Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Veri Bilimi (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
muhendislik-yonetimi-yukseklisans muhendislik-yonetimi-yukseklisans muhendislik-yonetimi-yukseklisans

Hakkında

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesindeki Veri Bilimi Yüksek Lisans programı, veri bilimi ve iş analitiği alanında kapsamlı ve derinlemesine bir eğitim sunmaktadır. Program, öğrencilere veri madenciliği, makine öğrenimi, görselleştirme teknikleri, öngörücü modelleme, istatistik, problem analizi ve karar verme konularında ileri düzey bilgi sağlamaya odaklanmaktadır. Program, istatistiksel programlama dillerinde ve büyük veri araçlarında uzmanlar eğitir ve yetenekli profesyoneller geliştirir. Bu profesyoneller, yüksek performanslı hesaplama alanındaki yenilikleri uygulayabilir ve bilimsel topluluğa katkıda bulunacak etkili araştırmalar gerçekleştirebilirler.

Eğitim Olanakları

Veri Bilimi Yüksek Lisans programı, veri yönetimi, büyük veri ve veri analitiği alanlarında profesyoneller ve araştırmacılara yönelik artan talebi karşılamak üzere hazırlanmıştır. Programa kayıtlı öğrenciler, büyük veri üzerinde çalışmak ve araştırma yapmak için çeşitli araçlar, teknikler ve yöntemleri kullanma konusunda bilgi ve beceri geliştireceklerdir. Program, Veri Yönetimi, Veri Madenciliği ve İstatistiksel Analiz, Veritabanı Yönetimi, Makine Öğrenimi, Veri Görselleştirme, İş Zekası ve Veri Analitiği gibi çeşitli uzmanlık alanları sunmaktadır. Bu çeşitli müfredat, öğrencilerin eğitimlerini özel ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine göre şekillendirmelerine olanak tanır.

yapay zeka muhendisliği lisans

Kariyer Alanları

Veri Bilimi Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler, veri bilimcilerine yönelik talebin arzı aşmaya devam etmesiyle çeşitli sektörlerde güçlü iş fırsatları bekleyebilirler. Bu elverişli iş piyasası, alandaki çeşitli kariyer yolları ve ilerleme fırsatları sunar. Veri bilimi profesyonelleri, pazarlama gibi belirli bir sektöre yönelebilir veya makine öğrenimi gibi belirli bir beceriye odaklanabilirler. Kariyerlerinde ilerledikçe, veri bilimcilerin ekipleri yönetme ve veri odaklı projeleri denetleme gibi liderlik rolleri üstlenme seçeneği bulunmaktadır. Veri bilimi yüksek lisans mezunları için pek çok kariyer olanağı arasında veri analizi, makine öğrenimi, büyük veri yönetimi, veri görselleştirme ve iş zekası pozisyonları bulunmaktadır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

BASC501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Akademik araştırmalarda bilimsel yöntem, araştırmaya giriş. Araştırma probleminin tanımlanması, araştırma tasarımı, anket tasarımı, örnekleme yöntemleri, veri toplama yöntemleri. Doğru referans vermek. Yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelere ilişkin araştırma örnekleri incelemek. İstatistik yöntemleri öğrenme, Nicel ve nitel araştırma esaslarını öğrenme, Bilginin kaynağı ve problem çözmenin pratik dayanaklarını öğrenme, Bilim tarihindeki bazı önemli sonuçları öğrenme, Bilgi edinme yollarını öğrenme. Bilimde araştırmanın rolü konusunda özel anlayış geliştirmek. Araştırma süreci ve yöntemleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak. Araştırmaları ciddi ve tutarlı yaklaşımlarla analiz etme ve değerlendirme yetisi edindirmek, Sektörel sorunların çözümünde sistemli düşünme ve analitik yöntemleri uygulama becerisi kazandırmak, Veri toplama, veri analiz ve değerlendirme tekniklerini uygulayabilme becerisi geliştirmek, Bağımsız makale, teknik rapor ve tez hazırlamaya katkı getirmektir.
VERİ BİLİMİ KAVRAM VE UYGULAMALARI

Ders Kodu

DASC501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Veri biliminin kavramları, kavramsal formülasyon ve özellikler, çözüm algoritmaları ve uygulamaları, keşifsel veri analizi için veri görselleştirme ve modelleme sonuçlarının uygun sunumu dahil olmak üzere çeşitli açılardan ders boyunca ele alınacaktır. İşletme ve bilimden gerçek dünya örneklerinin kullanılmasıyla öğrenciler, modellerin amacını, etkinliğini ve kısıtlamalarını anlayacaklardır. Dersi tamamlayan öğrenciler, veri odaklı bir dünya için çağdaş veri bilimi ortamını ve teknik terminolojsini kavrayabilecek, veri bilimi alanındaki temel kavramları ve araçları tanımlayabilecek ve bunların ne zaman etkin bir şekilde uygulanabileceğini belirleyebilecektir. Öğrenciler ayrıca verileri sergilemenin, düzenlemenin ve tartışmanın önemini anlayabilecek, belirsizliği, nedenselliği ve veri kalitesini açıklayabilecek ve veri kullanımının ve kötüye kullanımın etkilerini tahmin edebilecektir.
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

DASC5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
AREA ELECTIVE
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

DASC5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
AREA ELECTIVE
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

DASC5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
AREA ELECTIVE
İkinci Dönem
SEMİNER

Ders Kodu

BASC590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
Seminer dersi elektrik-elektronik mühendisliği anabilim dallarının herhangi birini içerecek şekilde, araştırma sorusu geliştirme, kaynak tarama, araştırma yöntemi ve kuramsal çerçeve belirleme ve uygulama yapma, belirli bir konuyu veya problemi tanımlama, veri toplama, verileri analiz edip tartışma ve varılan sonuçların önerilen bilimsel yazım kurallarına uygun biçimde bir rapor olarak sunma amacına yöneliktir. Bu kapsamda öğrencilerin araştırma odağını güçlendirmeleri ; araştıma sorusunu keskinleştirmeleri ve arıtmaları; çeşitli teorik ve metodolojik yaklaşımları ve araştırma etiğini belirgin hale getirmeleri; arşiv ve kütüphane araştırmasıyla ilgili pratik becerilerini geliştirmeleri; topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme, bilimsel inceleme ve sunum becerilerinin düzenini geliştirmeleri ve ulaştığı sonuçları topluluk önünde sunabilmeleri beklenmektedir.
VERİ BİLİMİ İÇİN ALGORİTMALAR

Ders Kodu

DASC502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, çeşitli yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri türlerini işlemek için gereken algoritmik teknikleri ve yaklaşımları kapsar. Dersin amacı, çeşitli formatlarda büyük veri kümelerini işlemek ve analiz etmek için temel olarak kullanılan algoritmik yöntemleri öğretmektir. Ders, özellikle büyük veri kümelerinin nasıl önceden işleneceğini, büyük veri kümelerinin etkin bir şekilde nasıl depolanacağını, büyük veri kümeleri için hızlı algoritmaların nasıl tasarlanacağını ve tasarlanan algoritmaların performansının nasıl değerlendirileceğini kapsar. Sıralama, arama ve eşleştirme ile grafik ve akış algoritmaları tanıtılır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, farklı veri türlerinin ön işlemesi, düzenlenmesi, işlenmesi ve saklanması için farklı algoritmalar hakkında geniş bir bilgiye sahip olacaklardır. Öğrenciler ayrıca her bir algoritmanın performans analizini yapabilecektir.
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

DASC5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
AREA ELECTIVE
Üçüncü Dönem
TEZ

Ders Kodu

DASC500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
Tez çalışmasının amacı yüksek lisans öğrencilerinin tez danışmanının desteğiyle birlikte tez konusu ile ilgili literatür taraması yapabilme yeteneğinin geliştirilmesi, literatüre dayalı olarak bilgileri düzenleyebilmesini, veri toplama aracını kullanabilmesi ve geliştirebilmesi, araştırma verilerini toplayabilmesi ve uygun verileri analiz edebilmesi, araştırma bulgularını tablolaştırılıp yorumlayabilmesi, araştırma bulgularından sonuç çıkarabilmesi ve önerilerde bulunabilmesi ve araştırmayı raporlaştırabilmesi ve araştırmayı savunabilmesi hedeflenmiştir. Yürütülecek yüksek lisans tez konusunun etik kurul hazırlığı, geçerlilik ve güvenilirliğinin alınması ve çalışmanın başlaması ile birlikte tez yazım aşamasının başlaması ve tez çalışmasının yürütülmesi temel alınmıştır. Dersin sonunda yüksek lisans öğrencisinin tez çalışması, bölüm tarafından belirlenen jüri huzurunda tezin sunulmasını ve değerlendirilmesini içerir.

Seçmeli Dersler

DATA MİNİNG AND BUSİNESS INTELLİGENCE

Ders Kodu

MISY542

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

VERİ BİLİMİ İÇİN SAYISAL MATEMATİK

Ders Kodu

DASC550

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, öğrencilerin veri biliminde sayısal matematik uygulamalarını anlamalarını sağlar. Gerçek sayıların kayan nokta gösterimi, kesme ve yuvarlama hataları, yinelemeli yaklaşımlar ve yakınsama, bu derste ele alınan sayısal matematikteki ana noktalardan bazılarıdır. Öğrenciler, cebirsel denklemlerin çözümü, türevlerin ve integrallerin sayısal tahmini, diferansiyel denklemlerin çözümü, polinomlar ve spline ile verilerin enterpolasyonu, fonksiyonların polinomlar ve Fourier serileri ile yaklaşımı üzerinde çalışacaklardır. Ayrıca öğrenciler lineer cebirsel denklem sistemlerinin çözümü gibi temel sayısal matematik problemleri için en temel ve en önemli algoritmaları inceleyeceklerdir. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, matematiksel yöntem ve araçları kullanarak problem formüle edip çözebilir, cebirsel denklemleri tanımlayabilir, anlayabilir, çözebilir ve ayrıca sayısal ve sembolik matematiksel yazılımlarda deneyim geliştirebilirler.
İLERİ VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

Ders Kodu

DASC522

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, probleme dayalı bir öğrenme yöntemi kullanan veritabanı yönetim sistemleri ve çağdaş veritabanı uygulamalarında çeşitli ileri düzey konuları kapsar. Gelişmiş eşzamanlılık kontrol teknikleri, ilişkisel veritabanı sorgu işleme ve optimizasyon stratejileri, gelişmiş indeksleme teknikleri, paralel ve dağıtık veritabanı sistemleri, yeni nesil veri modelleri, büyük veritabanlarında veri madenciliği, web'deki veriler ve veri güvenliği ve gizliliği ile ilgili konular kapsanan belirli konulardan sadece birkaçıdır. Dersi tamamlayan öğrenciler, veri modelleri, veri tabanı tasarımları ve veri tabanı manipülasyonları dahil olmak üzere ilişkisel sistemler hakkında geniş bir anlayışa sahip olacaklardır. Öğrenciler ayrıca internet veritabanı ortamı ve veri ambarı gibi veritabanı yönetim sistemlerindeki en yeni ve en son gelişmeler ve trendler hakkında bilgi edineceklerdir.
INTRODUCTION TO PROGRAMMING

Ders Kodu

ITEC112

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

PATTERN RECOGNİTİON

Ders Kodu

CMPE546

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CALCULUS I

Ders Kodu

MAT101

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

BİLGİ GÜVENLİĞİ

Ders Kodu

ITEC558

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Günümüz modern dijital dünyasında bilgisayar-bazlı internet uygulamaları, veri tabanı ve bilgi teknolojileri, bilginin gizliliği, bütünlüğü ve mevcudiyeti gibi güvenlik ile ilgili sorunların artmasına neden olmuştur. Bilgi güvenliği tanıma, doğrulama ve erişim kontrolü ile ilişkili bir konudur. Bu derste, bilgi güvenliği teknolojileri ve araçları ile ilgili geniş çaplı bilgiler sunulmaktadır. Öğrencilerin bilgi güvenliğinin güçlü noktaları ve sınırlılıkları, bütünlüğü ve gizlilik tekniklerinin değerlendirilmesi konusundaki ileri kavramları anlamaları beklenmektedir. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, çeşitli güvenlik olayları ve saldırıları hakkında geniş bir anlayış kazanarak bu tür saldırıları önlemek, tespit etmek ve tepki vermek için farklı teknikler öğrenecekler. Öğrenciler ayrıca farklı güvenlik sistemlerinin performansını değerlendirme ve her bir sistemin sınırlılıkları ve zafiyetlerini inceleme kabiliyetini elde edeceklerdir.
PROGRAMMİNG LANGUAGES

Ders Kodu

ITEC501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BÜYÜK VERİ ANALİZİ

Ders Kodu

DASC567

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste öğrenciler, metin, resim, video, ses ve diğer veri türlerinden oluşan ve terabaytlarca ve petabaytlarca depolama alanını kaplayabilen büyük verileri analiz etmek için etkili ve verimli hesaplama araçları ve tekniklerinin nasıl oluşturulacağını öğrenirler. Dersin amacı, büyük veri çıkarma, entegrasyon, indeksleme, arama ve işleme için analitik teknikleri kapsamaktadır. Ders, büyük verilere genel bir bakışla başlar ve büyük veriler ile ilgili teknolojik, kavramsal ve etik sorunları analiz etmenin ne anlama geldiğini inceler. Hadoop gibi büyük veri işleme araçları tanıtılır ve yapay sinir ağları gibi makine öğrenimi yaklaşımları araştırılır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, büyük veri analitik araçları ve teknikleri hakkında geniş bir bilgiye sahip olacaklardır.
INTRODUCTION TO PROBABILITY AND STATISTICS

Ders Kodu

MAT205

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER NETWORKS AND COMMUNİCATİONS

Ders Kodu

ITEC530

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED INFORMATİON SYSTEM DESİGN

Ders Kodu

ITEC550

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç