Mühendislik Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Süre 4 Yıl
Başvur
CIU-biyomedikal-muhendisligi-programi-3 insaat-muhendisligi-doktora cevre-muhendisligi-yukseklisans

Bölüm Hakkında

Günümüzde makine, elektronik, bilgisayar donanımı ve bilgisayar yazılımı sektörlerinde teknolojinin hızla ilerlemesi ve aynı zamanda endüstriyel otomasyonun gelişerek endüstride akıllı makinelerin ve robotların kullanılmaya başlanması ile bu yeni teknolojilerin geliştirilmesinin tüm aşamalarında kendine yer bulabilecek yeni bir mühendislik dalına olan ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Mekatronik bir ürün, mekanik gücü oluşturmak için motor sistemleri, oluşan gücü aktarmak için mekanik sistemler, değişimleri algılamak için sensörler, sistemin kontrolü için mikroişlemci ve tüm sistem veya makineyi merkezi veya dağınık yapıda denetleyebilen bilgisayar programlarından oluşmaktadır. Mekatronik Mühendisliği, yukarıda bahsedilen teknolojilerin tasarlanarak üretilebilesi için Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliğinin ilgili alanlarının birleşiminden oluşur. Mekatronik Mühendisliği Programı; zamanı, öz kaynakları ve iş gücünü ekonomik olarak kullanabilen, aynı zamanda günümüz teknolojisi ve mühendislik üretkenliğini, çevresel gerçekleri göz ardı etmeksizin en verimli şekilde kullanarak teknolojik tasarımlar yapabilen kaliteli mühendislerin yetişmesini sağlayan birimdir.

Eğitim Olanakları

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde eğitim ve öğretim faaliyetleri, son teknoloji cihazlarla donatılmış laboratuvarlarla ve çağımızın gerektirdiği her türlü teknolojik olanağı içeren sınıf ortamlarında verilmektedir. Bölümümüz bünyesinde nitelikli ve tanınmış üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış sekiz öğretim üyesi görev yapmaktadır. Mekatronik Mühendisliği öğrencilerimiz Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünün dışında Makine Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinden de öğrencilerle birlikte dersler almaktadırlar. Böylelikle derslerimiz multi-disiplin bir şekilde yürütülerek farklı disiplinden gelen öğrencilerin kolaborasyonu sağlanmaktadır. Öğretim üyesi kadromuz, kendi uzmanlık alanlarında yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tez danışmalığı yürüten bilimsel çalışmalar sürdüren tecrübeli akademisyenlerden oluşmaktadır. Programımızın eğitim dili İngilizce’dir. Global bir dil olan İngilizce eğitim sayesinde öğrencilerimiz hem şu anda derslerine çalışırlarken hem de hayat boyunca mesleklerini icra ederken kolaylıkla yabancı dilde yazılmış referansları takip edip kendilerini geliştirebileceklerdir.

ic-mimarlik-yukseklisans

Kariyer Alanları

Mekatronik Mühendisliğinin uygulama ve çalışma alanları oldukça geniştir. İnsan gücüyle yapılamayacak kadar ağır, insan duyarlılığı ile yapılamayacak kadar küçük ve detaylı veya insanların yapmasının sakıncalı ve tehlikeli olan görevleri makinelerin yapması insanlık için gereklidir. Mekatronik Mühendisleri bu makinaların tasarlanıp üretilmesinde büyük rol oynar. Mekatronik Mühendisliğinin uygulama alanları arasında Sağlık Robotları, Tarım Robotları, Otomotiv Endüstrisi, Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS), Uçan Robotlar, Robot Görme, Endüstriyel Otomasyon, Akıllı Silah ve Silah Sistemleri, Mikro Robotlar, Gezer Robotlar ve Endüstriyel Robot Kollar sayılabilir. Dünyada bu alanlarda çalışan endüstriyel firmalar yeni sayılabilecek bu dalda eğitimli mühendislere ihtiyaç duymaktadır ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Programı bu firmaların ihtiyaç duyduğu kalitede mühendisler yetiştiren bir birimdir.

İletişim

Mühendislik Fakültesi
Bilim ve Teknoloji Merkezi, ST 226
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2401
Fakülte E-posta: secretary-fe@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet KUŞAF
Bölüm Başkanı E-posta: mkusaf@ciu.edu.tr
 

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
GENEL KİMYA

Ders Kodu

CHEM110

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Mühendislik ve Eczacılık Fakültesi öğrencileri için verilen bu derste öğrenciler kimyanın temel kurallarını, maddeleri ve yapılarını öğreneceklerdir. Bu ders madde türleri, ölçüm birimleri, maddelerin özellikleri; atom ve atom kuramı, atomun bileşenleri , periyodik tabloya giriş, moleküller ve iyonlar, iyonik bileşiklerin formülleri, iyonik bileşiklerin isimlendirilmesi; atom kütlesi, mol kavramı, kimyasal formüllerde kütle ilişkileri; gazlar ölçümleri, ideal gaz yasası, gaz hukuk hesaplamaları, gazlarda stokiometri, gaz karışımları: kısmi basınçları ve Atom spektrumları, hidrojen atomu, kuantum sayıları, atomik yörüngeler; şekil ve boyutları; atomların elektron yapılandırılması; orbital diagramları; moleküllerde polarite; ısı akış, ısı akışı ölçümleri, Kalorimetre, entalpi, termo-kimyasal denklemler, oluşum entalpileri, termodinamiğin 1. yasası, sıvılar ve katılar konularını kapsamaktadır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

CMPE101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bilgisayara Giriş dersi genel olarak bir bilgisayar sisteminin nasıl çalıştığını ele alır. Bu bağlamda dersi iki kısımda incelemek mümkündür: Kısa bir bilgisayar tarihçesi de içeren dersin ilk bölümü, bilgisayar sistemi bileşenlerinin tarihini, temel kavramlarını ve terminolojisini, temel donanım ve yazılım bileşenlerinin terminolojisini ve entegrasyonunu sunar. Öğrenciler bilgisayar biliminde kullanılan kısaltma ve terminolojilerin yanı sıra, ilk bölümlerde donanım kısmı hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. İşlemcinin nasıl işlediği, işlemci, hafıza ve ikincil sistemlerin nasıl bağlandığı ile bilgisayar donanım kurulumu da dersin içeriğindedir. Laboratuvar derslerinde ise temel bilgisayar kullanımı ile ofis programları (MS Word, Excel) ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise, problem çözme yaklaşımları, bileşenleri ve bilgisayar programları, akış şeması yapımı ve modüler programlama konularında temelleri tartışılmıştır. C programlama dilinin temelleri de sunulmaktadır.
MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ

Ders Kodu

CVLE101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

5
Bu derste AutoCad programını kullanarak , temel çizim komutlarının kullanılması, çizimlere ölçek, ölçü ve yazı ekleyebilme, 2 boyutlu ve 3 boyutlu teknik çizimlerin yapılmasını, Ortografik ve izometrik çim tekniklerinin uygulanmasını ve dersin ikinci yarısında ortografik ve izometrik teknik çizim uygulanamarını elde yapılmasının öğretilmesi amaçlanmıştır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
ANALİZE GİRİŞ-I

Ders Kodu

MATH101

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersin temel amacı fonksiyonlar, fonksiyonlarda türev ve integral kavramlarının geometriye, fiziğe ve mühendisliğe uygulamalarını öğretmektir. Derste fonksiyonun tanımı, çeşitleri , fonksiyonun grafikleri, fonksiyonların limiti, tanımlı limitlerin bulunmasında kullanılan temel limit kuralları, temel fonksiyonların limitleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), tanımsız limit sonuçlarında sonucun bulunmasında kullanılacak yöntemler (L’Hopitals, vs.), fonksiyonlarda süreklilik, (süreksiz ve sürekli fonksiyonlar), fonksiyonların türevleri, türevin tanımı, temel fonksiyonların türevleri, iki fonksiyonun çarpımı ve bölümün türevleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), türevin uygulamaları, fonksiyonların integrali (belirsiz ve belirli integral), integralin tanımı, temel fonksiyonların integralleri, değişken değiştirme metodu, kısmi integrasyon, rasyonel fonksiyonların integrali, integralin uygulamaları (tanımlı integral kullanarak alanların hesaplanması) verilecektir.
LİNEER CEBİR

Ders Kodu

MATH121

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı, öğrencilere doğrusal cebir problemlerini tanımlama, mühendislik alanındaki problemlere uygulama ve ortaya çıkan problemleri çözebilme becerisi kazandırmaktır. Bunun yanında determinant kavramını, determinant yardımıyla lineer denklem sistemlerini çözebilme (Cramer kuralını), matrislerde minör kofaktör açılımı, ek matris, herhangi bir satıra göre determinant, linear denklem sistemlerinin farklı metodlarla çözümleri: Ters matris yöntemi, yok etme metodu, Gaussian eleme metodu, matrisler üzerinde basit işlemler: Matris çeşitleri: birim matris, kare matris, matrislerde eşitlik, matrislerde toplama, noktasal çarpım, çarpma, matrisin tersini bulabilme, devriğini bulabilme. Vektör kavramı, vektörlerde işlemler: Toplama, çıkarma, noktasal çarpım, vektörel çarpım, bir vektörün scalar katı, vektörlerin mühendislikteki kullanım alanları, alt vektör uzayı ve baz, boyut kavramları ders içeriğinde bulunan konulardır.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
İkinci Dönem
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Ders Kodu

CMPE112

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Programlamaya giriş dersi, problemlere algoritmik çözümler üretmeyi amaçlar. Bu esasla, temel programlama yapılarını ve tekniklerini C ++ programlama dilini kullanarak tanıtmaktadır. Dersi tamamlayan öğrenciler, spesifik olarak problemleri algortitma - akış şemaları ve sözde kodları -, veri tipleri, aritmetik ve mantık operatörleri, kontrol deyimleri (if, if / else, switch case), döngü deyimleri (while, for, do / while) kullanarak programlama yapabileceklerdir. Bunun yanında, standart fonksiyonları, rasgele sayı üretimini ve bunların kullanım alanlarını, kullanıcı tanımlı fonksiyonları, küresel ve yerel değişkenleri, dizileri, diziler üzerinde arama algoritmalarını ve işaretçileri kullanarak çözmeyi öğreneceklerdir. Laboratuvar derslerinde ise her konuyla ilgili pratik yapılmakta, programlar yazılmakta veya mevcut programlar modifiye edilerek farklı çözümler üretilmektedir.
SAYISAL DEVRE TASARIMI

Ders Kodu

EELE221

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders dijital devrelerin tasarımı ve analizi için gerekli olan temel araçları ve bilgisayar, kontrol sistemleri, veri iletişimleri gibi çeşitli alanlarda dijital tasarım uygulamaları için uygun metod ve yöntemleri sunar. Sayısal tasarıma giriş dersi olan Sayısal Devre Tasarımı dersi, ,ikili sayı sistemleri konusu ile başlayıp dersin sonunda birleşik devre tasarımı seviyesine gelmeyi hedeflemektedir. İkili sayı sisteminde veri ifadeleri, tümleyen aritmetiği, Boolean cebri, lojik kapıları, doğruluk tabloları, lojik devreler, zamanlama diyagramları, De Morgan kanunları, Boolean kurallarını kullanarak mantiksal denklemlerin sadeleştirmesi, minterm ve maxterm ifadeleri, Boolean fonksiyonu sadeleştirme araçları ve Karnough Haritası yöntemi, NAND ve NOR uygulamaları, don't care’li durumlar, birleşik devre tasarımı ve analiz prosedürleri, ve Toplayıcı, Çıkarıcı ve Kod Dönüştürücü gibi devre tasarımı konularını temel alır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
ANALİZE GİRİŞ-II

Ders Kodu

MATH102

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders geometri, fizik ve mühendislik alanlarındaki uygulamalarda gerekli olan türev ve integral metodlarını vermektedir. Konu başlıkları şu şekilde sıralanmıştır: Dizi ve seriler, dizilerin özellikleri, dizide yakınsama, pozitif ve pozitif olmayan serilerde yakınsama ile ilgili testler, mutlak yakınsaklık, şartlı yakınsaklık. Kuvvet serileri, Taylor ve Maclourin serileri, yakınsaklık aralıkları. Parametrik denklemler ve kutupsal koordinatlar, kutupsal denklemlerin grafikleri, kutupsal koordinatlarda alan, eğri uzunluğu, eğri üzerinde hız ve kutupsal ve parametrik denklemlerin türevi. Vektörler ve vektör değerli fonksiyonlar, iki vektörün noktasal ve vektörel çarpımı, düzlemler, çok değişkenli fonksiyonlar, tanımlı olduğu alanlar, limit ve parçalı türev ve alan üzerinde tanımlı integralin bulunması.
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Ders Kodu

MCTE100

Kredi

0

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

2
Mekatronik Mühendisliğinin Kısa Tarihi. Mekatronik Mühendisliğinin tanımı, kapsamı ve meslek alanları. İlgili bilimsel ve mühendislik alanları arasındaki kesişim. Bölümün akademik personeli, ana bilimsel dalları ve laboratuvarları. Bölümün vizyonu, misyonu, program hedefleri ve yapılması planlanan alt yapı çalışmaları. Akreditasonun önemi ve ilkeleri, eğitim planı ve bölüm kalite geliştirme programı. Öğrenci danışmanlığı sistemi ve ölçme yöntemleri. Bölüm kulübü ve yapılan faaliyetler; teknik geziler, seminerler ve bölümün toplantı faaliyetleri. Yaz stajı hakkında genel bilgiler ve kuralları. Mekatronik Mühendisliğinin toplumsal ve evrensel etkisi. Mühendislikte etkili yazılı ve sözlü iletişim. Takım çalışması ve mühendislikteki proje yönetimi. Mühendislikteki etiksel ve mesleki kurallar. Yaşam boyu öğrenme kavramı.
GENEL FİZİK-I

Ders Kodu

PHYS101

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere basit hesap tabanlı fizik bilgilerini aktarmak ve daha kapsamlı mühendislik fiziğini algılamaları için yardımcı olmak, genel fizik ilkelerinin bir kısmını kazandırmak ve problem çözme yetisi kazandırabilmektir. Ağırlıklı olarak mekaniğin temel konuları işlenmektedir. Temel fizik konuları olarak, birimler ve boyutlar, bir boyutta düzgün ivmeli hareket, serbest düşme, vektör matematiği. İki boyutlu hareket, Newton’un hareket kanunları, Newton kanunlarının uygulanması. Serbest cisim diyagramları, dairesel hareket, iş ve enerji, enerjinin korunumu, momentum, impuls ve çarpışmalar, dönme hareketi, tork ve statik denge kapsamlı olarak işlenilmektedir. Ders kapsamında kavramsal konuların somut anlaşılabilmesi için 6 tane deney yapılmaktadır ve bu deneyler ders konularını kapsamaktadır.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
Üçüncü Dönem
MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ-I

Ders Kodu

CVLE211

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin amacı, öğrencilerin mühendislik uygulamalarındaki genel statik problemlerinin temel prensiplerini, farklı yükleme sistemlerini, mesnetlerin ve yüklemeler altında oluşacak mesnet tepkilerinin davranış ve hesaplamalarını, temel statik dengelerini tanımlayabilmelerini ve yapı sistemlerinin davranışı hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
YAPI MELZEMELER

Ders Kodu

CVLE224

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Ders kapsamında öğrencilere malzemelerin atomik yapılarının sınıflandırılması, kristal yapıları ve hataları, malzemelerin mekanik ve fiziksel özellikleri, katı hal difüzyonu, faz diyagramları ve katılaşma, demir çelik/demir dışı alaşımlar ve ısıl işlem, malzemelerin elektron bant yapılarına bağlı olarak elektrik, optik, ısıl ve manyetik özellikleri, metalik korozyon ve korozyondan korunma gibi konular aktarılır.
DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Ders Kodu

MATH203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

5
Bu derste, adi differansiyel denklemler ile onların uygulamaları işlenecektir. Böylece dersin içeriğinde adi diferansiyel denklemlerin modellemedeki önemi ve fiziksel ve mühendisliksel problemlere uygulamaları görülecektir. Adi diferansiyel denklemlerin analitik çözüm metodları tek tek işlenecektir. Bu dersin başlıca temel konuları şöyle sıralanabilir: Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemler olan Bernoulli, homojen ve ayrık denklemlerin çözümleri, çözümde bağımsızlık ve yüksek merteden adi diferansiyel denklemlerin çözümleri. Bunun yanında, ikinci merteden denklemlerin çözümünde kullanılan belirsiz katsayılar, varyasyonel metodlar ile Cauchy-Euler denklemleri işlenecektir. Son olarak Laplace dönüşüm tanımı verilip en önemili özellikleri ortaya konduktan sonra bu metodla birçok differansiyel denklemin çözümü elde edilecektir. Laplace transfromun mühendislikteki önemini gösteren bazı problemler çözülecektir.
OLASILIK VE İSTATİSTİĞE GİRİŞ

Ders Kodu

MATH205

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Dersin amacı temel olasılık ve istatistik konularının verilmesidir. Bu derste teori ve uygulamaya birlikte yer verilmektedir. Dersin içeriği; değişken tanımına giriş, temel veri analizi, veri çeşitleri, veri düzenlemesi, frekans dağılım tabloları, örneklem, örneklem uzayı, olay tanımı, temel sayma yöntemleri, küme işlemleri, temel sayma yöntemleri, olasılık aksiyomları, olasılık kuralları, şartlı olasılık, toplam olasılık ve Bayes teoremi, bağımsız olaylar, rassal değişken tanımı, olasılık dağılım ve olasılık yoğunluk fonksiyonu, temel dağılımlar ve yığılımlı dağılım fonksiyonları, kesikli ve sürekli dağılım fonksiyonları, Binom, Hipergeometrik, Poisson, Düzgün sürekli, Normal, Gamma, Üstel, çok değişkenli dağılım fonksiyonları, dağılımı belli olan kesikli ve sürekli değişkenlerin ortalama ve varyans hesaplamarı, örneklem dağılımları, Merkezi Limit Teoremi’ni kapsamaktadır.
GENEL FİZİK-II

Ders Kodu

PHYS102

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere basit hesap tabanlı fizik bilgilerini aktarmak ve daha kapsamlı mühendislik fiziğini algılamaları için yardımcı olmak, genel fizik ilkelerinin GENEL FIZIK-I'de anlatılmayan kısmını kazandırmak ve problem çözme yetisi kazandırabilmektir. Temel fizikte ağırlıklı olarak elektrisite ve magnetizma konularını kapsayacak biçimde bilgi verilmektedir. Elektrik yükünün özellikleri, Coulomb Yasası, elektrik alanlar, sürekli yük dağılımlarının oluşturduğu elektrik alan, Gauss Yasası ve Elektrik Akısı, Gauss yasasının düzgün yüklü yalıtkanlara uygulanması, elektrik potansiyelden elektrik alanın bulunması, nokta yük ve yük grubunun oluşturduğu elektrik potansiyel ve potansiyel enerji , sürekli yük dağılımlarının oluşturduğu elektrik potansiyel, Elektrik akımı, Direnç ve Ohm Yasası, Elektromotor Kuvvet, Seri ve Paralel bağlı dirençler, Kirchoff Kuralları. Ders kapsamında kavramsal konuların somut anlaşılabilmesi için 6 tane deney yapılmaktadır ve bu deneyler ders konularını kapsamaktadır.
Dördüncü Dönem
DEVRE TEORİSİ I

Ders Kodu

EELE202

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Devre Teorisinin temel kavramları: Akım, gerilim, güç ve enerji. Devre elemanlarının tanımı: Gerilim akım kaynakları; dirençler ve ohm yasası. Direnç üzerindeki güç hesaplamaları, devre modelinin kurulması. Kirchoff akım ve gerilim yasaları. Seri ve paralel bağlı dirençler; gerilim ve akım bölücü devreler. Ampermetre, voltmetre ve ohm metre devreleri. Wheatstone köprüsü, üçgen-yıldız dönüşümü. Göz akımları ve düğüm gerilimleri yöntemleri, kaynak dönüştürme. Doğrusallık ve toplamsallık ilkeleri. Thevenin ve Norton teoremleri; Maksimum güç aktarımı. Graf teorisi. Endüktör ve kapasitör. Anahtarlama işlevleri: Basamak işlevi, Yokuş işlevi ve Dürtü işlevi. RL devrelerinin zaman bölgesi analizi. RC devrelerinin zaman bölgesi analizi . RLC devrelerinin zaman bölgesi analizi. Sinüzoidal sürekli durum analizi. Elektrik devrelerinin frekans bölgesinde analizi. Alternatif akım devreleri için güç hesabı.
DOĞRUSAL KONTROL SİSTEMLERİ

Ders Kodu

EELE326

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Fiziki sistemler ve bunların kontrollerine genel bir bakış. Otomatik Kontrol Sistemlerinin analiz ve tasarımı için gerekli Laplace dönüşümleri. Elektromekanik sistemlerin modellenmesi. Matlab/Simulink ortamındaki simülasyonları. Transfer fonksiyonları, blok diyagramlar, simülasyon diyagramları ve işaret akış grafikleri ve bunların birbirlerine dönüştürülmesi, karmaşık blok diyagramlarının sadeleştirilmesi, bu konularla ilgili Matlab/Simulink uygulamaları. Simülasyon diyagramları ve durum denklemleri arasındaki ilişkiler. Değişik test işaretleri uygulandığında sistemin verdiği tepkilerin incelenmesi. Geçici durum analizi ve durum geçiş matrisi. Basamak ve darbe giriş işaretleri uygulandığında birinci ve ikinci dereceden sistemlerin verdiği basamak ve darbe tepkelerinin zaman uzayında incelenmesi. Kök yer eğrileri ve zaman uzayındaki tepkelerle ilişkisi. Doğrusal sistemlerin kararlılığı. Routh-Hurwitz kararlılık kriteri. BIBO kararlılığı, Bağıl kararlılık, faz ve kazanç marjinleri, Nyquist ve Bode diyagramlarının bağıl kararlılık için önemi. Kontrol edilebilirlilik ve gözlenebilirlilik.
MÜHENDİSLER İÇİN MATEMATİK METODLARI

Ders Kodu

MATH202

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersin amacı matematik, bilgisayar, fizik ve mühendislik alanlarında karşılaşılan problemlerin çözümlerinde gerekli olan temel sayısal analiz metodlarını ve karmaşık analizi vermektir. Konu başlıkları şu şekildedir: Tanımlar: Hata çeşitleri, Taylor serisi, kesme hatası ve sayıları yuvarlama. Lineer olmayan denklemlerin sayısal çözüm metodları: Ara bölme metodu, Regula-falsi metodu. Tekrarlanan metodlar: Sabit nokta iterasyonu, Newton metodu. Lineer sistem çözümlerinde sayısal çözümleme metodları: İterasyon metodu ve LU matriks parçalama metodu. İnterpolasyon ve polinom yakınsaması, Lagrange polinomları, en küçük kareler metodu, eğri oluşturma ve spline fonksiyonları (birinci ve ikinci dereceden spline fonksiyonları) . Türevlerin sayısal çözümleme ile bulunması, sonlu fark formülleri. İntegralin sayısal çözümleme ile bulunması, Simpson's kuralları ve Trapezoidal kuralları. Karmaşık sayılar, karmaşık fonksiyonlar, karmaşık fonksiyonların türevi ve integrali.
MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ-II (DİNAMİK)

Ders Kodu

MCLE222

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

7
Katı cisimlerin iki ve üç boyutlu kinematik ve dinamik modellemesi, Newton kurallarına , D`Alembert prensibi, iş ve enerji ile ani hareket ve momentum prensiplerine dayalı olarak, serbest cisim diyagramlarının çizilmesi ve hareket denklemlerinin yazılmas; cisimlerin sabit dönme aksı etrafında dönmelerine ilişkin hareketlerinin analizi; dinamik problemlerinin çözümü.
MALZEMELERİN MUKAVEMETİ

Ders Kodu

MCLE270

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Dış kuvvetlerin ve/veya momentlerin etkisi altındaki makine elemanlarının herhangi bir kesitinde, birim alana düşen, normal ve teğetsel gerilme tepkime kuvvetlerinin hesaplanması; dairesel kesitli elemanlarda burulma; eğilme momenti, kesme kuvveti ve dağıtılmış yük arasındaki ilişkiler; kiriş ve millerde eğilme; kompozit kirişlerde eğilme hesaplanması, basınçlı kapların tasarımı, malzeme seçimi ve güvenlik katsayısı.
Beşinci Dönem
ELEKTRONİK I

Ders Kodu

EELE341

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Op amp terminalleri. Eviren, Toplayan, Evirmeyen ve Fark kuvvetlendirici devreler. Yarı iletken malzemeler. Diyot eşdeğer devreleri, DC ve AC analizi. Doğrultucu devreler, zener diyot devreleri, kırpıcı ve kenetleyiciler, çoklu diyot devreleri. İki kutuplu eklem tranzistör (BJT) yapilari. Tranzistör devrelerinin DC analizi. CD yük doğrusu, BJT tranzistorlerin DC kutuplanmasi. İki kutuplu doğrusal yükselticiler, değişik tranzistör yükseltici devrelerinin eşdeğer devreleri. AC yük doğrusu analizi, Ortak-baz ve ortak-emiter yükselticilerin küçük işaret analizi. Alan etkili eklem tranzistör (JFET) yapisi, JFET devrelerinin DC kutuplanmasi ve analizi. Metal oksit yari iletken alan etkili transistor (MOSFET) yapisi, MOSFET devrelerinin DC analizi. Değişik MOSFET devrelerinin DC kutuplanmasi. Farkli MOSFET yükseltici devrelerinin küçük işaret eşdeğer devreleri. Ortak kaynak ve ortak-kapi MOSFET ve JFET yükseltici devrelerinin küçük işaret analizi.
TERMODİNAMİK

Ders Kodu

ENRE301

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu ders termodinamik ana konseptleri ve temel tarifleri ile başlar ve güç, ısı ve enerji kavramlarına dayalı birçok örnek soru çözümleri ile devam eder. Termodinamik esaslı saf malzeme özellikleri, durumu tarif eden denklemler, ısı ve iş ilişkisi, sıfırıncı termodinamik kanunu, birinci termodinamik kanunu, ideal ve gerçek gazlar, entalpi ve iç enerji, ikinci termodinamik kanunu ve entropy kavramları ders içinde işlenir, Termodinamik malzeme özelliklerinin uygulaması, Carnot çevrimi, buhar güç çevrimleri, gaz güç çevrimleri, Otto ve diesel çevrimleri, incelemeleri ile devam eder ve soğut sistem çevrimlerinin incelenmesi ile sona erer. Malzemelerin termodinamik özelliklerinin kullanılması esasında tasarım yapmak ve parametrelerin değişmesinin performansa etkilerini incelemek işlenen konular arasındadır. Bu ders, pratik uygulama, laboratuvar çalışması ve termodinamik özelliklere dayalı proje çalışmaları da içerir.
ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

Ders Kodu

ENRE305

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersin amacı tek ve üç fazlı sistemlerde elektromekanik enerji dönüşümünü incelemektir. Elektromanyetiğin temelleri, manyetik maddeler ve bu maddelerin özellikleri derste anlatılaktadır. Magnetik maddelerin uygulama alanları ve manyetik devreler derste açıklanmaktadır. Tek fazlı transformatörler, ideal ve gerçek transformatörler olarak iki ana kategoride inclenir. Ototrafolar gibi özel amaçlı trafolar ve bunların kullanım alanları incelenir. Bu ders, üç fazlı transformatörler ile onların güç dağıtım sistemlerindeki fonksiyonlarını ele alır. DC jeneratörler ve DC jeneratör çeşitleri, DC motorlar ve DC motor tipleri, DC motorlarında hız kontrolü ve özel DC motorlar derste detaylı bir şekilde sunulur.
MAKİNE DİNAMİĞİ

Ders Kodu

MCLE301

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Tanımlar ve titreşim sistemi elemanları. Titreşimlerin kinematiği. Bir serbestlik dereceli sistemlerin titreşimleri. Sönümsüz ve sönümlü serbest titreşimler. Sönümsüz ve sönümlü zorlanmış titreşimler. Zorlanmış sistemlerle ilgili uygulamalar. Dönme ve gidip gelme dengesizliği. Dönen millerin kritik hızları. Titreşim yalıtımı ve geçirgenlik. İki serbestlik dereceli sistemlerin titreşimleri. Dinamik titreşim yutucusu. Çok serbestlik dereceli sistemlerin doğal frekanslarının bulunması yöntemleri.
MAKİNE ELEMANLARI I

Ders Kodu

MCLE371

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

5
Bu ders, makine tasarımının genel ilkelerini, yük analizlerini, malzeme seçimini; gerilim, esneme analizleri ile makina elemanlarına gelen kuvvetleri ve gerilmeleri; statik ve değişken zorlanmaya ilişkin kırılma teorilerinin yardımıyla makina elemanlarının emniyetli olup olmadığının belirlemesini; güvenirlik, emniyet, tolerans ve standardlara dayalı tasarım uygulamalarına ilişkin temel ilkeleri ; ve çözülemeyen bağlama elemanları; kaynak, lehim, yapıştırma ve perçin bağlantıları; çözülebilen bağlama elemanları; civata bağlantıları ve güç civataları, pimler, pernolar ve mil-göbek bağlantıları ve.yayların tasarımını içerir.
Altıncı Dönem
SİNYALLER & SİSTEMLER

Ders Kodu

EELE321

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

7
Sinyallerin sınıflandırılması ve sinyallerin temel özellikleri. Doğrusal Zamanla Değişmeyen (DZD) Sistemlerin Zaman Domeni Modelleri: Sürekli zamanlı sistemler. Diferansiyel denklemlerle tanımlanan nedensel DZD sistemler. Sistemlerin blok şemaları. Diferansiyel denklemlerin çözümü. Birim vuruş tepkesi ve katlama integrali. Ayrık zamanlı sistemler. Birim örnek tepkesi ve ayrık katlama. DZD Sistemlerin Frekans Domeni Modelleri: Sürekli zamanlı ve ayrık zamanlı periyodik sinyallerin Fourier serisi gösterimi ve Fourier dönüşümü. Sinyaller ve sistemlerin zaman ve frekans karakteristikleri. Z-Dönüşümü ve DZD Sistemlerin z-Domeni Analizi: z-dönüşümü ve ters z-dönüşümü. Z-dönüşümünde yakınsama bölgesi. Ayrık DZD sistemlerin z-domeni analizi. Raslantı Girişli DZD Sistemler: Raslantı süreçlerine giriş. Raslantı değişkeninin tanımı, stokastik süreçler, birinci ve ikinci dereceden istatistikler, moment, ilinti ve ko-varyans, durağan süreç, ergodiklik. Sistem tepkesi.
MİKROİŞLEMCİLER

Ders Kodu

EELE324

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Mikroişlemciler dersinin kapsamı bir mikroişlemcinin temel yapılarını ve çalışma prensiplerini ele almaktadır. Temel bilgisayar mimarisi olan Intel 80x86 mikroişlemci ailesi temel alınmaktadır. Temel bilgisayar mimarisi, hafıza organizasyonu ve bellek arayüzünü anlama dersin kapsamındaki diğer konulardandır. Assembly dili ile programlama ve debug, aritmetik (toplama, çıkarma, çarpma, bölme), BCD, ASCII, mantıksal ve bitsel manipülasyon işlemlerini yapabilen programlar geliştirebilme, Assembly dili ile giriş / çıkış aygıt programlama yapabilme, karakter veya dizeleri klavyeden girdi alabilme, karakter veya dizeleri ekrana çıktı gönderebilme, veriyi ASCII ve BCD'ye dönüştürebilme derste işlenen konulardır. Bunların yanında paralel ve seri portların özelliklerini ve arayüzü anlama, 80x86 IBM PC örneğini kullanarak mikroişlemci tabanlı sistemler ve arayüz tasarlayabilme de dersin hedeflerindendir.
İMALAT TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

MCLE312

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

7
Modeller. Maçalar. Kalıp tasarımı. Döküm yöntemleri. Ergitme ve döküm. Döküm malzemeleri. Döküm yöntemiyle üretilecek parçaların tasarlanması. Kaynak yöntemleri.Kaynak makinaları. Kaynak elektrotları. Lehimleme. Kesme yöntemleri. Lehimleme. Döküm ve kaynakla ilgili deney ve uygulamalar Plastik şekil verme ilkeleri. Dövme.Haddeleme. Ekstrüzyon. Çubuk ve tel çekme. Boru üretimi. Sacların şekillendirilmesi: Kesme, Dilme, Ayırma, Bükme, Sıvama, Gererek biçimlendirme, Derin çekme ve yüksek hızlı şekillendirme işlemleri. Biçimlendirme kriterleri ve biçimlendirme sınır diyagramı. Füzyon işlemleri.
MEKATRONiK BiLEŞENLERi VE ENSTRÜMANTASYON

Ders Kodu

MCTE326

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

4
Bu ders, mekatronik bileşenler ve enstrümanlar hakkında kapsamlı bir giriş sunar. Aktarım fonksiyonu, aralık, hassasiyet, hata, kalibrasyon, doğruluk, kesinlik ve doğrusallık gibi sensör kavramlarını kapsar. Öğrenciler, konum, yer değiştirme, seviye, akış, doluluk, hız, ivme, kuvvet ve gerilim gibi çeşitli sensörleri inceler. Ders ayrıca transdüserler, makine görüşü, aktüatör sistemleri, bilgi ve bilişsel sistemler ile mekatronik enstrümantasyonu ele alır. Ölçümler, veri toplama, sensörler ve programlama araçları konusunda sağlam bir temel sağlar. Ayrıca, öğrenciler deneysel tasarım, belirsizlik analizi, ölçüm sistemi davranışı ve veri analizi teknikleri hakkında bilgi edinir. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, mekatronik prensipler konusunda kapsamlı bir anlayışa sahip olarak mekatronik sistemleri etkin bir şekilde değerlendirebileceklerdir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

MCTEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
ALAN SEÇMELİ
Yedinci Dönem
ROBOT TEKNİĞİ

Ders Kodu

EELE411

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

5
Bu derste robot kontrolu, robot tipleri ve kullanım alanları, elektronik robot devreleri, robot problemleri, hakkında genel bilgi verilmektedir. Çeşitli algılayıcılar ve kullanım alanları, hareket kontrol sistemleri ve robot malzemelerinin seçimi. Agent fonksiyonunun tasarımı ve programlamasından yararlanarak robot control algoritmalarının geliştirilmesi. Robot control programlarının yaygın olarak kullanılan kontrol sistemleri ve programlama sistemlerinin aracılığı ile hayata geçirilmesi ve robotun donanımının algoritmalar aracılı ile kontrol edilmesi. Donanım ve yazılımla ilgili önemli noktaların laboratuvar ortamında ivdelenmesi. Mikrokontroller kullanarak robot donanım programlama ve kontrolu ile ilgili olarak öğrenciler proje çalışması yapmaktadırlar.
PROJE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ENGI401

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders proje yönetimi çerçevesi, proje entegrasyonu yönetimi, proje kapsam yönetimi, proje iletişim yönetimi ve takım çalışması, sağlık ve güvenlik, mühendislik etiği, çevre yönetimi, risk yönetimi ve sürdürülebilirlik, girişimcilik ve fizibilite raporu, proje yönetiminde yasal yönler üzerinde odaklanmak üzere tasarlanmıştır. Bu ders ayrıca, öğrencileri kendi tasarım projelerini yaşama geçirmek ve çalışma takımlarını seçmek için hazırlar. Öğrenciler projelerinin literatür taramasını yapar, fizibilite raporu hazırlar ve dönem sonunda yazılı / sözlü sunum yaparlar.
DENEYSEL YÖNTEMLER

Ders Kodu

MCLE403

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

5
Deney tasarım ilke ve yöntemleri; dedektörler, sensörler ve ölçme cihazları ve bunların hassasiyetleri ve limitleri. Sistem dinamiği ve kontrol, ısı geçişi ve termodinamik, akışkanlar mekaniği, mukavemet ve makina dinamiği konularını kapsayan deneyleri tasarlamak, yapmak, değerlendirmek ve yazılı ve sözlü olarak sunmak.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

Ders Kodu

MCLE475

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

6
Tasarımda bilgisayar kullanımı; gerçek zamanlı modelleme ve analiz yöntemleri; paket program kullanarak çizimleri bilgisayar ortamında çizebilme; çizimleri kaydedebilme ve daha önce yapılan çizimler üzerinde değişiklikler yapabilme. Cisimlerin üç boyutlu halleri, katı modelleme, tel-kafes model sistemleri, koordinat sistemleri tanımlamak, üç boyutlu modeller oluşturmak, gölge ve tel-kafes görünümü, rendering işlemi ve farklı ortamlara dosya transferi (export) yapmak. Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ile Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) sistemlerinin entegrasyonu.
YAZ STAJI

Ders Kodu

MCTE300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Mühendislik yaz stajı, mühendislik öğrencilerinin lisans düzeyindeki çalışmaları sırasında edindikleri teorik bilgileri gerçek hayatta profesyonel bir ortamda uygulama yapabileceği otuz iş günü kapsayan staj dönemidir. Yaz stajı, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği alt disiplinlerinden herhangi birinde yer alan herhangi bir kurumda gerçekleştirilebilir. Eğitim süresince, mühendislik öğrencileri, profesyonellerin ilgi alanlarına göre karar vermek ve endüstrilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmak için daha iyi bir şansa sahip olmak için profesyonellerle ve gerçek hayat görevleriyle karşılaşırlar. Lisans eğitiminin üçüncü sınıfından sonra yapılan otuz günlük eğitimin sonunda öğrenciler staj deneyimlerini özetleyen yaz eğitim raporlarını yazarlar. Bir öğrencinin staj dönemi, yaz eğitim raporunun komite tarafından değerlendirilerek değerlendirilir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

MCTEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
ALAN SEÇMELİ
Sekizinci Dönem
PROJE

Ders Kodu

ENGI402

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

8
Bu ders, maliyet tahmini, çevresel etkiler, proje takvimi ve takım çalışmasını içeren disiplinler arası proje tabanlı bir derstir. Öğrencilerin önceden belirlenmiş bir projede fakülte denetiminde önceden atanmış takımda çalışması beklenir. Her ekip, önerilen projesini tamamen açıklayan çizim, şartname ve maliyet tahmini dahil olmak üzere nihai raporu sunacaktır. Her takım, final tasarımını ve proje fizibilitesini akranları ve öğretim üyeleri önünde savunarak sözlü sunum yapacaktır.
MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ

Ders Kodu

INDE232

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin öğrencilerin imalat ekipmanları ve endüstriyel projeler, ekonomik analiz, mühendislik tasarımı karar verme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için hazırlanmış bir giriş dersidir. Bu dersin hedefi mühendislik öğrencilerine finansal analiz ve sermaye yatırımı alanlarında bilgi ve yetenek kazandırmaktır. Ders, önerilen teknik projeler ile ilgili maliyetlerin ve faydaların sistematik değerlendirmesini vurgular. Öğrenci "paranın zaman değeri" ve indirgenmiş nakit akışı yöntemleri kavramlarını inceleyerek alan için gerekli bilgileri edinir. Mühendislik ortamında sermaye olarak para ile ilgili kararların nasıl alındığını öğrenerek bu kararları almaya hazır olabilecek bilgiye sahip olur. Öğrencilere verilen çalışmalar ve ev ödevleri, derste kazandıkları bilgiyi, doğru şekilde ve etkili olarak kullanarak uygulama yapmalarına ve bilgiyi pekiştirmelerine olanak sağlamaktadır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

MCTEXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
ALAN SEÇMELİ
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

MCTEXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
ALAN SEÇMELİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE

Seçmeli Dersler

MÜHENDİSLİK İÇİN MATLABDA PROGRAMLAMA

Ders Kodu

ENGI316

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

RÜZGAR ENERJİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Kodu

ENRE312

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı rügar enerjisine genel bir bakış sunmak ve, rüzgar enerjisini geniş bir ölçekte (rüzgar türbinlerinin çalışma presiplerinden, rüzgar çiftliği tasarımına kadar) incelemektir. Ders, rüzgar enerjisinin elverişliliği ve kullanılabilirliliği ile ilgili gerçekleri irdelemekte, ve rüzgar enerjisi teşviki ardındaki sebepleri sunmaktadır. Bunların yanısıra, öğrencilere rüzgar kaynak tahmini konusunda bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Rüzgar türbini tasarımı ve çalışma prensipleri, rüzgar türbini çeşitleri, rüzgar türbini tasarımını etkileyen ekonomik, teknik ve çevresel faktörler, ve ilgili rüzgar türbini tipi seçimleri ders kapsamında yer almaktadır. Ders ayrıca, rüzgar çiftliği planlaması, kurulumu, yapılandırılması, ve ekonomik analizi konularında detaylı bilgi sunmaktadır.
İKLİMLENDİRME VE HAVALANDIRMA

Ders Kodu

MCLE443

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Havalandırma. Psikrometrik işlemler. Isıl konfor, gruplandırma, ısıtma sistemi tasarım esasları. Bina bileşenlerinde ısı ve nem geçişi. Binalarda ısı yalıtım kuralları, yoğuşma denetimi. Binalarda ısı yükü hesabı, ilgili standardlar. Isıtıcılar, borulu ısıtıcılar, konvektörler, radyatörler, ışınımlı ısıtıcılar. Sıcak sulu sistemler için boru çapı hesabı, doğal dolaşımlı ve pompalı ısıtma sistemlerinde çap hesabı. Boyler ve diğer elemanların seçimi.
MACHİNE DESİGN

Ders Kodu

MCLE476

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DİJİTAL SİNJAL İŞLEME

Ders Kodu

EELE420

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER

Ders Kodu

EELE415

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Endüstride kullanılan programlanabilir denetleyicilerin gelişimi, kullanım amaç ve yöntemleri, Programlanabilir Lojik Denetleyici (PLC) donanım ve yazılım özelliklerinin, elektronik devreleri, kontrol sistemlerinin iç yapısı, elektronik devre ve sistemlerinin incelenmesi ve organizasyonu. Merdiven diyagramı: Merdiven diyagramının oluşturulması, taraması. Giriş-çıkış bağlantıları.Temel PLC fonksiyonları: Kayıt ediciler, zamanlayıcılar, sayıcılar, karşılaştırma fonksiyonları, atlama ve mastır fonksiyonları, veri kaydırma fonksiyonları, sıralama fonksiyonları.Endüstriyel uygulamalar: PLC nin endüstriyel uygulamaları Modüler PLC sistemlerinin giriş / çıkış modülleri ve kişisel bilgisayar (PC) kullanılan PLC sistemlerinin donanımı ve bununla ilgili yazılımların incelenmesi, tasarlanması ve uygulamasının öğretilmesi.
GÖMÜLÜ SİSTEMLER

Ders Kodu

CMPE455

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu derste, programlanabilir gömülü sistemler ile ilgili temel bilgiler verilecektir. Verilen bu bilgiler, gömülü sistem kavramını anlama becerisini çevrimdışı ve çevrimiçi uygulamalarda geliştirmeye yardımcı olacaktır. Bu dersin ana amacı, öğrencilere sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda pratik olarak da farklı gömülü sistemler ile ilgili bilgi vermektir. Ayrıca, derste gömülü sistemlerin ortak özellikleri ve bölümlendirme özelliklerinin yanında girişler, çıkışlar, kesintiler ve zamanlama teknikleri gibi konular değinilecektir. Farklı gömülü sistem türlerine bağlı olarak ilgili programlama dilleri kullanılarak gömülü sistemlerin programlaması yapılacaktır. Son olarak, öğrencilerin temel bilgilerini genişletmek için, çeşitli donanım yazılım tasarımları ve geliştirme araçları tanıtılacaktır.
YAPAY ZEKA

Ders Kodu

CMPE415

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

7
Yapay Zeka dersi, insan zekâsına özgü olan, plan yapma, öğrenme, düşünme, fikir yürütme, sorun çözme ve çevresiyle etkileşim kurabilme gibi yüksek bilişsel fonksiyonları veya otonom davranışları sergilemesi beklenen sistemleri tasarlamak için gerekli olan metodları (araçları) sunar. Ders, yapay zeka'nın (AI) temel bileşenlerini, yapay zeka mimarisini, problem çözmede kullanılan yapay zeka tekniklerini, istenilen hedeflere ulaşmada uygun arama yöntemlerini, ve çeşitli teknikler kullanılarak bilgi gösterimini anlatmaktatdır. İçerdiği konular şunlardır: Problem çözme yöntemleri. Bilgiye dayanmayan arama stratejileri. Bilgiye dayanan arama stratejileri. Bilgi gösterimi. Mantıksal çıkarım. Önerme mantığı. Birinci-sıra mantık. Ders kapsamında incelenen yapay zeka algoritmaları bilgisayar programları ile simüle edilmekte ve öğrenciler ders projesi hazırlamaktadır.
BİYOPROSES MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

BIOE308

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Dersin amacı, öğrencilere biyolojik reaksiyon mühendisliği alanı ve uygulamalarının temellerinin öğretilmesidir. Derste, biyoteknolojik proseslerin temel özellikleri, çeşitli sektörlerdeki uygulamaları, biyoteknolojik ve kimyasal proseslerin karşılaştırılması öğretilmektedir. Biyolojik dönüşüm ve biyolojik proses kinetiği anlatılmaktadır. İşletme tarzları; kesikli, yarı kesikli, sürekli ve yarı sürekli prosesleri içermektedir. Biyolojik katalizör olarak bitki ve hayvan hücrelerinin, tutuklanmış enzim ve hücrelerin kullanımı verilmektedir. Biyolojik proseslerde taşınım kavramı, kütle transferine etki eden işletim değişkenleri, biyolojik reaktörlerin havalandırılması ve karıştırılması. Kütle transferine etki eden tasarım parametreleri, biyolojik reaktörlerde ısı transferi, biyolojik reaktörlerin sterilizasyonu anlatılmaktadır. Aerobik ve anaerobik biyolojik prosesleri hakkında teorik bilgi verilip laboratuvar uygulamaları gösterilmektedir.
SAYISAL KONTROL SİSTEMLERİ

Ders Kodu

EELE403

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

Sayısal kontrol sistemleri, Analog kontrol sistemleri, uydu, servomotor ve ısı kontrol sistem modelleri. Ayrık zamanlı sistemler ve Z-dönüşümleri: Ayrık zamanlı sistemler, dönüşüm yöntemleri, z-dönüşümünün özellikleri, fark denklemlerinin çözümü, ters z-dönüşümü, simülasyon diyagramları ve sinyal akış grafikleri, durum değişken modelleri ve çözümleri. Örnekleme ve yeniden yapılandırma: Örneklenmiş veri sistemleri, ideal örnekleyici, Fourier dönüşümleri, sayısal analog ve analog sayısal dönüştürücüler. Açık Çevrim Sistemleri: Darbe transfer fonksiyonu, sayısal filitreli açık çevrim sistemleri, değiştirilmiş Z-dönüşümü, zaman geciktiricili sistemler. Kapalı Çevrim Sistemleri: transfer fonksiyonu ve durum değişken modellerin elde edilmesi. Kararlılık Analiz Yöntemleri: Routh-Hurwitz, Jury testi, Nyquist kriteri.
ADVANCED DIGITAL ELECTRONICS

Ders Kodu

EELE322

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

0
.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ENRE308

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders çeşitli çeşitli ekipman ve sistemlerin enerji verimliliğine dair alınacak tedbirleri içerir. Bir sistem içerisinde oluşan kayıpların hesaplanmasında kullanılan yöntemler ve enerji tasarufu sağlayan partik yollar derste incelenir. Ayrıca, bu ders enerji kullanımının ve yönetiminin bilimsel temellerini ve prensiplerini gözden geçirir. Buna ek olarak, enerji verimliliği ve tasarrufu yöntemleri ekonomik ve yaşam döngüsü maliyet analizleri ile ele alınırlar. B udersin amacı, öğrencilerin kendi enerji bütçelerini yönetmelerinde ve başarılı bir şekilde enerji verimliliği politikaları geliştirmelerinde katkıda bulunmak ve bu konularda yeterli anlayış geliştirmelerinde yardımcı olmaktır. Derste, aydınlatma, bina cephesi ve havalandırma sistemleri ile ilgili enerji verimliliği konuları incelenir.
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ VE CİHAZLARI

Ders Kodu

BIOE303

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Dersin amacı moleküler biyoloji ve biyoteknoloji, hücre mühendisliği, doku mühendisliği alanlarında ve ayrıca ilaçlarda kullanılan biyomaddelerin biyomedikal ölçüm sistemleri hakkında temel bir kavram geliştirmektir. Uygulamalar, diyagnoz ve tedavi, biyomedikal enstrümentasyon yönetimi, güvenlik konuları, biyomedikal teknoloji ve biyomedikal mühendislik ve bunların güncel drumu ile geleceği bu kursun içerikleri arasında yer almaktadır. Bu ders fizyolojikal sinyalleri, biyomedikal sensörleri, analog sinyal amplifikasyonu ve filtrelemesini, dijital edinme, dijital filtreleme ve işleme, ve bazı ortak enstrümentasyon platformları hakkında geniş bir bakış açısını içeririr. Ayrıca ders, biyolojik sinyallerin dijital işlenmesi, kalbin fizyolojisi ve elektrocordiogram (ECG), kan basıncı ölçümleri, beyin fizyolojisi ve elektroansefalo (EEG), elektromiyografi, biyolojik sıvıların elektromekaniği hakkında bilgiler ihtiva etmektedir.
JEOTERMAL MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

PNGE391

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Jeotermal mühendisliği dersi kapsamında, öğrencilere detaylı olarak jeotermal enerji sistemleri ile ilgili fiziksel ve teknik konularda giriş düzeyinde bilgi verilecektir. Ders içeriğinde, aynı zamanda jeolojik açıdan kaya formasyonlarını ve bunlara ait temel ilkeleri ve bilgileri, porozite, permeabilite ve hidrolojiyi de içerecek şekilde bilgi aktarılacaktır. Bu derste öğrencilere ayrıca gözenekli ortamlarda ısı transferi ve akış mekanizmaları tanıtılacak, ısı değişim sistemleri ve çeşitli jeotermal rezervuar türleri üzerinde durulacaktır. Jeotermal mühendisliği dersinde ayrıca tesisler ve ilgili tasarım konuları detaylı olarak tartışılacaktır. Bu ders bünyesinde yine küresel boyutta olmak üzere, politik, ekonomik, ekolojik ve sosyal konular üzerinde de durulacak ve gerçek örneklerle vaka analizleri tartışılacaktır.
MÜHENDİSLİK İÇİN NESNELERİN İNTERNETİ

Ders Kodu

ENGI416

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders, mühendislik öğrencilerine sıfırdan kapsamlı bir anlayış sağlamaya odaklanarak Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinin karmaşık dünyasını keşfetmek üzere tasarlanmıştır. Ders boyunca öğrenciler farklı platformları keşfedip algılama ve harekete geçirme teknolojilerini analiz ederek IoT cihaz programlama konusunda uzmanlaşacaklardır. Bu ders, IoT sistemleriyle ilgili ağ oluşturma ilkeleri, ana taşıyıcı tasarım stratejileri ve güvenlik uygulamalarını vurgulayacaktır. Öğrenciler gerçek dünya deneyimi sağlamayı amaçlayan pratik ödevlerle desteklenecektir. Projeler, dağıtılmış bir Wi-Fi izleme hizmetinin kullanılması ve endüstriyel ortamlar için özel olarak tasarlanmış bulut tabanlı bir IoT hizmet platformunun oluşturulmasını kapsamaktadır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, endüstriyel mühendislik ortamlarında yaygın olarak karşılaşılan zorlukların üstesinden gelebilecek donanıma sahip olup IoT teknolojileri hakkında kapsamlı bir anlayış elde edeceklerdir.
ISIL SİSTEM TASARIMI

Ders Kodu

MCLE445

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Termal sistemlerin, bilgisayar destekli olarak, modellenmesi, analizi, tasarımı ve optimizasyonu; Sistem tasarım kavramları. Matematiksel modelleme. Optimizasyon metotları. Büyük sistemlerin kararlı hal simülasyonu. Fan, pompa, ısı değiştirgeçleri, lüleler ve difüzörler, kanallardaki akış. Isıl sistemlerin dinamik davranışı. Emniyet, güvenirlik ve ekonomik değerlendirmeler.
KRİPTOGRAFİ VE AĞ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ

Ders Kodu

CMPE336

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Kriptografi ve Ağ Güvenliğine Giriş dersi, klasik kripto metodlarının incelenmesi ile başlamaktadır. Standartlaşmış kripto tekniklerinin incelenmesi ve gerçekleşmesi ile devam etmektedir. İncelenen kripto algoritmaları bilgisayar programlarıyla yazılıp incelenmektedir. Bilgi Kriptolama Standardı (DES) ve İleri Kriptolama Standardı (AES) dersin diğer ana konularındandır. Bu algoritmaların programlarının yazılması ve incelenmesi yapılmaktadır. Bilgisayar yazılımı olarak kriptolama ve kripto çözme algoritmalarının gerçeklenmesi, kamusal anahtarlı veri kriptolama metodları ve çok kullanılan RSA algoritmasının incelenmesi, ağ güvenliği konseptleri ve günümüzde kullanılan IP güvenlik sisteminde bulunan güvenlik protokolleri de diğer konulardır. Derste verilen projeler ile öğrencilerin gerçek bilgiyi kriptolayıp bilgisayar ağları kullanarak iletmesi ve karşı tarafta çözebilmesi yeteneklerini artırmaları beklenmektedir.
ENERJİ SİSTEMLERİ MODELLEME, ANALİZ VE SİMULASYONU

Ders Kodu

ENRE304

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu ders, enerji sistemleri mühendisliği’nin üç temel yönünü de içermektedir: Modelleme, analiz ve simulasyon. Enerji sistemleri analizi ve simulasyonu; Öngörü, tasarım, ekonomi ve optimizasyon gibi birçok farklı uygulamayı içermektedir. Ders, öğrencileri modelleme ve analiz ile ilgili kavramlarla tanıştırmakta ve enerji sistemleri için gerekli bilgi analizi tekniklerini göstermektedir. Ders içeriğinde gösterilen öngörü teknikleri (doğrusal bağlanım, polinomsal bağlanım vb.), öğrencilere enerji sistemlerinin performans tahmini konusunda yardımcı olmaktadır. Yine ders kapsamında yer alan optimizasyon teknikleri, sunulan kısıtlar dahilinde optimal sistem (hem finansal hem de performans açısından) tasarımında kulllanılmaktadır. Ayrıca, hem geleneksel hem de yenilenebilir enerji sistemlerinin modellenebilmesi için çeşitli simulasyon programları kullanılmaktadır.
ETHICS

Ders Kodu

INDE335

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, ahlaki sorumluluk bilincini karar vericiler olarak uyandırmaktır. Öğrencilerin ahlaki hayal gücüne sahip çıkarak, öğrencilerin etik sorunları tanımasına ve karar verme olası çıktıları hakkında düşünmelerine yardımcı olmak, etik bir durumu analiz etme konusunda analitik beceriler geliştirerek ve etiğe uygun bir karar vermek için tarafsız teknikler kullanarak gerçekleşebilir. Bu ders, mühendislerin toplum, işverenler, meslektaşları ve müşterileri ile ilgili ahlaki haklarını ve sorumluluklarını tanıtmak üzere tasarlanmıştır. Fikri mülkiyet haklarının ve çıkar çatışmasının önemi. Mühendislik tasarımında, üretimde ve operasyonlarda etik yönler, Maliyet-fayda-risk analizi ve güvenlik ve mesleki tehlike konularını içerir.
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ

Ders Kodu

INDE282

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Derste mühendislik öğrencilerinin yeni milenyum içerisinde etkin birer lider olmaları hedeflenmektedir. Bu amaçla, Mühendislik Yönetiminin fonksiyonları olan Planlama, Organizasyon, Liderlik ve Kontrol'ün incelenmesi. Ayrıca, yönetim teknikleri, yönetim içerisindeki matriks sistemi, motivasyon, tahmin sistemleri incelenecektir. Bu ders öğrenciye; teknik bilgi (mühendislik ve bilim anlayışı ve yeterlilik); insan (bir grup içinde ortak bir çaba oluşturmak için yetenek); kavramsal (toplam sistem olarak yönetim süreci ve kurumsal analitik düşünce uygulama yeteneği) vermeye çalışır. Mühendislik Yönetimi dersi boyunca, vurgu, takım tabanlı yaklaşımlar üzerine yerleştirilen yazılı ve sözlü iletişim becerileri, teknoloji ve sürekli gelişim yönetimi öğrenciye aktarılmaktadır. Öğrencinin grup içinde çalışarak kendini rahat ifade edebilmesi de dersin amaçlarındandır.
CLOUD COMPUTİNG

Ders Kodu

CMPE481

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER AIDED DATA ANALYSIS

Ders Kodu

INDE491

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Ders Kodu

INDE492

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin içeriğinde; iş güvenliği ve işçi sağlığı kavramları, iş kazaları ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, ergonomi, Çalışma ortamlarında kullanılan elektrikli ve elektriksiz el aletleri, Kişisel koruyucu donanımlar, ilkyardım, yangın, patlamalar ve afetler, işçi-işveren ve devletin görevleri yer almaktadır.Bu kurs sektöründe iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin temel ilkeleri ile mühendisliği öğrenciye tanıtmak için tasarlanmıştır. Tehlike anında yapılması gerekenler, her iş yerinde olması gereken risk değerlendirme analizinin uygulamalı olarak yapılışı öğrencilere anlatılmaktadır. Bu derste güvenlik ve sağlık fonksiyonu, tehlike sorunlarının gelişimi, tehlikeden kaçınma, yönetmelikler, toksik maddelerin etkisi, çevre kontrolü, gürültü, patlayıcı madde, yangından korunma, kişisel korunma ve ilk yardım kavramları tanıtılacaktır.
BİLGİSAYAR SİMÜLASYONU

Ders Kodu

CMPE485

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

THERMAL POWER ENGİNES

Ders Kodu

MCLE446

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SURGICAL INSTRUMENTATION

Ders Kodu

MEDE402

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Ders Kodu

ENVE402

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı öğrencileri çevresel etkiler ve çevre etki değerlendirmesi konularında bilgilendirmektir. Ders, çevre etki değerlendirme işleminin tarihini, temel öğelerini, içeriğini ve yapısını, yasal kurallar çerçevesinde işleyişini, hava, su ve toprak kalitesi, ses düzeyi, biyolojik çevreye olabilecek etkilerin öngörüsünü, etki analiz tekniklerini, çevre etki değerlendirme işlemine halkın katılımını ve çevre etki değerlendirme raporlarının hazırlanmasını içermektedir. Ders kapsamında daha önceden hazırlanmış ve uygulanmış farklı mühendislik projelerinin çevre etki değerlendirme raporları örnek çalışma olarak incelenmektedir. Ders notları ve sınıfta yapılan tartışmalar ile teorik bilgiler öğrencilere aktarılırken dönem projesi dahilinde hayali bir proje için çevre etki değerlendirme raporu hazırlayarak teorik bilgiler uygulamada kullanılmaktadır.
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ

Ders Kodu

ISYE363

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu derste, öğrencilere günümüz işletmelerinin kurumsal hedeflerine ulaşabilmek için enformasyon teknolojilerini ve sistemlerini nasıl kullandıklarına dair derinlemesine bilgi sunulmaktadır. Enformasyon sistemleri, faaliyetlerde mükemmelliğe ulaşmak, yeni ürün ve hizmetler geliştirmek, karar alma sürecini etkinleştirmek ve rekabet avantajı elde etmek için işletme yöneticilerinin ulaşabilecekleri temel araçlardan birisidir. Öğrenciler bu derste, günümüz işletmeleri tarafından kullanılan enformasyon sistemleri için en güncel ve kapsamlı genel bakışı bulabilirler. Potansiyel iş görenlerle gerçekleştirilen iş görüşmelerinde işletmeler genellikle kar hanesine ilişkin işletme sonuçlarına ulaşmak için enformasyon sistemlerini ve teknolojilerini nasıl kullanacaklarını bilen yeni çalışanlar aramaktadırlar. Bir öğrencinin asıl uzmanlığının muhasebe, finans, yönetim, pazarlama veya enformasyon sistemleri olup olmamasına bakılmaksızın ; bu derste bulunan enformasyon ve bilgi tüm işletme kariyeri boyunca değerli olacaktır.
ELEKTRİK MAKİNELERİ

Ders Kodu

EELE453

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Alternatif akım makinelerine giriş; Dönen magnetik alanın elde edilişi; Alternatif akım makinelerinde mmk, akı dağılımı ve indüklenen gerilim; Alternatif akım makinelerinde sargı yapısı, moment, güç akışı ve kayıplar; Senkron Generatörler; Senkron generatörlerin eşdeğer devreleri, fazör diagramı, güç ve moment ifadeleri; Senkron Generatör parametrelerinin ölçümü; Senkron Generatörlerin lokal ve paralel çalışması; Senkron Generatörlerin geçici durum analizi; Senkron Motorlar; Sürekli durum analizleri ve Senkron motorlara yol verme; Asenkron Motorlar; Asenkron Motorların eşdeğer devresi; moment ve güç bağıntıları; moment devir sayısı karakteristiği; parametre ölçümü; Asenkron motor Sürücüler; Asenkron Generatörler; Tek faz ve Özel amaçlı motorlar; Üniversal Motor; Tek fazlı asenkron motor.
ÇEVRE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ENVE407

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders çevre yönetimi alanında sosyal, kültürel, politik, ekolojik ve ekonomik faktörlerin etkileşimine giriş dersidir. Ayrıca kullanılan ve yönetilen araziler, toplumlar ve/veya doğal ekosistemler için belirli hedefleri başarabilmek için çevre bilgisini gerekli aktivitelere dönüştürebilecek önceden planlanmış çalışmaları anlamak üzerine yoğunlaşılmış bir derstir. Öğrencilere çevre politikası, planlaması ve yönetimi gibi çağdaş alanlarda önemli bir genel bakış sağlayacaktır. Ayrıca arazi ve kaynak kullanımı için hedeflerin nasıl şekilleneceği, demokratik ve demokratik olmayan düzenlemelerdeki çakışmalar ve anlaşmazlıklar ele alınacaktır. Bu derste ekolojik sistemleri etkileyen dinamikler ve süreçler öğretilecek ve öğrenciler sürdürülebilir ilerleme çerçevesinin temel bileşenleri, sürdürülebilir ilerleme teori ve pratiklerinin çalışma kavramları konularında bilgilendirileceklerdir.
MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME

Ders Kodu

CMPE425

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste Mobil uygulama geliştirme, mobil uygulama platformları, Java yazılım dili kullanarak Nesneye dayalı programlama yapma, XML ve Android uygulamaları, Android kullanıcı arabirim tasarlama, Kullanıcı arabirimi geliştirme, resim gösterme ve menuler, verinin sürekliliği, konum temelli servisler, ağ servisleri ile iletişim, Android uygulamasını yayınlama konuları işlenecektir.
KUYU LOG ALIMI

Ders Kodu

PNGE350

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Kuyu log alımının tüm detayları ile anlaşılabilmesi amacıyla tasarlanmış bir ders niteliğindedir. Arama sondajlarının göreceli olarak daha büyük derinliklerede gerçekleştirilmesi durumunda, elde edilen karot ve devridaim çamuru içerisindeki kırıntılar yeraltı ile ilgili önemli bilgiler sağlamaktadır. Ancak, özellikle petrol ve doğal gaz araştırması söz konusu olduğunda, herhangi bir sonuca varabilmek için fazladan jeofizik bilgilere ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, ekte verilen başlıklar kapsamlı biçimde incelenecektir: Kuyu logu alınmasına ilişkin temel kavramlara giriş, kuyu logu almaya yönelik gerekli ekipman, kuyu logu alma ekipmanlarının nitelikleri, yakın çevredeki sondaj kuyularının ve bu kuyularla ilgili jeolojik-jeofizik verilerin ve niteliklerin araştırılması, farklı kaya türlerinin elektriksel özellikleri, SP log alımı, normal ve lateral loglar, laterologlar, ikili laterologlar, endüksiyon logları, ikili endüksiyon logları, mikrorezistivite logları, konvansiyonel yorumlama teknikleri, özellikli yazılımlarla bilgisayar destekli yorumlama teknikleri.
ARTIFICIAL ORGANS

Ders Kodu

BIME404

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

KÖMÜR GAZI ÜRETİMİ

Ders Kodu

PNGE392

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Enerji konusunda var olan yüksek düzeyde ihtiyaç nedeniyle ve konvansiyonel yöntemlerle üretilmeyen enerji kaynaklarına olan gereksinim yönüyle önerilen Kömür Gazı Üretimi dersinin amacı kömür gazı (kömür gazı ve şeyl gazı) yataklarının uygun yöntemlerle araştırılması, rezervlerinin belirlenmesi ve üretilmesi konularında öğrencileri detaylı olarak bilgilendirmektir. Dersin kapsamı içerisinde, çeşitli kaynak ve türlerdeki kömür gazı yatakları kapsamlı bir biçimde öğrencilere aktarılacak ve tartışılacaktır. Kömür gazı sahalarının geliştirilmesine yönelik teknik ve ekonomik konular da incelenecek ve yorumlanacaktır. Bunlara ek olarak, küresel boyutta olmak üzere vaka analizleri de ders kapsamında yer alacak ve görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ders, aynı zamanda kömür gazı rezervlerinin geliştirilmesine yönelik bir dönem projesi içerecektir.

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

 • Doldurulmuş başvuru formu,
 • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Program Çıktıları

Mekatronik Mühendisliği program çıktıları, programın eğitim amaçlarına ulaşabilmek için gerekli bilgi, beceri ve davranış bileşenlerinin tümünü kapsamaktadır.
PÇ1:  Matematik, fen bilimleri ve Mekatronik mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi edinmeli.
PÇ2:  Mekatronik Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisini edinmeli.
PÇ3: Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde Mekatronik Mühendisliği ile ilgili karmaşık bir sistemi, cihazı veya ürünü modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlama becerisini edinmeli.
PÇ4:  Mekatronik Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi edinmeli.
PÇ5:  Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinmeli.
PÇ6:  Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisini edinmeli.
PÇ7:  İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi edinmeli..
PÇ8:  Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini edinmeli.
PÇ9:  Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi edinmeli.
PÇ10: Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olmalı.
PÇ11: Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda bilgi sahibi olmalı.