Endüstri Mühendisliği Akreditasyonu

Program Misyonu

UKÜ Endüstri Mühendisliği Lisans Programı’nın özgörevi, yaşam boyu öğrenmeyi ve sürekli iyileşmeyi ilke edinerek evrensel ölçütlere uygun eğitim sistemiyle, araştırma ve sorun çözme becerisine sahip, sürekli kendini geliştirebilen ve toplum yararına çalışan mühendisler yetiştirmeyi; çözüm önerileri üretme özellikleriyle toplumun gelişmesine katkı sağlamayı görev edinmiştir. 

Program Çıktıları

PÇ1:  Matematik, fen bilimleri ve Endüstri mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi;
PÇ2:  Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi;
PÇ3:  Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi;
PÇ4:  Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi;
PÇ5:  Karmaşık Endüstri Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi;
PÇ6:  Endüstri Mühendisliği alanında bireysel ve takım içerisinde çalışma becerisi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışma becerisi;
PÇ7:  Eğitim dilinde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım, ve üretim raporları hazırlabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becersi;.
PÇ8:  Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi;
PÇ9:  Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
PÇ10: Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi;
PÇ11: Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın endüstri mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; endüstri mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Eğitim Amaçları
  • Kamu veya özel sektörde kendi meslekleri ile ilgili alanlarda, mühendis veya yönetici olarak görev yapmak,
  • Ulusal veya uluslararası tanınmışlığa sahip üniversitelerde yükseklisans ve doktora çalışmalarını tamamlayarak akademik çalışmalar yapmak ve/veya kamu veya özel sektördeki araştırma merkezlerinde araştırmacı olarak çalışmak,
  • Endüstri ve sanayininin gereksinimleri doğrultusunda üretim yapmak ve/veya danışmanlık hizmetleri vermek üzere kendi iş yerini kurmak ve yönetmek.