Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Süre 4 Yıl
Başvur
CIU-biyomedikal-muhendisligi-programi-3 CIU-biyomedikal-muhendisligi-programi-1 CIU-biyomedikal-muhendisligi-programi-2

Bölüm Hakkında

Makine Mühendisliği, mühendislik disiplinleri arasında en kapsamlı dallardan birisidir. Isı enerjisi, imalat, endüstriyel makineler ve aletler, ısıtma ve soğutma sistemleri, her türlü ulaşım makineleri ve benzeri birçok alanda çalışma olanağI içermektedir. Mevcut teknolojileri kullanarak yeni makineler tasarlamak, yeni uygulama alanlarına uyarlamak, bunların imalatına katkı koymak, ayrıca yeni teknolojiler geliştirmek bu bölümde okumak isteyen öğrencilerin temel hedefleri arasındadır.

Zorunlu yaz stajı, teknik geziler, firma mühendisleri veya yöneticileri tarafından dönem içi verilen seminerler Makine Mühendisliğinin geniş uygulamaları hakkında bilgi edinme olanağı sağlamaktadır. Üniversite tarafından düzenlenen yıllık kariyer günleri öğrencilere kendi ilgi alanlarını daha iyi anlama ve buna göre seçmeleri gereken uzmanlık derslerini seçme hususunda yardımcı olacaktır.

Eğitim Olanakları

Makine Mühendisliği Bölümüne bağlı olan tüm lisans programları öğrencilere yaz staj programlarında deneyim kazanmalarını sağlar. Eğitim süresi boyunca, öğrenciler son derece modern olan akıllı dersliklerde ders görürler. Ayrıca, öğrencilerimize, en son teknoloji ile donatılmış laboratuvar ortamında araştırma ve uygulama olanağı tanınmaktadır. Program çerçevesinde düzenli aralıklarla kariyer günleri düzenlenmektedir. Bu kapsamında öğrenciler, sektörün seçkin profesyonelleri ile kampüs ortamında buluşarak birebir bilgi alışverişinde bulanabilir ve bir tartışma ortamında profesyonellerin tecrübelerinden yararlanabilmektedir.

insaat-muhendisligi-doktora

Kariyer Olanakları

Makine Mühendisliği, bugün pek çok mühendislik ve uzmanlık alanının temelini oluşturmaktadır. Bu sebeple makine mühendisliği kapsamında eğitim almış olan mezunlarımız sektörün farklı alanlarda uzmanlaşabilmektedirler. Başta otomotiv, havacılık, enerji dönüşüm, otomasyon, imalat, çevre kontrolü ve biyo-teknoloji olmak üzere mezunlarımız çeşitli alanlarda çalışabilecek altyapı birikimine sahiptirler. Son olarak, makine mühendislerimiz, çalışma alanlarında, çevre bilinci ve mesleki etik uyarınca hareket etmeleri için eğitilmiştirler. Bu çerçevede öğrencilerimiz gerçekleştirdikleri tasarım ve uygulamada bu konulara özel hassasiyet göstermeleri konusunda eğitilmektedirler. 

İletişim

Mühendislik Fakültesi
Bilim ve Teknoloji Merkezi, ST 226
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2401
Fakülte E-posta: secretary-fe@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mustafa DAĞBAŞI
Bölüm Başkanı E-posta: mdagbasi@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
GENEL KİMYA

Ders Kodu

CHEM110

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Mühendislik ve eczacılık fakültesi öğrencileri için verilen bu derste öğrenciler kimyanın temel kurallarını, maddeleri ve yapılarını öğreneceklerdir. Bu ders madde türleri, ölçüm birimleri, maddelerin özellikleri; atom ve atom kuramı, atomun bileşenleri , periyodik tabloya giriş, moleküller ve iyonlar, iyonik bileşiklerin formülleri, iyonik bileşiklerin isimlendirilmesi; atom kütlesi, mol kavramı, kimyasal formüllerde kütle ilişkileri; gazlar ölçümleri, ideal gaz yasası, gaz hukuk hesaplamaları, gazlarda stokiometri, gaz karışımları: kısmi basınçları ve Atom spektrumları, hidrojen atomu, kuantum sayıları, atomik yörüngeler; şekil ve boyutları; atomların elektron yapılandırılması; orbital diagramları; moleküllerde polarite; ısı akış, ısı akışı ölçümleri, Kalorimetre, entalpi, termo-kimyasal denklemler, oluşum entalpileri, termodinamiğin birinci yasası, sıvılar ve katılar konularını kapsamaktadır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

CMPE101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bilgisayara Giriş dersi genel olarak bir bilgisayar sisteminin nasıl çalıştığını ele alır. Bu bağlamda dersi iki kısımda incelemek mümkündür: Kısa bir bilgisayar tarihçesi de içeren dersin ilk bölümü, bilgisayar sistemi bileşenlerinin tarihini, temel kavramlarını ve terminolojisini, temel donanım ve yazılım bileşenlerinin terminolojisini ve entegrasyonunu sunar. Öğrenciler bilgisayar biliminde kullanılan kısaltma ve terminolojilerin yanı sıra, ilk bölümlerde donanım kısmı hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. İşlemcinin nasıl işlediği, işlemci, hafıza ve ikincil sistemlerin nasıl bağlandığı ile bilgisayar donanım kurulumu da dersin içeriğindedir. Laboratuvar derslerinde ise temel bilgisayar kullanımı ile ofis programları (MS Word, Excel) ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise, problem çözme yaklaşımları, bileşenleri ve bilgisayar programları, akış şeması yapımı ve modüler programlama konularında temelleri tartışılmıştır. C programlama dilinin temelleri de sunulmaktadır.
MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ

Ders Kodu

CVLE101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

4
Bu derste en cok kullanılan bilgisayar destekli tasarım (CAD-bilgisayar destekli çizim) programını kullanarak, CAD arayüzü, temel çizim komutlarının kullanılması, koordinat sisteminin tanıtılması şekilleri düzenleme (döndürme, ölçekleme, yer değiştirme), çizimlere ölçek, ölçü ve yazı ekleyebilme, malzeme kalıplarının uygulanması, 2 boyutlu ve 3 boyutlu teknik çizimlerin yapılmasını, ortografik ve izometrik çizim tekniklerinin uygulanmasını, görselleştirme ve grafik problemlerin çözülmesi, kesit alma, ve dersin ikinci yarısında el çizimi kullanarak, el çizimi ekipmanının tanıtılması, ortografik ve izometrik teknik çizim uygulanamarını, uygun ölçeklendirmeyi anlama ve uygulamasini, teknik çizim dili aracılığıyla başkalarıyla iletişim kurabilme ve başkaları tarafından oluşturulan mühendislik çizimlerini okuma ve yorumlama becerisini geliştirmek, öğrenimi amaçlanmıştır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
ANALİZE GİRİŞ-I

Ders Kodu

MATH101

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin temel amacı fonksiyonlar, fonksiyonlarda türev ve integral kavramlarının geometriye, fiziğe ve mühendisliğe uygulamalarını öğretmektir. Derste fonksiyonun tanımı, çeşitleri , fonksiyonun grafikleri, fonksiyonların limiti, tanımlı limitlerin bulunmasında kullanılan temel limit kuralları, temel fonksiyonların limitleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), tanımsız limit sonuçlarında sonucun bulunmasında kullanılacak yöntemler (L’Hopitals, vs.), fonksiyonlarda süreklilik, (süreksiz ve sürekli fonksiyonlar), fonksiyonların türevleri, türevin tanımı, temel fonksiyonların türevleri, iki fonksiyonun çarpımı ve bölümün türevleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), türevin uygulamaları, fonksiyonların integrali (belirsiz ve belirli integral), integralin tanımı, temel fonksiyonların integralleri, değişken değiştirme metodu, kısmi integrasyon, rasyonel fonksiyonların integrali, integralin uygulamaları (tanımlı integral kullanarak alanların hesaplanması) verilecektir.
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Ders Kodu

MCLE101

Kredi

0

Teorik Saat

1

Pratik Saat

1

AKTS

1
Bu derste, makine mühendisliği disiplinine dair temel bilgiler, Makine Mühensiliği Pragramı ile program mezunlarını bekleyen iş olanakları, basit problem çözme metodları, mekanik ve ısıl sistemler için matematiksel model oluşturma, analiz yapma teknikleri, mühendislik verilerinin analizi, yorumu, sunumu ve işlenmesi, standartların ve etik değerler ile bilgisayar, dil ve iletişim becerilerinin önemi tanıtılmaktadır.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
İkinci Dönem
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Ders Kodu

CMPE112

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Programlamaya giriş dersi, problemlere algoritmik çözümler üretmeyi amaçlar. Bu esasla, temel programlama yapılarını ve tekniklerini C ++ programlama dilini kullanarak tanıtmaktadır. Dersi tamamlayan öğrenciler, spesifik olarak problemleri algortitma - akış şemaları ve sözde kodları -, veri tipleri, aritmetik ve mantık operatörleri, kontrol deyimleri (if, if / else, switch case), döngü deyimleri (while, for, do / while) kullanarak programlama yapabileceklerdir. Bunun yanında, standart fonksiyonları, rasgele sayı üretimini ve bunların kullanım alanlarını, kullanıcı tanımlı fonksiyonları, küresel ve yerel değişkenleri, dizileri, diziler üzerinde arama algoritmalarını ve işaretçileri kullanarak çözmeyi öğreneceklerdir. Laboratuvar derslerinde ise her konuyla ilgili pratik yapılmakta, programlar yazılmakta veya mevcut programlar modifiye edilerek farklı çözümler üretilmektedir.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
ANALİZE GİRİŞ-II

Ders Kodu

MATH102

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders geometri, fizik ve mühendislik alanlarındaki uygulamalarda gerekli olan türev ve integral metodlarını vermektedir. Konu başlıkları şu şekilde sıralanmıştır: Dizi ve seriler, dizilerin özellikleri, dizide yakınsama, pozitif ve pozitif olmayan serilerde yakınsama ile ilgili testler, mutlak yakınsaklık, şartlı yakınsaklık. Kuvvet serileri, Taylor ve Maclourin serileri, yakınsaklık aralıkları. Parametrik denklemler ve kutupsal koordinatlar, kutupsal denklemlerin grafikleri, kutupsal koordinatlarda alan, eğri uzunluğu, eğri üzerinde hız ve kutupsal ve parametrik denklemlerin türevi. Vektörler ve vektör değerli fonksiyonlar, iki vektörün noktasal ve vektörel çarpımı, düzlemler, çok değişkenli fonksiyonlar, tanımlı olduğu alanlar, limit ve parçalı türev ve alan üzerinde tanımlı integralin bulunması.
LİNEER CEBİR

Ders Kodu

MATH121

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, öğrencilere doğrusal cebir problemlerini tanımlama, mühendislik alanındaki problemlere uygulama ve ortaya çıkan problemleri çözebilme becerisi kazandırmaktır. Bunun yanında determinant kavramını, determinant yardımıyla lineer denklem sistemlerini çözebilme (Cramer kuralını), matrislerde minör kofaktör açılımı, ek matris, herhangi bir satıra göre determinant, linear denklem sistemlerinin farklı metodlarla çözümleri: Ters matris yöntemi, yok etme metodu, Gaussian eleme metodu, matrisler üzerinde basit işlemler: Matris çeşitleri: birim matris, kare matris, matrislerde eşitlik, matrislerde toplama, noktasal çarpım, çarpma, matrisin tersini bulabilme, devriğini bulabilme. Vektör kavramı, vektörlerde işlemler: Toplama, çıkarma, noktasal çarpım, vektörel çarpım, bir vektörün scalar katı, vektörlerin mühendislikteki kullanım alanları, alt vektör uzayı ve baz, boyut kavramları ders içeriğinde bulunan konulardır.
MAKİNE TEKNİK ÇİZİM

Ders Kodu

MCLE102

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

1

AKTS

4
Mühendislik çiziminde kullanılan AutoCad ve Solidworks programlarına ait komutların tanıtımı. Mühendislik çiziminde kullanılan geometrik çizimlerin bilgisayar yardımıyla çizimi. Görünüş çıkarma ve standart temel görünüşlerin bilgisayar yardımıyla çizimi. Görünüşlerin ölçülendirilmesinin bilgisayar yardımıyla yapılması. Bilgisayar yardımıyla iki ve üç boyutlu montaj çizimi.
GENEL FİZİK-I

Ders Kodu

PHYS101

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere basit hesap tabanlı fizik bilgilerini aktarmak ve daha kapsamlı mühendislik fiziğini algılamaları için yardımcı olmak, genel fizik ilkelerinin bir kısmını kazandırmak ve problem çözme yetisi kazandırabilmektir. Ağırlıklı olarak mekaniğin temel konuları işlenmektedir. Temel fizik konuları olarak, birimler ve boyutlar, bir boyutta düzgün ivmeli hareket, serbest düşme, vektör matematiği. İki boyutlu hareket, Newton’un hareket kanunları, Newton kanunlarının uygulanması. Serbest cisim diyagramları, dairesel hareket, iş ve enerji, enerjinin korunumu, momentum, impuls ve çarpışmalar, dönme hareketi, tork ve statik denge kapsamlı olarak işlenilmektedir. Ders kapsamında kavramsal konuların somut anlaşılabilmesi için 6 tane deney yapılmaktadır ve bu deneyler ders konularını kapsamaktadır.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
Üçüncü Dönem
MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ-I

Ders Kodu

CVLE211

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin amacı, öğrencilerin mühendislik uygulamalarındaki genel statik problemlerinin temel prensiplerini, farklı yükleme sistemlerini, mesnetlerin ve yüklemeler altında oluşacak mesnet tepkilerinin davranış ve hesaplamalarını, temel statik dengelerini tanımlayabilmelerini ve yapı sistemlerinin davranışı hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
YAPI MELZEMELER

Ders Kodu

CVLE224

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Ders kapsamında öğrencilere malzemelerin atomik yapılarının sınıflandırılması, kristal yapıları ve hataları, malzemelerin mekanik ve fiziksel özellikleri, katı hal difüzyonu, faz diyagramları ve katılaşma, demir çelik/demir dışı alaşımlar ve ısıl işlem, malzemelerin elektron bant yapılarına bağlı olarak elektrik, optik, ısıl ve manyetik özellikleri, metalik korozyon ve korozyondan korunma gibi konular aktarılır.
DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Ders Kodu

MATH203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu derste, adi differansiyel denklemler ile onların uygulamaları işlenecektir. Böylece dersin içeriğinde adi diferansiyel denklemlerin modellemedeki önemi ve fiziksel ve mühendisliksel problemlere uygulamaları görülecektir. Adi diferansiyel denklemlerin analitik çözüm metodları tek tek işlenecektir. Bu dersin başlıca temel konuları şöyle sıralanabilir: Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemler olan Bernoulli, homojen ve ayrık denklemlerin çözümleri, çözümde bağımsızlık ve yüksek merteden adi diferansiyel denklemlerin çözümleri. Bunun yanında, ikinci merteden denklemlerin çözümünde kullanılan belirsiz katsayılar, varyasyonel metodlar ile Cauchy-Euler denklemleri işlenecektir. Son olarak Laplace dönüşüm tanımı verilip en önemili özellikleri ortaya konduktan sonra bu metodla birçok differansiyel denklemin çözümü elde edilecektir. Laplace transfromun mühendislikteki önemini gösteren bazı problemler çözülecektir.
OLASILIK VE İSTATİSTİĞE GİRİŞ

Ders Kodu

MATH205

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Dersin amacı temel olasılık ve istatistik konularının verilmesidir. Bu derste teori ve uygulamaya birlikte yer verilmektedir. Dersin içeriği; değişken tanımına giriş, temel veri analizi, veri çeşitleri, veri düzenlemesi, frekans dağılım tabloları, örneklem, örneklem uzayı, olay tanımı, temel sayma yöntemleri, küme işlemleri, temel sayma yöntemleri, olasılık aksiyomları, olasılık kuralları, şartlı olasılık, toplam olasılık ve Bayes teoremi, bağımsız olaylar, rassal değişken tanımı, olasılık dağılım ve olasılık yoğunluk fonksiyonu, temel dağılımlar ve yığılımlı dağılım fonksiyonları, kesikli ve sürekli dağılım fonksiyonları, Binom, Hipergeometrik, Poisson, Düzgün sürekli, Normal, Gamma, Üstel, çok değişkenli dağılım fonksiyonları, dağılımı belli olan kesikli ve sürekli değişkenlerin ortalama ve varyans hesaplamarı, örneklem dağılımları, Merkezi Limit Teoremi’ni kapsamaktadır.
GENEL FİZİK-II

Ders Kodu

PHYS102

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere basit hesap tabanlı fizik bilgilerini aktarmak ve daha kapsamlı mühendislik fiziğini algılamaları için yardımcı olmak, genel fizik ilkelerinin GENEL FIZIK-I'de anlatılmayan kısmını kazandırmak ve problem çözme yetisi kazandırabilmektir. Temel fizikte ağırlıklı olarak elektrisite ve magnetizma konularını kapsayacak biçimde bilgi verilmektedir. Elektrik yükünün özellikleri, Coulomb Yasası, elektrik alanlar, sürekli yük dağılımlarının oluşturduğu elektrik alan, Gauss Yasası ve Elektrik Akısı, Gauss yasasının düzgün yüklü yalıtkanlara uygulanması, elektrik potansiyelden elektrik alanın bulunması, nokta yük ve yük grubunun oluşturduğu elektrik potansiyel ve potansiyel enerji , sürekli yük dağılımlarının oluşturduğu elektrik potansiyel, Elektrik akımı, Direnç ve Ohm Yasası, Elektromotor Kuvvet, Seri ve Paralel bağlı dirençler, Kirchoff Kuralları. Ders kapsamında kavramsal konuların somut anlaşılabilmesi için 6 tane deney yapılmaktadır ve bu deneyler ders konularını kapsamaktadır.
Dördüncü Dönem
TERMODİNAMİK

Ders Kodu

ENRE301

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu ders termodinamik ana konseptleri ve temel tarifleri ile başlar ve güç, ısı ve enerji kavramlarına dayalı birçok örnek soru çözümleri ile devam eder. Termodinamik esaslı saf malzeme özellikleri, durumu tarif eden denklemler, ısı ve iş ilişkisi, sıfırıncı termodinamik kanunu, birinci termodinamik kanunu, ideal ve gerçek gazlar, entalpi ve iç enerji, ikinci termodinamik kanunu ve entropy kavramları ders içinde işlenir, Termodinamik malzeme özelliklerinin uygulaması, Carnot çevrimi, buhar güç çevrimleri, gaz güç çevrimleri, Otto ve diesel çevrimleri, incelemeleri ile devam eder ve soğut sistem çevrimlerinin incelenmesi ile sona erer. Malzemelerin termodinamik özelliklerinin kullanılması esasında tasarım yapmak ve parametrelerin değişmesinin performansa etkilerini incelemek işlenen konular arasındadır. Bu ders, pratik uygulama, laboratuvar çalışması ve termodinamik özelliklere dayalı proje çalışmaları da içerir.
SAYISAL ÇÖZÜMLEME

Ders Kodu

MATH204

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

5
Bu dersin amacı matematik, bilgisayar, fizik ve mühendislik alanlarında karşılaşılan problemlerin çözümlerinde gerekli olan temel sayısal analiz metodlarını vermektir. Konu başlıkları şu şekildedir: Hata çeşitleri, Taylor serisi, kesme hatası ve sayıları yuvarlama. Lineer olmayan denklemlerin sayısal çözüm metodları: Ara bölme metodu, Regula-falsi metodu. Tekrarlanan metodlar: Sabit nokta iterasyonu, Newton metodu. Lineer sistem çözümlerinde sayısal çözümleme metodları: İterasyon metodu ve LU matriks parçalama metodu. İnterpolasyon ve polinom yakınsaması, Lagrange polinomları, en küçük kareler metodu, eğri oluşturma ve spline fonksiyonları (birinci ve ikinci dereceden spline fonksiyonları). Türevlerin sayısal çözümleme ile bulunması, sonlu fark formülleri. İntegralin sayısal çözümleme ile bulunması, Simpson's kuralları ve Trapezoidal kuralları.
MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ-II (DİNAMİK)

Ders Kodu

MCLE222

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

7
Katı cisimlerin iki ve üç boyutlu kinematik ve dinamik modellemesi, Newton kurallarına , D`Alembert prensibi, iş ve enerji ile ani hareket ve momentum prensiplerine dayalı olarak, serbest cisim diyagramlarının çizilmesi ve hareket denklemlerinin yazılmas; cisimlerin sabit dönme aksı etrafında dönmelerine ilişkin hareketlerinin analizi; dinamik problemlerinin çözümü.
MALZEMELERİN MUKAVEMETİ

Ders Kodu

MCLE270

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Dış kuvvetlerin ve/veya momentlerin etkisi altındaki makine elemanlarının herhangi bir kesitinde, birim alana düşen, normal ve teğetsel gerilme tepkime kuvvetlerinin hesaplanması; dairesel kesitli elemanlarda burulma; eğilme momenti, kesme kuvveti ve dağıtılmış yük arasındaki ilişkiler; kiriş ve millerde eğilme; kompozit kirişlerde eğilme hesaplanması, basınçlı kapların tasarımı, malzeme seçimi ve güvenlik katsayısı.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Beşinci Dönem
ELEKTRONİĞİN TEMELLERİ

Ders Kodu

CMPE222

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Devre Teorisinin temel kavramları; akım, gerilim, güç ve enerji. Devre elemanlarının tanımı; gerilim akım kaynakları; dirençler ve ohm yasası. Direnç üzerindeki güç hesaplamaları, devre modelinin kurulması. Kirchoff akım ve gerilim yasaları. Seri ve paralel bağlı dirençler; gerilim ve akım bölücü devreler. Ampermetre, voltmetre ve ohm metre devreleri. Wheatstone köprüsü, üçgen-yıldız dönüşümü. Göz akımları ve düğüm gerilimleri yöntemleri, kaynak dönüştürme. Doğrusallık ve toplamsallık ilkeleri. Thevenin ve Norton teoremleri; Maksimum güç aktarımı. Graf teorisi. Endüktör ve kapasitör. Anahtarlama işlevleri: Basamak işlevi, Yokuş işlevi ve Dürtü işlevi. RL devrelerinin zaman bölgesi analizi. RC devrelerinin zaman bölgesi analizi. RLC devrelerinin zaman bölgesi analizi. Sinüzoidal sürekli durum analizi. Elektrik devrelerinin frekans bölgesinde analizi. Alternatif akım devreleri için güç hesabı.
ETHICS

Ders Kodu

INDE335

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, ahlaki sorumluluk bilincini karar vericiler olarak uyandırmaktır. Öğrencilerin ahlaki hayal gücüne sahip çıkarak, öğrencilerin etik sorunları tanımasına ve karar verme olası çıktıları hakkında düşünmelerine yardımcı olmak, etik bir durumu analiz etme konusunda analitik beceriler geliştirerek ve etiğe uygun bir karar vermek için tarafsız teknikler kullanarak gerçekleşebilir. Bu ders, mühendislerin toplum, işverenler, meslektaşları ve müşterileri ile ilgili ahlaki haklarını ve sorumluluklarını tanıtmak üzere tasarlanmıştır. Fikri mülkiyet haklarının ve çıkar çatışmasının önemi. Mühendislik tasarımında, üretimde ve operasyonlarda etik yönler, Maliyet-fayda-risk analizi ve güvenlik ve mesleki tehlike konularını içerir.
MAKİNE DİNAMİĞİ

Ders Kodu

MCLE301

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

7
Tanımlar ve titreşim sistemi elemanları. Titreşimlerin kinematiği. Bir serbestlik dereceli sistemlerin titreşimleri. Sönümsüz ve sönümlü serbest titreşimler. Sönümsüz ve sönümlü zorlanmış titreşimler. Zorlanmış sistemlerle ilgili uygulamalar. Dönme ve gidip gelme dengesizliği. Dönen millerin kritik hızları. Titreşim yalıtımı ve geçirgenlik. İki serbestlik dereceli sistemlerin titreşimleri. Dinamik titreşim yutucusu. Çok serbestlik dereceli sistemlerin doğal frekanslarının bulunması yöntemleri.
KONTROL SİSTEMLERİ

Ders Kodu

MCLE303

Kredi

3

Teorik Saat

1

Pratik Saat

1

AKTS

5
Otomatik kontrolün kapsamı ve uygulama alanları. Diferansiyel denklem ve Laplace dönüşümleri gibi matematiksel yöntemlerin mühendislik konularına uygulanması. Sistemlerin matematiksel modelinin elde edilmesi ve analizi. Zaman domeyni cevapları. Blok indirgeme. Kök yer eğrilerinin çizimi. PI, PD ve PID kontrolör tasarımı. Faz ilerletici, geriletici kompanzatör tasarımları.
MAKİNE ELEMANLARI I

Ders Kodu

MCLE371

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

5
Bu ders, makine tasarımının genel ilkelerini, yük analizlerini, malzeme seçimini; gerilim, esneme analizleri ile makina elemanlarına gelen kuvvetleri ve gerilmeleri; statik ve değişken zorlanmaya ilişkin kırılma teorilerinin yardımıyla makina elemanlarının emniyetli olup olmadığının belirlemesini; güvenirlik, emniyet, tolerans ve standardlara dayalı tasarım uygulamalarına ilişkin temel ilkeleri ; ve çözülemeyen bağlama elemanları; kaynak, lehim, yapıştırma ve perçin bağlantıları; çözülebilen bağlama elemanları; civata bağlantıları ve güç civataları, pimler, pernolar ve mil-göbek bağlantıları ve yayların tasarımını içerir.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Altıncı Dönem
ISI VE KÜTLE TRANSFERİ

Ders Kodu

ENRE302

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Isı transferine giriş, enerji korunumu ilkesi, genel ısı yayılım denklemleri. Sınır ve başlangıç koşulları, bir boyutlu kararlı ısı iletimi, ısıl direnç, radyal sistemler. İçinde ısı üretiminin olduğu sistemlerde iletim, kanatlı yüzeyler, iki boyutlu kararlı ısı iletiminin analitik ve sayısal çözülmesi, doğal konveksiyon, cebri konveksiyon, zamana bağlı ısı iletimi, taşınma giriş, sınır tabaka benzeşimleri, dış akış, silindir, küre ve boru demeti üzerinde çapraz akıs, iç akış.
İMALAT TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

MCLE312

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

7
Modeller. Maçalar. Kalıp tasarımı. Döküm yöntemleri. Ergitme ve döküm. Döküm malzemeleri. Döküm yöntemiyle üretilecek parçaların tasarlanması. Kaynak yöntemleri.Kaynak makinaları. Kaynak elektrotları. Lehimleme. Kesme yöntemleri. Lehimleme. Döküm ve kaynakla ilgili deney ve uygulamalar Plastik şekil verme ilkeleri. Dövme. Haddeleme. Ekstrüzyon. Çubuk ve tel çekme. Boru üretimi. Sacların şekillendirilmesi: Kesme, Dilme, Ayırma, Bükme, Sıvama, Gererek biçimlendirme, Derin çekme ve yüksek hızlı şekillendirme işlemleri. Biçimlendirme kriterleri ve biçimlendirme sınır diyagramı. Füzyon işlemleri.
MAKİNE ELEMANLARI-II

Ders Kodu

MCLE372

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Yağlar ve yağlama teorisi, kaymalı ve yuvarlanmalı yataklar. Dişli çarkların tasarımı; düz, helisel ve konik dişli çarklar, spiral ve sonsuz vida mekanizmaları. Kaplinler, kavramalar ve frenlerin tasarımı. Kayış - kasnak mekanizmalarının tasarımı, zincir - dişli mekanizmalarının tasarımı. Sürtmeli çarklar.
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

Ders Kodu

MCLE382

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Temel Kavramlar ve Tanımlar, Akışkanların Kinematiği, Duran akışkanlar, Manometreler ve basınç ölçümü, Dalmış cisimlere etki eden kuvvetlerin hesaplanması. Blok halinde öteleme ve dönme. Korunum denklemlerinin integral biçimi, Denetim hacmi ve sistem kavramları, Reynolds Transport Teoremi, Kütle, Momentum ve Enerjinin korunumu, Bernoulli denklemi, Süreklilik, Momentum ve Enerji denklemlerinin diferansiyel formları. Akım ve potansiyel fonksiyonları, Boyut analizi ve benzerlik, Borularda sürtünmeli akışlar, Laminer ve Türbülanslı akış, Sürekli ve Yersel kayıplar, Dalmış cisimler etrafında akış
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Yedinci Dönem
PROJE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ENGI401

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders proje yönetimi çerçevesi, proje entegrasyonu yönetimi, proje kapsam yönetimi, proje iletişim yönetimi ve takım çalışması, sağlık ve güvenlik, mühendislik etiği, çevre yönetimi, risk yönetimi ve sürdürülebilirlik, girişimcilik ve fizibilite raporu, proje yönetiminde yasal yönler üzerinde odaklanmak üzere tasarlanmıştır. Bu ders ayrıca, öğrencileri kendi tasarım projelerini yaşama geçirmek ve çalışma takımlarını seçmek için hazırlar. Öğrenciler projelerinin literatür taramasını yapar, fizibilite raporu hazırlar ve dönem sonunda yazılı / sözlü sunum yaparlar.
MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ

Ders Kodu

INDE232

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin öğrencilerin imalat ekipmanları ve endüstriyel projeler, ekonomik analiz, mühendislik tasarımı karar verme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için hazırlanmış bir giriş dersidir. Bu dersin hedefi mühendislik öğrencilerine finansal analiz ve sermaye yatırımı alanlarında bilgi ve yetenek kazandırmaktır. Ders, önerilen teknik projeler ile ilgili maliyetlerin ve faydaların sistematik değerlendirmesini vurgular. Öğrenci "paranın zaman değeri" ve indirgenmiş nakit akışı yöntemleri kavramlarını inceleyerek alan için gerekli bilgileri edinir. Mühendislik ortamında sermaye olarak para ile ilgili kararların nasıl alındığını öğrenerek bu kararları almaya hazır olabilecek bilgiye sahip olur. Öğrencilere verilen çalışmalar ve ev ödevleri, derste kazandıkları bilgiyi, doğru şekilde ve etkili olarak kullanarak uygulama yapmalarına ve bilgiyi pekiştirmelerine olanak sağlamaktadır.
YAZ STAJI

Ders Kodu

MCLE300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

1
Endüstriyel yaz stajı, makine mühendisliği alanında, üretim tesislerinde, en az altı hafta (30 iş günü) olarak yapılan, üretimin değişik özelliklerinin izlendiği ve analizlerinin yapıldığı doğrudan gözleme dayalı pratik çalışmayı anlatır. Staj sonunda, bu çalışmaları ve gözlemleri içeren bir rapor öğrenci tarafından sunulacaktır.
DENEYSEL YÖNTEMLER

Ders Kodu

MCLE403

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

6
Deney tasarım ilke ve yöntemleri; dedektörler, sensörler ve ölçme cihazları ve bunların hassasiyetleri ve limitleri. Sistem dinamiği ve kontrol, ısı geçişi ve termodinamik, akışkanlar mekaniği, mukavemet ve makina dinamiği konularını kapsayan deneyleri tasarlamak, yapmak, değerlendirmek ve yazılı ve sözlü olarak sunmak.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

Ders Kodu

MCLE475

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

6
Tasarımda bilgisayar kullanımı; gerçek zamanlı modelleme ve analiz yöntemleri; paket program kullanarak çizimleri bilgisayar ortamında çizebilme; çizimleri kaydedebilme ve daha önce yapılan çizimler üzerinde değişiklikler yapabilme. Cisimlerin üç boyutlu halleri, katı modelleme, tel-kafes model sistemleri, koordinat sistemleri tanımlamak, üç boyutlu modeller oluşturmak, gölge ve tel-kafes görünümü, rendering işlemi ve farklı ortamlara dosya transferi (export) yapmak. Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ile Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) sistemlerinin entegrasyonu.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

MCLEXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ
MESLEKİ SEÇİMLİK DERS

Ders Kodu

MCLEXX5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Sekizinci Dönem
PROJE

Ders Kodu

ENGI402

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

9
Bu ders, maliyet tahmini, çevresel etkiler, proje takvimi ve takım çalışmasını içeren disiplinler arası proje tabanlı bir derstir. Öğrencilerin önceden belirlenmiş bir projede fakülte denetiminde önceden atanmış takımda çalışması beklenir. Her ekip, önerilen projesini tamamen açıklayan çizim, şartname ve maliyet tahmini dahil olmak üzere nihai raporu sunacaktır. Her takım, final tasarımını ve proje fizibilitesini akranları ve öğretim üyeleri önünde savunarak sözlü sunum yapacaktır.
MÜHENDİSLER İÇİN YÖNETİM BİLİMİ

Ders Kodu

INDE382

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Mühendislik öğrencilerinin yeni milenium içerisinde etkin birer lider olmaları sağlamaktır. Bu amaçla, Mühendislik Yönetiminin fonksiyonları olan Planlama, Organizasyon, Liderlik ve Kontrol'ün incelenmesi. Ayrıca, yönetim teknikleri, yönetim içerisindeki matriks sistemi, motivasyon, tahmin sistemleri incelenecektir. Bu ders öğrenciye; teknik bilgi (mühendislik ve bilim anlayışı ve yeterlilik); insan (bir grup içinde ortak bir çaba oluşturmak için yetenek); kavramsal (toplam sistem olarak yönetim süreci ve kurumsal analitik düşünce uygulama yeteneği) vermeye çalışır. Mühendislik Yönetimi dersi boyunca, vurgu, takım tabanlı yaklaşımlar üzerine yerleştirilen yazılı ve sözlü iletişim becerileri, teknoloji ve sürekli gelişim yönetimi öğrenciye aktarılmaktadır. Öğrencinin grup içinde çalışarak kendini rahat ifade edebilmesi de dersin amaçlarındandır.
ISIL SİSTEM TASARIMI

Ders Kodu

MCLE445

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Termal sistemlerin, bilgisayar destekli olarak, modellenmesi, analizi, tasarımı ve optimizasyonu; Sistem tasarım kavramları. Matematiksel modelleme. Optimizasyon metotları. Büyük sistemlerin kararlı hal simülasyonu. Fan, pompa, ısı değiştirgeçleri, lüleler ve difüzörler, kanallardaki akış. Isıl sistemlerin dinamik davranışı. Emniyet, güvenirlik ve ekonomik değerlendirmeler.
MESLEKİ SEÇİMLİK DERS

Ders Kodu

MCLEXX6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
MESLEKİ SEÇİMLİK DERS

Ders Kodu

MCLEXX7

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5

Seçmeli Dersler

MACHİNE DESİGN

Ders Kodu

MCLE476

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İKLİMLENDİRME VE HAVALANDIRMA

Ders Kodu

MCLE443

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Havalandırma. Psikrometrik işlemler. Isıl konfor, gruplandırma, ısıtma sistemi tasarım esasları. Bina bileşenlerinde ısı ve nem geçişi. Binalarda ısı yalıtım kuralları, yoğuşma denetimi. Binalarda ısı yükü hesabı, ilgili standardlar. Isıtıcılar, borulu ısıtıcılar, konvektörler, radyatörler, ışınımlı ısıtıcılar. Sıcak sulu sistemler için boru çapı hesabı, doğal dolaşımlı ve pompalı ısıtma sistemlerinde çap hesabı. Boyler ve diğer elemanların seçimi.
THERMAL POWER ENGİNES

Ders Kodu

MCLE446

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

RÜZGAR ENERJİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Kodu

ENRE312

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı rügar enerjisine genel bir bakış sunmak ve, rüzgar enerjisini geniş bir ölçekte (rüzgar türbinlerinin çalışma presiplerinden, rüzgar çiftliği tasarımına kadar) incelemektir. Ders, rüzgar enerjisinin elverişliliği ve kullanılabilirliliği ile ilgili gerçekleri irdelemekte, ve rüzgar enerjisi teşviki ardındaki sebepleri sunmaktadır. Bunların yanısıra, öğrencilere rüzgar kaynak tahmini konusunda bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Rüzgar türbini tasarımı ve çalışma prensipleri, rüzgar türbini çeşitleri, rüzgar türbini tasarımını etkileyen ekonomik, teknik ve çevresel faktörler, ve ilgili rüzgar türbini tipi seçimleri ders kapsamında yer almaktadır. Ders ayrıca, rüzgar çiftliği planlaması, kurulumu, yapılandırılması, ve ekonomik analizi konularında detaylı bilgi sunmaktadır.
GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Kodu

ENRE311

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı öğrencilere fotovoltaik sistemler ile ilgili yarı iletken fiziği, hücreler ve modülleri kapsayan teknolojileri öğrenciye aktarmaktır. Güneş açıları, güneş yolu diyagramı, günei ışınımı, termal radyasyon ve eğimli yüzeylerdeki güneş ışınımı gibi çevresel faktörler incelenir. Kristal silisyum, ince film ve dizgili hücreler derste anlatılır. PV sistemlerinin bileşenleri öğrencilere tanıtılır. Şebekeye bağlı ve şebekeden bağımsız çalışan PV sistemlerinin planlaması ve boyutlandırması ders içerikleri arasındarır. PV sistemleri bilgisayar yazılımı ile tasarlanması ve simülasyonu anlatılır. Ayrıca derste, solar termal sistem türeri, teknolojileri, verimlilikleri ve maliyet hesaplamaları da yer almaktadır.
MÜHENDİSLİK İÇİN MATLABDA PROGRAMLAMA

Ders Kodu

ENGI316

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DÜNYA ENERJİ POLİTİKALARI

Ders Kodu

PNGE451

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Enerjinin kesintisiz, sürdürülebilir ve ödenebilir biçimde sağlanabilmesi, her ulusun bugün ve yarınları için yaşamsal önem taşır. Bu nedenle de enerji ile ilgili temel kavramları, başlıca aktörlerin politikalarını, enerji teknolojilerindeki gelişmeleri genç nesillerin dikkatine sunarak, farkındalıklarını geliştirmek, ulusal bir görevdir. Bu ders aşağıdaki konulara odaklanacaktır: Enerji kaynakları, Fosil yakıtlar ve coğrafi dağılımları; önemi, Enerji teknolojileri, Enerji Senaryoları, Enerji fiyatları ve piyasaları, Küresel enerji sahnesinin başlıca aktörleri ve politikaları (Devletler, kurumlar, dev şirketler), Sürdürülebilir enerji politikasının temel ilkeleri, Başlıca aktörlerin enerji politikaları ve stratejileri (ABD, Rusya, AB, Çin ve Türkiye), •Doğu Akdeniz enerji jeopolitiği, "Enerji güvenliği” tanımı ve başlıca parametreleri, Elektrik güvenliği
ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Ders Kodu

ENVE402

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı öğrencileri çevresel etkiler ve çevre etki değerlendirmesi konularında bilgilendirmektir. Ders, çevre etki değerlendirme işleminin tarihini, temel öğelerini, içeriğini ve yapısını, yasal kurallar çerçevesinde işleyişini, hava, su ve toprak kalitesi, ses düzeyi, biyolojik çevreye olabilecek etkilerin öngörüsünü, etki analiz tekniklerini, çevre etki değerlendirme işlemine halkın katılımını ve çevre etki değerlendirme raporlarının hazırlanmasını içermektedir. Ders kapsamında daha önceden hazırlanmış ve uygulanmış farklı mühendislik projelerinin çevre etki değerlendirme raporları örnek çalışma olarak incelenmektedir. Ders notları ve sınıfta yapılan tartışmalar ile teorik bilgiler öğrencilere aktarılırken dönem projesi dahilinde hayali bir proje için çevre etki değerlendirme raporu hazırlayarak teorik bilgiler uygulamada kullanılmaktadır.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ENRE308

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders çeşitli çeşitli ekipman ve sistemlerin enerji verimliliğine dair alınacak tedbirleri içerir. Bir sistem içerisinde oluşan kayıpların hesaplanmasında kullanılan yöntemler ve enerji tasarufu sağlayan partik yollar derste incelenir. Ayrıca, bu ders enerji kullanımının ve yönetiminin bilimsel temellerini ve prensiplerini gözden geçirir. Buna ek olarak, enerji verimliliği ve tasarrufu yöntemleri ekonomik ve yaşam döngüsü maliyet analizleri ile ele alınırlar. B udersin amacı, öğrencilerin kendi enerji bütçelerini yönetmelerinde ve başarılı bir şekilde enerji verimliliği politikaları geliştirmelerinde katkıda bulunmak ve bu konularda yeterli anlayış geliştirmelerinde yardımcı olmaktır. Derste, aydınlatma, bina cephesi ve havalandırma sistemleri ile ilgili enerji verimliliği konuları incelenir.
YAKITLAR VE YANMA

Ders Kodu

ENRE405

Kredi

3

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

6
Termodinamik : termodinamik kanunları, entalpi, entropi, otto, dizel ve Bryton çevrimleri. Yakıtların sınıflandırılması, fozsil yakıtlar, alternatif yakıtlar; katı, sıvı ve gaz yakıtlar; yakıtların alt ve üst ısıl değerleri; tam yanma, eksik yanma, stokiyometrik analiz, termokimyasal analiz, yanma prosesi, Adiyabatik ale sıcaklığı, oksijen ve hava ihtiyacı,yakıtların fiziksel özellikleri, gaz ve yağ yakma cihazları, kömür yakma cihazlar, motorlarda yanma. Yakıt depolama, ısıl performans, emisyon değerlendirmesi. Yanma sorunları, NOx kontrolu, yakıtın yanmaya hazırlanması.
HAVA KİRLİLİĞİ KONTROL SÜREÇLERİ

Ders Kodu

ENVE304

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders hava kirliliği ve kontolü için gereken teknolojilere giriş niteliğindedir. Hava kirliliğinin insanlar ve çevre üzerindeki etkileri ve ayrıca hava kirliliği kaynakları hakkında bilgiler içerir. Katı veya gaz hava kirleticilerinin kontrol teknolojileri konusuna oldukça detaylı olarak değinilmiştir. Ders sonunda öğrenciler, partikül maddenin özellikleri ve doğası yanında kontrol teknolojilerinin tasarımı hakkında detaylı bilgiye sahip olacaktır. Elektrosatik tutucular, kumaş filtreler, siklonlar ve çökeltme odaları gibi partikül maddelerin kontrol teknolojilerine değinilecektir. Bunun yanında öğrenci gaz halindeki kirleticiler ile ilgili genel kavramları da öğrenecektir. Gaz halindeki kirleticilerin kontrolü için gerekli teknolojiler, örneğin Kükürt Oksitlerin kontrolü için ıslak gaz yıkayıcılarla ilgili bilgiler de verilecektir.
KONVANSİYONEL VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

Ders Kodu

PNGE452

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Fosil yakıtlara dayalı mevcut dünya enerji tüketimi, insanlık ve eko-sistem için yol açtığı iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle gerçek bir tehdit oluşturmaktadır. Günümüzde, çevre duyarlılığı artmakta ve mevcut enerji tüketim karışımı ciddi anlamda sorgulanmaktadır. Daha temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları, giderek artan oranlarda devreye alınmakta, talep tarafı yönetimi, sadece arz güvenliğine odaklı politikaları devre dışına çıkarmaktadır. Alternatif enerji kaynaklarının, teknolojinin gelişmesi ile maliyetleri azalmakta, gelişen ve maliyeti düşen depolama teknolojileri, bu kaynakların istikrarsızlığına dair eleştiri ve kaygıları gidermektedir. Gerek konvansiyonel gerekse alternatif kaynakların avantaj ve dezavantajlarını öğrenmek, en güncel proje ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak, ülkelerimizin geleceğini daha sürdürülebilir kılacak genç nesilleri yetiştirmemize önemli katkı koyacaktır.
KONVANSİYONEL VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

Ders Kodu

PNGE452

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Fosil yakıtlara dayalı mevcut dünya enerji tüketimi, insanlık ve eko-sistem için yol açtığı iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle gerçek bir tehdit oluşturmaktadır. Günümüzde, çevre duyarlılığı artmakta ve mevcut enerji tüketim karışımı ciddi anlamda sorgulanmaktadır. Daha temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları, giderek artan oranlarda devreye alınmakta, talep tarafı yönetimi, sadece arz güvenliğine odaklı politikaları devre dışına çıkarmaktadır. Alternatif enerji kaynaklarının, teknolojinin gelişmesi ile maliyetleri azalmakta, gelişen ve maliyeti düşen depolama teknolojileri, bu kaynakların istikrarsızlığına dair eleştiri ve kaygıları gidermektedir. Gerek konvansiyonel gerekse alternatif kaynakların avantaj ve dezavantajlarını öğrenmek, en güncel proje ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak, ülkelerimizin geleceğini daha sürdürülebilir kılacak genç nesilleri yetiştirmemize önemli katkı koyacaktır.
ENERJİ SİSTEMLERİ MODELLEME, ANALİZ VE SİMULASYONU

Ders Kodu

ENRE304

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu ders, enerji sistemleri mühendisliği’nin üç temel yönünü de içermektedir: Modelleme, analiz ve simulasyon. Enerji sistemleri analizi ve simulasyonu; Öngörü, tasarım, ekonomi ve optimizasyon gibi birçok farklı uygulamayı içermektedir. Ders, öğrencileri modelleme ve analiz ile ilgili kavramlarla tanıştırmakta ve enerji sistemleri için gerekli bilgi analizi tekniklerini göstermektedir. Ders içeriğinde gösterilen öngörü teknikleri (doğrusal bağlanım, polinomsal bağlanım vb.), öğrencilere enerji sistemlerinin performans tahmini konusunda yardımcı olmaktadır. Yine ders kapsamında yer alan optimizasyon teknikleri, sunulan kısıtlar dahilinde optimal sistem (hem finansal hem de performans açısından) tasarımında kulllanılmaktadır. Ayrıca, hem geleneksel hem de yenilenebilir enerji sistemlerinin modellenebilmesi için çeşitli simulasyon programları kullanılmaktadır.
ENERJİ ETÜDÜ

Ders Kodu

ENRE315

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrenciler, bir evin ya da küçük bir işletmenin enerji kayıplarını azaltmak enerji etüdünün nasıl yapılacağını öğrenirler. Ders aydınlatma, elektriksel cihazlar, elektronik aletler, bina cephesi, elektrik makineleri ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri ile su tasarrufu konularını içerir. Ayrıca, öğrenciler rüzgar ve güneş gibi alternatif enerji çözümlerini kullanarak binanın enerji indeksine katkıda bulunmayı öğrencirler. Buna ek olarak, binaların enerji kullanım yoğunğunun hesaplanması ve enerji analizlerinin yapılması derste yer alır. Öğrenciler, enerji sistemlerinin performans değerlendirmelerini yapmak için çalışma sayflarını kullanmayı öğrenirler.
SOLAR ENGİNEERİNG

Ders Kodu

MLE444

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
SOLAR ENGİNEERİNG
MODELING AND SIMULATION

Ders Kodu

EELE246

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Ders Kodu

INDE492

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin içeriğinde; iş güvenliği ve işçi sağlığı kavramları, iş kazaları ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, ergonomi, Çalışma ortamlarında kullanılan elektrikli ve elektriksiz el aletleri, Kişisel koruyucu donanımlar, ilkyardım, yangın, patlamalar ve afetler, işçi-işveren ve devletin görevleri yer almaktadır.Bu kurs sektöründe iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin temel ilkeleri ile mühendisliği öğrenciye tanıtmak için tasarlanmıştır. Tehlike anında yapılması gerekenler, her iş yerinde olması gereken risk değerlendirme analizinin uygulamalı olarak yapılışı öğrencilere anlatılmaktadır. Bu derste güvenlik ve sağlık fonksiyonu, tehlike sorunlarının gelişimi, tehlikeden kaçınma, yönetmelikler, toksik maddelerin etkisi, çevre kontrolü, gürültü, patlayıcı madde, yangından korunma, kişisel korunma ve ilk yardım kavramları tanıtılacaktır.
ÇEVRE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ENVE407

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders çevre yönetimi alanında sosyal, kültürel, politik, ekolojik ve ekonomik faktörlerin etkileşimine giriş dersidir. Ayrıca kullanılan ve yönetilen araziler, toplumlar ve/veya doğal ekosistemler için belirli hedefleri başarabilmek için çevre bilgisini gerekli aktivitelere dönüştürebilecek önceden planlanmış çalışmaları anlamak üzerine yoğunlaşılmış bir derstir. Öğrencilere çevre politikası, planlaması ve yönetimi gibi çağdaş alanlarda önemli bir genel bakış sağlayacaktır. Ayrıca arazi ve kaynak kullanımı için hedeflerin nasıl şekilleneceği, demokratik ve demokratik olmayan düzenlemelerdeki çakışmalar ve anlaşmazlıklar ele alınacaktır. Bu derste ekolojik sistemleri etkileyen dinamikler ve süreçler öğretilecek ve öğrenciler sürdürülebilir ilerleme çerçevesinin temel bileşenleri, sürdürülebilir ilerleme teori ve pratiklerinin çalışma kavramları konularında bilgilendirileceklerdir.
ROBOT TEKNİĞİ

Ders Kodu

EELE411

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

5
Bu derste robot kontrolu, robot tipleri ve kullanım alanları, elektronik robot devreleri, robot problemleri, hakkında genel bilgi verilmektedir. Çeşitli algılayıcılar ve kullanım alanları, hareket kontrol sistemleri ve robot malzemelerinin seçimi. Agent fonksiyonunun tasarımı ve programlamasından yararlanarak robot control algoritmalarının geliştirilmesi. Robot control programlarının yaygın olarak kullanılan kontrol sistemleri ve programlama sistemlerinin aracılığı ile hayata geçirilmesi ve robotun donanımının algoritmalar aracılı ile kontrol edilmesi. Donanım ve yazılımla ilgili önemli noktaların laboratuvar ortamında ivdelenmesi. Mikrokontroller kullanarak robot donanım programlama ve kontrolu ile ilgili olarak öğrenciler proje çalışması yapmaktadırlar.
DOĞU AKDENİZ ENERJİ JEOPOLİTİĞİ

Ders Kodu

PNGE340

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Türkiye, hızla büyüyen ekonomisi ve genç nüfusu ile bölgede en çok enerji tüketeni ülkelerdendir. Yüksek enerji ithalat bağımlılığı, öz kaynakların yetersiz kullanımı, yüksek enerji yoğunluğu, enerji fiyatlarının pahalılığı ve birkaç ülkeye yüksek oranda bağımlılık gibi çok sayıda sorunla karşı karşıyadır. Buna karşın, yenilenebilir kaynaklarının yüksek potansiyelinin devreye konulması, enerji verimliliğinin arttırılması ve akılcı talep tarafı yönetimiyle, daha bağımsız ve sürdürülebilir bir enerji politikası oluşturulabilir. Dolayısıyla Türkiye, öğrencilere; enerji politikasında ne yapılmaması ve ne yapılması gerekir sorularına birlikte yanıt verebileceği, çok uygun bir örnek sunmaktadır. Türkiye, Doğu Akdeniz coğrafyasının merkezindeki konumu ile bölgedeki hidrokarbon keşifleri için çok önemli bir piyasadır. Ayrıca jeopolitik mücadelede başlıca aktörler arasındadır. Türkiye enerji politikasının, bölge enerji jeopolitiği ile birlikte öğrenilmesi, öğrencilere gelecekteki profesyonel yaşamları için olağanüstü bir örnek ve olanak sunmaktadır.
Hidrojen Enerjisi ve Uygulamaları

Ders Kodu

ENRE414

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Hidrojen Enerjisi ve Uygulamaları
ARTIFICIAL ORGANS

Ders Kodu

BIME404

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER AIDED DATA ANALYSIS

Ders Kodu

INDE491

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

GELİŞTİRİLMİŞ GAZ ÜRETİMİ

Ders Kodu

PNGE393

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, gaz üretiminin geliştirilebileceği çeşitli yöntemlere odaklanmaktadır. Ders, aynı zamanda yer altında nasıl işlemler ve düzenlemeler yapılabileceği konusunda kararların nasıl alındığı ve tasarımların nasıl planlandığı konularında ve aynı zamanda buna yönelik yeryüzü ve yeraltı işlemlerinin uygulamaya konulması hakkında detaylı bilgi aktarmaktadır. Geliştirilmiş gaz üretimi dersi öncelikle hızlı bir biçimde kaya ve sıvı özellikleri üzerinde duracak ve bu özelliklerin gaz üretiminin geliştirilmesi amacıyla nasıl tasarlanacağı ve uygulamaya konulacağı üzerinde detaylı olarak duracaktır. Öğrencilere, geliştirilmiş gaz üretimi için seçilecek en uygun yöntemin kriterleri de aktarılacaktır. Dersin kapsamında aynı zamanda çeşitli hidrokarbon rezervuarlarında gaz üretiminin geliştirilmesine yönelik uygulama ve tasarım yönüyle gerçek vaka analizleri de yer alacaktır.
JEOTERMAL MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

PNGE391

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Jeotermal mühendisliği dersi kapsamında, öğrencilere detaylı olarak jeotermal enerji sistemleri ile ilgili fiziksel ve teknik konularda giriş düzeyinde bilgi verilecektir. Ders içeriğinde, aynı zamanda jeolojik açıdan kaya formasyonlarını ve bunlara ait temel ilkeleri ve bilgileri, porozite, permeabilite ve hidrolojiyi de içerecek şekilde bilgi aktarılacaktır. Bu derste öğrencilere ayrıca gözenekli ortamlarda ısı transferi ve akış mekanizmaları tanıtılacak, ısı değişim sistemleri ve çeşitli jeotermal rezervuar türleri üzerinde durulacaktır. Jeotermal mühendisliği dersinde ayrıca tesisler ve ilgili tasarım konuları detaylı olarak tartışılacaktır. Bu ders bünyesinde yine küresel boyutta olmak üzere, politik, ekonomik, ekolojik ve sosyal konular üzerinde de durulacak ve gerçek örneklerle vaka analizleri tartışılacaktır.
DEVRE TEORİSİ II

Ders Kodu

EELE301

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Sinüsoidal kaynaklar, Sinüsoidal tepki, Fazör, Ters fazör dönüşümü, Frekans domeninde pasif devre elemanları, Empedansların seri ve paralel bağlanması Üçgen-yıldız dönüşümü, Düğüm metodu, Göz metodu transformatör, Doğrusal transformatörlerin analizi, Akım-voltaj oranının belirlenmesi, Fazör diyagramı. Ani güç, Ortalama ve reaktif güç, Saf resiztif devrede güç, Saf indüktif devrede güç, Saf kapasitif devrede güç. Güç faktörü, Güç hesaplamalarında etkin (rms) değer ve anlamı, Kompleks güç, Görünen güç. Maksimum güç transferi için gerekli şartlar. Dengeli üç fazlı gerilimler, Yıldız-yıldız devrenin analizi, Yıldız-üçgen devrenin analizi. Üç fazlı devrelerde güç hesaplamaları.Dengeli yıldız yükte ortalama güç. Laplace dönüşümünün tanımı, Adım fonksiyonu, Dürtü fonksiyonu. Fonksiyonel dönüşümler, İşlevsel dönüşümler, Zaman domeninde öteleme, Frekans domeninde öteleme, Skala değiştirme, Laplace dönüşümünün uygulanması, Ters Laplace dönüşümü, Kutuplar ve sıfırlar.
BİLGİSAYAR SİMÜLASYONU

Ders Kodu

CMPE485

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİYOİNFORMATİK

Ders Kodu

BIOE305

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders öğrencilere biyoinformatik konseptlerini, prensiplerini ve tekniklerini tanıtacaktır. Genom ve protein bilgi arşivlerine nasıl erişileceğini, bu arşivlerle birlikte çalışmak için geliştirilmiş araçları ve bu bilgi ve araçların hangi sorulara cevap verebileceği ele alınacaktır. Ders süresince insan genom projesi ve tarihsel gelişimi, biyoinformatiğin tıptaki önemi ve rolü, yaşamın spatial ve temporal özellikleri, merkezi ve periferal dogmalar, bilgi arşivi özellikleri ve çeşitleri, World wide web, elektronik yayınlar, bilgisayar ve bilgisayar bilimi, bilgisayar programlama, biyolojik sınıflandırma ve nomenklatür, filogenetik ilişki araştırılmasında kullanılan teknikler ve araçlar, protein yapısı, protein yapı tahmini ve belirlenmesi yöntemleri, kliniksel implikasyonlar ve 3D protein yapı görüntüleme araçları ele alınacaktır.
KÖMÜR GAZI ÜRETİMİ

Ders Kodu

PNGE392

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Enerji konusunda var olan yüksek düzeyde ihtiyaç nedeniyle ve konvansiyonel yöntemlerle üretilmeyen enerji kaynaklarına olan gereksinim yönüyle önerilen Kömür Gazı Üretimi dersinin amacı kömür gazı (kömür gazı ve şeyl gazı) yataklarının uygun yöntemlerle araştırılması, rezervlerinin belirlenmesi ve üretilmesi konularında öğrencileri detaylı olarak bilgilendirmektir. Dersin kapsamı içerisinde, çeşitli kaynak ve türlerdeki kömür gazı yatakları kapsamlı bir biçimde öğrencilere aktarılacak ve tartışılacaktır. Kömür gazı sahalarının geliştirilmesine yönelik teknik ve ekonomik konular da incelenecek ve yorumlanacaktır. Bunlara ek olarak, küresel boyutta olmak üzere vaka analizleri de ders kapsamında yer alacak ve görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ders, aynı zamanda kömür gazı rezervlerinin geliştirilmesine yönelik bir dönem projesi içerecektir.
ENERJİ SİSTEMLERİ-II

Ders Kodu

ENRE306

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu ders enerji sistemlerinin taarımını enerji kaynaklarının temelini kapsar. Enerji üretim, iletim, depolama ve dönüşüm sistemlerinin verimlilikleri ve ekonomik yapıları incelenir. Dalga/gelgit, jeotermal, hidrojen ve biyokütle gibi yenilenebilir ve alternatif enerji kaynakları anlatılır. Hidroelektrik sistemlerinin fiziksel ve teknik özellikleri belirtilir. Temel yakıt hüresi tipleri ve uygulama alanları öğrencilere aktarılır. Enerji depolama sistemleri güç ve enerji kapasitelerine bağlı olarak incelenir. Ayrıca, enerji üretimi, dağıtımı, enerji piyasa yapıları, enerji değerlemesi ve ücretlendirilmesi ders konuları arasında yer alır. Dağıtık enerji üretim sistemleri ve akılı şebekeler öğrencilere tanıtılır. Enerji ve çevre, iklim değişikliği, enerji ve su, enerji ve gıda arasındaki ilişkiler gösterilir.
Enerji Verimli Bina Tasarımı

Ders Kodu

ENRE412

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Binalarda enerji ihtiyacı, binalarda enerji performansının değerlendirilmesinde bina tasarımı ve bina hizmetlerinin rolü. Enerji gereksinimi için bina tasarımında iklim ve etkisinin incelenmesi. Binaların ısı kazancı ve ısı kaybı olgusu. Termal ortamdaki bina muhafazalarının, açıklıklarının ve malzemelerinin rolü. Işık ve gün ışığının temel ilkeleri. Binaların enerji verimli ışık tasarımı. Binaların gün ışığı tasarımı. Görsel ortam için tasarım.
MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME

Ders Kodu

CMPE425

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste Mobil uygulama geliştirme, mobil uygulama platformları, Java yazılım dili kullanarak Nesneye dayalı programlama yapma, XML ve Android uygulamaları, Android kullanıcı arabirim tasarlama, Kullanıcı arabirimi geliştirme, resim gösterme ve menuler, verinin sürekliliği, konum temelli servisler, ağ servisleri ile iletişim, Android uygulamasını yayınlama konuları işlenecektir.
HALK SAĞLIĞI

Ders Kodu

ENVE410

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı çevre ve insan sağlığı konusundaki temel öğelerin öğretilmesidir. Ders çevre sağlığı ve olası tehlikelerin tanımını, toksikolojiye genel bakışı, ölümcül dozun tanım ve kullanımını, doz ve tepki arasındaki ilişkiyi, epidemiyoloji tanımını, maruz kalma değerlendirmesini, endüstriyel hijyeni, çevre yönetimini, nüfus artışının etkilerini, iklim değişikliğini, gelişen ülkelerdeki durumu, çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliğini, çevre felaketlerini, risk tanımlaması ve çevre risk değerlendirmesini içermektedir. Teorik bilgiyi sağlamlaştırmak için günlük hayattan örnekler verilmektedir. Ders notları ve sınıfta yapılan tartışmalar ile teorik bilgiler öğrencilere aktarılırken örneklemeler, örnek sorular, videolar ile teorik bilgiler uygulamada kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak dönem ödevi yardımı ile öğrencilerin grup çalışması, sunum ve raporlama becerilerinin gelişmesi sağlanmaktadır.
BİYOPROSES MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

BIOE308

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Dersin amacı, öğrencilere biyolojik reaksiyon mühendisliği alanı ve uygulamalarının temellerinin öğretilmesidir. Derste, biyoteknolojik proseslerin temel özellikleri, çeşitli sektörlerdeki uygulamaları, biyoteknolojik ve kimyasal proseslerin karşılaştırılması öğretilmektedir. Biyolojik dönüşüm ve biyolojik proses kinetiği anlatılmaktadır. İşletme tarzları; kesikli, yarı kesikli, sürekli ve yarı sürekli prosesleri içermektedir. Biyolojik katalizör olarak bitki ve hayvan hücrelerinin, tutuklanmış enzim ve hücrelerin kullanımı verilmektedir. Biyolojik proseslerde taşınım kavramı, kütle transferine etki eden işletim değişkenleri, biyolojik reaktörlerin havalandırılması ve karıştırılması. Kütle transferine etki eden tasarım parametreleri, biyolojik reaktörlerde ısı transferi, biyolojik reaktörlerin sterilizasyonu anlatılmaktadır. Aerobik ve anaerobik biyolojik prosesleri hakkında teorik bilgi verilip laboratuvar uygulamaları gösterilmektedir.
SOİL AND GRD.WATER POLLUTİON

Ders Kodu

ENVE427

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders genel ve yerel bağlamda hem çağdaş çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik, sorunlara genel bakış, çevre yönetimi ve kaynak yönetimi konularını içermektedir. Genel su döngüsü, su zenginliği ve fakirliğini belirleyen etmenler, yeraltısuyu hidrolojisi ders kapsamında tartışılan konular içerisinde yeralmaktadır. Gözeneklilik, geçirgenlik vb toprak ve kayaç özellikleri toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin boyutunu belirleyen kritik özelikler olduğu için ders kapsamında geniş bir bölümü oluşturmaktadır. Kirlilik tanımı, kirlilik oluşturan bileşenler ve bu bileşenlerin kaynakları, bu bileşenlerin vadoz ve doygun zondaki taşınım mekanizmaları (difüzyon, adveksiyon, adsorpsiyon, parçalanma vb.), öğrencilere bu ders içeriğinde sunulmaktadır. Toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin bertarafı için öğrencilere mevcut arıtım teknikleri anlatılmaktadır.
NETWORK ANALYSİS

Ders Kodu

INDE301

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ORTA DOĞU ENERJİ GÖRÜNÜMÜ

Ders Kodu

PNGE415

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, her petrol ve doğal gaz mühendisliği öğrencisinin, mutlaka bilgi sahibi olması gereken küresel ölçekte, özellikle petrol ve doğal gaz rezervleri, üretimi ve ihracatı açısından Orta Doğu bölgesine yönelik kapsamlı bilgilendirme amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders aynı zamanda, tüm mühendislik, işletme, ekonomi ve uluslararası ilişkiler bölümleri öğrencileri için de önemli bir referans kaynak olacaktır. Bölgenin enerji kaynakları ve özellikle petrol (dünya rezervlerinin %48’i) ve doğal gaz rezervleri (dünya rezervlerinin %41’i), arz/talep dengeleri, kıtadaki başlıca ülkelerin enerji profilleri, ihracat potansiyelleri, buna bağlı olarak Avrupa, Amerika, Asya kıtasındaki büyük enerji ithalatçısı ülkelerle olan ticari ve politika ilişkileri, en güncel veri ve raporlar ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Özellikle; Uluslararası Enerji Ajansı’nın, ABD Enerji Bakanlığı’nın ve dev petrol/doğal gaz şirketlerinin bölgeye yönelik raporları, veri tabanları ve önerileri; öğrencilerimizle paylaşılarak, tartışılacaktır.
MÜHENDİSLİK İÇİN NESNELERİN İNTERNETİ

Ders Kodu

ENGI416

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders, mühendislik öğrencilerine sıfırdan kapsamlı bir anlayış sağlamaya odaklanarak Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinin karmaşık dünyasını keşfetmek üzere tasarlanmıştır. Ders boyunca öğrenciler farklı platformları keşfedip algılama ve harekete geçirme teknolojilerini analiz ederek IoT cihaz programlama konusunda uzmanlaşacaklardır. Bu ders, IoT sistemleriyle ilgili ağ oluşturma ilkeleri, ana taşıyıcı tasarım stratejileri ve güvenlik uygulamalarını vurgulayacaktır. Öğrenciler gerçek dünya deneyimi sağlamayı amaçlayan pratik ödevlerle desteklenecektir. Projeler, dağıtılmış bir Wi-Fi izleme hizmetinin kullanılması ve endüstriyel ortamlar için özel olarak tasarlanmış bulut tabanlı bir IoT hizmet platformunun oluşturulmasını kapsamaktadır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, endüstriyel mühendislik ortamlarında yaygın olarak karşılaşılan zorlukların üstesinden gelebilecek donanıma sahip olup IoT teknolojileri hakkında kapsamlı bir anlayış elde edeceklerdir.
TOPRAK VE YERALTI SU KİRLİLİĞİ

Ders Kodu

ENVE427

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders genel ve yerel bağlamda hem çağdaş çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik, sorunlara genel bakış, çevre yönetimi ve kaynak yönetimi konularını içermektedir. Genel su döngüsü, su zenginliği ve fakirliğini belirleyen etmenler, yeraltısuyu hidrolojisi ders kapsamında tartışılan konular içerisinde yeralmaktadır. Gözeneklilik, geçirgenlik vb toprak ve kayaç özellikleri toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin boyutunu belirleyen kritik özelikler olduğu için ders kapsamında geniş bir bölümü oluşturmaktadır. Kirlilik tanımı, kirlilik oluşturan bileşenler ve bu bileşenlerin kaynakları, bu bileşenlerin vadoz ve doygun zondaki taşınım mekanizmaları (difüzyon, adveksiyon, adsorpsiyon, parçalanma vb.), öğrencilere bu ders içeriğinde sunulmaktadır. Toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin bertarafı için öğrencilere mevcut arıtım teknikleri anlatılmaktadır.
CEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR

Ders Kodu

ENVE494

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, öğrencilerin isteği ve öğretim üyesinin ilgisine bağlı olarak, ileri düzeyde çeşitli çevre mühendisliği konularını kapsamaktadır. Dersin konusu olabilecek bazı örnekler şunlardır: Hava kirliliği kaynakları, kuru ve sıvı birikim prosesleri, gaz ve katı madde örneklemesi ve analiz metodları, hava kirliliğine meteorolojinin etkisi, hava kalite standartları ve yasalarının anlatımı; "Yeni ortaya çıkan kirleticiler" in arıtma tesislerinde ve çevrede bulunması ve taşınma mekanizması, bu tip kirleticilerin çevrede bulunan organizmalara olan ekotoksikolojik etkileri ve bu tip kirleticileri karşı geliştirilen risk yönetimi anlatımı; çevresel biyoteknoloji uygulamaları ile biyolojik reaksiyonlar kulanılarak çok çeşitli ürünlerin elde edilmesine yönelik (gıda, hormon, antibiyotik, temizlik malzemeleri, biyogaz vb) yapılacak anlatımlar.
CLOUD COMPUTİNG

Ders Kodu

CMPE481

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SURGICAL INSTRUMENTATION

Ders Kodu

BIME402

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

GELENEKSEL OLMAYAN PETROL KAYNAKLARI

Ders Kodu

PNGE434

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Geleneksel Olmayan Petrol Kaynakları dersi, petrol ve doğal gaz mühendisliğinde öğrencilere alışılmışın dışındaki petrol birikimleri ile ilgili temel bir anlayış kazandırmak için düzenlenmiştir. Bu ders kapsamında, geleneksel olmayan petrol ve doğal gaz kaynaklarının özellikleri değerlendirilecek ve bunu takiben şeyl kaynaklarını tartışmayı olanak kılacak gelenek dışı kaynak üçgeni üzerinde durulacaktır. Ders boyunca, öğrenciler ağır yağ, sıkı petrol, petrollü şeyl, kömür yatağı gazı ve bu gibi gelenek dışı sıvı ve gaz hidrokarbonları öğrenecekler. Gelenek dışı petrol birikimlerinin öneminin vurgulanmasının yanında, geleneksel ve gelenek dışı petrol kaynakları arasındaki farklar tartışılacaktır. Ayrıca, yeryüzünün gelenek dışı hidrokarbonlarına ait temel işletme ve geliştirme stratejileri de tanıtılacaktır.
AFRİKA ENERJİ GÖRÜNÜMÜ

Ders Kodu

PNGE425

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, her petrol ve doğal gaz mühendisliği öğrencisinin, mutlaka bilgi sahibi olması gereken küresel ölçekte çok önemli bir kıta olan Afrika’ya yönelik olarak tasarlanmıştır. Öğrencilerimizin ağırlıklı bölümü Afrika kıtasından geldiği için, bu ders; zamanlaması ve içeriği ile ilham verici ve cazip bir ders olacaktır. Afrika’nın enerji kaynakları ve özellikle petrol ve doğal gaz potansiyeli, arz-talep dengeleri, kıtadaki başlıca ülkelerin enerji profilleri, ihracat potansiyelleri ve buna bağlı olarak Avrupa, Amerika, Asya kıtasındaki büyük enerji ithalatçı ülkelerle olan ticari ve politika ilişkileri, en güncel veri ve raporlar eşliğinde, ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Özellikle; Uluslararası Enerji Ajansı’nın Afrika Enerji Görünümü (Geleceğe Bakış) 2022 raporunun saptamaları ve önerileri paylaşılarak, tartışılacaktır.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.