Mehmet Yeşiltaş

Prof. Dr. MEHMET YEŞİLTAŞ

Faculty of Economics and Administrative Sciences

Telephone number +90 392 671 11 11
Extension 2219
Office CU237
Other information

U.N. Sustaınable Development Goals


Responsible Consumption and Production
Peace, Justice and Strong Institutions

CURRICULUM VITAE

Education
 • University of Strathclyede Scottish Hotel School (PhD, 1996)
 • Gazi University Institute of Social Sciences Tourism and Hotel Management (Master, 1991)
 • Çukurova University Faculty of Economics and Administrative Sciences Mersin School of Tourism and Hotel Management (Undergraduate, 1986)
Publications

Articles published in National journals

 • 24. Doğan, S. Ve Yeşiltaş, M. “Garson Mesleğine Yönelik Performans Değerlendirme Kriterlerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma: Ankara 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Uygulaması” Turizm Akademik Dergisi, 02: 171-183, (2018) - 2018
 • 25. Nalçacı İ., A. ve Yeşiltaş, M. “Yerli Turistlerin Satın Alma Davranışlarının Beş Faktör Kişilik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması”, Turizm Akademik Dergisi, 5(1):177-188, (2018). - 2018
 • 22. Düzgün, E. ve Yeşiltaş, M. “Çalışanlardaki Prosedür Adaleti Algısının Psikolojik Sermaye Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Otel İşletmelerinde Bir Uygulama”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı, 417-427, (2017) - 2017
 • 23. Doğan, S. ve Yeşiltaş M., “Asçının Kişisel Özellikleri ile Mesleki Yetkinliklerinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma (A Study to Investigate the Personal Traits and Professional Competence of Cooks)., "Journal of Tourism and Gastronomy Studies, ", 5(4):250-263, (2017). - 2017
 • 20. Ödemiş, M. ve Yeşiltaş, M. 'Arama Konferansının Bir Stratejik Yönetim Aracı Olarak Otel İşletmelerindeki Önemini Belirlemeye Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma', Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1: 13-34, (2016). - 2016
 • 21. Kurt, S. ve Yeşiltaş, M. 'Otel İşletmelerinde Kurumsallaşma Düzeyinin Stratejik Yönetim Araçlarının Kullanımı Üzerindeki Etkisi: Ankara Örneği', (The Effect of Level of Institutionalization on the Usage of Strategic Management Tools at Tourism Management: Case of Ankara) Journal of Tourism and Gastronomy Studies 4/4: 3-19 (2016) . - 2016
 • 18. Tuncer, M. ve Yeşiltaş, M. "Çalışma Yaşam Kalitesinin Otel İşletmesi Çalışanları Üzerindeki Etkileri", İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(1): 57-78 (2013) - 2013
 • 19. Yeşiltaş, M; Temizkan, R; Temizkan, S.P; Arslan, Ö.E. 'Discrimination in Job Application Forms of Hospitality Industry', İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3):18-36 (2013) - 2013
 • 16. Yeşiltaş, M. Cankül, D. ve Temizkan, R. 'Otel Seçiminde Dini Hayat Tarzlarının Etkisi', Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (39):193-217, (2012). - 2012
 • 17. Yeşiltaş, M. Arslan, Ö.E ve Temizkan, R. 'İşgören Seçiminde ve Örgüt İçi İş Yaşamında Siyasi Ayrımcılık: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 4 (1):94-117, (2012) - 2012
 • 13. Yeşiltaş, M. ve Demirçivi, B. 'İşgörenlerin Yıldırma Eylemlerine Maruz Kalma Durumları Üzerine Bir Araştırma: Antalya Örneği', Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 2:1-19, (2010). - 2010
 • 14. Yeşiltaş, M. ve Keleş, Y. 'Otel İşletmeleri İşgörenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Demografik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması'. Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 36:1-16, (2010). - 2010
 • 15. Yeşiltaş, M. Temizkan, R. ve Temizkan, S. 'Türkiye'deki Konaklama İşletmelerinin İş Başvurusu Formlarında Ayrımcılık', Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2: 180-197, (2010) - 2010
 • 10. Yeşiltaş, M. 'Obstacles to The Tourism Development In Kyrgyzstan', Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Manas Sosyal Bilimler Dergisi, 22:239-248, (2009). - 2009
 • 11. Yeşiltaş, M. ve Demirçivi, B. 'Yıldırma Eylemlerinin Otel Personelinin Verimliliğine Etkileri', Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2:47-63, (2009). - 2009
 • 12. Yeşiltaş, M. ve Keleş, Y. 'İşgörenlerin Eğitim Düzeyleri ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasıdaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir araştırma, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11/2:17-39, (2009). - 2009
 • 9. Yeşiltaş, M. 'İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Bir sorun Olarak İşyerinde Cinsel Taciz', Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Manas Sosyal Bilimler Dergisi, 13:147-154, (2005). - 2005
 • 8. Yeşiltaş M. ve Öztürk, Y. 'Öğretim Elemanlarının Ders Vermelerindeki Başarılarının Değerlendirilmesi Sisteminin Türk Kamu Üniversitelerinde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma', H.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, 19:156-165, (2000). - 2000
 • 7. Öztürk, Y. ve Yeşiltaş M. 'Türkiye'yi Ziyaret Eden İngiliz Turistlerin Tatminini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma', Pazarlama Dünyası, 12 (67):29-32, (1998). - 1998
 • 2. Öztürk, Y. ve Yeşiltaş M. 'Government's Role in the Formulation of Tourism Policies', H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (2):161-170, (1997). - 1997
 • 3. Yeşiltaş M. 'Makro Düzeyde İnsan Gücü Planlamasının Gelişmekte Olan Ülkelerin Turizm Endüstrileri Açısından Gerekliliği: Türk Turizm Endüstrisi Üzerine Bir İnceleme', Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (3):41-53, (1997). - 1997
 • 4. Öztürk, Y. ve Yeşiltaş M. 'İngiliz Tur Operatörlerinin Türkiye'de Seyahat Düzenleme Nedenleri', Pazarlama Dünyası, 11 (65):15-17, (1997). - 1997
 • 5. Öztürk, Y. ve Yeşiltaş M. 'Türkiye'ye Gelen İngiliz Turistlerin Profilini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama', Pazarlama Dünyası, 11 (66):24-29, (1997). - 1997
 • 6. Yaylı, A. ve Yeşiltaş M. 'Konaklama işletmelerinin uluslar arası pazara giriş stratejilerinden ihracat stratejisinin Türk konaklama sektörü açısından analizi', Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 8 (1-2):32-39, (1997). - 1997
 • 1. Şimşek M. Y ve Yeşiltaş, M. 'Turizm Sektöründe Entegrasyon ve Ülkemiz Turizm İşletmeleri Açısından Önemi', Anatolia, 3 (25-26):25-27, (1992). - 1992

Papers presented in National conferences and printed as proceedings

 • 5. Nalçacı, A. ve Yeşiltaş, M. (2017), 'Tourism Preferences and Purchasing Behaviours of Domestic Tourists, International West Asia Congress of Tourism Research', Van, 28 Eylül-1 Ekim . - 2017
 • 6. Gökçe, F. ve Yeşiltaş, M. (2017), 'Yayla Turizminin Kavramsal Değerlendirilmesi', Dokap Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 23-24 Ekim, Trabzon - 2017
 • 7. Düzgün, E. ve Yeşiltaş, M (2017), 'Çalışanlardaki Prosedür Adaleti Algısının Psikolojik Sermaye Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Otel İşletmelerinde Bir Uygulama', International Congress on Management Economics and Business, 7-9 September, Zonguldak - 2017
 • 8. Doğan, S. ve Yeşiltaş, M. (2017), 'Garson'un Kişisel Özellikleri ile Mesleki Yetkinliklerinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma', 18. Ulusal turizm kongresi, Mardin, 19-22 Ekim. - 2017
 • 4. Ödemiş, M. ve Yeşiltaş, M. (2014), 'Otel İşletmelerinin Büyüklüklerine Göre Stratejik Yönetim ve Araçlarını Uygulama Anlayışları Üzerine Bir Araştırma', 15. Ulusal Turizm Kongresi, Ankara - 2014
 • 3. Yeşiltaş, M. ve Çakır, M. (2011). 'Turizm sektöründe İş Aile Çatışması: Ankara'da 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama', 12. Ulusal Turizm Kongresi, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu, 30 Kasım-4 Aralık 2011. - 2011
 • 2. Yeşiltaş, M., Temizkan, R. Ve Temizkan, P.(2010). 'Ayrımcılıkla Mücadele Kanunları ve İşgücünde Çeşitlilik: Türkiye'deki Turizm Konaklama İşletmeleri Açısından Bir Değerlendirme', 1. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu, 09-11 Nisan 2010, Antalya - 2010
 • 1. Yeşiltaş, M. Ve Temizkan, R. (2009). 'İş Başvuru Formlarında Ayrımcılık: Akdeniz Bölgesi Otellerinin İş Başvuru Formlarının İçerik Analizi,' 10. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, s.1-13. Mersin Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 21-24 Ekim 2009. - 2009

Other Publications

 • 2. Demirçivi, B.M ve Yeşiltaş, M. (2015), Etik Kodları ve Turizm, Detay Yayıncılık, Ankara (About Ethic Codes in Tourism) - 2015
 • 4. Yeşiltaş, M. (Book Chapter), Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Grafiker Yayınları, Ankara (2015). (About Human Resource Management) - 2015
 • 3. Yeşiltaş, M. (Editör), Destinasyon Yönetimi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayın No:2761, Eskişehir, (2013) (About Destination Management) - 2013
 • 1. Denizer, D.; Akoğlan, N.; Yeşiltaş, M. ve Kozak, M. (1998), Otel İşletmeciliği Kavramlar, Uygulamalar, Ankara: Turhan Kitapevi. (About Hotel Management) - 1998

Articles published in peer reviewed international journals (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • 2. Var, T.; Yeşiltaş, M.; Yaylı. A. and Öztürk, Y. 'A Study on the Travel Patterns of Physically Disabled People', The Asia Pacific Journal of Tourism Research, 16 (6):599-618, (2011). - 2011
 • 1. Öztürk, Y, Yayli, A ve Yesiltas, M. 'Is the Turkish Tourism Industry Ready for Disabled Market? The Views of Hotel Managers', Tourism Management, 29 (2): 382-389, (2008). - 2008

Articles published in other peer reviewed international journals

 • 2. Yeşiltaş, M. Öztürk, Y. Ve Hemmington, N. 'Tourism Education in Turkey and Implications for Human Resources', Anatolia An International of Journal of Tourism Research, 21, (1): 55-73, (2010). - 2010
 • 1. Tengilimoglu, D; Yesiltas, M; Kisa, A; and Dziegielewski, S. F. 'The Role Of Public Relations Activities In Hospital Choice', Health Marketing Quarterly, 24, (3 & 4): 19-31, (2008). - 2008

Papers presented in international conferences and printed as proceedings

 • 3. Schofield, P, Maccarroni-Eaglen, A, ve Yesiltas, M. 'Tourism after the 'Tulip' Revolution: Akaev's Bitter Legacy and the Prospects for the Kyrgyz Republic', Tourism in Asia: new trends, new perspectives', Leeds Metropolitan University, UK, 10-12 June 2006 - 2006
 • 2. Ünlüönen, K.; Ertürk M.; - Yeşiltaş M. ' Büyük İpek Yolu'nun Semerkant'tan Başlayan Kısmında Turistik Amaçla Faydalanılması', Zarefşan Vadisi ve Onun Tarihteki Yeri, 18 ' 19 Mayıs 2001, Alişir Nevai Semerkant Devlet Üniversitesi, Konferans Bildirileri, Semerkant (Özbekçe ). - 2001
 • 1. Yeşiltaş, M.; Y. Öztürk, ve M. Aslan ' The Need for Turkish Tourism: Manpower Planning', First International Tourism Symposium, Dokuz Eylül Üniversitesi 13-14 May 1997. - 1997
Thesis Supervision

Master Thesis Supervised

 • 16. Salka, A.Z. ‘The Impact of Relationship Marketing And Patient Satisfaction On Patient Loyalty: Case Study of A Private Hospital in Nigeria’, Cyprus International University, Instıtute of Graduate Studies and Research, Department Of Healthcare Organization Management, (2019) - 2019
 • 17. Ekwems, C.H. ‘A Survey of Patient satisfaction with Healthcare Services at General Outpatient Department in North Cyprus Hospitals’, Cyprus International University, Instıtute of Graduate Studies and Research, Department Of Healthcare Organization Management, (2019) - 2019
 • 18. Ammar, M. ‘The Effects of Strategic Planning on Performance of Private Organizations in Palestine’ Cyprus International University’, Instıtute of Graduate Studies and Research, Department of Business Administration, (2019) - 2019
 • 14. Geçit, E. 'Türkiye'de Profesyonel Turist Rehberlerinin Ülke İmajına Etkisi', Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, (2017), (The Effect of Tourists Guide on A Country's Image.) - 2017
 • 15. Erbaş, K. 'Presenteizm ile Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişki: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma', Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, (2017), (The Relationship Between Presenteeism and Affective Commitment: An Applicatıon on Travel Agents) - 2017
 • 13. Kurt, S. 'Otel İşletmelerinde Stratejik Yönetim Araçları Kullanımı İle Kurumsallaşma Düzeyi Arasındaki İlişki', Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, (2016)(A Correlation between Use of Strategic Management Tools and the Levels of Institutionalization in Hotel Establishments) - 2016
 • 12. Ödemiş, M. 'Otel İşletmelerinin Stratejik Yönetim ve Araçlarını Uygulama Anlayışları Üzerine Bir Araştırma' Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, (2014) (A Research on the Application Preferences of Strategic Management and Tools of Hotel Establishments) - 2014
 • 11. Kaş, L. 'Herzberg'in İçsel ve Dışsal Motivasyon Etmenleri İle İşgörenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki: Belek'teki 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama', Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, (2012) (The Relationship between Herbegs's Instrict and Extring Motivation Factors and Organizational Commitment: A research on 5 stars Hotels in Belek) - 2012
 • 8. Rodoplu, M. 'İşgören Seçiminde Bir Ayrımcılık Faktörü Olarak Hemşehriciliğin Etkisi Üzerine Bir Araştırma', Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Büro Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, (2011) (The Effects of Townsmanship as a Discrimination Factor during the Employee Selection) - 2011
 • 9. Çakır, M. 'Turizm Sektöründe İş-Aile Çatışması: Ankara'daki 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma', Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, (2011) (Work Family Conflicts in Tourism Establishments. A Research on 4 and 5 stars Hotels) - 2011
 • 10. Cankül, D. 'Otel Seçimine Etki Eden Faktörlerden Biri Olarak Dini Hayat Tarzlarının Etkisi Üzerine Bir Alan Araştırması', Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, (2011) (The Effects of Religious Life Styles on the Hotel Preferences) - 2011
 • 6. Arslan, Ö. E. 'Turizm İşletmelerinde İşgören Seçiminde Siyasi Ayrımcılık: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma', Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, (2010). (Political Discrimination in Hotel Establishments when Recruiting Employees) - 2010
 • 7. Uygun, E. 'Engelli Bireylere Sahip Ailelerin Tatil Kararlarında Engelli Fertlerin Etkisi', Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, (2010) (The Effects of Disabled Peoples on the Holiday Decisions of Families that have Disabled peoples) - 2010
 • 5. Keleş, Y. 'İşgörenlerin Eğitim Düzeylerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi', Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, (2009), (The Effects of Educational levels of Employees on the Organisational Citizenship Behavior) - 2009
 • 2. Çakır, M. 'Vakıf üniversitelerinde Akademik Personelin Performans Değerlemelerinin Eğitim Kalitesine Etkisi', Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, 2008. (Performance Evaluations Applications of Academicians in private Universities on the Quality of Education) - 2008
 • 3. Demirçivi, B. 'İşletmelerde Yıldırma Eylemlerinin İş gören Verimliliğine Etkisi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi', Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, 2008. (The Effects of Mobbing on the Employee Productivity and Its Evaluations in terms of Human Resources Management) - 2008
 • 4. Mörekli, B. 'Konaklama İşletmelerinde Cinsel Taciz Üzerine Bir Araştırma' Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, (2008). (A Research on Sexual Harassment in Accommodation Establishments) - 2008
 • 1. Şımarmaz, F., 'Kırgızistan'daki Seyahat Acentacılığı İşletmeciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri: Bişkek'te Bir Uygulama', Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004 (Problems and Solutions of Travel Agencies in Kyrgyzstan: A Research in Bishkek) - 2004

Doctorate Thesis Supervised

 • 7. Doğan, S. 'Otel İşletmelerindeki İşgören ve Yönetici Adaylarına Yönelik Performans Değerlendirme Formu Oluşturulması: Ankara İlinde Bir Uygulama', Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Doktora Programı, (2017) (The Creation of A Performance Appraisal Form for Employees and Managerial Candidates: An Application in Ankara ) - 2017
 • 8. Düzgün, E. 'Örgütsel Destek ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkide Psikolojik Sermayenin Aracı ve Düzenleyici Etkileri: Antalya'daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma', Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı, (2017) Mediating And Moderating Effects Of Psychological Capital Regarding Correlation Between Organizational Support And Identification: A Case Study On Five Stars Hotels In Antalya - 2017
 • 5. İkiz, A.N. 'Turistlerin Kişilik Özelliklerinin Satın Alma Davranışlarına Etkisi: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma', Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı, (2016) (The Effects of Personality Characteristic of Tourists on Their Purchase Decisions: A Research on Domestic Tourist) - 2016
 • 6. Nazari, F. 'A Model for Islamic Tourism Destination: A Case Study of Turkey', Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı, (2016) - 2016
 • 4. Bayram, M. 'Konukların Otel İşletmeleri İle İlgili Algılarının Elektronik Kullanıcı Yorumları Üzerinden Değerlendirilmesi', Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı, (2015) (The Eveluation of Perceptions of Customers about Hotels by using Electronic User Comments) - 2015
 • 3. Demirçivi, B. M. 'Turizmde Küresel Etik Kodları: Seyahat Acentası Yöneticilerinin Görüşleri, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı, (2013) (Global Ethic Codes in Tourism: Evaluation of Ideas of Travel Agency Managers) - 2013
 • 2. Tuncer, M. 'Çalışma Yaşam Kalitesinin Çalışanların İşlerinden Ayrılma Niyetlerine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama', Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı, (2012) (The Effects of Work Life Quality on the Intentions of Employees about leaving from The Job: A Research on Hotels) - 2012
 • 1. Temizkan, R. 'İşgören Seçim sürecinde İş başvuru formlarında Ayrımcılık. Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama', Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı, (2010) (Discrimination in Job Application Forms during the Employees Selection Process: A Research on Accommodation Establishments) - 2010
Projects
 • 1. Turizm Sektöründeki Ara Kademe İnsan Gücü İhtiyacının Tespiti ve Turizm Eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı, METARGEM, Ankara, Proje danışmanı, 2000
 • 2. Tubitak 1002 Hızlı destek No:109k008, İşgören Seçim sürecinde İş başvuru formlarında Ayrımcılık. Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama Proje Yürütücüsü, 2009
 • 3. İKMEP projesi, Kısa Dönemli Uzman, 2009
 • 4. DAKA (Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı) DAKA illeri turizm potansiyeli araştırması. Uzman, 2010
Research Areas
 • MANAGEMENT AND ORGANIZATION
 • HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
 • ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR