İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Süre 4 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Uluslararası İlişkiler Lisans programının temel amacı, öğrencilere uluslararası siyaseti anlamak ve analiz etmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Program, öğrencilerin uluslararası ilişkiler akademik alanının hem deneysel hem de teorik yönlerini öğrenmelerine yardımcı olmayı amaçlayan zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Uluslararası Örgütler, Karşılaştırmalı Politika, Küresel Politik Ekonomi, Uluslararası Güvenlik ve Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümü gibi derslerde uluslararası ilişkilerin değişen dinamikleri çok boyutlu ve güncel bir bakış açısıyla yorumlanmaktadır. Program ayrıca öğrencileri akademik araştırma yöntemleri ve etik konusunda eğitmeyi amaçlayan dersleri de içermektedir. Müfredat, uluslararası ilişkilerdeki son gelişmelerle ilgili dersleri içerecek şekilde düzenli olarak güncellenmektedir. Sunulan dersler hem ulusal hem de küresel krizlerin ve diğer güncel konuların derinlemesine analizini de içermektedir.

Akreditasyonlar

Uluslararası İlişkiler Programı eğitim kalitesini Uluslararası İşletme Yönetimi Akreditasyon Kurumu (FIBAA) akreditasyonu ile tescil etti. Program 17 Eylül 2018 tarihinden itibaren akredite edilmiştir.

Eğitim Olanakları

Uluslararası İlişkiler lisans programı, Uluslararası İlişkiler akademik disiplininin temel alanlarıyla ilgili derslerden oluşan bir eğitim sunmaktadır. Öğrencilerin uluslararası ilişkilerin bilgi temelli analizini yapma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Lisans programı, öğrencileri çalışma grupları aracılığıyla toplu araştırma yapmaya teşvik eder. Program, araştırmacılar ve dış politika uzmanları tarafından verilen birçok zorunlu ve seçmeli dersi içermektedir.

Sunulan Çift Anadal Programları arasında Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe), Psikoloji (İngilizce), Mimarlık (İngilizce), Hukuk (Türkçe), Uluslararası Hukuk (İngilizce), İktisat (İngilizce), İşletme (İngilizce), Muhasebe ve Finans (İngilizce), Gazetecilik (İngilizce), Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce), Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) lisans programları ve ayrıca Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) ön lisans programı vardır.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Uluslararası İlişkiler Lisans Programı, kariyerlerinde başarılı olacak öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler uluslararası bir vizyon benimsemeye teşvik edilirler ve sağlam bir akademik altyapı ile donatılmaktadırlar. Öğrencilere, iş bulmalarına ve kariyerlerinde başarılı olmalarına yardımcı olacak çok kaliteli bir eğitim verilmektedir. Seçebilecekleri potansiyel kariyer yolları listesi, özellikle aşağıdaki kurumlardaki istihdam fırsatlarını içerir:
- Uluslararası Örgütler (Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, vb.)
- Dışişleri Bakanlığı
- Kamu Kurumları
- Üniversiteler ve Diğer Araştırma Kurumları
- Çokuluslu Şirketler
- Elektronik ve Basılı Haber Medyası
- Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
Bölüm, öğrencilerin giderek küreselleşen ve rekabetçi iş piyasasının zorluklarına uyum sağlamalarına yardımcı olacak becerilerini geliştirmek için elinden gelenin en iyisini yapmaktadır.

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çevik Uraz Merkezi, CU241
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2201
Fakülte E-posta: secretary-fes@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Sertaç SONAN
Bölüm Başkanı E-posta: ssonan@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
MİKROEKONOMİ

Ders Kodu

ECON101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu Derste Ekonomiye Giriş, Ekonomi Nedir? Mikro ve Makro Ekonomi,İhtiyaçlar, İstekler, Tercihler, Kıtlık ve Tüketici Tercihleri,Üretim Olasılıkları Eğrisi, Fırsat Maliyeti, Bütçe Eğrisi,"Rational Person", Maliyet-Fayda Prensibi, Açık Maliyet ve Örtük Maliyet, Arz-Talep Esnekliği, Aşağı Mallar, Normal Mallar, Lüks Mallar, Tamamlayıcı Mallar ve İkame Mallar, Arz Eğrisi ve Talep Eğrisi,Denge Fiyatı ve Miktarı, Arz Fazlası ve Talep Fazlası, Arz ve Talep Fonksiyonları, Fonksiyonlarla Denge Fiyatı ve Miktarı Hesaplama, Vergi Çeşitleri ve Arz ve Talep Üzerine Etkisi, Maliyet Çeşitleri; Sabit Maliyet ve Değişen Maliyet. Toplam Geliri ve Toplam Maliyeti Hesaplama,Kâr-Zarar Hesabı, Başabaş Noktası Hesaplama, Başabaş Grafiği Hazırlama, Amortisman Çeşitleri ve Amortisman Hesaplaması Gibi Konular Tartışılmaktadır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ

Ders Kodu

INRE101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

7
Bu ders, ilk yıl Uluslararası İlişkiler öğrencilerine Uluslararası İlişkiler disiplininin ve Siyaset Biliminin temel terminolojisi ve kavramlarını tanıtma amaçlı bir giriş dersidir. Bu çerçevede ders, esas kavramsal araçlarla siyaset bilimi çalışmalarının temel metodolojilerini kullanarak gerçek dünyadaki uygulamalı siyaset bilimi örneklerini araştırır. Ders siyasi seçkinlerle birlikte meşruiyet, egemenlik, devlet, toplumsal sınıflar gibi siyaset biliminin yapıtaşlarına yoğunlaşır. Siyasi Partiler ve partilerin işleyişi, rejimler, ideolojiler, seçim sistemleri gibi temel bilgiler öğrencilere anlatılır. Liberalizm, Muhafazakarlık, Sosyalizm, Feminizm, Milliyetçilik, Faşizm, Köktencilik, Marksizm gibi belli başlı temel ideolojileri öğrencilerin kavramaları sağlanır. Siyaset biliminin temel metodolojileri doğrultusunca, sömestr boyunca belli-başlı siyasi bakış açıları çözümlenecektir. Ayrıca bu bakış açıları Uluslararası İlişkiler teorileriyle kapsamlı bir eşleştirmeye tabi tutulacaktır.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

ITEC101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.
SOSYOLOJİ

Ders Kodu

SOCY101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Sosyolojiye giriş niteliğindeki olan bu ders, sosyoloji disiplinin doğası hakkında genel bir özet ile başlar ve toplumsal yaşamın yapılarının ve dinamiklerinin çeşitli yönlerinin incelenmesiyle devam eder. Sosyolojinin tarihi, kurucularının görüşleri ve modern sosyolojideki perspektifler derste incelenmektedir. Sosyolojideki araştırma yöntemleri ve teoriler incelenerek sosyolojik bakışın etrafımızdaki dünya hakkındaki bilgimize nasıl katkıda bulunacağının gösterilmesi dersin temel hedeflerinden biridir. Derste sosyolojinin temel konularından kültür, toplumsallaşma, medya ve kitle iletişim araçları, aile, eğitim, toplumsal tabakalaşma, kentleşme, toplumsal değişim, farklı sosyolojik perspektiften bakılarak işlenmektedir. Ders, farklı akademik alanlardan gelen ve farklı arkaplanlara sahip öğrencilere göre düzenlenmiştir. Derste işlenen konulara dair sınıf içi tartışma özendirilir ve tartışma dersin önemli bir parçası halini alır.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
İkinci Dönem
MAKROEKONOMİ

Ders Kodu

ECON102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders ulusal ekonominin işleyişini para ve para sistemini kapsayan bir giriş dersidir. Bu ders para ve maliye politikalarını, işsizlik, faiz oranları ve enflasyonu da kapsar. Bu derste üretim düzeyi ve karar verme mekanizmaları üzerinde de durulmuştur. Özellikle vurgu gerçek üretim ve potansiyel üretim düzeyini belirlemeyen etmenlere verilecek ve ekonomik istikrar ve büyümeyi teşvik etmek için tasarlanmış politikalar tartışılır. Bu derste sub-prime krizileri, sosyal güvenlik, kamu borç ve uluslararası ekonomik sorunlar gibi önemli politika tartışmaları eleştirel olarak incelenmiştir. Ödemeler dengesi açıklanmıştır. Döviz kurunun belirlenmesi, uluslararası para sistemine referansla sunulmuştur.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
DÜNYA SİYASETİNE GİRİŞ

Ders Kodu

INRE104

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

7
Bu dersin temel amacı, Uluslararası İlişkiler öğrencilerine daha ilerideki çalışmaları için bu disipline ait giriş niteliğindeki gerekli kavramsal, tarihî ve kuramsal arka planı sağlamaktır. Uluslararası politika akademik çalışmalarına yansıtıcı bir giriş bağlamında bu ders, uluslararası siyasetin temel aktörlerini, bunların karar alma süreçlerini, temel kavramsal paradigmaları ve uluslararası siyaset çalışmalarında rekabet hâlindeki perspektifleri, güç ve güç siyasetini, güç siyasetinin alternatiflerini, uluslararası siyasetin temel kurumlarını, uluslararası çatışmaları, savaş ve barışın çağdaş örüntülerini ve globalizasyonu araştırır. Bu derste Dünya ve Küresel Politikaların temel bir analizi de öğrencilerin dünya siyasetini analiz etme kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla onlara aktarılacaktır. Dersin sonunda öğrencilerin Dünya sistemini analiz etmeleri sağlanacaktır.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-II

Ders Kodu

ITEC102

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders bilgisayar destekli eğitimi, temel teorilerini ve uygulanma metodlarını öğretme amacında olan bir derstir. Microsoft (MS) Word’ün temelleri, çıktısı alınabilecek bir Word dökmanının nasıl elde edileceği ve dökümanda uygulanabilecek en yaygın format değişiklikleri için gerekli araçların nasıl kullanılabileceği konuları verilmektedir. Ayrıca öğrenciler bilgisayar tabanlı profesyonel sunumlar hazırlanmasına olanak sağlayan bir MS yazılımı olan Powerpoint ile ilgili olarak da bilgilendirilmektedirler. Bu sunumlar slayt geçişleri, animasyonlar, grafikler, çizimler ve daha fazlasını içermektedir. Öğrencilere verilen diğer bir program da MS Excell’dir. Excell dosyası içerisinde amaca uygun veriler içeren sayfalar yaratma, bu sayfaları düzenleyebilme, format değişiklikleri ve sayfayı yazdırma, verilerin/ bilgilerin sırlanması, filtrelenmesi ve analizleri; fonksiyon ve formüllerin uygulanabilmesi ve grafik elde edilmesi gibi uygulama becerileri öğrencilere kazandırılmaktadır.
PSİKOLOJİ

Ders Kodu

PSYC110

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı, psikoloji biliminin kapsadığı geniş bir yelpazeye giriş sağlamaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler, davranışları incelemek için kullanılan temel teorileri ve araştırma yöntemlerini bilir. Bunlara psikolojik işlevlerin, duyumun, algılamanın ve farklı bilinç durumlarının biyolojik temelleri dahildir. Bilişsel konulara ek olarak, ders sosyal, gelişimsel ve klinik psikolojiye bir giriş sağlar.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
Üçüncü Dönem
BİREYLER ARASI İLETİŞİM

Ders Kodu

EASC213

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu ders; iletişim süreci, anlama, dinleme, kendini ifade etme, konuşmayı kavrama, etik, beden dili yoluyla iletişim, çatışma, güç ve işlevsiz iletişim konularını içerecektir. Dersin sonunda öğrenciler, iletişim çatışmalarını yönetebilecekleri gibi bireyler arası iletişim becerilerini grup tartışmalarında sergileyebilecek yeteneğe sahip olacaklardır. İletişimle birlikte sorun çözümü, diyalog ile demokratik kazanımlar, karşılıklı iletişimde karşımıza çıkan temel algılama yanlışları da psikolojik boyutlarıyla incelenerek günümüz iletişim kuramlarıyla pekiştirilecektir. Dersin sonunda öğrencilerin temel iletişim becerilerini hem teorik hem de pratik çerçevede kavramış olarak dersi tamamlamaları beklenmektedir. İletişimde dil kullanımın incelikleri, lisana hakimiyet ve iletişim becerisi arasındaki ilişki ve Uluslararası İlişkiler kapsamında diplomatik iletişim kurma teknikleri incelenecektir.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ-I

Ders Kodu

INRE201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu dersin amacı, öğrencilere Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel sorunların tarihî arka planını göstermektir. Öğrencilere dünya tarihine kapsamlı bir girişle birlikte Uluslararası İlişkiler disiplininde düşüncelerin, kurumların, düzenlemelerin, sistemleri ve aktörlerin tarihî gelişimi anlatılacaktır. Dünya uygarlıklarının ve uluslarının modern tarihi; uluslar arasındaki karşılıklı etkileşime ve bunun mevcut uluslararası ilişkilerin şekillenmesine etkisine, sistemlere, inançlara, felsefeye, bilimsel düşüncelere, kurumlara, ticarî ve iktisadî bağlara ve diplomasiye işaret edilerek sorgulanacak ve tartışılacaktır. Bu derste dünya ve küresel politikaların tarihsel temel bir analizi de öğrencilerin dünya siyasetini analiz etme kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla onlara aktarılacaktır. Dersin sonunda öğrencilerin dünya sistemini geçmişten gümümüze tarihsel bir bakış açısıyla analiz etmeleri sağlanacaktır.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİSİ-I

Ders Kodu

INRE209

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

7
Bu dersin birincil amacı, Uluslararası İlişkiler disiplini teorilerini ve temel kavramlarını anlamak için kuramsal çabaları irdelemektir. Dersin ilk yarısı dünya politikasındaki geleneksel bakış açılarına yoğunlaşacaktır. Dersin ikinci yarısında ise, geleneksel Uluslararası İlişkiler teorilerine meydan okuyan yeni yaklaşımlar ele alınacaktır. Dersin her iki bölümünde de birtakım dış politika yapımı, uluslararası çatışma ve uluslararası iktisat teorileri uygulamalı olarak anlatılacaktır. Ele alınan teoriler geniş bir analiz düzeyi aralığı üzerine oturtulmuştur ve birkaç dünya görüşünü yansıtır. Temel teoriler olarak Realizm, İnşaacılık, Neo-Marksizm, Liberalizm, Neo-Realism, Strüktüralizm gibi farklı Uluslararası İlişkiler teorileri detaylı bir şekilde karşılaştırmalı anlamda irdelenecek ve bunların teoriden pratiğe nasıl aktarıldığı dünya siyasetinden örneklerle irdelenecektir.
SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ-I

Ders Kodu

INRE211

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu ders, öğrencilere klasik siyasî düşünceleri tanıtma amacını taşımaktadır. Ders, Uluslararası İlişkiler disiplinine katkılarını da dikkate alarak seçilmiş bilim insanlarının Uluslararası siyasî düşüncelerinin analizi yoluyla Platon’dan Mill’e kadar seçkin düşünürlerin ayak izlerini takip ederek amacına ulaşmak üzere tasarlanmıştır. Bu teorisyenlerin fikirleri irdelenirken kullanılan yöntem, yazarların vurguladığı fikirler ve bunların hangi koşullarda ortaya atıldığının açıklanması girişiminde bulunularak metinsel ve bağlamsal biçimlerde ele alınacaktır. Derste işlenecek belli başlı teorisyenler; Eflatun, Aristoteles, Bodin, Machieavelli, Thomas Hobbes, Jean-Jacque Rousseau, John Locke, J.S. Mill, Hegel, Kant, Althusser, Gramsci, Foucault ve Zizek'tir. Bu filozofları dünya siyasi düşünüşüne getirdikleri katkılar ve yenilikler incelenerek siyasi düşünüşün farklı boyutları kavranacaktır.
İSTATİSTİK

Ders Kodu

STAT203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencileri olasılık teorisinin temelleri ve genel istatistik konusunda bilgilendirmektir. Öğrencilerin, farklı tiplerdeki verilerin grafiksel sunumları, ortalama hesabı gibi verilerin merkezlenme eğilimini gösteren parametreler ve varyans, standart sapma gibi dağılma eğilimlerini ölçen parametrelerin çeşitli örnekler yardımıyla işlenmesi ile istatistikle ilgili temel konularda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Ayrıca bu ders öğrencilerin genel olasılık problemlerini anlamalarına yardımcı olmaktadır ve bu amaçla; genel küme tanımları ve küme işlemleri, venn diagramı ile işlemler, çarpım kuralı, permütasyon, kombinasyon gibi sayma teknikleri, örnek uzayı ve olay ile ilgili detaylar, olasılık hesabında ağaç diagramı kullanımı, istatistiksel bağlılık ve bağımsızlık, rastgele değişkenler ile ilgili temel bilgiler de verilmektedir.
Dördüncü Dönem
SOSYAL BİLİMLER İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

EASC470

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders, öğrencilerin araştırmanın ne olduğunu, değerli bir araştırmanın nasıl yürütüleceğini anlamalarına ve akademik katkılarla ilgili genel ahlakları öğretmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ders ikinci yıla ait bir derstir ve öğrencilere sadece lisans derecesinde değil aynı zamanda yüksek lisans düzeyinde de yardımcı olacaktır. Bu dersin amaçları şöyle sıralanabilir: Araştırma tasarımının temel ilkeleri hakkında bilgi ve anlayış geliştirmek. Bilimsel araştırma yürütme adımlarını kavramak. Kaynaklar kullanarak literatür taraması yapma becerisini geliştirmek. Hipotez ve değişken geliştirme sürecini kavramak. Farklı araştırma türleri ve stilleri arasında karar verirken bilgiyi özümsemek. Ders öğrenciye iyi bir akademik rapor ya da makalenin yazımını anlatmanın yanı sıra sunum ve kaynakça ve literatür gibi oldukça önemli konular üzerinde de duracaktır.
HUKUĞUN TEMEL İLKELERİ

Ders Kodu

ILAW232

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu ders, öğrencilere temel yasal kavramları ve hukukun ilkelerini anlatmak için tasarlanmıştır. Hammurabi’nin kanunları başlangıç noktası alınarak İngiltere’den Magna Carta Libertatum’un önemi ve gene aynı ülkeden 17. Yüzyılda kabul edilen Türkçe'ye Haklar Yasası olarak çevirebileceğimiz Bill of Rights ile birlikte Fransız ve Amerikan devrimleri, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi derste öğretilecektir. Hukukun evrensel gelişimi irdelendikten sonra hukuki tanımlar ve hukukun amaçları, bu ders çerçevesinde sunulacaktır. Kıta hukuk ve Anglo-Sakson sistemleri arasındaki farklara özel bir önem atfedilecektir. Anayasa hukuku ve idarî hukuk gibi hukuk dalları, farklı ülkelerin hukuk sistemlerindeki uygulamalı örnekler anlatılarak açıklanacaktır. Farklı ülkelerin ve hukukî geleneklerin hukukî yapılarından özel örnekler de bu dersin odağında yer alacaktır.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ-II

Ders Kodu

INRE202

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu dersin amacı, öğrencilere Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel sorunların tarihî arka planını göstermektir. Öğrencilere dünya tarihine kapsamlı bir girişle birlikte Uluslararası İlişkiler disiplininde düşüncelerin, kurumların, düzenlemelerin, sistemleri ve aktörlerin tarihî gelişimi anlatılacaktır. Dünya uygarlıklarının ve uluslarının modern tarihi; uluslar arasındaki karşılıklı etkileşime ve bunun mevcut uluslararası ilişkilerin şekillenmesine etkisine, sistemlere, inançlara, felsefeye, bilimsel düşüncelere, kurumlara, ticarî ve iktisadî bağlara ve diplomasiye işaret edilerek sorgulanacak ve tartışılacaktır. Bu derste Dünya ve Küresel Politikaların tarihsel temel bir analizi de öğrencilerin dünya siyasetini analiz etme kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla onlara aktarılacaktır. Dersin sonunda öğrencilerin Dünya sistemini geçmişten gümümüze tarihsel bir bakış açısıyla analiz etmeleri sağlanacaktır.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİSİ-II

Ders Kodu

INRE210

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu dersin birincil amacı, Uluslararası İlişkiler disiplini teorilerini ve temel kavramlarını anlamak için kuramsal çabaları irdelemektir. Dersin ilk yarısı dünya politikasındaki geleneksel bakış açılarına yoğunlaşacaktır. Dersin ikinci yarısında ise, geleneksel Uluslararası İlişkiler teorilerine meydan okuyan yeni yaklaşımlar ele alınacaktır. Dersin her iki bölümünde de dış politika yapımı, uluslararası çatışma ve uluslararası iktisat teorileri uygulamalı olarak anlatılacaktır. Ele alınan teoriler geniş bir analiz düzeyi aralığı üzerine oturtulmuştur ve birkaç dünya görüşünü yansıtır. Bu teoriler ismen İngiliz Ekolü, sosyal inşacılık, Postmodernism, eleştirel teori, feminist yaklaşımlar ve Uluslararası İlişkilere normatif yaklaşımlar olarak sıralanabilir. Adı geçen teoriler hakkında verilecek olan bilgiler, öğrencileri, Uluslararası İlişkiler disiplinine farklı açılarla yaklaşan düşünce akımlarıyla tanıştıracaktır.
SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ-II

Ders Kodu

INRE212

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu ders, öğrencilere klasik siyasî düşünceleri tanıtma amacını taşımaktadır. Ders, İlişkiler disiplinine katkılarını da dikkate alarak seçilmiş bilim insanlarının Uluslararası siyasî düşüncelerinin analizi yoluyla Platon’dan Mill’e kadar seçkin düşünürlerin ayak izlerini takip ederek amacına ulaşmak üzere tasarlanmıştır. Bu teorisyenlerin fikirleri irdelenirken kullanılan yöntem, yazarların vurguladığı fikirler ve bunların hangi koşullarda ortaya atıldığının açıklanması girişiminde bulunularak metinsel ve bağlamsal biçimlerde ele alınacaktır. Derste işlenecek belli başlı teorisyenler Eflatun, Aristoteles, Bodin, Machieavelli, Hobbes, Rousseau, Locke, Mill, Hegel, Kant, Althusser, Gramsci, Foucault ve Zizek'tir. Bu filozofları dünya siyasi düşünüşüne getirdikleri katkılar ve yenilikler incelenerek siyasi düşünüşün farklı boyutları kavranacaktır.
Beşinci Dönem
ULUSLARARASI HUKUK-I

Ders Kodu

ILAW331

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu ders uluslararası toplum, uluslararası kuruluşların hukuk ve doğası, bunların birbirine alakaları ve ilişkileri dahil olmak üzere ve uluslararası hukukun genel ilkeleri gibi temel konuları inceler. Ayrıca uluslararası hukuk teorileri ve bunların tarihsel gelişiminin tartışılması bu dersin çerçevesi içindedir ve önemli bir yer tutar. Yine bu dersin çerçevesinde ulusal (yerel) hukuk ve farklı ülkelerde uluslararası hukuk, uluslararası hukuk, uluslararası kişilik ve onun kaybı, devletler ve hükümetler, uluslararası tüzel kişilerin (devletler) hakları, varlığı, bağımsızlığı, toprak üstünlüğü haklarının tanınması ve kaynakları arasındaki ilişki ve kendini savunma bu dersin ana konuları arasındadır. Ayrıca ülkeler tarafından Uluslararası Hukuka aykırı olarak verilen birtakım kararları farklı ülkeler açısından bir örnek çalışması olarak incelenecektir.
KARŞILAŞTIRMALI SİYASET-I

Ders Kodu

INRE321

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu ders, kurumsal yapılarla birlikte politik kültüre vurguda bulunarak karşılaştırmalı siyasetin metodolojisi ve kapsamını açıklar. Ders, çağdaş sorunlara eğilerek farklı ülkelerin politik kültürleri, anayasal yapıları ve yönetimsel gelişimlerini karşılaştırır. Derste, Batılı liberal demokrasilerin totaliter ya da otoriter ülkelerle tezat oluşturan genel değerlendirmeleri, bazı ulusal politikaların ayrıntılı çözümlemeleriyle tamamlanacaktır. Temel terminoloji, rejimlerin sınıflanması, başkanlık sistemi ve parlamenter sistem, popüler rıza için aygıtlar, politika yapım süreçlerinin yapıları ve sonuçları, politik tavırlar ve etkileşimler, derse üzerinde durulacak konulardan birkaçıdır.Ders konuları arasında; parlamenter sistemler ve başkanlık sistemi ve onların terminolojisi, rejimlerin sınıflandırılması, karar verme popüler rıza için çeşitli mekanizmalar, politika oluşturma süreçleri, siyasal tutumlar ve etkileşimler, çeşitli siyasi yapılar ve sonuçları gibi konular yer alır
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

Ders Kodu

INRE341

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

7
Bu ders küresel ve bölgesel hükümetler arası ve uluslararası sivil toplum örgütlerini karşılaştırmalı olarak, teorik, yasal ve siyasi açılardan inceler. Ders, yasama, yürütme, yargı bağlamında bahsi geçen kurulaşların yetkilerini analiz eder. Uluslararası Örgütlerin görevlerine yerine getirirken hangi çeşitli rolleri rolleri üstlendikleri ve tarihsel gelişimlerini çeşitli yönleriyle incelenmesi ile başlar. Buna ek olarak ders, bir süreç olarak ve kurumsal mekanizmaların bir dizimi olarak Uluslararası Örgütleri açıklamak ve değerlendirmek girişiminde çeşitli teoriler ve açıklamalar geliştirmeyi hedefler. Özellikle dikkat Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi küresel ve bölgesel örgütler ve aynı zamanda onların kuralları ve normları, yani mesela uluslararası ticaret ve parasal rejimlerin az kurumsallaşmış örgütlenmelerine de değinilecektir.
ORTADOĞU SİYASETİ

Ders Kodu

INRE343

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

7
Bu derste, Ortadoğu’nun çağdaş tarihi ve siyaseti incelenir. Dersin ilk bölümünde Ortadoğu’da tarihsel gelişmeler ve Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi mirası gibi konuların üzerinde durulmaktadır. Bunun yanı sıra, sömürgeciliğin bölgeye etkisi de genişçe bir şekilde ele alınacaktır. Dersin ikinci bölümünde ise milliyetçilik ideolojileri, ulus inşası ve özellikle bölgenin kuzey coğrafyasına özel bir vurgu ile siyasi değişimler detaylıca incelenecektir, ayrıca Ortadoğu’nun Bereketli Hilal bölgelerine odaklanılarak çeşitli benzer konular analiz edilecektir. Dersin üçüncü bölümünde ise Filistin Sorunu, Arap-İsrail çatışması, Arap ulusları arasındaki rekabetler ve bölgede ordunun siyasetteki rolünün incelenmesi öenmli bir yer tutar. Dersin son bölümünde Arap Baharı ve bu hareketin çeşitli ülkerde yarattığı domino etkisi ile birlikte, bu etkinin ne tür çayışmalara yol açtığı tarihsel bir perspektifle incelenecektir.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Altıncı Dönem
ULUSLARARASI HUKUK-II

Ders Kodu

ILAW332

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu ders uluslararası hukuk teorisi üzerine genel bir tartışma ile başlar ve geçmiş olaylar ve çatışmalar, ekonomik kaynakların yeniden dağıtımı konusunda dünya düzeninin muhtemel geleceğine yönelik sosyal bilimcilerin analizleri açısından bakış açılarını karşılaştırır, (özellikle insan hakları açısından). Daha sonra çeşitli konular üzerinde durulacak toprakların satın alınması ve onun hukuki sonuçları, karasuları, kıta sahanlığı sorunları, güç kullanımının, devletler ve ekonomik ilişkilerin arasındaki anlaşmazlıkların barışçıl çözümünü içeren deniz hukuku dahil olmak üzere uluslararası hukuktaki temel meselelere değinilecektir. Ders ayrıca devletler arasında belirli sorunlar için belirli örnek analizlerin yapılmasını sağlamayı amaçlamaktadır ve aynı zamanda uluslararası sistemdeki uygulama ve kuralların yapım ve uygulanış süreçleri değerlendirilir.
KÜRESEL POLİTİK EKONOMİ

Ders Kodu

INRE312

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

7
Bu ders, küresel ekonomi politiği çevreleyen karmaşık ama hayati konuları lisans öğrencilerine tanıtarak, İkinci Dünya Savaşı sonrası ekonomik düzenin evrimi üzerinde durur. Ders, önemli olaylar ve dünya ekonomisindeki devletler ve diğer aktörler arasında ilişkilerin ikilemleri üzerine tartışmaların anlaşılmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Başlıca ders konuları arasında sayabileceğimiz başlıklar; Ticaret ve Parasal İlişkiler, Kuzey-Güney ilişkileri, Kuzey-Kuzey ilişkileri, borç ve mali krizler, yabancı yatırım, Üçüncü Dünya’da kalkınma hamleleri ve sorunları, ülkeler içinde ve arasında ekonomik eşitsizlik, bölgesel entegrasyon ve küreselleşme olarak sıralanabilir. Bu ders siyaset bilimi, ekonomi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji temelli yaklaşımlardan beslenir, ve sorunları geniş bir yelpazede inceleyen bir yapıya sahiptir.
KARŞILAŞTIRMALI SİYASET-II

Ders Kodu

INRE322

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

7
Bu derste amaç Avrupa karşılaştırmalı siyasetine bir giriş yapmaktır; siyasi kültürün yanı sıra kurumsal yapılar vurgulanır ve incelenir. Batılı liberal demokrasilere genel bakışlar, zaten devamında daha derinlikli ulusal politikaların yeni ayrıntılı analizlerle desteklenmiş olacak Karşılaştırmalı Siyaset II’de çalışılacaktır; totaliter veya otoriter ülkeler ile ve demokrasiler arasındaki ayrışmalar dersin temel konularındandır. Ders konuları arasında; parlamenter sistemler ve başkanlık sistemi ve onların terminolojisi, rejimlerin sınıflandırılması, karar verme popüler rıza için çeşitli mekanizmalar, politika oluşturma süreçleri, siyasal tutumlar ve etkileşimler, çeşitli siyasi yapılar ve sonuçları gibi konular yer alır ve derinlemesine incelenir. Dersin bir başka boyutu da farklı ülkelerdeki siyasi kültür, yönetim şekli ve rejimleri karşılaştırmalı olarak analiz etmektir .
ULUSLARARASI GÜVENLİK

Ders Kodu

INRE344

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu dersin amacı güvenlik anlayışının kavramsallaştırılması üzerine kuruludur. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte güvenlik anlayışı yeni bir boyut kazanmıştır. Bu çerçevede Soğuk Savaş öncesindeki geleneksel güvenlik tanımları ve Soğuk Savaş sonrası güvenlik tanımları karşılaştırılacaktır. Yeni güvenlik tanımlarının uygulanışı ve teorisi araştırılacaktır. Bu karşılaştırma bağlamında yeni güvenlik teorilerinin uygulanabilirliği, gelişen yeni tehdit algılarına karşı bu teorilerin güncellenebilme olasılıkları, yeni tehdit algılarının ortaya çıkarması muhtemel yeni güvenlik teorileri ve uygulamaları bu dersin çerçevesinde ele alınarak öğrencilere güvenlik ile ilgili yönetsel bir perspektif sunulacaktır. Bu perspektiften hareketle öğrencilerin uluslararası güvenlik konusunda çözüm üretmeyi ve analiz yapmayı başarmaları, bu doğrultuda pratiklik kazanmaları hedefler arasındadır.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Yedinci Dönem
DIŞ POLİTİKA ANALİZİ

Ders Kodu

INRE401

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu ders Dış Politika analizinde eleştirel ve stratejik gözle bakabilmeyi amaçlamaktadır.Dış Politikada karar alıcıların nitelik ve nicelikleri. Kamuoyu baskısı ve Dış Politika arasındaki ilişki, dış politikanın çeşitli aktörlerinin etkileri, ve dış politikada kurumların rolü gibi konular derste ele alınacaktır. İç Siyaset ve Dış Siyasetin aralarındaki ilişki ve ikisinin birbirine bağımlı olnması durumu derste örnekleriyle açıklanacaktır. Dış Politikayı belirleyen faktölerden en önemlisi olan ülkelerin siyasi, ekonomik ve askeri güçlerinin ülkelerin dış siyasetlerinde ellerini ne oranda güçlendirdikleri de analiz edilecektir. Siyasi aktörlerin bireysel, kurumsal ve devlet mekanizması içerisinde kalarak dış politikayı şekillendirme sürecine etkileri ve katkıları nı incelemek dersin bir başka amacıdır. Farklı Dış Politika teorileri dersin içerisinde öğrencilere örnek ülke ve dış politika karar alıcılarının aldıkları kararlarla birlikte anlatılacak ve teori ile pratiğin bir arada öğrenilmesi sağlanacaktır.
ULUSLARARASI ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ

Ders Kodu

INRE411

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu ders teorik ve empirik olarak uluslararası çatışmanın çağdaş tarihini analiz eder. Dersin ilk bölümü öncelikle nedenleri ve I. Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş etkileri üzerinde durur. İkinci bölüm ise değişiklikleri ve belirli olayları inceleyerek uluslararası çatışma ve savaş perspektiflerini araştırır. Ders öğrencilere bir kavrayış ve yeni dünya düzeni ve önemli küresel ve bölgesel krizler ve uluslararası sistemdeki sorunların gibi kavramları anlamalarını sağlamayı amaçlar.
İNSAN HAKLARI

Ders Kodu

INRE431

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu derste çok-kültürlü bir bakış açısıyla insan haklarının farklı yönlerini değerlendirmek için gerekli kavramsal, tarihsel, kuramsal ve metodolojik arka plan oluşturmak hedefliyoruz. Tabii esas insan haklarının temel kavramlar, kuramlar, yöntemler ve önlemler üzerinde durulacak bu ana amaca hizmet etmek; fikir ve insan hakları kurumlarının tarihi; insan haklarının uluslararası rejimler, sırasıyla insan hakları sorunları. Bu çerçevede, bir işleyişi ve kendi içinde tutarlı teorik, metodolojik ve öğrenciler anlamak ve çok kültürlü bir dünyada insan hakları düzenlemeleri ve uygulamaları belirli durumlarda açıklamak için pratik bir arka plan içinde gelişmiştir. Ders boyunca Avrupa İnsan Hakları mahkemesinin insan hakları kriterleri de ele alınarak hangi ülkelerin bu haklara uymakta zorlandığı tespit edilecektir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

INREX11

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
ALAN SEÇMELİ
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

INREX12

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Sekizinci Dönem
ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK

Ders Kodu

EASC420

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu dersin amacı, öğrencilerin karar vermede etik konuları tanımlamak, analiz etmek ve çözmek için kullanabilecekleri bir çerçeve sunarak onların günlük yaşamda etik kararlar yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Öğrencileri ahlak, iyilik ve kötülük ne demek doğru ve yanlış, değer teorisi, teorisi ve erdem ve yardımcısı teorisi gibi kavramlarla tanıştırılacaktır. Bu kavramları tanıttıktan sonra ders gerçek hayattaki olaylara ve konulara etik yönü hakkında düşünmeye teşvik onları analitik sosyal hayattaki konuları incelemektedir. Etik konusunu felsefi bir paradigma çerçevesi içinde de inceleyecek olan derste etik ile ahlakın farkları, iş yerinde etik ile Siyasette etik arasındaki farklar. Genel olarak kurumların etik yargılarının tarih boyunca nasıl şekillendiği ve yeniden üretildiği. Etik ve Ekonomi arasındaki ilişkiler ve daha birçok konu detaylı olarak incelenecektir.
TÜRK DIŞ POLİTİKASI

Ders Kodu

INRE444

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı dördüncü sınıf öğrencilerine Türk Dış Politikası ile ilgili genel bir perspektif kazandırmak ve dış politika konularında akılcı ve objektif düşünme yetisini onlara aşılamaktır. Bu çerçevede Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkileri incelenirken hem kronolojik, hem de tematik bir yaklaşım uygulanacaktır. Milli mücadele yıllarından başlayacak ders içeriği, günümüz dış politikasına kadar uzanacaktır. Türk Dış politikasını etkileyen güncel küresel dinamiklere bakıldığında ise küresel pazarların akışkanlığı, çok uluslu şirketlerin yükselişleri ve etkileri, çatışma halinde olan ülkelerin jeopolitik konumları ve diğer etkenler detaylı olarak incelenecek ve bu etkenlerin Türk Dış Politikasını hangi doğrultuda ve nasıl şekillendirdikleri incelenecek ve öğrencilerle sınıf içerisinde tartışılacaktır.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONULARI

Ders Kodu

INRE446

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu dersin temel amacı uluslararası ilişkiler alanındaki sorunlara ayrıntılı bir bakış açısı sağlamak ve farklı açılardan uluslararası ilişkiler alanında var olan yaklaşımları incelemektir. Bu ders ayrıca öğrencilere Uluslararası İlişkiler Bölümü müfredatındaki daha özel derslere kapsamlı ve daha fazla çalışma için yardımcı olmasının yanında, alanındaki temel kavram ve kuramlarını yanı sıra karmaşık konuları tekrar değerlendirecekleri yolları göstermektedir. Son olarak bu ders, Uluslararası İlişkiler dördüncü yıl öğrencilerine günümüz uluslararası ilişkiler ve aktörler arasındaki uluslararası politika dünyasını daha derinlemesine inceleme için gerekli araçları sunmakla birlikte uluslararası ilişkiler alanında temel ideoloji ve teorilerin dışında bazı eleştirel düşünme imkanları sağlamaktır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

INREX13

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
ALAN SEÇMELİ
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

INREX14

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
ALAN SEÇMELİ

Seçmeli Dersler

ISSUES IN GLOBALIZATION

Ders Kodu

INRE412

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu ders, küreselleşmenin tarihi gelişimine bütüncül bir bakış açısı sağlamayı amaçlamaktadır. Derste, küreselleşmenin heterojen ve çeşitli doğasının anlaşılması için teorik bir çerçeve sağlamak amacıyla farklı yüzyıllarda ve coğrafyalarda küreselleşmenin nasıl tanımlandığı araştırılacaktır. Bu ders kapsamında, çok taraflı kurumlar, diplomasi, insan hakları ve terörizm gibi küreselleşme döneminde çağdaş dünya siyasetini biçimlendiren sorunlar tartışılacaktır.Dersin sonunda öğrenciler devlet-merkezli küresel toplumun ortaya çıkışı, uluslararası sistemin küreselleşmesi ve farklı teorik bakış açılarıyla küresel bir sivil toplum yapılandırma benzeri konuları çözümleme becerisi kazanacaktır.
US FOREIGN POLICY

Ders Kodu

INRE422

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu ders, öğrenciye ABD dış politikasını anlatmayı amaçlar. Derste ABD dış politika yapıcılarının karşılaştığı sorunlar ve alınan kararların sonuçlarıyla çıkarımlarını göstermek amaçlanır. Amerikan dış politikasının çözümlenmesinde kavramsal yaklaşımlar ders kapsamında ele alınır. ABD gizli istihbaratının dış politikadaki rolü, ABD başkanlarının ne oranda karar almada tek yetkili oldukları. ABD nin çevre ülkeler için geliştirdiği politikalar. Soğuk Savaş sonrası ABD Dış Politikasının ne yönde evrildiği ve temel olarak karşılaştığı engeller, yeni dünya politikasında radikal İslam'ın yükselişi ile birlikte ABD'nin güncellenmiş yeni politikasındaki başarı ve başarısızlık faktörleri incelenecektir. ABD nin süper güç iddiasına karşı Rusya ve Çin gibi ülkelerin yeni bir denge oluşumuna gitme çabalarının karşısında ABD nin tutumu ve politika tercihleri de değerlendirilecek ve analiz edilecektir..
AFRICAN STUDIES

Ders Kodu

INRE447

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu ders, Afrika kıtasının derinlemesine bir sosyo ekonomik ve politik anlayışını anlamayı sağlamaktadır. Bu ders ile birlikte öğrenciler, bölgesel bakış açısı ile birlikte Afrika siyasetini şekillendiren konu ve dinamiklerini anlamak için ve tarihsel deneyimleri, siyasi sistemleri, bölgenin ekonomik ve Sosyo kültürel yapılarındaki çeşitliliğini keşfetmek için yardımcı olur. Sosyo kültürel gelişim üzerine sömürge döneminin etkisi, literatür ve çeşitli saha notları aracılığı ile incelenir. Her daldan öğrencinin alanları ile ilgili bu derste bulabilecekleri bilgiler vardır. Sosyal bilimlerde arka plan bilgi arzu değil gerekliliktir.
HISTORY OF POLITICAL IDEOLOGIES

Ders Kodu

INRE334

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
İdeolojilerin politik çözümlemede en önemli kavramlardan biri olduğu kabul edilirse bu ders, öğrencilere siyasete ilişkin farklı bakış açılarını karşılaştırma ve kıyaslama becerisi kazandırmak için çeşitli politik ideolojileri ve müneverleri araştırma ve keşfetme amacını gütmektedir. Liberalizm, muhafazakârlık, sosyalizm, feminizm, çevrecilik ve anarşizm, en dikkat çekici ideolojiler olarak bu ders kapsamında ele alınacaktır. Derste ayrıca Derste işlencek belli başlı teorisyenler Eflatun, Aristoteles, Bodin, Machieavelli, Hobbes, Rousseau, Locke, Mill, Hegel, Kant, Althusser, Gramsci, Foucault ve Zizek gibi filozofların temel ideolojik oryantasyonları analiz edilecektir. Bu dersin sonunda öğrenciler, ideolojilerin bireyleri, toplumsal hareketleri, ulusları, kurumları, grupları ve grupların düzgüsel çıkarımlarını nasıl etkilediğini açıklama becerisi kazanacaktır.
POLITICS IN BALKAN

Ders Kodu

INRE440

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu ders, Balkan siyasetini tam bir anlayış ile öğrencilere tanıtmak için düzenlenmiştir. Bu derste konular Balkan devletleri tarihi, 1919-1923 yıllarındaki toprak ayarlamaları, Balkan devletlerindeki revizyonizm, Balkan devletlerinin iki dünya savaşı arasındaki rejim değişiklikleri ve karakteristik özellikleri, 1940'lı yıllarda komünist rejimlerin kurulması ve 1989 yılında kendi çöker arasındaki dönemde rejimlerin karakteristik özellikleri dersin konuları arasında yer almaktadır. Geçiş döneminde Balkan ülkelerinin karşılaştığı Uluslararası ve yurt içi sorunlar ile birlikte aynı zamanda Bosna, Kosova ve Makedonya sorunları gibi Balkanlar'daki konular da özellikle vurgu yaparak, ele alınacaktır. Balkan devletleri ve Türkiye'nin bölgeye yönelik dış politikalarının Avrupa Birliği perspektifi alanında da ders için özel ilgisi vardır.
POLITICS OF CYPRUS

Ders Kodu

INRE419

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

Kıbrıs sorunu Birleşmiş Milletler gündemindeki uzun soluklu anlaşmazlıklardan birisidir. Türkiye'nin dış ilişkilerine yanı sıra onun ekonomisi üzerinde büyük bir etkisi olmuştur. sorunu çözmek için birçok girişimde bulunan Türkiye'nin AB'ye katılım yolundaki ana engellerden biri olarak çeşitli nedenlerle başarısız oldu. Tabii ki, Kıbrıs sorununa tarihi bir bakış vermek geçmiş yanı sıra müzakere masasında Türk ve Rum tarafının kullanılan mevcut stratejilerini analiz etmek ve adanın geleceğine yöenelik farklı olası senaryoların etkilerini değerlendirmek dersin temel amaçlarındandır. Sorunun çözümünde BM nin rolü, etkinliği veya etkisizliği, iki taraf dışında anavatanların ve diğer aktörlerin sürece olan katkıları. Rum ve Türk tarafında seçilen başkanların ideolojik farklılıklarının soruna yansımaları, karşılıklı ön yargılar ve korkular, güven arttırıcı önlemleri önemi ve etkileri detaylı olarak incelenecektir.
POLITICS IN CENTRAL ASIA AND CAUCASUS

Ders Kodu

INRE421

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu derste, Orta Asya ve Kafkasya Sovyet Cumhuriyetleri içinde kuralların siyasi sistemleri ve türlerini analiz amaçlanmaktadır. Sınırların belirlenmesi ve Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra eski Sovyet coğrafyasında Sovyetler Birliği'nin çöküşü radikal yol açtı Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan siyasi kurallar dönüşüm. BDT ülkeleri sistemik dönüşüm ülkeye göre detay ve ülkede değerlendirilecektir.
ISSUES IN EURO - MED POLITICS

Ders Kodu

INRE436

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu ders, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı üyesi olan ülkelerin, siyasi, kültürel, ekonomik ve güvenlik işleri hakkında öğrencilerde teorik ve ampirik bir arka plan geliştirmeyi amaçlamaktadır. Böylece Avrupa-Akdeniz Ortaklığı projesi üç kurucu aşamadan (güvenlik ve siyasi iş birliği, ekonomik iş birliği ve kültürel diyalog) yanı sıra bazı vaka çalışmaları değerlendirerek bakarak hem geleneksel ve eleştirel teoriler çerçevesinde analiz edilecektir. AB ve Euro Med Devletleri arasındaki ilişkiler de ders seansları sırasında vurgulanıp ve analiz edilecektir. Derste Akdeniz ülkelerinin AB’nin geleceğinde ne gibi bir öneme sahip oldukları ve AB’nin kurucu amaçlarına nasıl adapte oldukları incelenirken, birliğe katılması olası olan Akdeniz ülkelerinden Türkiye, Tunus gibi ülkelerin ne yönlü katkıları olabileceği de incelenecektir.
CRITICAL SECURITY STUDIES

Ders Kodu

INRE428

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu ders uluslararası güvenlik ve Soğuk Savaş sonrası dönemin geliştirilen yenikavramsal araçlar kritik yaklaşımlara belirli bir odak güvenlik çalışmalarını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu dersin amacı teorik perspektif içinde önemli tartışmaların bilinci veyeni güvenlik gündemindeki konularla bilgisi kazandırmak için vardır. Tabii aynı zamanda askeri, ekonomi, toplum, siyaset, enerji ve benzeri gibi güvenlik farklı sektörlere başvurarak Uluslararası Güvenlik değişen kavramsal / kuramsal çerçeve içinde belirli durumlarda anlamak ve tartışmak için lisans öğrencilerinin eleştirel ve analitik becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Genel devlet güvenlik anlayışına eleştirel olarak bakan ve güvenlik demokrasi ilişkisine farklı perspektiften ele alan bazı kuramlar da ders boyunca incelenerek bu kuramların hangi konularda resmi kuramlara göre daha başarılı olabilecekleri örnekleriyle incelenecektir.
EU SOCIAL POLICY

Ders Kodu

INR442

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
MEDIA AND INTERNATIONAL CONFLICT

Ders Kodu

INRE456

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Temel kuramsal tartışmalar ve ampirik durumda oturtmakta çatışma durumlarında medyanın karmaşık rolü hakkında analizler, bu ders uluslararası arenada çatışma durumlarında çağdaş medyaya eleştirel bir bakış açısı getirmeyi ve medyanın kapsamlı anlamını sunmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede ağırlıklı olarak karar alma mekanizmalarında, silahlı kuvvetler, diğer silahlı oyuncuların (yani milis, çetelerin, savaş ağaları, vb), uluslararası ve bölgesel kurumlar raporlama yaparken olan ilişkilerinde medyanın çalışma modu, oturtulmaları ve özgürlük ile ilgileneceğiz kriz durumları öncesinde, sırasında ve sonrasında çatışma durumları ele alınacak, bu çatışmalarda medyanın rolü ve etkinliği incelenecektir. Basın özgürlüğü kapsamında medyanın çeşitli siyasi kültürlerde büründüğü rol ve çatışmaya daha da körükle giden medya kurumları da bu derste teorik olarak incelenecektir.
CURRENT WORLD EVENTS

Ders Kodu

INR418

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİKSEL UYGULAMALAR

Ders Kodu

STAT461

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Dersin amacı öğrencilerin ileri düzeyde ve bütünleşik olarak microsoft word, excel ve istatistiksel programları kullanabilmesini sağlamaktır. Bu derste öğrenciler profesyonel bir şekilde kendi istatistiki uygulamaları Power Point ile sunabilecekler; istatistiksel yeteneklerini kullanarak basit veya karmaşık yüzdeleri varyans analizleri ile elde edecekler, çoklu regresyonun ve genel lineer modelleri öğrenmenin yanısıra tablo, raporlar, grafikler ve dağılımları ve eğilim grafiklerini oluşturabileceklerdir. Bu ders yeni başlayanlar için istatistiksel analizleri kolay bir şekilde sunarken, deneyimli öğrenciler için ise kullanım kolaylığını artıracaktır. Öğrencilere sağlanacak dosya sayesinde öğrenciler veri girişi yapıp analiz sonuçlarını değerlendirebileceklerdir.
ULUSLARARASI EKONOMİ

Ders Kodu

BUSN423

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin temel amacı, öğrencilerin uluslararası ticaretin temellerini ve çeşitli uluslararası ekonomi politikalarının iç ve dünya refahı üzerindeki etkilerini anlamalarına yardımcı olmaktır. Bu eers, karşılaştırmalı üstünlük teorisi, ticaretten kazanç ve kayıp kaynaklarını kapsayacaktır. Bunlara ilaveten uluslararası mal, hizmet ve sermaye ticaretine de odaklanır. Bu ders kapsamında tartışılan konular arasında şunlar bulunmaktadır: ticaretten elde edilen kazançlar ve bunların dağılımı; korumacılığın analizi; stratejik ticaret engelleri; dış ticaret açığı; döviz kuru belirleme; ve döviz piyasalarına devlet müdahalesi. Bu konularda yeterli birikime sahip olan öğrenciler, uluslararası ticaret ve finans konularında yer alan organizasyonlarda (örneğin, iş firmaları) daha iyi yerlere gelebilir ve bu firmalara katkıda bulunabilirler.
MANAGING SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS

Ders Kodu

BUSN437

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
MANAGING SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS
BİLGİ YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN410

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı, örgütlerde bilginin ve bilgi süreçlerinin önemini ortaya koymaktır. Ders; bilginin üretilmesi, paylaşılması, yapılandırılması, kullanılması ve denetlenmesi süreçlerine, bilgi yönetimi yaşam döngüsü bağlamında odaklanmaktadır. Derste bilginin örtük ve açık türüne/boyutlarına da değinilecektir. Özellikle örtük bilginin bilişsel ve teknik boyutu vurgulanacaktır. Fiziksel süreçler, veri, enformasyon, bilgi ve hikmet aşamalarında oluşan bilgi hiyerarşisi kavramı da dönem boyunca öğrencilere örneklerle açıklanacaktır. Yine bilgi yönetimi disiplininin neden interdisipliner bir alan olduğu, örgütlerde bilgi yönetimi uygulamalarının nasıl yapıldığı ve bilgi haritalama tekniklerinin nelerden oluştuğu ders kapsamında ele alınıp öğrencilerle birlikte irdelenecektir. Son olarak bilgi yönetimi ile ilgili ek kuramlar, örneğin kaynak bağımlılığı kuramı, kaynağa dayalı örgüt kuramı ve entelektüel sermaye kuramı öğrencilerle tartışılacaktır.
YÖNETİM BİLİMİ

Ders Kodu

BUSN321

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Yönetim bilimi dersi, yönetim ve karar verme unsurlarını matematiksel ve nicel analizle birleştirir. İş, devlet ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda sorunları çözmek ve kararlar almak için matematiksel modellerin ve yöntemlerin kullanılmasını içerir. Kurs, optimizasyon, tahmin, karar analizi ve simülasyon gibi konuları kapsar ve bilgisayar programlama ve veri analizi unsurlarını da içerebilir. Dersin amacı, öğrencilere karmaşık problemleri analiz etmek ve nicel yöntemleri kullanarak etkili kararlar vermek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
CREATIVITY AND INNOVATION

Ders Kodu

BUSN236

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
YARATICILIK VE INOVASYON Yaratıcılık, yenilik ve değişim, benzersiz bir zihniyet ve zihinsel araç koleksiyonu gerektirir. Bu derste öğrenciler yaratıcılık ve inovasyon için gereken düşünce modellerini tanıyacak ve yenilik için temel araçları inceleyecekler. İlk olarak, fikir üretmek için beynin çalışma şeklini nasıl değiştireceğini öğrenecekler ve yaratıcılığın her bir iş problemlerini çözmede eşit derecede önemli olan birçok farklı şekil ve boyutta geldiğini keşfedecekler. Özellikle, yaratıcı tarzlarını ve yaratıcı düzeylerini de içeren yaratıcı çeşitliliği tanımlayan detaylandıran dört temel değişkeni öğreneceklerdir. Ayrıca, yaratıcı çeşitliliğin ürettikleri fikirleri nasıl etkilediğini ve bunları nasıl kullanabileceklerini ve çevredeki diğerlerinin yaratıcı çeşitliliği tanımada nasıl yardımcı olacağını öğreneceklerdir. Çeşitli araştırmacılar tarafından ileri sürülmüş temel uygulama modellerini inceleyerek değişik bakış açıları ve bunların muhtemel sonuçları üzerine yöntemsel çalışmalar yapacaklardır.
INTERNATIONAL MARKETING

Ders Kodu

BUSN484

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
SMALL BUSINESS MANAGEMENT

Ders Kodu

BUSN416

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
SMALL BUSINESS MANAGEMENT
YÖNETİM EKONOMİSİ

Ders Kodu

ECON465

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Dersin amacı yöneticilerle en ilgili olan mikroekonominin temel ilkelerini incelemektir. Konular arasında maliyetler, talep, fiyatlandırma, piyasa yapısı, piyasa dengesi ve stratejik etkileşim yer alır. Ders aşağıdakilere odaklanmaktadır: (i) firmalar tarafından kâr maksimizasyonu; ve (ii) farklı rekabet ortamlarında piyasa dengesi.Ders, piyasaların nasıl işlediğine dair anlayışınızı geliştirmeli ve piyasa sonuçları hakkında ekonomik tahminler yapma yeteneğinizi geliştirmelidir. Ayrıca yönetim, muhasebe, finans ve pazarlama alanlarındaki ileri çalışmalarınız için de bir temel oluşturmalıdır. İktisatçılar dikkatli analizleri kolaylaştırdığı için model oluşturuculardır ve bu bağlamda çalışma imkanı geliştirmek önemlidir. Yönetim Ekonomisi, bir şirket veya bir devlet kurumu gibi çeşitli organizasyonel ortamlarda yönetimsel karar verme sorunlarına ekonomik teori ve metodolojinin uygulanmasıdır. Bu derste, farklı piyasa koşullarında talep analizi ve tahmini, üretim ve maliyet analizi, belirsizlik altında tahmin ve karar verme üzerinde durulacaktır.
INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT

Ders Kodu

BUSN471

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SOSYAL POLİTİKA

Ders Kodu

BUSN210

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
SOSYAL POLİTİKA
CREATİVE DİGİTAL MEDİA PRODUCTİON

Ders Kodu

DMMA204

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
CREATIVE DIGITAL MEDIA PRODUCTION
MANAGERIAL ECONOMICS

Ders Kodu

BUSN465

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
PARA VE BANKACILIK

Ders Kodu

BUSN332

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders para ve bankacılığın iktisadi faaliyetteki önemini açıklamak için tasarlanmıştır. Bu ders para teorilerinin ve finansal sistemin sistematik bir analizini sunar. Ders, öğrencileri para analizinde farklı yaklaşımlara maruz bırakmanın yanı sıra, bilgi maliyetlerinin finansal yapıyı ve para politikasını nasıl etkilediğine dair güncel analize özel bir vurgu yapmaktadır. Ders finansal sistemin yapısı ve önemi, paranın fonksiyonları, faiz davranışları, finansal yapı ve asimetrik bilgi, banka yönetimi ve düzenlemesi, makroekonomik ve para politikaları üzerine tartışmalar, para politikalarının hedefleri ve araçları, para politikasının iletim mekanizması ve etkinliği, para ve enflasyon, rasyonel beklentiler ve uygulamaları. Böylece bu ders para ve bankacılık konusundaki temel yaklaşımları kapsamış olacaktır.
ORGANIZATION THEORY

Ders Kodu

BUSN361

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

E-COMMERCE

Ders Kodu

BUSN428

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

POLITICS IN CENTRAL ASIA AND CAUCASUS

Ders Kodu

INRE421

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Orta Asya ve Kafkasya 11 Eylül’den sonra önem kazanan bölgelerdir. Bundan dolayı bölgede ülkelerin iç politikalarını ve uluslararası ilişkilerdeki rollerini anlamak önemlidir. Bu ders Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’dan oluşan beş eski Sovyet Orta-Asya ülkesini ve Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’dan oluşan üç Kafkasya ülkesine odaklanır.Tarihsel arka planı veren ders, politikayla bağlantılı güncel meseleleri değerlendirir ve bu ülkelerin uluslararası politikadaki rolünü tartışır. Bu ders ayrıca Sovyet mirasını, özellikle Sovyet ulus politikalarını ve İslam’ı toplumda ve politikada daha iyi anlamak için bir temel sağlamayı amaçlar. Tarihsel arka planla ilgili bölüm bölgenin Sovyet öncesi tarihini özetler ve Sovyet dönemi politikaların ve toplumların dönüşümüne odaklanır. Güncel politika bölümü bağımsızlık sonrası sorunlar ve gelişmeler üzerinde durur ki bu da otoriterliğin devamı, demokratikleşme beklentileri, petrol gelirli veya gelirsiz ekonomik gelişme, barış ve güvenliğe meydan okuyan sorunlar: iç savaşlar ve radikal İslami hareketler gibi meseleleri içerir.
YÖNETİCİLER İÇİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME

Ders Kodu

BUSN385

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders öğrencilerin eleştirel düşünme, başkalarının bakış açılarına saygı gösterme ve akademik argümanları analiz etme ve yönlendirme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bu derste ayrıca öğrenciler soru sormaya ve bilimsel metinleri mantıklı ve eleştirel bir şekilde analiz etmeye yönlendirilirler. Ders öğrencilere okuduklarının eleştirel bir analizini yapmak için gerekebilecek becerileri ve bu becerilerin akademik çerçevede nasıl uygulanabileceğine yönelik örnekleri gözlemleme ve uygulama ve aynı zamanda ders materyalleri ve kendi öğrenme gelişimleri üzerine düşünme fırsatı sunar. Ayrıca bu ders ile öğrencilerin akademik olarak problemleri belirleme ve analiz etme, bu problemleri çözmek için uygun ve bilimsel çeşitli alternatif öneriler sunma konusunda kendilerini geliştirmeleri ve bunun için gerekli yöntemleri edinmeleri amaçlanmaktadır.
PROJE YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN441

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders proje yönetiminde yönetimsel süreç kavramını öğrencilere tanıtmayı hedefler. Projelerin yaşam döngüsü içerisinde yönetim sürecini ve karar verme araçlarını keşfetmeyi amaçlar. Ders süresince proje yönetimi sürecinin önemli konularından olan proje maliyeti ve zaman tahmini, proje planlama, risk yönetimi, dış kaynak kullanımı, proje sonlandırma süreci ve nasıl etkili bir proje yöneticisi olunacağı ile ilgili önemli konular işlenecektir. Ayrıca derste proje yönetimi ilkelerinin uygulanabileceği çok çeşitli endüstriler ve proje yönetimindeki teknik ve davranışsal konular üzerinde önemle durulacaktır. Bu dersin sonu itibarıyla öğrenciler proje yönetimi teorilerinin iş vakalarında nasıl uygulandığını anlayabiliyor olacaklar ve teorileri gerçek hayattaki vakalara uygulayabilmek için donanıma sahip olacaklardır.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.