Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik

Süre 4 Yıl
Başvur
CIU-biyomedikal-muhendisligi-programi-3 CIU-biyomedikal-muhendisligi-programi-2 insaat-muhendisligi-doktora

Program Hakkında

Biyomühendislik, son 35 yıl içinde, moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, hücre metabolizması ile temel mühendislik ve malzeme bilimlerindeki hızlı ilerlemeler sonucu gelişen, biyolojik teknikler ile mühendislik ilkelerinin canlı sistemlere ve bunlarda karşılaşılan sorunlara uygulandığı yeni bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır. Yaşamın kodunun çözülmesinden sentetik hücreye uzanan biyolojik devrimde en büyük pay biyomühendislerindir. Programdan mezun olanlara biyomühendis unvanı verilir.

Biyomühendislik lisans programı biyolojik sistem ve süreçlerden yararlanarak yeni teknolojilerin geliştirilmesini amaçlar. Bunun için öğrenciler mühendisliğin temel ilkelerini kavrayarak biyolojik mekanizmaları ve olayları mühendislik perspektifinden incelemeyi öğrenir. Alınan eğitimin gerçek hayattaki uygulamaları zorunlu yaz stajları ile sağlanır. Ayrıca, dördüncü sınıfta her bir öğrenciye verilen mezuniyet projesi ile öğrencilerimiz hem dört yıl boyunca aldıkları bilgileri pekiştirir hem de güncel problemlere çözüm üretebilecekleri çalışmalar gerçekleştirir.

Eğitim Olanakları

Biyomühendislik lisans programı biyolojik sistem ve süreçlerden yararlanarak yeni teknolojilerin geliştirilmesini amaçlar. Dört yıllık eğitim süresince, fizik, kimya, biyoloji, matematik, malzeme bilimi gibi temel bilim dersleri; termodinamik, ısı ve kütle transferi, akışkanlar mekaniği gibi temel mühendislik dersleri ve genetik, moleküler biyoloji, metabolizma, hücre fizyolojisi ve biyokimyası, biyoproses mühendisliği, nörobiyoloji, immunoloji gibi dersler verilerek temel ve uygulamalı bilimler arasında bir köprü oluşturulmuştur. Dört yıllık eğitim müfredatını oluşturan derslerin birçoğunun soru çözme saatleri veya laboratuvar uygulamaları vardır. Öğrencilerimizin eğitimlerinin ikinci ve üçüncü sınıfın sonunda yaz dönemlerinde staj yapmaları zorunlu olup öğrencilerimiz teoride öğrendikleri temel bilgileri yaz stajı sırasında uygulama fırsatı bulabilmektedir.

biyomedikal mühendisliği lisans

Kariyer Alanları

Biyomühendislik lisans programını tamamlayacak kişilerin yapacakları veya yapabilecekleri işler arasında, genetik analizler, biyolojik, sitolojik toksisite testleri, biyolojik üretim süreçleri, reaktörler ve uygun ayırma/saflaştırma ekipmanı seçimi ve tasarımı, biyolojik malzeme testleri, geliştirilmesi ve üretimi, tanı kitleri üretimi sayılabilir.

Biyomühendislik Lisans Programlarını tamamlayacak kişilerin, ilaç sektöründen çevre sektörüne kadar çok geniş bir endüstriyel yelpazede hastane ve kliniklerde, Hıfsı Sıhha ve TSE gibi yasal yükümlülükleri olan kuruluşlarda, genetik tanı ve tedavi merkezlerinde, aşı üretim tesislerinde ve hatta askeri kuruluşlarda görev alabilmeleri mümkün olacaktır. Biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, enerji kaynakları (hidrojen, etanol, biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar), enzimler ve çeşitli biyolojik polimerler gibi biyokimyasal maddeler, biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilmesi için bu gibi biyolojik üretim yapan işletmelerin AR-GE departmanlarında planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunur. Ülkeler bazında, “BİYO-EKONOMİ” den bahsedebilecek duruma geldiğimiz bugün, biyomühendislerin önemi giderek artmaktadır.

İletişim

Mühendislik Fakültesi
Bilim ve Teknoloji Merkezi, ST 226
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2401
Fakülte E-posta: secretary-fe@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Nahit RIZANER
Bölüm Başkanı E-posta: nrizaner@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
BİYOMÜHENDİSLİĞE GİRİŞ

Ders Kodu

BIOE100

Kredi

0

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

3
Dersin amacı, öğrencileri biyomühendislik çalışma alanları, mikrobiyal metabolizmanın rolü, biyoproseslerde, enzim ve biyoreaktörler ve biyomühendisliğin sosyoekonomik önemi hakkında bilgilendirmektir. Derste, Biyomühendislik ve dalları hakkında bilgi verilmektedir. Biyomühendislik mesleğini içine alan mühendislik uygulama alanları ve konuları ile ilgili olarak bir bakış açısı kazandırılmaktadır. Biyomühendislik alanında mühendislik uygulamaları gösterilmektedir. Biyokimya ve biyoproses mühendisliğinin temelleri, biyomühendislik ve biyokimyanın sosyal çevre üzerindeki etkileri, biyomühendislik eğitiminin öğeleri öğretilmektedir. tanımlar ve biyokimya, biyoproses ve metabolik mühendisliği kavramları üzerine vurgu yapılarak biyomühendisliğin bilimsel temelleri tanımlanmaktadır. fakülte içerisinde yürütülen araştırma projeleri hakkında bilgi verilmektedir. Biyoteknoloji Araştırma Merkezi laboratuvarı ve laboratuvar cihazlar, cihazların çalışma prensipleri hakkında bilgi verilmektedir.
GENEL KİMYA

Ders Kodu

CHEM110

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Mühendislik ve eczacılık fakültesi öğrencileri için verilen bu derste öğrenciler kimyanın temel kurallarını, maddeleri ve yapılarını öğreneceklerdir. Bu ders madde türleri, ölçüm birimleri, maddelerin özellikleri; atom ve atom kuramı, atomun bileşenleri , periyodik tabloya giriş, moleküller ve iyonlar, iyonik bileşiklerin formülleri, iyonik bileşiklerin isimlendirilmesi; atom kütlesi, mol kavramı, kimyasal formüllerde kütle ilişkileri; gazlar ölçümleri, ideal gaz yasası, gaz hukuk hesaplamaları, gazlarda stokiometri, gaz karışımları: kısmi basınçları ve Atom spektrumları, hidrojen atomu, kuantum sayıları, atomik yörüngeler; şekil ve boyutları; atomların elektron yapılandırılması; orbital diagramları; moleküllerde polarite; ısı akış, ısı akışı ölçümleri, Kalorimetre, entalpi, termo-kimyasal denklemler, oluşum entalpileri, termodinamiğin birinci yasası, sıvılar ve katılar konularını kapsamaktadır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

CMPE101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bilgisayara Giriş dersi genel olarak bir bilgisayar sisteminin nasıl çalıştığını ele alır. Bu bağlamda dersi iki kısımda incelemek mümkündür: Kısa bir bilgisayar tarihçesi de içeren dersin ilk bölümü, bilgisayar sistemi bileşenlerinin tarihini, temel kavramlarını ve terminolojisini, temel donanım ve yazılım bileşenlerinin terminolojisini ve entegrasyonunu sunar. Öğrenciler bilgisayar biliminde kullanılan kısaltma ve terminolojilerin yanı sıra, ilk bölümlerde donanım kısmı hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. İşlemcinin nasıl işlediği, işlemci, hafıza ve ikincil sistemlerin nasıl bağlandığı ile bilgisayar donanım kurulumu da dersin içeriğindedir. Laboratuvar derslerinde ise temel bilgisayar kullanımı ile ofis programları (MS Word, Excel) ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise, problem çözme yaklaşımları, bileşenleri ve bilgisayar programları, akış şeması yapımı ve modüler programlama konularında temelleri tartışılmıştır. C programlama dilinin temelleri de sunulmaktadır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
ANALİZE GİRİŞ-I

Ders Kodu

MATH101

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin temel amacı fonksiyonlar, fonksiyonlarda türev ve integral kavramlarının geometriye, fiziğe ve mühendisliğe uygulamalarını öğretmektir. Derste fonksiyonun tanımı, çeşitleri , fonksiyonun grafikleri, fonksiyonların limiti, tanımlı limitlerin bulunmasında kullanılan temel limit kuralları, temel fonksiyonların limitleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), tanımsız limit sonuçlarında sonucun bulunmasında kullanılacak yöntemler (L’Hopitals, vs.), fonksiyonlarda süreklilik, (süreksiz ve sürekli fonksiyonlar), fonksiyonların türevleri, türevin tanımı, temel fonksiyonların türevleri, iki fonksiyonun çarpımı ve bölümün türevleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), türevin uygulamaları, fonksiyonların integrali (belirsiz ve belirli integral), integralin tanımı, temel fonksiyonların integralleri, değişken değiştirme metodu, kısmi integrasyon, rasyonel fonksiyonların integrali, integralin uygulamaları (tanımlı integral kullanarak alanların hesaplanması) verilecektir.
LİNEER CEBİR

Ders Kodu

MATH121

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı, öğrencilere doğrusal cebir problemlerini tanımlama, mühendislik alanındaki problemlere uygulama ve ortaya çıkan problemleri çözebilme becerisi kazandırmaktır. Bunun yanında determinant kavramını, determinant yardımıyla lineer denklem sistemlerini çözebilme (Cramer kuralını), matrislerde minör kofaktör açılımı, ek matris, herhangi bir satıra göre determinant, linear denklem sistemlerinin farklı metodlarla çözümleri: Ters matris yöntemi, yok etme metodu, Gaussian eleme metodu, matrisler üzerinde basit işlemler: Matris çeşitleri: birim matris, kare matris, matrislerde eşitlik, matrislerde toplama, noktasal çarpım, çarpma, matrisin tersini bulabilme, devriğini bulabilme. Vektör kavramı, vektörlerde işlemler: Toplama, çıkarma, noktasal çarpım, vektörel çarpım, bir vektörün scalar katı, vektörlerin mühendislikteki kullanım alanları, alt vektör uzayı ve baz, boyut kavramları ders içeriğinde bulunan konulardır.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
İkinci Dönem
MÜHENDİSLİK İÇİN BİYOLOJİ

Ders Kodu

BIOE112

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Dersin amacı, öğrencileri, biyolojinin temel kavramları hakkında bilgilendirmek ve yaşamın temel kuralları ile bağdaştırmalarını sağlamaktır. Derste, yaşamın atom yapı taşları ve biyolojik moleküller, hücre yapısı ve fonksiyonu, hücre teorisi, hücre içi membran sistemi, prokaryotik ve ökaryotik hücre farklılıkları, hücre metabolizması, enzimatik reaksiyonlar, metabolik yol izleri, geri bildirim, inhibisyon mekanizması, biyolojik membran yapısı ve özellikleri, ozmoz ve difüzyonun temelleri, maddelerin membranlardan pasif transport ve aktif transport mekanizmaları ile geçişi, fotosentez, fermantasyon ve solunum, hücre bölünmesi, Mendel genetiği, genetiğin moleküler temelleri, gen yazılımının kontrolü, rekombinant DNA teknolojisi, endosimiyoz teorisi ve evrimin kanıtları, yaşamın kökeni ve tarihi anlatılmaktadır.
ORGANİK KİMYA

Ders Kodu

CHEM104

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders mühendislik fakültesi ve eczacılık fakültesi öğrencileri için tasarlanmıştır. Bu dersi alan öğrencilerden beklenen, organik bileşiklerin isimlendirilmesini yapabilmesi, temel yapı ve reaktivite ilişkileri tahmin edilebilmesi, temel organik bileşiklerini sınıflandırabilmesi ve organik bileşiklerin basit sentez tasarımını yapabilmesi, reaksiyon mekanizmalarını yazabilmesi ve bazı organik reaksiyon mekanizmalarını açıklayabilmesidir. Buna ek olarak stereokimyanın ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Bu derste amaçlanan, temel reaksiyon tiplerini tanımak , alkanlar, alkenler, alkinler, benzen ve aromatik hidrokarbonlar, alkil halojenürler, alkoller, eterler, epoksitler, tioller, karbonil grupları, aldehidler, ketonlar, gibi organik bileşiklerin fonksiyonel grupların, reaksiyon mekanizmaları tanıtmaktır. Ayrıca ketonlar, karboksilik asitler ve bunların türevleri, aminler hakkında bilgi sahibi olmaktır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
ANALİZE GİRİŞ-II

Ders Kodu

MATH102

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders geometri, fizik ve mühendislik alanlarındaki uygulamalarda gerekli olan türev ve integral metodlarını vermektedir. Konu başlıkları şu şekilde sıralanmıştır: Dizi ve seriler, dizilerin özellikleri, dizide yakınsama, pozitif ve pozitif olmayan serilerde yakınsama ile ilgili testler, mutlak yakınsaklık, şartlı yakınsaklık. Kuvvet serileri, Taylor ve Maclourin serileri, yakınsaklık aralıkları. Parametrik denklemler ve kutupsal koordinatlar, kutupsal denklemlerin grafikleri, kutupsal koordinatlarda alan, eğri uzunluğu, eğri üzerinde hız ve kutupsal ve parametrik denklemlerin türevi. Vektörler ve vektör değerli fonksiyonlar, iki vektörün noktasal ve vektörel çarpımı, düzlemler, çok değişkenli fonksiyonlar, tanımlı olduğu alanlar, limit ve parçalı türev ve alan üzerinde tanımlı integralin bulunması.
GENEL FİZİK-I

Ders Kodu

PHYS101

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere basit hesap tabanlı fizik bilgilerini aktarmak ve daha kapsamlı mühendislik fiziğini algılamaları için yardımcı olmak, genel fizik ilkelerinin bir kısmını kazandırmak ve problem çözme yetisi kazandırabilmektir. Ağırlıklı olarak mekaniğin temel konuları işlenmektedir. Temel fizik konuları olarak, birimler ve boyutlar, bir boyutta düzgün ivmeli hareket, serbest düşme, vektör matematiği. İki boyutlu hareket, Newton’un hareket kanunları, Newton kanunlarının uygulanması. Serbest cisim diyagramları, dairesel hareket, iş ve enerji, enerjinin korunumu, momentum, impuls ve çarpışmalar, dönme hareketi, tork ve statik denge kapsamlı olarak işlenilmektedir. Ders kapsamında kavramsal konuların somut anlaşılabilmesi için 6 tane deney yapılmaktadır ve bu deneyler ders konularını kapsamaktadır.
BİYOİSTATİSTİK

Ders Kodu

STAT110

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin ana konuları temel istatistiksel tanımlar, kitle ve örneklem tanımları, veri tipleri, tanımlayıcı istatistikler, verilerin sınıflandırılmasıdır. Daha sonra, merkezi eğilim ölçüleri, örengin, ortalama, ortancanın hesaplanması ve tepe değerinin bulunması ve merkezi dağılım ölçüleri, Ranj, stnadart hata ve varyansın hesaplanması. Bunlara ek olarak öğrenciler bu bilgileri kullanarak frekans tabloları, verilerin grafikler aracılığıyla görselleştirilmesi, olasılık dağılımları, Normal dağılım, Binom dağılımı ve Poisson dağılımı gibi bazı bilinen kesikli ve sürekli olasılık dağılımları ile çalışabilecekler. Son olarak normallik kontrolü için istatistiksel testler, örneklemenin ana fikri, örnekleme dağılımları ve örneklem ortalamasının dağılımları, Güven aralıkları bu derste ele alınan konular arasında yer almaktadır.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
Üçüncü Dönem
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

Ders Kodu

BIOE207

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Dersin ana amaçları moleküler biyoloji ve genetiğin ana konseptlerinin tanıtılmasının yanında araştırma teknikleri için uygulama bazlı deneyim kazandırmaktır. Bu ders, hücre biyolojisi, hücrelerin evrensel olan özellikleri, laboratuvar prensipleri ve laboratuvarda uyulması gerekli güvenlik kuralları, hücrelerin iç organizasyonlarının nasıl olduğu, hücresel fonksiyonda büyük öneme sahip taşıma mekanizmalarının çalışma şekillerinin güncel örnekler üzerinde değerlendirilmesi, atomdan moleküler yapılara kadar canlı organizmaların kimyasal organizasyonu, moleküler yapı için elzem olan basit hücresel reaksiyonlar, canlı organizmalardaki iyonik kompozisyonun önemi ve işlevi ve DNA replikasyonu, tamiri, transkripsiyonu, protein sentezi ve gen regülasyonununun moleküler mekanizmasını vurgulayacaktır. Ders süresince moleküler biyoloji ve genetikle ilgili güncel metotlar ve bilimsel metodoloji ele alınacaktır.
BİYOKİMYA

Ders Kodu

CHEM215

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Dersin amacı Biyomühendislik öğrencilerine proteinlerin, karbonhidratların, yağlar ve nükleik asitlerin yapıları, görevleri ve birbirleri arasındaki etkileşimi ve bu moleküllerin canlılarda biyokemikal işlevlerde nasıl rol aldığı hakkında temel bir kavram geliştirmektir. Konular ayrıca fonksiyonel grupları, suyun biyolojik rolünü, asit-baz kimyası ve tamponları, enzimleri ve enzim kinetiğini, biyoenerjetikleri, biyolojik katalizörleri, biyolojik membranları ve hücresel taşımayı içermektedir. Buna ek olarak kurs içeriği biyolojik olarak önemli moleküllerin metabolizma ve madde-fonksiyon ilişkileri temelli canlılardaki kimyasal aktiviteler hakkında geniş bir bilgi sağlamaktadır. Dersin içeriği ayrıca karbonhidratların, yağların, amino asitlerin, azotlu bazların anabolik ve katabolik metabolizma yolları hakkında bilgiler ile biyolojik sistemdeki transferleri de kapsamaktadır.
DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Ders Kodu

MATH203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu derste, adi differansiyel denklemler ile onların uygulamaları işlenecektir. Böylece dersin içeriğinde adi diferansiyel denklemlerin modellemedeki önemi ve fiziksel ve mühendisliksel problemlere uygulamaları görülecektir. Adi diferansiyel denklemlerin analitik çözüm metodları tek tek işlenecektir. Bu dersin başlıca temel konuları şöyle sıralanabilir: Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemler olan Bernoulli, homojen ve ayrık denklemlerin çözümleri, çözümde bağımsızlık ve yüksek merteden adi diferansiyel denklemlerin çözümleri. Bunun yanında, ikinci merteden denklemlerin çözümünde kullanılan belirsiz katsayılar, varyasyonel metodlar ile Cauchy-Euler denklemleri işlenecektir. Son olarak Laplace dönüşüm tanımı verilip en önemili özellikleri ortaya konduktan sonra bu metodla birçok differansiyel denklemin çözümü elde edilecektir. Laplace transfromun mühendislikteki önemini gösteren bazı problemler çözülecektir.
MİKROBİYOLOJİ

Ders Kodu

MICB120

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Dersin amacı, moleküler seviyede mikroorganizma yapıları ve bu yapıların fonksiyonları, mikroorganizmaların insanlarla ve kendi çevrelerinde etkileşimleri ve önemi hakkında öğrencilere bilgi aktarmaktır. Derste, yapısal, fonksiyonel ve mikroorganizma çeşitliliği ile ilgili temel bilgiler verilecektir. Mikroorganizma fizyolojisi, mikroorganizma ekolojisi, mikroorganizma genetiği ve mikroorganizma patolojisinin temelleri anlatılacaktır. Üç temel yaşam formu arasındaki yapısal benzerlik ve farklılıklar anlatılacaktır. Mikrobiyal beslenme, mikrobiyal büyüme, mikroorganizma büyümesini etkileyen faktörler ve büyüme kinetiği, biyofilm oluşumu, mikroorganizmaların çevredeki yayılışı, kontrolü ve büyüme kontrol kinetiği anlatılacaktır. Laboratuvar ortamında, steril teknikler, mikroskopi ve örnek hazırlama, zenginleştirme ve izolasyon, örnek saklama ve mikroorganizma kültüvasyonu gibi pratik uygulamalar ve mikrobiyoloji alanındaki gelişmeler öğretilecektir
GENEL FİZİK-II

Ders Kodu

PHYS102

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere basit hesap tabanlı fizik bilgilerini aktarmak ve daha kapsamlı mühendislik fiziğini algılamaları için yardımcı olmak, genel fizik ilkelerinin GENEL FIZIK-I'de anlatılmayan kısmını kazandırmak ve problem çözme yetisi kazandırabilmektir. Temel fizikte ağırlıklı olarak elektrisite ve magnetizma konularını kapsayacak biçimde bilgi verilmektedir. Elektrik yükünün özellikleri, Coulomb Yasası, elektrik alanlar, sürekli yük dağılımlarının oluşturduğu elektrik alan, Gauss Yasası ve Elektrik Akısı, Gauss yasasının düzgün yüklü yalıtkanlara uygulanması, elektrik potansiyelden elektrik alanın bulunması, nokta yük ve yük grubunun oluşturduğu elektrik potansiyel ve potansiyel enerji , sürekli yük dağılımlarının oluşturduğu elektrik potansiyel, Elektrik akımı, Direnç ve Ohm Yasası, Elektromotor Kuvvet, Seri ve Paralel bağlı dirençler, Kirchoff Kuralları. Ders kapsamında kavramsal konuların somut anlaşılabilmesi için 6 tane deney yapılmaktadır ve bu deneyler ders konularını kapsamaktadır.
Dördüncü Dönem
ANATOMİ-FİZYOLOJİ-I

Ders Kodu

ANAT110

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

0

AKTS

7
Anatomi ve Fizyoloji I dersine giriş olarak öğrenciler anatomi ve fizyoloji arasındaki farkı; insan vücudunun işlevsel organizasyonunu; her iki bilimde kullanılan terminolojiyi ve fizyolojide önemli yer tutan homeostaz konusunu öğreneceklerdir. Giriş konularına ek olarak organizmanın hücresel ve kimyasal organizasyonu islenecektir. Farklı dokuların; epitel, bağ, kemik ve kas dokularının histolojisi incelenip, dokuların incelenmesinde kullanılan histoloji ve mikroskobik yöntemleri okutulacaktır. Bu giriş niteliğindeki konuları organ sistemlerinin incelenmesi takip edecektir. Bu derste iskelet-kas sistemi; sinir sistemi ve kardiyovaskuler sistemler anatomi ve fizyolojik yönden incelenecektir. Ders kan fizyolojisi; pıhtılaşma bozuklukları; ve anemi konuları hakkında da bilgi verecektir. İncelenen tüm sistemlerdeki organlara ilişkin patolojik durumlar da tartışılacaktır.
YAPI MELZEMELER

Ders Kodu

CVLE224

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Ders kapsamında öğrencilere malzemelerin atomik yapılarının sınıflandırılması, kristal yapıları ve hataları, malzemelerin mekanik ve fiziksel özellikleri, katı hal difüzyonu, faz diyagramları ve katılaşma, demir çelik/demir dışı alaşımlar ve ısıl işlem, malzemelerin elektron bant yapılarına bağlı olarak elektrik, optik, ısıl ve manyetik özellikleri, metalik korozyon ve korozyondan korunma gibi konular aktarılır.
DEVRE TEORİSİ I

Ders Kodu

EELE202

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Devre Teorisinin temel kavramları: Akım, gerilim, güç ve enerji. Devre elemanlarının tanımı: Gerilim akım kaynakları; dirençler ve ohm yasası. Direnç üzerindeki güç hesaplamaları, devre modelinin kurulması. Kirchoff akım ve gerilim yasaları. Seri ve paralel bağlı dirençler; gerilim ve akım bölücü devreler. Ampermetre, voltmetre ve ohm metre devreleri. Wheatstone köprüsü, üçgen-yıldız dönüşümü. Göz akımları ve düğüm gerilimleri yöntemleri, kaynak dönüştürme. Doğrusallık ve toplamsallık ilkeleri. Thevenin ve Norton teoremleri; Maksimum güç aktarımı. Graf teorisi. Endüktör ve kapasitör. Anahtarlama işlevleri: Basamak işlevi, Yokuş işlevi ve Dürtü işlevi. RL devrelerinin zaman bölgesi analizi. RC devrelerinin zaman bölgesi analizi . RLC devrelerinin zaman bölgesi analizi. Sinüzoidal sürekli durum analizi. Elektrik devrelerinin frekans bölgesinde analizi. Alternatif akım devreleri için güç hesabı.
MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ

Ders Kodu

INDE232

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin öğrencilerin imalat ekipmanları ve endüstriyel projeler, ekonomik analiz, mühendislik tasarımı karar verme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için hazırlanmış bir giriş dersidir. Bu dersin hedefi mühendislik öğrencilerine finansal analiz ve sermaye yatırımı alanlarında bilgi ve yetenek kazandırmaktır. Ders, önerilen teknik projeler ile ilgili maliyetlerin ve faydaların sistematik değerlendirmesini vurgular. Öğrenci "paranın zaman değeri" ve indirgenmiş nakit akışı yöntemleri kavramlarını inceleyerek alan için gerekli bilgileri edinir. Mühendislik ortamında sermaye olarak para ile ilgili kararların nasıl alındığını öğrenerek bu kararları almaya hazır olabilecek bilgiye sahip olur. Öğrencilere verilen çalışmalar ve ev ödevleri, derste kazandıkları bilgiyi, doğru şekilde ve etkili olarak kullanarak uygulama yapmalarına ve bilgiyi pekiştirmelerine olanak sağlamaktadır.
İMMÜNOLOJİ

Ders Kodu

PHAR208

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
İmmünolojiye giriş, antijen ve antikor bağlantısı ve seçimi, hücresel ve moleküler bağışıklık, hipersensitivite reaksiyonları başlıca konular arasındadır. Aşılar, aşı üretimi, aşıların önem ve çalışma mekanizmaları yanında, doku ve organ nakli, metodları ve çıkabilecek komplikasyonlar da işlenen konular arasındadır. Antikor üretimi ve mühendisliği, bağışıklık sistemindeki hücrelerin yapısı, fonksiyon ve ayrışımı, moleküler temeli, immünolojik teknikler işlenmektedir. Antikorların, T-hücresi reseptörü, B-hücresi reseptörü ve MHC yapısı, üretimi ve bunların fonksiyonları da konular arasında bulunmaktadır. V(D)J rekombinasyonu, mekanizması ve kullanılan enzimler de somatic hipermütasyon konuları ile birlikte tartışılmaktadır. Pozitif ve negatif seleksiyon, bağışıklık sisteminde oluşabilecek sorunlardan kaynaklanabilen otoimmün hastalıklar ve mikroplara karşı savaşın detayları da başlıca konular arasındadır.
Beşinci Dönem
YAZ STAJI

Ders Kodu

BIOE300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

3
Yaz stajı öğrencilere 20 iş günü için bir endüstride, kamu kuruluşunda, laboratuvarda vb. okulda öğrendiği bilgileri gerçek uygulamalar içerisinde öğretmeyi hedeflemektedir. Staj süresi boyunca öğrencilerin mezuniyet sonrası işlerinde daha iyi performans göstermesine yardımcı olacak yetenekleri kazanması ya da var olan yeteneklerini artırması beklenmektedir. Buna ek olarak, öğrencilerin yaz stajı yaptıkları firmalarda, mezun olduktan sonra tam zamanlı istihdam konusunda büyük bir şans yakalayabilmektedirler. Staj sonunda her öğrenci bir teknik rapor hazırlamak ve bölüme sunmak zorundadır. Öğrenciler yaz stajlarını; hastanelerde, biyolojik prosesler kullanarak üretim yapan endüstriyel tesislerde, mühendislik tasarım şirketlerinde, biyokimya, genetik, mikrobiyoloji laboratuvarlarında vs. yapabilmektedirler.
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ VE CİHAZLARI

Ders Kodu

BIOE303

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Dersin amacı moleküler biyoloji ve biyoteknoloji, hücre mühendisliği, doku mühendisliği alanlarında ve ayrıca ilaçlarda kullanılan biyomaddelerin biyomedikal ölçüm sistemleri hakkında temel bir kavram geliştirmektir. Uygulamalar, diyagnoz ve tedavi, biyomedikal enstrümentasyon yönetimi, güvenlik konuları, biyomedikal teknoloji ve biyomedikal mühendislik ve bunların güncel drumu ile geleceği bu kursun içerikleri arasında yer almaktadır. Bu ders fizyolojikal sinyalleri, biyomedikal sensörleri, analog sinyal amplifikasyonu ve filtrelemesini, dijital edinme, dijital filtreleme ve işleme, ve bazı ortak enstrümentasyon platformları hakkında geniş bir bakış açısını içeririr. Ayrıca ders, biyolojik sinyallerin dijital işlenmesi, kalbin fizyolojisi ve elektrocordiogram (ECG), kan basıncı ölçümleri, beyin fizyolojisi ve elektroansefalo (EEG), elektromiyografi, biyolojik sıvıların elektromekaniği hakkında bilgiler ihtiva etmektedir.
BİYOİNFORMATİK

Ders Kodu

BIOE305

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders öğrencilere biyoinformatik konseptlerini, prensiplerini ve tekniklerini tanıtacaktır. Genom ve protein bilgi arşivlerine nasıl erişileceğini, bu arşivlerle birlikte çalışmak için geliştirilmiş araçları ve bu bilgi ve araçların hangi sorulara cevap verebileceği ele alınacaktır. Ders süresince insan genom projesi ve tarihsel gelişimi, biyoinformatiğin tıptaki önemi ve rolü, yaşamın spatial ve temporal özellikleri, merkezi ve periferal dogmalar, bilgi arşivi özellikleri ve çeşitleri, World wide web, elektronik yayınlar, bilgisayar ve bilgisayar bilimi, bilgisayar programlama, biyolojik sınıflandırma ve nomenklatür, filogenetik ilişki araştırılmasında kullanılan teknikler ve araçlar, protein yapısı, protein yapı tahmini ve belirlenmesi yöntemleri, kliniksel implikasyonlar ve 3D protein yapı görüntüleme araçları ele alınacaktır.
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

Ders Kodu

CVLE331

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere matematik ve fizik biliminin temel prensiplerini kullanarak akışkanlar mekaniği ve akışkanların detayları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, ve inşaat mühendisliği alanında etkin akışkanlar mekaniği kuramlarını uygulama yetisi kazandırabilmektir. Öğrencilere ilk ünitede ; akışkan tanımı, akışkanların temel özellikleri, vizkozite, yüzey gerilmeleri öğretilip ilgili örnekler çözülür. İkinci ünitede hidrostaik basınç ve bu basıncın yarattığı hidrostatik kuvvetlerin çözümlemeleri işlenir. Üçüncü ve dördüncü ünitede temel haraket yasalarının akışkanların üzerinde uygulanması ile birlikte kütle korunumu, momentum korunumu ve enerji korunumu kanunları işlenir. Beşinci ünitede ise boyut analizi, boyutsuz sayılar ve modelleme konuları işlenir. Bu dersi alan mühendislik öğrencilerinin daha sonra alanlarında alacakları uygulama dersleri için bu dersin bir temel niteliğinde olması beklenir.
FAKÜLTE SEÇMELİSİ

Ders Kodu

EFEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
FACULTY ELECTIVE
TERMODİNAMİK

Ders Kodu

ENRE301

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu ders termodinamik ana konseptleri ve temel tarifleri ile başlar ve güç, ısı ve enerji kavramlarına dayalı birçok örnek soru çözümleri ile devam eder. Termodinamik esaslı saf malzeme özellikleri, durumu tarif eden denklemler, ısı ve iş ilişkisi, sıfırıncı termodinamik kanunu, birinci termodinamik kanunu, ideal ve gerçek gazlar, entalpi ve iç enerji, ikinci termodinamik kanunu ve entropy kavramları ders içinde işlenir, Termodinamik malzeme özelliklerinin uygulaması, Carnot çevrimi, buhar güç çevrimleri, gaz güç çevrimleri, Otto ve diesel çevrimleri, incelemeleri ile devam eder ve soğut sistem çevrimlerinin incelenmesi ile sona erer. Malzemelerin termodinamik özelliklerinin kullanılması esasında tasarım yapmak ve parametrelerin değişmesinin performansa etkilerini incelemek işlenen konular arasındadır. Bu ders, pratik uygulama, laboratuvar çalışması ve termodinamik özelliklere dayalı proje çalışmaları da içerir.
Altıncı Dönem
AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA İŞLEMLERİ

Ders Kodu

BIOE306

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Dersin amacı biyoteknolojideki ayırım teknikleri hakkında temel bir kavram geliştirmektir. Bu ders sayesinde öğrenciler, daha sonraki öğrenimleri için belirli yetiler kazanacaklardır. Problemler dizayn, çalışma koşullarını tahmin işlem optimizasyonu üzerine olacaktır. Saflaştırma işlemleri hakkında basit düzeyde bilgi içermektedir. Ders içeriği, ekstraksiyon yöntemleri, kromatografi ve kromatografik ayırma teknikleri, damıtmayla ayırmalar, iyon değiştirmeyle ayırmalar, çöktürmeyle ayırma yöntemleri gibi çeşitli biyokimyasal işlemler hakkında bilgi içermesinin yanı sıra ileri düzey konsept dizaynları hakkında temel bilgi içermektedir. Tüm bunların yanı sıra gelişmiş filtrasyon ve membrane ayırma teknikleri hakkında da bilgiler içermektedir. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, biyo ürünlerin ayrıştırılması ve saflaştırılması hakkında çeşitli metodlar öğrenmiş olacaktır.
BİYOPROSES MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

BIOE308

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Dersin amacı, öğrencilere biyolojik reaksiyon mühendisliği alanı ve uygulamalarının temellerinin öğretilmesidir. Derste, biyoteknolojik proseslerin temel özellikleri, çeşitli sektörlerdeki uygulamaları, biyoteknolojik ve kimyasal proseslerin karşılaştırılması öğretilmektedir. Biyolojik dönüşüm ve biyolojik proses kinetiği anlatılmaktadır. İşletme tarzları; kesikli, yarı kesikli, sürekli ve yarı sürekli prosesleri içermektedir. Biyolojik katalizör olarak bitki ve hayvan hücrelerinin, tutuklanmış enzim ve hücrelerin kullanımı verilmektedir. Biyolojik proseslerde taşınım kavramı, kütle transferine etki eden işletim değişkenleri, biyolojik reaktörlerin havalandırılması ve karıştırılması. Kütle transferine etki eden tasarım parametreleri, biyolojik reaktörlerde ısı transferi, biyolojik reaktörlerin sterilizasyonu anlatılmaktadır. Aerobik ve anaerobik biyolojik prosesleri hakkında teorik bilgi verilip laboratuvar uygulamaları gösterilmektedir.
SERBEST SEÇMELİ

Ders Kodu

EFEX11

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
SERBEST SEÇMELİ
FAKÜLTE SEÇMELİSİ

Ders Kodu

EFEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
FACULTY ELECTIVE
ISI VE KÜTLE TRANSFERİ

Ders Kodu

ENRE302

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Isı transferine giriş, enerji korunumu ilkesi, genel ısı yayılım denklemleri. Sınır ve başlangıç koşulları, bir boyutlu kararlı ısı iletimi, ısıl direnç, radyal sistemler. İçinde ısı üretiminin olduğu sistemlerde iletim, kanatlı yüzeyler, iki boyutlu kararlı ısı iletiminin analitik ve sayısal çözülmesi, doğal konveksiyon, cebri konveksiyon, zamana bağlı ısı iletimi, taşınma giriş, sınır tabaka benzeşimleri, dış akış, silindir, küre ve boru demeti üzerinde çapraz akıs, iç akış.
Yedinci Dönem
YAZ STAJI II

Ders Kodu

BIOE400

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

3
Yaz stajı öğrencilere 20 iş günü için bir endüstride, kamu kuruluşunda, laboratuvarda, vb. okulda öğrendiği bilgileri gerçek uygulamalar içerisinde uygulama fırsatı sunmayı hedeflemektedir. Staj süresi boyunca öğrencilerin mezuniyet sonrası işlerinde daha iyi performans göstermesine yardımcı olacak yetenekleri kazanması ya da var olan yeteneklerini artırması beklenmektedir. Buna ek olarak, öğrencilerin yaz stajı yaptıkları firmalarda, mezun olduktan sonra tam zamanlı istihdam konusunda büyük bir şans yakalayabilmektedirler. Staj sonunda her öğrenci bir teknik rapor hazırlamak ve bölüme sunmak zorundadır. Öğrenciler yaz stajlarını; hastanelerde, biyolojik prosesler kullanarak üretim yapan endüstriyel tesislerde, mühendislik tasarım şirketlerinde, biyokimya, genetik, mikrobiyoloji laboratuvarlarında vs yapabilmektedirler.
BİYOPROSES TASARIMI I

Ders Kodu

BIOE401

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu dersin amacı öğrencilere biyolojik prosesleri analiz etme, tasarlama ve uygun koşulları belirlemek için gereken bilgileri kullanmayı öğretmektir. Biyoproseslerin hazırlık aşaması olarak derste tartışılan konulan organizmalar, hücreler veya hücre bileşenlerin tanıtılması ve karakterizasyonudur. Kütle dengesi, kimyasal kinetik ve reaktör tasarımı konuları biriken kütle oranı, giren kütle oranı, çıkan kütle oranı ve reaksiyonda oluşan/harcanan kütle oranının bulunması ile birlikte tartışılmaktadır. Ders kapsamında enzim katalizörlüğünde gereçekleşen biyoprosesler ve biyolojik büyümeye bağlı gerçekleşen biyoprosesler olmak üzere iki konuda kimyasal kinetik anlatılmaktadır. Ders kapsamında üç genel tip reaktör olan; Kesikli, Sürekli ve Piston akışlı reaktörler tartışılmaktadır. Ayrıca dönüşüm faktörü tasarım hesaplamalarında tartışılmaktadır.
GENETİK MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

BIOE403

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin ana odağını gen manipülasyonunda kullanılan temel prensipler ve tekniklerin detaylıca incelenmesi ve temel kuramların örneklendirilmesi oluşturmaktadır. Bu ders, ilintili ve elzem moleküler biyolojik konseptleri, genlerin manipülasyonunda kullanılan metotları ve teknolojinin güncel uygulama alanlarını kapsamaktadır. Ders esnasında genetik mühendisliğinin ana kuramları ve teknikleri, gen manipülasyon teknolojisinin oluşması ve tarihsel gelişim süreci, hücrelerdeki genom organizasyonu ve farklı organizmalardaki farklılıklar, gen ekspresyon ve regülasyonu, DNA ve RNA gibi nükleik asitlerin izolasyonu, kullanımı ve uygulama teknikleri, nükleik asit hibridizasyon prensipleri, jel elektroforez tekniği, çeşitli DNA sekanslama yöntemleri, gen manipülasyonunda kullanılan enzimler, plazmid ve bakteriyofajların özellikleri ve kullanımı ve DNA sekans klonlama stratejileri ele alınacaktır.
BİYOLOJİK MATERYALLER VE İLAÇ SALINIMI

Ders Kodu

BIOE405

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Dersin amacı biyomalzemelerin tanımlanması, sınıflandırılması, özellikleri ve faydaları hakkında temel bir kavram geliştirmektir. Ayrıca bu malzemelerin çeşitli kullanım alanları üzerinde durulacaktır. Bu ders, malzemelerin dizaynı, sentezi, analizi ve insan sağlığında kullanılmasının temelinin anlaşılması üzerine odaklanır. Bu ders ayrıca biyomaddelerin biyomedikal kullanımının değerlendirilmesi, uygulanması, sterilizasyonu ve biyouyumluluğu konuları ile kontrollü ilaç salınımının temelleri ve ilaç hedeflemeye girişi içermektedir. Sınıf içeriği maddelerin sentezi ve üretimi, karakterizasyon ve analiz metodlarını, maddeler ve dokular arasındaki etkileşimi, madde özelliklerinin sayısal analizini ve maddelerin insan sağlığı için nasıl kullanıldığı konularına değinmektedir. Bunlara ek olarak ders, tedavi amaçlı ilaç salınımda mühendislik ilkelerinin dizayn ve tanımlama için nasıl uygulandığını içermektedir.
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EFEXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
FAKÜLTE SEÇMELİ
PROJE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ENGI401

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders proje yönetimi çerçevesi, proje entegrasyonu yönetimi, proje kapsam yönetimi, proje iletişim yönetimi ve takım çalışması, sağlık ve güvenlik, mühendislik etiği, çevre yönetimi, risk yönetimi ve sürdürülebilirlik, girişimcilik ve fizibilite raporu, proje yönetiminde yasal yönler üzerinde odaklanmak üzere tasarlanmıştır. Bu ders ayrıca, öğrencileri kendi tasarım projelerini yaşama geçirmek ve çalışma takımlarını seçmek için hazırlar. Öğrenciler projelerinin literatür taramasını yapar, fizibilite raporu hazırlar ve dönem sonunda yazılı / sözlü sunum yaparlar.
Sekizinci Dönem
BİYOPROSES TASARIMI II

Ders Kodu

BIOE402

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu dersin amacı öğrencilere enerji, ısı, kütle transferi ve viskosite ile karıştıma prosedürlerinin biyoproses tasarımı açısından önemini anlatmaktır. Enerji dengesi hesaplamaları genel olarak sistem içerisinde giren ve çıkan enerjilerin belirlenmesi ile yapılmaktadır. Bunlar genel olarak, reaksiyon olduğu ve olmadığı durumlara ilişkin olan enerji, oksijenin olduğu ve olmadığı durumlarda gerçekleşen olaylara ilişkin olan enerji, şaft işi, buharlaşma kaybı ve kararlı ve kararsız sistem koşullarına ilişkin olan enerjileri içermektedir. Bu ders içerisinde viskositenin biyoprosesler için önemi, ölçümünün nasıl yapıldığı ve akışkanın viskositesine bağlı olarak karıştırıcı seçiminin nasıl yapılacağı tartışılmaktadır. Kütle akışı konusu ise reaksiyon ortamına sağlanan sıvı ve gaz maddelerin katı fazda bulunan hücreler, mikroorganizmalar ve hücre parçalarına taşınma mekanizmasının incelenmesiyle gerçekleşmektedir. Biyoreaktör tasarımı sırasında kullanılan kontrol ve izleme ekipmanları ile endüstriyel hacimlerle çalışmanın zorlukları da bu ders kapsamında tartışılan konular arasındadır.
DOKU MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

BIOE404

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Dersin amacı biyoloji temelleri hakkında genel bir bakış açısı, hücre dışı matris ve reseptörler hakkında, hücre-hücre ve hücre-matris etkileşimi konularında hem teoritik hem de deneysel kapsamlı bir yorumlama geliştirmektir. Alt konular hücre fonksiyonları üzerindeki fiziksel (kesme, gerilme, deformasyon) ve kimyasal (sitokin, büyüme faktörleri) uyarıcları, ve bunların sinyal iletişim sistemlerindeki önemini kapsamaktadır. Doku mühendisliği doku yapısı ve fonksiyonları ile tekrar edilecek ve doku tamirinin kliniksel ihtiyacı vurgulanacak. Hücre mühendisliğindeki iskele tasarımı ve işlevlerinin üzerinden geçilecek ve doku mühendisliğinin doku ve organlarda özel uygulamalarına derin bir bakış yapılacaktır.
SERBEST SEÇMELİ

Ders Kodu

EFEX12

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
SERBEST SEÇMELİ
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EFEXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
FAKÜLTE SEÇMELİ
PROJE

Ders Kodu

ENGI402

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

8
Bu ders, maliyet tahmini, çevresel etkiler, proje takvimi ve takım çalışmasını içeren disiplinler arası proje tabanlı bir derstir. Öğrencilerin önceden belirlenmiş bir projede fakülte denetiminde önceden atanmış takımda çalışması beklenir. Her ekip, önerilen projesini tamamen açıklayan çizim, şartname ve maliyet tahmini dahil olmak üzere nihai raporu sunacaktır. Her takım, final tasarımını ve proje fizibilitesini akranları ve öğretim üyeleri önünde savunarak sözlü sunum yapacaktır.

Seçmeli Dersler

ELECTROPHYSİOLOGY

Ders Kodu

BIOE493

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ

Ders Kodu

BIOE302

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Desrin amacı, öğrencilerin mikrobiyolojinin endüstriyel uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Ders, mikroorganizmaların, dünya çapında büyük ekonomik çevresel ve sosyal önemi olan proses ve ürünlerin üretimindeki rolünün açıklanmasını içermektedir. Endüstriyel mikrobiyolojinin iki önemli açıdan ele alınacaktır: birincisi fermamntasyon prosesi ile önemli mikrobiyal ürünlerin üretimi ikincisi ise atık arıtımı ve kirlilik kontrolü sağlamak için mikroorganizmaların enüstri amaçlı kullanımıdır. bunlara ilave olarak, endüstriyel proselerde, mikroorganizma büyümesi, ürün oluşumu, enerji salınımı ve dönüşümü, gen manipulasyonu, izolasyonu, görüntüleme ve suş geliştirme çalışmalarını içeren endüstriyel biyoteknoloji hakkında bilgi verilecektir. Endüstriyel mikrobiyoloji dersi ayrıca, biyoreaktörler, biyoproseslerde stokiyometrik hesaplamalar, termodinamiğin temel prensipleri ve biyoenerjetik hesaplamaları içermektedir.
MODERN TECHNICS IN BIOCHEMICAL ENGINEERING

Ders Kodu

BIOE323

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SPECİAL TOPİCS İN BİOENGİNEERİNG

Ders Kodu

BIOE494

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ETHICS

Ders Kodu

INDE335

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, ahlaki sorumluluk bilincini karar vericiler olarak uyandırmaktır. Öğrencilerin ahlaki hayal gücüne sahip çıkarak, öğrencilerin etik sorunları tanımasına ve karar verme olası çıktıları hakkında düşünmelerine yardımcı olmak, etik bir durumu analiz etme konusunda analitik beceriler geliştirerek ve etiğe uygun bir karar vermek için tarafsız teknikler kullanarak gerçekleşebilir. Bu ders, mühendislerin toplum, işverenler, meslektaşları ve müşterileri ile ilgili ahlaki haklarını ve sorumluluklarını tanıtmak üzere tasarlanmıştır. Fikri mülkiyet haklarının ve çıkar çatışmasının önemi. Mühendislik tasarımında, üretimde ve operasyonlarda etik yönler, Maliyet-fayda-risk analizi ve güvenlik ve mesleki tehlike konularını içerir.
INDUSTRİAL AND ENVİRONMENTAL BİOTECHNOLOGY

Ders Kodu

BIOE361

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
This course discusses the commercial applications of bioprocesses to environmental problems. The fundamentals of many industrial sectors, including brewing, recombinant fermentation technologies. Industrial enzyme production, the production of biomass/single cell protein and the production of industrial alcohol.
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Ders Kodu

INDE492

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin içeriğinde; iş güvenliği ve işçi sağlığı kavramları, iş kazaları ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, ergonomi, Çalışma ortamlarında kullanılan elektrikli ve elektriksiz el aletleri, Kişisel koruyucu donanımlar, ilkyardım, yangın, patlamalar ve afetler, işçi-işveren ve devletin görevleri yer almaktadır.Bu kurs sektöründe iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin temel ilkeleri ile mühendisliği öğrenciye tanıtmak için tasarlanmıştır. Tehlike anında yapılması gerekenler, her iş yerinde olması gereken risk değerlendirme analizinin uygulamalı olarak yapılışı öğrencilere anlatılmaktadır. Bu derste güvenlik ve sağlık fonksiyonu, tehlike sorunlarının gelişimi, tehlikeden kaçınma, yönetmelikler, toksik maddelerin etkisi, çevre kontrolü, gürültü, patlayıcı madde, yangından korunma, kişisel korunma ve ilk yardım kavramları tanıtılacaktır.
ARTIFICIAL ORGANS

Ders Kodu

BIME404

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MÜHENDİSLİK İÇİN MATLABDA PROGRAMLAMA

Ders Kodu

ENGI316

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SURGICAL INSTRUMENTATION

Ders Kodu

BIME402

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ

Ders Kodu

INDE282

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Derste mühendislik öğrencilerinin yeni milenyum içerisinde etkin birer lider olmaları hedeflenmektedir. Bu amaçla, Mühendislik Yönetiminin fonksiyonları olan Planlama, Organizasyon, Liderlik ve Kontrol'ün incelenmesi. Ayrıca, yönetim teknikleri, yönetim içerisindeki matriks sistemi, motivasyon, tahmin sistemleri incelenecektir. Bu ders öğrenciye; teknik bilgi (mühendislik ve bilim anlayışı ve yeterlilik); insan (bir grup içinde ortak bir çaba oluşturmak için yetenek); kavramsal (toplam sistem olarak yönetim süreci ve kurumsal analitik düşünce uygulama yeteneği) vermeye çalışır. Mühendislik Yönetimi dersi boyunca, vurgu, takım tabanlı yaklaşımlar üzerine yerleştirilen yazılı ve sözlü iletişim becerileri, teknoloji ve sürekli gelişim yönetimi öğrenciye aktarılmaktadır. Öğrencinin grup içinde çalışarak kendini rahat ifade edebilmesi de dersin amaçlarındandır.
SOİL AND GRD.WATER POLLUTİON

Ders Kodu

ENVE427

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders genel ve yerel bağlamda hem çağdaş çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik, sorunlara genel bakış, çevre yönetimi ve kaynak yönetimi konularını içermektedir. Genel su döngüsü, su zenginliği ve fakirliğini belirleyen etmenler, yeraltısuyu hidrolojisi ders kapsamında tartışılan konular içerisinde yeralmaktadır. Gözeneklilik, geçirgenlik vb toprak ve kayaç özellikleri toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin boyutunu belirleyen kritik özelikler olduğu için ders kapsamında geniş bir bölümü oluşturmaktadır. Kirlilik tanımı, kirlilik oluşturan bileşenler ve bu bileşenlerin kaynakları, bu bileşenlerin vadoz ve doygun zondaki taşınım mekanizmaları (difüzyon, adveksiyon, adsorpsiyon, parçalanma vb.), öğrencilere bu ders içeriğinde sunulmaktadır. Toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin bertarafı için öğrencilere mevcut arıtım teknikleri anlatılmaktadır.
ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Ders Kodu

ENVE402

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı öğrencileri çevresel etkiler ve çevre etki değerlendirmesi konularında bilgilendirmektir. Ders, çevre etki değerlendirme işleminin tarihini, temel öğelerini, içeriğini ve yapısını, yasal kurallar çerçevesinde işleyişini, hava, su ve toprak kalitesi, ses düzeyi, biyolojik çevreye olabilecek etkilerin öngörüsünü, etki analiz tekniklerini, çevre etki değerlendirme işlemine halkın katılımını ve çevre etki değerlendirme raporlarının hazırlanmasını içermektedir. Ders kapsamında daha önceden hazırlanmış ve uygulanmış farklı mühendislik projelerinin çevre etki değerlendirme raporları örnek çalışma olarak incelenmektedir. Ders notları ve sınıfta yapılan tartışmalar ile teorik bilgiler öğrencilere aktarılırken dönem projesi dahilinde hayali bir proje için çevre etki değerlendirme raporu hazırlayarak teorik bilgiler uygulamada kullanılmaktadır.
ÇEVRE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ENVE407

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders çevre yönetimi alanında sosyal, kültürel, politik, ekolojik ve ekonomik faktörlerin etkileşimine giriş dersidir. Ayrıca kullanılan ve yönetilen araziler, toplumlar ve/veya doğal ekosistemler için belirli hedefleri başarabilmek için çevre bilgisini gerekli aktivitelere dönüştürebilecek önceden planlanmış çalışmaları anlamak üzerine yoğunlaşılmış bir derstir. Öğrencilere çevre politikası, planlaması ve yönetimi gibi çağdaş alanlarda önemli bir genel bakış sağlayacaktır. Ayrıca arazi ve kaynak kullanımı için hedeflerin nasıl şekilleneceği, demokratik ve demokratik olmayan düzenlemelerdeki çakışmalar ve anlaşmazlıklar ele alınacaktır. Bu derste ekolojik sistemleri etkileyen dinamikler ve süreçler öğretilecek ve öğrenciler sürdürülebilir ilerleme çerçevesinin temel bileşenleri, sürdürülebilir ilerleme teori ve pratiklerinin çalışma kavramları konularında bilgilendirileceklerdir.
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ

Ders Kodu

ISYE363

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu derste, öğrencilere günümüz işletmelerinin kurumsal hedeflerine ulaşabilmek için enformasyon teknolojilerini ve sistemlerini nasıl kullandıklarına dair derinlemesine bilgi sunulmaktadır. Enformasyon sistemleri, faaliyetlerde mükemmelliğe ulaşmak, yeni ürün ve hizmetler geliştirmek, karar alma sürecini etkinleştirmek ve rekabet avantajı elde etmek için işletme yöneticilerinin ulaşabilecekleri temel araçlardan birisidir. Öğrenciler bu derste, günümüz işletmeleri tarafından kullanılan enformasyon sistemleri için en güncel ve kapsamlı genel bakışı bulabilirler. Potansiyel iş görenlerle gerçekleştirilen iş görüşmelerinde işletmeler genellikle kar hanesine ilişkin işletme sonuçlarına ulaşmak için enformasyon sistemlerini ve teknolojilerini nasıl kullanacaklarını bilen yeni çalışanlar aramaktadırlar. Bir öğrencinin asıl uzmanlığının muhasebe, finans, yönetim, pazarlama veya enformasyon sistemleri olup olmamasına bakılmaksızın ; bu derste bulunan enformasyon ve bilgi tüm işletme kariyeri boyunca değerli olacaktır.
SURGICAL INSTRUMENTATION

Ders Kodu

MEDE402

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TIBBİ GÖRÜNTÜLEMENİN İLKELERİ

Ders Kodu

BIME304

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Temel fizik, görüntü oluşumu teorileri ve her modalitenin seçilen uygulamaları sunulacaktır. Temel görüntüleme ilkeleri, görüntü oluşumu, görüntü kalitesi, iyonlaştırıcı radyasyon, radyasyonun madde ile etkileşimi, radyografik görüntülemede kullanılan yöntemler. Nükleer tıp görüntülemede fizik ve yöntemler, ultrason görüntüleme, manyetik rezonans görüntüleme. Veri toplama teknikleri ve donanım konuları. Yeni görüntüleme yöntemleri ve uygulama alanları. Öğrencilere tıbbi görüntülemenin aşağıdaki yönleri hakkında bilgi ve beceriler kazandırılacaktır: İki boyutlu daraltmayan kaynaklarla imge oluşturma, üç boyutlu daraltmayan kaynaklarla imge yeniden yapılandırma, cebirsel yeniden yapılandırma algoritmaları. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) teknikleri, akış görüntüleme ve akışla ilişkili MRG. Ultrasonik bilgisayarlı tomografi, kırılan kaynaklarla tomografik görüntüleme, ultrasonik yansıma tomografisi. Nükleer çanta tomografik görüntüleme. Yeni görüntüleme yöntemleri.
COMPUTER AIDED DATA ANALYSIS

Ders Kodu

INDE491

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

Ders Kodu

MCLE475

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

6
Tasarımda bilgisayar kullanımı; gerçek zamanlı modelleme ve analiz yöntemleri; paket program kullanarak çizimleri bilgisayar ortamında çizebilme; çizimleri kaydedebilme ve daha önce yapılan çizimler üzerinde değişiklikler yapabilme. Cisimlerin üç boyutlu halleri, katı modelleme, tel-kafes model sistemleri, koordinat sistemleri tanımlamak, üç boyutlu modeller oluşturmak, gölge ve tel-kafes görünümü, rendering işlemi ve farklı ortamlara dosya transferi (export) yapmak. Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ile Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) sistemlerinin entegrasyonu.
YAPAY ZEKA

Ders Kodu

CMPE415

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

7
Yapay Zeka dersi, insan zekâsına özgü olan, plan yapma, öğrenme, düşünme, fikir yürütme, sorun çözme ve çevresiyle etkileşim kurabilme gibi yüksek bilişsel fonksiyonları veya otonom davranışları sergilemesi beklenen sistemleri tasarlamak için gerekli olan metodları (araçları) sunar. Ders, yapay zeka'nın (AI) temel bileşenlerini, yapay zeka mimarisini, problem çözmede kullanılan yapay zeka tekniklerini, istenilen hedeflere ulaşmada uygun arama yöntemlerini, ve çeşitli teknikler kullanılarak bilgi gösterimini anlatmaktatdır. İçerdiği konular şunlardır: Problem çözme yöntemleri. Bilgiye dayanmayan arama stratejileri. Bilgiye dayanan arama stratejileri. Bilgi gösterimi. Mantıksal çıkarım. Önerme mantığı. Birinci-sıra mantık. Ders kapsamında incelenen yapay zeka algoritmaları bilgisayar programları ile simüle edilmekte ve öğrenciler ders projesi hazırlamaktadır.
CEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR

Ders Kodu

ENVE494

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, öğrencilerin isteği ve öğretim üyesinin ilgisine bağlı olarak, ileri düzeyde çeşitli çevre mühendisliği konularını kapsamaktadır. Dersin konusu olabilecek bazı örnekler şunlardır: Hava kirliliği kaynakları, kuru ve sıvı birikim prosesleri, gaz ve katı madde örneklemesi ve analiz metodları, hava kirliliğine meteorolojinin etkisi, hava kalite standartları ve yasalarının anlatımı; "Yeni ortaya çıkan kirleticiler" in arıtma tesislerinde ve çevrede bulunması ve taşınma mekanizması, bu tip kirleticilerin çevrede bulunan organizmalara olan ekotoksikolojik etkileri ve bu tip kirleticileri karşı geliştirilen risk yönetimi anlatımı; çevresel biyoteknoloji uygulamaları ile biyolojik reaksiyonlar kulanılarak çok çeşitli ürünlerin elde edilmesine yönelik (gıda, hormon, antibiyotik, temizlik malzemeleri, biyogaz vb) yapılacak anlatımlar.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE OLASILIK VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Ders Kodu

INDE204

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersin oluşturulma amacı, gelecek dönemlerde görülecek bölüm derslerinde kullanılması planlanan olasılık-istatistik uygulamaları ve bilgisayar programları hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Modellemeye giriş ve matematiksel çözüm yöntemleri, ile karar, kısıt ve amaç fonksiyonlarının kullanımı anlatılacaktır. Proje Yönetimi üzerini temel bilgileri alarak, iş dağılım yaısı ve ağ analizi kullanıp proje planı oluşturmak. Mühendislik proseslerinin istatistiksel davranışlarının anlaşılması sağlanacaktır. Veri toplama ve sınıflandırma, değişkenlerin türleri ve dağılımları, birleşik olasılık dağılımları ile mühendislik tasarımlarında hipotez kurma ve test edebilmeleri amaçlanmaktadır.
DOĞU AKDENİZ ENERJİ JEOPOLİTİĞİ

Ders Kodu

PNGE340

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Türkiye, hızla büyüyen ekonomisi ve genç nüfusu ile bölgede en çok enerji tüketeni ülkelerdendir. Yüksek enerji ithalat bağımlılığı, öz kaynakların yetersiz kullanımı, yüksek enerji yoğunluğu, enerji fiyatlarının pahalılığı ve birkaç ülkeye yüksek oranda bağımlılık gibi çok sayıda sorunla karşı karşıyadır. Buna karşın, yenilenebilir kaynaklarının yüksek potansiyelinin devreye konulması, enerji verimliliğinin arttırılması ve akılcı talep tarafı yönetimiyle, daha bağımsız ve sürdürülebilir bir enerji politikası oluşturulabilir. Dolayısıyla Türkiye, öğrencilere; enerji politikasında ne yapılmaması ve ne yapılması gerekir sorularına birlikte yanıt verebileceği, çok uygun bir örnek sunmaktadır. Türkiye, Doğu Akdeniz coğrafyasının merkezindeki konumu ile bölgedeki hidrokarbon keşifleri için çok önemli bir piyasadır. Ayrıca jeopolitik mücadelede başlıca aktörler arasındadır. Türkiye enerji politikasının, bölge enerji jeopolitiği ile birlikte öğrenilmesi, öğrencilere gelecekteki profesyonel yaşamları için olağanüstü bir örnek ve olanak sunmaktadır.

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.