Harun Şeşen

Prof. Dr. HARUN ŞEŞEN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Pozisyon Dekan
Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2200
Ofis CU240
Diğer bilgiler

B.M. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları


İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • TMA Defense Management (Doktora, 2010)
 • TMA Human Resource Management (Yüksek Lisans, 2006)
 • TMA Systems Enginnering (Lisans, 1998)
Yayınlar

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Yurt dışında eğitim almak fark yaratıyor mu? Girişimcilik niyeti - 2023
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Kurumsal İtibarın Aracılık Etkisi - 2022
 • Pozitif psikolojik sermaye ile iş becerikliliği arasındaki ilişki: algılanan aşırı nitelikliliğin düzenleyici rolü - 2021
 • İnsan Kaynakları Yönetim Uygulamalarının İş Stresi Üzerindeki Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma - 2020
 • Zorunlu Vatandaşlık Davranışı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması - 2020
 • Kültürel Değer Algıların İzlenim Yönetimi Taktiklerine Etkisi: Alt Ve Orta Kademe Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma - 2014

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal itibar ve kurumsal imaj: Aracılı bir model testi - 2023
 • Üniversite öğrencilerinin girişimcilik niyetleri ve pozitif psikolojik sermaye ilişkisi: Girişimci özyeterliğin aracılık rolü - 2022
 • Örgütteki çalışma süresi fark yaratıyor mu? Algılanan aşırı niteliklilik ve rol ötesi davranışlar arası ilişki - 2022
 • The Effect of the Employee Perceived Training on Job Satisfaction: The Mediating Role of Workplace Stress - 2021
 • Fear of COVID-19 and work-quality of life among nurses: The mediating role of psychological well-being - 2021
 • The Influence of Transformational Leadership on Employees' Innovative Behaviour in the Hospitality Industry: The Mediating Role of Leader Member Exchange - 2021
 • The role of positive psychological capital in the effect of leadership styles on organizational commitment: A study of hospitality services - 2020
 • IdeaChain: a conceptual proposal for blockchain-based STI policy development - 2020
 • Dataset on social capital and knowledge integration in project management - 2020
 • Data on personal and contextual factors of university students on their entrepreneurial intentions in some Turkish universities - 2020
 • On the Relation between Leadership and Positive Psychological Capital in the Hospitality Industry - 2019
 • Expanding the boundaries of compulsory citizenship behavior: Its impact on some organizational outputs - 2017
 • The Impact of Education, Economy, and Culture on Entrepreneurial Motives, Barriers, and Intentions: A Comparative Study of the United States and Turkey - 2014
 • Personality or environment? A comprehensive study on the entrepreneurial intentions of university students - 2013
 • The Effect of Organizational Limitations to the Decision-Making Process in the Context of Crew Resource Management: The Factors Leading Pilots to Make Bad Decisions and an Implementation - 2013

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Kapsayıcı liderlik, ve yenilikçi iş davranışları: Aracı düzenleyici bir model - 2023
 • İş genişletme, iş yeri sıkılganlığı ve nesil farklılığı: Yeni binyıl çocukları X neslinden farklı mı? - 2023
 • Algılanan örgütsel destek ve çalışan tatmini ilişkisi: Psikolojik sözleşme ve karşılıklılık ideolojisinin rolü - 2022
 • Dönüşümcü liderlik, iş performansı, öz yeterlik ve lider desteği: Aracı düzenleyici bir model testi - 2022
 • Pozitif psikolojik sermaye ve öğrencilerin girişimcilik niyeti: Cinsiyet bir fark yaratıyor mu? - 2022
 • Positive organizational scholarship in healthcare: The impact of employee training on performance, turnover, and stress - 2021
 • A Comprehensive Study on University Students’ Perceived Employability: Comparative Effects of Personal and Contextual Factors - 2021
 • On the Relation between Green Entrepreneurship Intention and Behavior - 2021
 • Multiculturalism, positive psychological capital and students’ entrepreneurial intentions - 2021
 • Transforming Turkish Universities to Entrepreneurial Universities for Sustainability: From Strategy to Practice - 2020
 • Perceived overqualification and job crafting: the moderating role of positive psychological capital - 2020
 • Entrepreneurial Behaviors in the Hospitality Industry: Human Resources Management Practices and Leader Member Exchange Role - 2019
 • Multicultural Personality Traits and Employee-Perceived Service Quality in the Hospitality Industry: The Mediating Role of Cross-Cultural Psychological Capital - 2019
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu İşyerlerinde Mobbing Olgusu: Sendikaların Rolü Üzerine Nitel Bir Araştırma - 2018
 • Consequences of Self-Leadership: A Syudy on Primary School Teachers - 2017
 • Leaders’ managerial assumptions and transformational leadership: the moderating role of gender - 2017
 • Faculty-student perceptions about entrepreneurship in six countries - 2017
 • Impact of satisfaction and commitment on teachers’ organizational citizenship - 2012

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • SPSS, AMOS ve PROCESS Makro ile İlişkisel, Aracı/Düzenleyici ve Yapısal Eşitlik Modellemesi - 2021
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yerel Yönetimlerin İdari, Mali Yapısı ve Denetimi - 2018
 • Kıbrıs Türk Ekonomisinin Dünü ve Bugünü - 2017
 • Yönetimde Güncel Konular - 2016
 • Liderlikte Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamada Kullanılabilecek Ölçekler - 2012
 • Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları - 2011
Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • The Impact of Charismatic Leadership on Innovative Behavior: The Moderating Role of Leader Member Exchange - 2023
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Örgütsel Performans - 2022
 • İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının çalışanların işte kalması üzerindeki rolü - 2022
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütsel Performans Üzerindeki Etkisi: İnsan Sermayesi Gelişiminin Aracılık Rolü - 2022
İdari Görevler
 • Dekan V. (2022-2023)