olarak tasarlanması; iletişim tesisatı (telefon, televizyon ve internet bağlantıları); güvenlik sistemleri (hırsız alarmı, kamera ve kayıt) dersin içeriğini oluşturmaktadır. Tüm bu teknik sistem ve donatıların, iç mimarlık öğrencileri tarafından mevcut bir bina projesi üzerinde çözümlenmesi ile olası sorunlar tesbit edilmekte ve iç mimari çözümleri araştırılmaktadır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

INARXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Beşinci Dönem
RESTORASYON VE KORUMA-I

Ders Kodu

ARCH305

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Tarihi yapıların korunması ile ilgili kuramsal temelin oluşturulduğu bu dersin içeriğinde; tarihi çevre koruma, çağdaş korumanın tarihsel geçmişi, restorasyon ve onarım teknikleri, koruma ölçütleri, korunacak değerlerin tanımları, ulusal ve uluslararası koruma tüzükleri ve örgütleri, dünya miras listesindeki örnekler ve korumanın uygulandığı örnek yapılar yer almaktadır. Tarihi bir yapının restorasyon projesine başlamadan önce gerekli arşiv araştırmalarının ne şekilde yapılacağı, yapıdaki bozulmaların ve bozulma nedenlerinin okunabilmesi dersin kapsamında yer almaktadır. Dersin amacı; tarihi bir yapının mevcut halinin analiz edilebilmesi ve gerekli olan koruma tekniklerinin belirlenerek, yeniden kullanım için önerilerin sunulabilmesi şeklinde rastlanılabilmektedir. Yapı ile ilgili analiz raporlarının hazırlanması, bina bilgi fişlerinin oluşturulması da öğrencilere öğretilmesi amaçlanan konular arasında yer almaktadır.
PEYZAJ MİMARLIĞINA GİRİŞ

Ders Kodu

ARCH307

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Ders; peyzaj mimarlığının mimari, planlama ve disiplinlerarası ilişkilerine giriş yapar; fonksiyonel kullanıma ilaveten estetik ve eğlenceli çevrelerin organizasyonu ve tasarımı için bir temel oluşturur; yapılı çevrenin araştırma, planlama, tasarım uygulamalarına sanatsal ve bilimsel ilkeleri uygular; mevcut ve doğal arazi koşullarını inceler ve bunların etkilerinin yapılı çevreyi nasıl şekillendireceği konularını araştırır. Çeşitli tip ve seviyede; plaza, sokak, mahalle, park, bahçe, meydan vb. dış mekanlar yaratmak da ders kapsamındadır. Ders ayrıca, peyzaj mimarlığının tarih içerisindeki gelişiminin ve çağdaş peyzaj yaklaşımlarının / kullanımlarının özetini verir; peyzaj tasarım elemanlarına girişi (arazi, su, bitki, atmosfer, bina, yollar, yaya yolları) içerir; peyzaj elemanları ve bileşenlerinin peyzaj tasarım prensipleri ile birlikte tasarımda kullanımını sağlar.
TÜRK VE KIBRIS MİMARLIK TARİHİ

Ders Kodu

ARCH311

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Türk ve Kıbrıs Mimarlık Tarihi dersi temelde, İslam ve özellikle Emeviler döneminden erken Cumhuriyet dönemine, Türk uygarlıklarının, ayrıca Kıbrıs’daki uygarlıkların mimarlık ve iç mimarlık konularını içine alan kronolojik bir inceleme sunmaktadır. Her döneme ait kültürel, politik ve toplumsal bağlam gözetilerek mimari stiller, teknikler ve bina tipleri analiz edilmektedir. Ders, cepheler, iç mekan tasarımları ve planlar ile ilişkilendirmek suretiyle söz konusu mimari stilleri oluşturan belirli dönemlerin karakteristik özelliklerini işlemektedir. Bu noktada dersin içeriği mimarlar/tasarımcılar ve anıtlar/binalara ilişkin temel bilgileri sunmaktadır. Ders kapsamında farklı etkenler and aktörler üzerinden düşünülerek oluşturan tartışma, mimarlık kültürü ve mimarlık üretimini etkileyen geniş bir perspektifi gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır.
YAZ STAJI-I

Ders Kodu

INAR200

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Tasarım sürecinin teori ile uygulama arasındaki ortak paydası olan şantiye stajı, teoride alınan bilgilerin uygulanma aşamasında geliştirilmesinde ve kavranmasında yardımcı olmaktadır. İç mimarın piyasadaki rolü ve yetkilerinin iyice kavranması amaçlanmaktadır. Şantiye stajı, ince yapı işlerini kapsamaktadır; kapı ve pencere montajı, tüm ahşap doğramalar, yer döşemeleri, asma tavan, kartonpiyer, ara bölücü duvarlar, mobilya, ve bunun gibi ince yapı işine giren tüm faaliyetleri çözümleme ve kavrama yetisi kazandırmaktadır. Staj süresi 30 iş günüdür. Yapılan ve gözlemlenen tüm çalışmaların staj defterine günlük olarak yazılıp bölüm kurallarına uygun bir şekilde, gün ve tarihleri de belirtilerek görsel destekli yazılı bir rapor şeklinde teslim edilmesi gerekmektedir.
İÇ MİMARİ TASARIM-III

Ders Kodu

INAR301

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

9
Bu dersin içeriğinde mevcut alanların uygun yeniden kullanımı; binaların içinde ve çevrelerinde örnek çözümler; ofis, hastane ve yurtlar gibi yüksek kamusal binaların kentsel ve çevresel kapsamı bağlamında mekansal dokular oluşturmak; verilen bina içeriğinin özelliklerini araştırarak gerekli düzenlemeleri yapılandırmak; yüksek binaların yeni ve gelişmiş teknolojileri bağlamında bina fiziği, düşey sirkülasyon, erişilebilirlik, iklim, aydınlatma ve mobilya tasarımı sorunlarını göz önünde bulundurarak uygun yapı sistemleri ve malzemeleri araştırmak; farklı uygulamalar üzerinde araştırma yapıp farklı tasarım dillerini anlamak ve tasarım dağarcığını genişletmek; fikirler ve kavramların oluşması ile kişisel motivasyonun ve hayal gücünün gelişmesi; İleri sunum malzeme ve tekniklerini keşfetme, modelleme, fikir ve kavram geliştirme yöntemi olarak eskiz yapma, bilgisayar destekli imaj üretme; kişisel zihin ve el becerilerinin bireysel üslubun oluşması için ortaya çıkması, gibi konular yer almaktadır.
MOBİLYA TASARIMI VE YAPIMI-I

Ders Kodu

INAR303

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Dersin amacı öğrencilerin fonksiyon, malzeme, estetik, yapım teknikleri, ergonomi, antoprometri ve detaya bağlı mobilya tasarımı ve yapımını anlamasını sağlamaktır. Buna bağlı olarak kavramsal ve uygulama işleri, mobilya tasarım faaliyetleri, tasarım yöntemleri, tasarım süreci ve tasarım öğleleri, temel alınan unsurlardır.Tasarım ve ana ilkeleri, mobilya tasarımı, mobilya tasarımında kütle formu ilişki, anlam ve işlev yanında mobilya tasarımında uygulama, tasarımı zenginleştim, oran orantı, fonksiyon ve problem analizlerini anlama ve uygulama dersin temel amaçlarını oluşturmaktadır. Bu bağlamda derste öğrencilere mobilya tasarımında, yukarıda belirtilen unsurlar kapsamında, yaratıcı düşünce yeteneği kazandırmak ve bunu da yaparken öğrencinin farklılığındandı artırıp yapılan tasarımın etik değerlere sahip olmasını sağlamak dersin ana ilkesidir.
İÇ DETAYLANDIRMA

Ders Kodu

INAR309

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, iç mimarlık öğrencilerine tasarlanmış mekanlarda aşağıdaki özelliklere dayalı ulusal ve kamusal alanlarda iç mekan tasarımına profesyonel bir yaklaşım için bilgi vermek üzere tasarlanmıştır. Erişim ve dolaşım, iç mekanlarda renk, desen ve doku, yapısal çözümler bitirme malzemeleri, iç mimaride mekan, mobilya ve ekipman düzenlerinin yaklaşımını, geometrik, işlevsel, yapısal ve görsel özellikleri bağlamında öğretmeyi amaçlamaktadır. Kullanılan malzeme, fizibilite ve yapısal çözümlerin etkileşimi ile iç detaylar kapsamlı olarak ele alınmıştır. Bununla beraber, ahşap kapı ve pencere çerçeveleri, zemin döşemeleri, tavan ve iç / dış duvar kaplamaları, bölücü sistemlerin detaylandırılması ve kullanıcı ilkelerine göre uygulanıp; bitirme malzemeleri, pencere sistemleri, ışık fikstürü ve mobilyalar gibi iç mekandaki bitirme sistemlerinin detaylandırılması hakkında bilgi yetisine sahip olunur.
Altıncı Dönem
RESTORASYON VE KORUMA-II

Ders Kodu

ARCH306

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Dersin amacı; tarihi yapıların korunması için gerekli olan arşiv araştırmalarının yapılması ve rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanmasının iç mimarlık öğrencilerine öğretilmesidir. Alan çalışması sırasında, tarihi bir yapının ölçümlerinin nasıl yapılacağı ve yapının nelere dikkat edilerek analiz edileceği öğretilmektedir. Alanda alınmış olan ölçülerin, teknik çizimlerle çizilmesi ve dijital ortama aktarılması ders süresince gerçekleştirilecektir. Yapılarda meydana gelen bozulmaların ve nedenlerinin araştırılması, bu bozulmaların giderilmesi için gerekli olan, uygun koruma tekniklerinin (sağlamlaştırma, bütünleme, yeniden yapım, yenileme ve restorasyon) belirlenmesi bu ders kapsamında yer almaktadır. Yapının yeni işlevine; yapının sahip olduğu mekansal, strüktürel ve cephesel özellikleri incelenerek karar verilmedir. Ayrıca yapının konumlanmış olduğu bölgenin ihtiyaç ve gereksinimleri de araştırılmalıdır. Bu nedenle, yapıların yeniden işlevlendirilmesi aşamasında, yapının içinde bulunduğu bölgenin de analiz edilmesi gerekmektedir.
ÇAĞDAŞ MİMARLIK TARİHİ

Ders Kodu

ARCH312

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Çağdaş Mimarlık Tarihi dersinde temelde, ondokuzuncu yüzyıldan başlayıp yirmibirinci yüzyıla uzanan aralıktaki mimarlık ve iç mimarlık konuları kronolojik biçimde irdelenmekte ve mimari özellikleri tanımlanmaktadır. Belirtilen dönemlerin özelinde kültürel, politik ve toplumsal bağlam gözetilerek mimari stiller, teknikler ve bina tipleri analiz edilmektedir. Ders, cepheler, iç mekan tasarımları ve planlar ile ilişkilendirmek suretiyle söz konusu mimari stilleri oluşturan belirli dönemlerin karakteristik özelliklerini işlemektedir. Bu noktada dersin içeriği mimarlar ve tasarımcılar ile anıtlar ve binalara ilişkin temel bilgileri sunmaktadır. Ders kapsamında farklı etkenler and aktörler üzerinden düşünülerek oluşturan tartışma, mimarlık kültürü ve mimarlık üretimini etkileyen geniş bir perkspektifi gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır. Bu dersin kurgusu mimarlık öğrencilerine göre tasarlanmıştır.
İÇ MİMARİ TASARIM-IV

Ders Kodu

INAR302

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

9
Bu dersin amacı, insan ve kamusal çevre ilişkileri doğrultusunda, geniş açıklığa sahip ve aynı zamanda fonksiyonel olarak karmaşık ve yüksek teknolojiye sahip binalar üzerine odaklanmaktır. Kamusal alanlardakı iç ve dış mekan tasarım problemlerine ek olarak yön bulma ve yönlenmenin yanında, yapısal çözümler, akustik, iklimlendirme, acil ve yangın çıkışları ders bağlamında incelenmesi gereken başlıca konulardır. Geniş açıklıklı binaların yeniden kullanımı, yenilenmesi ve tekrar değerlendirilmesi konuları tartışılırken, bu bağlamda binalarla ilişkili fiziksel ve estetik performans ihtiyaçları, peyzaj, erişilebilirlik ve engelli ihtiyaçları konularına odaklanmak ders kapsamında üzerinde durulan başlıca unsurlardır. Tasarım süreci esnasında iç mekan atmosferini etkileyen mobilya, aydınlatma elemanları, malzeme, doku ve renk konularının öğrenci tarafından dikkate alınması beklenmektedir.
MOBİLYA TASARIMI VE YAPIMI-II

Ders Kodu

INAR304

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Dersin amacı öğrencilerin fonksiyon, malzeme, estetik, yapım teknikleri, ergonomi, antoprometri ve detaya bağlı mobilya tasarımı ve yapım sürecini anlamasını sağlamaktır. Ders kapsamında tasarlanacak olan mobilyanın konsept aşamasından tasarım son noktası olan, prototip mobilyanın üretim aşamasına kadar geçirilen süreci öğrencinin tecrübe etmesi amaçlanmaktadır. Genel ve çok amaçlı iç mekan sistemleri, seri üretime yönelik detaylar detay üretim aşamaları bu sürecin önemli evreleridir. Ev, ofis, bebek ve çocuk mobilyaları, aynı zamanda sokak mobilyaları gibi özel endüstriyel alanlarda uygulama tasarım yöntemleri ve süreçlerini dersin kapsamında yer almaktadır. Vurgu yapısı, teknikleri ve tasarım fikirlerini yanı sıra güvenlik, dayanıklılık ve test etme standartları yanında tasarlanan ürünün etik kuralları çerçevesinde ortaya konması ders kapsamında öncelik taşımaktadır.
İÇ MEKAN VE MOBİLYA TARİHİ

Ders Kodu

INAR308

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, mobilyanın anlamının anlaşılması ile iç mekan ve mobilya tasarımının, stiller ve dönemlere bağlı olarak son 200 yılda gelişimine dair öğrencilerin genel bir kavrayış kazanmalarına yardımcı olmaktır. Tarihsel süreçte Viktorya stili, art nouveau / arts & crafts - yeni stil arayışı, art deco / modernizm, savaş sonrası modernizm, yeniden yapılandırma ve rasyonalizm , pop kültür ve tasarım-karşıtı ve eklektik anlayışlar ele alınacaktır. Bu ders, teknik ve estetik normları, tarihi ve sosyo-kültürel boyutla ele alan bir içerikle hazırlanmıştır. Bu bağlamda geleneksel dekoratif sanat ve el işçiliğine odaklanmaktadır. Taş işçiliği, demir kaynakçılığı, ahşap oymacılığı, mermer işi, kaligrafi, seramik işleri, mozaikler, halılar, tekstiller ve konstrüksiyon ve eski tarih incelenmekte ve son 200 yılda toplumun sosyal ve kültürel durumuna bağlı olarak mobilya tasarımındaki stil değişiklikleri ele alınmaktadır.
İÇ MEKANDA PASİF GÜNEŞ KONTROLU

Ders Kodu

INAR310

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Ders, gün ışığından direkt ve indirekt yararlanan sistemlerin karakteristiklerinden, ısıl ve soğutma yük hesaplamaları, ısıl kütle, ısıl transfer kaybı gibi ısıl konfor kriterlerini içerir. Bunların yanında yer seçimi, yerleşim, bina biçimi, yönelim, bina kabuğu, malzemelerin ısıl özellikleri, yerel ve bölgesel bina ve yerleşim örnekleri, çağdaş tasarımlar, binalarda enerji verimliliği konusunda yasal düzenlemeler ve küresel enerji sorunu gibi yaklaşımlara da değinir. Ders sınav, kısa sınav, araştırma ve/veya tasarım sorunu gibi araçlar yolu ile değerlendirilir. Dersin ilk kısmında teorik anlatımlar, ikinci kısımda ise mimarlık öğrencilerinin ilgili araştırma konusu üzerinde tartışma kısmı ile devam eder. Grup çalışmasının önemli olduğu bu derste iç mimarlık öğrencilerinin öğrendikleri tasarım kriterlerini verilen mevcut proje üzerine entegre etmeleri beklenmektedir.
Yedinci Dönem
İÇ MİMARİ TASARIM-V

Ders Kodu

INAR401

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

9
Bu ders, tarihi çevrede yer alan mevcut binanın fonksiyonunun değiştirilmesine yönelik hazırlanmıştır. Bu bağlamda öğrenciler, arazinin sosyal ve ekonomik karakteristikleri ve kültürel dönüşüm sürecini analiz etmek üzere yönlendirilmektedir. Sosyal ve kültürel değerleri kavrayıp görsel, sözel ve yazılı ifadelerle tartışmak ders içeriği kapsamındadır. Uygun konstrüksiyon sistemleri ve malzemelerini yeni ve gelişmiş teknolojileri göz önünde bulundurarak araştırmak, ve koruma, yenileme, yeniden değerlendirme ve yeniden kullanma teorilerini kavramak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ayrıca öğrencilerin farklı tasarım dillerini anlamaları, tasarımla ilgili kelime dağarcıklarını, oteller, müzeler, kültür merkezleri ve benzer tipolojileri araştırarak artırmaları beklenmektedir. Böylelikle, kültür ve topluma göre farklı çözümleri incelemiş olacaklardır. Proje programlarını oluşturma yeteneklerini geliştirme ve mekansal strüktür ihtiyaçlarını organize etme bu dersin kapsamında yer almaktadır.
ENTEGRE İÇ MİMARİ UYGULAMA PROJESİ

Ders Kodu

INAR403

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

6
Bu dersin amacı, kuramsal disiplinlerde ve gerçek uygulamada kazanılan mesleki bilgilerin sentezi ve öğrencilere ifade ve sunum tekniklerini, çalışma aşamalarıyla uyumlu olarak uygulanan standartları göstererek, tamamlanan ayrıntılı iç mimari projenin uygulama çizimleri yardımıyla bir iç mekanın bütünsel olarak tasarımı için gerekli olan çevresel, mekânsal, yapısal, işlevsel ve estetik kararları bilinçli olarak bütünleştirebilme becerisini sağlamaktır. Öğrenciler önceki dönemlerde edinmiş oldukları bilgi ve deneyim doğrultusunda iç mimari çözümleri üretmeye teşvik edilirler. Bu doğrultuda, her öğrencinin proje önerisi kapsamında, araştırma yapması ve projelerine uygun yapısal çözümleme ve bu doğrultuda detay geliştirmeleri beklenmektedir. Önerilen detay çözümlemeleri, farklı ölçeklerde (1/10 - 1/5 - 1/2- 1/1) ifade edilecektir. Üretilen proje çözümlerinin, çevresel ve şantiye koşulları da göz önünde bulundurularak geliştirilmesi beklenmektedir. Tüm bu süreç içinde, mesleki pratik konusunda donanım kazanmaları hedeflenmektedir.
İÇ MİMARLIK BİTİRME PROJESİ ARAŞTIRMASI

Ders Kodu

INAR405

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu derste öğrenciler, iç mimarlık mezuniyet tasarım projeleri için hazırlanır ve iç mekan tasarımı disiplini içinde belirli bir biçimde kullanılan araştırma kavramına aşina hale gelirler. Dersin ana amacı bir konuyu tanımlamayı, bağlamı tanımayı, sistematik olarak veri toplamayı, analiz yapmayı ve bu bulguları sunmayı kapsamaktadır. Diğer bir amacı ise araştırma yapma ve kurallara uygun akademik bir makale yazma anlayışını geliştirmektir. Bunun yanı sıra, tarih, çevre ve benzeri disiplinleri kuramsal bağlamında değerlendirmek ve bu verileri mimari bağlama aktarma becerisini geliştirmektir. Bu doğrultuda ders kapsamında alan ve arazi araştırmaları yapılacak ve mimariyi yapısal ve çevresel belirleyiciler üzerinden anlama becerisi geliştirilecektir. Bu derste yapılan çalışmalar mezuniyet projesi ile ilişkilendirilecektir.
İÇ MİMARLIKTA MALİYET TAHMİNİ VE ŞANTİYE YÖNETİMİ

Ders Kodu

INAR407

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencilere şantiye yönetimi konusunu tanıtmak ve programlama teknik ve uygulamalarını kullanabilme yetisi kazandırarak teoriden faydalanıp gerçek proje yönetimine geçiş hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda şantiye yönetimine giriş, yapı planlaması, organizasyon şeması, şantiye oluşturabilme, fiyatlandırma ve ihale; genel muhasebe kavramları, bilanço ve gelir tablosu, maliyet ve inşaat muhasebesi kuralları, bütçe ve program ile ilgili muhasebe kavramları; temel yönetim fonksiyonları, organizasyon planlaması, inşaat projelerinin planlanması ve kontrolü; iç mimarı ilgilendiren temel kanunlar; para, zamanın yönetimi, finans, vergi, fizibilite çalışmaları ve yatırımlar ve sözleşmeler ile ilgili rolü; genel yönetim kuralları; inşaat yönetimi, işlerin analiz edilmesi, programlama, performansın denetlenmesi, inşaat alanı organizasyonu, malların faturalandırılması, hesaplamalar, hakedişler ve büyük bir projenin yönetimi ile ilgili bilgiler verilmektedir. Ayrıca müşteri ilişkileri ve iş ilişkilerinin önemine de değinilecektir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

INARXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Sekizinci Dönem
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
YAZ STAJI-II

Ders Kodu

INAR300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Öğrencinin müşteri - tasarımcı ilişkisi, proje uygulaması ve yönetimi hakkında gözlem yapabilmesi ofis stajının içeriğini oluşturmaktadır. Stajın minimum süresi 30 günden az olmayıp İç Mimarlık Bölümü tarafından belirtilen kurallar ve yönetmelik doğrultusunda bir gözlem raporu oluşturulması gerekir. Stajın yapılacağı yer mimarlık veya iç mimarlık ofisinde olmalıdır. Böylece, projelerin tasarım sürecini gözlemleyip, uygulama aşamasına gelme yetisine sahip olunur. Ofis organizasyonu, maliyet yönetimi, iş planlaması, zaman ve proje yönetimi konularının temel ilkelerini ve yasal boyutunu anlayabilmek, ihalelerin hazırlanma süreci, büro ve proje yönetimi konularında deneyim kazanılması stajın önemli kapsamlarından dır. Ofis stajı, İç Mimarın, iç mekan tasarımı ve uygulamasında, sahip olduğu sorumluluğu ve toplumdaki yerini kavrama yetisini kazandırır.
İÇ MİMARLIK BİTİRME PROJESİ

Ders Kodu

INAR402

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

12
Bu dersin içeriği, mikro ölçekten makro ölçeğe kadar, öğrencilerin kendi başlarına araştırma, yorumlama ve yerel ve bölgesel koşulları gözönünde bulundurarak problemleri tespit ederek çözümler üretmeyi kapsamaktadır. İç mekanı ve yakın çevredeki kentsel doku içeriğini tasarlayabilme, kişisel fikirlerini ve temel konuları jüri üyeleriyle tartışabilme ders kapsamındadır. Sosyal ve kültürel değerleri, görsel, sözel ve yazılı ifadelerle anlatabilme; farklı tasarım dilleri ve örnekleri araştırarak elle veya bilgisayar teknolojisiyle sunabilme öğrencilerin sorumluluğunda olan başlıca konulardır. Uygun konstrüksiyon sistemleri, yeni ve gelişmiş teknoloji düşünülerek ortaya çıkan malzemeleri tanımlama, proje programlarını oluşturabilme; mekansal strüktür ihtiyaçlarını organize edebilme; proje aşamalarında öğrencilerin öz güvenlerini geliştirme, kendi kararlarını savunabilme ve projenin kavramsal yaklaşımını ortaya koyabilme ve bu fikir ve kararları tartışabilme ders içeriğini oluşturmaktadır.
İÇ MİMARLIKTA TASARIM AHLAKI VE YASAL KONULAR

Ders Kodu

INAR404

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

2
Bu dersin amacı; iç mimarlık pratiğinin tarihi, ahlaki ve yasal çerçevesine odaklanarak, öğrencilere mesleki uygulama ilkelerini tanıtmak ve bina yapma ekibinin bir üyesi olarak, öğrencileri iç mimarın mesleki sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi için eğitmektir. Bu ders iç mimarların, firma müdürleri ve yöneticilerin karşılaşacakları hukuki, mali, yönetim, pazarlama, idari konular hakkındadır. Ders, iş planı, olası hukuki sorunlar, sözleşmeler, anlaşmalar, ürün fiyatlandırma ve ücret ayarlama, tasarım hizmetlerinin pazarlanması ve tanıtımını kapsar. Dersin sonunda, öğrenci bir iş olarak iç mimarlık mesleğinin etik, planlama, iş oluşumları, yasal konular, kariyer seçenekleri, yönetim ve pazarlama, iş stratejileri ve yöntemleri dahil ancak sınırlı olmamak üzere uygulamanın çeşitli yönlerini keşfetmiş ve mesleki uygulamaya dair bir anlayış geliştirmiş ve dokümantasyon teknikleri ve prosedürlerini uygulamak suretiyle çeşitli işletme, muhasebe ve yasal işlemler için yeterli hale gelecektir.
TASARIM KÜLTÜRÜ VE KURAMI ANALİZLERİ

Ders Kodu

INAR406

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders mimarlık ve iç mimarlık alanında var olan kuram, uygulama ve sosyo-tarihsel önemleri kültür bağlamında ele almaktadır. Çeşitli geleneksel ve eleştirel, “kuram” işlevlerine ve yaklaşımlarına ilişkin tartışmalar ile başlayarak bu derste, tasarım teoristlerine ait ana metinlerin okunmasına odaklanılır. Bu metinler ve onların bilgi verdiği yapılı çevre, uygun tarihi kültürel ve eleştirel bağlamda analiz edilir. İşlenen dersler ve çalışılan metinler aracılığı ile, bu ders kuram ve tasarım kültürünün sosyal anlamda uygun ve sorumlu tasarımlar elde etmedeki önemini vurgulamaktadır. Öğrenciler bu ders kapsamında ayrıca genel anlamda günümüz tasarım dünyasının yaklaşımları konusunda ve hem eleştirel bakma hem de tasarımda sonuç – yönelimli düşünme yetisi de kazanır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

INARXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4

Seçmeli Dersler

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GÖRSEL SUNUM

Ders Kodu

ARCH421

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Visual Design develops key digital communication skills such as design, project management, and presentation. The course will particularly focus on the relations between perception, image, presentation and will examine several aspects of visuality and image with Adobe Photoshop programme. Visual Design with Computer Aided Presentation will cover the most common Photoshop features and the techniques used in preparing images projects, designing for print and for use in page layouts and page designs in desktop publishing applications. It is an introductory course on projects, photography and electronic imaging techniques. Students are expected to acquire basic technical knowledge of digital images including project and image developing, enlarging and paper processing in synchronization. An introduction to the presentation capabilities of a sophisticated full color computer graphics system. Using advanced ``user-friendly'' software designed primarily for artists, architect, interior designer and graphic designers, students will learn to create presentation techniques on project and design on the computer. Subjects covered will include computer photoshop terminology, saving and recalling images on disk, digitizing a photographic image, and producing ``hard copy'.
VISUAL DESIGN WITH PHOTOSHOP

Ders Kodu

INAR224

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Dersin amacı İç Mimarlık öğrencilerinin temel Photoshop özelliklerini ve tekniklerini kavrayıp görsel projeler, sayfa tasarlama, dijital görsel tasarım gibi konularda kullanmalarıdır. Photoshop ile Görsel Tasarım fotoğrafçılık, elektronik imaj teknikleri konularına girişi içermektedir. Bu ders iç mimarlık öğrencilerinin proje ve imge geliştirme anlamında dijital imgeler ve basıma hazırlık, basma gibi alanlarda yetkinlik ve beceri kazanmalarını sağlamak üzere kurgulanmıştır. Ayrıca öğrencilerin sofistike tam renkli bilgisayar grafiklerinde bilgilenmeleri konusuna da giriş yapılacaktır. Sanatçılar, mimarlar, iç mimarlar ve grafik tasarımcılar için tasarlanmış olan bu kullanıcı-tabanlı programı kullanmak suretiyle iç mimarlık öğrencileri bilgisayarda sanatsal ve tasarım projeleri yapabileceklerdir. Öğrencilerin dijital görsel tasarım, görsel geliştirme, farklı boyutlarda bilgisayar tabanlı mimari, iç mimari, grafik proje çıktıları alabilmek için donanım sahibi olmaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
RENK BİLGİSİ

Ders Kodu

GRDE304

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders renklerin temel ilkeleri, kuramları ve uygulamalarını kapsar. Renk teorisi, renkler için mantıksal bir yapı meydana getirir. Renk teorisi üç temel bölümden oluşur: Renk çarkı, renk uyumu ve renklerin nasıl kullanıldığı ile ilgili durum. Öğrenci hem düşünerek, hem de renk tasarımında çeşitli görsel etkilerin bilgisini edinerek çalışma becerisini geliştirmiş olur. Bu ders aynı zamanda problem çözme alıştırmaları ve bir dizi proje ile iki boyutlu biçimleri kullanarak, geleneksel ve dijital görüntülerde renk algısı, ifade ve uygulama geliştirilmesini içerir. Rengi yaratıcı biçimde kullanmak için rengin kimyasal, fiziksel ve psikolojik özelliklerinin kavranmasını sağlar. Ayrıca farklı ülkelerin renk kültürünün araştırmasına da imkan verir.
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK

Ders Kodu

GRDE207

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Fotoğraf dersinin başlangıcında fotoğraf, görsel bir mesaj yaratma tekniği olarak öğrencilere sunulur. Öğrenciler fotoğrafı kendilerini ifade etme veya kültürel yorumlama aracı olarak etkili bir biçimde kullanmayı öğrenirler. Bu ders, öğrencilere dijital fotoğraf makineleri ile ilgili detaylı ve temel bir yapısal egitim de sunar: Kamera nasıl çalışır, kompozisyon nasıl kurulur, ışık nasıl kullanılır, fotoğraf işleme yazılımları nasıl kullanılır. Öğrenciler genel anlamıyla arzu edilen sonuca yönelik bir temel egitim, sunum ve örnekleme ile öğrenirler. Bu dersin kapsamında yalnızca teknik beceriler değil, ayrıca fotoğrafın eylem dahilinde varoluşu, sanatsal malzeme ve seçilip okunan ve sınıfta tartışmalar aracıyla kültürel bir ürün oluşu konuları da işlenir.
SANAT TARİHİ-I

Ders Kodu

FADA209

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Ders, Batı uygarlıklarında tarih öncesinden Rönesansa kadar Bronz Çağı, Yunan, Roma ve Bizans dönemleri, batıda ortaçağ dönemi, Erken Ortaçağ, Romanesk ve Gotik akımlarını içeren kronolojik bir araştırma sunar. Sanat ve tarihteki bireysel ve dönemsel tarz farklılıkları, sanat eseri çeşitler, ana fikirler, ikonografi, semiyotik (göstergebilim) ve kullanılan teknikler, kültürel, tarihi, politik ve sosyal bağlamlarda ayrı ayrı ele alınarak analiz edilir. Her zaman gündemde olan bir soru olan "Sanat nedir, sanatçı nedir?” sorusunun değişen kavramları, dersin arkaplanında devamlı olarak ele alınır. Öğrencilerle karşılıklı tartışma ortamında analizler yapılarak konular pekiştirilir.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN TASARIM

Ders Kodu

INPD309

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, giderek önem kazanan ‘sürdürülebilirlik’ kavramına giriş niteliğindedir. Bu konu, günümüzde tasarım projelerine dahil olmuştur. Bu derste sürdürülebilir tasarımın ilkeleri ve örnekleri kullanılarak uygulamalı yönü vurgulanır. Derste öğrencinin endüstri ürünleri tasarımı mesleğini, insan sağlığı ve çevresel konular dahilinde ekolojik bilinç ile yeniden değerlendirmesi amaçlanır. Ayrıca ders, çevresel sorunlara yol açan etkenler, çevreyle ilgili felsefik yaklaşımlar, çevresel sorunlara karşı duyarlılıkların oluşması, tüketim alışkanlıkları gibi konuları tartışmayı içerir. Derste, çeşitli sürdürülebilir tasarım çalışmaların incelenmesiyle birlikte ürünün tasarımsal yönleri düşünülürken endüstri ürünleri tasarımı öğrencilerinin küresel çevre bilinci ile tasarım yapmaları gerekmektedir.
TYPOLOGY OF BUILDING AND INTERIOR SPACE ANALYSIS TECHNIQUES

Ders Kodu

INAR437

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı öğrencilerin özel tasarım konusunda yaratıcı düşünce geliştirip algılamasının yanında konsept ve tema kapsamında, karmaşık tasarım problemlerini çözebilme ve analiz edebilme konusuyla beraber teknik ve ekonomik problemleri marka mekan örneği üzerinde incelemesidir. Bu dersi tamamlayan öğrenciler marka mekan tasarımı konusunda yaratıcı düşünce geliştirebilme ve marka mekan temelinde güncel trendlerle tasarlanmış mekanları analiz edip kavrama yetilerini elde edeceklerdir. Mekan tipolojilerinin, fonksiyonel, geometrik, strüktürel, çevresel, kültürel ve estetik problemlere bağlı olarak iç mekan tasarımının, kurumsal, kamusal, eğitim yapıları, sağlık yapıları, turizm yapıları ulaşım yapıları bağlamlarında incelenmesi bu dersin odaklandığı temel konular arasındadır. Ayrıca bu ders kapsamında tüketim kültürü bağlamında marka mekan ile sosyo-ekonomik bağlamda marka mekan çalışmaları da yapılacaktır.
MARİNE BREAKWATER TYPES AND CHARACTERİSTİCS

Ders Kodu

ARCH485

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
MAKET YAPIMINDA ATÖLYE UYGULAMASI

Ders Kodu

INPD207

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders, endüstri ürünleri tasarımı öğrencilerinin tasarladıkları nesnelerin fikir aşamasından üretim aşamasına geçirmeleri süreci boyunca gerekli olan becerilerini birleştirmelerine teşvik eder. Dersin amacı öğrencilerin düşüncelerini üç boyutlu olarak görselleştirmelerini sağlamak ve ahşap, plastik, metal, cam, seramik gibi farklı malzeme ve tekniklerle prototip modeller yapabilme becerilerini geliştirmektir. Bu derste öğrenciler tasarım ve yaratma aşamaları da dahil olarak çeşitli araçlarla atölyede çalışarak ürünlerini modele dönüştürürler. Öğrencilerin atölyede kullandıkları küçük el aletleri, metal makinaları ve boya gereçleriyle fabrikasyon, montaj ve ince işlerin tamamlanması gibi işlemleri öğrenmeleri, gerçek modelleme teknikleriyle tanışmaları ve bunları kullanmaya alışmaları sağlanır.
STYLES AND FASHION IN DESIGN

Ders Kodu

INAR444

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders iç mimarlık öğrencilerine alanlarıyla ilgili olarak stiller ve moda kavramları konularını anlama, kullanma ve bu kavramların meslekleriyle ilişkisini ortaya koymak amacıyla tasarlanmıştır. Bunu yaparken, bahsi geçen kavramların ekonomi, psikoloji ve sosyal faktörler arasındaki ilişkiyi aynı zamanda bu faktörlerin, iç mimarlık sınırları içerisinde, stiller ve modayı nasıl etkilediğini anlamak öğrenclilerden beklenen hedeflerdir. Bunun yanında öğrencilere konuyla ilişkili güncel akımları takip ve analiz edebilme yeteneği kazandırmak dersin amaçlarındandır. Dersin kapsamında stiller ve modanın iç mimarlıkla ilişkisini anlayabilme bağlamında öğrencilerden yaratıcı düşünce kavramını anlayıp kullanabilmeleri beklenmektedir. Buna bağlı olarak öğrencilerin stiller ve modanın iç mimarlıkla kesiştiği noktada yapılan işleri tecrübe edip daha iyi anlayabilmesi, konuyla ilişkili çeşitli sınıf çalışmaları yapılması dersin temel ilkelerinden sayılmaktadır.
İLERİ FOTOĞRAFÇILIK

Ders Kodu

GRDE208

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Ders içeriğinde fotoğraf ve dijital tabanlı baskı teknikleri (yüksek ve düşük çözünürlükle) geleneksel fotoğraf baskısı tekniklerine alternatif olarak sunulur. Öğrenciler djital baskı çalışmaları ile, geleneksel fotoğraf tekniklerinin ötesinde yeni teknolojilerini kullanmayı kavrar. Yeni yöntemlerin yardımıyla fotoğraflar farklı katmanlar kullanılarak manipüle edilerek, dijital işleme süreçleri denenir. Derste konu edilen yöntemlerle, doku içeren ve el çizimi gibi ögeler, farklı renk ve çoklu katman seçenekleri ile fotoğraflar üzerinde çalışılır. Bu yaklaşım, ileri aşamalarda belirli bir kavram çerçevesinde ele alınır. Bir seri oluşturan imgelerin belirli bir konsept içerisinde geliştirilmesi ve biçem ve sunumda bir görsel dil geliştirilmesi deneyimi kazanılır. Öğrenciler ders süresince bilgisayar ve yazılımların fotoğraf işleme süreçleri ile bağlantısını öğrenirler.
DİJİTAL UYGULAMA

Ders Kodu

GRDE108

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Temel olarak dijital teknolojiye giriş niteliği taşıyan bu ders, görsel imgeleri dijital ortamda yaratma, yeniden üretme ve yaymayı içerir. Grafik tasarım alanında kullanılan başlıca çizim ve görüntü işleme programları üzerinde çalışılır. Öğrenciler yaratıcı görsel iletişim uygulamalarında karşılaşacakları dijital araçlar ve terminolojiye alışırlar. Projelere verilen eleştiri, gösterim ve tartışma yoluyla, öğrenciler teknolojiyi bir sanat ortamı ve tasarım stratejisi olarak kullanmayı deneyimlerler. Dersin amacı ağırlıklı olarak Adobe Photoshop programının temel tekniklerini araştırmak, denemek ve işlevsel biçimde öğrenmektir. Öğrencilerin Adobe Photoshop konusundaki merakı için ideal bir derstir; katman kullanma teknikleri, temel fotoğraf yenileme işlemleri, foto manipülasyon ve renk çeşitlemeleri ve kullanımı da öğrenilir.
CREATIVITY IN DESIGN

Ders Kodu

GRAP461

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

MARİNA ÖZELLİKLERİ VE YAPIMI

Ders Kodu

ARCH484

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
MEKAN ANALİZİ TEKNİKLERİ

Ders Kodu

ARCH477

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

The concept of space and its components. The traditional and contemporary approaches that make space to work. Space organizations and spatial changes. Different building typologies and basic principles of design. Space analysis and techniques, classification of spaces and building types. Space analysis based on form and morphology. The exploration and experience of analysis techniques referred to different scale of spaces.
PHYSICAL PLANNING OF TOURISM ESTABLISHMENTS

Ders Kodu

ARCH475

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BASKIRESİM TEKNİKLERİ

Ders Kodu

GRDE305

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersin amacı baskıresim tekniklerini, terminolojisini, araç ve gereçlerle ilgili bilgileri, ağaç baskı ve linol baskı gibi yüksek baskı teknikleri, gravür çukur baskı, mono baskı ve serigrafi baskı gibi farklı baskı tekniklerin kullanması için öğrenciye sunmaktır. Aynı zamanda baskıresim dersi, öğrenciyi ders süresince öğrendiği farklı teknikleri harmanlayıp, yeni materyaller de deneyerek kendi yaratıcılıkları doğrultusunda kulanmaları için de cesaretlendirir. Pratikte rengi, önemini ve kulanımını ve kendi baskıresim çalışmalarında hangi rengi nasıl kullanması gerektiğini öğrenmek önemlidir. Toksik maddeler ve çözücülerle ilgili dikkatli olmayı öğrenmek hayati önem taşır, baskıresim atölyesini kullanan kişiler kullanılan maddelerle ilgili dikkatli olmayı ve kendini zehirli maddelerden korumayı öğrenir.
EXHIBITION DESIGN

Ders Kodu

GRAP465

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Sergi tasarımı, farklı sunum ve iletişim tekniklerini kullanarak bir sergi geliştirme sürecidir. Bir projenin tüm adımları gerçekleştirebilmek ve mimarlık, endüstriyel tasarım, sahne tasarımı, grafik tasarım, gibi farklı disiplinlerle çalışabilmek için yönetim becerisi gerektirmektedir. Sergi tasarımı dersinde bu sebeple konum, boyut ve yüzey üzerine düşünerek tasarım yapılmasını öngören ve böylece öğrencinin algısını artırmayı amaçlayan bir eğitim programı uygulanmaktadır. Bu ders dünyadan iyi örneklerin gösterilmesinin yanı sıra, teorik kaynaklar ile de desteklenir. Müzeler, kültürel galeriler, tanıtımlar, mağaza ve vitrin düzenlemeleri, ticari fuarlar, showroomlar, gösterimler, dış mekan uygulamaları, gezici sergiler, yönlendirme ve duyuru uygulamaları, kurumsal kimlik yerleştirme uygulamaları, stüdyo ve sahne uygulamaları gibi geniş uygulama alanları mevcuttur
SANAT TARİHİ-II

Ders Kodu

FADA210

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Ders, Batı uygarlıklarında Rönesanstan 20.yüzyılın ikinci yarısına kadar Barok, Neoklasisizm, Romantizm, Realizm, Emresyonizm, Postempresyonizm, Sembolizm, Art Nouveau, Ekspresyonizm, Kübizm, Fütürizm, Dadaizm, Sürrealizm, Yeni Nesnecilik, Pürizm, Neo-Plasticizm, Suprematizm, Soyut Dışavurumculuk, Pop-Art ve Post-Modernizm akımlarını içeren kronolojik bir araştırma ortamı sunar. Bireysel sanat ve tarih tarz farklılıkları, sanat eseri çeşitler, ana fikirler, ikonografi, semiyotik (göstergebilim) ve kullanılan teknikler, kültürel, tarihi, politik ve sosyal bağlamlarda ayrı ayrı ele alınarak analiz edilir. Her zaman gündemde olan bir soru olan "Sanat nedir, sanatçı nedir?” sorusunun değişen kavramları, dersin arkaplanında devamlı ele alınır.
AHŞAP VE CAM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

ARCH409

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Comprehensive consideration of contemporary structural materials of wood and glass with the reference to their application in architectural and interior design.
SİNEMADA MİMARİ MEKAN

Ders Kodu

ARCH241

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

This course is about the use of architectural design in movies and an introduction to film as a contemporary art form. It emphasizes close observation and analysis of essential film language, specifically architectural design. Screenings for this course include a broad range of films and film excerpts representing different time periods, cultures, and cinematic traditions. Students record their reactions to films in weekly journal entries or short response papers and posters. Students who complete this course will have a deeper understanding and appreciation of architectural space in movies.
GRAFİK TASARIM TARİHİ

Ders Kodu

GRDE311

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Grafik tasarım tarihine odaklanan ders içeriği, görsel iletişimin ilk temsil örnekleri ile başlar. Öğrenciler grafik tasarımın farklı dönemler ve yerlerdeki gelişimiyle ilgili genel bir bilgi edinirler. Gutenberg’in matbaayı icadı dönüm noktası olarak ele alınır. Arts and Crafts hareketi, Art Nouveau akımı, Sanayi Devrimi’nin grafik tasarımdaki etkileri temel konular arasında işlenir. Birbirinden farklı tasarım hareketleri, karşılaştırmalı bir analizle sunulur. Temel ilgi, kavramlar, sanat akımları ve tarihsel olaylar arasında bağlantı kurulmasını sağlamaktır. Ders, Ken Garland tarafından 1964’de açıklanan “İlk Önce Öncelikler Manifestosu” ile sona erer. öğrencilerin grafik tasarımın rolünün başkalaşması ve değişimi ile ilgili farkındalığa ulaşması açısından önemli bir dönüm noktasıdır.
SOCİAL & IDEO. ISSUES OF SPACE

Ders Kodu

ARCH414

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
The course analyses the socio-economic, ideological and cultural background of important works of architecture to induce the student an analytic understanding of particular milieu with particular emphasis upon space creation. It analyses architectural product as a product of thought and ideas. The course will be conducted through lectures aided by visual presentations.
PORTFOLYO TASARIMI

Ders Kodu

GRDE404

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Ders, tasarım alanına ilişkin pratik bilgiler verir. Odaklandığı konular arasında müşteri / işverenle ilişkiler; yasal, finansal ve yönetimsel sorunlar, ofis organizasyonu gibi başlıklar vardır. Aynı zamanda profesyonel yaşamdan konuklarla tartışma ve Değerlendirme fırsatı yaratarak öğrenme ortamı hazırlanır. Bütçe oluşturma, portfolio hazırlama, sunum geliştirme ve mesleki etik konularını da içeren profesyonel uygulamalar üzerinde durur. Ders sürecinde öğrenciler tasarım projelerini profesyonel bir portfolyoya dönüştürerek staj veya iş başvurusunda kullanabilecekleri bir döküman haline getirirler. İş görüşmesi yapma becerileri, portfolio hazırlığı ve sunumu temel odak konularıdır. Dersin sonunda, öğrencilerin portfolyo, kartvizit ve CV ile ilk iş görüşmesine eksiksiz biçimde hazır olması amaçlanır.
REKLAM TASARIMI

Ders Kodu

GRDE307

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı reklam, reklam dünyasında reklamcılığın ve tasarımcının rolü ve bunları analiz edebilme becerisinin yanı sıra reklam tasarım yeteneği hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Bu derste öğrenciler, baskı ve interaktif medya üretimi arasındaki ticari benzerlik ve farklılıkları net bir anlayış ile geliştirebilmek için geleneksel ve interaktif sonuçları karşılaştırırlar. Öğrenciler çeşitli baskı ve interaktif ortamlarda çalışarak geleneksel ilkeleri uygun şekilde, yeni bir temel anlayış keşfedip geliştirerek uygulamayı öğrenirler. Ayrıca bu ders pazarlama, reklam ve satış öğeleri ile bilgi dağıtım gereksinimlerini de kapsamaktadır. Reklam Tasarımı dersini tamamlayan bir öğrenci, analitik düşünce süzgecinden geçen yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretip, bunları uygulayabilme becerisine sahip olacaktır.
VİDEO SANATI VE ÇOKLUORTAM

Ders Kodu

GRDE306

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders, video görüntüleme ve multimedya konusuna bir başlangıç sağlar. Bütün yönleri ile görüntü üretiminin teknik bileşenlerini içerir: Görüntü elde etme ve sayısallaştırma, temel düzenleme ve son çıkış. Adobe After Effects and InDesign programlarının temel eğitimi bu dersin ana konusunu oluşturmaktadır. After Effects şaşırtıcı görsel efektler ve hareketli grafikler yaratmak için olanak sunarken, InDesign programı ise duyarlı interaktif ve multimedya grafik tasarımlarını oluşturmaya katkı sağlamaktadır. Bu dersin başlıca projeleri, televizyon reklam tasarında yer alan video ve hareketli grafikler; öğrencilerin ilgi alanlarına uygun olarak kendilerini ifade ettikleri video sanatı denemeleri; online ve interaktif biçimde metnin video ve ses biçimlerini içeren multimedya dergisi oluşturma gibi çalışmalardır.
ETKİLEŞİMLİ TASARIM

Ders Kodu

GRDE303

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Etkileşimli Tasarım dersi içeriğinde görselleştirme ve etkileşimlilik alanlarının teorik ve uygulamalı perspektiflerini harmanlar. Bu alanlar etkileşimli tasarımın kullanılabildiği eğitim, eğlence ve sektör sektörlerindeki farklı kullanımlarını kapsar. Uygulamalı olarak işlenen bu ders, sistemin tanımladığı ve kullanıcının davranışına göre değişen yazılım ve diğer etkileşimli arayüz tasarımlarına odaklanır. Bu dersin amacı etkileşimli tasarım tekniklerini, aynı zamanda tasarım ve yazılım bilgilerini bir zemin olarak kullanmaları için öğrencinin kullanımına sunmaktır. Çağın gerektirdiği yenilikleri takip edebilmek, yeni medya ortamlarına bir tasarımcı olarak entegre olabilmek açısından dersin kazanımları önemlidir. Bu dersin sonunda öğrenciler etkileşimli dergi tasarımı, dijital kitap tasarımı, web sitesi tasarımı ve mobil uygulama tasarımları yapabilirler.
ÇAĞDAŞ GRAFİK TASARIM

Ders Kodu

GRDE312

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, grafik tasarım tarihi boyunca gelişmiş önemli olaylar ve belli başlı hareketler ile tasarımcılara odaklanır. Tarihi perspektiften çağdaş grafik tasarımın gelişimini ve kültür ile olan etkileşimini konu edinir. Öğrenciler 1964’de Ken Garland’ın manifestosundan sonra, teknolojiyle de birlikte grafik tasarımda nelerin ansıl gelişip değiştiğini öğrenirler. Bu derste öğrenilen tarihsel tarzlar, hareketler, insanlar ve olaylar öğrencinin kendi tasarımlarını daha yaratıcı, uygun ve entelektüel çözümlerle örebilmeleri için uygun bir zemin hazırlar. Böylece öğrenciler tasarım probemlerine getirdikleri yaklaşımlarda her zamana çağdaş grafik tasarım tarihinden öğrendikleri noktalardan yararlanabilirler. Bu ders aynı zamanda tasarımı bir meslek olarak araştırır, grafik tasarımcılar için çok önemli kaynaklar içerir.
PAZARLAMA VE TÜKETİCİ DAVRANIŞI

Ders Kodu

FADA309

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı, öğrencinin pazarlama ile ilgili olarak edindiği daha genel ve çekirdek bir anlayışını, daha da derin bir tüketici davranışı ile geliştirmesini sağlamak ve bilgisini bunun üzerine inşa ettirmektir. Bunu yapmaktaki amaç, tüketicinin karar vermesini etkileyen iç ve dış etkiler için öğrencinin farkındalığını tetiklemek ve aşinalığını geliştirmesini sağlamaktır. Pazarlama ve tüketici davranışlarını anlamanın genel amacı, tüketici ihtiyaçları ile başarılı şekilde örtüşen bir pazar oluşturmak için yarının pazarlamacılarını hazırlamaktır. Daha spesifik olarak, genel pazarlama sürecinde tüketici davranışlarının önemini anlamak, ayrıca tüketiciyi hareket etmeye motive edecek ürün, hizmet ve pazarlama fikirleri oluşturmak ve bu bilginin (etik olarak) nasıl uygulayacağını öğrenmek anlaşılmalıdır.
KİL VE ÇAMUR İLE TASARIM

Ders Kodu

INPD456

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

TASARIMDA ESKİZ

Ders Kodu

GRDE110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Görsel iletişim ve grafik tasarımla yeni tanışan bir öğrenci, öncelikle bakmayı ve görmeyi öğrenmelidir. Bu dersin amacı, serbest el çizimini kavramsal bir amaç için kullanmayı öğretmektir. Eskiz, karalamanın da ötesinde, önemli bir ifade yöntemidir. Fikirleri görselleştirmeyi başarmak için eskizin nasıl yapılacağı öğretilir. Düzenli bir eskiz defteri tutmak ders dönemi içerisinde zorunludur. Görsel not alma, gözlem, tasarımlar için ön çalışma olarak eskiz yapma, sanatsal ifade biçimi olarak eskiz defteri oluşturma gibi konular, ders içerisinde verilir. Öğrenci bu dersi aldığında, görüntü-anlam bütünlüğünü aktif bir katılımcı olarak inşa edebilir. Eskiz defteri kullanma alışkanlığı, yöntem ve çalışma disiplini kazandırır. Öğrenci ders sonunda ileriye yönelik bir tasarım öncesi alışkanlığı kazanır.
AKDENİZ MİMARİSİ

Ders Kodu

ARCH420

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders’te öğrenciler, Akdeniz bölgesindeki mimariyi ve şehirleri incelemektedir. Özellikle, Akdeniz mimarisinin sadece belirli bir coğrafi sınırla değil, aynı zamanda iklimsel, sosyo-kültürel, fiziksel ve çevresel faktörleri de dikkate alarak nasıl şekillendiğini anlamak oldukça önemlidir. Bu ders, Akdeniz bölgesindeki mimari örnekler ve kent morfolojileri üzerinden araştırmalar yaparak ve bunları analiz ederek, öğrencilerin tasarım bilgi düzeylerini ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla derste, kentsel yerleşim, topoğrafya, bağlam, binaların mekansal hacim ve kütle biçimleri, yüzey özellikleri, yerel malzeme kullanımı ile birlikte geleneksel ve modern yapım teknikleri, hem işlevsel hem de estetik açıdan, Akdeniz'e özgü yaratıcı tasarım yaklaşımları bağlamında interaktif bir ortamda tartışılır.
TEMEL TAKI TASARIMI

Ders Kodu

INPD444

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

İLERİ FOTOĞRAFÇILIK

Ders Kodu

GRTA208

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Ders içeriğinde fotoğraf ve dijital tabanlı baskı teknikleri (yüksek ve düşük çözünürlükle) geleneksel fotoğraf baskısı tekniklerine alternatif olarak sunulur. Öğrenciler djital baskı çalışmaları ile, geleneksel fotoğraf tekniklerinin ötesinde yeni teknolojilerini kullanmayı kavrar. Yeni yöntemlerin yardımıyla fotoğraflar farklı katmanlar kullanılarak manipüle edilerek, dijital işleme süreçleri denenir. Derste konu edilen yöntemlerle, doku içeren ve el çizimi gibi ögeler, farklı renk ve çoklu katman seçenekleri ile fotoğraflar üzerinde çalışılır. Bu yaklaşım, ileri aşamalarda belirli bir kavram çerçevesinde ele alınır. Bir seri oluşturan imgelerin belirli bir konsept içerisinde geliştirilmesi ve biçem ve sunumda bir görsel dil geliştirilmesi deneyimi kazanılır. Öğrenciler ders süresince bilgisayar ve yazılımların fotoğraf işleme süreçleri ile bağlantısını öğrenirler.
MİMARLIKTA SANAL GERÇEKLİK

Ders Kodu

ARCH470

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste öğrenciler, uygulamalı tasarım projeleri aracılığıyla hem mekansal mimari tasarımı hem de bunun kapsamlı bir temsili için, sanal ve artırılmış gerçekliği (VR/AR) bir araç olarak kullanmayı keşfedeceklerdir. Ayrıca, sanal gerçeklik uygulamalarını deneyecekler, VR/AR ile ilgili teknik bilgileri kavrayacaklar, mimari tasarımın bundan nasıl yararlandığını da öğrenecekler. Bu ders, teknolojinin hızlı büyümesinin etkisiyle öğrencilerin bilgi düzeylerini ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, bu ortamlara içerik üretebilmek için gerekli altyapı bilgilerinin sağlanarak, uygulamaların tarihsel süreç içindeki gelişimi ve fütüristik yaklaşımlara etkisinin incelenmesi tartışılmaktadır. Metaverse, “insanların buluşabileceği ve etkileşimde bulunabileceği bir dünyanın bilgisayar tarafından oluşturulan bir simülasyonu, bu kurs için prototip oluşturma olarak kabul edilecektir.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.