İnşaat Mühendisliği Akreditasyonu

Program Misyonu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün misyonu bölgesel ve ulusal problemlere çözüm üretebilen, rekabetçi, içinde bulundukları toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesinde öncülük edecek projelerde yeralan, çağdaş ve etik değerlere bağlı, küresel gelişmelerden haberdar mühendisler yetiştirmektir.

 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğini görüntülemek için tıklayınız. 

Program Çıktıları

PÇ1:  Matematik, fen bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisini edinmeli.
PÇ2:  İnşaat Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisini edinmeli.
PÇ3:  Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde İnşaat Mühendisliği ile ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlama becerisini edinmeli.
PÇ4:  İnşaat Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisini edinmeli.
PÇ5:  Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisini edinmeli.
PÇ6:  Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisini edinmeli.
PÇ7:  Eğitim dilinde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisini edinmeli.
PÇ8:  Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini edinmeli.
PÇ9:  Etik ilkelerine uygun davranmalı, mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmeli ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi edinmelidir.
PÇ10: Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olmalı.
PÇ11: İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda bilgi sahibi olmalı.

Eğitim Amaçları
  • İnşaat mühendisliği mesleğini yerel, ulusal, uluslararası firmalarda veya kamu kuruluşlarında yapmak veya kendi mühendislik şirketini kurarak geliştirmek,
  • Çalışanı oldukları iş yerlerinde karar verici pozisyona yükselerek şef, müdür, uzman, v.b. pozisyonlarda yer almak,
  • Yurtiçinde veya yurtdışında lisansüstü eğitimi veya mesleki eğitimler ile kendi kendine öğrenmeyi geliştirmek.