Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Mimarlık (PhD)

Süre 5 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Mimarlık Doktora Programı (PhD); öğrencilerin, varoluşsal tüm yönleriyle insanı ve mekanı, kültürel, toplumsal ve ekonomik ilişkileri konu edinerek gerek kuramsal gerekse uygulama alanında mimarlık bilgisine katkı yapmak, diğer bir deyişle araştırarak derinlemesine irdelemek, tartışmak ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak sistemli biçimde ifade etmek üzere gelişmesi esasına dayanmaktadır. Bu bağlamda, öğrenciler bir dizi zorunlu ve seçmeli derste, değişik konu alanlarını daha yakından tanıyarak ilgili kuramları, yöntem ve teknikleri öğrenme ve uygulama fırsatını yakalamaktadır. Gelişen teknolojiler, küreselleşen toplumsal ve ekonomik sistemler düşünülerek birer araştırmacı ve/ya eğitimci ve araştırmacı olarak görev yapacak olan öğrenciler, yenilikçi, yaratıcı, bağımsız düşünebilen, dinamik ve üretken kişilikler geliştirmeleri yönünde teşvik edilmektedir.

Mimarlık Doktora Programı en az sekiz dönem sürmek zorundadır. Programda öğrenciler toplam 7 adet zorunlu ders ve 1 seminer almak zorundadır. Derslerden başarılı olan öğrenciler yeterlik sınavında da başarılı olmaları halinde, danışmanlarının önerileri doğrultusunda literatüre katkı sağlayacak nitelikte özgün bir tez hazırlayarak jüri önünde savunurlar.

Eğitim Olanakları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde yer alan Mimarlık Bölümü, gerek öğretim içeriğinin bilimsel alanlarla ilişkisi, gerek öğrenci kabul kriterleri, gerekse mimarlık mesleğinin kurumsal çerçevesi açısından farklı özelliklere sahiptir. Mimarlık Yüksek Lisans Programı, mimarlığın çok disiplinli yapısını göz ardı etmeden, Tasarım Kuram ve Yöntemleri, Koruma ve Restorasyon, Çevresel Tasarım ve Teknoloji bilim alanlarını içerir.

Mimarlık Bölümü’nün genç öğretim kadrosunun gelişme ve akademik ilerleme perspektifi de dikkate alınarak, mimarlık eğitimi alanında başlatılan akreditasyon süreçleri ve üniversitenin kurum olarak eğitim - öğretimin yanı sıra, araştırma ve kamuya katkı işlevleri de, mimarlık gibi toplumsal, çevresel, kültürel ve teknik boyutları aynı anda içeren bir alanda doktora düzeyinde öğretim ve araştırma programları gereğini desteklemektedir.

CIU Architecture Program

Kariyer Alanları

Mimarlık bölümü mezunları farklı tasarım disiplinleriyle birlikte çalışmak için gerekli alt yapı ile mezun olduklarından çalışma alanları geniştir. Bu bölümden mezun olanlar proje bürosu açarak serbest mimar veya bir mimari büroda ücretli mimar olarak çalışabilecekleri gibi, bina veya kentsel çevre ölçeğinde projelerin uygulanma aşamasında şantiyelerde, yapı eleman ve malzemelerinin geliştirilmesi ve üretilmesi ile ilgili endüstride veya tasarımla ilgili bilişim teknolojileri alanlarında da görev alabilirler. Akademik ortamda araştırma ve eğitimde çalışma olanağına sahiptirler.

Mimar, insan faktörünü iyi bildiği için yaratıcılığın her yönünde insan ilişkilerini ve psikolojisini doğru kullanarak kariyer yapabilir. Mimarlık eğitiminde geliştirdikleri özgün bakış açıları ve yaratıcılıklarıyla çok sayıda mimarın edebiyat, medya, sinema, müzik, endüstri, girişimcilik gibi farklı alanlarda da başarılı kariyeler imza attıkları görülmektedir.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
SEÇMELİ

Ders Kodu

ARCH5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

ARCH5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

ARCH5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

ARCH5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

ARCH5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
SEÇMELİ

Ders Kodu

ARCH5X6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
THESİS

Ders Kodu

ARCH600

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

160
SEMİNAR

Ders Kodu

ARCH690

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.
Üçüncü Dönem
DOKTORA YETERLİLİK SINAVI

Ders Kodu

ARCH650

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

20

Seçmeli Dersler

ARCHİTECTURE AND THE CİTY İN SCİENCE FİCTİON MOVİES

Ders Kodu

ARCH619

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
The course scrutinizes the meaning and significance of architecture and urban space in science fiction movies and how architecture is displayed in dystopian visions of the future in movies of the modern and post-modern eras. The dystopian visions repeatedly suggest an anti-democratic future world of surveillance controlled by the international corporations and authoritarian administrations. The architecture of these worlds is variously rendered in Art Déco, Classicism, the International Style, Brutalism, High Tech / Slick Tech, an eclectic Historicism, in vernacular and “eco-” forms, and situated in (decayed) skyscraper mega-cities or within an idyllic natural environment. The course is based on the analysis of selected movies and the reading of scholarly literature on the subject.
INTRODUCTION TO ARCHITECTURAL RESEARCH

Ders Kodu

ARCH521

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course aims to understand the conceptual framework in an architectural research. The course focuses on the research methods and it aims to provide students qualitative and quantitative skills; and to help students to conceptualize how research can be used in the design process, and how research findings can be integrated into design. The content of the course includes the definition of a research, the process of problem statement, the methodology of literature review, data collection and evaluation, which are correlated with the research design. The students are expected to study a textbook/paper or a case study by its various interpretations; and to define, plan, execute and complete a research project; and understand the basic principles of scientific investigation and the architectural research process.
DİSCUSSİONS ON ARCHİTECTURAL DESİGN FUTURES

Ders Kodu

ARCH603

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ARCHİTECTURE AND SCİENCE

Ders Kodu

ARCH607

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CREATİVİTY İN ARCHİTECTURE DEİSGN AND THE ROLE OF METAPHORS

Ders Kodu

ARCH621

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SPACE, PLACE AND PLACE - MAKİNG

Ders Kodu

ARCH541

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CULTURE AND SPACE STUDİES

Ders Kodu

ARCH604

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENVİRONMENT-BEHAVİOR THEORİES

Ders Kodu

ARCH601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

AESTHETİC PHENOMENON İN ARCHİTECTURE

Ders Kodu

ARCH606

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PERFORMANCE OF BUİLDİNG ELEMENTS UNDER ENVİRONMENTAL EFFECTS

Ders Kodu

ARCH612

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MİMARİ TASARIMDA KULLANICI FAKTÖRÜ

Ders Kodu

ARCH526

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Binanın tasarım süreci kullanıcı gereksinmeleri ve eylemlerinin tanımlanması ile başlar. Bu doğrultuda mimari tasarım ve inşa sürecleri tamamlanır. Kullanıma açılan binanın, tasarım ekibinin ve kullanıcının beklentilerini karşılayıp karşılamadığı Kullanım Sonrası Deperlendirme ( Post Occupancy Evaluation-POE) ile ölçülür. POE, kullanıcı davranışı ve fiziksel çevre ilişkilerinin tanımlanması için kullanılan bir araçtır. Kullanıcı gereksinmesinin doğrultusu, gelişimi, bireysel ve toplumsal değerler, davranış normları, sosyal ve mekansal örüntüler irdelenen konular arasındadır. Bu konular, değişik kültürel yapıya ait toplumların tanımlanmasında önemli bir yer tutmaktadır. Aynı zamanda tüm bu konuların ve gelişmelerin mimarın toplumsal rolü ve sorumluluğu üzerindeki etkileri de dikkate alınmaktadır. POE aynı zamanda, binanın işlevsel kullanım ve yatırım açısından istenen performansı gösterip göstermediğinin belirlenmesi için de uygun bir değerlendirme yöntemidir.
PARADİGMS ON ARCHİTECTURE

Ders Kodu

ARCH609

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

EFFECTS OF CLİMATE AND ENERGY ON SETTLEMENTS DEİSGN

Ders Kodu

ARCH613

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPOSİTE BUİLDİNG MATERİALS AND DESİGN PRİNCİPLES

Ders Kodu

ARCH614

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TYPOMORPHOLOGİCAL ANALYSİS İN URBAN STUDİES

Ders Kodu

ARCH536

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INFORMAL HOUSİNG

Ders Kodu

ARCH602

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TURKİSH TRADİTİONAL HOUSE

Ders Kodu

ARCH622

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ERGONOMİCS

Ders Kodu

INAR505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu dersin amacı öğrencilerin iç mekan çevre koşullarının insan faktörleri yönlerini eleştirel olarak değerlendirebilmelerini sağlamaktır. Öğrenciler insan faktörlerini, antropometrik verileri ve tasarım gelişiminin geniş açılarının tasarım üzerindeki etkilerini analiz eder. Müşterinin / kullanıcının fizyolojisi ve psikolojisi, çevrenin tasarımını etkileyen temel faktörlerden biridir. Bu ders ergonomi ve proksim konularını iç tasarıma uygulayınca ortaya çıkan ve keşfedilen tasarım problemlerini sunacaktır. Evrensel tasarım, erişilebilirlik sağlayan tasarım, tasarım problemlerinin bağlamı olacaktır. Tartışmalar aşağıdakileri kapsayacaktır: çevre ve kullanıcı kültürü arasındaki etkileşim, cinsiyet, yaşam döngüsü aşaması ve fiziksel yetenekler.
LİGHTİNG AND COLOR

Ders Kodu

GRDE504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Dersin amacı öğrencilere genel renk bilgisini, renk uyumu kurallarını, rengin kültürel ve psikolojik etkilerini öğretmek ve grafik tasarımda renk kullanımını sürdürülebilir olarak kazandırmaktır. öğrenciler belirlenen konularda araştırmalar yapar ve makale / rapor hazırlarlar. Teorik olarak renk kültürü konusunun yanısıra, öğrenciler sıcak-soğuk ve nötr renklerle ilgili değerlendirme ve analizler yaparlar. Fotoğraf, grafik tasarım, imge ve anlam, sinema estetiği gibi konularda renk dilinin kullanımı araştırılır. Rengin kültür üzerindeki etkileri incelenir, öğrenciler renk ve kültür ilişkisi üzerine araştırma yapar, rapor yazarlar ve sunum yaparlar. Toplumların renk anlayışındaki ortak ve farklı alanlar üzerinde tartışılır. Kavramlar ve imgeler üzerine renk ve ışık bağlamında gözlem temelli çalışmalar yürütülür. Gözlemlerden elde edilen bulgular sınıf ortamında tartışılarak renk ve imge etkileşimi tanımlanmaya çalışılır.
SPACE, FORM AND SUSTAİNABLE TECHNOLOGY

Ders Kodu

ARCH529

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INFORMATİON SYSTEMS İN CONSTRUCTİON PROJECTS MANAGEMENT

Ders Kodu

ARCH616

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ARCHİTECTURAL ENVİRONMENTS AND SPACE

Ders Kodu

ARCH524

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

GLASS STRUCTURE

Ders Kodu

ARCH537

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
The objective of this course is to provide knowledge on the static of advance glass structural systems. Analyze some real systems in detail. Glass facade coating systems and application details will be examined. The course focuses on the suspended glass systems with pre-stressed cable truss (SGSPCT) structure in detail. Design criteria and structural solutions will be examined for suspended glass systems with pre-stress cable truss. The course also focusing glass annex buildings. Historical buildings additions with glass and how can be design and construction also part of the course.1/10 articulated bold and many other detail also will be discuss at the course. Problem solving strategies and behaviour of the stone and glass will be discuss at the course and the reading materials.
ARCHITECTURAL DESIGN IV

Ders Kodu

ARCT302

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.
TASARIMDA KADIN STEREOTİPLERİ

Ders Kodu

GRDE516

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Tasarımda Kadın Stereotipleri dersi kapsamında, günümüzde kanıksanmış kadın stereotiplerinin nasıl ortaya çıktığı ve yaygınlaştığının anlaşılması için grafik tasarım tarihine odaklanılacaktır. Genel olarak Batı medeniyetinde Sanayi Devrimi, Birinci Dünya Savaşı, iki savaş arası dönem, İkinci Dünya Savaşı, savaş sonrası dönem ve İkinci Dalga Feminizm dönemlerindeki sosyal değişimler ve bu değişimlerin kadını ve imgesini nasıl etkilediği tartışılacaktır. Bu amaçla derste, toplumsal değişim süreçlerinde üretilmiş olan çeşitli kadın imgeleri arasındaki benzerlikler posterler üzerinden karşılaştırılacak ve farklı dönemlerdeki kadın imgelerinin sunum biçimlerindeki tekrarların izi sürülecektir. Ders anlatımlarının yanı sıra, derse katılan öğrenciler kendi araştırmalarını da sınıfta sunacak ve bu sunumlar sınıf içi tartışmalar şeklinde ele alınacaktır
INTRODUCTİON TO EXHİBİTİON DESİGN

Ders Kodu

INAR511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

THEORY OF CONSERVATİON

Ders Kodu

INAR514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ARCHİTECTURAL HERİTAGE RECORDİNG

Ders Kodu

INAR515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

GRADUATE STUDİO I

Ders Kodu

ARCH501

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

10
The studio focuses on the development of a single architectural project over the duration of the semester which also deals with the contemporary cultural, environmental, technical, social and political contexts. The course aims to enable the research students to reach and understand the available environmental evaluation tools of buildings in terms of sustainable building design; and to develop an evaluation skill to measure the environmental performance of their architectural design. The studio suggests a critical approach towards design. It is planned to provide the necessary knowledge and skills to deal with specific design problems, particularly related to the understanding of space, materials and detailing, through lectures, site trips and studio work. The course approaches design as an iterative process including reading, research, critical thinking and presenting.
CONSTRUCTİON PLANNİNG AND SCHEDULİNG

Ders Kodu

CVLE561

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

HİSTORY OF FURNİTURE AND ARCHİTECTURE

Ders Kodu

INAR507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, öğrencinin tarihi stilleri ve çağdaş tasarım çözümleri üzerindeki etkisini eleştirel bir şekilde kavramasını geliştirir. Çalışma Mısır dönemi ile başlar ve antik Yunan ve Roma, Gotik ve Rönesans, Barok ve Rokoko dönemleri de dahil olmak üzere Sanayi Devrimi aracılığıyla mobilya ve mimarlık tarihine bir bakış sağlar. Kronolojik dönemlere, bölgesel özgünlükler dahil her tarzın görsel özelliklerine ve mobilya - mimarlık çalışmasıyla ilgili terminolojiye vurgu yapılacaktır. Dersin ikinci kısmı, koruma, restorasyon, rehabilitasyon ve adaptif yeniden kullanımı ile ilgili konuları ele alırken, 20. yüzyılda soruşturmayı genişletir. Saha gezileri ve yerinde çalışma ile öğrenciler, stilistik ilerlemeye ve yerel yaşam tarihine aktif olarak dahil olacaklardır.
LİGHTİNG DESİGN

Ders Kodu

INAR510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ARCHİTECTURAL HERİTAGE RECORDİNG

Ders Kodu

ARCH535

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENVİRONMENTAL AESTHETİCS

Ders Kodu

ARCH530

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY ARCHİTECTURE

Ders Kodu

ARCH520

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BELGESEL SİNEMA VE TELEVİZYON

Ders Kodu

COMM622

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu derste, belgeselin tarihsel gelişim süreci , kuramsal ve estetik yapılanışı, hem sinema hem de televizyon açısından ele alınır. Belgesel film yapımcılarının kullandığı ekipmanlar, belgesel film anlatım teknikleri ve gerçekliği temsil etmek için kullandıkları farklı yöntemler değerlendirilir. Ders aynı zamanda propaganda ve belgesel üretimin politik boyutlarını ele alacak ve nesnel bir anlatımın mümkün olup olmayacağını irdelenir. Derste, 'Nanook of the North' (1922), 'The War Game' (1965), 'High School' (1968), 'Hearts and Minds' (1974), 'The Thin Blue Line' (1988) ve 'The Death of Yugoslavia' (1995) gibi çok önemli belgesellerden örnekler analiz edilmektedir.
RESTORATION AND PRESERVATION I

Ders Kodu

ARCT305

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

DESIGN CULTURE

Ders Kodu

ARCT406

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

STATICS FOR ARCHITECTS

Ders Kodu

ARCT107

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

BUILDING PHYSICS I

Ders Kodu

ARCT209

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

HISTORY OF EUROPEAN ARCHITECTURE

Ders Kodu

ARCT212

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

RESTORASYON VE KORUMA-I

Ders Kodu

ARCH305

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Tarihi yapıların korunması ile ilgili kuramsal temelin oluşturulduğu bu dersin içeriğinde; tarihi çevre koruma, çağdaş korumanın tarihsel geçmişi, restorasyon ve onarım teknikleri, koruma ölçütleri, korunacak değerlerin tanımları, ulusal ve uluslararası koruma tüzükleri ve örgütleri, dünya miras listesindeki örnekler ve korumanın uygulandığı örnek yapılar yer almaktadır. Tarihi bir yapının restorasyon projesine başlamadan önce gerekli arşiv araştırmalarının ne şekilde yapılacağı, yapıdaki bozulmaların ve bozulma nedenlerinin okunabilmesi dersin kapsamında yer almaktadır. Dersin amacı; tarihi bir yapının mevcut halinin analiz edilebilmesi ve gerekli olan koruma tekniklerinin belirlenerek, yeniden kullanım için önerilerin sunulabilmesi şeklinde sıralanabilmektedir. Yapı ile ilgili analiz raporlarının hazırlanması, bina bilgi fişlerinin oluşturulması da dersin içeriğinde öğretilmesi amaçlanan konular arasında yer almaktadır.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

TC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • YÖK tarafından kabul edilen geçerli YÖK-DİL veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil puanı,
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (Sadece Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar ve 5 yılı aşmamış olması gerekiyor),
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler

 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Doktora araştırma önerisi,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 650.00
Tez ücreti (4 Dönemlik) € 2.600,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç