Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

İletişim ve Medya Çalışmaları (PhD)

Süre 5 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

İletişim ve Medya Çalışmaları doktora programı, bireysel ve toplumsal yaşamımızda önemi ve işlevselliği artmış olan iletişim ve medya konularında literatürdeki en son gelişmeleri öğrencilerimize aktarmak, sektörel uygulamalara da katkı sağlayacak ayrıntıya giren araştırmalar yapılmasını sağlamak üzere oluşturulmuş olan bir programdır. Programın amacı Radyo-TV ve Sinema, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık, Yeni Medya-Sosyal Medya gibi kitle iletişim alanlarında ortaya çıkan gelişmeleri takip eden, iletişim alanının gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterliklere sahip, alanın kullandığı yaklaşım, yöntem ve teknikleri özümsemiş, analitik ve eleştirel düşünceyi entelektüel üretimlerinin merkezine koymuş, kuramsal ve uygulamalı bilgileri araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştiren, derinleştiren ve özgün düşünce üretme bilgisine sahip bilimsel, mesleki ve etik değerleri ön planda tutan yaratıcı ve üretken bireyler yetiştirmektir.

Eğitim Olanakları

Öğrencilerimizin ilgi alanlarında yoğunlaşmalarına imkan sağlamak amacıyla tüm derslerin seçmeli olduğu programda iletişim ağlarının ekonomi politiği, haber sosyolojisi, iletişim politikaları, siyasal iletişim ve propaganda, retorik, eleştirel teori, kültür çalışmaları, toplumsal cinsiyet ve medya, stratejik iletişim, bütünleşik iletişim, karşılaştırmaları iletişim sistemleri, sinemada türler gibi derslere yer verilmiştir. Programda öğrenciler toplam 7 ders ve seminer almak zorundadırlar. Derslerden başarılı olan öğrenciler yeterlik sınavına alınırlar. Yeterlilik sınavı iki yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Jüriler kurum için ve kurum dışından gelen akademisyenlerden oluşturulmaktadır. Yeterlilik sınavlarında başarılı olan öğrenciler iletişim alanıyla bağlantılı danışman nezaretinde literatüre katkı sağlayacak özgün bir doktora tezi hazırlarlar.

CIU Faculty of Communication

Kariyer Alanları

İletişim ve Medya Çalışmaları Doktora Programı, alan araştırmalarıyla iletişim alanına özgün katkılar sağlayacak bilimde en üst aşama olarak kabul edilen doktora adayları için geliştirilmiş olan bir programdır. Program, ayrıca, profesyonel alanın gerektirdiği bilgi ve becerilerin en üst aşamaya ulaştırılmasını hedefleyen bir niteliğe sahiptir. İletişim ve Medya Çalışmaları Doktora Programı mezunları şu alanlarda iş imkanı bulabilmektedirler:

 • Akademik personele ihtiyaç duyulan kamu ve özel eğitim kurumları
 • Profesyonel iletişim sektöründe danışmanlık, editörlük, genel yayın yönetmenliği, planlama uzmanlığı, muhabir/ajans koordinatörlüğü, kıdemli medya analistliği, satış süpervizörlüğü, reklam pazarlama yönetmenliği, reklam satış temsilciliği, bütçe analistliği, saha satış sorumluluğu, video editörlüğü
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler kurumlarında üst düzey yöneticilik
 • Film ve video prodüksiyon şirketleri

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
SEMİNER

Ders Kodu

COMM690

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

3

AKTS

4
Ders, iletişimle ilgili belirli konuların tartışılmasına ve bu konularla ilgili hazırlanacak projelerin sunulmasına dayalı olarak yürütülen bir derstir. Her ne kadar kredisiz bir ders olarak programda yer alsa da, bir tezle programdan mezun olmak isteyen öğrencilerin zorunlu olarak alacakları ve geçmek zorunda oldukları bir derstir. Derste başarısız olan öğrenciler dersi tekrar almakla yükümlüdürler.
SEÇMELİ

Ders Kodu

COMM6X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

COMM6X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

COMM6X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

COMM6X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

COMM6X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

COMM6X6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
THESİS

Ders Kodu

COMM600

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

160
Programda kayıtlı öğrenci bu ders çerçevesinde iletişim ve medya çalışmalarıyla bağlantılı bir konu ve konuyla bağlantılı bir danışman seçer. Öğrenci-danışman iletişimi belirlenen tüzük ve yönetmelikler çerçevsinde öğrenci ile danışmanı arasında gerçekleştirilir. Öğrenciden alana özgün katkısının olacağı bir tez çalışması yapması beklenmektedir.
DOKTORA YETERLİLİK SINAVI

Ders Kodu

COMM650

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

20
Dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler iletişim ve medya çalışmaları ile ilgili konulardan sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav kurum içi ve kurum dışı jüri üyelerinin katıldığı oturumlarda gerçekleştirilmektedir. Öğrenci tez aşamasına geçmeden önce sözlü sınavı başarıyla geçmek zorundadır.
BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.

Seçmeli Dersler

SİYASAL İLETİŞİM VE PROPAGANDA

Ders Kodu

COMM614

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders siyasal iletişim ve propaganda’nın tarihsel süreçlerini, temel karakteristiklerini ve stratejilerini irdelemektedir. Propaganda’nın temel yöntemleri, siyasal iletişimdeki yeri tartışılırken, medyanın ve günümüzde siyasal iletişimin olmazsa olmazı yeni medya ve yeni iletişim kanallarının dijitalleşen siyasal iletişim çağında oynadığı roller ele alınmaktadır. Ders kapsamında siyasal iletişim, ideoloji ve medyada ideolojinin nasıl kullanıldığı, iktidar-medya ilişkileri bağlamında tartışılır, çeşitli siyasal iletişim kampanya örnekleri analiz edilmektedir.
STRATEJİK İLETİŞİM

Ders Kodu

COMM615

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Stratejik iletişim dersinde; stratejik yönetim kapsamında “strateji” kavramının anlamı ve önemi, iletişim karması kapsamında da örgütsel iletişim (yönetim iletişimi), pazarlama iletişimi, halkla ilişkiler, siyasal iletişim, teknolojik iletişim ve sosyal pazarlama kampanyaları ele alınıp tartışılmaktadır. Kâr amacı güden ya da gütmeyen herhangi bir organizasyonun uzun vadede varlığını sürdürmek ve rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlamak üzere iletişim tür ve tekniklerinin kullanımı stratejik iletişimin konusunu oluşturmaktadır. Bu çerçevede ders kapsamında, kurum ve kuruluşlar için SWOT analizinin nasıl yapılacağı, analiz sonuçlarına göre rekabet üstünlüğü sağlayacak stratejilerin nasıl geliştirileceği, geliştirilen stratejilerin hayata geçirilmesinde iletişim tür ve tekniklerinin nasıl kullanılacağı uygulamadan örneklerle işlenmektedir.
MEDYA TEMSİLİNİN POLİTİKASI

Ders Kodu

COMM623

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders medya temsil biçimlerine odaklanır ve içerik ve söylem analizler ile değerlendirilir. Bu ders kapsamında medyada farklı kültürel kimliklerin inşası ve temsil biçimleri ele alınırken, özellikle filmler, belgeseller, haber içerikleri, fotoğraflar, karikatürler gibi kültürel metinler üzerine odaklanılır. Gerçekliğin yeniden üretimi, güç, iktidar ve tatmin gibi kavramlar cinsel, etnik kimlikler ve “ötekilik”le ilişkilendirilerek irdelenir. Derste özellikle Stuart Hall, Edward Said, Homi Bhabha, Marcel Foucault, Laura Mulvey and Richard Dyer gibi kuramcıların eserleri kaynak olarak kullanılır.
BÜTÜNLEŞİK İLETİŞİM

Ders Kodu

COMM617

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
İletişim bilimindeki gelişmelere paralel olarak iletişim uygulamaları da çeşitlenmiş ve bu uygulamalar zaman içinde iletişimin alt bilim dalları haline gelmişlerdir. Örgütsel iletişim, reklam ve halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi, elektronik iletişim, stratejik iletişim, bilişim sistemleri, etkinlik planlaması, siyasal iletişim ve propaganda bunlardan bazılarıdır. Bu ders kapsamında sözü edilen iletişim türlerinin her biri amaçları, hedef kitleleri, kullanım alanları, kullanılan teknikler, kullanılan mecralar, etkinlik ölçümleri bakımından uygulamadan örneklerle anlatılıp, tartışılmaktadır.
ELEŞTİREL KURAMLAR

Ders Kodu

COMM610

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders geleneksel ve çağdaş eleştirel kuramlara odaklanan bir derstir. Bu çerçevede geleneksel eleştirel kuramların ana hatları tartışılmakta geçersiz kaldıkları noktalar analiz edilmekte ve ardından da çağdaş eleştirel kurama, Frankfurt Okulu’nun çalışmalarına geçilmektedir. Ders çerçevesinde klasik Marksist kuram, Klasik Alman felsefesi, özellikle de Kant ve Hegel, Georgy Lukacs, Nietzsche, Adorno, Habermas, Marcuse, Fromm, Freud gibi geleneksel ve çağdaş eleştirel perspektifleri şekillendiren kuramlar ele alınmaktadır.
BELGESEL SİNEMA VE TELEVİZYON

Ders Kodu

COMM622

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu derste, belgeselin tarihsel gelişim süreci , kuramsal ve estetik yapılanışı, hem sinema hem de televizyon açısından ele alınır. Belgesel film yapımcılarının kullandığı ekipmanlar, belgesel film anlatım teknikleri ve gerçekliği temsil etmek için kullandıkları farklı yöntemler değerlendirilir. Ders aynı zamanda propaganda ve belgesel üretimin politik boyutlarını ele alacak ve nesnel bir anlatımın mümkün olup olmayacağını irdelenir. Derste, 'Nanook of the North' (1922), 'The War Game' (1965), 'High School' (1968), 'Hearts and Minds' (1974), 'The Thin Blue Line' (1988) ve 'The Death of Yugoslavia' (1995) gibi çok önemli belgesellerden örnekler analiz edilmektedir.
TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA

Ders Kodu

COMM606

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
INTERNET KÜLTÜRLERİ

Ders Kodu

COMM624

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, internet teknolojisinin yükselişini, tarihsel bağlam ve diğer medya türleriyle ilişkilerini göz önünde tutarak, kültürel bir perspektif içerisinde ele almaktadır. Öğrenciler bu derste, aynı zamanda, gözetim ve mahremiyet, ‘dijital bölünme’, geleneksel endüstrilerin ‘bozumu’, internet kullanımının psikolojik etkileri ve internetin siyasi değişimlerdeki etkisi gibi konular üzerine, internet kültürünün üretimi ve tüketimine ilişkin birtakım siyasi, sosyal ve ekonomik tartışmaları değerlendirmektedir. Son olarak, bu ders akademisyenlerin medya ve kültürü analiz etmek için kullandıkları halihazırda var olan kuramsal modellerin internet teknolojilerine uygun olup olmadığını ve yeni yaklaşımların gerekli olup olmadığını değerlendirmektedir.
MEDYA TARİHİ: METİNLER VE BAĞLAMLAR

Ders Kodu

COMM532

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Ders, yazılı basının ortaya çıktığı andan bugüne geçirdiği dönüşümlere odaklanmaktadır. Bu çerçevede, medyanın uluslararası gelişiminde ortaya çıkan anahtar kavramlar ve bu kavramların medyanın gelişiminde oynadığı roller incelenmektedir. Derste incelenen diğer başlıca konular şunlardır: İletişimde teknolojinin oynadığı rol, medya alnında yaşanan yoğunlaşma olgusu, medya ile ulusla kültüre arasındaki etkileşimler ve medyanın küreselleşme olgusu içerisinde üstlendiği rol.
MESSAGE DESİGN AND MEDİA MANAGEMENT

Ders Kodu

COMM503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Ders, stratejik iletişim yönetimi pratikleri çerçevesinde oluşturulan ve kullanılan iletileri ve onların içinde kullanıldıkları tekniklerine odaklanmaktadır. Bu çerçevede, farklı iletişim ortamlarında kullanılan mesaj Tasarımı ve yönetimine ilişkin özgül vaka analizleri incelenmekte ve bunların nasıl etkili oldukları, hangi tekniklerle bunu başardıkları sorgulanmaktadır.
YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

COMM510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Ders, iletişim teknolojileri alanındaki çağdaş gelişmeleri, bu gelişmelerin medyanın üretim ve tüketimi sürecinde ne ölçüde ve nasıl yer aldıklarını incelemektedir. İnternet ve dijital kültürler medya ortamları üzerinde odaklanan bu derste yeni medya kavramı etrafında gelişen teorik ve pratik tartışmalara yer verilmektedir. Etkileşim, sosyal ağ iletişimi, medya türlerinin kesişmesi, “siberkültür” ve “web 2.0” gibi konular derste incelenmektedir.
RESEARCH METHODS İN COMMUNİCATİON

Ders Kodu

COMM501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
An investigation of fundamentals of applied social science research techniques focusing on communication studies. In the concept of the course, research processes, theory construction and hypothesis development, basic choices in research design including focus group interviews, case studies, survey research and experimentation; sampling design; measurement and instrument design; reliability and validity in measurement, and exploratory and confirmatory factor analysis are examined.
COMMUNICATION RESEARCH METHODS

Ders Kodu

COMM611

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
COMMUNICATION RESEARCH METHODS
KURUMSAL İLETİŞİM

Ders Kodu

COMM508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, iş dünyasındaki kurumsal organizasyonlarda kullanılan iç ve dış iletişime odaklanmaktadır. Kurumların, kendi kurumsal iletişimlerinin bir parçası olarak sosyal medya, internet gibi yeni medya araçlarını da içine alacak şekilde bir bütün olarak medyayı nasıl kullandıkları derste incelenmektedir.
RHETORİC

Ders Kodu

COMM612

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.
YENİLİKLERİN VE İLETİŞİMİN YAYILMASI

Ders Kodu

COMM628

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, öğrencilerin geçmişte geçerliliğini kanıtlamış yöntem ve modellerinin ötesine geçmelerini, bu yöntem ve modellerin eksikliklerini ve sınırlılıklarını tanımalarını ve yeniliklerin yayılmasına yönelik kavramsal çerçevelerini genişletmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla derste, yeniliklerin yayılması kuramı ve bu kuramla bağlantılı yayılma modeli, yeni kavramlar ve kuramsal bakış açıları çerçevesinde yeniden değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. Ders kapsamında, yeniliklerin yayılması kuramının izlediği tarihsel süreç ve kuramın temel özellikleri, yeniliklerin benimsenmesi sürecinde yenilik, yenilikçiler, erken benimseyenler gibi kavramlar ve sürecin basamakları, kuramın genel iletişim alanına katkıları ve kurama getirilen eleştiriler, yeniliklerin yayılmasında karar alma süreçleri, yayılma ağları, organizasyonlarda yeniliklerin yayılımı gibi konular tartışılarak, yeniliklerin yayılması kuramı ve modeli güncel bir çerçeveye oturtulacaktır.
BİLİM KURGU SİNEMASI VE EDEBİYATI

Ders Kodu

COMM531

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, öğrencilere bilim kurgu sineması ve edebiyatına ilişkin eleştirel bir perspektif kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, bu çerçevede, bilimkurgu sinemasının ve edebiyatının çağdaş toplumlarda ne tür işlevleri yerine getirdiğini incelemekte, siberpunk sinema ve edebiyatına özel bir önem atfederek, Amerikan ve Avrupa bilim kurgu sineması ve edebiyatı içerisindeki geleneklere odaklanmaktadır.
İLETİŞİM KURAMLARI

Ders Kodu

COMM505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, iletişim alanını şekillendiren başlıca kuramları öğrencilere tanıtmayı ve iletişimin kişisel ve toplumsal işlevlerini siyasal, toplumsal ve ekonomik süreçler içerisinde tartışmayı amaçlamaktadır. Ders, iletişim araştırmaları ve iletişim alanındaki temel dil bilimsel, semiyolojik ve yenilikçi yaklaşım ve kuramları irdelemektedir.
GLOBAL MEDİA AND CONFLİCT

Ders Kodu

INRE626

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Medya ve uluslararası çatışma üzerine bilimsel çalışmalara dayanan bu ders, katılımcılara, küresel, bölgesel, ulusal medya temsilciliğini kavramak ve açıklamak için uygun teoriler ve metodolojilerle desteklenen iç tutarlı bir bilimsel bakış açısı geliştirme becerisine sahip olmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, bu dersin konuları arasında medya temsili teorileri, uluslararası çatışma teorileri, aracılı çatışmaların analizi yöntemleri, medya kurumlarının ve profesyonellerinin temsil, yapı, yapısöküm, yeniden yapılanma ve çeşitli çatışma türlerinin çözümlenmesindeki rolü ve konumu yer almaktadır.
FİLM ESTETİĞİ

Ders Kodu

COMM513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Film Estetiği dersi, sinemayı bir sanat ve estetik kategori olarak inceleyebilmek için öğrencilere bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, bu çerçevede, film kuram ve eleştirilerine odaklanmakta ve film analizlerine özel bir önem atfederek “auteur” film geleneğini incelemekte ve bu gelenek içerisinde ortaya konan filmlerin estetik niteliklerini ana akım sinema filmlerinkilerle, eleştirel bir perspektif içerisinde, karşılaştırmaktadır.
PAZARLAMA BİLİMİNDE STRATEJİ VE YÖNETİM

Ders Kodu

BUSN604

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, pazarlama stratejisi alanındaki klasik ve güncel konuları ve tartışmaları genel perspektiften öğrencilerle paylaşmayı hedeflemektedir. Bu dersin temel amacı, öğrencilere işletme disiplini perspektifinden pazarlama alanının; üretim ve operasyonel yönetim, yönetim ve organizasyon ve finans & muhasebe gibi ilgili disiplinlerdeki bazı düşünceleri sunmaya çalışmaktır. Ders, öğrencilerin pazarlama düşüncesinin gelişimini anlamalarını sağlamanın yanı sıra pazarlama olgusunu ve uygulama alanlarını açıklamak için kullanılan temel teorileri tartışmayı da amaçlamaktadır. Bu dersin öğrencilere en önemli katkılarından birisi, stratejik yönetim teorilerini pazarlama teorileriyle bütünleştirmektir. Ders ayrıca öğrencilerin alanla ilgili son yayınlanan araştırmaları, eleştirel bir şekilde tartışmak ve değerlendirmek için yetenek ve becerilerinin geliştirilmesine de yardımcı olmaktadır.
SİYASAL İLETİŞİM VE MEDYA

Ders Kodu

COMM504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Siyasal İletişim ve Medya dersi, siyasal iletişimi siyasal partiler ve kurumsal iletişim yönetiminin bir parçası olarak ele almakta, partilerin, politik figürlerin ve grupların siyasal kampanyalarda bu olguyu nasıl kullandıkları incelenmektedir. Derste, ayrıca, bu kampanyaların medyada nasıl yer aldığı, iletişim araçları ile siyasal iletişimin hangi noktalarda kesiştiği, ilişkilerinin hangi noktalarda karmaşıklaştığı ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
İLETİŞİM SİSTEMLERİ

Ders Kodu

COMM507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, kitle iletişiminin farklı toplumlarda nasıl ele alındığına ve kullanıldığına odaklanmaktadır. Otoriter yaklaşımlardan yola çıkarak sosyal sorumluluk yaklaşımlarına kadar pek çok yaklaşımın farklı toplumsal, siyasal yapılar içerisinde nasıl ortaya çıktıkları ve nasıl uygulamaya konuldukları derste inceleme konusu yapılmaktadır.
IMAGE MANAGEMENT

Ders Kodu

COMM618

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEMİOTİCS OF IMAGE

Ders Kodu

GRDE503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, imge ve anlam arasındaki ilişkiyi araştırır. Öğrenciler görsel göstergebilimsel analiz yaklaşımını öğrenir ve kullanır. Reklamlar, işaretler, semboller, filmler ve gündelik nesneler araştırma konusu olabilir. Sanat sergileri ve sanat çalışmaları da uygun araştırma ortamlarıdır. Görüntü ve anlam arasındaki bağlantı, Barthes, Panofsky ve Fiske’nin teorileri bağlamında incelenir. Gösteren, gösterilen ve gösterge ilişkisi, düzanlam ve yan anlam tanımlamaları, semantik, sentaktik ve fonksiyonel analiz yöntemleri verilen konular üzerinde araştırılır ve değerlendirilir. Öğrenciler belirlenen konularla ilgili gözlem ve göstergebilimsel analizleri yaparak rapor yazarlar. Sergiler, sanat eserleri, filmler gibi görsel materyaller incelemeler için konu olarak değerlendirilebilir.
TOTAL QUALİTY MANAGEMENT

Ders Kodu

EMNT502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
FOREİGN POLİCY ANALYSİS

Ders Kodu

INRE602

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, Uluslararası İlişkiler öğrencilerine, analitik ve akıl yürütme becerilerini, dış politika yapımı hakkındaki temel kavram ve fikirleri sistematik ve teorik bir şekilde anlamada geliştiren bir araştırma tekniği sunmaktadır. Dış Politika Analizi ile ilgili tüm bakış açılarını ve yaklaşımları vurgulayarak, ders, seçilmiş ülkelerin farklı dış politikalar üzerine kavramsal tartışmalarını bir çalışma alanı olarak sunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, dış politika analizi dersi, öncelikle hem karşılaştırmalı hem de duruma özel bir şekilde dış politika karar verme süreçlerinin, etkilerinin, nedenlerinin ve çıktılarının üzerinde odaklanmaktadır.
ETHNİC CONFLİCT

Ders Kodu

INRE624

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Ders, etnik çatışmaları incelemek ve araştırma için beş farklı bölümden tasarlanmıştır. Birinci bölüm, etnik çatışmayı açıklayan farklı teorileri araştırırken, ikinci bölüm öğrencilerine her bir vakanın farklılıkları, kimlikleri ve benzerlikleri hakkında bilgi vermek için farklı vaka çalışmaları sunmaktadır. Üçüncü kısım, çeşitli bölgelerde etnik bölünmenin cinsiyet boyutunu incelemektedir. Dördüncü ve beşinci bölüm etnik çatışmaların yönetimini tartışıyor ve etnik bölünmüş toplumların çatışma sonrası inşa edilmesine yönelik soruları incelemektedir. Vaka çalışmaları, daha önceki dönemlerde tartışılan teoriler ışığında incelenecek ve analiz edilecektir. Bu uygulama, teorileri uygulamaya ve gerçek çatışmalar için ne kadar etkili açıklamalar sunduğunu eleştirel olarak incelememize yardımcı olacaktır.
INFORMATİON SYSTEMS DESİGN AND MANAGEMENT

Ders Kodu

MISY606

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

QUALITATIVE RESEARCH METHODS

Ders Kodu

COMM515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ARCHİTECTURE AND THE CİTY İN SCİENCE FİCTİON MOVİES

Ders Kodu

ARCH619

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
The course scrutinizes the meaning and significance of architecture and urban space in science fiction movies and how architecture is displayed in dystopian visions of the future in movies of the modern and post-modern eras. The dystopian visions repeatedly suggest an anti-democratic future world of surveillance controlled by the international corporations and authoritarian administrations. The architecture of these worlds is variously rendered in Art Déco, Classicism, the International Style, Brutalism, High Tech / Slick Tech, an eclectic Historicism, in vernacular and “eco-” forms, and situated in (decayed) skyscraper mega-cities or within an idyllic natural environment. The course is based on the analysis of selected movies and the reading of scholarly literature on the subject.
GİRİŞİMCİLİKTE VAKA ANALİZİ

Ders Kodu

BUSN624

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Dersin amacı, vaka çalışmaları yoluyla yeni girişimlerde ve kurulmuş firmalarda iş yaratmanın temel sorunlarının yönetilmesine ilişkin kapsamlı bir içerik sağlamaktır. Vaka çalışmaları, girişimci iş gelişimi ve yönetimi konularına odaklanmaktadır. Öğrenciler dönem boyunca vaka çalışmaları yoluyla çeşitli girişimcilik tipolojilerini hazırlamakla yükümlüdürler. Ayrıca, yeni başlayanlar için girişimlerde finansal kaynakları hazırlama ve yönetme, iş ağı kurma biçimlerini oluşturma ve tutumlarını analiz etme gibi sorumluluklar taşımaktadır. Öğrenciler, girişimciliğin başarıları, fırsatları ve riskleri hakkında bir anlayış geliştirebilecek ve çeşitli iş zorlukları hakkında yenilikçi yollarla düşünmeye teşvik edilecektir. Dönem boyunca başarılı girişimcilerden oluşan bir listeyle birlikte, derslere konuk çağrılacak veya çeşitli şirketlere ziyaretler gerçekleştirilecektir. Öğrenciler ayrıca girişimcilik kavramlarını bütünleştirmek için yazılı iş iletişimi ve sözlü sunum becerilerini geliştirmelerine yönelik konularla eğitilecektir.
YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

COMM510

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

10
Ders, iletişim teknolojileri alanındaki çağdaş gelişmeleri, bu gelişmelerin medyanın üretim ve tüketimi sürecinde ne ölçüde ve nasıl yer aldıklarını incelemektedir. İnternet ve dijital kültürler medya ortamları üzerinde odaklanan bu derste yeni medya kavramı etrafında gelişen teorik ve pratik tartışmalara yer verilmektedir. Etkileşim, sosyal ağ iletişimi, medya türlerinin kesişmesi, “siberkültür” ve “web 2.0” gibi konular derste incelenmektedir.
İLETİŞİM KURAMLARI

Ders Kodu

COMM505

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, iletişim alanını şekillendiren başlıca kuramları öğrencilere tanıtmayı ve iletişimin kişisel ve toplumsal işlevlerini siyasal, toplumsal ve ekonomik süreçler içerisinde tartışmayı amaçlamaktadır. Ders, iletişim araştırmaları ve iletişim alanındaki temel dil bilimsel, semiyolojik ve yenilikçi yaklaşım ve kuramları irdelemektedir.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Başvuru sırasında istenilen belgeler

 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Doktora araştırma önerisi,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 650.00
Tez ücreti (4 Dönemlik)  € 2.600,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç