Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Öğretmenliği

Süre 4 Yıl
Başvur
Sınıf-ogretmenligi Turkce ogretmenligi CIU-mimarlik-programi-3

Program Hakkında

Çocuğun, bilişsel, sosyal duyuşsal, psikomotor becerilerinin en hızlı olduğu dönem yaşamının ilk altı yılını kapsamaktadır. Okul Öncesi Öğretmenliği programının yapısı, içeriği ve alandaki yenilikler de en az bu dönem çocuklarının gelişimleri kadar hızlı olmaktadır. Çocukların yaşantısında ailelerinden sonra ilk bağ kurdukları kişi  olan okul öncesi öğretmenlerinin bu yenilikleri takip etmesi, farklı yaklaşımlarla sürdürülen uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması, kısaca kendini geliştirebilmesi için dinamik bir eğitim sürecinden geçmesi gerekmektedir.  
Programda verilen eğitim çerçevesinde, erken çocukluk dönemi özelliklerini bilen, çocuk merkezli uygulamalar yapan, yaratıcı, alanında aile katılımı ve eğitimine önem vererek toplumun gelişimine katkı sunan, erken çocukluk eğitiminde alternatif yaklaşımlarla eğitim programına yön verebilen, araştırmacı, analitik düşünebilen, etkin problem çözme becerilerine sahip, insani ve bilimsel değerlere saygılı bireyler olarak bilgiye ulaşan, bilgiyi üreten ve paylaşan öğretmenler  yetiştirmek hedeflenmektedir. Açık fikirli, vizyon ve deneyim sahibi, güçlü kişiliği olan, entelektüel nitelikleri ile topluma yön verecek nitelikte, hem okul öncesi çocuklarına eğitim verecek, hem de ailelerin de etkili ebeveynlik stratejileri geliştirmesine katkı sunacak nitelikte öğretmenler yetiştirmek bölümün idealleri arasındadır .

Akreditasyonlar

Okul Öncesi Öğretmenliği programı eğitim kalitesinin göstergesi olarak ulusal akreditasyon kuruluşlarından Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından 2020 yılında akredite edilerek belgelendi.

Eğitim Olanakları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, öğrencilerin kariyer elde etme sürecinde öğrencilerin başarılı bir yol izleyebilmesi için geniş imkânlar sunmakta ve rehberlik etmektedir. Programda evrensel olarak kabul gören öğretme ve öğrenme standartlarının yanı sıra çağdaş öğretmenlik uygulamaları ve felsefeleri de benimsenmektedir. Öğretmen adayları 4 yıllık lisans süreci boyunca teorik ve uygulamaya yönelik dersler almanın yanı sıra , akademik düşünme becerilerini destekleyecek, olaylara bilimsel açıdan yaklaşmanın temellerini atacak, araştırmacı yönlerini ve problem çözme becerilerini ön plana çıkaracak araştırma projesi dersleri almaktadırlar. Öğrenciler bölümde ülke çapında yürütülen projelerde görev alarak kendilerini geliştirme imkânına sahip olmaktadırlar. Üniversite kütüphanesinin zengin kaynaklarla öğrencileri desteklemesinin yanı sıra, kampüsün bulunduğu merkezi lokasyon sayesinde uygulama yapılacak okullara okul servisleriyle kolaylıkla ulaşım sağlanabilmektedir. Sunulan uygulama olanakları sayesinde öğrenciler mesleğe başlamadan önce deneyim kazanma ve tecrübeli öğretmenlerle birlikte çalışarak deneyimlerinden yararlanma şansına sahip olmaktadırlar. Fakülte içerisinde uyumlu programlarla yandal ya da çift anadal yapılabilmektedir. 

okul-oncesi-ogretmenligi

Kariyer Alanları

Okul Öncesi Öğretmenliği, zengin çalışma olanaklarına sahip bir alandır. Son yıllarda dünyada okul öncesi eğitimin, çocuğun gelişim alanlarını destekleyerek yetişkinlik döneminde daha üretici ve verimli olmasına, var olan potansiyelini ortaya daha kolay bir şekilde çıkarmasına olanak sağladığı görüşünden hareketle, oldukça önemli olduğu görüşü kabul edilmektedir.  Gerek ülkemizde gerek diğer ülkelerde okul öncesinin yaygınlaştırılmasına önem verilmektedir. Bu bağlamda, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapacak nitelikli eğitimcilere duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı mezunları, okul öncesi dönemdeki çocukların eğitimi ile ilgili alanlarda öğretmen, yönetici ve denetimci olarak görev yapabilmektedirler. Mezunlar devlete bağlı ilkokullar bünyesindeki ana sınıflarında, ana okullarında, özel kreşlerde, özel eğitim merkezlerinde ve özel okulların anasınıflarında öğretmen olarak çalışabilmektedirler. Bunun yanı sıra, üniversitelerin ilgili bölümlerinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak akademik kariyer yapabilmektedirler.

İletişim

Eğitim Fakültesi
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE203
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2701
Fakülte E-posta: secretary-foe@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Sarem ÖZDEMİR
Bölüm Başkanı E-posta: sozdemir@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

BILT123

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersinin amacı öğrencilerin bilgisayar ve bilişim teknolojileri alanındaki temel konular bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu konular arasında bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme, problem çözme kavramları ve yaklaşımları, algoritma ve akış şemaları, bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar, işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri, dosya yönetimi, yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar), kelime işlem programları, hesaplama/tablo/grafik programları, sunu programları, masaüstü yayıncılık, veri tabanı yönetim sistemleri, web tasarımı, eğitimde internet kullanımı, iletişim ve işbirliği teknolojileri, güvenli internet kullanımı, bilişim etiği ve telif hakları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri gibi yer almaktadır. Kısacası bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler temel bilgisayar terminolojisine hakim olacaktır.
EĞİTİM FELSEFESİ

Ders Kodu

EGIT104

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste eğitim ve felsefe, eğitim felsefesi, felsefenin ilgilendiği konular, eğitimin toplumsal temelleri, eğitimin insanı etkileme biçimleri, felsefi akımlar (idealism, ralizm, pragmatism, varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık), çağdaş eğitim akımları (sanat eğitimi akımı, çocuktan hareket akımı, kır eğitim yurdu akımı, iş eğitimi akımı). Çevre değişmeleri ve insan, okul ile hayat arasındaki ilişki zorunluluğu, insanın gelişimi ve eğitimi, insanlar arasındaki iletişim ve haberleşme ağının değişimi ve gelişimi, sibernetik eğitim, bilgi toplumunda eğitim ve öğrenme (bilgi nedir?, bilgi toplumu nedir? Bilgiyi işleme yolları nelerdir? Bilgi toplumunda nitelikli insan kime denir?), internet destekli eğitim gibi konuları işlenmektedir.
EĞİTİME GİRİŞ

Ders Kodu

EGIT121

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuksal, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, iyi bir öğretmenin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeleri içermektedir. Ayrıca ders sonunda öğrenci bir öğretmende bulunması gereken kişisel ve mesleki özellikleri tanımlayıp bunlara uygun davranış sergileme yönünde tutum geliştirebilir. Dersin hedeflerinden biri olan öğretmen yetiştirme konusundaki olumlu ve olumsuz uygulamalar yönünde de bilgi sahibi olacak öğretmen adayları bu konuda tutum geliştirebileceklerdir.
İNGİLİZ DİLİ-I

Ders Kodu

INGL151

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders öğrencilere okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini de entegre ederek temel düzeydeki konuşma şekillerini sunmayı amaçlamaktadır. Dinleme becerisi ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin, ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaktır. Konuşma becerisi aracılığı ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabileceklerdir. Buna ilavetten öğrenciler kendilerini veya bir başkasını tanıtabilecekler, geniş zamanda sorulara cevap verebilecekler, nesnelerin yerini belirtebilecekler, ve bir günlük rutinlerini anlatabilecekler. Okuma becerisi aracılığı ile öğrenciler basit metinler ve paragraflar okuyarak metinleri anlama yetilerini geliştirecek ve metin sorularına cevap verebileceklerdir. Yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geniş zamanda kontrollü paragraflar yazarak edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini üreteceklerdir.
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ

Ders Kodu

OOEG151

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Erken çocukluğun tanımı ve ilkeleri; erken çocukluk eğitiminde temel olan görüşler ve tarihsel gelişimi; erken çocukluk eğitimine yön veren yaklaşımlar, Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk eğitimi; çocuğun gelişimsel özellikleri ve gereksinimleri; Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk eğitim politikaları, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve okullaşma oranları, erken çocukluk eğitiminde iyi uygulama örnekleri, erken çocukluk öğretmen yetiştirme programları, devlet ve özel sektörde istihdam edilen öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik eğitim programları, okul öncesi öğretmeninin özellikleri, okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri (anaokulu, kreş vb.), fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özellikleri; eğitim kurumlarının denetleme mekanizmaları ve ülkedeki eğitim kalite standartları, erken çocukluk eğitiminde ailenin rolü ve önemi.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLK YARDIM

Ders Kodu

OOEG153

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Çocuk sağlığının tanımı; ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığının durumu, çocukların sağlığını tehdit eden uluslararası ve ulusal faktörler, anne karnında çocuk gelişimi; hamilelik öncesi ve esnasında annenin çocuk sağlığı açısından dikkat etmesi gerekenler, hamilelikte geçirilebilecek hastalık ve kazaların çocuğun gelişimine etkileri; 0-8 yaş çocuklarının fiziksel gelişimi (diş, boy, kilo) ve takibi, 0-8 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıkları ve bu hastalıkların belirtileri, seyri ve tedavi yöntemleri (ishal ve solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklama ve döküntülü hastalıklar, paraziter enfeksiyonlar vb. ); aşılar; kadının yaşam dönemlerine göre sağlık sorunları; aile planlaması ve korunma yöntemleri; kırık-çıkık, yanma, yaralanma, böcek sokması, zehirlenme, yabancı cisim yutma vb. durumlarda öğretmenin yapması gereken ilk yardım.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

Ders Kodu

TARH101

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste, Osmanlı Devleti’nin dağılmasına yol açan iç ve dış etkenler, Osmanlı ıslahat ve yenileşme çabaları, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri, Trablusgarp ve Balkan savaşları, I. Dünya Savaşı’nın sebepleri, savaş süreci ve savaşta Osmanlı cepheleri, Mondros Mütarekesi, savaş sonundaki barış antlaşmaları ve Sevr, mütareke döneminde kurulan milli varlığa zararlı ve yararlı cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde Kurtuluş Savaşı'nın başlaması, Havza ve Amasya Genelgeleri, Mahalli Kongreler ve Sivas Kongresi, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, Kuva-yı Milliye’nin ve düzenli ordunun muharebeleri, TBMM’nin dış ilişki ve antlaşmaları, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması ve saltanatın kaldırılışı konuları bulunmaktadır.
TÜRK DİLİ - I

Ders Kodu

TREG121

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.
İkinci Dönem
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Ders Kodu

EGIT122

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersi alan öğrenciler; Gelişim ve öğrenme ile ilgili temel kavram ve kuramları açıklayabilir; Günlük yaşam süreçlerinde gelişim ve öğrenme olaylarını bu kavram ve kuramlarla analiz edebilir. Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi). Ders sonunda öğretmen adayları öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun davranış ve tutum sergileme, öğrenme kuramlarını seçme ve uygulama davranışlarına sahip olabileceklerdir. Ayrıca öğrencilerin bir bütün olarak gelişmelerine katkı koyabileceklerdir. Kredi: (3, 0, 0) 3 Önkoşul: Yok AKTS (ECTS) kredisi: Dersin Kısa Adı: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Kategorisi: Fakülte Temel Ders Eğitim Dili: Türkçe
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

Ders Kodu

EGIT124

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Sosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vs.; sosyolojinin öncüleri (İbn-i Haldun, A.Comte, K. Marx, E. Durkheim, M.Weber vd.) ve eğitim görüşleri; temel sosyolojik teoriler (işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekonomi, siyaset) ve eğitim; Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd);kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul, yabancılaşma ve eğitim, medya ve eğitim, küresselşme ve eğitim, okul ve şiddet.
İNGİLİZ DİLİ-II

Ders Kodu

INGL152

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
INGL152 dersi INGL151 dersinin devamı niteliğindedir. Bu ders öğrencilere daha ileri düzeyde bütünleşik bir şekilde dört beceriyi entegre etmektedir. Çekinik beceriler olan dinleme ve okuma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin, ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaktır. Buna ilaveten öğrenciler daha ileri düzeyde metinler ve paragraflar okuyarak metinlerden bildikleri kelimeleri kullanarak bilmedikleri kelimelerin anlamlarına ilişkin çıkarımda bulunacaklardır. Üretken beceriler olan konuşma ve yazma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabileceklerdir. Buna ilavetten öğrenciler Şimdiki Zamanı ve Geçmiş Zamanı kullanarak temel diyaloglarda ve günlük konuşmalarda kendilerini etkin bir şekilde ifade edebileceklerdir. Dahasıda, yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geçmiş tecrübelerini içeren konular hakkında paragraflar yazarken edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini üreteceklerdir.
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM

Ders Kodu

OOEG152

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
36-72 aylık çocukların fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, ve cinsel gelişim alanları ile ilgili temel kavramlar; ilgili gelişim kuramları; gelişim alanlarını etkileyen faktörler; gelişim özellikleri; gelişim alanlarının ilişkisi. 36- 72 ayda yaşta bilişsel gelişim, bilişsel gelişim kavramları ve kuramları (Piaget, Vygotsky), dil gelişimi ile ilgili kavramlar, dili oluşturan sistemler, dilin nörolojik ve fizyolojik temelleri, dil gelişimini etkileyen olumlu ve olumsuz etkenler, dilin işlevi , iki dillilik, ahlak gelişimi ve kuramları, sosyal- duygusal gelişimin temelleri ve gelişimsel göstergeler, cinsel gelişim özelliklleri ve kuramları, cinsel eğitim verirken dikkat edilecek noktalar, multi disipliner yaklaşımla gelişimsel değerlendirme ve gelişimin takibi
BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM

Ders Kodu

OOEG154

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

5
Gelişimin temel kavramları ve ilkeleri; doğum öncesi ve doğum sonrası özellikleri; yeni doğan (sağlık, bakım, beslenme); bebeğin gelişiminde sağlık, bakım ve beslenmenin önemi; 0-36 ay çocuğunun gelişim alanları (motor, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, ahlak ve cinsel), gelişim kuramları ve özellikleriyle özbakım becerileri; 0-36 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programının temel özellikleri, ilkeleri, göstergeleri, ortam özellikleri, etkinlikleri, eğitimin planlanması (aylık eğitim planı, günlük eğitim akışı ve etkinlik planı), uygulanması ve değerlendirilmesi, bebeğin gelişimi desteklemeye yönelik ailelere önerileri, fiziksel ortamın bebeğin ihtiyaçlarına uygun düzenlenmesi , etkinlik örnekleri, 0-36 aylık çocukların gelişimsel değerlendirmesinin yapılması, gelişimsel takibinin yapılması, erken müdahalenin önemi ve erken müdahale politika ve programları
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Ders Kodu

TARH102

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste, Ankara’nın başkent oluşu; Cumhuriyetin ilanı; halifeliğin kaldırılışı; 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu; Halk Fırkası’nın kuruluşu; Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası; Şeyh Sait İsyanı; İzmir suikasti; Serbest Fırka; hukukta laikleşme ve modernleşme; eğitim ve kültürde millileşme; Tevhid-i Tedrisat Kanunu; Harf İnkılabı; Türk Dil Kurumu; Türk Tarih Kurumu; üniversite reformu; sosyoekonomik yenilikler; Atatürk’ün manevi mirası olan, milliyetçilik, laiklik, cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik ve inkılapçılıktan oluşan altı ilke; bütünleyici ilkeler; Atatürk dönemi dış ilişkileri ve dış politikası; Motreaux Boğazlar Sözleşmesi; Balkan Antantı ve Sadabad Paktı; Hatay’ın Türkiye’ye katılması; İnönü dönemi ve II. Dünya Savaşı; Köy Enstitüleri; dünya savaşı sonrasında çok partili hayata geçiş konuları bulunmaktadır.
TÜRK DİLİ-II

Ders Kodu

TREG122

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları. Bunlara ek olarak, özetleme, metin taslağı hazırlama ve bir düşünceyi başka sözcüklerle anlatma gibi paragraf yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. Yazım ve noktalama işaretleri ve alfabe dışı sembol kullanımı da dersin kapsamındadır.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ
Üçüncü Dönem
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

Ders Kodu

EGIT222

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eğitim; millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21. yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefler, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları.
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

EGIT227

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçlarının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması, anlatı araştırması, raporlaştırma (bilimsel bir yazsının düzenlenmesi, bilimsel bir yazının bölümleri, genel yazım kuralları, tablolar, şekiller, ekler, aktarmalar, kaynak gösterme, kısaltmalar.
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FAKÜLTE SEÇMELİ
ERKEN ÇOCUKLUKTA FEN EĞİTİMİ

Ders Kodu

OOEG253

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Erken çocukluk döneminde fen eğitiminin tanımı ve önemi; fen eğitiminde ilke ve standartlar; bilimsel süreç becerileri; bilimin doğası, fen eğitimi kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini öğretme teknikleri ve yöntemleri; fen eğitiminde öğrenme merkezleri düzenlenmesi; erken çocukluk eğitiminde kullanılan fen programları (Wings of Discovery, Tool Kit for early childhood science education, Eller Hamurda); erken çocukluk fen eğitiminde çocukların gelişimini destekleme yönünde olumlu etkileri olan ülke örnekleri ve bu ülkelerdeki uygulamaların değerlendirilmesi, temel fen eğitimi kavramlarının kazanılması; fen etkinlikleri planlama, ve uygulama, okul öncesi eğitim programında fen etkinlikleri, fen etkinlikleri planlamada öğretmen yeterlilikleri, ev ortamında fen eğitimini desteklemeye yönelik anne babalara öneriler.
ERKEN ÇOCUKLUKTA MATEMATİK EĞİTİMİ

Ders Kodu

OOEG255

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Erken çocukluk döneminde matematiğin tanımı ve önemi, matematik eğitiminde ilke ve standartlar; matematik kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini öğretme teknikleri ve yöntemleri; matematik eğitimi ve oyun; matematik programları (Building Blocks, STEM, GEMS (Great Explanation in Math and Science, Big Maths for Little Kids); temel matematiksel kavramlarının kazanılması, problem çözme, eşleştirme-karşılaştırma-sınıflandırma-sıralama-örüntü oluşturma, sayılar ve sayma, sayı kavramının öğretim aşamaları, semboller, işlemler, geometri, mekanda konum, ölçme, veri analiz-grafik/olasılık; matematik etkinlikleri planlama ve uygulama, okul öncesi eğitim programında matematik etkinlikleri, çocuklarda matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeye yönelik çalışmalar planlama, çocuğun matematik becerilerini günlük yaşamına transfer edebileceği etkinlikler planlama, çocuğun ev ortamında temel matematik becerilerinin gelişimini desteklemeye yönelik anne babalara öneriler.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARI

Ders Kodu

OOEG259

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Eğitim programının önemi, ilkeleri ve ögeleri; Türkiye'de uygulanan okul öncesi eğitim programlarının tarihsel gelişim süreci; Türkiye'de uygulanan 0- 3 yaş ve 3-6 yaş okul öncesi eğitim programının temel özellikleri, ilkeleri, kazanımlar, göstergeler, ortam özellikleri, etkinlikler, programda kullanılacak formlar, planlama (aylık eğitim planı, günlük eğitim akışı ve etkinlik planı), uygulama ve değerlendirme; okul öncesi eğitim programı ile ilgili sınıf içi uygulamalı çalışmalar, Dünya’da uygulanan başarılı okul öncesi eğitim programlarının incelenmesi, alternatif okullarda uygulanan okul öncesi eğitim programları ile ana akım okullardaki okul öncesi eğitim programının karşılaştırılması, avantaj ve deavantajları, program çıktıları ve değerlendirilmesi, ailelerin program hakkında bilgilendirilmesi, aile eğitimi ve katılımı çalışmaları ile programı desteklemelerine yönelik çalışmaların yapılması.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

OOEGXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELECTIVE
Dördüncü Dönem
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

BOTE223

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Eğitim ve teknoloji ilişkisi; temel kavramlar; Öğretim Tasarımı Teorisi Nedir ve Nasıl Değişiyor? ; öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimi; Türkiye’de 1980 ve sonrası öğretim teknolojilerinin gelişimi politikaları, uygulamalar ve projeler; teknoloji ve yeni okuryazarlık kavramları; 21. yüzyıl öğrenci özellikleri; bilgi iletişim teknolojilerinin temel kavramları; bilgi ve iletişim teknolojilerinde gelişmeler; İnsan Performans Teknolojilerinin Temelleri ; Öğretim Tasarımı ve Modelleri; öğretim ortamlarında kullanılan güncel bilgi ve iletişim teknolojileri; eğitim-öğretim sürecinde kullanılan ortam ve araçlar; Öğretim Teknolojilerinin Öğrenme Ortamlarına Entegrasyonu; gelecekte bilgi ve iletişim teknolojileri ve öğrenme/öğretme ile bağlantısı. Okullarda Teknoloji Entegrasyonu, Teknoloji Liderliği ve Teknoloji Planlaması; Çevrimiçi Öğrenme Ortamları; Bilgisayar Oyunları ve Öğrenme.
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

EGIT221

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme (bilişsel, duyuşsal ve devinişsel hedefler), öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar (sunuş yoluyla öğretme, buluş yoluyla öğrenme, araştırma soruşturma yoluyla öğrenme, programlı öğretim, proje tabanlı öğrenim, işbirlikli öğrenme, yapılandırmacılık gibi yaklaşımlar); etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğretmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi; öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri, öğrencilerinin eğitim ve öğretime yönelik temel bilişsel kavramlara hakim olarak, öğretim planı tasarımına uyarlayabilmesi, öğretme ortamının fiziksel özelliklerinin öğrenilmesi.
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FAKÜLTE SEÇMELİ
ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜZİK EĞİTİMİ

Ders Kodu

OOEG252

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Ülkemizde ve dünyadaki müzik türleri ve çalgıların tanımı, oOkul öncesi eğitimde müziğin önemi, müzik ve eğitim ilişkisi; 0-8 yaş çocuğunun müzik gelişimi ve müzikal becerileri; okul öncesi eğitim programındaki hedeflere ulaşmada müziğin kullanımı ve buna uygun repertuar oluşturma; çocuk şarkılarının tanıtımı ve analizi, çocuk şarkılarının seçiminde dikkat edilecek ölçütler; okul öncesi çocuklarına şarkı öğretme teknikleri; okul öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitimi ile ilgili eğitim ortamı ve donanımın oluşturulması; müzik etkinlikleriyle bütünleştirilmiş sarmal eğitim modeli, çocukların farklı müzik türleri ile tanıştırılması, farklı kültürlere ait müzik türleri, öğretmenin sınıfında kullanabileceği müzik arşivini oluşturması, çocukların farklı müzik türlerini dinlemelerine yönelik etkinlikler planlama.
ERKEN ÇOCUKLUKTA OYUN GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

Ders Kodu

OOEG254

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Erken çocukluk döneminde oyunun tarihçesi, tanımı ve özellikleri, önemi, gelişimi, oyunun toplumsal rolü, oyunun eğitsel ve gelişimsel değerleri, oyun kuramları (klasik kuramlar ve modern kuramlar), oyun aşamaları(Bilişse oyun aşamaları ve Sosyal oyun aşamaları) ve türleri( fiziksel/ hareket oyunu, nesne oyunu, hayali oyun, dil oyunu, kurallı oyun) oyunun bilişsel ve dil, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişime katkısı; oyun kuramları ve oyun aşamaları, oyunu etkileyen faktörler, oyunu destekleme, oyunu, çocuğu tanıma ve değerlendirmede ve etkili bir öğretim yöntemi olarak kullanma; oyun temelli değerlendirmenin tanımı ve türleri, oyun temelli değerlendirmenin kullanılması, oyunlarda kullanılan materyaller, oyuncakların katkıları, özellikleri ve türleri, oyunda aile katılımının önemi, oyun etkinlikleri planlama ve uygulama.
ERKEN ÇOCUKLU EĞİTİMİNDE DRAMA

Ders Kodu

OOEG256

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Drama teriminin tanımı ve anlamı; psiko-drama, yaratıcı drama, eğitici drama sosyo-drama vb. kavramlar; bu kavramların tanımları ve farklılıkları; eğitsel ve yaratıcı dramanın önemi, çocuğun gelişim alanları üzerindeki etkisi eğitimde drama uygulamalarının tarihçesi; eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, özel tekniklerin örneklerle sergilenmesi, dramatizasyon, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi drama-oyun ilişkisi; eğitimde dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları; drama ortamı ve öğretmen nitelikleri; dramanın değerlendirilmesi; alanın eğitim amaçlarına uygun drama örnekleri, örnekler geliştirilmesi ve uygulanması.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

OOEGXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELECTIVE
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Ders Kodu

SOSH100

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
Topluluk, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramlarının ne olduğu; sosyal sorumluluk projeleri sosyal ve kültürel değerler açısından güncel sosyal problemleri tanımlamak ve ihtiyacı belirlemek; Belirlenen sosyal sorunların çözümü için projeler geliştirmek, hazırlamak ve bu projelere katılmak (fon yaratma, reklam, sosyal kampanyalar, kurumlar için grup faaliyetleri); bireysel ve grup sosyal sorumluluk projelerini geliştirmek, hazırlamak ve katılmak (okullar, hastaneler, belediyeler, dernekler, organizasyonlar vb.) gönüllü katılım; Çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılmak; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi seyirci, konuşmacı veya düzenleyici olarak bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve bu etkinliklere katılmak; Sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, topluma hizmet uygulamalarının çevrede yarattığı etkinin sonuçlarının değerlendirilmesi.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ
Beşinci Dönem
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

EGIT224

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde puanlarının analizi; değerlendirme ve not verme. Eğitimde kullanılan sonuç ve süreç odaklı ölçme araçlarının özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan ölçme araçlar (çoktan seçmeli testler, yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası , proje ve performans ödevleri, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, tutum ölçekleri), bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor davranışların ölçülmesi.
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

Ders Kodu

EGIT410

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Dersin amacı dersin öğrencilerinin, yönetim ve okul yönetimi ile ilgili temel kavramlar, Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı (Milli Eğitim Sistemi, Bakanlık Teşkilatı), yönetim kuramları, yönetim süreçleri (değişim, iletişim, karar verme, motivasyon, örgütleme, planlama, liderlik) okul örgütü ve yönetimi, okul kültürü ve iklimi, eğitim ekonomisi ve planlaması, okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atanması, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve yönetimde ilgili işler gibi konuları, eğitim programının, öğrenci işlerinin, çalışan işlerinin, bütçe işlerinin yönetimi, ortaya çıkacak sorunlara karşı yaklaşımlar ve bu sorunların çözümü yönünde atılacak adımlar gibi Türk eğitim sistemi ve okul yönetiminin farklı boyutlarını anlamalarını ve bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FAKÜLTE SEÇMELİ
ERKEN ÇOCUKTA SANAT EĞİTİMİ

Ders Kodu

OOEG353

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Sanatın ve sanat eğitimin tanımı ve işlevi; sanat eğitimi tarihi; çağdaş eğitimde sanat eğitiminin yeri ve önemi; bir sanat eserini tanıyabilme ve değerlendirebilme; sanat eğitiminin erken çocukluk dönemindeki önemi, erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve sanat eğitiminin tanımı ve önemi; gelişim evrelerine göre çocuk resmi ve özellikleri; okul öncesinde sanat eğitimi yöntem ve teknikleri, kullanılan malzemeler; öğretmenin dikkat etmesi gereken noktalar, sınıf ortamının sanat eğitimine uygun olarak düzenlenmesi, sanat eğitimini olumsuz etkileyen faktörler, müzede sanat eğitiminin önemi; erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve sanat eğitiminin diğer alanlarla ilişkisi, kuram ve uygulamalar; çocukların yaratıcı ifade becerilerini ve estetik farkındalıklarını destekleyen programların hazırlanması ve uygulanması.
ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

OOEG355

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Çocuğu tanımanın amacı ve önemi; farklı açıdan çocukları tanıma, çocukları tanıma ilkeleri, çocukları tanımada kullanılan teknikler ve özellikleri (gözlem, olay kaydı, bireysel görüşme, ev ziyaretleri); erken çocukluk döneminde çocuğu tanıma ve değerlendirmenin önemi, çocuklarla çalışmada dikkat edilmesi gereken etik kurallar, çocuğu tanıma ve değerlendirmede multi disipliner yaklaşım,erken çocuklukta kullanılan testler (gelişim testleri, projektif testler, zekâ testleri); çocuğu oyun ve resim yoluyla tanıma; portfolyo (gelişim dosyası) ve dökümantasyon, çocuğu tanıma ve değerlendirmede fiziksel ortamın düzenlenmesi, çocuğu tanıma ve değerlendirmede çocuğun dahil edilmesi, ailenin bilgilendirilmesi ve gelişimin takip edilmesi, çocuğu tanıma ve değerlendirme sürecinde iş birliği içinde çalışılacak kurumlar ve uzmanlar, gelişim raporu hazırlama
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI

Ders Kodu

OOEG357

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Öğrenme ile ilgili temel ilke ve kavramlar; erken çocukluk döneminde öğrenmeyi etkileyen faktörler (geri bildirim, motivasyon, pekiştireçler); öğrenme kuram ve yaklaşımları (Davranışçı öğrenme kuramları, Bilişsel Kuramlar, sosyal öğrenme kuramı ve beyin temelli öğrenme kuramları); erken çocukluk döneminde etkili öğrenme için, öğretmenin yapabileceği ortam ve eğitim içeriği düzenlemeleri, Waldorf, Montessori, Orman okulları gibi erken çocukluk eğitimine yön veren ve ana akım okullara alternatif olan yaklaşımların incelenmesi, bu yaklaşımların ana hatları ile tartışılması ve çocuk üzerindeki etkileri, erken çocukluk eğitiminde çocuklarla çalışırken kullanılabilecek yöntemlerin, bu yöntemlerin olumlu ve olumsuz yönlerinin, uygulamalarının konuşulması, yöntemlerin mikro öğretim ile sınıfta uygulanması, kaydedilmesi ve uygulandıktan sonra grup tarafından değerlendirilmesi.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

OOEGXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELECTIVE
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
.
Altıncı Dönem
SINIF YÖNETİMİ

Ders Kodu

EGIT301

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersi alan öğrenciler sınıf yönetiminde temel kavramlar ve yaklaşımlar, yeni akademik yıla hazırlık, sınıf yönetiminin temelleri, sınıf yönetimini ve öğrenci davranışını etkileyen faktörler, sınıf içi iletişim ve etkileşim, iyi bir sınıf iklimi yaratmak, sosyal bir sistem olarak sınıf, sınıf yönetimi modelleri ve sınıfın fiziksel düzeni sınıfta istenmeyen davranışlar ve baş etme stratejileri, sınıf kuralları, geliştirme, yapılandırma ve uygulama süreci, sınıfta motivasyon ve öğrenme, sınıfta zaman yönetimi, sınıfta öğrenme-öğretme sürecinin yönetimi, sınıfta sorunlu ve özel öğrencilerin yönetimi, sınıfta lider olarak öğretmen, okul-çevre ilişkileri ve öğretmen-veli görüşmeleri, okullarda rehberlik hizmetleri ve sorunları, çok kültürlü sınıfların yönetimi, engelli öğrencilerin olduğu sınıfların yönetimi, eğitim teknolojilerinin etkin kullanımı ve yönetimi konularında bilgi sahibi olacaklardır.
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK

Ders Kodu

EGIT323

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dışı davranışlar, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmen.
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FAKÜLTE SEÇMELİ
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÇEVRE EĞİTİMİ

Ders Kodu

OOEG352

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
ENVIRONMENTAL EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI

Ders Kodu

OOEG354

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
CHILD MENTAL HEALTH
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EDEBİYATI

Ders Kodu

OOEG356

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi; çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı eserlerinin işlevi; çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin (tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi; niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması; öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar; çocuklara seslenen çeşitli edebi yazınsal türlerin (destan, masal, şiir, öykü, roman, vb.) ve dilsel gereçlerin (sayışmaca, tekerleme, bilmece vb.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

OOEGXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELECTIVE
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
.
Yedinci Dönem
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX5

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FACULTY ELECTIVE
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I

Ders Kodu

OOEG403

Kredi

5

Teorik Saat

2

Pratik Saat

6

AKTS

12
Bu dersin amacı öğrencilerin uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama(planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili öz değerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Bu ders kapsamında öğrencilerden beklenti öğretmenlik meslek hayatına ilişkin gözlem yapmaları ve okul öncesi dönem çocukları için uygulama yapmaya yönelik bir anlayış geliştirmeleridir.
OKULA UYUM VE ERKEN OKURYAZARLIK EĞİTİMİ

Ders Kodu

OOEG455

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
SCHOOL ADAPTATION AND EARLY LITERACY EDUCATION
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

OOEGXX5

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELECTIVE
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ

Ders Kodu

REPD228

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Kavramsal çerçeve: Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımı ve sınıflandırılması; değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri; karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamaları; karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürü; eğitim felsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleri; modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim; insani-kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi; türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler, türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları; karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmen.
OKULLARDA REHBERLİK

Ders Kodu

REPD423

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA’ye ilişkin temel kavram ve ilkeler, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA’nin tarihçesi, alanı ve dalları; kullanılan araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma kuramları, okul danışmanlığı modelleri (geleneksel ve gelişimsel), okul danışmanlığı yaklaşımları (kriz yönelimli, iyileştirici- çare bulucu, önleyici ve gelişimsel), geleneksel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri, geleneksel okul psikolojik danışmanının rol ve işlevleri, gelişimsel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri ve programı (Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı), temel hizmetleri/müdahaleleri ve gelişimsel okul danışmanının rol ve işlevleri; REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA’de gelişimsel ve önleyici yaklaşımın amacı ve ilkeleri, gelişimsel yaklaşımda yaşam becerileri eğitiminin önemi, pozitif genç gelişimi yaklaşımları ve önleyici yaklaşımda önleme düzeyleri (temel, ikinci ve üçüncü düzey).
Sekizinci Dönem
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX6

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FACULTY ELECTIVE
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II

Ders Kodu

OOEG421

Kredi

5

Teorik Saat

2

Pratik Saat

6

AKTS

15
TEACHING PRACTICE-II
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ POLİTİKALARI

Ders Kodu

OOEG454

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
EARLY CHILDHOOD EDUCATION POLICIES
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

OOEGXX6

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELECTIVE
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA

Ders Kodu

OZEG420

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Özel eğitimle ilgili temel kavramlar; özel eğitimin ilkeleri ve tarihsel gelişimi; özel eğitimle ilgili yasal düzenlemeler; özel eğitimde tanı ve değerlendirme; öğretimin bireyselleştirilmesi; kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri; ailenin eğitime katılımı ve aileyle işbirliği; farklı yetersizlik ve yetenek gruplarının özellikleri; farklı gruplara yönelik eğitim yakşaımları ve öğretim stratejileri; sınıf yönetiminde etkili stratejiler ve davranış yönetimi, engele bakış ile ilgili tarihsel yaklaşım (Dünyada ve Türkiyede), zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedelsel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, eğitim ile ilgili aile ve personelin dikkat etmesi gerekenler

Seçmeli Dersler

MESLEK ETİĞİ

Ders Kodu

OOEG412

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste öğrencilerin meslek etiğinin önemini, bu konudaki farklı yaklaşımları, kuramsal temelleri, etik davranışı etkileyen etmenleri, etik dışı davranışları, bu davranışların etki ve bileşenlerini, işlevsel etik ilkelerini ve sosyal sorumluluğu kavraması amaçlamaktadır. Ders kapsamında öğretmenlik mesleğinin etik ilkeleri, etik kodlar, alanda yaygın olarak karşılaşılan etik ihlaller, etik ihlallere yönelik çocuk koruma politikaları, çocuklara, ailelere ve topluma yönelik önleme çalışmaları konusunda öğrencilerle bilgi alışverişinde bulunulmaktadır. Ayrıca ülkemizde ve Dünya’da öğretmenlik meslek etiği ile ilgili yapılan araştırmalar incelenmekte, bu alanda misyon ve vizyon geliştiren kurumların çalışmaları incelenmektedir.
OKULLARDA AKRAN UZLAŞIMI

Ders Kodu

OOEG414

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı; Akran uzlaşımının tarihçesi, tanımı, uygulama alanları ve gelişmiş ülkelerdeki yeri. Anlaşmazlıkların çözümüne pozitif model sağlayacak akran uzlaşımcı yetiştirmek. Uzlaşımın okul disiplinine, öğrenci öğretmen ilişkisine, liderlik vasfına katkısı ile ilgili çalışmalar yapmaktır.
OKUL ÖNCESİNDE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Ders Kodu

OOEG471

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı, üstün yetenekli okul öncesi çocukların özellikleri ve bu çocuklara ilişkin yapılabilecek düzenlemelerle ilgili öğrencilerin bilgi düzeylerini arttırmaktır. Derste, üstün yeteneğe ilişkin tanım ve kavramlar, üstün yeteneklilik ve çevre, üstün yeteneklilik ve kalıtım, cinsiyet ve üstün yeteneklilik, üstün yetenekli çocukların gelişimsel ve eğitimsel özellikleri, üstün ve özel yetenekli çocuklarda bireysel farklılıklar, üstün yetenekli çocukların eğitimsel ihtiyaçları ve eğitimsel düzenlemeler, bilişsel, sosyal-duygusal ihtiyaçları, üstün yetenekli çocukların karşılaştığı problemler ve çözüm önerileri, okul öncesinde üstün yetenekliler ve aileleri konuları incelenecektir. Üstün yetenekliliğe ilişkin tanım ve kavramlar, kuramlar, Dünyada ve Türkiye’de üstün yetenekliler, üstün yetenekli çocukların özellikleri, bireysel etmenler, eğitimsel ihtiyaçları ve eğitimsel düzenlemeler, bilişsel ihtiyaçları ve yapılabilecek düzenlemeler, sosyal-duygusal ihtiyaçları,üstün yeteneklilerin karşılaştığı problemler ve çözüm önerileri, üstün yetenekliler ve aileleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
ÇOCUKTA DİL VE KAVRAM GELİŞİMİ

Ders Kodu

OOEG211

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Dilin insan hayatındaki önemi; dil gelişimi ile ilgili temel kavramlar, dil gelişimi ile ilgili ilke ve dil gelişimine farklı yaklaşımlar; dilin sistemleri; dil öncesi gelişim evreleri ve evrelerin temel özellikleri; dil gelişimini sağlayan etkenler; dil gelişimine engel olan etkenler; dikkat edilebilecek hususlar ve alınabilecek önlemler, kavram gelişimi; bellek; düşünce ve dil ilişkisi; okumaya hazırlık; dil geliştirme etkinliklerive örnek uygulamalarla pekiştirme.
ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE EĞİTİMİ

Ders Kodu

OOEG415

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı; Çevre kavramı, çevre eğitimi ve önemi; okul, aile ve mahalle ortamı olarak çevre ve önemi; su temini, kirliliği ve arıtımı; atmosfer, atmosfer kirliliği ve kirlilik kontrolü; evsel katı atıklar ve bununla mücadele; ses, gürültü ve çevre; çevredeki atıklar ve çocuklar üzerine etkisi ile ilgili çalışmalar yapmaktır.
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM

Ders Kodu

EGIT359

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları: sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünde sürdürülebilirlik, toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik, eğitim ve sürdürülebilirlik, insanlığın geleceği ve sürdürülebilirlik, göç, yoksulluk ve eşitsizlik, sürdürülebilir çevre, ekoloji, küresel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik, doğayla uyum içerisinde sürdürülebilir toplum, nüfus, ekonomik sistem ve doğal çevre, teknololjik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları, ve çevre, sosyal sorumluluk çalışmaları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik, insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi, sürdürülebilir kalkınma ile ilgili temel kavramlar, sürdürülebilir kalkınmanın çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları, sürdürülebilir kalkınmanın eğitime katkısı, Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma için eğitim stratejik planı, küresel çevre problemleri ve eğitimin rolü.
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM

Ders Kodu

EGIT353

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı, tarihçesi, karşılaştırmalı eğitimde yöntem ve araştırma, farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin yapı, işleyiş, okul kademeleri, insan kaynakları, eğitim finansmanı, eğitimde özelleşme, eğitimde politika oluşturma, planlama ve uygulama yönlerinden karşılaştırılması, farklı ülkelerde eğitimde cinsiyet, sosyal adalet ve eşitlik, farklı ülkelerde reform ve yenileşme girişimleri, farklı ülkelerde öğretmen ve eğitim/okul yöneticisi yetiştirme sistemleri, eğitimde küreselleşme ve uluslararasılaşma, eğitimle ilgili uluslararası sınavlar, kurum ve kuruluşlar, eğitimde uluslararasılaşma, karşılaştırmalı eğitime yakın disiplinler, ülkelerin eğitim tarihleri, ülkelerin eğitim politikaları, karşılaştırmalı eğitimin yararları, karşılaştırmalı eğitimin amaçları, karşılaştırmalı eğitimin tarihçesi, Avrupa’nın bütünleştirilmesi yolunda eğitim çalışmaları, kapitalist ülkelerde eğitim reformları, sosyalist ülkelerde eğitim sistemleri ve reformları.
CREATIVITY IN EARLY CHILDHOOD AND CREATIVE ACTIVITIES

Ders Kodu

OOEG351

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Definition of creativity; theories that explain creative thinking; theories about creativity and the similarities and differences of these theories, the dimensions of creativity, enhancing creativity factor, factors that inhibit creativity, cognitive, language, the influence of social-emotional and language development of children's creativity development; The stages of the development of creativity, ingenuity and intelligence relationship; areas of creativity and art; creative personality traits, factors affecting creativity, the role of education in the development of creativity; evaluation of creativity; school before planning appropriate creative activities to educational programs, implementation and evaluation, the role of teachers in the development of creativity, creative examples of activities, alternative schools and philosophies that contribute to the development of creativity, art and education
KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME

Ders Kodu

EGIT215

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamaları; bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin oluşturulması; kariyer planlama modeli, ilgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri; özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, CV formatı ve örnekleri, CV hazırlamada dikkat edilecek noktalar; kapak yazıları, tanıtım mektupları, iş görüşmesi, amaçları, yöntem ve türleri, görüşmeye hazırlık ve görüşme aşamaları; görüşmelerde karşılaşabilecek durumlar; soru tipleri, vücut dili-bedensel işaretler.
SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ders Kodu

EGIT365

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri; geleneksel yaklaşımlara dayalı araçlar: Yazılı sınavlar, kısa cevaplı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar; öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar: Gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kâğıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, tutum ölçekleri; öğrenci başarısının değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar; öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ve not verme. Sınıf içi durum değerlendirme teknikleri. Etkili bir öğretim için öğretmenlerden beklenenler, öğrenci özellikleri ve değerlendirilmesi. Tanımaya yönelik değerlendirme, biçimlendirmeye yönelik değerlendirme, yapılandırmacı değerlendirme. Program yeterliliklerinin belirlenmesi. Program geliştirme ve ölçme değerlendirme birimi.
BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ

Ders Kodu

TEIB220

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı, bilimsel araştırmalarda karşılaşılan etik dışı davranışları ve bunlara karşı alınabilecek önlemlerin anlaşılmasını sağlamaktır. Derste bilimin doğası, neden en güvenilir bilgi edinme yöntemi olduğu ve güvenilirliğinin neden titizlikle korunması gerektiği tartışılır. Bilimsel faaliyette etik problemlerin anlaşılabilmesi için etiğin ne olduğu, etik teorileri gibi konuların yanı sıra, bilimsel araştırmada sık karşılaşılan etik dışı tavırlardan veriyi çarpıtma, veri uydurma, taraflılık, bir araştırmayı bölerek çok yayın yapma, intihal gibi olgular ve bunları önlemeye dönük yöntemler güncel örnekler verilerek incelenir. Derste ayrıca, editörlük, hakemlik ve etik, yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar, araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar işlenir.
MEDYA OKURYAZARLIĞI

Ders Kodu

BOTE359

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Information literacy; the conscious use of the internet and social media; the effects of social media on individuals; the power of information dissemination and misleading; power of news dissemination; media and perception management; legal rights and responsibilities for the media and the internet; copyright; personality right; information confidentiality; privacy violation; language use in the media; value and quality analysis of news; popular culture; male and female roles in the media; consumer culture and advertisements; stereotyping in the media; media education media analysis; understanding media correctly; necessity of having media literacy, media literacy in the European Union; theoretical and practical approaches in the field of media literacy; Political view of media literacy; media literacy movement; adult learning of media literacy.
BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Ders Kodu

EGIT361

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Temel kavramlar ve tanımlar; bağımlılık türleri (alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı (sigara,uyuşturucu …vb), oyun ve teknoloji bağımlılığı vb.); bağımlılığın nedenleri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile faktörleri, kişinin birlikte olduğu akran grubu ve toplumsal bağlamda risk etmenlerinin ne olduğu; bağımlı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerilerinin nasıl olduğu ve geliştirilebileceği; bağımlılıktla mücadele sürecinde sosyal hizmetin rolü; bağımlılık ile ilgili modeller; bağımlılıkila ilgili önleme çabası; bağımlılığın sonuçları; bağımlılık ile mücadelede ulusal politikaların neler olduğu ve strateji yöntemleri; yeniden uyum sürecinin nasıl organize edilmesi gerektiği ve bu süreçte rol alması gereken aile, okul, sağlık ve sosyal hizmetler biriminin görev ve sorumluluklarının neler olduğu.
AİLE EĞİTİMİ VE KATILIMI

Ders Kodu

OOEG451

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Aile EĞİTİMi ile ilgili temel kavramlar; aile EĞİTİMinin ve katılımın önemi, hedefleri, ilkeleri; aile EĞİTİMi modelleri; aile kuramları (Aile Sistem Kuramları, Sosyal İlişki Kuramı, Biyoekolojik Kuram, Yapısal İşlevsel Kuram); teorisyenleri, Türkiye'de ve diğer ülkelerde aile EĞİTİMi uygulamaları; aile eğitim çalışmalarını planlama, uygulama ve değerlendirme; aile EĞİTİMinde kullanılan yöntem ve teknikler; aile katılım çalışmaları (aile iletişim etkinlikleri, ailenin eğitim etkinliklerine katılımı, bireysel görüşmeler, ev ziyaretleri); 0-36 ay Çocukları İçin eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek eğitim Rehberi (EBADER) ve Okul Öncesi eğitim programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek eğitim Rehberi'nin (OBADER) incelenmesi, aile EĞİTİMi ve katılımı çalışmaları ile ilgili iyi uygulma örnekleri.
YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME

Ders Kodu

EGIT360

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramlar (sürekli eğitim, halk eğitimi, yaygın eğitim, mesleki eğitim vd.); Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi; yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modeller; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı ve tarihsel gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları. Hayat boyu öğrenme anlayışıyla bireylerin; bilimsel, girişimci, teknolojik, iktisadi, sosyal, kültürel gelişmelerini ve serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, yeteneklerini geliştirme imkânı sağlamak. Örgün eğitim sisteminin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmeleri sağlayıcı nitelikte çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümünü kapsamaktadır.
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ

Ders Kodu

EGIT325

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Çocuk psikolojisinin temel terimleri, kavramları, tanımları, tarihçesi ve yöntemleri; doğum öncesi gelişim; doğum öncesi gelişimi etkileyen faktörler: çevre ve kalıtımın önemi; doğum sonrası gelişim: doğum sonrası gelişimi etkileyen faktörler: çevrenin özellikleri, ailenin özellikleri; gelişim kuram ve kuramcıları; bebeklik dönemi gelişim alanları ve özellikleri; ilk çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; son çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; aile yapısı içinde çocuk; okul sistemi içinde çocuk; çocukluk dönemi uyum ve davranım problemleri; problemlerle başa çıkma yöntem ve stratejileri; özel gereksinimleri olan çocuklar; özel gereksinimleri olan çocukların özellikleri; özel gereksinimi olan çocuklara yönelik yaklaşımlar; özel gereksinimli çocukların gereksinimlerine yönelik verilen destek hizmetler.
FARKLI ÜLKELERDE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

Ders Kodu

OOEG361

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Erken çocukluk EĞİTİMi politikalarına yön verebilmek için özellikle başarılı ve başarılı sayılmayan ülkelerin eğitim yaklaşımlarına bakmak esastır. Bu derste özellikle Avrupa Birliği ülkeleri, gelişmiş diğer ülkeler ve 3. Dünya ülkelerinin okul öncesi eğitim programları ve programların uygulanmasında kullanılan yöntemler incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında AB ülkelerinden Avusturya, Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, İtalya, Kıbrıs, Norveç, Finlandiya, İsveç, Nijerya, Irak, Gürcistan gibi ülkeler ele alınacaktır. Burada sayılan ülkelerdeki eğitim sistemi, okul öncesi EĞİTİMlerinin tarihçesi, yaygınlığı, kurum türleri, program türleri, eğitim ortamları, aile katılımı, özel gereksinimli çocukların kaynaştırılması, okul öncesi eğitimde öğretmen yetiştirme sistemi gibi başlıklar bu dersin konuları olacaktır.
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

Ders Kodu

EGIT348

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
Program geliştirmeyle ilgili temel kavramlar; program geliştirmenin teorik temelleri; program türleri;öğretim programlarının felsefi, sosyal, tarihî, psikolojik ve ekonomik temelleri; program geliştirmeve öğretim programlarının özellikleri; program geliştirmenin aşamaları; programın temel öğeleri (hedef, içerik, süreç, değerlendirme) ve öğeler arasındaki ilişkiler; hedeflerin sınıflandırılması ve programın öğeleriyle ilişkisi; içerik düzenleme yaklaşımları; eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi;program geliştirme süreci ve modelleri; eğitim programı tasarım yaklaşımları; program değerlendirme modelleri; program okur-yazarlığı; öğretim programlarının geliştirilmesinde öğretmelerin görev ve sorumlulukları; MEB öğretim programlarının özellikleri; öğretim programlarının uygulanması;dünyada ve Türkiye’de program geliştirmede yeni yaklaşımlar ve yönelimler. Program geliştirmeye ilişkin temel kavramlar, eğitim programlarının tarihi, psikolojik, sosyal ve felsefi temelleri, program tasarım modelleri, program geliştirme modelleri.
ÇOCUKTA HAREKET GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

Ders Kodu

OOEG363

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Çocukta motor gelişimi ve özellikleri; motor gelişimle ilgili temel kavramlar, motor gelişimdeki kritik dönemler, motor gelişim becerilerinin gelişimi, hareket becerilerinin gelişimi ve fiziksel yeteneklerin gelişimi; oyunun tanımı ve özellikleri, hareket gelişimini destekleyen oyunun özelllikleri ve yapısı, oyun ve hareket arasındaki ilişki, 0-8 yaş arasındaki çocukların yaşlara göre gelişimi; yaşlara göre hareket gelişimi, hareket gelişimini desteklemeye yönelik öneriler, hareket gelişimine yönelik eğitim ortamlarının planlanması; çocuk merkezli oyun planlama ve hareket gelişimini destekleme okul öncesi eğitim programına uygun hareket etkinlikleri planlama, uygulama ve program ,öğretmen ve çocuk açısından değerlendirme, 0-8 yaş çocuğunun ev ortamında çocuğa bakım veren kişilerin çocuğun hareket gelişimini desteklemeye yönelik öneriler.
RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ

Ders Kodu

OOEG350

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Risk faktörleri ve etkileri, risk faktörlerinin yarattığı çocuk grupları; sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar, sektörlere bağlı çalışan çocuklar, parçalanmış aile çocukları, korunmaya muhtaç çocuklar, suça yönelmiş çocuklar, ihmal ve istismara uğrayan çocuklar, gelişimsel açıdan risk altındaki çocuklar, elverişsiz çevresel koşullarda yaşayan çocuklar ve özellikleri, eğitimlerindeki kritik unsurlar, alınabilecek önlemler; risk altındaki çocukların eğitimerine yönelik Türkiye’de ve diğer ülkelerde uygulanan projeler, ülkede var olan Çocuk Koruma Politikaları, risk altındaki çocuklarla çalışmada multi disipliner yaklaşım, risk altındaki çocukları ve ailelerini güçlendirmeye yönelik erken çocukluk döneminde uygulanabilecek aktiviteler, risk altındaki çocukların ihmal ve istismardan korunması, olası bir ihmal ve istismar durumunda olayın raporlanma süreci, Çocuk İzleme Merkezlerini yapısı ve işleyişi.
Çocuk Ve Medya

Ders Kodu

OOEG251

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Çocuk ve dijital medya ürünleri (çizgi filimler, reklamlar, bilgisayar oyunları, internet siteleri vb.) arasındaki ilişkileri inceleyen medya kuramları; medya ve şiddet; medya ve zorbalık; medya ve çocuk hakları; çocuğun gelişiminde medyanın etkisi; medya ve çocukluk obezitesi; dijital medyaya erişim ve kullanımda aile ve okulun rolü, çoucuk merkezli medya,medyadaki yaygın çocuk imajı ve zararları . Bu dersta ayrıca medyanın güçlü bir sosyalleşme faktörü olmasıyla ilgili çocukların davranış ve tutumlarındaki olumlu veya olumsuz donelerin incelenmesi de amaçlanmıştır. Medyanın çocuk yetiştirme gibi bir görevi üstlenmiş durumda olmasının doğurduğu sıkıntıları ebeveyn roller başlığı altında incelemek de bu dersin ayrıca ilgilendiği başlıklardan biridir. Bununla birlikte çocuk ve medya arasındaki ilişki çocuk hakları bağlaımnda da incelenecektir.
TEKNOLOJİ VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

Ders Kodu

BOTE362

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
TEKNOLOJİ VE YETİŞKİN EĞİTİMİ
ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ

Ders Kodu

REPD342

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Çocuk istismarı ve ihmaline ilişkin temel kavramlar; çocuk hakları, çocuk istismar ve ihmalini açıklamaya yönelik kuramlar ve modeller, çocuk istismarı ve ihmalinin çocuk üzerindeki etkileri, çocuğa terapötik yardım süreci; çocuk istismarı ve ihmaline ilişkin psiko-eğitsel programlar (birinci, ikinci ve üçüncü düzeyde programlar ve amaçları), çocuk istismarı ve ihmaline ilişkin yasalar, çocuk istismarı ile ilgili araştırmalar. Çocuk istismarı türleri (fiziksel, cinsel, duygusal, ihmal, sömürü), çocuk istismar ve ihmali konusundaki risk faktörleri (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, aile yapısı ...vb), çocuk istismarı ile ilgili mitler, kurban profilleri, istismarcı profilleri, çocuk istismar ve ihmali önleme programları ve dünyadaki çocuk istismarı ve ihmali yaygınlık oranları.
EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA

Ders Kodu

EGIT349

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Proje kavramı ve proje türleri; öğretim programları ve proje tabanlı öğrenme; okullarda proje programları (TÜBİTAK, AB ve diğerleri); proje için konu seçimi; literatür taraması; projede mantıksal çerçeve; projenin planlanması ve yönetimi; projede bilimsel yöntemin uygulanması; proje raporu hazırlama ve geliştirme; proje raporunu sonuçlandırma; proje değerlendirme ve iyi örneklerin incelenmesi; proje sunumları, poster ve broşür tasarlama teknikleri; bir projenin kabulü için gerekli koşulların oluşturulması; projeye kaynak bulunabilmesi için geliştirilecek stratejiler; projelerde takım çalışmasının önemi ve proje ile ilgili faaliyetlerin genel koordinasyonu; proje hedeflerinin S (Specific) Özgül-Belirli-Özel, M (Measurable) Ölçülebilir, A (Achievable) Ulaşılabilir-Gerçekleştirilebilir, R (Realistic) Gerçekçi-Uygun, T (Time-bound) Sürelilik kriterlerine uygun bir şekilde belirlenmesi.
ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ

Ders Kodu

OZEG417

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Öğrenme güçlüğünün tanımlanması. Öğrenme güçlüğünün semptomları. Öğrenme güçlüklerinin sınıflandırılması, öğrenme güçlüğünün nedenleri. Öğrenme güçlüğünün sınıf ortamında ayırt edilmesi, eğitim ortamının öğrenme güçlüğü olan çocuk için, güçlüğün türüne uygun biçimde düzenlenmesi. Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerine yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi; öğrenme stratejileri; görsel öğrenme, görsel algılama problemi olan çocuklara ilişkin etkinlikler, İşitsel öğrenme, İşitsel algılama problemi olan çocuklara ilişkin etkinlikler. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini arttırmaya yönelik bir sağaltım programı hazırlayabilme. Bireysel eğitim planı hazırlanmasında üstlenilmesi gereken sorumluluklar. Okul, aile, okul psikolojik danışmanı işbirliği. Öğrenme güçlüğü olan çocukların değerlendirilmesi; test ve test dışı değerlendirme teknikleri. Kredi: (3, 0, 0)3 Önkoşul: Yok AKTS (ECTS) kredisi: 3 Dersin Kısa Adı: ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ Kategorisi: Alan Temel Eğitim Dili: Türkçe
DİL VE TOPLUM

Ders Kodu

TREG405

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, dilin toplum içindeki çeşitli fonksiyonlarını, dilin farklı toplum zümreleri tarafından kullanım özelliklerini göstermeyi ve ağız bilimi hakkında genel bir bilgi vermeyi amaçlamakta ve dil ile toplum arasındaki ilişkiyi irdelemek, toplumsal yapının dil, dilin de toplumsal yapı üzerindeki etkilerini tartışmak ve dilin toplum hayatındaki rolüne ilişkin gözlemler ve tartışmalar yapılabilmesini sağlamak amacını taşımaktadır. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; dilin toplumsal yapıdaki yadsınamaz önemini açıklamak, dilin, kimliğin bir sunumu olarak kullanımını değerlendirmek, dil olgusunun kültürlerarası boyutunu analiz edebilmek, söylemde kullanılan dili bir güç olgusu olarak çözümlemek, siyaset ve medya alanlarında dilin manipülatif kullanımını çözümleyebilmek gibi yeterliliklere sahip olacaklardır.
ERKEN ÇOCUKLUKTA DİL VE KAVRAM GELİŞİMİ

Ders Kodu

OOEG358

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
Çocuk içinde bulunduğu aile ve okul çevresinin de katkılarıyla bilişsel ve dil GELİŞİMini sağlıklı olarak tamamlar. Çocuğun dil gelişimi 5 yaşına kadar önemli bir bölümü tamamlanır. Bir diğer ifadeyle beş yaşındaki çocuk 2000 civarında kelimeyi sözcük dağarcığında tutar. Çocuk tıpkı bir yetişkin gibi anadilini konuşabilir. Kişiler arası iletiişim ve dil gelişimi açısından okul öncesi dönem oldukça önemli bir dönem olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla erken çocuklukta dil ve kavram gelişimi üzerinde durulması çocuğun iletişim becerisi için esastır. Bu derste özellikle, dil gelişimi ve aşamaları; dil kazanımına ilişkin görüşler; dil ve konuşmanın fizyolojik temelleri; yaşlara göre kavram gelişimi, kavram GELİŞİMine yönelik yaklaşımlar, kavramların sınıflandırılması; dilin semantik ögesinde kavramların yeri, örgütlenmesi ve düzenlenmesi; kavram ve dil GELİŞİMindeki ilişki, değerlendirme başlıkları ele alınacaktır.
EĞİTİMDE DRAMA

Ders Kodu

EGIT346

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Drama ve yaratıcı dramanın temel kavramları (drama, yaratıcılık, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, İletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla, pandomim vb.); yaratıcı dramanın aşamaları, boyutları ve öğeleri; rol oynama ve doğaçlama; yaratıcı dramanın tarihçesi; toplumsal olaylar ve yaratıcı drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama basamakları; eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynaklar; yaratıcı drama ders planının hazırlanması ve uygulanması; dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısı. Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.
MUTLULUK

Ders Kodu

EGIT424

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı, yaşamdaki nihai hedef olduğu söylenen ‘mutluluk’ olgusu hakkında çok yönlü bir kavramsal farkındalık oluşturmaktır. Mutluluk konusu, Antik Çağ filozoflarından bu yana yaklaşık olarak 2500 yıldır eski ve çağdaş filozoflar, psikologlar ve sosyal psikologlar tarafından hep ele alınagelmiştir. Bu derste, farklı tanımları bulunan mutluluk olgusunun ‘boş/hoş zaman’, ‘hayatın anlamı’, ‘haz’, ‘bilinçli farkındalık’, ‘akış’, ‘tutku’ ‘başarı’, ‘değerler’, ‘amaç’, ‘maddiyat’, ‘insan ilişkileri’ gibi olgularla olan bağlantıları irdelenecektir. Bu derste mutluluk bir sonuç olarak değil belirsizlikleri ve olumsuzlukları da içinde barındıran, mutsuzluğun kaynağını bilmenin önemini de vurgulayan bir süreç olarak ele alınacaktır. Öǧrenciler kendi yaşam yolculuklarını tasarlamaları bakımından teşvik edilecek; düşünce, duygu ve eylem üçgeninde şekillenen yaşama dair tercihler şiir, kısa öykü ve kısa filmler bağlamında tartışılacaktır.
ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

OOEG355

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Çocuğu tanımanın amacı ve önemi; farklı açıdan çocukları tanıma, çocukları tanıma ilkeleri, çocukları tanımada kullanılan teknikler ve özellikleri (gözlem, olay kaydı, bireysel görüşme, ev ziyaretleri); erken çocukluk döneminde çocuğu tanıma ve değerlendirmenin önemi, çocuklarla çalışmada dikkat edilmesi gereken etik kurallar, çocuğu tanıma ve değerlendirmede multi disipliner yaklaşım,erken çocuklukta kullanılan testler (gelişim testleri, projektif testler, zekâ testleri); çocuğu oyun ve resim yoluyla tanıma; portfolyo (gelişim dosyası) ve dökümantasyon, çocuğu tanıma ve değerlendirmede fiziksel ortamın düzenlenmesi, çocuğu tanıma ve değerlendirmede çocuğun dahil edilmesi, ailenin bilgilendirilmesi ve gelişimin takip edilmesi, çocuğu tanıma ve değerlendirme sürecinde iş birliği içinde çalışılacak kurumlar ve uzmanlar, gelişim raporu hazırlama
Öğrenme Güçlüğü

Ders Kodu

OZEG377

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Öğrenme güçlüğünün tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması: Eğitsel, psikolojik, tıbbi etmenler; yaygınlık ve görülme sıklığı; öğrenme güçlüğünün nedenleri; erken müdahale; müdahaleye tepki modeli; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanağı olan uygulamalar; okuma, yazma ve matematik becerilerini destekleme; akademik olmayan becerileri destekleme. Öğrenciler, öğrenme güçlükleri hakkında temel kavramları, tanı ölçütlerini, öğrenme güçlüğü ve DEHB olan çocukların özelliklerini betimleyebileceklerdir. öğrenme güçlüğü ve DEHB olan çocukların eğitimlerinde kullanılan yaklaşımları ve yöntemleri bilme ve uygulayabilme becerilerine sahip olacaklardır. Temel kavramlar, sınıflama, tanımlama, öğrenme güçlüklerinin değerlendirilmesi, yaygınlık ve etki nedenleri, özellik ve eğitimleri önlemenin verildiği bir derstir.
ÖZEL EĞİTİMDE SOSYAL UYUM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

OZEG312

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Temel kavramlar: temel beceriler, uyum becerileri ve toplumsal uyum becerileri; toplumsal becerilerinin tanımı: temel beceriler, sosyal beceriler ve pratik beceriler; temel becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: işlevsel okuma-yazma, rakamları, parayı, zamanı bilme; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde sosyal beceri gelişimi, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde sosyal ve duygusal zekâ; sosyal becerileri oluşturan unsurlar; sosyal becerilerin günlük ve iş yaşamındaki, toplumsal uyum sürecindeki Önemi; sosyal becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: kişilerarası ilişkiler, sosyal sorumluluk, özgüven, sosyal problem çözme, kurallara uyma; pratik becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: günlük yaşam-özbakım becerileri; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere hangi toplumsal uyum becerilerinin kazandırılmasının uygun olduğuna karar verme; toplumsal uyum becerilerinin kazandırılması için değerlendirme araçları hazırlama; öğretim ortamları ve yöntemleri; öğretim sunma; kazandırılan becerilerin sürekliliğini ve genellenmesini sağlama.
Türk Kültüründe Aile ve Çocuk

Ders Kodu

OOEG365

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Türk aile yapısı; farklı Türk devletlerinde çocuk yetiştirme ve çocuğun değeri; Anadolu'da aile kültürü, gelenek ve görenekler; geniş aile ile çekirdek aile etkileşimi; evlilik törenleri, cenaze merasimleri, toplulukçu kültüre duyarlı aile danışmanının rol ve görevleri. Türk kültürünün gelişimi ve özellikleri; Türk kültüründe çocuk; eğitim ve oyun bağlamında 19. Yüzyılda oyun ve çocuk, çocuk terbiyesi ve çocuk eğitimi, çocuk yetiştirme tutumları ve aile, Türk kültüründe çocuk yetiştirilmesinde annenin önemi, Türk toplumda ve ailede çocuğun yeri ve değeri, geçmişten günümüze Türk kültüründe çocuk EĞİTİMi, özellikleri ve unsurları konuları işlenecektir. Çocuk hakları ve eğitim, oyun ve çocuk için oyunun önemi. Doğu ve batı kültürü arasında çocuk yetiştirme farkları.

TC ve KKTC

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.