HASAN TUNÇ

Prof. Dr. HASAN TUNÇ

Hukuk Fakültesi

Pozisyon Öğretim Elemanı
Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2350
Ofis CL103
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora, 1987)
 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans, 1985)
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans, 1980)
Yayınlar

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Kanuni İdare İlkesi Kapsamında Türk ve KKTC Hukukunda Olağan Dönem Kararnameleri ve Yargısal Denetimi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 35 (164), (Murat OSMA ile birlikte), 2023. - 2023
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nde Egemenliğin Görünümü: Anayasa Hukuku Bağlamında Biir Değerlendirme, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 34 (154), 2021. - 2021
 • “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Usul İncelemesi Yaklaşımından Dönüşü ve Sözleşmenin 18. Maddesinin Geniş Yorumu: Selahattin Demirtaş Kararı Çerçevesinde Değerlendirme”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı. 17, Ocak 2019, (Murat ERDOĞAN ile birlikte) - 2019
 • "Üniter Devlet Yapısı ve Bu Yapının Federal Sistemle Karşılaştırılması", Zafer Gören’e Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara, 2017. - 2017
 • "Demokrasilerde Seçim Sisteminin Parti Sistemi Üzerindeki Etkisi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme", Ombudsman Akademik Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 4, Aralık Temmuz 2016. (Murat ERDOĞAN ile birlikte) - 2016
 • 1982 Anayasası, Üniter Devlet Modeli ve Özyönetim Tartışmaları, Sayı 11, Ocak 2016. - 2016
 • “Türk Anayasa Mahkemesi ve Ülke Seçim Barajı Sorunu”, Devlet Dergisi, Sayı 457, Ocak Şubat 2015. - 2015
 • “Türk Hukukunda Tutuklama Kararlarına Karşı Bireysel Başvuru Hakkı”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XVII, Sayı 1, Ocak 2013. - 2013
 • Nikaragua’nın Demokrasiye Geçişi Ve 1987 Anayasası - 2013
 • Seçim Sistemleri ve Türkiye - 2013
 • Anayasada Milli Güvenlik Ve Milli Güvenliği Temsil Eden Kuruluşlar - 2013
 • Demokrasi Türleri Ve müzakereci Demokrasi Kavramı - 2008
 • Doğu Bloku’nun Yıkılması Sonrasında (Post-Komünist) Devletlerde Anayasa Yapım Yöntemleri - 2007

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), Yenilenmiş 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara-2022 - 2022
 • Türk Anayasa Hukuku, Yenilenmiş 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara-2022 - 2022
 • Anayasa Hukuku Uygulamaları, (M.Erdoğan-G.G.Yaşar ile birlikte Yenilenmiş 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara-2022 - 2022

Diğer yayınlar

 • Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Gazi Kitabevi, 2. Baskı Ankara, 2019 - 2019
 • Türk Anayasa Hukuku, Gazi Kitabevi, 2. Baskı Ankara, 2019 - 2019
 • Suriye'de Anayasal Düzene Geçiş ve Üniter Devlet Yapısı İçinde Kültürel Özerklik Seçeneği - 2019
 • Türk Anayasa Hukuku, (F.Bilir ve B.Yavuz ile birlikte), Genişletilmiş 6.Baskı, Ankara 2015 - 2015
 • Seçim Sistemleri Ve Türkiye’de (Gerrymandering) Seçim Hilesi Uygulamaları, (M.Erdoğan-F.Yurtlu- G.Ölmez-H.A.Çıtak ile birlikte), Adalet Yayınevi, Ankara 2014 - 2014
 • Türkiye’de Anayasa Yenileme Süreci Ve Temel Sorunlar, Berikan Yayınevi, Ankara 2012 - 2012
 • 75. Yılda Türk Anayasa Yargısı (Değerlendirme – Öneriler) - 1999

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Anayasa Yenileme Sürecinde Eğitim Dili ve Azınlık Kavramı, Türkiye Kamu-Sen Anayasa Yenilenme Sürecinde Türkiye ve Tehditler Paneli, Ankara, 26.03.2016. - 2016
 • Hükümetin Siyasi Ve Hukuki Denetiminde Meclis Soruşturması - 2012
 • “Osmanlı İmparatorluğunda Anayasal Gelişmeler Ve Kanun-i Esasi”, Uluslararası Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleri İle Osmanlı Devleti Kongresi’nde sunulmuş ve yayınlanmış tebliğ, 7-9 Nisan 1999 Konya - 1999
 • “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yeni Yapısı”, 7. Türk Devlet Ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik Ve İşbirliği Kurultayı’nda sunulmuş ve yayınlanmış tebliğ, 2-4 Temmuz 1999 Pamukkale/Denizli, ( Uluslararası). - 1999
 • “75. Yılda Türk Anayasa Yargısı (Değerlendirme – Öneriler)”, 75 Yılında Cumhuriyet Ve Hukuk Sempozyumu’nda sunulmuştur, 22-23 Ekim 1998 Diyarbakır. - 1998
Yönetilen Tezler

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Ahmet EKİNCİ, Tek Başlı Karma Hükümet Sistemleri, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Egitim Enstitüsü, - 2020
 • Ahmet EKİNCİ, Tek Başlı Karma Hükümet Sistemleri, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Egitim Enstitüsü, 2020. - 2020
 • Murat ERDOĞAN, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda Temel Hak ve Özgürlüklerin Yorumu, G.Ü.S.B.E., 2019. - 2019
 • İsmail KÖKÜSARI, Anayasa Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi, G.Ü.S.B.E., 2015. - 2015
 • İsmail KÖKÜSARI, Anayasa Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi, G.Ü.S.B.E., 2015 - 2015
 • Nurdan OKUR, Anayasa Hukuku Açısından Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması, G.Ü.S.B.E.,2010. - 2010
 • Nurdan OKUR, Anayasa Hukuku Açısından Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması, G.Ü.S.B.E.,2010. - 2010
 • İnanç İŞTEN, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Terörle Mücadelede İnsan Haklarının Sınırlandırılması - 2010
 • Sait HANÇERKIRAN, 1982 Anayasası’nda ve Türk Ceza Yargılamasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulaması Işığında Suçsuzluk Karinesi - 2010

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • ERMAYASI MUSTAFA, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel basvuruların kabul edilebilirlik bakımından incelenmesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü - 2018
 • ZINE EL ABİDİN ADIL SAKRAN ZINE EL ABİDİN, Birlesik devlet modeli ve Irak uygulaması, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü, - 2017
 • Ehsan Faisal Abdulhameed WARAQA, Karşılaştırmalı Hukuk ve Irak Anayasası’nda Seyehat Özgürlüğü, G.ÜS.B.E., 2014. - 2014
 • Gökçe DEMIRCI YILDIZ 1982 Anayasası'nda medya özgürlügü ve anayasal sınırları, Gazi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Anayasa Hukuku Anabilim Dalı, - 2014
 • Ehsan Faisal Abdulhameed WARAQA, Karşılaştırmalı Hukuk ve Irak Anayasası’nda Seyehat Özgürlüğü, - 2014
 • Murat ERDOĞAN, Seçim Sistemleri ile Siyasi Partiler Arasındaki İlişkiler, G.Ü.S.B.E., 2013. - 2013
 • Hilmi Can TURAN, Türk Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru, G.Ü.S.B.E., 2012. - 2012
 • Hilal YAZICI, Türk Anayasal Sisteminde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun Yapısı ve İşleyişi, G.Ü.S.B.E., 2012 - 2012
 • Derya DOĞRU, Hükümet Sistemleri Açısından 2007 Anayasa Değişikliği ve Bu Değişikliğin Türk Parlamenter Sistemine Etkileri, G.Ü.S.B.E., 2011. - 2011
 • Derya DOĞRU, Hükümet Sistemleri Açısından 2007 Anayasa Değişikliği ve Bu Değişikliğin Türk Parlamenter Sistemine Etkileri, - 2011
 • Sercan Coşkun KULAK, Anayasayı Değiştirme Sorunu ve Yargısal Denetimi, - 2010
 • Elvin Evrim ÖZCAN, İdare Hukuku Açısından Türkiye’de Elektrik Sektörünün Regülasyonu ve Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve Güney Amerika Uygulamaları, - 2009
 • Yasin KARABABA, Türk Hukukunda İdare Ajanının Hukuki Sorumluluğu - 2008
 • Şevki DAVUT, İdari Yargıda İptal Kararı ve İptal Kararının Sonuçları, - 2006
 • Bayram PARLAK, İdari Yargıda İspat ve İspata Yarayan Araçlar, - 2006
 • Rıza Hakan BAŞSORGUN, Rekabet Hukukunun Anayasal Dayanakları ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Yer Alan Cezai Hükümlerin Hukuki Niteliği, - 2006
Ödüller
 • “80. YILIN ALTIN ADAMI” Başkent Grubu – Ankara 16.01.2004 (2004)
 • “YILIN DEVLET ADAMI” Akdeniz Gazeteciler Derneği – Ankara 01.01.2003 (2003)
Çalışma Alanları
 • Anayasa Hukuku
 • İdare Hukuku
 • Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku