İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Süre 4 Yıl
Başvur
CIU-radyo-televizyon-ve-sinema-programi-1 CIU-radyo-televizyon-ve-sinema-programi-2 CIU-radyo-televizyon-ve-sinema-programi-3

Program Hakkında

Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin hızla değiştiği, yeni vizyon ve imaj teknolojilerinin yeni anlatı ve algılama yetileri gerektirdiği, iletişim alanında nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyacın her gün biraz daha artmakta olduğu günümüzde bu radikal dönüşümleri, kavrayabilen, uygulayabilen, hızla değişen iletişim teknolojilerine ve dünyaya adapte olabilecek, yaratıcı, analitik ve eleştirel bakış açısına sahip, toplumsal sorumluluk ve etik ilkelerin bilincinde bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Bu amaçla hazırlanan ders programında, kuramsal bilgi birikimini derinleştiren derslerin yanı sıra radyo, televizyon ve sinema alanlarında mesleki bilgilerin ve becerilerin kazandırıldığı dersler bulunur.

Öğrenciler Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümünde aldıkları eğitim sonunda, kuramsal bilgiler ile pratiği sentezleyebilen, projeler üretebilen, özgün ve analitik düşünebilme ve araştırma stratejileri geliştirebilen bireyler olarak profesyonel yaşamlarına başlarlar.
Öğrencilerin uygulamalı derslerini pekiştirmek, profesyonel yaşamda deneyimlenmek ve sektörle bağlantı kurabilmek amacıyla 20’şer günlük iki ayrı staj yapmaları öngörülür.

Eğitim Olanakları

Bölümde, konusunda uzman tam-zamanlı öğretim kadrosunun yanı sıra akademik çalışmalar sektörden gelen yarı zamanlı öğretim elemanları ile desteklenmekte ayrıca medya profesyoneller ve alanında tanınmış akademisyenler de konuk edilerek onların öğrencilerimizle ve araştırma-öğretim kadromuzla deneyimlerini paylaşma olanağı da sağlar.

Öğrenciler asistan öğrenci olarak radyo ve televizyon stüdyolarımızda yayın, yapım-yönetim ve diğer teknik alanlarda çalışma olanağı sunulur. FM 107.2 Mhz. üzerinden dijital bir alt yapı ile kesintisiz yayın yapan Üniversitenin radyosu CIU FM, öğrencilerimize radyo programcılığı, yayıncılık ve radyo istasyonu yönetimi konusunda pratik yapma olanağını sağlar. Radyoda görev almak isteyen öğrenciler, diksiyon eğitimi alma imkânı da bulurlar. Bunların yanı sıra öğrencilerin ders kapsamı içinde ya da ders dışındaki ürünleri desteklenir, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımları teşvik edilir.

uku-radyo-televizyon

Akreditasyonlar

Radyo, Televizyon ve Sinema Programı iletişim alanında dış değerlendirme yapmaya ve akreditasyon belgesi vermeye yetkili kurum olan İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından, 12 Ocak 2023 tarihinden itibaren akredite edilmiştir.

Kariyer Alanları

Radyo, televizyon, sinema, reklamcılık, sosyal medya vb. alanlarından kurum ve kuruluşların gelişmesi, yerel ekonomik habercilik ve reklamcılık, iletişim kuruluşlarının gelişme ve ihtiyaçlarındaki artış, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümünün hem önemli bir gereksinim ve işleve hizmet edeceğini hem de tüm bu alanlarda ülkemizin geleceğine önemli katkılarda bulunabileceğini göstermektedir. Ders ve staj yükümlülüklerini başarıyla yerine getirerek bölümden mezun olanlar, başta radyo ve televizyon kurum ve kuruluşları olmak üzere, her türlü medya şirketinde ve yapım, yönetim ve tasarım alanlarında metin yazarı, senaryo yazarı, yapımcı, yönetmen, sunucu, kameraman, resim seçici, kurgu operatörü vb. olarak çalışabilirler. Ayrıca, mezunlarımız lisansüstü programlara devam ederek akademik kariyerlerine devam edebilirler.

İletişim

İletişim Fakültesi
Çevik Uraz Merkezi, CU124
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2301
Fakülte E-posta: secretary-foc@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Göral Erinç YILMAZ
Bölüm Başkanı E-posta: gercan@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
KİTLE İLETİŞİMİNE GİRİŞ

Ders Kodu

COMM101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders yeni iletişim teknolojilerini de göz önünde bulundurarak öğrencilere medyanın yapısı ve işlevleri hakkında temel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda ders, iletişim öğrencilerine yazılı ve dijital de dahil olmak üzere çeşitli medya endüstrilerinin temel niteliklerini aktaracak şekilde tasarlanmıştır. Kitle İletişimine Giriş dersi çerçevesinde ayrıca medyanın, yaşam biçimleri, kamuoyu, yönetişim ve işletmeler üzerindeki etkileri de ele alınmaktadır. Bu ders kitap, gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel kitle iletişim araçlarının tarihsel arkaplanına özel bir önem atfederek bu araçların toplumun günlük yaşamı ve ekonomi üzerindeki etkilerini karşılaştırmalı olarak da incelemektedir. Bunun yanında iletişim sürecindeki temel öğeleri ve bu öğelerin medya ilişkileri açısından önemi de Kitle İletişimine Giriş dersinin ana konuları arasında yer almaktadır.
MEDYA OKURYAZARLIĞI

Ders Kodu

COMM133

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders öğrencilerin medya metinlerinin altında yatan mesajları yeterli ve etkili bir biçimde incelemelerini, yorumlamalarını ve değerlendirmelerini sağlayarak medya metinlerinin sosyal, kültürel ve politik etkilerine dair eleştirel bir anlayış geliştirmelerini hedeflemektedir. Bu derste, özellikle radyo ve televizyon programları, gazete haberleri, reklamlar, dergilerde yayınlanan makaleler ve filmler gibi farklı türlerdeki medya metinlerinin eleştirel bir bakış açısı ile analizlerini kapsayan çalışmalar yapılmaktadır. Bu derste öğrenciler, medyanın anlam yaratma sürecinde nasıl kullanıldığı hakkında bilgi edinerek, bu süreci anlamak ve analiz etmek için kullanılan eleştirel yaklaşım ve yöntemleri öğrenmektedir. Bunlara ek olarak, medya analizine uygun olan eleştirel yazım yöntemlerine ilişkin bilgiler de ders kapsamında öğrencilere aktarılmaktadır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

ITEC110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar, donanım, yazılım, ağ, web, internet, bilgisayar güvenliği gibi temel bilgisayar konuları hakkında bilgi vermenin yanı sıra e-ticaret, bloglar, wiki, RSS, sosyal ağ ve Google uygulamaları, sağlık sorunları, yeşil bilişim ve erişilebilirlik gibi diğer gelişmekte olan teknolojiler konusunda da öğrencileri bilgi sahibi yapmayı hedeflemektedir. Öğrenciler derste bilgi teknolojisi bağlamında etik ilkeler, yasalar ve yönetmeliklere ilişkin temel etik, yasal ve sosyal konuları da yorumlama fırsatı bulacaklardır. Derste öğrenciler, bilgisayar terminolojisine aşina olmalarının yanı sıra Microsoft Office uygulama programlarının bazılarını (Word Excel ve PowerPoint) birebir kullanarak rapor hazırlama, biçimlendirme, grafik ekleme gibi beceriler elde edebileceklerdir.
RADYOYA GİRİŞ

Ders Kodu

RTVC101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Giriş niteliğindeki bu ders, radyoya ve radyo yayıncılığına ilişkin temel kavramları açıklayarak radyoyu ve radyo yapım araçlarını öğrencilere tanıtmak için tasarlanmıştır. Radyoya Giriş dersi, radyonun ve radyo yayıncılığının tarihsel gelişimi, siyasal,ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik yapılanışı, radyo yayıncılığı ve yapımcılığı ile teknik alt yapı ve donanımı konularını içermektedir. Öğrenciler bu ders kapsamında mikrofon, dijital ses kayıt cihazı, ses masası gibi yapım araçlarına ilişkin teknik bilginin yanı sıra bu araçları kullanma becerisini de kazanmaktadır . Ayrıca bu ders ses kaydı ve ses montajına ilişkin temel konuları da içermektedir. Ders kapsamında, öğrenciler ayrıca röportaj tür ve tekniklerini öğrenmekte ve yapılan uygulamalı çalışmalar ile ropörtaj yapımına ilişkin tecrübe kazanma olanağı bulmaktadır.
SOSYOLOJİ

Ders Kodu

SOCY101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Sosyolojiye giriş niteliğindeki olan bu ders, sosyoloji disiplinin doğası hakkında genel bir özet ile başlar ve toplumsal yaşamın yapılarının ve dinamiklerinin çeşitli yönlerinin incelenmesiyle devam eder. Sosyolojinin tarihi, kurucularının görüşleri ve modern sosyolojideki perspektifler derste incelenmektedir. Sosyolojideki araştırma yöntemleri ve teoriler incelenerek sosyolojik bakışın etrafımızdaki dünya hakkındaki bilgimize nasıl katkıda bulunacağının gösterilmesi dersin temel hedeflerinden biridir. Derste sosyolojinin temel konularından kültür, toplumsallaşma, medya ve kitle iletişim araçları, aile, eğitim, toplumsal tabakalaşma, kentleşme, toplumsal değişim, farklı sosyolojik perspektiften bakılarak işlenmektedir. Ders, farklı akademik alanlardan gelen ve farklı arkaplanlara sahip öğrencilere göre düzenlenmiştir. Derste işlenen konulara dair sınıf içi tartışma özendirilir ve tartışma dersin önemli bir parçası halini alır.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
İkinci Dönem
YENİ MEDYAYA GİRİŞ

Ders Kodu

COMM104

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Yeni Medyaya Giriş dersi, bilgi-iletişim teknolojilerinin gelişiminin sonucu olarak ortaya çıkan yeni medya ortamının tanımlanması ve özelliklerinin öğretilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede ders kapsamında, geleneksel tek yönlü iletişiminden çift-yönlü, etkileşimli iletişim ortamına geçiş süreci; yeni medya ortamlarını geleneksel medyadan farklılaştıran özellikler; yeni medyanın temel dinamikleri; siberortam, siberortamda etkileşim, kullanıcı, kullanıcı türevli içerik yaratımı, alternatif medya, yurttaş medyası, bilgi toplumu, sanallık gibi olgular kavramsal ve kuramsal olarak ele alınmaktadır. Bunların yanı sıra, yeni medyanın kişisel ve kitle iletişimini ne şekilde değiştirdiği ve dönüştürdüğü; toplumsal-siyasal-kültürel yaşamdaki etkisi ile yeni medya ortamlarında bilgi ve kültürün nasıl paylaşıldığı ve organize edildiği ders kapsamında tartışılacak konular arasında yer almaktadır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
HUKUK VE MEDYA

Ders Kodu

ILAW114

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Medya Hukuku dersi basın, radyo televizyon, sinema, internet gibi farklı mecraların tabi bulunduğu ilgili temel hukuk kavramlarını, kurallarını ve uygulamalarını, uluslararası mevzuatla karşılaştırmalı olarak öğrenciye aktarmak amacı ile tasarlanmıştır. Derste, ifade özgürlüğü, kişinin itibarını zedeleyen hukuka aykırı davranışlar, haber kaynağının gizliliğinin korunması, özel hayatın gizliliğinin korunması, radyo ve televizyon yayıncılığı hakkındaki yasal düzenlemeler, reklamlarla ilgili yasal düzenleme ve sınırlamalar, marka, telif hakları, kişisel verilerin korunması ve devlet sırları gibi konular ele alınmaktadır. Bunlara ek olarak ders kapsamında öğrencilerin hakaret ve özel hayatın ihlali sorunu, azınlık grup ve kültürlerine yönelik programlara duyulan gereksinim vb. konulara ilişkin uper ve teorik bilgi edinmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.
PSİKOLOJİ

Ders Kodu

PSYC110

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı, psikoloji biliminin kapsadığı geniş bir yelpazeye giriş sağlamaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler, davranışları incelemek için kullanılan temel teorileri ve araştırma yöntemlerini bilir. Bunlara psikolojik işlevlerin, duyumun, algılamanın ve farklı bilinç durumlarının biyolojik temelleri dahildir. Bilişsel konulara ek olarak, ders sosyal, gelişimsel ve klinik psikolojiye bir giriş sağlar.
SİNEMA VE TELEVİZYONA GİRİŞ

Ders Kodu

RTVC104

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders öğrencilere sinema ve televizyon alanında temel teorik ve pratik bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda; sinema ve televizyona ilişkin temel kavramlar ve terminoloji, sinema ve televizyonun tarihi; sanat ve endüstri bağlamında sinema, anlatı geleneği, ses, sinematografi, görsel tasarım, performans ve kurgu, ders kapsamında ele alınan konular arasındadır. Derste ayrıca, yapım araçları hakkında pratik bilgiler ile yapım aşamalarının planlanması, tasarlanması ve yürütülmesi hakkında temel bilgiler verilmektedir. Bunların yanı sıra ders kapsamında öğrenciler sinema ve televizyonda anlam yaratmaya ilişkin bilgi edinmekte; öğrencilerin film ve televizyon yapımlarının içeriklerine yönelik eleştirel bir farkındalık geliştirmeleri ve bu farkındalık ile medya ve toplum arasındaki karmaşık ilişkiyi analiz edebilmeleri için gerekli olan becerileri kazandırmak amaçlı projeler de yürütülmektedir.
FOTOĞRAFÇILIĞA GİRİŞ

Ders Kodu

RTVC106

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders, fotoğrafın tarihi, estetiği ve temellerine bir giriş niteliği taşımaktır. Ders kapsamında aktarılan teorik bakış açılarının yanı sıra, öğrencilerin kendi çalışmalarından oluşan bir portfolyo hazırlamalarına yardımcı olmak amacıyla fotoğrafın pratik yönlerini kapsayan çalışmalar ve saha gezileri de yapılmaktadır. Öğrencilerin ders kapsamında teknik becerilerini geliştirerek daha kaliteli fotoğraf çalışmaları üretmelerinin yanı sıra, fotoğraf sanatının gelişme sürecine dair tarihsel ve estetik bilgiler edinmeleri de beklenmektedir. Dijital teknolojilerde yaşanan çığır açıcı nitelikteki güncel gelişmeler ve bu gelişmelerin fotoğraf ortamı üzerindeki etkileri de Fotoğrafçılığa Giriş dersi kapsamı içerisinde yer almaktadır. Bu bağlamda, ders kapsamında hem dijital hem de geleneksel fotoğrafçılık dikkatli bir şekilde değerlendirilecektir.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
Üçüncü Dönem
EKONOMİNİN TEMELLERİ

Ders Kodu

ECON211

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Ekonominin Temelleri dersi, öğrencilere temel düzeyde mikro ve makroekonomi bilgisi vermeyi hedefleyen bir ders olarak tasarlanmıştır. Temel Ekonomi dersinin amacı öğrencilere piyasa ekonomisini tanıtmak ve fiyat mekanizması altında kıt kaynakların nasıl dağıldığını incelemektir. Temel Ekonomi dersi kapsamında, piyasa ekonomisine giriş, talep, arz, tüketici teorisi, firma teorisi, tam rekabet gibi temel mikroekonomi konularının yanı sıra; ulusal gelir, istihdam, issizlik, enflasyon, dış ticaret, cari açık, para politikası, maliye politikası ve ekonomik büyüme gibi temel makroekonomi konuları analiz edilmektedir. Ayrıca, teknik analizlerden ziyade teorik analizlere ağırlık verilmektedir. Böylece dersi alan öğrencilerin güncel ekonomik konuları daha yalın bir şekilde anlayıp yorumlamasına ve irdelemesine olanak sağlanacaktır.
RADYO, TV VE SİNEMA İÇİN İNGİLİZCE-I

Ders Kodu

RTVC205

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Radyo, Televizyon ve Sinema İçin İngilizce-I dersi öğrencilerin alanları ile ilişkili sıklıkla kullanılan İngilizce teknik terminolojiyi öğrenmelerini, çalışmalarında İngilizce yazılı, görsel ve işitsel kaynaklardan yararlanabilmelerini, verilen İngilizce teknik metinlerin ana fikrini açıklayarak konuyu yazılı ve sözlü olarak özetleyebilmelerini sağlayacak dil becerisi edinmelerini amaçlamaktadır. Bu ders, öğrencilerin alanlarında sıklıkla kullanılan kelimeleri çeşitli öğrenme aktiviteleriyle ile öğrenmelerini sağlaması itibarıyla alanla ilgili konuları anlama ve kendilerini mesleki olarak İngilizce dilinde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmeleri için gerekli alt yapıyı oluşturmaktadır. Bu derste, radyo, televizyon ve sinema alanlarında öğrencilerin İngilizce olarak etkili iletişim kurabilecek ve profesyonel ortamlarda etkin katılım gösterebilecek dil yetkinliği kazanmaları beklenmektedir.
RADYO YAPIMININ TEMELLERİ

Ders Kodu

RTVC211

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders, farklı radyo program türleri ve yapım aşamalarına ilişkin konuları içermekte olup radyo yayıncılığı ve programcılığına ilişkin kuramsal bilgi ve beceri kazandırabilmek için tasarlanmıştır. Ders, radyonun temel özellikleri ve görevleri hakkında bilgi sağlayarak öğrencilerin zayıf ve güçlü noktaları dahil olmak üzere radyonun kitle iletişiminde yeri ve önemini kavrayabilmesini sağlamayı amaçlar. Ayrıca radyo stüdyoları ve radyo program yapımında kullanılan dijital ekipmanların niteliklerinin anlatıldığı derste, farklı yapım koşullarında belirtilen ekipmanların avantaj ve dezavantajları tartışılmaktadır. Ders ayrıca farklı program türlerinin yapım aşamaları hakkında kuramsal bilgi ve uygulamayı içermektedir. Ders süresince yürütülen projeler ve uygulamalı çalışmalarda öğrenciler, sohbet ve tartışma programı, reklam, stüdyo dışı yayınlar ve yorum programları üreterek uygulama yapma olanağı bulmaktadır.
FİLM İÇİN SENARYO YAZIMI

Ders Kodu

RTVC251

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Film için Senaryo Yazımı dersi kapsamında öğrenciler senaryo yazımının tüm aşamalarını (sinopsis, tretman, ayrımlama senaryosu ve çekim senaryosu), senaryonun biçimsel özelliklerini, hikaye anlatımının temellerini, dramatik yapının kuruluşunu, karakter yaratmayı ve diyalog yazımını uygulamalı olarak öğreneceklerdir Film için Senaryo Yazımı dersinin temel amacı film senaryosunun içsel ve dışsal yapısının öğrenciler tarafından özümsenmesini sağlamaktır. Bunun yanı sıra, ders kapsamında öğrencilerin film öyküsü anlatımının inceliklerine ve bir öyküyü iyi yapan niteliklerin neler olduğuna dair bir farkındalık oluşturmalarına yardımcı olmak hedeflenmektedir. Bu dersi alan öğrencilerden dönem boyunca senaryo yazımının tüm aşamalarından geçerek, dönem sonunda kendilerine ait tamamlanmış bir kısa film senaryosunu teslim etmeleri beklenmektedir.
SİNEMATOGRAFİ

Ders Kodu

RTVC253

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Sinematografi dersinin temel amacı, öğrencilerin anlatı ve sinemasal anlatı ile filmlerin biçimsel özellikleri hakkında bilgi edinerek bu unsurların sinemada anlamın yaratılmasındaki katkılarına ilişkin bir anlayışa sahip olmalarını sağlamaktır. Ders kapsamında, öğrencilere sinematografinin temel kavramları öğretilerek alana ilişkin terminoloji bilgileri derinleştirilimektedir. Derste ayrıca, geleneksel ve modern anlatılar ve özellikleri; çekim, sahne ve sekans gibi sinematografik kavramlar; kamera, diyafram özellikleri, ışık ve hareketin teknik ve yaratıcı özellikleri, lens, kompozisyon, renkler ve filtrelere ilişkin bilgi verilmekte ve bunların anlam yaratmaya nasıl katkıda bulunduğu üzerinde durulmaktadır. Bu dersi alan öğrencilerin dönem sonunda öğrendikleri sinematografik teknikleri reklam ve kurmaca/belgesel film gibi farklı alanlarda uygulayabilme becerisi kazanmaları beklenmektedir.
KURGU TEKNİKLERİ

Ders Kodu

RTVC265

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders öğrencilerin sinema ve televizyon filmlerinin yapım sonrası aşamasına ilişkin kuram ve uygulamalara ve film türlerine göre kurgu oluşturmaya yönelik bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders ayrıca görsel dili etkin bir şekilde kullanmak ve düzenlemek için gerekli temel bilgi ve becerinin yanı sıra estetik yaratıcılığı ve farkındalığı kazandırmayı hedeflemektedir. Ders içeriği kurgunun tarihi, kurgu kuramları, kurgu terminolojisi, diyalog ve hareketli görüntü kurgusu, ses, müzik ve görüntü eşleşmesi ile özel efekt konularını içermektedir. Bu ders ayrıca öğrencilere temel görsel öğeleri göz önünde bulundurarak nasıl video çekimi yapılacağını, videoyu destekleyen doğru ses kliplerinin nasıl seçileceğini, grafiklerin kullanım tekniklerini, renklendirme ve yerleştirmenin temel ilkelerini ve seyirciler için belirli ruh hali ve duyguları yaratmak için parçaların nasıl kesilip birleştirileceğini öğretmektedir.
Dördüncü Dönem
KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI

Ders Kodu

COMM212

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders kitle iletişimi ve kitle iletişim araçlarına ilişkin başlıca kuram ve araştırma trendlerini incelemektedir. Öğrencilerin kitle iletişim araştırmalarına yön veren kuramlarla ilgili farkındalık geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bu ders, aynı zamanda sınıfta öğrenilen bu kuramlarla gerçek iletişim dünyasında yaşanan durumlar arasında ilişki kurma becerilerini geliştirmeyi de hedeflemektedir. Ders öncelikle iletişim ve kuram kavramları üzerine bir tartışma ile başlamakta, ardından dönem boyunca gelenekselden eleştirele doğru bir seri iletişim kuram ve modelini tarihsel bağlamları içerinde değerlendirerek irdelemektedir. Ders sonunda öğrencilerin kitle iletişim araçlarının toplumsal rolünü ve etkilerini, dönem boyunca öğrendikleri çeşitli kuramsal yaklaşımlarla harmanlayarak eleştirel değerlendirme yapabilme yeterliliği kazanmış olmaları amaçlanmaktadır.
MEDYA ETİĞİ

Ders Kodu

COMM244

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin iki temel amacı vardır: Birinci temel amaç, gazetecilik, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi çeşitli medya alanındaki mesleklerde etik ilkeleri ve kuralları tartışmak ve bu ilkelerin belirli durumlarda nasıl uygulandığına bakmak veya uygulanmadığı durumları tartışmaktır. İkinci olarak ders, medya hukuku kapsamında kişisel hayatın gizliliği, iftira, müstehcenlik, ırksal nefret, nefret söylemi, fikri mülkiyet ve telif hakkı gibi belirli konulara odaklanmaktadır. Ders aynı zamanda basın özgürlüğüne ve medya ile ilgili yasal düzenlemelerin medya kurumlarını nasıl etkilediğini anlamak için gerekli olan temel uluslararası hukuk bilgisine başvurmaktadır. Dönem projesi, öğrencilere kendi ülkelerindeki medya ve etik alanındaki yerel yasa ve düzenlemeleri araştırma ve sorgulama fırsatı sağlamaktadır.
İLETİŞİMDE SOSYAL MEDYA

Ders Kodu

COMM254

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders 21. Yüzyılın iletişim ortamları olarak bilinen Facebook, Twitter, YouTube da dahil olmak üzere sosyal medya olarak bilinen bilgisayarla sağlanan iletişim teknolojilerinin ortaya çıkışı, gelişimi ve tarihini inceler. İletişimde Sosyal Medya dersi kapsamında, çeşitli medya araçları ve onların mevcut medya ortamındaki uygulamaları üzerinde durulur ve sosyal medya kullanımındaki güncel alışkanlıklar tartışılır. Bu ders ayrıca sosyal medyanın kişilerarası ilişkiler, aktivizm, markalama, politika ve haber ortamı üzerindeki etkisini eleştirel şekilde değerlendirmek için teknolojik çalışmaları, iletişim teorisini ve kültürel çalışmaları içeren ilgili sosyal teorileri inceler. Bu ders, ayrıca, içerik üretme ve sosyal medya aracılığı ile yürütülen iletişim çalışmalarında hedeflenen etkiyi yaratacak içeriği oluşturma sürecine dair konuları da kapsamaktadır.
RADYO, TV VE SİNEMA İÇİN İNGİLİZCE-II

Ders Kodu

RTVC206

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Ön koşulu RTVC205 Radyo, Televizyon ve Sinema İçin İngilizce-I dersi olan Radyo, Televizyon ve Sinema İçin İngilizce-II, öğrencilerin mesleki çalışmalarında ihtiyaç duyacakları, radyo, televizyon ve sinema alanında kullanılan ileri düzey İngilizce terminolojiyi öğrenmelerini ve İngilizceyi medyanın her aşamasındaki uygulamalarda kullanabilecekleri sözlü, yazılı, kişilerarası, teknolojik vb. yönelik iletişim yetkinliklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Mesleki alana ilişkin konuşma ve yazma çalışmalarına yer verilecek olan bu ders kapsamında öğrenciler, aktif olarak katılım gösterecekleri projeler ile radyo, televizyon ve sinema için farklı konularda ve türlerde haber, program metni ve film senaryosu yazma, okuma ve analiz etme becerilerini geliştirme olanağı bulacaklardır. Projeler kapsamında ayrıca grup ve bireysel çalışmalar ile öğrencilerin hazırlayacakları sunumlar ile sözlü iletişim becerileri de geliştirilecektir.
SİNEMA VE TELEVİZYONDA KAMERA VE AYDINLATMA TEKNİKLERİ

Ders Kodu

RTVC214

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders, sinematografik aydınlatmanın temel unsurları ile görsel anlatım aracı olarak kameranın kullanımı, çekim ölçekleri, çekim planlarının belirlenmesi ve benzeri temel ilkeleri öğrencilere hem kuramsal hem de uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlamaktadır. Ders kapsamında, video kameranın temel çalışma ilkeleri, çeşitleri ve aksesuarları; kamera açıları ve hareketleri ile çekim ölçekleri; görüntü estetiği ve dijital efektler; ışığın özellikleri, temel aydınlatma ilkleri, aydınlatma malzemeleri ve bunların özellikleri ele alınmaktadır. Derste ayrıca, kamera kullanımı ve aydınlatma konusunda uygulamalar yapılmakta ve örnek uygulamalar incelenmektedir. Dersi alan öğrencilerin sinema ve televizyonun teknolojik gelişimine ait temel bilgi edinmeleri, kamera ve ışık kullanımına ilişkin mesleki teknik altyapı kazanmaları ve mesleki terminolojiyi öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Alan Seçmeli

Ders Kodu

RTVCXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Alan Seçmeli
Beşinci Dönem
Fakülte Seçmeli

Ders Kodu

COMMXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Fakülte Seçmeli
YAZ STAJI-I

Ders Kodu

RTVC200

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Birinci yaz dönemi stajı, öğrencilere medya ve haberleşme endüstrisinde çalışma ve edindikleri teorik ve pratik bilgiyi kitlesel iletişim endüstrisindeki gerçek çalışma ortamlarında uygulama fırsatı sağlar. Bu eğitim öğrencilerin zaman yönetimi, disiplin, etkili iletişim becerilerinin gelişmesine ve işbirliği ile takım çalışması hakkında pratik bilgiler öğrenmesine yardımcı olur. Staj süresince öğrenciler ayrıca profesyonel ortamlarda profesyonellerle çalışma ve iş yaşamının bizzat içinde olan insanlar tarafından pratik eğitim alma fırsatı da bulmaktadır. Her bir öğrencinin Radyo ve Televizyon Bölümü tarafından konulan kurallara ve uygulamalara uygun bir şekilde radyo ve televizyon merkezleri ya da yayın şirketlerinde en az 20 iş günü çalışarak yaz stajını tamamlaması gerekmektedir.
YAPIM VE YÖNETİM-I

Ders Kodu

RTVC315

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders, stüdyoda gerçekleşecek olan televizyon programlarının yapım (yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası) ve yönetimine ilişkin kuramsal ve teknik bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Televizyon programı planlama, tasarlama ve yönetme süreçlerini içeren, stüdyoda gerçekleştirilen çalışmalar ile yapım ve yapım sonrası aşamalarda ihtiyaç duyulan teknik araç ve gereçlerin kullanımına olanak tanıyan uygulamalı bir derstir. Ders kapsamında öğrenciler, program üretme sürecinde stüdyo kullanma, dekor tasarlama, kamera açılarını belirleme ve kamera yerleşimi, çok kameralı program yönetimi konularında teorik ve pratik bilgi ve beceri edinmektedir. Kamera teknikleri ve görüntü düzenlemesi uygulamaları; ışık ve aydınlatma; resim seçme ile kontrol odasında ve stüdyoda yürütülen diğer çalışmalar ve ders kapsamında verilen projeler ile öğrenciler, ekip olarak üretim yapabilme olanağı bulmaktadır.
FİLM KURAMLARI

Ders Kodu

RTVC321

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Film Kuramları dersinde, icadından günümüze kadar gelen süreçte sinemanın kavranmasındaki değişimler ve sinemayı farklı açılardan ele alıp, inceleyen kuramlar ele alınmaktadır. Biçimci ve gerçekçi kuramsal yaklaşımlar, yapısalcı ve post-yapısalcı kuramlar ile post-modern dönemin kuramsal yaklaşımları irdelenerek öğrencilerin, yaklaşımlar konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmaları ve sinema endüstrisi ile kuram arasındaki ilişkiyi anlamaları amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, film kuramının tanımı ve tarihçesi üzerinde durulmakta; gerçeklik, zaman-mekan-sinemasal uzam, film yapımında yöntem ve teknikler, nedensellik, biçim, sinemanın diğer sanatlarla birlikteliğinin kuramların oluşmasındaki önemi, dijital kuram ve yeni medya oluşumunun sinemaya etkisi gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca, dönem boyunca verilen projeler ile öğrencilerin sinemayı kuramlar çerçevesinde değerlendirme, bu kuramlarının sinemaya etkisini yorumlama becerisi edinmeleri sağlanmaktadır.
RADYO-TELEVİZYON GAZETECİLİĞİ

Ders Kodu

RTVC331

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu derste, radyo-televizyon haberciliğine ilişkin temel yaklaşımlar, metod ve kavramlar hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiler aktarılarak öğrencilerin, görsel işitsel haber yapımı ve editoryal kararlar alabilme becerisi kazanmaları hedeflenmektedir. Radyo televizyon gazeteciliği dersi kapsamında; haber kaynaklarını toplamak, röportaj yapmak, haber program akışı hazırlamak, haber dili ve yapısal özellikleri, haber yazımı, haber sunumu, editörlük, stüdyoda yürütülen çalışmalar ve canlı yayın yapım-yönetim için gerekli temel bilgi ve beceriler üzerinde durulmaktadır. Bu ders ayrıca temel kanun ve kurallar, haberleşme ve radyo televizyon gazeteciliğindeki yasal düzenlemeler ve etik konuları kapsamaktadır. Bunun yanı sıra, radyo-televizyon gazeteciliği ve haberleşme endüstrisindeki örnek davalar yasal ve etik düzenlemeler bağlamında incelenmektedir.
Alan Seçmeli

Ders Kodu

RTVCXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Alan Seçmeli
Altıncı Dönem
Research Methods for Communication

Ders Kodu

COMM366

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

5
Kitle İletişiminde Araştırma Teknikleri dersi, genel olarak sosyal bilimlerde, özel olarak kitle iletişiminde kullanılan araştırma tekniklerine odaklanmaktadır. Bu çerçevede, araştırma süreci, hipotez aşaması ve geliştirimi, araştırmanın planı, örneklem grubu, ölçme ve değerlendirme, güvenilirlik ve geçerlilik, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktörler gibi araştırma teknikleri incelenmektedir. Ders araştırma kavramlarının ve yöntemlerinin yanı sıra, iletişim alanında yapılan bilimsel bir çalışmaya giden yollar ve aşamaları tartışmakta, öğrencilerin bu aşamaları kendi araştırma projelerinde uygulamaları sağlanmaktadır.
Fakülte Seçmeli

Ders Kodu

COMMXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Fakülte Seçmeli
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Ders Kodu

OCHS356

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
İş sağlığı ve Güvenliği ders içeriğinde İş sağlığı ve Güvenliğinin tanımı, amacı, kavram ve kurallarının tarihsel gelişimi, tehlike ve risk kavramlarıyla riskleri azaltmak için alınabilecek önlemlerin açıklaması, iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar hakkında bilgi verilecektir. Ders kapsamında işyerinde ve işyerinden uzakta görev yapmak zorunda olan ilk ve acil yardım görevlileriyle halkla ilişkiler mensuplarıyla habercilerin ve muhabirlerin hem iş yerinde hemde işyerinden uzakta belirsiz koşullarda görev yaparken karşılaşabilecekleri iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleriyle risklerine karşı almak zorunda kalacakları önlemlerin anlatılmasına öncelik verilecektir.
YAPIM VE YÖNETİM-II

Ders Kodu

RTVC318

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Yapım Yönetim-II dersi kapsamında öğrencilerin, film yapım ve yönetim sürecinin temel özellikleri ve işleyiş biçimine ilişkin kuramsal ve pratik bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, ders kapsamında, senaryodan gösterime bir film projesi kapsamında yer alan konu, amaç, öykü geliştirme, sinopsis, tretman, senaryo yazımı, diyalog, karakter analizi, dekor, kostüm, ayrıntılı bütçe çalışması, çekim senaryosu, teknik ekipman, mekan, fotoğraf, sanat yönetimi, oyuncu provası gibi konular uygulamalı olarak ele alınmaktadır. Dönem sonunda öğrencilerin, bir proje (kısa film projesi) hazırlaması gerekmektedir. Bu proje ile öğrenciler film yapım ve yönetim sürecinin tüm aşamalarına ilişkin uygulama yapma olanağı bulmaktadır. Ders kapsamında ayrıca, öğrencilere oyunculuk yönetimi, görsel-işitsel efekt kullanımı gibi konularda da bilgi verilmektedir.
FİLM ANALİZİ

Ders Kodu

RTVC342

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders film analizine giriş dersi olarak tasarlanan bir derstir. Ders kapsamında sinema için yapılan bazı filmler, film yapımcıları tarafından sinemaya anlam katmak için oluşturulan ve kullanılan teknikler ve bunların resmi bir sistemle nasıl oluştuğu incelenmektedir. Film analizi dersinde yapılan çalışmalar ile öğrencilere, filmlerde bireysel sahnelerin metinsel analizleri ve bununla beraber filmlere bir bütün olarak bakmanın önemine ilişkin bir anlayış kazandırmak amaçlanmaktadır. Film Analizi dersinde filmi oluşturan kurgu, ses, oyunculuk, görüntü, metin gibi öğeler de ele alınmaktadır. Ders kapsamında öğrencilere, sinemanın doğuşundan itibaren Alfred Hitchcock başta olmak üzere, genelde 1940lar ve 1950’lerden Hollywood yapımları da dahil çeşitli filmler gösterilmekte ve filmler analiz edilmektedir.
Alan Seçmeli

Ders Kodu

RTVCXX3

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Alan Seçmeli
ESTETİK

Ders Kodu

VICD302

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Kuram ve bilim olarak estetik.. ‘Estetik’ algı düzeyine ulaşmak.. Estetik konusunda temel eserlerden birini yazan Baumgarten’ın ifade ettiği gibi, estetik, duyumsal algılara öncelik veren felsefi bir bilimdir. Estetik, ‘Sanat nedir?’ sorusunu merkezine alan sanat felsefesi olarak da anlaşılır. Bu çerçeve içerisinde Eski Yunan uygarlığından bu yana düşünürler bu temel soruyu işleyen eserler yazmışlardır. Bilinçli estetik yaklaşım, iyi bir tasarımcının olmazsa olmaz niteliklerinden birisidir. Bu gerçeğin farkında olarak, görsel iletişim tasarımı alanında orijinal projeler üretebilmek için bugüne kadar üretilmiş olan estetik kuramların ve estetik yaklaşımlarının tartışılması gerekliliğine vurgu yapan bu ders, bu konuda öğrencilerden özel bir duyarlılık, özel bir bilinç geliştirmelerini beklemektedir.
Yedinci Dönem
Fakülte Seçmeli

Ders Kodu

COMMXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Fakülte Seçmeli
YAZ STAJI-II

Ders Kodu

RTVC300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
İkinci yaz dönemi stajı, öğrencilere medya ve haberleşme endüstrisinde çalışma ve edindikleri teorik ve pratik bilgiyi kitlesel iletişim endüstrisindeki gerçek çalışma ortamlarında uygulama fırsatı sağlar. Bu eğitim öğrencilerin zaman yönetimi, disiplin, etkili iletişim becerilerinin gelişmesine ve işbirliği ile takım çalışması hakkında pratik bilgiler öğrenmesine yardımcı olur. Staj süresince öğrenciler ayrıca profesyonel ortamlarda profesyonellerle çalışma ve iş yaşamının bizzat içinde olan insanlar tarafından pratik eğitim alma fırsatı da bulmaktadır. Her bir öğrencinin Radyo ve Televizyon Bölümü tarafından konulan kurallara ve uygulamalara uygun bir şekilde radyo ve televizyon merkezleri ya da yayın şirketlerinde en az 20 iş günü çalışarak yaz stajını tamamlaması gerekmektedir.
RADYO VE TV MEZUNİYET PROJESİ

Ders Kodu

RTVC413

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

6
Bu ders kapsamında öğrencilerin eğitimleri süresince, teorik ve pratik derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini kullanarak, akademik bilgilerini ve yaratıcı yeteneklerini yansıtabilecekleri radyo ve televizyon alanında özgün bir proje gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Ders kapsamında, öğrenciler dersi yürüten öğretim elemanı gözetiminde, radyo ve televizyon alanında proje fikirlerinin geliştirilmesinden, öneri hazırlamaya, program akışının belirlenmesinden, senaryo yazımı, çekim veya kayıt sürecine, yapım sonrası kurgu aşaması ve projelerin sunumuna kadar projenin her aşamasında aktif olarak çalışarak deneyim kazanmakta, bağımsız bir ürün ortaya koymaktadır. Mezuniyet projelerinin yapım süreçleri boyunca öğrenciler, mesleki etik ilke ve kuralları ve ayrıca alana özgü standartları uygulama konusunda da deneyim kazanma olanağı bulmaktadır. Öğrencilerin bitirme projeleri dönem sonunda jüri önünde sunulmakta ve projeler değerlendirilmektedir.
Alan Seçmeli

Ders Kodu

RTVCXX4

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli

Ders Kodu

RTVCXX5

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Alan Seçmeli
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Sekizinci Dönem
Fakülte Seçmeli

Ders Kodu

COMMXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Fakülte Seçmeli
SİNEMA MEZUNİYET PROJESİ

Ders Kodu

RTVC414

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

7
Bu ders kapsamında öğrencilerin eğitimleri süresince, teorik ve pratik derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini kullanarak, eğilimleri doğrultusunda akademik bilgilerini ve yaratıcı yeteneklerini yansıtabilecekleri sinema alanında özgün bir proje gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Ders kapsamında, öğrenciler dersi yürüten öğretim elemanı gözetiminde, sinema alanında proje fikirlerinin geliştirilmesinden, tretman- sinopsis ve senaryo yazımına, çekim süreci, yapım sonrası kurgu aşaması ve projelerin sunumuna kadar projenin her aşamasında aktif olarak çalışarak deneyim kazanmakta, bağımsız bir ürün ortaya koymaktadır. Mezuniyet projelerinin yapım süreçleri boyunca öğrenciler, mesleki etik ilke ve kuralları ve ayrıca alana özgü standartları uygulama konusunda da deneyim kazanma olanağı bulmaktadır. Öğrencilerin bitirme projeleri dönem sonunda jüri önünde sunulmakta ve projeler değerlendirilmektedir.
RADYO VE TELEVİZYON YÖNETİMİ

Ders Kodu

RTVC452

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Radyo ve Televiyon Yönetimi dersi öğrencilerin özellikle modern radyo ve televizyon organizasyonları ve medya yapımlarıyla bağlantılı olarak yönetimin temel unsurları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Radyo ve Televizyon Yönetimi dersi örgütsel yapıları, liderliği, karar verme sürecini, bütçe planlamayı, grup ve takım yönetimini de içeren genel yönetim teori ve teknikleri üzerinde durmaktadır. Bu ders ayrıca prodüksiyon yöneticisinin rol ve görevleri üzerinde yoğunlaşarak, medya yönetimine ilişkin temel konuları kapsamaktadır. Derste ayrıca, prodüksiyon yöneticiliği pozisyonu için gerekli temel sorumluluk, yaratıcılık ve becerilerin televizyon yapımları için önemi tartışılmaktadır. Teorik ve uygulamalı projeler aracılığıyla öğrenciler radyo ve televizyon yönetiminde kullanılan önemli yönetim stratejileri ve tekniklerini uygulama olanağı bulmaktadır.
Alan Seçmeli

Ders Kodu

RTVCXX6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Alan Seçmeli
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4

Seçmeli Dersler

FİLM TÜRLERİ

Ders Kodu

RTVC466

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders film türlerinin nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini anlatmak için tasarlanmıştır. Ayrıca film türlerine ilişkin teorik yaklaşımları ve sanatsal ve kültürel oluşumlar olarak film türlerini incelemektedir. Film Türleri dersinde, sinemanın doğuşu ile birlikte oluşmaya başlayan temel film türlerinin (western, korku, bilim kurgu, komedi, müzikal ve animasyon) gelişimi tarihsel ve kültürel bir perspektifle tartışılmaktadır. Bu türler hem sosyo kültürel yapıya ve endüstriye hem de seyirci alışkanlıklarına bağlı olarak analiz edilmektedir. Ders süresince yapılan analizler sonucunda farkındalıkları artan öğrencilerin, filmdeki kültürel sunuma karşı temel bir kavrayış, eleştirel bir bakış açısı, genel olarak medyanın rolü hakkında yaratıcı, özgün ve eleştirel düşünce tarzları geliştirmesi beklenmektedir.
TELEVIZYON YAPIMININ TEMELLERİ

Ders Kodu

RDTV312

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Televizyon Yapımının Temelleri dersi, televizyon program türleri ve yapım aşamaları hakkında (yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası) kuramsal ve teknik bilgi sağlayarak, televizyon yapımcılığının temellerini öğrencilere öğretmek için tasarlanmıştır. Ders içeriğinde, temel kavram ve terimler, televizyon programlarının sınıflandırılması ile tretman yazımı, sahne çizimi, senaryo yazımı, bütçe hazırlama, çekim öncesi prova ve çekim aşaması ile çekim sonrası kurgu, grafik, pazarlama, reklam ve dağıtım gibi program yapım süreçleri yer almaktadır. Bu ders ayrıca stüdyoda gerçekleştirilen çalışmalar ile yapım ve yapım sonrası aşamalarda ihtiyaç duyulan teknik araç ve gereçlerin kullanımına olanak tanıyan uygulamalı bir derstir. Kamera teknikleri ve görüntü düzenlemesi, ışık ve aydınlatma, resim seçme ile kontrol odasında ve stüdyoda yürütülen diğer çalışmalar da ders kapsamında ele alınmaktadır.
IŞIK TASARIM

Ders Kodu

RTVC442

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders, ışığın yapısı, özellikleri, ışık araç ve gereçleri, filtreler, yansıtıcılar, ışık tasarımının temel teknik ve özellikleri ile görsel ve sahne sanatlarında ışık ve aydınlatma yöntemlerine ilişkin konuları içermektedir. Işık Tasarım dersi, ışığın teknik ve estetik bir tasarım aracı olarak kullanımına ilişkin temel bilgileri aktararak, öğrencilerin teknik,estetik ve psikolojik açıdan aydınlatma teknik ve özelliklerine ilişkin bir anlayış kazanmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Ders kapsamında, sahne düzenlemesinde aydınlatma, görsel algılama ve aydınlatma arasındaki ilişki ile aydınlatma sistemleriyle ilgili teknolojik konular ele alınmaktadır. Derste yapılan stüdyo çalışmaları ile öğrencilerin farklı alan uygulamalarında, ışığı teknik ve estetik bir tasarım aracı olarak kullanarak yaratıcı ve original ışık tasarım projeleri geliştirmeleri hedeflenmektedir.
HABER FOTOĞRAFÇILIĞI

Ders Kodu

JOUR342

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders fotoğrafçılık aracılığı ile hikaye (haber) anlatımının çeşitli yönlerini ele almaktadır. Daha öncesinde öğrencilerin aldığı fotoğrafçılık desleri yanında bu ders kapsamında öğrenciler fotoğrafçılık ve haber fotoğrafçılığı konularının arasındaki farklılıklara vurgu yapmaktadır. Bu ders haber fotoğrafçılığının gelişimi, özellikleri, öncü örnekleri ve türleri yanında haber fotoğrafçılığının genel olarak gazeteciliğin nasıl kurumsallaşmış bir parçası haline geldiğini de analiz eder. Bu dersin kapsamında öğrenciler haber fotoğrafçılığının teknolojik ve estetik boyutları, önemli haber fotoğrafçılarının kariyerleri, haber fotoğrafçılığının etkisi ve haber fotoğraflarının dijital ortamda manipüle edilmesinin ahlaki boyutları ele alınmaktadır. Yine haber fotoğrafçılığı dersi kapsamında öğrencilerin, hem fotoğraf ve hem de hikayenin (haberin) tamamlayıcısı görevini gören resimaltı yazımındaki kural ve yöntemler de ele alınmaktadır.
RADYO-TELEVİZYON HABER YAZIMI VE SUNUMU

Ders Kodu

RTVC332

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders öğrencilere radyo ve televizyon haber yapım, yazım ve sunum tekniklerine ilişkin kuramsal bilgi ve uygulama becerisi kazandırmak amacıyla röportaj teknikleri ve süreçleri, haber değerleri, haberin ölçütleri ve haberin unsurları, haberin özellikleri, farklı haber çeşitleri ve stillerini gibi temel konularda bilgi aktarmak amacıyla tasarlanmıştır. Ders kapsamında, öğrencilerin ekonomi, politika ve teknoloji gibi toplumsal konular hakkında haber yazma ve sunma deneyimi kazandığı stüdyo içi ve stüdyo dışı uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. Radyo- televizyon haber yazımı, sunumu ve yayını alanında görev yapan radyo- televizyon habercilerinin bilmesi ve uygulaması zorunlu olan mesleki etik ilkeler ve hukuki düzenlemeler de ders kapsamında ele alınan konular arasındadır.
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK

Ders Kodu

COMM231

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders, fotoğrafçılığa, fotoğraf tarihine, fotoğrafın estetik ve temel tekniklerine bir giriş niteliği taşıyan derstir. Ders, fotoğrafa ilişkin kuramsal yaklaşımların ve fotoğraf tarihine ilişkin önemli gelişmelerin incelendiği teorik dersler ile pratik uygulamaların söz konusu olduğu fotoğraf gezilerine de yer vermektedir. Öğrenciler çok farklı konu ve alanları kapsayan fotoğraf gezilerinde gerçek çekim süreçlerine katılma imkanı bulabilmektedirler. Öğrencilerin bu çerçeve içerisinde fotoğrafçılığın tarihsel ve estetik gelişimine ilişkin bilgiler edinmelerinin yanı sıra, daha iyi fotoğraf çekebilmeleri için, zorunlu teknik becerileri de kazanmaları beklenmektedir. Ders, ayrıca, dijital teknolojilerin devasa gelişimi ve fotoğraf sanatı üzerindeki etkilerini de incelemekte, bu çerçevede, dijital ve analog fotoğrafçılığı ayrıntılarıyla karşılaştırarak örnekler üzerinden incelemektedir.
ÇAĞDAŞ DÜNYA SİNEMASI

Ders Kodu

RTVC431

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Çağdaş Dünya Sineması dersi, öğrencilerin son on yılda film kültüründe gerçekleşen önemli gelişmeler hakkında bir anlayış geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Derste, Dünya sinemasını bir bütün olarak incelemek yerine konular Avrupa, Orta Doğu ve Asya’daki çalışmalarla kısıtlı tutulmaktadır. Bu ders kapsamında üzerinde durulan filmler sıradışı ve kalıpları kıran film çalışmaları olarak görülebilir fakat bu filmler aynı zamanda belirli kültürlerin yapımları olarak da algılanabilir. Bu nedenle, ders kapsamında konu edilen filmler bulundukları kültürel ve tarihsel zeminde incelenmektedir. Bu ders, ülke ülke inceleme üzerine planlanmış olsa da modern sinemanın küreselleşmiş doğası ve dünya çapında üretilmiş birçok filmi buluşturan kültürlerarası düzenlemeleri de içeriği kapsamına almaktadır.
BELGESEL YAPIMI

Ders Kodu

RTVC302

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders belgeselin tarihsel gelişim sürecini, türsel özelliklerini ve bu türün öncülerini tanıtmak amacıyla tasarlanmıştır. Derte ayrıca, gerçeklik, sinamasal gerçeklik ve yenidensunum ilişkileri tartışılarak belgesel ve kurmaca filmin özellikleri ayrıntılı bir biçimde ele alınmaktadır. Ders kapsamında farklı kitle iletişim araçlarında belgesel yapım teknikleri tarihsel, kuramsal ve uygulamalı olarak incelenmektedir. Belgesel filmlerin tarihsel gelişim ve değişimi bu derste ele alınmakta ve Dünya ve Türk sinemasının önemli belgesel film yönetmenlerinin belgesel film gösterimleri, filmlere ilişkin tartışmalar ve ders dışı ödevlerle derste belgesel yapımı için gerekli olan temel teorik bilgi ve beceriler öğrencilere aktarılmaktadır. Mesleki etik ve hukuki ilkeler ders kapsamında ele alınan konular arasındadır.
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM

Ders Kodu

COMM253

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders farklı kültürler arasındaki iletişimin temel konu ve tartışmalarını içermektedir. Ders kapsamında kültürlerarası iletişimi oluşturan ve bu iletişimi engelleyen faktörler ele alınmaktadır. Kültürlerarası iletişimi engelleyen etmenler arasında dil farklılıkları, sözlü olmayan iletişim pratikleri ve önyargılı yaklaşımların rolü değerlendirilmektedir. Bu çerçevede kültürler arası iletişimin geçmişi ve bugünü Avrupa emperyalizmi ve sonrası, göçün modern dinamikleri, ve çok kültürlü toplumların oluşumu gibi konu başlıklarıyla ve örnek olay analizleriyle irdelenmektedir. Bununla birlikte sınıf etkinlikleri ve sunumlarla öğrencilerin kültürlerarası çevrelerde kendi düşüncelerini ve tecrübelerini aktarmaları sağlanmaktadır.
REKLAMCILIKTA PAZAR ARAŞTIRMASI

Ders Kodu

ADPR429

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders öğrencilere pazar araştırmaları alanını tanıtmak ve kullanılan yöntemler konusunda bilgi edindirmek amacıyla tasarlanmıştır. Ders kapsamında pazarlamada doğru kararlar alınmasında pazar araştırmasına dayanan verilerin önemi ve pazar araştırmasının pazarlama stratejilerinin geliştirilmesindeki hayati rolü tartışılacaktır. Ders hem niceliksel hem de niteliksel araştırma yöntemlerini irdeleyecek ve aynı zamanda öğrencilerin kuramsal bilgilerini uygulamaya yansıtmalarına olanak tanıyacaktır. Bu amaçla, final projesi olarak öğrencilerden bir araştırma projesi tasarlamaları, veri toplamaları, veri analizi yapmaları ve son olarak elde ettikleri sonuçları bir rapor olarak sunmaları istenecektir. Ayrıca yaptıkları çalışmayı sınıf içi tartışma ve değerlendirmeye açmak ve diğer öğrenciler ile öğretim elemanının geri bildirimini almak amacıyla bir sunum gerçekleştirmeleri beklenecektir.
GAZETECİLİK TÜRLERİ

Ders Kodu

JOUR454

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders finansal raporlama, spor gazeteciliği, sağlık gazeteciliği, sanat yorumculuğu ve yaşam tarzı haberciliği de dahil olmak üzere çeşitli medya bağlamlarında modern gazeteciliğin temel türlerini incelemektedir. Haftalık dersler, vaka çalışmaları etrafında bu türlerin temsili örneklerine dayanarak yazılı örnekler üzerinden bir dizi analize dayalı olarak yürütülmektedir. Öğrenciler bu türler üzerine uzmanlıklarını geliştirmek ve orijinal yazılı eser portföyü aracılığıyla bu türleri inceleme kapasitesine sahip olarak, bu türler içinde orijinal yazım üretmek için teşvik edilmektedir. Ders aynı zamanda söz konusu gazetecilik türlerinde uzmanlaşma süreçlerinde Ada’daki profesyonel gazetecilerin katkılarını da ele almaktadır
RÖPORTAJ TEKNİKLERİ

Ders Kodu

JOUR455

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, çeşitli medya çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen hem yüz yüze hem de telefon kullanılarak yapılan röportajlar hakkında öğrencilere pratik bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Haftalık derslerde gazete, radyo ve televizyon yapımları için görüşme teknikleri ve profesyonel uygulamalar üzerinde durulmaktadır. Öğrencilere ayrıca röportajın ahlaki boyutları da anlatılmaktadır. Ders kapsamında ayrıca mesleki yaşamlarının bir parçası olarak çeştli röportajlar gerçekleştiren Ada’daki profesyonel gazetecilerin deneyimlerine de atıfta bulunmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler çeşitli konularda röportajlar yapıp bu röportajları yazılı projeler olarak hazırlamak ve sınıf ortamında sunumlar gerçekleştirmek zorundadırlar.
GÖRSEL OKURYAZARLIK

Ders Kodu

RTVC467

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Görsel okuryazarlık dersi kapsamında görüntüyü oluşturan temel öğeler ve bu öğelerin görsel anlatıma katkısı tartışılmakta ve öğrencilere gerçeğin, görsel-işitsel üretim araçlarıyla yeniden yaratım sürecine ilişkin bilgi verilmektedir. Derste, görsel okuryazarlık kavramının kuramsal temelleri, bilişsel öğrenme kuramları ve öğrenim teknolojisiyle olan ilişkileri, görsel kaynakları, mesajları anlamlandırabilme ve yorumlayabilme pratikleri, görsel imgelerin iletişim araçlarında kullanım ve iletişim sürecine etkileri ve özellikleri görsel materyaller üzerinden tartışılmaktadır. Görsel Okuryazarlık dersi, öğrencilere görsel düşünme ve kavrama ile etkili görsel mesaj oluşturma ve yorumlama, görsel üretimi bir metin gibi okuyabilme, analiz edebilme ve eleştirebilme yetisi kazandırma amacıyla yapılan sınıf çalışmalarını ve ayrıca görsel kültüre ilişkin farklı kuramsal yaklaşımları içeren okuma çalışmalarını kapsamaktadır.
İNTERNET GAZETECİLİĞİ

Ders Kodu

JOUR456

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
İnternet Gazeteciliği dersinin amacı yeni iletişim teknolojilerinin ve bunların gazetecilik pratikleri üzerindeki etkilerinin öğrenciler tarafından kapsamlı biçimde anlaşılmasını sağlamaktır. Derste internet gazeteciliği ve onunla ilişkili yurttaş gazeteciliğinin yükselişi detaylı olarak ele alınmaktadır. İnternet gazeteciliğinin kısa bir tarihçesi ve bu yeni medya formlarının ortaya çıkış nedenleri de yine ders kapsamında öğretilmektedir. İnternet gazeteciliğinin kuramsal ve tarihsel çalışmasının ardından, öğrencilerin gazetecilik pratiğinin bir ortamı olarak interneti kullanmaları istenmektedir. Dersi takip eden öğrencilerin, dersin değerlendirmeye alınması amacı ile, diğer derslerde geliştirdikleri veya hazırladıkları materyalleri de kullanarak bir internet gazetesi veya internet dergisini proje olarak hazırlamaları beklenmektedir.
SİYASAL İLETİŞİM

Ders Kodu

PRAD453

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Siyasal iletişim alanını öğrencilere tanıtmayı amaçlayan bu ders, siyasal iletişimin doğası ve işlevlerine odaklanır, siyasal iletişimde medyanın rolünü değerlendirir. Ders kapsamında siyasal iletişim kavramı irdelenir ve siyasal iletişim alanına şekil veren başlıca kuramsal, kavramsal ve tarihsel süreçler tartışılır. Siyasal İletişim dersi, demoktratik toplumlarda medyanın rolü, basın özgürlüğü, gündem belirleme gibi konuların yanı sıra siyasal iletişim sürecinde siyasal iletişim kampanyaları, siyasal pazarlama, siyasal reklam, siyasal halkla ilişkiler gibi kavramlara odaklanır. İnteraktif bir ortamda gerçekleşmesi hedeflenen bu derste gerçek yaşamdan örnekler incelenir ve tartışılır. Dersinin sonunda öğrencilerden siyasal iletişim, siyasal reklam, siyasal halkla ilişkiler, siyasal pazarlama gibi kavramları açıklayabilmeleri, seçim kampanyalarını yorumlayabilmeleri, siyasal kampanyalara örnek verebilmeleri ve yorumlayabilmeleri beklenmektedir.
FİLM YAPIM TEKNİKLERİ

Ders Kodu

RTVC353

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Film Yapım Teknikleri dersi, öğrencilerin kamera teknikleri, oyunculuk, aydınlatma, ses kaydı, görüntüde kompozisyon, görsel-işitsel efektler oluşturma ve yapım sonrası süreçlere ilişkin bilgi ve becerilerini daha da geliştirmelerini sağlamayı hedefleyen bir derstir. Bu ders kapsamında öğrenciler, bir filmin hazırlık aşamasından, yapım ve yapım sonrası aşamalarına kadarki tüm süreçlerde uygulama yapabilmekte; film yapım sürecinde ekip çalışması konusunda deneyim kazanabilmekte; başta görüntüde kompozisyon, ışık ve kurgu estetiği olmak üzere kamera kullanım teknikleri ve oyuncu yönetimi gibi konularda çalışmalar yaparak deneyim kazanma imkanı bulmaktadır. Bunlara ek olarak, Film Yapım Teknikleri dersini alan öğrenciler, film yapım sürecinde mesleki etik kuralların uygulanmasına ilişkin bilgi sahibi olmaktadır.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Program Özgörevleri

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünün Misyonu

Öğrencilerimize, radyo, televizyon ve sinema sektörünün kendilerinden beklediği bilgi, beceri ve yetkinliğe ulaşmalarına katkıda bulunarak; bilgiye nasıl ulaşılması ve onu nasıl kullanması gerektiğini bilen, sürekli değişime ve kendini geliştirmeye açık, kaliteli hizmetler üretebilen bireyler olarak kariyer fırsatlarını arttırmalarını, sürdürülebilir yaşama ulaşmalarını ve toplumun gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamaktayız. Öğrenci merkezli, bilimsel ve teknolojik yenilikleri ve sektörün taleplerini yakından takip eden yenilikçi yaklaşımımız, ekip çalışmasına dayalı, ileri teknoloji kullanmaya ve bağımsız öğrenmeye odaklı öğrenmeyi kapsamaktadır.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünün Vizyonu

Öğrencilerimizin yaşam kalitelerini iyileştirmek ve zenginleştirmek amacıyla uygulama ve araştırma faaliyetleri ile gerçek yaşam deneyiminin sürekli geliştirilmesiyle en üst düzeyde eğitim-öğretim vereceğiz, deneyim kazandıracağız. Sahip oldukları bilgi, beceri ve etik değerlerle mezunlarımız sektörde ve toplumda kabul göreceklerdir.

Program Çıktıları

PÇ1: Radyo, televizyon ve sinema yapımlarının yapım aşamalarını bilir, yapım aşamalarındaki işleri planlama ve uygulama becerisi ve yetkinliğine sahiptir.
PÇ2: Görsel işitsel üretim araçlarının temel çalışma ilkelerini ve işletimlerini bilir, bu araçları radyo, televizyon ve sinema yapımlarının üretim sürecinde etkin olarak kullanma becerisine sahiptir.
PÇ3: Radyo, televizyon ve sinema alanındaki kuramlar hakkında bilgi sahibidir.
PÇ4: Radyo, televizyon ve sinemanın dünyadaki ve Türkiye’deki tarihsel gelişim sürecini bilir.
PÇ5: Radyo, televizyon ve sinema alanını düzenleyen mevzuatı, ulusal ve uluslararası meslek örgütlerini ve etik ilkeleri bilir.
PÇ6: Radyo ve televizyon yayıncılığındaki program türlerini bilir.
PÇ7: Sinema türlerini ve akımlarını bilir.
PÇ8: Görsel ve işitsel ortamlardaki iletileri çözümleme ve değerlendirme yöntemlerini bilir. 
PÇ9: Farklı yayın ortamına uygun radyo, televizyon ve sinema projeleri için proje önerisi hazırlar, tasarlar ve uygular.
PÇ10: Senaryo yazım tekniklerini bilir, senaryo yazma ve çekim senaryosu hazırlama becerisine sahiptir.
PÇ11: Ses ve görüntü kurgusu yapma, alana özgü içerik üretimde dijital ses tasarımı, görüntü tasarımı ve görsel efekt kullanımı alanlarında uygulama becerisine sahiptir.
PÇ12: Yazılı, görsel ve işitsel ortamlardaki medya içeriklerinin toplumsal, ekonomik, politik, kültürel vb. etkilerini eleştirel bakış açısıyla ele alma, çözümleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir. 
PÇ13: Radyo, televizyon ve sinema alanında program tasarlama ve üretme ve/veya film yapma yetkinliğine sahiptir. 
PÇ14: Görüntü estetiği, görsel tasarım, sinematografik dil/anlatım ve kompozisyonun temel ilkeleri konusunda yetkindir.
PÇ15: Radyo-Televizyon işletmeciliği konusunda bilgi sahibidir.
PÇ16: Alana özgü ürünlerde standartları bilir.
PÇ17: Radyo, televizyon ve sinema alanında ortak çalışma ve üretim için işbirliği yapmada yetkindir.

Program Öğretim Amaçları

UKÜ Radyo, Televizyon ve Sinema Programı;

PÖA1: İletişim ve radyo, televizyon ve sinema ile ilgili sosyal ve kültürel konularda disiplinlerarası yeterli bilgi birikimine ve bu bilgiyi radyo, televizyon ve sinema alanlarında kullanabilme becerisine sahip olan,
PÖA2: Bilimsel, toplumsal, ekonomik, yasal ve siyasal gelişmeler vb konusunda bilgi sahibi olan,
PÖA3: Yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla, radyo, televizyon ve sinema alanına özgü araştırma, planlama, ürüne dönüştürme uygulama becerisi kazanmış olan,
PÖA4: Radyo, televizyon ve sinema alanında ortak çalışma ve üretim için işbirliği yapma, uyumlu ve verimli ekip çalışması becerisine sahip olan,
PÖA5: Radyo, televizyon ve sinema alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olan,
PÖA6: Çalışmalarında etik ve mesleki etik ilkelerini uygulama becerisine ve sorumluluk bilincine sahip olan,
PÖA7: Radyo, televizyon ve sinema alanı ile ilgili mesleki çalışmalarının insan hakları, kültürel çeşitlilik, çevre sorunları, kamu yararı ve kamu hizmeti gibi evrensel ve toplumsal boyuttaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda duyarlı ve sorumluluklarının bilincinde olan,
PÖA8: İş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi ve deneyim sahibi olan; girişimci ve yenilikçi yaklaşım bilinci ile davranma becerisine sahip olan,
PÖA9: Öğretim programlarında en az iki adet alan dışı dersi başarıyla tamamlamış olan,
PÖA10: İş sağlığı ve güvenliği konularında alanıyla ilgili bilgileri kullanabilme becerisine sahip olan,
PÖA11: En az bir yabancı dilde alanıyla ilgili sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine (Avrupa Dil Portfolyosu B1 Genel Düzeyinde) sahip olan mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.