Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Süre 4 Yıl
Başvur
ciu-industrial-engineering-program1 ciu-industrial-engineering-program2 ciu-industrial-engineering-program3

Program Hakkında

Programdan mezun olan öğrenciler “Endüstri Mühendisi” unvanını alır. Öğrencilerimiz, mezun olduktan sonra herhangi bir ülkede hizmet sunabilecek düzeyde olurlar. Endüstri Mühendisliği, her düzeydeki yöneticinin yönetim ve karar verme aşamalarında gerekli olan bilgi desteğini, bilimsel yöntemler kullanarak veren kişidir. Bu nedenle bir Endüstri Mühendisi kamu, ticaret, hizmet, tasarım, sanayi, sağlık ve hatta askeri alanda faaliyet gösteren bütün örgütlerde çalışabilir. Ayrıca, Endüstri Mühendisliği ile ilgili herhangi bir konuda yüksek lisans da yapabilirler. Bölüm öğretim üyeleri, verdikleri derslere ek olarak, bilimsel çalışmalar yapmakta ve yapmış oldukları çalışmaları bilimsel yayınlar halinde konferanslarda sunmakta veya dergilerde yayımlamaktadırlar. Yapılan bu çalışmalardan bazıları İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, Mühendislik Yönetimi, Endüstri-Çevre İlişkileri Yönetimi gibi güncel konulardır. Programımızda ders müfredatındaki derslere ek olarak öğrencilerimiz düzenlenen teknik geziler ile fabrikaları ziyaret etmekte; hazırladıkları proje çalışmaları ile yurt dışında sunumlar yaparak kendilerini geliştirme olanağı bulmaktadırlar.

Eğitim Olanakları

Endüstri Mühendisliği ders programı, öğrencilere nitelik sağlayacak teorik, uygulamalı ve seçmeli derslerle harmonize edilmiştir. Endüstri Mühendisliği işlevlerini yerine getirirken, alan derslerinin yanı sıra bilgisayar bilimleri, temel bilimler, yönetim bilimleri, çağdaş iletişim becerileri ile istatistik ve olasılıktan yararlanır. Kazanılan teorik becerilerin yanı sıra ders kapsamındaki projeler, mezuniyet projeleri, iki yaz döneminde yapılacak yirmişer günlük stajlar, hem bilgileri pekiştirecek hem de mezuniyet sonrası iş olanaklarına kapı aralayabilecek niteliktedir. Bilgisayar laboratuvarlarının yanı sıra, iş etüdü ve insan faktörünü temel alan bilimsel deneylere yönelik ergonomi laboratuvarı da öğrencilerin bilgi ve becerilerinin arttırılmasını, aynı zamanda tasarımlarını gerçekleştirmek için uygun bir ortam sağlamaktadır. Gerek üretim gerekse hizmet sektörünün daha efektif, verimli, optimal ve kaliteli işlev yapmasına olanak sağlar.

UKÜ muhendislik fakultesi 2021-2022 akademik yıla hazır

Akreditasyonlar

Endüstri Mühendisliği Programına Mayıs 2018 yılında Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akreditasyon verilmiştir. Program, akreditasyonun yanı sıra ‘Avrupa Mühendislik Akreditasyonu Etiketi (European Accredited Engineer Label EUR-ACE) almaya da hak kazanmıştır.

 

Endüstri Mühendisliği Program misyonu, çıktıları ve eğitim amaçları ile ilgili daha fazla bilgi öğrenmek için tıklayınız

Kariyer Alanları

Endüstri mühendisleri hem üretim hem yönetim alanlarında bilgili oldukları için üretim sektöründen yönetim sektörüne geniş bir yelpazede çalışma olanağına sahiptir. Üretilecek ürüne göre üretim sürecini planlar, Üretimin en uygun maliyet ve zamanlama ile gerçekleşmesi için makine ve tesisatın seçimi ve yerleşimini sağlar. Hammadde, ürün ve stok kontrolünü yapar, sipariş miktarını tespit eder. Yöneticilerin karar vermelerini kolaylaştırmak için gerekli verileri hazırlar. Çalışanların verimli olabilmesi için iş bölümü yapar ve iş emirlerini hazırlar, ürün veya hizmetin, tüketicilere sağlayacağı faydanın maksimum düzeye ulaşması için dağıtım yöntemini tespit eder ve uygulanmasını sağlar. Öncelikli görevi üretim veya yönetimde kısa sürede verimliliği artırmaktır.

Contact

Mühendislik Fakültesi
Bilim ve Teknoloji Merkezi, ST 226
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2401
Fakülte E-posta: secretary-fe@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mustafa DAĞBAŞI
Bölüm Başkanı E-posta: mdagbasi@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
GENEL KİMYA

Ders Kodu

CHEM110

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Mühendislik ve eczacılık fakültesi öğrencileri için verilen bu derste öğrenciler kimyanın temel kurallarını, maddeleri ve yapılarını öğreneceklerdir. Bu ders madde türleri, ölçüm birimleri, maddelerin özellikleri; atom ve atom kuramı, atomun bileşenleri , periyodik tabloya giriş, moleküller ve iyonlar, iyonik bileşiklerin formülleri, iyonik bileşiklerin isimlendirilmesi; atom kütlesi, mol kavramı, kimyasal formüllerde kütle ilişkileri; gazlar ölçümleri, ideal gaz yasası, gaz hukuk hesaplamaları, gazlarda stokiometri, gaz karışımları: kısmi basınçları ve Atom spektrumları, hidrojen atomu, kuantum sayıları, atomik yörüngeler; şekil ve boyutları; atomların elektron yapılandırılması; orbital diagramları; moleküllerde polarite; ısı akış, ısı akışı ölçümleri, Kalorimetre, entalpi, termo-kimyasal denklemler, oluşum entalpileri, termodinamiğin birinci yasası, sıvılar ve katılar konularını kapsamaktadır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

CMPE101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bilgisayara Giriş dersi genel olarak bir bilgisayar sisteminin nasıl çalıştığını ele alır. Bu bağlamda dersi iki kısımda incelemek mümkündür: Kısa bir bilgisayar tarihçesi de içeren dersin ilk bölümü, bilgisayar sistemi bileşenlerinin tarihini, temel kavramlarını ve terminolojisini, temel donanım ve yazılım bileşenlerinin terminolojisini ve entegrasyonunu sunar. Öğrenciler bilgisayar biliminde kullanılan kısaltma ve terminolojilerin yanı sıra, ilk bölümlerde donanım kısmı hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. İşlemcinin nasıl işlediği, işlemci, hafıza ve ikincil sistemlerin nasıl bağlandığı ile bilgisayar donanım kurulumu da dersin içeriğindedir. Laboratuvar derslerinde ise temel bilgisayar kullanımı ile ofis programları (MS Word, Excel) ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise, problem çözme yaklaşımları, bileşenleri ve bilgisayar programları, akış şeması yapımı ve modüler programlama konularında temelleri tartışılmıştır. C programlama dilinin temelleri de sunulmaktadır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Ders Kodu

INDE100

Kredi

0

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

3
Dersin amacı, Endüstri Mühendisliğine giriş niteliğindedir. Sektöründe kariyer yolları, yani endüstri mühendisliği, kalite, lojistik, süreç iyileştirme yönetimi, öğrenciye tanıtılır. Bu derste ayrıca Endüstri Mühendisliği güncel eğilimleri inceleyerek ek olarak, Endüstri Mühendisliği kullanılan ortak terminoloji öğrencilere anlatılır. Genel olarak mühendislik ve endüstri mühendisliğin tarifi, Endüstri mühendisliğinin gelişimi ve ilgi alanları, Sistem, süreç ve üretim üçlüsü, Tesis yeri seçimi ve düzenlemesi, Malzeme taşınması, İş ölçümü, İşlem planlaması ve kontrolü, Kalite kontrolü, Ergonomi (İnsan faktörü), Kaynak yönetimi, Mühendislik ekonomisi, yöneylem araştırması, Benzetim, Proje Yönetimi konularını ele alır. Bu dersteki temel amaç, öğrenciye bölümü tanıtmak ve konular hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
ANALİZE GİRİŞ-I

Ders Kodu

MATH101

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin temel amacı fonksiyonlar, fonksiyonlarda türev ve integral kavramlarının geometriye, fiziğe ve mühendisliğe uygulamalarını öğretmektir. Derste fonksiyonun tanımı, çeşitleri , fonksiyonun grafikleri, fonksiyonların limiti, tanımlı limitlerin bulunmasında kullanılan temel limit kuralları, temel fonksiyonların limitleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), tanımsız limit sonuçlarında sonucun bulunmasında kullanılacak yöntemler (L’Hopitals, vs.), fonksiyonlarda süreklilik, (süreksiz ve sürekli fonksiyonlar), fonksiyonların türevleri, türevin tanımı, temel fonksiyonların türevleri, iki fonksiyonun çarpımı ve bölümün türevleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), türevin uygulamaları, fonksiyonların integrali (belirsiz ve belirli integral), integralin tanımı, temel fonksiyonların integralleri, değişken değiştirme metodu, kısmi integrasyon, rasyonel fonksiyonların integrali, integralin uygulamaları (tanımlı integral kullanarak alanların hesaplanması) verilecektir.
LİNEER CEBİR

Ders Kodu

MATH121

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, öğrencilere doğrusal cebir problemlerini tanımlama, mühendislik alanındaki problemlere uygulama ve ortaya çıkan problemleri çözebilme becerisi kazandırmaktır. Bunun yanında determinant kavramını, determinant yardımıyla lineer denklem sistemlerini çözebilme (Cramer kuralını), matrislerde minör kofaktör açılımı, ek matris, herhangi bir satıra göre determinant, linear denklem sistemlerinin farklı metodlarla çözümleri: Ters matris yöntemi, yok etme metodu, Gaussian eleme metodu, matrisler üzerinde basit işlemler: Matris çeşitleri: birim matris, kare matris, matrislerde eşitlik, matrislerde toplama, noktasal çarpım, çarpma, matrisin tersini bulabilme, devriğini bulabilme. Vektör kavramı, vektörlerde işlemler: Toplama, çıkarma, noktasal çarpım, vektörel çarpım, bir vektörün scalar katı, vektörlerin mühendislikteki kullanım alanları, alt vektör uzayı ve baz, boyut kavramları ders içeriğinde bulunan konulardır.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
İkinci Dönem
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Ders Kodu

CMPE112

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Programlamaya giriş dersi, problemlere algoritmik çözümler üretmeyi amaçlar. Bu esasla, temel programlama yapılarını ve tekniklerini C ++ programlama dilini kullanarak tanıtmaktadır. Dersi tamamlayan öğrenciler, spesifik olarak problemleri algortitma - akış şemaları ve sözde kodları -, veri tipleri, aritmetik ve mantık operatörleri, kontrol deyimleri (if, if / else, switch case), döngü deyimleri (while, for, do / while) kullanarak programlama yapabileceklerdir. Bunun yanında, standart fonksiyonları, rasgele sayı üretimini ve bunların kullanım alanlarını, kullanıcı tanımlı fonksiyonları, küresel ve yerel değişkenleri, dizileri, diziler üzerinde arama algoritmalarını ve işaretçileri kullanarak çözmeyi öğreneceklerdir. Laboratuvar derslerinde ise her konuyla ilgili pratik yapılmakta, programlar yazılmakta veya mevcut programlar modifiye edilerek farklı çözümler üretilmektedir.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
ANALİZE GİRİŞ-II

Ders Kodu

MATH102

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders geometri, fizik ve mühendislik alanlarındaki uygulamalarda gerekli olan türev ve integral metodlarını vermektedir. Konu başlıkları şu şekilde sıralanmıştır: Dizi ve seriler, dizilerin özellikleri, dizide yakınsama, pozitif ve pozitif olmayan serilerde yakınsama ile ilgili testler, mutlak yakınsaklık, şartlı yakınsaklık. Kuvvet serileri, Taylor ve Maclourin serileri, yakınsaklık aralıkları. Parametrik denklemler ve kutupsal koordinatlar, kutupsal denklemlerin grafikleri, kutupsal koordinatlarda alan, eğri uzunluğu, eğri üzerinde hız ve kutupsal ve parametrik denklemlerin türevi. Vektörler ve vektör değerli fonksiyonlar, iki vektörün noktasal ve vektörel çarpımı, düzlemler, çok değişkenli fonksiyonlar, tanımlı olduğu alanlar, limit ve parçalı türev ve alan üzerinde tanımlı integralin bulunması.
AYRIK MATEMATİK

Ders Kodu

MATH122

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Ayrık Matematik dersinin amacı öğrencilere Boolean sistemi ve mantık, cebir, küme teorisi, indüksiyon, fonksiyonlar, sayma teknikleri ve çizge kuramı gibi başlıca konuları tanıtmaktır. Önermeler ve mantık konusuyla başlayan ders içeriği, bağıntı ve fonksiyon konularıyla devam etmektedir. Kümeler ve sayma teknikleri ise bu konulardan sonra işlenen başlıca konuları oluşturmaktadır. Sayma teknikleri altında permütasyon ve kombinasyon problemleri de anlatılmaktadır. Bunun yanında dersin kapsamı çizge kuramı ile sona ermektedir. Graf teorisi konusunun içinde ise Euler ve Hamilton döngüleri, Graflar ve ağaçlar, ardışıklık matrisleri, izsürme matrisleri, Euler grafları, Hamilton graflar, uzanımlı ağaçlar, mimimal uzanımlı ağaçlar, Prim algoritması, en kısa yol problemleri, Dijkstra algoritması bulunmaktadır.
GENEL FİZİK-I

Ders Kodu

PHYS101

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere basit hesap tabanlı fizik bilgilerini aktarmak ve daha kapsamlı mühendislik fiziğini algılamaları için yardımcı olmak, genel fizik ilkelerinin bir kısmını kazandırmak ve problem çözme yetisi kazandırabilmektir. Ağırlıklı olarak mekaniğin temel konuları işlenmektedir. Temel fizik konuları olarak, birimler ve boyutlar, bir boyutta düzgün ivmeli hareket, serbest düşme, vektör matematiği. İki boyutlu hareket, Newton’un hareket kanunları, Newton kanunlarının uygulanması. Serbest cisim diyagramları, dairesel hareket, iş ve enerji, enerjinin korunumu, momentum, impuls ve çarpışmalar, dönme hareketi, tork ve statik denge kapsamlı olarak işlenilmektedir. Ders kapsamında kavramsal konuların somut anlaşılabilmesi için 6 tane deney yapılmaktadır ve bu deneyler ders konularını kapsamaktadır.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
Üçüncü Dönem
MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ

Ders Kodu

CVLE101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

5
Bu derste en cok kullanılan bilgisayar destekli tasarım (CAD-bilgisayar destekli çizim) programını kullanarak, CAD arayüzü, temel çizim komutlarının kullanılması, koordinat sisteminin tanıtılması şekilleri düzenleme (döndürme, ölçekleme, yer değiştirme), çizimlere ölçek, ölçü ve yazı ekleyebilme, malzeme kalıplarının uygulanması, 2 boyutlu ve 3 boyutlu teknik çizimlerin yapılmasını, ortografik ve izometrik çizim tekniklerinin uygulanmasını, görselleştirme ve grafik problemlerin çözülmesi, kesit alma, ve dersin ikinci yarısında el çizimi kullanarak, el çizimi ekipmanının tanıtılması, ortografik ve izometrik teknik çizim uygulanamarını, uygun ölçeklendirmeyi anlama ve uygulamasini, teknik çizim dili aracılığıyla başkalarıyla iletişim kurabilme ve başkaları tarafından oluşturulan mühendislik çizimlerini okuma ve yorumlama becerisini geliştirmek, öğrenimi amaçlanmıştır.
MİKROEKONOMİ

Ders Kodu

ECON101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu Derste Ekonomiye Giriş, Ekonomi Nedir? Mikro ve Makro Ekonomi,İhtiyaçlar, İstekler, Tercihler, Kıtlık ve Tüketici Tercihleri,Üretim Olasılıkları Eğrisi, Fırsat Maliyeti, Bütçe Eğrisi,"Rational Person", Maliyet-Fayda Prensibi, Açık Maliyet ve Örtük Maliyet, Arz-Talep Esnekliği, Aşağı Mallar, Normal Mallar, Lüks Mallar, Tamamlayıcı Mallar ve İkame Mallar, Arz Eğrisi ve Talep Eğrisi,Denge Fiyatı ve Miktarı, Arz Fazlası ve Talep Fazlası, Arz ve Talep Fonksiyonları, Fonksiyonlarla Denge Fiyatı ve Miktarı Hesaplama, Vergi Çeşitleri ve Arz ve Talep Üzerine Etkisi, Maliyet Çeşitleri; Sabit Maliyet ve Değişen Maliyet. Toplam Geliri ve Toplam Maliyeti Hesaplama,Kâr-Zarar Hesabı, Başabaş Noktası Hesaplama, Başabaş Grafiği Hazırlama, Amortisman Çeşitleri ve Amortisman Hesaplaması Gibi Konular Tartışılmaktadır.
SERBEST SEÇMELİ

Ders Kodu

EFEX11

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
SERBEST SEÇMELİ
DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Ders Kodu

MATH203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu derste, adi differansiyel denklemler ile onların uygulamaları işlenecektir. Böylece dersin içeriğinde adi diferansiyel denklemlerin modellemedeki önemi ve fiziksel ve mühendisliksel problemlere uygulamaları görülecektir. Adi diferansiyel denklemlerin analitik çözüm metodları tek tek işlenecektir. Bu dersin başlıca temel konuları şöyle sıralanabilir: Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemler olan Bernoulli, homojen ve ayrık denklemlerin çözümleri, çözümde bağımsızlık ve yüksek merteden adi diferansiyel denklemlerin çözümleri. Bunun yanında, ikinci merteden denklemlerin çözümünde kullanılan belirsiz katsayılar, varyasyonel metodlar ile Cauchy-Euler denklemleri işlenecektir. Son olarak Laplace dönüşüm tanımı verilip en önemili özellikleri ortaya konduktan sonra bu metodla birçok differansiyel denklemin çözümü elde edilecektir. Laplace transfromun mühendislikteki önemini gösteren bazı problemler çözülecektir.
OLASILIK VE İSTATİSTİĞE GİRİŞ

Ders Kodu

MATH205

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Dersin amacı temel olasılık ve istatistik konularının verilmesidir. Bu derste teori ve uygulamaya birlikte yer verilmektedir. Dersin içeriği; değişken tanımına giriş, temel veri analizi, veri çeşitleri, veri düzenlemesi, frekans dağılım tabloları, örneklem, örneklem uzayı, olay tanımı, temel sayma yöntemleri, küme işlemleri, temel sayma yöntemleri, olasılık aksiyomları, olasılık kuralları, şartlı olasılık, toplam olasılık ve Bayes teoremi, bağımsız olaylar, rassal değişken tanımı, olasılık dağılım ve olasılık yoğunluk fonksiyonu, temel dağılımlar ve yığılımlı dağılım fonksiyonları, kesikli ve sürekli dağılım fonksiyonları, Binom, Hipergeometrik, Poisson, Düzgün sürekli, Normal, Gamma, Üstel, çok değişkenli dağılım fonksiyonları, dağılımı belli olan kesikli ve sürekli değişkenlerin ortalama ve varyans hesaplamarı, örneklem dağılımları, Merkezi Limit Teoremi’ni kapsamaktadır.
GENEL FİZİK-II

Ders Kodu

PHYS102

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere basit hesap tabanlı fizik bilgilerini aktarmak ve daha kapsamlı mühendislik fiziğini algılamaları için yardımcı olmak, genel fizik ilkelerinin GENEL FIZIK-I'de anlatılmayan kısmını kazandırmak ve problem çözme yetisi kazandırabilmektir. Temel fizikte ağırlıklı olarak elektrisite ve magnetizma konularını kapsayacak biçimde bilgi verilmektedir. Elektrik yükünün özellikleri, Coulomb Yasası, elektrik alanlar, sürekli yük dağılımlarının oluşturduğu elektrik alan, Gauss Yasası ve Elektrik Akısı, Gauss yasasının düzgün yüklü yalıtkanlara uygulanması, elektrik potansiyelden elektrik alanın bulunması, nokta yük ve yük grubunun oluşturduğu elektrik potansiyel ve potansiyel enerji , sürekli yük dağılımlarının oluşturduğu elektrik potansiyel, Elektrik akımı, Direnç ve Ohm Yasası, Elektromotor Kuvvet, Seri ve Paralel bağlı dirençler, Kirchoff Kuralları. Ders kapsamında kavramsal konuların somut anlaşılabilmesi için 6 tane deney yapılmaktadır ve bu deneyler ders konularını kapsamaktadır.
Dördüncü Dönem
MAKROEKONOMİ

Ders Kodu

ECON102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders ulusal ekonominin işleyişini para ve para sistemini kapsayan bir giriş dersidir. Bu ders para ve maliye politikalarını, işsizlik, faiz oranları ve enflasyonu da kapsar. Bu derste üretim düzeyi ve karar verme mekanizmaları üzerinde de durulmuştur. Özellikle vurgu gerçek üretim ve potansiyel üretim düzeyini belirlemeyen etmenlere verilecek ve ekonomik istikrar ve büyümeyi teşvik etmek için tasarlanmış politikalar tartışılır. Bu derste sub-prime krizileri, sosyal güvenlik, kamu borç ve uluslararası ekonomik sorunlar gibi önemli politika tartışmaları eleştirel olarak incelenmiştir. Ödemeler dengesi açıklanmıştır. Döviz kurunun belirlenmesi, uluslararası para sistemine referansla sunulmuştur.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE OLASILIK VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Ders Kodu

INDE204

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersin oluşturulma amacı, gelecek dönemlerde görülecek bölüm derslerinde kullanılması planlanan olasılık-istatistik uygulamaları ve bilgisayar programları hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Modellemeye giriş ve matematiksel çözüm yöntemleri, ile karar, kısıt ve amaç fonksiyonlarının kullanımı anlatılacaktır. Proje Yönetimi üzerini temel bilgileri alarak, iş dağılım yaısı ve ağ analizi kullanıp proje planı oluşturmak. Mühendislik proseslerinin istatistiksel davranışlarının anlaşılması sağlanacaktır. Veri toplama ve sınıflandırma, değişkenlerin türleri ve dağılımları, birleşik olasılık dağılımları ile mühendislik tasarımlarında hipotez kurma ve test edebilmeleri amaçlanmaktadır.
MALZEME VE ÜRETİM PROSESLERİ

Ders Kodu

INDE212

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

5
Bu dersin esas amacı geleneksel ve modern üretim yöntemlerinin esaslarının verilmesidir. Ders, endüstriyel malzemelerin üretiminde kullanılan farklı yöntemlere genel bir bakış sağlamakla birlikte, şekillendirme ve malzemelerin kaynak yöntemleriyle ilgili bilgiler vermektedir. Derste, malzemenin ve üretim proseslerinin seçimi, ürün üzerindeki etkileri, zorlukları ve getirdiği avantajlar incelenir. Derslerde tanıtılan materyallerin mülkiyet ilişkisi; Demir, demir dışı metal ve alaşımların mekanik davranışları, test ve üretim özellikleri; malzemeler (Alaş, ısıl işlem) güçlendirilmesi; Metallerin korozyonu; (Sac şekillendirme ve işleme, çizim, ekstrüzyon döküm, dövme, haddeleme) oluşturan ve şekillendirme mühendislik malzemeleri için üretim süreçleri, tasarım fikirleri ve ekonomi ilişkisini içerir. Öğrencinin derste gördüklerini pekiştimesi için uygulamalı görsel sunumlar da yapılabilmektedir.
MODELLEME VE OPTİMİZASYONA GİRİŞ

Ders Kodu

INDE221

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

5
Matematiksel modellerin kullanarak tasarım geliştirme ve mümkün olan en iyi şekilde karmaşık sistemleri çözme. Matematiksel modeller doğa ve çalışmanın altında sistem gereksinimlerine bağlı olarak, deterministik veya stokastik çözüm geliştirme. Bu ders deterministik modelleme ve optimizasyon bir giriştir. Amaç mühendislik problemlerini geniş bir yelpazede formüle etme ve çözüm stratejilerini anlama yöntemlerini öğrenmektir.
MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ

Ders Kodu

INDE232

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin öğrencilerin imalat ekipmanları ve endüstriyel projeler, ekonomik analiz, mühendislik tasarımı karar verme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için hazırlanmış bir giriş dersidir. Bu dersin hedefi mühendislik öğrencilerine finansal analiz ve sermaye yatırımı alanlarında bilgi ve yetenek kazandırmaktır. Ders, önerilen teknik projeler ile ilgili maliyetlerin ve faydaların sistematik değerlendirmesini vurgular. Öğrenci "paranın zaman değeri" ve indirgenmiş nakit akışı yöntemleri kavramlarını inceleyerek alan için gerekli bilgileri edinir. Mühendislik ortamında sermaye olarak para ile ilgili kararların nasıl alındığını öğrenerek bu kararları almaya hazır olabilecek bilgiye sahip olur. Öğrencilere verilen çalışmalar ve ev ödevleri, derste kazandıkları bilgiyi, doğru şekilde ve etkili olarak kullanarak uygulama yapmalarına ve bilgiyi pekiştirmelerine olanak sağlamaktadır.
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ

Ders Kodu

INDE282

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Derste mühendislik öğrencilerinin yeni milenyum içerisinde etkin birer lider olmaları hedeflenmektedir. Bu amaçla, Mühendislik Yönetiminin fonksiyonları olan Planlama, Organizasyon, Liderlik ve Kontrol'ün incelenmesi. Ayrıca, yönetim teknikleri, yönetim içerisindeki matriks sistemi, motivasyon, tahmin sistemleri incelenecektir. Bu ders öğrenciye; teknik bilgi (mühendislik ve bilim anlayışı ve yeterlilik); insan (bir grup içinde ortak bir çaba oluşturmak için yetenek); kavramsal (toplam sistem olarak yönetim süreci ve kurumsal analitik düşünce uygulama yeteneği) vermeye çalışır. Mühendislik Yönetimi dersi boyunca, vurgu, takım tabanlı yaklaşımlar üzerine yerleştirilen yazılı ve sözlü iletişim becerileri, teknoloji ve sürekli gelişim yönetimi öğrenciye aktarılmaktadır. Öğrencinin grup içinde çalışarak kendini rahat ifade edebilmesi de dersin amaçlarındandır.
Beşinci Dönem
SERBEST SEÇMELİ

Ders Kodu

EFEX12

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
SERBEST SEÇMELİ
YAZ STAJI-I

Ders Kodu

INDE200

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

2
Endüstri Mühendiliği Programındaki Yaz Stajı I,üretimin çeşitli yönlerini detaylı gözlem ve tartışma içeren imalat sanayiinde en az dört hafta eğitim ile incelemeyi hedeflemektedir. Bu eğitim sırasında öğrenciler, şirketteki üretim ve yönetim sistemlerini incelemektedir.Bu eğitimin temel amacı, gözlemlemek ve çeşitli yönleri ve kuruluşlarda üretim süreçlerinin analizini tartışmaktır. Bir endüstri mühendisi zaman kaybını, malzeme, enerji, para ve diğer kaynakları ortadan kaldırmak için çalışır. Verimliliğinin artırılması ve atık azaltmada önemli rol oynamaktadır ve hemen hemen tüm sektörlerde yardımcı olmaktadır. Endüstri mühendisliği stajı, öğrencilerin tecrübe kazanmalarını sağlamak ve derste görülen konuları uygulamalı olarak kavramalarını amaçlanmaktadır. Öğrenciler uygulamalı olarak işi işte öğrenmekte ve vizyonlarının gelişimine katkı koymaktadır.
İŞ ETÜDÜ

Ders Kodu

INDE313

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders tüm bağlamlarda insan ve iş muayenesinde kullanılan İş Etüdü ve Ergonomi temellerini öğretmek için tasarlanmıştır. Derste işlenecek İş Etüdü konular şunlardır: yöntemler çalışması, grafik teknikleri, zaman etüdü, iş istasyonu tasarım ilkeleri, iş değerlendirme ve tazminatı.Bu dersin amacı Metod etüdü ve araçları ile İş Ölçümü ve iş lçümünde kullanılan yöntemlerin öğretilmesidir. Dönem boyunca ürtkenliğin ve ekipman kullanımının artırılması, harcanan insan eforunun azaltılması ile malzeme ve enerjiden tasarruf etme konularında bilgi edineceklerdir. Böylece dönem sonunda öğrenci daha iyi ve üretken methodlar geliştirme konusunda düşünme yetisine sahip olacaklardır.
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I

Ders Kodu

INDE321

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders, yöneylem araştırması temellerini tanıtmak üzere tasarlanmıştır. Yöneylem Araştırması (YA) Karar verme bilimi anlamına gelir. Bu ders giriş düzeyinde Yöneylem Araştırması ve uygulamaları, temel yöntemler hakkında genel bir bilgi sağlar. Ders, metodolojinin ayrıntıları yerine, daha çok uygulamalar üzerinde vurgu yapmaktadır. Dersin sonunda, öğrenciler uygulamalarla, Yöneylem Araştırması tekniklerini kullanılarak ele alınabilir sorunların geniş bir yelpazede çözümünü algılayarak öğrencektir. Metodları kullanarak çözüm önerileri sunabilecek düzeye gelecektir. Vurgu deterministik optimizasyon modelleri çözümü üzerinde. Kapsamındaki konular iş sorunları, sistem kavramı, problem analizi takım kavram ve Matematiksel Modellemeyle bilimsel metodolojinin uygulamasıdır.Kullanılan temel deterministik yöntemler, doğrusal programlama, simpleks yöntemi, dualite, dual simpleks yöntemdir.
ÜRETİM PLANLAMA I

Ders Kodu

INDE341

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin amacı, öğrencilere üretim planlama ve kontrol, planlama ve kontrol faaliyetleri arasındaki ilişkiyi öğretmek ve bu konularda çalışma yöntemlerini uygulamayı öğretmektir. Sektörde, modern üretim kuruluşlarının ihtiyacı olan üretim planlama ve kontrol esaslarını sunmak için pratik kullanımları ve birlikte tasarlanmıştır çalışma konuları işlnemektedir. İki bölüme ayrılmış dersin, birinci kısmıdır. Birinci kısmıdaki derste kapsanan konular üretim ve operasyon stratejisi, nesnel ve öznel tahmin (yani Delphi yöntemi, eğilim esaslı yöntemler ve mevsimsel dizi yöntemleri), deterministik envanter planlama ve kontrol (Ekonomik Sipariş Miktarı modeli ve çeşitli onun uzantıları ortamlar), stokastik envanter planlama ve kontrol, toplam üretim planlaması ve ana üretim planlaması konularıdır.
BENZETİM MODELLEME VE SİMÜLASYON

Ders Kodu

INDE353

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı, gerçek hayat sistemlerini tasarım ve analiz etmek için gerekli olan karar verme yöntemlerini öğretmektir. Simülasyon metodolojisi ve model kurma, modelleri analiz edebilme, bir simülasyon dili ile modelleme, simülasyon çıktı verilerinin istatistiksel analizi. Tüm dönem boyunca, derste gösterilen simülasyon teknikleri öğrencini algısını artırarak, çevresindeki sistemleri simule edebilme yetisini öğrenciye kazandırmayı hedeflemektedir. Bu ders önemsiz olmayan teknikleri anlamada geniş bir yelpazede sunmaktadır. Bu ders, Modelleme ve dinamik mühendislik sistemlerinin simülasyonunu öğrencinin kavraması için yaklaşımları öğretmeyi amaçlar.Teknikler ayrık olay modelleri arasında; birinci ve ikinci dereceden sistem modelleri; zaman, frekans ve durum uzayı ilişkileri; ve geri besleme sistemleri dersin içeriğinde bulunmaktadır.
Altıncı Dönem
İNSAN FAKTÖRLERİ MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

INDE314

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı, insan yeterlilikleri ve sınırları üzerine olan bilgimiz ile daha iyi çalışma sistemleri tasarlamaktır. Ders, insan öğesinin çalışma ortamı, iş ve iş ortamı tasarımındaki önemini öğretmeyi hedeflemektedir. Böylece çalışma sırasında ortaya çıkacak olan hataalrın azaltılması, üretkenliğin artırılması, güvenlik ve konforun geliştirilmesi sağlanacaktır. Ergonomi prensiplerinin uygulanması için insan vücudü, iş fizyolojisi, biomekanik, antropometry, çevresel faktörler ve bilgi işleme gibi konularda bilgi sahibi olunup daha verimli ve konforlu iş ortamları tasarımı yapılmalıdır.
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II

Ders Kodu

INDE322

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Matematik modeller stokastik süreçler için geliştirilecektir. Markov süreçleri ve karar analizi uygulamaları yapılacaktır. Çözüm tekniklerinde Markov zincirleri, karar ağaçları ve temelleri uygulanmıştır. Bu derste belirsizlik, risk ve Yöneylem Araştırması için olasılık yaklaşımları tanıtılmaktadır. Olasılık teorisinin gözden geçirilerek öğrenciye hatırlatılır ve konuları pekişltirilir, envanterden resimli olasılık teorisinin İncelemeleri uygulanır; Karar analizi kuralları; karar ağaçları ve Bayes kuralı; fayda teorisi yaklaşımı; Markov zinciri modelleri, Chapman-Kolmogorov denklemleri, kararlı durum olasılıkları ve bunların hesaplama ve uygulamaları; M / M / c modelleri ve optimizasyon, kuyruk kuyruk ağları sonsuz ve sonlu kapasite; Sabit iki kişilik ve sabit olmayan toplamlı oyunlar, analizleri ve uygulamaları dönem boyunca tartışılmaktadır.
ÜRETİM PLANLAMA II

Ders Kodu

INDE342

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin amacı, öğrencilere üretim planlama ve kontrol, planlama ve kontrol faaliyetleri arasındaki ilişkiyi öğretmek ve bu konularda çalışma yöntemlerini uygulamayı öğretmektir. Gelişmiş üretim tekniklerini incelemek dersin konuları içerisindedir. Bu konularla öğrenciye üretim teknikleri detaylı anlatılmaktadır. Bu ders Üretim Planlama I dersinin devam dersi niteliğindedir. Devam dersinde işlenen konular; malzeme ihtiyaç planlaması, parti büyüklüğü, kapasite planlama, makine çizelgeleme ve yükleme, üretim sistemlerinde proje yönetimi gibi sade-olarak üretim ve operasyon yönetimi; ayrıca son revaştaki Tam-Zamanında Üretim (JIT), Esnek Üretim Sistemleri (FMS) ve Optimize Üretim Teknolojisi (OPT) gibi konulardır. Bu derste öğrencilere projeler verilmekte ve derste gördükleri konulardaki yöntemlerle uygulama yapmaları beklenmektedir.
BİLGİ SİSTEMLERİ VE UYGULAMASI

Ders Kodu

INDE352

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin amacı, üretim sistemleri ile ilişkili olarak Bilişim Sistemlerinin incelenerek bilgisayar uygulamalarının öğrencilere aktarımıdır. Bilişim sistem analizinin temelleri ve tasarım metodolojileri ile veritabanı tasarımı gerçekleştirilecektir. Öğrencilere öğrendiklerini uygulayıp dönem projelerini yapabilmek için MS Access öğretilecektir. Bu dersin amacı, Endüstri Mühendisliği öğrencilerine bilgi teknolojisi kavram ve organizasyonu ile iş-rekabet konumumda kalabilmek için sürekli yenilikler göstererek bunları yönetebilem yeteneği kazandırmak ve yönetim çerçevesinde bu kavramların önemini vermektir. Bilgi Teknolojisi, Temel veri bilgisi kavramlarını anlatmak dersin içeriğinde mevcuttur. Karar verme süreçlerinde uygun teorik kavramları kullanmayı öğretmeyi amaçlamaktadır. Sistem Analizi, Yapısal analiz metodolojileri bilgilerini vermektedir. Bilgi sistemleri geliştirme metodolojileri, Veritabanı Yönetimi, Karar Destek Sistemleri. ve Uzman sistemleri de öğrenciye tanıtılmaktadır.
İMALAT SÜREÇLERİ

Ders Kodu

INDE372

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Globalleşme ve yerel piyasalardaki rekabet temele imalat sistemlerinin gelişmesine sebebiyet verdi. Bu ders gelişen imalat sistemlerinin öğretilmesini amaçlamaktadır. Ders içelirisinde Bilgisayar Bütünleşik İmalat (Bilgisayarla bütünleşik imalat , üretim sisteminin toplam işleyişini yönetmek için bilgisayara dayalı üretim teknolojisi ile karar destek sistemlerinin bütünleşik bir uygulamasıdır), Hücresel İmalat, Otomasyon Sistemleri ve Kalite Kontrol'ün temel prensipleri işlenecektir. Mevcut sistemler ile yeni teknolojilerin karşılaştırmalı analizi de yapılacaktır. Endüstri mühendisliği programı öğrencileri, bu ders çerçevesinde, makine mühendisliği temellerini anlar, sanayinin ihtiyacı olan bir mühendis olmayı öğrenir, derste öğrendiği bilgiler ile tasarımdan üretime tüm üretim süreci boyunca bilgiyi kullanma ve uygulama yeteneğini kazanarak üretim operasyonlarının sürdürülebilirliği için gerekli temel bilgileri kazanmış olur.
Yedinci Dönem
FAKÜLTE SEÇMELİSİ

Ders Kodu

EFEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
FACULTY ELECTIVE
PROJE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ENGI401

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders proje yönetimi çerçevesi, proje entegrasyonu yönetimi, proje kapsam yönetimi, proje iletişim yönetimi ve takım çalışması, sağlık ve güvenlik, mühendislik etiği, çevre yönetimi, risk yönetimi ve sürdürülebilirlik, girişimcilik ve fizibilite raporu, proje yönetiminde yasal yönler üzerinde odaklanmak üzere tasarlanmıştır. Bu ders ayrıca, öğrencileri kendi tasarım projelerini yaşama geçirmek ve çalışma takımlarını seçmek için hazırlar. Öğrenciler projelerinin literatür taramasını yapar, fizibilite raporu hazırlar ve dönem sonunda yazılı / sözlü sunum yaparlar.
YAZ STAJI-II

Ders Kodu

INDE300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

3
Endüstri Mühendiliği Programındaki Yaz Stajı II,üretimin yanısıra yönetimin çeşitli yönlerini detaylı gözlem ve tartışma içeren imalat sanayiinde en az dört hafta eğitim ile incelemeyi hedeflemektedir. Bu eğitim sırasında öğrenciler, şirketteki üretim ve yönetim sistemlerini incelemektedir.Bu eğitimin temel amacı, gözlemlemek ve çeşitli yönleri ve kuruluşlarda üretim süreçlerinin analizini tartışmaktır. Bir endüstri mühendisi zaman kaybını, malzeme, enerji, para ve diğer kaynakları ortadan kaldırmak için çalışır. Verimliliğinin artırılması ve atık azaltmada önemli rol oynamaktadır ve hemen hemen tüm sektörlerde yardımcı olmaktadır. Endüstri mühendisliği stajı, öğrencilerin tecrübe kazanmalarını sağlamak ve derste görülen konuları uygulamalı olarak kavramalarını amaçlanmaktadır. Öğrenciler uygulamalı olarak işi işte öğrenmekte ve vizyonlarının gelişimine katkı koymaktadır.
MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ

Ders Kodu

INDE433

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı işletmede ürün maliyetlerinin değişik yöntemler kullanılarak nasıl hesaplandığı, çeşitli maliyet kavramları, maliyet bilgilerinin ve bu kavramların işletmelerde planlama, kontrol ve karar verme amaçları için nasıl kullanıldığı konularında öğrencilerinde katkısı sağlanarak çalışmalar yapmaktır. Bu ders kavramları ve yönetim muhasebesi uygulamaları üzerinde yoğunlaşarak yöneticiler için kurumsal karar verme becerilerine odaklanır. Kavramlar ve yönetim muhasebesi uygulamaları üzerinde yoğunlaşarak yöneticileri için maliyet muhasebesi ve karar verme becerileri için temeli bir anlayışı öğrencilere vererek onları, piyasa ortamına hazırlamayı amaçlar. Bu dersteki vurgu operasyonel kontrol ve ürün maliyeti üzerine, karlılık ölçümü için alternatif maliyet sistemleri arasında seçim yapabilme yetisini kazandırmaktır. Kontrol teknikleri ve firma içinde çeşitli işlevsel alanlara uygulanan kavramları ve performans değerlendirme çalışmaları da dahil olmak üzere yönetim muhasebesi alanında son kavramsal ve analitik gelişmeleri kapsamaktadır.
TESİS TASARIMI VE MALZEME İDARESİ

Ders Kodu

INDE441

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin amacı temel, tesis planlama ve yerleştirme tekniklerinin öğretilmesidir. Dönem boyunca, tesis için gerekli olan kapasite ve teknolojilerin seçimi, tesisin kurulacak olduğu yer(ler)in belirlenmesi, makine ve diğer yerleşim planlarının oluşturulması ile malzeme taşıma sistemlerinin tasarlanması konuları işlenecektir. Bunun yanında kurulması planlanan tesisi desletkeleyen sistemlerin planlanması ve oluşturuması bu dersin hedefleri arasında yer alır. Bu dersin amacı imalat tesislerinin planlanması ve tasarımına bir giriş yapmaktır. Tesis planlama anlatılırken, geleneksel ve analitik yaklaşımlar dengesi sunulacaktır. Yönetim ve tesis organizasyon ilkeleri, Kapasite ve teknoloji seçimi, ekipman ve insan gücü gereksinimlerini hesaplamak için üretim planları ve süreçlerin analizi dersin konuları içewrisindedir. Tesis lokasyonu, Bitki-çevre düzeni, envanter yönetimi, malzeme taşıma, depolama,paketleme ve nakliye, bakım planlaması gibi üretim destek faaliyetlerinin belirlenmesi derste anlatılmaktadır. Koruma, kişisel korunma ve ilk yardım yöntemleri ayrıca derste tanıtılmaktadır.
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Ders Kodu

INDE492

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin içeriğinde; iş güvenliği ve işçi sağlığı kavramları, iş kazaları ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, ergonomi, Çalışma ortamlarında kullanılan elektrikli ve elektriksiz el aletleri, Kişisel koruyucu donanımlar, ilkyardım, yangın, patlamalar ve afetler, işçi-işveren ve devletin görevleri yer almaktadır.Bu kurs sektöründe iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin temel ilkeleri ile mühendisliği öğrenciye tanıtmak için tasarlanmıştır. Tehlike anında yapılması gerekenler, her iş yerinde olması gereken risk değerlendirme analizinin uygulamalı olarak yapılışı öğrencilere anlatılmaktadır. Bu derste güvenlik ve sağlık fonksiyonu, tehlike sorunlarının gelişimi, tehlikeden kaçınma, yönetmelikler, toksik maddelerin etkisi, çevre kontrolü, gürültü, patlayıcı madde, yangından korunma, kişisel korunma ve ilk yardım kavramları tanıtılacaktır.
Sekizinci Dönem
FAKÜLTE SEÇMELİSİ

Ders Kodu

EFEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
FACULTY ELECTIVE
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EFEXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
FAKÜLTE SEÇMELİ
PROJE

Ders Kodu

ENGI402

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

8
Bu ders, maliyet tahmini, çevresel etkiler, proje takvimi ve takım çalışmasını içeren disiplinler arası proje tabanlı bir derstir. Öğrencilerin önceden belirlenmiş bir projede fakülte denetiminde önceden atanmış takımda çalışması beklenir. Her ekip, önerilen projesini tamamen açıklayan çizim, şartname ve maliyet tahmini dahil olmak üzere nihai raporu sunacaktır. Her takım, final tasarımını ve proje fizibilitesini akranları ve öğretim üyeleri önünde savunarak sözlü sunum yapacaktır.
KALİTE GÜVENCE VE GÜVENİLİRLİK

Ders Kodu

INDE462

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

7
Bu dersin amacı üretim ve servis sanyisinde kullanılan modern istatistiksel kalite kontrol metodlarına giriş yaparak iyileştirme yöntemleri ve güvenilirlik konusunun temellerini öğretmektir. Kabul örneklenmesi, Proses Kontrol, Güvenilirlik Mühendisliği ve Yönetimi ile Kontrol Sistemlerinin ekonomik tasarımı konuları vurgulanacaktır. Ders ayrıca kaliteli ürün ve güvenilirlik modelleri belirlenmesinde deneysel tasarım temellerini tanıtır. Öğrencilerin birinci kalite kontrol uzmanları felsefeleri ve kalite üzerindeki etkileri tanıtılacaktır. Normal olasılık dağılımının hızlı bir gözden geçirdikten sonra, kalite iyileştirmeleri çin kullanılan bir kaç grafik yöntemler verilecektir. Değişkenler ve değişkenlerin özellikler için kontrol şemaları örneklerle gösterilmektedir. Tolerans ve tolerans limitleri grafiklerle öğrenciye anlatılmakta ve uygulamalı olarak grafikleri kullanması ve öğrenmesi sağlanmaktadır.
KARAR VERME VE RİSK ANALİZİ

Ders Kodu

INDE484

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Mühendislik sistemleri, belirsizlik altında sistem performansını değerlendirmek için olasılık teorisi ve istatistik kullanılarak analiz edilmektedir. Elbette pratik mühendislik problemlerine odaklanmış ve mühendislik tasarımında belirsizlik analizi uygulaması için öğrencilerin beğenisini geliştirmek için tasarlanmış bir derstir. Özellikle, öğrenciler analiz ve mühendislik sistemleri kalemlerine ilişkin istatistiki verilerden, sistem performansının sonuca varmaya, seri ve paralel sistemleri analiz ederek ve belirsizlik altında karar vermeyi öğreneceklerdir. Kesinlik, belirsizlik ve risk altında çok özellikli karar problemleri analiz için kullanılan teori ve yöntemler dersin içeriğindedir. Derste işlenen konular şunlardır: Bilginin değerini, fayda fonksiyonu kavramı, beklenen fayda teorisi, karar ağaçları, çok nitelik sorununun formülasyonu, kesikli ve sürekli alternatifleri ile karar verme yöntemleri.

Seçmeli Dersler

ETHICS

Ders Kodu

INDE335

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, ahlaki sorumluluk bilincini karar vericiler olarak uyandırmaktır. Öğrencilerin ahlaki hayal gücüne sahip çıkarak, öğrencilerin etik sorunları tanımasına ve karar verme olası çıktıları hakkında düşünmelerine yardımcı olmak, etik bir durumu analiz etme konusunda analitik beceriler geliştirerek ve etiğe uygun bir karar vermek için tarafsız teknikler kullanarak gerçekleşebilir. Bu ders, mühendislerin toplum, işverenler, meslektaşları ve müşterileri ile ilgili ahlaki haklarını ve sorumluluklarını tanıtmak üzere tasarlanmıştır. Fikri mülkiyet haklarının ve çıkar çatışmasının önemi. Mühendislik tasarımında, üretimde ve operasyonlarda etik yönler, Maliyet-fayda-risk analizi ve güvenlik ve mesleki tehlike konularını içerir.
TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

Ders Kodu

INDE461

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
TOTAL QUALITY MANAGEMENT

Ders Kodu

INDE428

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PRODUCTION SCHEDULING

Ders Kodu

INDE391

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Students in this course will learn fundamental problem areas of production planning and control and, the relation between planning and control activities. To Discuss practical uses and consequences of the methods under study. Two sequel courses are designed together to provide the basics of production planning and control with the need of modern manufacturing organizations in mind. The topics covered in the first course are production and operations strategy, subjective and objective forecasting (i.e. Delphi method, trend-based methods, and methods for seasonal series), deterministic inventory planning and control (i.e. Economic Order Quantity model and its extensions to several environments), stochastic inventory planning and control, aggregate production planning, and master production scheduling.
APPLICATIONS IN MATHEMATICAL PROGRAMMING & OPTIMIZATION

Ders Kodu

INDE418

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER AIDED DATA ANALYSIS

Ders Kodu

INDE491

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Ders Kodu

ENVE402

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı öğrencileri çevresel etkiler ve çevre etki değerlendirmesi konularında bilgilendirmektir. Ders, çevre etki değerlendirme işleminin tarihini, temel öğelerini, içeriğini ve yapısını, yasal kurallar çerçevesinde işleyişini, hava, su ve toprak kalitesi, ses düzeyi, biyolojik çevreye olabilecek etkilerin öngörüsünü, etki analiz tekniklerini, çevre etki değerlendirme işlemine halkın katılımını ve çevre etki değerlendirme raporlarının hazırlanmasını içermektedir. Ders kapsamında daha önceden hazırlanmış ve uygulanmış farklı mühendislik projelerinin çevre etki değerlendirme raporları örnek çalışma olarak incelenmektedir. Ders notları ve sınıfta yapılan tartışmalar ile teorik bilgiler öğrencilere aktarılırken dönem projesi dahilinde hayali bir proje için çevre etki değerlendirme raporu hazırlayarak teorik bilgiler uygulamada kullanılmaktadır.
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ

Ders Kodu

ISYE363

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu derste, öğrencilere günümüz işletmelerinin kurumsal hedeflerine ulaşabilmek için enformasyon teknolojilerini ve sistemlerini nasıl kullandıklarına dair derinlemesine bilgi sunulmaktadır. Enformasyon sistemleri, faaliyetlerde mükemmelliğe ulaşmak, yeni ürün ve hizmetler geliştirmek, karar alma sürecini etkinleştirmek ve rekabet avantajı elde etmek için işletme yöneticilerinin ulaşabilecekleri temel araçlardan birisidir. Öğrenciler bu derste, günümüz işletmeleri tarafından kullanılan enformasyon sistemleri için en güncel ve kapsamlı genel bakışı bulabilirler. Potansiyel iş görenlerle gerçekleştirilen iş görüşmelerinde işletmeler genellikle kar hanesine ilişkin işletme sonuçlarına ulaşmak için enformasyon sistemlerini ve teknolojilerini nasıl kullanacaklarını bilen yeni çalışanlar aramaktadırlar. Bir öğrencinin asıl uzmanlığının muhasebe, finans, yönetim, pazarlama veya enformasyon sistemleri olup olmamasına bakılmaksızın ; bu derste bulunan enformasyon ve bilgi tüm işletme kariyeri boyunca değerli olacaktır.
NETWORK ANALYSİS

Ders Kodu

INDE301

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ÇEVRE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ENVE407

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders çevre yönetimi alanında sosyal, kültürel, politik, ekolojik ve ekonomik faktörlerin etkileşimine giriş dersidir. Ayrıca kullanılan ve yönetilen araziler, toplumlar ve/veya doğal ekosistemler için belirli hedefleri başarabilmek için çevre bilgisini gerekli aktivitelere dönüştürebilecek önceden planlanmış çalışmaları anlamak üzerine yoğunlaşılmış bir derstir. Öğrencilere çevre politikası, planlaması ve yönetimi gibi çağdaş alanlarda önemli bir genel bakış sağlayacaktır. Ayrıca arazi ve kaynak kullanımı için hedeflerin nasıl şekilleneceği, demokratik ve demokratik olmayan düzenlemelerdeki çakışmalar ve anlaşmazlıklar ele alınacaktır. Bu derste ekolojik sistemleri etkileyen dinamikler ve süreçler öğretilecek ve öğrenciler sürdürülebilir ilerleme çerçevesinin temel bileşenleri, sürdürülebilir ilerleme teori ve pratiklerinin çalışma kavramları konularında bilgilendirileceklerdir.
TOPRAK VE YERALTI SU KİRLİLİĞİ

Ders Kodu

ENVE427

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders genel ve yerel bağlamda hem çağdaş çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik, sorunlara genel bakış, çevre yönetimi ve kaynak yönetimi konularını içermektedir. Genel su döngüsü, su zenginliği ve fakirliğini belirleyen etmenler, yeraltısuyu hidrolojisi ders kapsamında tartışılan konular içerisinde yeralmaktadır. Gözeneklilik, geçirgenlik vb toprak ve kayaç özellikleri toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin boyutunu belirleyen kritik özelikler olduğu için ders kapsamında geniş bir bölümü oluşturmaktadır. Kirlilik tanımı, kirlilik oluşturan bileşenler ve bu bileşenlerin kaynakları, bu bileşenlerin vadoz ve doygun zondaki taşınım mekanizmaları (difüzyon, adveksiyon, adsorpsiyon, parçalanma vb.), öğrencilere bu ders içeriğinde sunulmaktadır. Toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin bertarafı için öğrencilere mevcut arıtım teknikleri anlatılmaktadır.
APPLİCATİON AND SİMULATİON MODELİNG

Ders Kodu

INDE405

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

Ders Kodu

MCLE475

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

6
Tasarımda bilgisayar kullanımı; gerçek zamanlı modelleme ve analiz yöntemleri; paket program kullanarak çizimleri bilgisayar ortamında çizebilme; çizimleri kaydedebilme ve daha önce yapılan çizimler üzerinde değişiklikler yapabilme. Cisimlerin üç boyutlu halleri, katı modelleme, tel-kafes model sistemleri, koordinat sistemleri tanımlamak, üç boyutlu modeller oluşturmak, gölge ve tel-kafes görünümü, rendering işlemi ve farklı ortamlara dosya transferi (export) yapmak. Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ile Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) sistemlerinin entegrasyonu.
MÜHENDİSLİK İÇİN MATLABDA PROGRAMLAMA

Ders Kodu

ENGI316

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

GELİŞTİRİLMİŞ GAZ ÜRETİMİ

Ders Kodu

PNGE393

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, gaz üretiminin geliştirilebileceği çeşitli yöntemlere odaklanmaktadır. Ders, aynı zamanda yer altında nasıl işlemler ve düzenlemeler yapılabileceği konusunda kararların nasıl alındığı ve tasarımların nasıl planlandığı konularında ve aynı zamanda buna yönelik yeryüzü ve yeraltı işlemlerinin uygulamaya konulması hakkında detaylı bilgi aktarmaktadır. Geliştirilmiş gaz üretimi dersi öncelikle hızlı bir biçimde kaya ve sıvı özellikleri üzerinde duracak ve bu özelliklerin gaz üretiminin geliştirilmesi amacıyla nasıl tasarlanacağı ve uygulamaya konulacağı üzerinde detaylı olarak duracaktır. Öğrencilere, geliştirilmiş gaz üretimi için seçilecek en uygun yöntemin kriterleri de aktarılacaktır. Dersin kapsamında aynı zamanda çeşitli hidrokarbon rezervuarlarında gaz üretiminin geliştirilmesine yönelik uygulama ve tasarım yönüyle gerçek vaka analizleri de yer alacaktır.
ENVİRONMENTAL CONTROL İN PETROLEUM ENGİNEERİNG ACTİVİTİES

Ders Kodu

PNGE406

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
YAPI YÖNETİMİ

Ders Kodu

CVLE491

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin temel amacı öğrencilere ihale usulleri, ihale yöntemleri ve inşaat projelendirme tahminleri yapabilmeleri için açık ve ayrıntılı bilgi sağlamaktır. Öğrenciler gerçek bir proje için şantiye yönetimi, organizasyonu, kiralama ve ekonomik kıyaslama ve alternatif şantiye sistemleri kurabilme, şantiye bakım ve bütçe kontrol ve maliyetlendirme tahminlerini öğrenecek ve uygulayacaktır.
BİYOPROSES MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

BIOE308

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Dersin amacı, öğrencilere biyolojik reaksiyon mühendisliği alanı ve uygulamalarının temellerinin öğretilmesidir. Derste, biyoteknolojik proseslerin temel özellikleri, çeşitli sektörlerdeki uygulamaları, biyoteknolojik ve kimyasal proseslerin karşılaştırılması öğretilmektedir. Biyolojik dönüşüm ve biyolojik proses kinetiği anlatılmaktadır. İşletme tarzları; kesikli, yarı kesikli, sürekli ve yarı sürekli prosesleri içermektedir. Biyolojik katalizör olarak bitki ve hayvan hücrelerinin, tutuklanmış enzim ve hücrelerin kullanımı verilmektedir. Biyolojik proseslerde taşınım kavramı, kütle transferine etki eden işletim değişkenleri, biyolojik reaktörlerin havalandırılması ve karıştırılması. Kütle transferine etki eden tasarım parametreleri, biyolojik reaktörlerde ısı transferi, biyolojik reaktörlerin sterilizasyonu anlatılmaktadır. Aerobik ve anaerobik biyolojik prosesleri hakkında teorik bilgi verilip laboratuvar uygulamaları gösterilmektedir.
MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ

Ders Kodu

INDE433

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı işletmede ürün maliyetlerinin değişik yöntemler kullanılarak nasıl hesaplandığı, çeşitli maliyet kavramları, maliyet bilgilerinin ve bu kavramların işletmelerde planlama, kontrol ve karar verme amaçları için nasıl kullanıldığı konularında öğrencilerinde katkısı sağlanarak çalışmalar yapmaktır. Bu ders kavramları ve yönetim muhasebesi uygulamaları üzerinde yoğunlaşarak yöneticiler için kurumsal karar verme becerilerine odaklanır. Kavramlar ve yönetim muhasebesi uygulamaları üzerinde yoğunlaşarak yöneticileri için maliyet muhasebesi ve karar verme becerileri için temeli bir anlayışı öğrencilere vererek onları, piyasa ortamına hazırlamayı amaçlar. Bu dersteki vurgu operasyonel kontrol ve ürün maliyeti üzerine, karlılık ölçümü için alternatif maliyet sistemleri arasında seçim yapabilme yetisini kazandırmaktır. Kontrol teknikleri ve firma içinde çeşitli işlevsel alanlara uygulanan kavramları ve performans değerlendirme çalışmaları da dahil olmak üzere yönetim muhasebesi alanında son kavramsal ve analitik gelişmeleri kapsamaktadır.
CLOUD COMPUTİNG

Ders Kodu

CMPE481

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MÜHENDİSLİK İÇİN NESNELERİN İNTERNETİ

Ders Kodu

ENGI416

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders, mühendislik öğrencilerine sıfırdan kapsamlı bir anlayış sağlamaya odaklanarak Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinin karmaşık dünyasını keşfetmek üzere tasarlanmıştır. Ders boyunca öğrenciler farklı platformları keşfedip algılama ve harekete geçirme teknolojilerini analiz ederek IoT cihaz programlama konusunda uzmanlaşacaklardır. Bu ders, IoT sistemleriyle ilgili ağ oluşturma ilkeleri, ana taşıyıcı tasarım stratejileri ve güvenlik uygulamalarını vurgulayacaktır. Öğrenciler gerçek dünya deneyimi sağlamayı amaçlayan pratik ödevlerle desteklenecektir. Projeler, dağıtılmış bir Wi-Fi izleme hizmetinin kullanılması ve endüstriyel ortamlar için özel olarak tasarlanmış bulut tabanlı bir IoT hizmet platformunun oluşturulmasını kapsamaktadır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, endüstriyel mühendislik ortamlarında yaygın olarak karşılaşılan zorlukların üstesinden gelebilecek donanıma sahip olup IoT teknolojileri hakkında kapsamlı bir anlayış elde edeceklerdir.
HAVA KİRLİLİĞİ KONTROL SÜREÇLERİ

Ders Kodu

ENVE304

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders hava kirliliği ve kontolü için gereken teknolojilere giriş niteliğindedir. Hava kirliliğinin insanlar ve çevre üzerindeki etkileri ve ayrıca hava kirliliği kaynakları hakkında bilgiler içerir. Katı veya gaz hava kirleticilerinin kontrol teknolojileri konusuna oldukça detaylı olarak değinilmiştir. Ders sonunda öğrenciler, partikül maddenin özellikleri ve doğası yanında kontrol teknolojilerinin tasarımı hakkında detaylı bilgiye sahip olacaktır. Elektrosatik tutucular, kumaş filtreler, siklonlar ve çökeltme odaları gibi partikül maddelerin kontrol teknolojilerine değinilecektir. Bunun yanında öğrenci gaz halindeki kirleticiler ile ilgili genel kavramları da öğrenecektir. Gaz halindeki kirleticilerin kontrolü için gerekli teknolojiler, örneğin Kükürt Oksitlerin kontrolü için ıslak gaz yıkayıcılarla ilgili bilgiler de verilecektir.
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Ders Kodu

INDE492

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin içeriğinde; iş güvenliği ve işçi sağlığı kavramları, iş kazaları ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, ergonomi, Çalışma ortamlarında kullanılan elektrikli ve elektriksiz el aletleri, Kişisel koruyucu donanımlar, ilkyardım, yangın, patlamalar ve afetler, işçi-işveren ve devletin görevleri yer almaktadır.Bu kurs sektöründe iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin temel ilkeleri ile mühendisliği öğrenciye tanıtmak için tasarlanmıştır. Tehlike anında yapılması gerekenler, her iş yerinde olması gereken risk değerlendirme analizinin uygulamalı olarak yapılışı öğrencilere anlatılmaktadır. Bu derste güvenlik ve sağlık fonksiyonu, tehlike sorunlarının gelişimi, tehlikeden kaçınma, yönetmelikler, toksik maddelerin etkisi, çevre kontrolü, gürültü, patlayıcı madde, yangından korunma, kişisel korunma ve ilk yardım kavramları tanıtılacaktır.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

Ders Kodu

CVLE325

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), CAD temelleri, CAD mimarisi ve donanımı, Geometrik Modelleme Teorisinin Temelleri, Modelleme ve CAD (genel amaçlı ve özel amaçlı) yazılımlarının tanıtımı ve işlevleri. Eğriler ve Eğrisel Yüzeyler Katı Modelleme Genel Mühendislik Uygulamaları.
SOİL AND GRD.WATER POLLUTİON

Ders Kodu

ENVE427

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders genel ve yerel bağlamda hem çağdaş çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik, sorunlara genel bakış, çevre yönetimi ve kaynak yönetimi konularını içermektedir. Genel su döngüsü, su zenginliği ve fakirliğini belirleyen etmenler, yeraltısuyu hidrolojisi ders kapsamında tartışılan konular içerisinde yeralmaktadır. Gözeneklilik, geçirgenlik vb toprak ve kayaç özellikleri toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin boyutunu belirleyen kritik özelikler olduğu için ders kapsamında geniş bir bölümü oluşturmaktadır. Kirlilik tanımı, kirlilik oluşturan bileşenler ve bu bileşenlerin kaynakları, bu bileşenlerin vadoz ve doygun zondaki taşınım mekanizmaları (difüzyon, adveksiyon, adsorpsiyon, parçalanma vb.), öğrencilere bu ders içeriğinde sunulmaktadır. Toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin bertarafı için öğrencilere mevcut arıtım teknikleri anlatılmaktadır.
ARTIFICIAL ORGANS

Ders Kodu

BIME404

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ÇEVRE JEOLOJİSİ VE DOĞAL AFETLER

Ders Kodu

ENVE430

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders öğrencilere, insanlar ve yeryüzü arasındaki etkileşimler ile ilgili olarak çevresel süreçlerin araştırılması konusunda temel bir anlayış sunmak için dizayn edilmiştir. Ders boyunca, öğrenciler çevresel tehlikelerin tanımlanmasını, bu tehlikelerin tahmini ve önlenmesine yönelik zorlukların anlaşılmasını ve kirliliğin nasıl azaltılıp önlenebileceğini öğreneceklerdir. Deprem, tsunami, sel, heyelan, volkanik patlama gibi katastrofik olaylar açıklanıp, örnek olay incelemeleri üzerinden tartışılacaktır. Ayrıca, doğal kaynaklar ve kirlilik arasındaki ilişki,kaynak kullanımı ve etkileri, atık yönetimi, hidrolojik döngü, su kalitesi, deniz suyu arıtımı, kaynak elverişliliği konuları işlenecektir. Toksik ve radyoaktif atık bertaraf problemleri ve önerilen çözümler, katı atık sahası, küresel iklim değişikliği, deniz seviyesi yükselimi, sera gazları ve sert hava koşulları gibi konulara da değinilecektir.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.