Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

Süre 4 Yıl
Başvur
İngilizce Öğretmenligi İngilizce Öğretmenligi İngilizce Öğretmenligi

Program Hakkında

Eğitim, teknoloji, bilim, iş dünyası, tıp, dış ilişikler gibi alanlarda İngilizce kullanımının yaygınlaşması ile İngilizce öğretmenlerine duyulan gereksinim gittikçe artmaktadır. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Programı, bu doğrultuda donanımlı İngilizce öğretmenleri yetiştirmekte; mezunlarının ilkokuldan başlayarak orta öğrenim, yükseköğrenim kurumlarında ve benzeri alanlarda görev yapabilecek konuma gelmelerini sağlamaktadır. Müfredatında yer alan kuramsal ve uygulamalı derslerle UKÜ İngilizce öğretmenliği programı öğrenci merkezli ve bütünsel bir yaklaşım izleyerek öğrencilerinin sadece İngilizcelerini geliştirmekle kalmaz; onların problem çözme, kültürel farklılıkları anlama, dijital materyalleri kullanma gibi 21. yüzyılın becerilerini kazandırır.

Akreditasyonlar

İngilizce Öğretmenliği programı eğitim kalitesi standartlarının başarılı değerlendirilmesi sonucunda, ulusal akreditasyon kuruluşu Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) kurumu tarafından 2020 yılında akredite edilmiştir.

Eğitim Olanakları

İngilizce Öğretmenliği Programının müfredatında, İngilizce bilgisini geliştiren, temel dil becerilerini kazandıran derslerin yanı sıra pedagojik eğitim ve genel kültür dersleri de yer alır. Kuramsal çalışmalar yanında uygulamalı çalışmalara da yer verilir. İlk yıldaki dersler daha çok İngilizce bilgi ve becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Daha sonraki yıllarda alan bilgisi, meslek bilgisi, genel kültür ve araştırma teknikleri gibi derslere ağırlık verilir. Bu derslerin dışında seçmeli dersler adı altında ikinci yabancı dil, edebiyat, dilbilim gibi konuları kapsayan 15 farklı seçenek sunulur. Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri kapsamında program tarafından seçilen devlet okullarında veya özel okullarda öğretmenlik uygulaması yapmaları sağlanır. Öğrencilerimizin 106 farklı ülkeden gelen öğrencilerin okuduğu üniversitemizde İngilizcelerini geliştirme olanakları bulunmaktadır.

ciu-english-language-teaching-program

Kariyer Alanları

İngilizce Öğretmenliği programından mezun olanlar; ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında görev alabilirler. Bu mezunların özel okullarda, kreşlerde, dershanelerde de İngilizce öğretmeni olarak çalışabilirler. İngilizceyi iyi öğrenmiş mezunlarımız turizm sektöründe, ön büro ve halkla ilişkiler bölümlerinde, bankaların kambiyo bölümlerinde ve uluslararası şirketlerin iç ve dış ticaret bölümlerinde kolaylıkla iş bulabilirler. Programdan mezun olanlar gerek resmi ve özel kurumlarda, gerekse bireysel olarak çevirmenlik de yapabilirler. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce öğretmenliği mezunları, üniversitemizde aldıkları nitelikli eğitim sonucunda çeşitli öğretim kurumlarında çalışma olanağı bulurlar. Mezunlarımızdan aldığımız bilgiler bunu belgelemektedir. Mezunlarımız, gerek üniversitemizde gerekse yurt dışında lisansüstü öğrenim yapma olanağı bulmaktadır.

İletişim

Eğitim Fakültesi
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE203
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2701
Fakülte E-posta: secretary-foe@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ali YAVUZ
Bölüm Başkanı E-posta: mayavuz@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
EĞİTİME GİRİŞ

Ders Kodu

EDUC121

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitim amaçları ve işlevleri; eğitim diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihi, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik temelleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yaklaşımlar ve yönelimler. Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, örgün ve yaygın eğitim, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, iyi bir öğretmenin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler, bir öğretmende bulunması gereken kişisel ve mesleki özellikler, öğretmen yetiştirme konusundaki olumlu ve olumsuz uygulamalar, etkili bir eğitim için uygulama önerileri.
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

Ders Kodu

EDUC124

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Sosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vs.; sosyolojinin öncüleri (İbn-i Haldun, A.Comte, K. Marx, E. Durkheim, M.Weber vd.) ve eğitim görüşleri; temel sosyolojik teoriler (işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekonomi, siyaset) ve eğitim; Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd);kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul, yabancılaşma ve eğitim, medya ve eğitim, küresselşme ve eğitim, okul ve şiddet.
OKUMA BECERİLERİ - I

Ders Kodu

ELTE101

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders kapsamında gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak öğrencilere farklı bakış açılarını kavrama, tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma, ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin diğer bir amacı ise öğrencilere ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığını kazandırmaktır. Bilginin birleştirilmesi, problemin çözümlenmesi ve değerlendirme sonucu tepki verme gibi ileri düzey eleştirel düşünme becerilerin de geliştirilmesi hedeflenmektedir. Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını kavrama; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi.
YAZMA BECERİLERİ - I

Ders Kodu

ELTE103

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Öğrenciler, geliştirmekte oldukları okuma alt-becerilerini yazacakları paragraflarda kullanma ve pekiştirme fırsatı bulabileceklerdir. Ayrıca, açıklama, tanımlama ve anlatı paragrafları gibi değişik yazılı anlatım çeşitlerini inceleyip yazacaklardır. Bunlara ek olarak, özetleme, metin taslağı hazırlama ve bir düşünceyi başka sözcüklerle anlatma gibi paragraf yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. Yazım ve noktalama işaretleri ve alfabe dışı sembol kullanımı da dersin kapsamındadır. Öğrenciler yaptıkları çalışmaların sonucunda paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, anlatma türleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama gibi konuları öğreneceklerdir. Kısa hikaye yazma konularının da irdelenebileceği gibi, inceleme yazısı (kitap ve/veya film üzerine) ve resmî veya gayrı resmî mektup yazma.
DİNLEME VE SESLETİM - I

Ders Kodu

ELTE105

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Dersin amacı öğrencilerin farklı dinleme metinleri üzerinde çalışarak fonimleri öğrenebilmelerini ve dinleme becerilerini geliştirmelerini mümkün kılmaktır. Bu ders aynı zamanda öğrencilere İngiliz Dilindeki seslerin nasıl ve nerede çıkarıldıklarına dair farkındalık yaratacaktır. Farklı bağlamlardan alınmış özgün dinleme materyalleri ve konuşma öbeklerini çözümlemek; ses farklılıkları ve problemli seslerin sesbilimsel çevriyazımı; üst düzey dinleme becerileri; sesli harfler, sessiz harfler, kelime vurgusu, tonlama, vurgu gibi temel dinleme ve konuşma becerileri; öğrenme ve üretme amacıyla sesbilimsel çevriyazım ve buna benzer çalışmalar yapılacaktır. Öğrenciler belirli seslerin çıkarımlarındaki problemleri irdeleyeceklerdir. Ayrıca bu ders öğrencilere Standart İngilizceyi geliştirmelerini de yardımcı olup dünyada konuşulan farklı ingilizce aksanlarıyla iligili farkındalığı yaratacaktır.
SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ - I

Ders Kodu

ELTE107

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste özellikle İngilizce öğretmenlerine yönelik çeşitli iletişim beceri alanları keşfedilecektir. Öğrencilere bu beceri alanlarıyla ilgili uygulanabilir ve işlevsel farkındalık kazandırılacaktır. Dilötesi alanına bağlı vücut dili ile ilişkili olan iletişim ve unsurlar incelenecektir. Derste sınıfta iletişim kurabilmek için uygulanabilir teknikler tanıtılacaktır; örneğin bilgi çıkarımında bulunma, seçme ve gözlemleme. Ayrıca be derste etkin dinleme alanıda irdelenmektedir. Bu ders öğrencilere elde edecekleri vücut dili becerileri ve sınıf içerisinde uygulanabilecek tekniklerle ilgili bilginin biraraya gelmesinden meydana gelen birleşimi kullanarak etkili iletişim konusunda bir temel oluşturacaktır. Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.
YABACI DİL SEÇMELİ

Ders Kodu

ELTEXL1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
FOREIGN LANGUAGE ELECTIVE
MEDENİYET TARİHİ-I

Ders Kodu

HIST101

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlatmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, İlk uygarlıklar; mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve Çin uygarlıkları incelenmektedir. Ortacağ’da Hristiyan ve İslam dünyası ve bunların dünya uygarlığına koymuş oldukları tarihsel, kültürel ve bilimsel katkılar ayrıca bu dersin konularıdır. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve fikrî gelişmeler dersin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. İki dünya arasındaki kültürel etkileşim ve bunların yansımaları ayrıca örneklerle ortaya konmaktadır.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

ITEC123

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin amacı öğrencilerin bilgisayar ve bilişim teknolojileri alanındaki temel konular bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu konular arasında bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme, problem çözme kavramları ve yaklaşımları, algoritma ve akış şemaları, bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar, işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri, dosya yönetimi, yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar), kelime işlem programları, hesaplama/tablo/grafik programları, sunu programları, masaüstü yayıncılık, veri tabanı yönetim sistemleri, web tasarımı, eğitimde internet kullanımı, iletişim ve işbirliği teknolojileri, güvenli internet kullanımı, bilişim etiği ve telif hakları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri gibi yer almaktadır. Kısacası bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler temel bilgisayar terminolojisine hakim olacaktır.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

Ders Kodu

TARH101

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste, Osmanlı Devleti’nin dağılmasına yol açan iç ve dış etkenler, Osmanlı ıslahat ve yenileşme çabaları, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri, Trablusgarp ve Balkan savaşları, I. Dünya Savaşı’nın sebepleri, savaş süreci ve savaşta Osmanlı cepheleri, Mondros Mütarekesi, savaş sonundaki barış antlaşmaları ve Sevr, mütareke döneminde kurulan milli varlığa zararlı ve yararlı cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde Kurtuluş Savaşı'nın başlaması, Havza ve Amasya Genelgeleri, Mahalli Kongreler ve Sivas Kongresi, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, Kuva-yı Milliye’nin ve düzenli ordunun muharebeleri, TBMM’nin dış ilişki ve antlaşmaları, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması ve saltanatın kaldırılışı konuları bulunmaktadır.
TÜRK DİLİ - I

Ders Kodu

TREG121

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.
TÜRK DİLİ-I

Ders Kodu

TURK121

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
TÜRK DİLİ-I
İkinci Dönem
EĞİTİM FELSEFESİ

Ders Kodu

EDUC104

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim; temel felsefik akımlar (idealism, realizm, natüralizm, ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk, analitik felsefe) ve eğitim; eğitim feslefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim; İslam dünyasında ve Batıda batı felsefecilerin (Platon, Aristoteles, Socrates, J.Dewey, İbn-i Sina, Farabi, J.J.Rousseau vd.) eğitim görüşleri; insan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim; bazı siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim; Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim; Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri, bilgi toplumunda eğitim ve öğrenme (bilgi nedir?, bilgi toplumu nedir? Bilgiyi işleme yolları nelerdir? Bilgi toplumunda nitelikli insan kime denir?), internet destekli eğitim konuları.
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Ders Kodu

EDUC122

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Psikolojinin ve eğitim psikolojisinin temel kavramları; eğitim psikolojisinde araştırma yöntemleri; gelişim kuramları, gelişim alanları ve gelişim süreçleri; gelişimde bireysel farklılıklar; öğrenmeyle ilgili temel kavramlar; öğrenmeyi etkileyen faktörler; eğitim-öğrenme süreçleri çerçevesinde öğrenme kuramları; öğrenme sürecinde motivasyon. öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi), öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun davranış ve tutum sergilemeyi öğrenme, öğrenme kuramlarını seçme ve uygulama davranışlarına sahip olabilme, gelişimle ilgili güncel kavramlar, gelişimin temel ilkeleri, gelişime dönem, alan ve görevleri açısından bakış, kişilik gelişimi, kişilik gelişimi ile ilgili kuramlar, ahlak gelişimi ile ilgili temel kavramlar
OKUMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ELTE102

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Eleştirel düşünme becerileri, tümevarım ve tümdengelim yollarıyla çıkarım yapabilme ve satır aralarındaki anlamı kavrayabilme gibi ileri düzey okuma alt-becerileri; okuma metinlerindeki bilgiyi inceleme, birleştirme ve eleştirel bir yaklaşım getirerek cevap niteliğinde kompozisyonlar yazma; bütünsellik, tutarlılık ve düzen gibi öğeleri göz önünde bulundurarak karşılaştırmalı ve karşıtsal, sınıflandırma, süreç çözümleme, sebep-sonuç ve tartışma gibi çeşitli kompozisyon türlerinde metinlerin üretilmesi, kütüphane ve Internet taraması, atıfta bulunma, bibliyografya oluşturma. Tümevarım ve tümdengelim yollarıyla çıkarım yapma ve satır aralarındaki anlamı kavrama çalışmaları; okuma metinlerindeki bilgiyi inceleyerek doğrudan ve dolaylı, yalın ve mecaz anlamları kavrayabilme; okunan metinlere kısa sözlü ve yazılı olarak kişisel görüşlerini aktarabilme; okurun çıkardığı anlam ile yazarın hedeflediği anlamın birbirinden farklı olabileceği gerçeğini anlama
YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ELTE104

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Yazmak için okuma, okunmak için yazma çok önemlidir. Okuma ve yazma birlikte gelişecek yeteneklerdendir. Yazma öncesi, sırasında ve sonrası aşamalarda yapılacak uygulamalar konusunda farkındalık yaratma ve bununla da yetinmeyip bu yeteneklerin geliştirileceği bir ders olacaktır. Anlamlı ifadeler kullanma, açımlama yaparak yeniden yazma, yazdıklarını gözden, geçirme becerisi ve analiz yeteneği geliştirilecektir. Yazdıklarını kendi kendine değerlendirme; akran değerlendirmesi; kompozisyon ve ödev raporu yazımı. Yazma yeteneği zaman içerisinde gelişen ve özveri gerektiren bir yetenektir. Okuma yeteneğinin yazma yeteneğini destekleyeceği doğru olsa da yazı türlerini gerçekten kullanarak yazma yeteneği gelişir. Bu ders öğrencileri ilerki yollarda karşılarına çıkacak zorlu sınavlara hazırlayacaktır. Bu nedenle de çok önemli bir derstir.
DİNLEME VE SESLETİM-II

Ders Kodu

ELTE106

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Dersin amacı öğrencilerin farklı dinleme metinleri üzerinde çalışarak fonimleri öğrenebilmelerini ve dinleme becerilerini geliştirmelerini mümkün kılmaktır. Bu ders aynı zamanda öğrencilere İngiliz Dilindeki seslerin nasıl ve nerede çıkarıldıklarına dair farkındalık yaratacaktır. Öğrenciler belirli seslerin çıkarımlarındaki problemleri irdeleyeceklerdir. Ayrıca bu ders öğrencilere Standart İngilizceyi geliştirmelerini de yardımcı olup dünyada konuşulan farklı ingilizce aksanlarıyla iligili farkındalığı yaratacaktır. Farklı bağlamlardan alınmış özgün dinleme materyallerinin ve konuşma öbeklerinin çözümlemesi yapılacaktır. Aynı zamanda ses farklılıkları ve problemli seslerin sesbilimsel çevriyazımı kapsanır; üst düzey dinleme becerileri; sesli harfler, sessiz harfler, kelime vurgusu ve tonlama gibi önemli temel dinleme ve konuşma becerileri ve sesbilimsel çevriyazım çalışmaları yapılır.
SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ - II

Ders Kodu

ELTE108

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders öğrencilere münazara, rol yapma, bireysel ve grup sunumları, doğaçlama sunumlar ve diğer etkileşim etkinlikleri gibi geniş çapta iletişim etkinlikleri sunarak öğrencilerin resmi olan ve olmayan bağlamlarda etkili dil kullanımlarını geliştirerek sözlü becerilerini güçlendirmek için olanaklar yaratmaktadır. Bu dersin amacı öğrencilerin algısal becerilerinden öte üretken becerilerini geliştirmektir. Ders içerisinde yapısal ve entelektüel açıdan karmaşık ayrıca düşündürücü olan tartışma konuları, ilginç bulgular, ilham verici alıntılar ve edebi metinler bulunmaktadır, böylelikle öğrencilerin iletişim konusunda ilgili ve motive olmaları sağlanmış oluyor. Yaygın telaffuz hataları listelenip üzerinde tartışılıyor böylece geleceğin dil öğretmenlerinde farkındalık yaratılmış oluyor. Ayrıca dersin bir diğer amacı öğrencilere kopan iletişimleri düzeltebilmek için kullanabilecekleri stratejik beceriler kazandırmaktır.
İNGİLİZCENİN YAPISI

Ders Kodu

ELTE110

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
İngilizcenin sözcük ve tümce yapısı; basit, bileşik ve karmaşık tümce yapıları; zaman, kip, görünüş, çatı ve bunların bağlama uygun kullanımları ele alınacaktır. Bu derste İngilizcenin sözcük ve tümce yapısı; basit, bileşik ve karmaşık tümce yapıları; zaman, kip, görünüş, çatı ve bunların bağlama uygun kullanımları ele alınacaktır. Bu dersi alanlar, yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda, dil odaklı etkinlikleri yürütebilmek için otantik metinleri de içeren değişik metin türlerine üzerinde çalışır, dil çözümleme çalışmalarının nasıl yapıldığını öğrenir ve bu yolla İngilizcenin yapısal ve işlevsel özelliklerini kavrar. Bunlara ek olarak öğrencilerin, İngilizcenin farklı metin türlerinde ve değişik ortamlardaki söylemlerde dil yapılarının farklılaşmasının ayırdına varmaları sağlanır. Bu derste öğrencilerin verilik (korpora)incelemesi yapmaları ve çeşitli veriliklerden yararlanarak İngilizcenin yapısal özellikleri daha iyi öğrenmeleri saplanır.
YABANCI DİL SEÇMELİ-II

Ders Kodu

ELTEXL2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
YABANCI DİL SEÇMELİ-II
MEDENİYET TARİHİ-II

Ders Kodu

HIST102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Modern Avrupa’nın kuruluşuna zemin hazırlayan humanizm, rönesans, reform hareketleri , ulusal krallıkların kurulması ve aydınlanma ve gibi gelişmelere değinildikten sonra, bu derste esas olarak, Fransız Devrimi ile başlayan tarihsel süreçte Avrupada oluşan ulus-devletler sisteminde politik ve askeri rekabet, milliyetçilk, kolonyalism ve emperyalizmin Birinci Dünya Savaşının patlak vermesindeki rolleri, ikinci dünya savaşının neden ve sonuçları üzerinde durulmaktadır. Ayrıca yirminci yüzyılın siyasi tarihini incelemek ve son yüz yılın temel siyasi gelişmelerini ele almaktır. Ayrıca bu derste savaşların sebepleri ve savaşların siyasi arka planları, soğuk Savaş dönemi, siyasi değişimler ve küresel sorunlar da incelemektedir. Bu dersin kısaca amacı yirminci yüzyılın siyasi tarihini incelemek ve son yüz yılın temel siyasi gelişmelerini ve savaşları ele almaktır.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Ders Kodu

TARH102

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste, Ankara’nın başkent oluşu; Cumhuriyetin ilanı; halifeliğin kaldırılışı; 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu; Halk Fırkası’nın kuruluşu; Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası; Şeyh Sait İsyanı; İzmir suikasti; Serbest Fırka; hukukta laikleşme ve modernleşme; eğitim ve kültürde millileşme; Tevhid-i Tedrisat Kanunu; Harf İnkılabı; Türk Dil Kurumu; Türk Tarih Kurumu; üniversite reformu; sosyoekonomik yenilikler; Atatürk’ün manevi mirası olan, milliyetçilik, laiklik, cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik ve inkılapçılıktan oluşan altı ilke; bütünleyici ilkeler; Atatürk dönemi dış ilişkileri ve dış politikası; Motreaux Boğazlar Sözleşmesi; Balkan Antantı ve Sadabad Paktı; Hatay’ın Türkiye’ye katılması; İnönü dönemi ve II. Dünya Savaşı; Köy Enstitüleri; dünya savaşı sonrasında çok partili hayata geçiş konuları bulunmaktadır.
TÜRK DİLİ-II

Ders Kodu

TREG122

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları. Bunlara ek olarak, özetleme, metin taslağı hazırlama ve bir düşünceyi başka sözcüklerle anlatma gibi paragraf yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. Yazım ve noktalama işaretleri ve alfabe dışı sembol kullanımı da dersin kapsamındadır.
TURK DİLİ-II

Ders Kodu

TURK122

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
TURK DİLİ-II
Üçüncü Dönem
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

CITE223

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Eğitimde bilgi teknolojileri, öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar;öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler;güncel okuryazarlıklar;araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı;tematik öğretim materyali tasarlama;alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri, bilgisayar destekli eğitim, uzaktan eğitim ve mobil eğitim, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu. Öğretim teknolojileri ile ilgili temel kavramlar. Teknoloji, eğitim ve öğretim teknolojisi kavramları. Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı. Öğretim teknolojisinin yararları ve sınırlılıkları. Okul ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

EDUC221

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme (bilişsel, duyuşsal ve devinişsel hedefler), öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar (sunuş yoluyla öğretme, buluş yoluyla öğrenme, araştırma soruşturma yoluyla öğrenme, programlı öğretim, proje tabanlı öğrenim, işbirlikli öğrenme, yapılandırmacılık gibi yaklaşımlar); etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğretmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi; öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri, öğrencilerinin eğitim ve öğretime yönelik temel bilişsel kavramlara hakim olarak, öğretim planı tasarımına uyarlayabilmesi, öğretme ortamının fiziksel özellikleri.
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EDUCXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FACULTY ELECTIVE
İNGİLİZCE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI

Ders Kodu

ELTE201

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste öğrencilerin çeşitli dil öğretim yöntemlerini kullanarak İngiliz Dili Eğitimi alanındaki çeşitli mevcut konular ve uygulamalarla ilgili bilgilerle aşina olmalarını hedeflemektedir. Ders aynı zamanda öğrencilere alanları için gerekli olan ilke, teknik ve stratejileri sunarak etkili bir dil öğretmeni olmak için gereken özelliklerle donatmaktadır. Buna ek olarak bu ders öğrencilere dil kuramları ve öğrenme kuramları ile ilgili farklı kuramları tanıtacak ve öğrencilerin mevcut kuramları uygulamaya nasıl geçirecekleri hususunda yol gösterecektir. İngilizce öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; İngilizce öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; İngilizce öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının İngilizce öğretimine yansımaları; İngilizceöğretiminde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; İngilizce öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir İngilizce öğretiminin bileşenleri; İngilizce öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış.
İNGİLİZ EDEBİYATI-I

Ders Kodu

ELTE203

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
İngiliz ve Amerikan edebiyatı ve orijinal yazım dili İngilizce olan edebiyatın farklı dönemlerinden yazar ve eserler; İngilizce yazılmış edebiyatın dönemleri ve temel akımları, çeşitli dönemlere ait örnek metinler kullanılarak bu edebiyatlardaki temel kavramlar, terimler, teknikler ve edebi, felsefi ve bilimsel akımlar. Ders, sekiz yarıyıllık bilim dalının bir bölümünü temsil eder. Bu bilim dalı, Anglo-Saxon başlangıcından günümüze dek İngiliz edebiyatı olgusun tarihsel gelişimine odaklanır. Bu bölüm edebiyatın 20. yüzyılın ilk yarısında İngiltere’deki gelişimini, Edwardyen edebiyat, Modernizmin doğuşu, deneysel kurgu, geleneksel edebiyat, İngiliz şiir ve tiyatrosunu içerir. Öğrenciler dönemin özelliklerini, edebi gelenekleri ve türleri, başlıca yazarlar ve büyük eserler ile söz konusu dönemlerdeki edebi etkileşim ve süreklilik hakkında bilgi sahibi olur.
DİLBİLİM-I

Ders Kodu

ELTE205

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Dil bilimsel analizin temel kavramları; farkındalık yaratma, dil öğrencilerinin verileri üzerine yanlış çözümlemesi, durum çalışması ve karşılaştırmalı ana dil ve yabancı dil analizlerinin yardımı ile dilin doğasına, yapısına ve kullanımına ilişkin kavramlar; bir sistem olarak dilin bileşenleri; dil bilimsel edinç ve edim, dil bilimin alt dalları, dil bilgisi türleri, dil evrenselleri, dilsel yaratıcılık, dil bilimsel nedensizlik, işaret dilleri, yapay diller ve canlılar arası iletişim; beyin ve dil, yanallaşma ve ellilik, dilin evrimi, insan dili işleyiş modelleri, dil kullanımı ve dil bozuklukları ile ilgili araştırmalar (örneğin; Eş zamanlı dinleme testi, bölünmüş beyin, WADA testi); sesbilgisi, akustik, duyuşsal ve söyleyiş sesbilgisi, konuşma organları, sesbirim, ünlü ve ünsüz harfler, uluslararası sesbilim alfabesi, çift ünlü, üçlü ünlü, söyleyiş şekli ve yeri; sesbilim, ses örnekleri, benzeşim, benzeşmezlik, bağlama, ünsüz harf kümeleri, sessiz harfler, parçalar üstü, vurgu ve ezgi; anlambilimi, anlam bileşenleri çözümlemesi, anlamsal ilişkiler, anlamsal ilinti, anlam ve gönderme, eşdizimlilik.
ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA

Ders Kodu

ELTE207

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Öğrenciler İngiliz dili eğitimi alanından seçilen güncel çalışmaları irdeleyerek özetleyebilme ve/ veya raporlayabilme; çalışmaları kendi bağlamı çerçevesinden inceleyebilme ve bilginin yerelleştirilmesi; aynı konuda farklı görüşleri savunan metinleri karşılaştırma ve bunları sentezleyerek kendi özgün metinlerini üretebilme gibi beceriler edineceklerdir. Ders boyunca öğrenciler kapsamlı araştırma ve okumadan sonra kapsamlı sunumlar yapacaklardır. Başarılı örnek sunumlar içerik uygunluğu, organizasyon, vücut dili ve görsel veriler açısından incelenecektir. Bu ders ayrıca öğrencilerin iş sektörü ile ilgili sözlü ve yazılı dil becerilerini kapsayan mülakat teknikleri, sosyalleşme, telefonda konuşma, bilgi sunma, toplantı ayarlama ve özgeçmiş yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu ders sonuna kadar, öğrenciler okuma ve yazma konusunda çok daha özgüvenli olacaklardır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ELTEXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Dördüncü Dönem
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

Ders Kodu

EDUC222

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eğitim; millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21. yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefler, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları.
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

EDUC227

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçlarının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlilik ve güvenlirlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması, anlatı araştırması, raporlaştırma (bilimsel bir yazsının düzenlenmesi, bilimsel bir yazının bölümleri, genel yazım kuralları, tablolar, şekiller, ekler, aktarmalar, kaynak gösterme, kısaltmalar.
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EDUCXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FAKÜLTE SEÇMELİ
İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Ders Kodu

ELTE202

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ENGLISH TEACHING PROGRAMS
İNGİLİZ EDEBİYATI-II

Ders Kodu

ELTE204

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
İngiliz ve Amerikan edebiyatı ve orijinal yazım dili İngilizce olan edebiyatın farklı dönemlerinden yazar ve eserler; İngilizce yazılmış edebiyatın dönemleri ve temel akımları, çeşitli dönemlere ait örnek metinler kullanılarak bu edebiyatlardaki temel kavramlar, terimler, teknikler ve edebi, felsefi ve bilimsel akımlar. Ders, sekiz yarıyıllık bilim dalının bir bölümünü temsil eder. Bu bilim dalı, Anglo-Saxon başlangıcından günümüze dek İngiliz edebiyatı olgusun tarihsel gelişimine odaklanır. Bu bölüm edebiyatın 20. yüzyılın ilk yarısında İngiltere’deki gelişimini, Edwardyen edebiyat, Modernizmin doğuşu, deneysel kurgu, geleneksel edebiyat, İngiliz şiir ve tiyatrosunu içerir. Öğrenciler dönemin özelliklerini, edebi gelenekleri ve türleri, başlıca yazarlar ve büyük eserler ile söz konusu dönemlerdeki edebi etkileşim ve süreklilik hakkında bilgi sahibi olur.
DİLBİLİM-II

Ders Kodu

ELTE206

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Dil öğrencilerinin verileri üzerine yanlış çözümlemesi, durum çalışması ve karşılaştırmalı ana dil ve yabancı dil analizleri ve dilin doğasına, yapısına ve kullanımına ilişkin kavramlar; biçimbilgisi: bağımlı ve bağımsız biçimbirim, karmalar, çekim ve türetim biçimbirimleri, biçimbirimsel analiz, biçimbilgisel dil tiplendirmesi, sözcüklerin hiyerarşik iç yapılarının incelemesi, biçimbilimsel sesbilim değişkenligi; sözdizimi: sözcük ulamları, öbek, tümcecik, tümce yapıları, dönüşümlü üretimsel dil bilgisi, yönetim ve bağlama, minimalist program, üye yapısı, rol; edimbilim: gösterim, sezdirim, konuşma ilkeleri, sözeylem ve incelik; toplumdilbilim; ağız, kesit, biçem; söylem: metinsellik ölçütleri, bağlaşıklık ögeleri, söylem bağlantıları, işlevler, söylem durumu, kurumsal söylem. Dil bilim dersi alnın en temel ve önemli derslerinde biridir.
DİL EDİNİMİ

Ders Kodu

ELTE208

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Birinci ve ikinci dil edinimi kuramları (davranışçılık, doğuştanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller, etkileşimsel yaklaşım); ana dil ile erek dilin gelişim evreleri ve süreçleri; durum çalışmaları, bütünce verilerinden ana ve erek dil kullanımlarının karşılaştırmalı çözümlemesi, sınıf içi ikinci dil etkileşiminin kayıtları ve çevriyazısı aracılığıyla çocuklardaki ve yetişkinlerdeki ikinci dil ediniminin karşılaştırması, ana dil ediniminde gelişim aşamaları, ikinci dildeki biçim-sözdizimsel gelişim evreleri, ikinci dil edinimi süreçleri, ikinci dil ediniminde öğrenen özellikleri ve nihai kazanımdaki bireysel farklılıklar (örneğin; kişilik etkisi, dil yeteneği, zekâ, edinim yaşı, motivasyon ve tutum, öğrenen tercihleri ve inançları), ikinci dil ve yabancı dil öğrenim bağlamlarının farklılığı (örneğin: doğal ve örgün eğitim ortamları).
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ELTEXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Beşinci Dönem
SINIF YÖNETİMİ

Ders Kodu

EDUC301

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı, öğretmenin öğretimi sırasında öğrencisini daha iyi tanımasına, onu daha iyi motive etmesine, onunla daha iyi iletişim kurmasına, zamanını daha iyi kullanmasına, sınıfta çıkabilecek disiplin sorunlarına daha iyi çözümler getirmesine, sınıf ortamını daha iyi düzenlemesine, sınıf içi etkinliklerini fonksiyonel planlamasına yardımcı olacak bilgiler içermektedir. Özellikle öğretmen adaylarının bu ders aracılığıyla edineceği bilgileri ileride sınıf ortamında alan bilgisi yeterlilikleri ve mesleki sorumluluklarını daha iyi yerine getirme becerisi ile birleştirmesi öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesini garantileyecektir. Ayrıca, sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi ve her sınıfa yönelik sınıf organizasyonu oluşturabilme.
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK

Ders Kodu

EDUC323

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
MORALITY AND ETHICS IN EDUCATION
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EDUCXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FACULTY ELECTIVE
ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ-I

Ders Kodu

ELTE301

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Erken yaş dil öğrenenleri (5-12 yaş) ile diğer yaşlardaki öğrenenler arasındaki farklar (dil yapısı, becerileri ve alt becerilerinin öğrenimi açısından) ve erken yaş öğrenenleri hakkında yanlış bilinenler; erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemleri (görsel, işitsel ve duyuşsal) ve stratejileri (örn.: üstbiliş, biliş, sosyoduyuşsal); kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için aktiviteler (örn.: yapboz, hikâye, oyun ve benzetim), görsel-işitsel araçlar (örn.: resim, gerçek nesneler, karikatür, kukla ve şarkılar) geliştirilmesi; öğrenenlerin dil seviyelerine ve bilişsel, duyuşsal gelişimlerine uygun öğretim noktalarının seçimi, sıralaması, materyal uyarlaması ve değerlendirmesi. Küçük yaş grupları ile çalışırken kullanılabilecek aktiviteler, oyunlar ve şarkılar ders süresince uygulamalı bir şekilde işlenecek ve tartışılacaktır
İNGİLİZ DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ-I

Ders Kodu

ELTE303

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, dil öğretimin genel ilkleri, değişik dil öğretim yöntemlere göre ders planı oluşturma tekniklerini, ders planı hazırlama ve sınıf içi etkinlikler konusunda pratik önerileri, dinleme, konuşma, sesletim, okuma, yazama, sözcük bilgisi ve dilbilgisi öğretiminin farklı evrelerini ve tekniklerini; dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen gruplar için geliştirilmesini; farklı yeterlilik düzeylerine uygun ders planlama ilke ve tekniklerini, dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileriyle ilgili ders planı hazırlama ve uygulamayı, dil işlevleri ile ilgili ders planı hazırlama ve uygulamayı içermektedir. Bu dersin önemli işlevlerinden biri, öğrencilere ders öğretme, sınıf yönetimi, sınıf etkinlikleri etkili hale getirme becerilerini kazandırmaktır.
DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ-I

Ders Kodu

ELTE305

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Dil öğretiminde edebiyatın kullanımına odaklanılır; İngiliz ve Amerikan edebiyatı eserlerinden ve orijinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen kısa hikâye ve roman örnekleri ve bu iki türün diğer türlerden farklı özellikleri; her dil düzeyinde gençler ve yetişkinlerle edebiyat kullanımına değişik yaklaşımlar; edebiyat ve dil öğretiminin bu iki edebî türde (kısa hikâye ve roman) kuram ve uygulama boyutunda bütünlenmesi, edebî metinlerin içerik zenginliği ve dilsel özellikler dikkate alınarak incelenmesi; kültür öğretimi yöntemlerinin kısa hikâye ve roman kullanımı yoluyla belirtilen alanlarda incelenmesi: karşılaştırmalı ve karşıtsal açıdan ana ve erek dil ve kültüründeki nesne ve ürünler; atasözleri ve deyimler, kültürel değerleri taşıyan kalıplaşmış ifadeler; toplumsal yapılar, roller ve ilişkiler; gelenekler/görenekler/âdetler; inançlar, değerler, yasaklar ve tabular, toplumlara özgü batıl inançlar; siyasi, tarihî ve ekonomik özgeçmiş; kültürel kurumlar; mecazi/ çağrışımsal yan anlam, mizah kullanımı.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ELTEXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Altıncı Dönem
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

EDUC224

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde puanlarının analizi; değerlendirme ve not verme. Eğitimde kullanılan sonuç ve süreç odaklı ölçme araçlarının özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan ölçme araçlar (çoktan seçmeli testler, yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası , proje ve performans ödevleri, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, tutum ölçekleri), bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor davranışların ölçülmesi.
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

Ders Kodu

EDUC410

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Eğitim sistemlerinin oluşumu ve Türk eğitim sisteminin yapısı; Türk eğitim sistemini düzenleyen temel yasalar; Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı örgütü; Türk eğitim sisteminde öğretim kademeleri; Türk eğitim sisteminde insan gücü, fiziki, teknolojik ve finansal kaynaklar; Türk eğitim sisteminde reform ve yenileşme girişimleri; örgüt-yönetim teorileri ve süreçleri; sosyal bir sistem ve örgüt olarak okul; insan kaynağının yönetimi; öğrenci özlük işleri; eğitim ve öğretimle ilgili işler; okul işletmeciliğiyle ilgili işler; okul, çevre, toplum ve aile ilişkileri; Türk eğitim sistemi ve okulla ilgili güncel tartışma ve yönelimler, eğitim ekonomisi ve planlaması, okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atanması okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve yönetimde ilgili işler gibi konular.
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EDUCXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FACULTY ELECTIVE
ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ-II

Ders Kodu

ELTE302

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Erken yaş dil öğrenenleri (5-12 yaş) ile diğer yaşlardaki öğrenenler arasındaki farklar (dil yapısı, becerileri ve alt becerilerinin öğrenimi açısından) ve erken yaş öğrenenleri hakkında yanlış bilinenler; erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemleri (görsel, işitsel ve duyuşsal) ve stratejileri (örn.: üstbiliş, biliş, sosyoduyuşsal); kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için aktiviteler (örn.: yapboz, hikaye, oyun ve benzetim), görsel-işitsel araçlar (örn.: resim, gerçek nesneler, karikatür, kukla ve şarkılar) geliştirmesi; öğrenenlerin dil seviyelerine ve bilişsel, duyuşsal gelişimlerine uygun öğretim noktalarının seçimi, sıralaması, materyal uyarlaması ve değerlendirmesi; erken öğrenen sınıfları için duyacağı sınıf yönetimi teknikleri. Katılımcıların kelime ve dilbilgisi öğretme amaçlı materyal hazırlayıp sunmaları; ayrıca çocuklar için hazırlanmış bir ders kitabını incelemeleri gerekmektedir.
İNGİLİZ DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ-II

Ders Kodu

ELTE304

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
ELTE303 dersinin devamı olan bu ders, dil öğretimin genel ilkleri, değişik dil öğretim yöntemlere göre ders planı oluşturma tekniklerini, ders planı hazırlama ve sınıf içi etkinlikler konusunda pratik önerileri, dinleme, konuşma, sesletim, okuma, yazama, sözcük bilgisi ve dilbilgisi öğretiminin farklı evrelerini ve tekniklerini; dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen gruplar için geliştirilmesini; farklı yeterlilik düzeylerine uygun ders planlama ilke ve tekniklerini, dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileriyle ilgili ders planı hazırlama ve uygulamayı, dil işlevleri ile ilgili ders planı hazırlama ve uygulamayı içermektedir. Bu dersin önemli işlevlerinden biri, öğrencilere ders öğretme, sınıf yönetimi, sınıf etkinlikleri etkili hale getirme becerilerini kazandırmaktır.
DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ-II

Ders Kodu

ELTE306

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Dil öğretiminde edebiyatın kullanımına odaklanılır; İngiliz ve Amerikan edebiyatı eserlerinden ve orijinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen şiir ve tiyatro oyunu örneklerinin analizi ve bu iki türü diğer edebî türlerden ayıran özellikler; edebî metinlerin içerik zenginliğine dikkat çekecek etkinlikler; şiir ve tiyatro oyunu kullanımı ve kültürel ögelerin öğretimi: karşılaştırmalı ve karşıtsal açıdan ana ve erek dil ve kültüründeki nesne ve ürünler; atasözleri ve deyimler, kültürel değerleri taşıyan kalıplaşmış ifadeler; toplumsal yapılar, roller ve ilişkiler; gelenekler/görenekler/âdetler; inanç, değerler, yasaklar ve tabular, toplumlara özgü batıl inançlar; siyasi, tarihî ve ekonomik özgeçmis; kültürel kurumlar; mecazi/ çağrışımsal yan anlam, mizah kullanımı gibi kapsamlar tartışılacaktır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ELTEXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Yedinci Dönem
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EDUCXX5

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FACULTY ELECTIVE
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I

Ders Kodu

ELTE451

Kredi

5

Teorik Saat

2

Pratik Saat

6

AKTS

10
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DERS İÇERİĞİ GELİŞTİRME

Ders Kodu

ELTE453

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
İngilizce öğretiminde ders içeriği ve gereçleri tasarımı teori ve ilkeleri (örn.: İngilizce öğretiminde içerik ve gereç seçimi, uyarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi) ve İngilizce ders kitabı kullanımına taraf ve karşıt olan temel görüşler; yöntem, ideoloji ve ders kitabı yazarı arasındaki ilişki; ders içeriği ve gereçlerinin seçimi ile ilgili format: öğrencinin dil yeterliliği, öğrenilebilirlik, kullanım kolaylığı, kültürel içerik, iletişimsel etkileşimin uygunluğu ve dil kullanımı, öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenle etkileşimde bulunmasına yardımcı olan bütünce bazlı otantik, gerçek dünya bağlamında konuşlanmış gereçler; dil öğretimi için gereç uyarlaması ve geliştirilmesi, belirli öğrenme ihtiyaçlarına ve öğretim ortamlarına göre ders kitabı gereçlerinin uyarlanması, İngilizce öğretmeni adaylarının kendi öğretme gereçlerini ve yardımcı gereçleri uygun yönteme, öğrenci seviyesine, ihtiyaçlarına ve mevcut okul ortamına göre tasarlamaları; İngilizce içerik ve gereç değerlendirmesi, İngilizce ders kitabının İDÖ sınıf ortamında kullanımı ile ilgili dil gereçleri ve ders kitabı değerlendirme kriterleri ve içerik ve gereç tasarımı üzerine güncel İDE yöntemleri.
ÇEVİRİ

Ders Kodu

ELTE455

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders kapsamında farklı metin türlerinde Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe çeviriler önerilmek- tedir; çeviri sürecinde dil bilgisel yapı ve bağlam ilişkisi incelenir; öğretmen adaylarının iki dil ara- sındaki benzerlik ve farklılıklara ilişkin farkındalıklarının artırılması amaçlanır; çeviri yaklaşımları ile metin türleri arasındaki uyum vurgulanır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ELTEXX5

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELEVTIVE
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Ders Kodu

SOWO100

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
Topluluk, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramlarının ne olduğu; sosyal sorumluluk projeleri sosyal ve kültürel değerler açısından güncel sosyal problemleri tanımlamak ve ihtiyacı belirlemek; Belirlenen sosyal sorunların çözümü için projeler geliştirmek, hazırlamak ve bu projelere katılmak (fon yaratma, reklam, sosyal kampanyalar, kurumlar için grup faaliyetleri); bireysel ve grup sosyal sorumluluk projelerini geliştirmek, hazırlamak ve katılmak (okullar, hastaneler, belediyeler, dernekler, organizasyonlar vb.) gönüllü katılım; Çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılmak; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi seyirci, konuşmacı veya düzenleyici olarak bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve bu etkinliklere katılmak; Sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, topluma hizmet uygulamalarının çevrede yarattığı etkinin sonuçlarının değerlendirilmesi.
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA

Ders Kodu

SPED420

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Özel eğitimle ilgili temel kavramlar; özel eğitimin ilkeleri ve tarihsel gelişimi; özel eğitimle ilgili yasal düzenlemeler; özel eğitimde tanı ve değerlendirme; öğretimin bireyselleştirilmesi; kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri; ailenin eğitime katılımı ve aileyle işbirliği; farklı yetersizlik ve yetenek gruplarının özellikleri; farklı gruplara yönelik eğitim yaklaşımları ve öğretim stratejileri; sınıf yönetiminde etkili stratejiler ve davranış yönetimi; zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedelsel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, eğitim ile ilgili aile ve personelin dikkat etmesi gerekenler, ülkemizde özel eğitimin durumu, kurum ve kuruluşlar, kaynaştırma, kaynaştırmanın tarihçesi, kaynaştırma ile ilgili kanun ve yönetmelikler, kaynaştırmada görev alan personelin görevleri, bireyselleştirilmiş eğitim planı.
Sekizinci Dönem
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EDUCXX6

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FACULTY ELECTIVE
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II

Ders Kodu

ELTE452

Kredi

5

Teorik Saat

2

Pratik Saat

6

AKTS

15
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMA

Ders Kodu

ELTE454

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
To introduce students to some fundamental testing theories and concepts in language testing and to show how these theories, concepts and precepts are applied in the testing of the four skills. Skills based test construction is the main focus of the practical element of the course with students designing and makiing their own test. International measurement and testing systems are explored as well as the pegging of tests to international measurement systems such as the CEFR. The descriptors of these international systems are used in the construction of tests and the writing of test items so that learners can adapt materials in their future careers in line with current standards.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ELTEXX6

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELEVTIVE
OKULLARDA REHBERLİK

Ders Kodu

GPSC423

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA’ye ilişkin temel kavram ve ilkeler, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA’nin tarihçesi, alanı ve dalları; kullanılan araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma kuramları, okul danışmanlığı modelleri (geleneksel ve gelişimsel), okul danışmanlığı yaklaşımları (kriz yönelimli, iyileştirici- çare bulucu, önleyici ve gelişimsel), geleneksel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri, geleneksel okul psikolojik danışmanının rol ve işlevleri, gelişimsel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri ve programı (Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı), temel hizmetleri/müdahaleleri ve gelişimsel okul danışmanının rol ve işlevleri; REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA’de gelişimsel ve önleyici yaklaşımın amacı ve ilkeleri, gelişimsel yaklaşımda yaşam becerileri eğitiminin önemi, pozitif genç gelişimi yaklaşımları ve önleyici yaklaşımda önleme düzeyleri (temel, ikinci ve üçüncü düzey).

Seçmeli Dersler

KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME

Ders Kodu

EGIT215

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamaları; bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin oluşturulması; kariyer planlama modeli, ilgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri; özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, CV formatı ve örnekleri, CV hazırlamada dikkat edilecek noktalar; kapak yazıları, tanıtım mektupları, iş görüşmesi, amaçları, yöntem ve türleri, görüşmeye hazırlık ve görüşme aşamaları; görüşmelerde karşılaşabilecek durumlar; soru tipleri, vücut dili-bedensel işaretler.
ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME

Ders Kodu

EDUC350

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Temel kavramlar ve tanımlar; düşünme organı olarak beyin, düşünme biçimleri ve düşünmenin gruplandırılması; istemsiz düşünme ve özellikleri; istemli düşünme ve özellikleri; istemli düşünmenin yöntemleri; eleştirel ve analitik düşünme; eleştirel ve analitik düşünmenin temel özellikleri ve kriterleri, eleştirel ve analitik düşünmenin aşamaları; eleştirel ve analitik düşünmeyi etkileyen faktörler; eleştirel ve analitik düşünmenin kapsamı; eleştirel ve analitik okuma; eleştirel ve analitik dinleme; eleştirel ve analitik yazma; eleştirel ve analitik düşünmenin felsefi temelleri; tümdengelim yöntemiyle mantıksal çıkarımlar yapmanın özellikleri; eleştirel ve analitik düşüncede ‘sistematik şüphe’ yöntemi, oluşturulan bir düşüncenin tutarlılığının sınananması ve bir dizi mantık kuralının uygulandığı, belirli esaslara göre düzenlenmiş bir süreç olarak eleştirel ve analitik düşünme.
İNGİLİZCE SÖZCÜK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

ELTE468

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu derste öğrenciler, sözcüklerin içyapılarını konusunda bilgi verebilecek ve öğrendiklerini sözcük öğretimine yansıtabileceklerdi. Ayrıca, öğrenciler sözcük dağarcığını geliştirebileceklerdir. İngilizce sözcük bilgisi, anlambilim ve söylem arasındaki ilişkileri analiz etmelerine ve İngilizce sözcükleri bütünleşik dil becerileri yaklaşımıyla öğretme becerilerinin geliştirilmesine odaklanır; öğrencilere İngilizce sözcük çeşitlerini, sözcük oluşturma biçimlerini ve sözcüklerin bağlam içinde farklı anlamlarını değerlendirme fırsatı verilir; sınıf içinde sözcük öğretiminin unsurları ve sınıfta kullanılabilecek çeşitli metin türleri, sözlük ve derlem gibi kaynaklar ve sözcük öğretimi teknikleri kapsanır; bu ders kapsamında ayrıca, İngilizce sözcük bilgisini ölçmede kullanılabilecek sınavlar ve öğrencilerin sözcük öğrenmelerini destekleyici öğretme/öğrenme stratejilerine odaklanılır.
BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ

Ders Kodu

BASH220

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı, bilimsel araştırmalarda karşılaşılan etik dışı davranışları ve bunlara karşı alınabilecek önlemlerin anlaşılmasını sağlamaktır. Derste bilimin doğası, neden en güvenilir bilgi edinme yöntemi olduğu ve güvenilirliğinin neden titizlikle korunması gerektiği tartışılır. Bilimsel faaliyette etik problemlerin anlaşılabilmesi için etiğin ne olduğu, etik teorileri gibi konuların yanı sıra, bilimsel araştırmada sık karşılaşılan etik dışı tavırlardan veriyi çarpıtma, veri uydurma, taraflılık, bir araştırmayı bölerek çok yayın yapma, intihal gibi olgular ve bunları önlemeye dönük yöntemler güncel örnekler verilerek incelenir. Derste ayrıca, editörlük, hakemlik ve etik, yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar, araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar işlenir.
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Ders Kodu

ELTE467

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu derste, dil öğretimindeki yeni gelişmeler, bu gelişmelerin dil öğretimine ve öğrenimine etkisi, yeni yaklaşımlara göre ders etkinlikleri ele alınacaktır. Öğrencilerde, teknolojik gelişmelerin yabancı dil öğretimine etkisi konusunda farkındalık yaratılacak ve öğrencilerim yeni yaklaşımlara göre ders planlaması yapabileceklerdir. İngiliz Dili Öğretiminde ders tasarımı, ikinci/yabancı/uluslararası/özel amaçlı/ akademik dil olarak İngilizce gibi farklı öğrenci ihtiyacına uygun yaklaşımlar; yapılandırmacı yaklaşım, içerik odaklı, görev odaklı, sorun odaklı, bütünce odaklı dil öğretimi, çoklu zekâ ve bütüncül dil yaklaşımı gibi güncel uygulamalar; ikinci/yabancı dil öğretimi ve dil öğretiminde kültürün önemi, teknolojinin dil sınıflarında kullanımı, gelişen dünyada iletişimin yeri ve kültürler arası etkileşim gibi konular dersin içeriğini oluşturacaktır.
DİL VE TOPLUM

Ders Kodu

TREG405

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, dilin toplum içindeki çeşitli fonksiyonlarını, dilin farklı toplum zümreleri tarafından kullanım özelliklerini göstermeyi ve ağız bilimi hakkında genel bir bilgi vermeyi amaçlamakta ve dil ile toplum arasındaki ilişkiyi irdelemek, toplumsal yapının dil, dilin de toplumsal yapı üzerindeki etkilerini tartışmak ve dilin toplum hayatındaki rolüne ilişkin gözlemler ve tartışmalar yapılabilmesini sağlamak amacını taşımaktadır. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; dilin toplumsal yapıdaki yadsınamaz önemini açıklamak, dilin, kimliğin bir sunumu olarak kullanımını değerlendirmek, dil olgusunun kültürlerarası boyutunu analiz edebilmek, söylemde kullanılan dili bir güç olgusu olarak çözümlemek, siyaset ve medya alanlarında dilin manipülatif kullanımını çözümleyebilmek gibi yeterliliklere sahip olacaklardır.
DİL VE KÜLTÜR

Ders Kodu

TREG406

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Kültür kavramı nedir? Kültürü olşturan etmenler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Kültürün kaynakları,yazılı ve sözlü kültür ürünleri. Kültür öğeleri, uygarlık kavramı, kültürün ulusal benlik, ulusal kişilik, kültürel kimlik ve kültürel kişilik oluşturmadaki rolü, Türkçe öğretiminde kültür aktarımı, kültür aktarımının yasal dayanakları, kültürel kimliğin geliştirilmesi, bir kültür unsuru olarak dil, dil ve kültür ilişkisi, dilin kültür taşıyıcı özelliği, dilin kültürü koruması ve geliştirmesi, yazınsal metinler yoluyla ulusal ve evrensel değerlerin aktarılması, Türk kültürünü aktaracak metinler ve bunların eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi, Türk tarihi, Türk kültürü ve Türkçe ilişkisi, dil sosyolojisi bakımından dil, kültür ve medeniyet bağlantısı, medeniyet-kültür ilişkisi ve iki kavramın farklı yönleri.
YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME

Ders Kodu

EDUC360

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Definition and scope of adult education; concepts related to adult education (continuing education, public education informal education, vocational education, etc.); The historical development of adult education in Turkey; approaches and models related to adult education; adults and learning; purpose of lifelong learning, scope and historical development; Lifelong learning applications in Turkish education system. With the concept of lifelong learning, scientific, entrepreneurial, technological, economic, social, cultural developments and free time in the best way to gain the habit of evaluating and providing the ability to develop skills; education, production, guidance and application activities carried out at various times and levels throughout life promoting economic, social, cultural and technological developments in the direction of adult interests, desires and abilities.
EĞİTİMDE DRAMA

Ders Kodu

EGIT346

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Drama ve yaratıcı dramanın temel kavramları (drama, yaratıcılık, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, İletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla, pandomim vb.); yaratıcı dramanın aşamaları, boyutları ve öğeleri; rol oynama ve doğaçlama; yaratıcı dramanın tarihçesi; toplumsal olaylar ve yaratıcı drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama basamakları; eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynaklar; yaratıcı drama ders planının hazırlanması ve uygulanması; dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısı. Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.
İNGİLİZCE DİL ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI

Ders Kodu

ELTE466

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course focuses on material design and effective use of teaching materials in EFL classes. To this end, activities such as the selection of suitable materials, the effective use of selected materials, the evaluation of samples of material and the how they are used will be discussed. At the end of the course, students will gain skills in selecting the right material and using the selected material effectively. The course consists of topics such as using area-specific instructional technologies; software types and their purposes; principles of design and development of materials to be used in teaching English; determining what sort of materials are needed, designing two and three dimensional teaching materials; worksheets; slides; VCD, DVD, MP3 and MP4 files and so on.
MEDYA OKURYAZARLIĞI

Ders Kodu

BOTE359

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Information literacy; the conscious use of the internet and social media; the effects of social media on individuals; the power of information dissemination and misleading; power of news dissemination; media and perception management; legal rights and responsibilities for the media and the internet; copyright; personality right; information confidentiality; privacy violation; language use in the media; value and quality analysis of news; popular culture; male and female roles in the media; consumer culture and advertisements; stereotyping in the media; media education media analysis; understanding media correctly; necessity of having media literacy, media literacy in the European Union; theoretical and practical approaches in the field of media literacy; Political view of media literacy; media literacy movement; adult learning of media literacy.
COMPARATİVE EDUCATİON

Ders Kodu

EDUC406

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencilerin Karşılaştırmalı eğitimin gelişimini, amaçlarını ve sorunlarını açıklama, eğitimi etkileyen etmenleri karşılaştırmalı olarak irdeleme, eğitim sorunlarını karşılaştırmalı olarak tartışmalarını sağlamaktır. Bu derste öğrencilerin Türk eğitim sistemi ile diğer eğitim sistemlerini karsılaştırmalı olarak ilişkilendirmeleri, karşılaştırmalı eğitimin gelişimi, amaçları ve sorunlarını tanımlayabilmeleri,eğitimi etkileyen etmenleri karsılaştırmalı olarak açıklayabilmeleri, eğitim sorunlarını karşılaştırmalı olarak tartışabilmeleri, Çesitli ülkelerin eğitim sistemlerini, Türk egitim sistemi ile karşılaştırarak benzerlikleri ve farklılıkları değerlendirebilmeleri beklenmektedir. Bu derste öğrenciler eğitim tarihi, eğitim felsefesi, eğitim politikaları, eğitim ekonomisi gibi disiplinleri de kullanarak farklı ülkelerin eğitim sistemlerini analiz edecekler ve disiplinlerarası yaklaşımdan da faydalanacaktır.
EDİMBİLİMİ VE DİL ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

ELTE463

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu derste, sesbilimi, sesbilgisi, biçimbilgisi, sözdizimi ve anlambilim gibi dilbilimin alanlarından biri olan Edimbilim, temel özellikleri ile ele alınacak ve dil öğretimine yansıması irdelenecektir. Dilin iletişim aracı olarak nasıl kullanıldığı üzerinde durulacaktır. Söz edimlerini oluşturan Düzsöz edimi, Edimsöz edimi, Etkisöz edimi gibi konuların yanında Nitelik, Nicelik, Bağıntı ve Tarz kurallarını içeren Konuşma İlkeleri ile İncelik ilkesi üzerinde kısaca durulacak ve bu bilgilerden dil öğretiminde nasıl yararlanılacağı tartışılacaktır. Kısaca, temel edimbilim kavramları ve modelleri hakkında bilgi; dil edimleri, konuşma ilkeleri, incelik kuramını İngilizce öğretimine uygulama; İngilizcedeki duruma bağlı sözcelerin öğretimi için malzeme hazırlama gibi konular bu dersin konularını oluşturacaktır.
MİKRO ÖĞRETİM

Ders Kodu

EDUC354

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

4
Etkili öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; öğretmenlerin mesleki yeterlik, tutum, rol ve davranışları; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sınırlılıkları; konuya uygun aktif öğrenme etkinlikleri hazırlama; sınıfta örnek ders anlatma uygulamaları; ders sunumlarının videoya kaydedilmesi; kayıtlardan yararlanarak dersin değerlendirilmesi; hazırlanan etkinliklerin ve ders anlatımlarının geliştirilmesi. Sınıf ortamlarında hangi öğretim becerilerine sahip olabileceğini fark etme, öğretimi planlama ve uygulamada pratik bilgi ve beceriler kazanma. Mikro öğretim uygulamaları öğrencilerin sınıfta plan hazırlayıp, ortam, araç-gereç ve materyalleri düzenleyip ders sunma ve sunumların öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden değerlendirilmesi. Labaratuar ve deney ortamı sağlama, kayıt cihazlarının kullanılması, anında geri bildirim alma, yaparak yaşayarak öğrenme.
KAPSAYICI EĞİTİM

Ders Kodu

EGIT352

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Kapsayıcılık ve kapsayıcılığın içeriği; kapsayıcı eğitim: tanımı, içeriği ve önemi; kapsayıcı eğitimin hukuki dayanakları; ulusal ve uluslararası mevzuat; kapsayıcı eğitimde yaklaşım ve standartlar; kapsayıcı eğitimde öğretmen rolleri; kapsayıcı öğretim programı ve materyalleri; kapsayıcı eğitimde tutum ve değerler; kapsayıcı okul ve sınıf; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırlama; kapsayıcı eğitim uygulamaları: öğrencileri farklılaştıran özellikler, etkili iletişim, kullanılan dil, psiko-sosyal destek, öğretimi farklılaştırma ve örnekler, yöntemler ve teknikler, öğretimi planlama, ders materyallerinde kapsayıcılık ve kapsayıcı etkinliklerin seçimi; ders tasarlama uygulamaları; eğitimde “kapsayıcılık” yaklaşımı; toplumda dezavantaja sahip tüm grupları (dini, etnik ve kültürel azınlıklar, göçmen, mülteci ve sığınmacılar, kızlar, düşük gelirli aileler, engelliler, AIDS hastaları, vb.) içine alacak kapsayıcılık eğitimi
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DERS İÇERİĞİ GELİŞTİRME

Ders Kodu

ELTE453

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
İngilizce öğretiminde ders içeriği ve gereçleri tasarımı teori ve ilkeleri (örn.: İngilizce öğretiminde içerik ve gereç seçimi, uyarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi) ve İngilizce ders kitabı kullanımına taraf ve karşıt olan temel görüşler; yöntem, ideoloji ve ders kitabı yazarı arasındaki ilişki; ders içeriği ve gereçlerinin seçimi ile ilgili format: öğrencinin dil yeterliliği, öğrenilebilirlik, kullanım kolaylığı, kültürel içerik, iletişimsel etkileşimin uygunluğu ve dil kullanımı, öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenle etkileşimde bulunmasına yardımcı olan bütünce bazlı otantik, gerçek dünya bağlamında konuşlanmış gereçler; dil öğretimi için gereç uyarlaması ve geliştirilmesi, belirli öğrenme ihtiyaçlarına ve öğretim ortamlarına göre ders kitabı gereçlerinin uyarlanması, İngilizce öğretmeni adaylarının kendi öğretme gereçlerini ve yardımcı gereçleri uygun yönteme, öğrenci seviyesine, ihtiyaçlarına ve mevcut okul ortamına göre tasarlamaları; İngilizce içerik ve gereç değerlendirmesi, İngilizce ders kitabının İDÖ sınıf ortamında kullanımı ile ilgili dil gereçleri ve ders kitabı değerlendirme kriterleri ve içerik ve gereç tasarımı üzerine güncel İDE yöntemleri.
SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ders Kodu

EGIT365

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri; geleneksel yaklaşımlara dayalı araçlar: Yazılı sınavlar, kısa cevaplı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar; öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar: Gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kâğıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, tutum ölçekleri; öğrenci başarısının değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar; öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ve not verme. Sınıf içi durum değerlendirme teknikleri. Etkili bir öğretim için öğretmenlerden beklenenler, öğrenci özellikleri ve değerlendirilmesi. Tanımaya yönelik değerlendirme, biçimlendirmeye yönelik değerlendirme, yapılandırmacı değerlendirme. Program yeterliliklerinin belirlenmesi. Program geliştirme ve ölçme değerlendirme birimi.
Dünya İngiliz Dilleri ve Kültürü

Ders Kodu

ELTE462

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
.
BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Ders Kodu

EGIT361

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Temel kavramlar ve tanımlar; bağımlılık türleri (alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı (sigara,uyuşturucu …vb), oyun ve teknoloji bağımlılığı vb.); bağımlılığın nedenleri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile faktörleri, kişinin birlikte olduğu akran grubu ve toplumsal bağlamda risk etmenlerinin ne olduğu; bağımlı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerilerinin nasıl olduğu ve geliştirilebileceği; bağımlılıktla mücadele sürecinde sosyal hizmetin rolü; bağımlılık ile ilgili modeller; bağımlılıkila ilgili önleme çabası; bağımlılığın sonuçları; bağımlılık ile mücadelede ulusal politikaların neler olduğu ve strateji yöntemleri; yeniden uyum sürecinin nasıl organize edilmesi gerektiği ve bu süreçte rol alması gereken aile, okul, sağlık ve sosyal hizmetler biriminin görev ve sorumluluklarının neler olduğu.
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ

Ders Kodu

REPD228

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Kavramsal çerçeve: Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımı ve sınıflandırılması; değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri; karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamaları; karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürü; eğitim felsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleri; modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim; insani-kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi; türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler, türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları; karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmen.
TEKNOLOJİ VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

Ders Kodu

BOTE362

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
TEKNOLOJİ VE YETİŞKİN EĞİTİMİ
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ

Ders Kodu

EGIT325

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Çocuk psikolojisinin temel terimleri, kavramları, tanımları, tarihçesi ve yöntemleri; doğum öncesi gelişim; doğum öncesi gelişimi etkileyen faktörler: çevre ve kalıtımın önemi; doğum sonrası gelişim: doğum sonrası gelişimi etkileyen faktörler: çevrenin özellikleri, ailenin özellikleri; gelişim kuram ve kuramcıları; bebeklik dönemi gelişim alanları ve özellikleri; ilk çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; son çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; aile yapısı içinde çocuk; okul sistemi içinde çocuk; çocukluk dönemi uyum ve davranım problemleri; problemlerle başa çıkma yöntem ve stratejileri; özel gereksinimleri olan çocuklar; özel gereksinimleri olan çocukların özellikleri; özel gereksinimi olan çocuklara yönelik yaklaşımlar; özel gereksinimli çocukların gereksinimlerine yönelik verilen destek hizmetler.
İNGİLİZCE DERS KİTABI İNCELEMESİ

Ders Kodu

ELTE464

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
İngilizce Ders Kitabı İncelemesi dersinde öğrencilere ders kitabı değerlendirme becerisini kazandırmak hedeflenmektedir. Bu derste, ders kitabında olması gereken fiziksel, eğitsel, görsel tasarım ve dil anlatım özellikleri ve standartlar; ders kitaplarının içeriklerinin programa uygunluğu; mevcut ders kitaplarından bazılarının içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkı, öğretimde kullanım kolaylığı vb. açılardan incelenmesi gibi konulara yer verilecektir. İyi bir yabancı dil ders kitabının özelliklerinin neler olduğu ve yabancı dil ders kitaplarının incelenmesi için ders kitabı kontrol listelerinden nasıl yararlanılacağı irdelenecektir. Çeşitli öğretim yöntemlerine paralel olarak yazılmış ders kitaplarından örnekler sunulacak ve geleneksel yabancı dil ders kitaplarıyla iletişimsel yaklaşımlar doğrultusunda yazılmış ders kitapları karşılaştırılacaktır.
ÇEVRE EĞİTİMİ

Ders Kodu

SOEG102

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Çevre bilimi ile ilgili başlıca terimler ve kavramlar. Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, toprak ve su kaynakları, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurum ve kuruluşlar; ilkokul programlarında çevre eğitimi. Besin zinciri ve besin ağı. Ekolojik etki. Su ve doğa kaynakları. Ekolojik konu ve sorunlar. Çevre bilinci. Dünyanın büyük eko sistemleri: karasal eko sistemler (ormanlar, maki, çayırlar, çöller), sucul eko sistemler (denizel su eko sistemler, akarsu ekosistemleri, durgun su eko sistemleri).
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM

Ders Kodu

EGIT359

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları: sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünde sürdürülebilirlik, toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik, eğitim ve sürdürülebilirlik, insanlığın geleceği ve sürdürülebilirlik, göç, yoksulluk ve eşitsizlik, sürdürülebilir çevre, ekoloji, küresel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik, doğayla uyum içerisinde sürdürülebilir toplum, nüfus, ekonomik sistem ve doğal çevre, teknololjik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları, ve çevre, sosyal sorumluluk çalışmaları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik, insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi, sürdürülebilir kalkınma ile ilgili temel kavramlar, sürdürülebilir kalkınmanın çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları, sürdürülebilir kalkınmanın eğitime katkısı, Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma için eğitim stratejik planı, küresel çevre problemleri ve eğitimin rolü.
ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ

Ders Kodu

REPD342

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Çocuk istismarı ve ihmaline ilişkin temel kavramlar; çocuk hakları, çocuk istismar ve ihmalini açıklamaya yönelik kuramlar ve modeller, çocuk istismarı ve ihmalinin çocuk üzerindeki etkileri, çocuğa terapötik yardım süreci; çocuk istismarı ve ihmaline ilişkin psiko-eğitsel programlar (birinci, ikinci ve üçüncü düzeyde programlar ve amaçları), çocuk istismarı ve ihmaline ilişkin yasalar, çocuk istismarı ile ilgili araştırmalar. Çocuk istismarı türleri (fiziksel, cinsel, duygusal, ihmal, sömürü), çocuk istismar ve ihmali konusundaki risk faktörleri (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, aile yapısı ...vb), çocuk istismarı ile ilgili mitler, kurban profilleri, istismarcı profilleri, çocuk istismar ve ihmali önleme programları ve dünyadaki çocuk istismarı ve ihmali yaygınlık oranları.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.