Hukuk Fakültesi

Hukuk

Süre 4 Yıl
Başvur
CIU-hukuk-programi-2 uku-hukuk-lisans-programi1 CIU-hukuk-programi-1

Bölüm Hakkında

Çağdaş, etkin ve interaktif eğitim alanında uzman, uluslararası düzeyde bilgi ve donanıma sahip öğretim üyeleri tarafından yürütülen eğitim programı, bilgisayar destekli uygulamalı dersler içerir. Bunun yanı sıra, öğrencilere meslek icrasında yardımcı olacak  kendi ilgi alanlarına göre tercih edebilecekleri bir çok seçmeli ders sunulmaktadır. Ulusal ve uluslararası konferanslar, sempozyumlar Türk hukuku’nun yanı sıra uluslararası hukuk ve Kıbrıs hukuku alanında öğrencileri uzmanlaştırmak hedeflenir. Hukuk Fakültesi'nin amacı, öğrencileri hukuk alanında uzmanlaşmış bilgi ve tecrübe ile donatmış, hukuku üreten, düşünen, etik ilkelere sahip olan, sorgulayan birer aydın olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede, öğrencilere en yeni bilgileri kazandırmak, yazılı, ifade ve muhakeme becerilerini geliştirmeleri ve somut olaylara soyut kurallar uygulayabilme ve hukuki sorunların çözümüne ulaştırmada eğitim vermektir.

Eğitim Olanakları

Öğrenciler yargıtay ve danıştay kararlarının da incelendiği pratik çalışmalarla uygulamaya hazırlanır. Tüm öğrenciler internet bağlantılı bilgisayarlar kullanmak suretiyle derslere ve pratik çalışmalara yönelik araştırma yapma olanağına sahiptir. Moot Court (sanal dava) uygulamaları mevcuttur. Öğrencilik döneminde adliyelerde duruşma izlenmesi ve staj çalışmaları için gerekli işbirlikleri yapılır. İyi düzeyde yabancı dil bilen ve not ortalaması yüksek öğrenciler uluslararası örgütlere staj için gönderilir. Öğrencilerin bilgi ve donanımlarını arttırmak için düzenlenen ulusal/uluslararası panel ve konferanslar kitap haline getirilerek, ilgi alanlarına göre kendilerine dağıtılır.

uku-hukuk-lisans-programi

Kariyer Alanları

Hukuk Fakültesi mezunları hakimlik ve savcılık, avukatlık, ulusal ve uluslararası şirketlerde hukuk danışmanlığı, özel sektör ve kamu sektöründe hukuk müşavirliği, Dışişleri Bakanlığı’nda istihdam olanakları İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nda müfettişlik, kaymakamlık ve valilik, emniyet müdürlüğü, bürokratlık, NATO, Avrupa Konseyi, BM teşkilatı, IMF gibi pek çok uluslararası teşkilatta görevlerini yürütebilirler.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Merkezi Derslikler, CL103
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2351
Fakülte E-posta: secretary-fol@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hasan Tunç
Bölüm Başkanı E-posta: htunc@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
EKONOMİ I

Ders Kodu

EKON101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Ders piyasa ekonomisinin temel ilkelerini, mekanizmasını ve kurumlarını öğrenciye tanıtmayı amaçlar. Modern mikro-ekonominin temelini oluşturan, Adam Smith’in “görünmez el” ve “serbest piyasa” kavramlarına atıfta bulunur. Tüketici seçimi teorisi ve firma teorisi, ekonometri biliminin güncel analitik araçları kullanılarak geliştirilir. Rekabet analizi ve firmaların piyasa davranışları üzerinde durulur. Teorik bilginin anlaşılması için grafiksel ve sayısal örnekler kullanılır.
MEDENİ HUKUK(GİRİŞ VE KİŞİLER HUKUKU)

Ders Kodu

HKUK111

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Derste, Medeni Hukuk, başlangıç hükümleri, kişiler hukuku bölümlerinden oluşur. Temel kavramlar bölümünde, Medeni Hukukun konusu, Medeni Hukukun yürürlük kaynakları ve uygulanması, Medeni Hukukun bazı temel kavramları; hak kavramı, hakların çeşitleri, hakların kazanılması ve kaybedilmesi, hakların korunması anlatılır. Kişiler hukuku bölümünde ise kişiler hukukunun anlamı ve yeri, gerçek kişiler (kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, hak ehliyeti, fiil ehliyeti, kişiliğin korunması), tüzel kişiler (dernekler ve vakıflar) anlatılır.
ANAYASA HUKUKU-I

Ders Kodu

HKUK121

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu derste Anayasa Hukuku’nun Genel Esasları olarak Kabul edilen konular incelenmektedir. Dersin ilk bölümünde, Anayasa hukukuna ilişkin temel kavramlara yer verilirken, Anayasanın kapsamı ve Anayasa çeşitleri ele alınmaktadır. Bununla beraber Devlet kavramı anlatılarak, unsurları, hukuki kişiliği, temel organları ve biçimleri gibi konulara değinilmektedir. Dersin ikinci bölümünde siyasi partiler konusu üzerinde durularak, siyasi partilerin ortaya çıkışı ve günümüzdeki durumu incelenmektedir. Buna devamla siyasi partilerin tasnifi ve oluşumuna etki eden faktörlere yer verilmektedir. Dersin üçüncü bölümünde ise seçme hakkı ve ilkeleri incelenerek, seçim sistemlerine ilişkin konular ele alınacaktır. Ayrıca, hükümet sistemleri de bu bölümde incelenerek, meclis hükümet sistemi, parlemenmter hükümet sistemi, başkanlık hükümet sistemi ve yarı başkanlık hükümet sistemi anlatılacaktır. Son olarak, demokrasi ve insan haklarından bahsedilerek bu kavramların önemi anlatılacaktır.
ROMA HUKUKU

Ders Kodu

HKUK131

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bu derste, Antik Roma'nın hukuk sistemi olan ve Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımının ilk kez yapıldığı Roma hukuku anlatılacaktır. Dersin ilk bölümünde Roma Hukukunun kaynakları, hak ve dava kavramı, kişi kavramı, hak ehliyeti, hukuki işlem, hukuki işlem ehliyeti, haksız fiiler, roma usul ve icra hukukunun tarihsel gelişimi ve bunlarla bağlantılı konular ele alınacaktır. Dersin ikinci bölümünde özel yargılama sistemi, sistem dışı yargılama, tabii borçlar, borçlunun sorumluluğu, sözleşmeler sistemi, sözleşme kavramı, sözleşme çeşitleri ele alınacaktır. Dersin üçüncü bölümünde eşya hukukuna giriş yapılarak, eşya hukukunun tmel kavramları incelenirken, özellikle zilyetlik ve mülkiyet konularına değinilecektir. Dersin son bölümünde ise Roma hukukunun günümüz Türk hukukunun şekillenmesine olan etkileri incelencelenecektir.
HUKUK BAŞLANGICI

Ders Kodu

HKUK141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bu derste hukuk kavramı ve normlar bütünü olarak Kabul edilmekte olan hukukun anlaşılabilmesi amacıyla norm kavramı üzerinde durulmaktadır. Dersin ilk bölümünde norm, normların temellendirilmesi ve norm türleri ele alınarak hukuk normunun üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, hukuk normunun özellikleri, hukuk normunun türleri ve hukuk normunun oluşturulmasıyla ilgili ilkeler belirtilmektedir. Dersin ikinci bölümünde hukuk normunun hitap ettiği hukuk öznesi açıklanmaktadır. Hukuk normlarının ait olduğu hukuk sistemlerinin anlamının belirlenmesiyle devam eden derste, bu sistemlerin özellikleri ve ardından Türk hukuk sisteminin özellikleri üzerinde durulmaktadır. Dersin üçüncü bölümünde ise hukukun meşruluğu ve sosyal düzen kavramı gibi konular ele alınmaktadır. Derste son olarak hukuk metodolojisinin temel prensiplerine özet niteliğinde bir giriş yapılarak kukukun alt dalları ve işledikleri konular incelenerek hukuk sistemine giriş hakkında bir temel oluşturulacaktır.
HUKUK FELSEFESİ

Ders Kodu

HKUK151

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste dogmatik hukuk incelemelerinden ayrı olarak hukuk kavramını bütünsel açıdan incelemektir. Dersin ilk bölümünde hukuk felsefesinin öncelik taşıyan üç temel sorunu hukuk kavramının tanımı, hukuki düşünme ve anlama metodlarının analizi ve hukuk kuralları ile yargı kararlarına temel olan etik ilkelerin değerlendirilmesi yapılmaktadır. Dersin ikinci bölümünde hukukun bilgi konusu olup olmayacağına ilişkin görüşler aktarılarak, hukukilik kavramının anlamını tartışılmakta ve hukuki geçerlilik üzerinde durularak hukukilikle ilgili farklı anlayışlar ortaya koyulmaktadır. Bu çerçevede hukuki pozitivizm ve tabii hukuk tartışmalarına değinilerek, adalet ve hukuk kavramı arasındaki ilişkiye geçilmektedir. Dersin son bölümünde ise adalet kavramıyla ilgili adalet teorilerini de içeren anlayışlar belirtilerek, bunlarla ilgili temel problemler tartışılmaktadır.
AKADEMİK İNGİLİZCE-I

Ders Kodu

INGL131

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders öğrencilere okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini de entegre ederek temel düzeydeki konuşma şekillerini sunmayı amaçlamaktadır. Dinleme becerisi ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin, ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaktır. Konuşma becerisi aracılığı ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabileceklerdir. Buna ilavetten öğrenciler kendilerini veya bir başkasını tanıtabilecekler, geniş zamanda sorulara cevap verebilecekler, nesnelerin yerini belirtebilecekler, ve bir günlük rutinlerini anlatabilecekler. Okuma becerisi aracılığı ile öğrenciler basit metinler ve paragraflar okuyarak metinleri anlama yetilerini geliştirecek ve metin sorularına cevap verebileceklerdir. Yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geniş zamanda kontrollü paragraflar yazarak edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini üreteceklerdir.
İkinci Dönem
TEMEL BİLGİSAYAR

Ders Kodu

BILT110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar, çevre birimleri, yazılım, genel olarak işletim sistemleri, işletim sistemini kullanma, windows, menüler, dosyalar, kelime işlemci programları, kelime işlemci hakkında genel bilgiler, kelime işlemci programını kullanmak, elektronik tablolama programları, tablo programları hakkında genel bilgiler, temel kavramlar ve araç çubukları, formül hazırlama ve kullanma, hazır fonksiyonları kullanma, verileri sıralama, sunu programı hakkında genel bilgiler, veri sunumu, sunu programı hazırlama, yeni slayt ekleme, slime, yakınlaştırma, uzaklaştırma, sunuya canlandırma effekti vermek, slayt gösterisi, eğitimde internet kullanımı, virüs nedir, solucan nedir, truva atı nedir, işletim sistemini virüslerden korumak, parolalar, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.
EKONOMİ II

Ders Kodu

EKON102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Ekonomi kıt kaynakların, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda etkin kullanımını, bireylerin aldıkları kararları ve davranışlarını inceler. Bu ders, makro ve mikro ekonominin temel ilkelerine giriş niteliğindedir. Ekonomi biliminin temel kavramları, piyasa ekonomisi, arz, talep ve fiyat oluşumu, esneklik, tüketici ve firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme, uluslararası ticaret, dış ticaret politikaları, döviz kurları, ödemeler dengesi gibi faktör fiyatlandırması gibi temel konuları içermektedir.
MEDENİ HUKUK (AİLE HUKUKU)

Ders Kodu

HKUK112

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu derste Özel Hukukun gerçek kişilere ilişkin bir bölümü olan Aile Hukuku ilişkileri ele alınmaktadır. Dersin ilk bölümünde nişanlanmanın kurulması, geçerliliği, nişanın bozulması ve bunun sonucunda doğabilecek tazminat ve hediyelerin iadesi sorunları, evlenmenin ön koşulları, kurulması, evlenme ehliyeti, evlenmenin iptali nedenleri, evlilik içinde eşlerin hak ve yükümlülükleri, eşlerin hukuki işlem ehliyeti incelenmektedir. Dersin ikinci bölümünde boşanma sebepleri, boşanma yargılaması, boşanmanın hukuki ve yan sonuçları, eşler arasında geçerli olan mal rejimi, boşanan eşlerin çocukları ile hukuki ilişkileri, velayet incelenmektedir. Dersin son bölümünde çocukların anne ve babalarına hukuki olarak bağlanması, evlilik içi soybağının kurulması, soybağının reddi davası, tanıma, babalığın tespiti davası, evlat edinme, aile bireyleri arasındaki yardım nafakası, vesayet, vasilik görevi, vesayet makamları gibi konular, genel olarak ele alınmaktadır.
ANAYASA HUKUKU-II

Ders Kodu

HKUK122

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu derste Türk Anayasa Hukuku incelenmektedir. Dersin ilk bölümünde 1982 Anayasasının yapılış süreci, Cumhuriyetin niteliklerini oluşturan insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı devlet ile hukuk devleti ilkeleri ve bu ilkelerin Anayasanın diğer maddelerindeki yansımaları ele alınmaktadır. Dersin ikinci bölümünde Anayasanın devlet örgütlenmesine ilişkin modeli ise, yasama yetkisi ve milletvekilliğine bağlanan sonuç ve ayrıcalıklar, yürütmenin siyasal bakımdan sorumlu kanadını oluşturan bakanlar kurulunun oluşumu ve işlevleri anlatılmakadır. Dersin son bölümünde ise yürütmenin siyasal bakımdan sorumsuz kanadını oluşturan ve "Devletin başı" sıfatını taşıyan Cumhurbaşkanının konumu, yasama ve yürütmenin karşılıklı ilişkileri ve Türk hükümet sisteminin niteliği irdelenmekte olup, Anayasa yargısına ilişkin pratikler yapılmaktadır.
TÜRK HUKUK TARİHİ

Ders Kodu

HKUK142

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Derste Eski Türk Devletlerinin Hukuk Sistemleri (Hun-Göktürk-Uygur Devletleri), İslamiyetin Kabulünden Sonra Türk Hukuku , Klasik Dönem Osmanlı Hukuku Tanzimat Dönemi Hukuk Sistemi, Cumhuriyet Dönemi Hukuk Sistemine Geçiş Süreci konuları yer alır.
HUKUK SOSYOLOJİSİ

Ders Kodu

HKUK152

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Hukuk kavramının aracı olarak sosyoloji, hukuk ve sosyolojinin ortaklaşa konuları, hukuk kuralının genel görünümü ve araştırılması yöntemleri, gelişim süreci içerisinde hukuk sosyolojisi, pozitif bir bilim olarak hukuk sosyolojisi, teorik hukuk sosyolojisi, hukuk sosyolojisinin hukuk tarihindeki kökleri, klasik hukuk sosyolojisi anlayışı ve hukuk sosyolojisinin güncel konumu.
AKADEMİK İNGİLİZCE-II

Ders Kodu

INGL132

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
ENG 112 dersi ENG 111 dersinin devamı niteliğindedir. Bu ders öğrencilere daha ileri düzeyde bütünleşik bir şekilde dört beceriyi entegre etmektedir. Çekinik beceriler olan dinleme ve okuma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaktır. Buna ilaveten öğrenciler daha ileri düzeyde metinler ve paragraflar okuyarak metinlerden bildikleri kelimeleri kullanarak bilmedikleri kelimelerin anlamlarına ilişkin çıkarımda bulunacaklardır. Üretken beceriler olan konuşma ve yazma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabileceklerdir. Buna ilavetten öğrenciler Şimdiki Zamanı ve Geçmiş Zamanı kullanarak temel diyaloglarda ve günlük konuşmalarda kendilerini etkin bir şekilde ifade edebileceklerdir. Dahası da, yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geçmiş tecrübelerini içeren konular hakkında paragraflar yazarken edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini üreteceklerdir.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
Üçüncü Dönem
BORÇLAR HUKUKU-I (GENEL HÜKÜMLER)

Ders Kodu

HKUK211

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu derste, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili kanunun sistematiğini ele alan konular işlenmektedir. Dersin ilk bölümünde Türk Borçlar Kanunu’nun başlangıç hükümleri, sözleşmenin kurulması ve sözleşmeden doğan yükümlülükler incelenecektir. Ayrıca, borç kavramı, tam borç ve eksik borç, alacak hakkının temliki gibi konuların yanı sıra esaslı ve esaslı olmayan hata, hile, tehdit, gabin, üzerine analiz de yapılacaktır. Dersin ikinci kısmında, sözleşme yapma özgürlüğü, bu özgürlüğün kamu düzeni ve emredici hükümler karşısında sınırlandırılması ve borçlar hukukunun konusu olan imkânsızlık halleri gibi konulara değinilecektir. Dersin son bölümünde ise sözleşmenin tek taraflı ya da iki taraflı olarak sona erdirilmesi, fesih ve iptal gibi konular ele alınacaktır.
CEZA HUKUKU-I (GENEL HÜKÜMLER)

Ders Kodu

HKUK221

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu derste Ceza Hukukunun tarihi gelişimi, kaynakları ve Ceza Hukuku kurallarının yer, zaman, kişi bakımından uygulanması gibi konular incelenmektedir. Dersin ilk bölümünde, suç genel teorisi, suçun kurucu ve ikincil unsurları ele alınmaktadır. Bununla beraber suçun kurucu unsurlarına ilişkin çeşitli görüşler anlatılarak, suçun maddi unsuru, hareket, sonuç ve hareketle, sonuç arasındaki nedensellik bağı konularına değinilmektedir. Dersin ikinci bölümünde mütemadi, müteselsil, itiyadi suç kavramları üzerinde durularak, teşebbüs kavramının ortaya çıkışı ve günümüzde ceza hukukundaki yeri incelenmektedir. Buna devamla suçun manevi unsuru, kast, taksir ve objektif sorumluluk kavramlarını ortaya çıkaran faktörlere yer verilmektedir. Dersin üçüncü bölümünde ise hukuka aykırılığı ortadan kaldıran meşru müdafaa, zaruret hali, kanunun emrini icra, yetkili merciin emrini icra gibi hukuka uygunluk nedenleri incelenerek ceza ehliyetine ilişkin konular ele alınacaktır
İDARE HUKUKU-I

Ders Kodu

HKUK231

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu derste idare kavramı tanımlanmaktadır ve Türk idari teşkilatının unsurları ve özellikleri anlatılacaktır. Dersin ilk bölümünde merkezden yönetim, gerekse yerinden yönetim esaslarına ait unsurlar, bu unsurlara ait güncel gelişmeler ve mevzuat anlatılacaktır. Dersin ikinci bölümünde kamu personeli kavramı ve buna bağlı hak ve yükümlülükler ile disiplin hukuku ele alınmaktadır ve ilgili konular Danıştay kararları ışığında incelenmektedir. Dersin üçüncü bölümünde kamu malı kavramı tanımlanmakta, kamu mallarının hukuki rejimi ve yararlanma usulleri anlatılmaktadır. Ayrıca, kamu kurum, kuruluşları ile diplomatik ilişkileri, faaliyetleri yürüten kuruluşlarda görev alacakların ve kamu hizmetlerinin hukuka uygun olma kriterleri ele alınmaktadır. Dersin son bölümünde ise İdare hukukunun yönetilenlerin idareyle ilişkilerinde hak ve yükümlülüklerinin bilincinde olmalarını sağlamaya yönelik etkileri de incelenecektir.
KAMU HUKUKU-I (İNSAN HAKLARI VE ÖZGÜRLÜKLERİ)

Ders Kodu

HKUK241

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste insan haklarına ilişkin temel kavramlar ile bunların ortaya çıkışı, gelişimi üzerinde durulmaktadır. Dersin ilk bölümünde insan hakları bağlamında temel hak ve özgürlükler ele alınarak bunların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında incelenmesi üzerinde özellikle durulmaktadır. Ayrıca, temel hak ve özgürlüklerin korunması ile ilgili ilkeler belirtilmektedir. Dersin ikinci bölümünde İnsan Haklarının Birleşmiş Milletler çerçevesinde ele alınışı ve korunuşu değerlendirilmektedir. İnsan haklarını korumanın anlamının belirlenmesiyle devam eden derste, hak ve özgürlükler rejimi üzerinde durulmakta, hak ve özgürlüklerin doğuşu ve bunların uluslararası belgelerde yer alma biçimleri ele alınmaktadır. Dersin üçüncü bölümünde, modern devlet anlayışı ve sosyal hukuk devleti kavramı gibi konular ele alınmaktadır. Derste son olarak modern devlet anlayışının günümüzdeki işleyiş biçimi hakkında bir temel oluşturulacaktır.
DEVLETLER UMUMİ HUKUKU-I

Ders Kodu

HKUK251

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu derste uluslararası toplumu oluşturan devletler, uluslararası örgütler ve diğer birimler arasındaki ilişkileri içine alan tüm konular incelenmektedir. Dersin ilk bölümünde Uluslararası ilişkileri ve uluslararası toplumu anlayabilecek uluslararası hukuk ile ilgili temel kavram ve ilkelerin üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, milletlerarası hukukun tanımı, iç hukuk düzeniyle ilişkisi ve kaynakları incelenmektedir. Dersin ikinci kısmında, evrensel bir uluslararası örgüt olarak Birleşmiş Milletler örneği, BM kuruluşu, organları, Güvenlik Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı kapsamında uluslararası hukukun süjeleri ele alınmaktadır. Dersin son bölümünde ise kuvvet kullanma yasağı ve meşru müdafaa, uluslararası hukukta mekânsal kurallar, kara, hava ve deniz ülkesi incelenirken, bunun yanı sıra devletler arası diplomatik ilişkiler ve konsolosluk ilişkileri de özellikle ele alınacaktır.
KAMU MALİYESİ

Ders Kodu

HKUK261

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste Kamu Maliyesi Hukuku’nun temeli olarak kabul edilen diğer disiplinler ile ilişkisi, kamu ve özel ekonomi ayrımı gibi konular incelenmektedir. Dersin ilk bölümünde, Anayasa hukukuna kamu gelirleri ve kamu harcamalarına ilişkin temel kavramlara yer verilirken, vergiler ve devlet borçlanmalarının genel ilkeleri ele alınmaktadır. Bununla beraber bütçe süreçleri ve yerel yönetimler maliyesi konuları anlatılarak, mali olay ve kurumlara da değinilmektedir. Dersin ikinci bölümünde kamu harcamaları teorisi ayrıntılı bir şekilde ele alınarak Kamu sektörünün gelirleri, harcamaları ile Devlet Bütçesi konuları incelenmektedir. Buna devamla yerel yönetimler ve maliye politikası ile ilgili konulara yer verilmektedir. Dersin üçüncü bölümünde ise devlet borçları ve kamu iktisadi teşebbüslerine ilişkin değerlendirmeler anlatılacaktır.
SEÇMELİ I

Ders Kodu

HKUKXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
ELECTIVE I
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Dördüncü Dönem
BORÇLAR HUKUKU-II (GENEL HÜKÜMLER)

Ders Kodu

HKUK212

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu derste, eski Borçlar Kanunu ile yeni Borçlar Kanunu karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Dersin ilk bölümünde Türk Borçlar Kanunu’nun borçların ifası, borç ilişkilerinin ifa edilmemesi, borç ilişkilerinde özel durumlara ilişkin başlangıç hükümleri ve bunların uygulaması yargı kararları da ele alınarak incelenecektir. Ayrıca, borçlu ve alacaklının birden fazla olması ve borcun taraflarında değişiklik ve borcu sona erdiren nedenler üzerine derinlemesine analiz de yapılacaktır. Dersin ikinci kısmında, bilimsel ve yargısal kaynaklar ışığında borç ilişkisinin hükümleri ve sona ermesine ilişkin hükümler irdelenecektir. Dersin son bölümünde ise borç ilişkisinin taraflarındaki değişiklik ile borçlu tarafın ve/veya alacaklı tarafın birden fazla olduğu durumlar gibi konular ele alınacaktır.
CEZA HUKUKU-II (GENEL HÜKÜMLER)

Ders Kodu

HKUK222

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu derste Ceza Hukuku’nun genel esasları olarak kabul edilen manevi unsur, iştirak hükümleri, cezalar ve güvenlik tedbirleri gibi konular incelenmektedir. Dersin ilk bölümünde, kısa süreli hapis cezalarına seçenek yaptırımlara yer verilirken, müsadere, zamanaşımı ve af kavramları ele alınmaktadır. Bununla beraber ceza hukuku kurallarının uluslararası alanda uygulanması usulü anlatılarak ülkesellik, kişisellik ve güvenlik sistemleri, devletler arasında geri verme gibi konulara değinilmektedir. Dersin ikinci bölümünde suç genel teorisi kapsamında suçun, tipe uygun eylem, hukuka aykırılık ve kusurluluk unsurları üzerinde durularak, suçu etkileyen nedenlerin ortaya çıkışı incelenmektedir. Buna devamla teşebbüs, suçların içtimai, iştirak, tekerrür, cezalar, türleri, güvenlik önlemlerine yer verilmektedir. Son olarak, ceza ve infaz ilişkisinin sona ermesi kavramlarından bahsedilerek bunların önemi anlatılacaktır.
İDARE HUKUKU-II

Ders Kodu

HKUK232

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu derste bireyler ile idare arasındaki ilişkilere dair temel kavramlar ve yasal düzenlemeler anlatılacaktır. Dersin ilk bölümünde kamu hizmeti, kolluk faaliyeti, idari eylem, idari işlem ve bunlarla bağlantılı konular ele alınacaktır. Dersin ikinci bölümünde ise idarenin sorumluluğu konusuna ilişkin olarak başta anayasal hükümler olmak üzere ilgili mevzuat ele alınacaktır. Ayrıca, yargı kararlarında tespit edilen ilkeler ve öğretideki görüşler incelenecektir. Dersin üçüncü bölümünde idarenin işlevlerini yerine getirmesi ve idarenin yurttaşların haklarına verebilecekleri zararlar bakımından idarenin nasıl sorumlu tutulabileceği konularına değinilecektir. Dersin son bölümünde ise idarenin düzenleme, yaptırım uygulama, mal edinme yetkileri incelenirken kamu hizmeti ve kolluk hukukuna ilişkin konular güncel düzenlemeler ışığında ele alınacaktır.
KAMU HUKUKU-II (DEVLET KURAMI)

Ders Kodu

HKUK242

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste Antik Yunan ve Roma dönemi siyasi düşüncesinden itibaren devletin ortaya çıkışı kavramı üzerinde durulmaktadır. Dersin ilk bölümünde Ortaçağ düşüncesinde devlete dair temel kavramlar ve feodal çağdan modern çağa geçerken ortaya çıkan Aydınlanma Dönemi ile modern siyasi düşünceler üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, modern devletin günümüzdeki durumu ve eleştirisi ile ilgili doktrinde yer alan görüşler belirtilmektedir. Dersin ikinci bölümünde ise Genel Devlet Teorisinin amacı ve Devlet Kuramı açıklanmaktadır. Bu çerçevede iktidar kavramı, modern devletin oluşum süreci ve modern devletin yapısal unsurları üzerinde durulmaktadır. Dersin üçüncü bölümünde ise modern siyasal sistemler başlığı altında modern devletin genel teorisi incelenmekte ve tartışılmaktadır. Derste son olarak devletin temel nitelikleri ve diğer topluluklarla karşılaştırılması gibi konular incelenerek devlet teorileri hakkında bir temel oluşturulacaktır.
DEVLETLER UMUMİ HUKUKU-II

Ders Kodu

HKUK252

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu derste, uluslararası hukuk düzeninin kurucu unsurları ve uluslararası hukuk kişileri arasındaki karşılıklı ilişkiler güncel gelişmeler ışığında detaylı olarak incelenmektedir. Dersin ilk bölümünde uluslararası örgütler incelenerek uluslararası ceza hukuku ile ilişkili olan barışa karşı suçlar, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar gibi kavramlar ele alınacaktır. Ayrıca, silahlı çatışma ve insancıl hukuka ilişkin değerlendirilmelerde bulunularak uluslararası hukukta kuvvet kullanma yasağı ve istisnaları incelenecektir. Dersin ikinci kısmında, uluslararası uyuşmazlıklara ilişkin tahkim ve hakemlik gibi mevcut çözüm mekanizmalarına ilişkin açıklamalar yapılarak uluslararası yargı organlarına başvuru koşulları hakkında bir temel oluşturulacaktır. Dersin son bölümünde ise Birleşmiş Milletlerin öngördüğü uyuşmazlık kuralları üzerine değerlendirme yapılıp bu kuralların denetiminin önemi anlatılacaktır.
SEÇMELİ II

Ders Kodu

HKUKXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
SEÇMELİ II
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Beşinci Dönem
EŞYA HUKUKU-I

Ders Kodu

HKUK311

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu derste, ayni haklar, ayni hakkın unsurları ve diğer haklardan ayrılan yönleri ayrıntılı olarak incelenmektedir. Dersin ilk bölümünde Türk Medeni Kanunu’nun zilyetlik kavramı ve niteliği, zilyetliğin iktisabı ve kaybı, zilyetliğin korunmasına ilişkin hükümleri değerlendirilerek tapu sicili kavramı ve unsurları konuları güncel mevzuat ile mahkeme kararları da ele alınarak incelenecektir. Ayrıca, tapu sicili teşkilatı, devletin sorumluluğu ve tapu kütüğüne yapılan kayıtların geçerliliği meselesi üzerine derinlemesine analiz de yapılacaktır. Dersin ikinci kısmında, mülkiyet kavramı, menkul ve gayrimenkul mülkiyeti ile bunların unsurlarına ilişkin hükümler irdelenecektir. Dersin son bölümünde ise taşınır ve taşınmaz mallarda mülkiyet, sınırlı ayni haklar ve irtifak hakları gibi konular ele alınacaktır.
BORÇLAR HUKUKU-I (ÖZEL HÜKÜMLER)

Ders Kodu

HKUK321

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bu derste Borçlar Hukuku’nun genel esasları olarak kabul edilen özel borç ilişkilerinin tabi olduğu düzenlemeler, tipik, atipik ve karma sözleşme tiplerine göre yapılan ayrımlarda esas alınan kriterler gibi konular incelenmektedir. Dersin ilk bölümünde, taşınır ve taşınmaz satım sözleşmesi, satım sözleşmesinin diğer çeşitleri, kira sözleşmesi, iş görme borcu doğuran sözleşmelere yer verilirken bu sözleşmelerin kuruluşu ve sona ermesine ilişkin güncel mevzuat ve kanun hükümleri de ele alınmaktadır. Bununla beraber franchise, factoring ve lisans sözleşmeleri gibi özellikli sözleşme çeşitlerine de değinilmektedir. Dersin ikinci bölümünde bağışlama sözleşmesi ve eser sözleşmesi incelenmektedir. Son olarak, vekalet sözleşmesi, kefalet sözleşmesine ilişkin yasal düzenlemelerden bahsedilerek bunların önemi anlatılacaktır.
CEZA HUKUKU-I (ÖZEL HÜKÜMLER)

Ders Kodu

HKUK331

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu derste temel özgürlükler aleyhine işlenen suçlar, kamu güvenliği, kamu düzeni ve aile hayatı aleyhine işlenen suçlara dair temel kavramlar ve yasal düzenlemeler anlatılacaktır. Dersin ilk bölümünde mesken masuniyetini ihlal suçu, tahrik, organize suçlar, rüşvet, iltimas, mala karşı işlenen suçlar gibi konular ve bu suçların maddi ve manevi unsurları ele alınacaktır. Dersin ikinci bölümünde ise belli suç tiplerinde korunan hukuksal yarar kavramına değinilerek cezanın ağırlaştırılması veya hafifletilmesini gerektiren nitelikli haller üzerinde durulacaktır. Ayrıca, hukuka uygunluk nedenleri, teşebbüs konularında yargı kararlarında tespit edilen ilkeler ve öğretideki görüşler incelenecektir. Dersin üçüncü bölümünde ise, suçların içtimaı ve iştirake ilişkin konulara yargı kararları ışığında değinilecektir.
TİCARET HUKUKU-I (TİCARİ İŞLETME)

Ders Kodu

HKUK341

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu derste Ticaret hukukunun temel prensiplerinden olan tacir kavramı, ticari işletme, ticaret unvanı, ticaret unvanının korunması, ticari muameleler güncel mevzuat doğrultusunda ele alınacaktır. Dersin ilk bölümünde ticari defterlerin önemi, işlevi ve delil olarak sunabilme imkânı üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, haksız rekabet kavramı kapsamında işletmeler arasında haksız rekabete neden olabilecek uygulamaların tespiti ve haksız rekabetin önlenebilmesi için kanunda öngörülen yaptırımlar incelenmektedir. Dersin ikinci bölümünde ise cari hesap, adi kar ve toplam kar kavramları açıklanmaktadır. Dersin üçüncü bölümünde ise çek, poliçe, bono gibi kıymetli evrak da kısaca incelenmektedir. Derste son olarak ticaret sicili ve ticari defterler, ticari işletmeye bağlı yardımcılar ve simsarlık, acente gibi çeşitli aracılık faaliyetleri hakkında bir temel oluşturulacaktır.
İDARI YARGI-I

Ders Kodu

HKUK353

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste, idarenin tabi olduğu denetim mekanizmaları ve idari yargılama usulü pratik çalışmalar vasıtasıyla detaylı olarak incelenmektedir. Dersin ilk bölümünde idari yargılama mercileri ve idari yargıda dava açma süreleri incelenerek idari işlemin niteliğine göre idari yargıda başvurulacak mahkemelerin sınıflandırılması gibi kavramlar ele alınacaktır. Ayrıca, mahkemelerin görev ve yetki alanının yanı sıra, idari yargıda dava çeşitleri ve mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunularak sorumluluk esasları ile olağan ve olağanüstü kanun yolları incelenecektir. Dersin ikinci kısmında da idari yargı teşkilatına ilişkin açıklamalar ele alınmaktadır. Dersin son bölümünde ise Türkiye’de idari yargının örgütlenişi ve görev alanına ilişkin değerlendirilmelerde bulunularak, idari dava türleri ile idari kanun yolları açıklanmaktadır.
MEDENİ USUL HUKUKU-I

Ders Kodu

HKUK361

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu derste, medeni usul hukukunun yargı çeşitleri içindeki yeri ele alınarak, usul hukukunun kaynakları ve mahkemeler teşkilatı ayrıntılı olarak incelenmektedir. Dersin ilk bölümünde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun hâkimin davaya bakmasının yasak olması ve hâkimin reddi incelenerek mahkemelerin görev ve yetkisi güncel mevzuat ışığında ele alınacaktır. Ayrıca, genel mahkemeler arasında iş bölümü kavramı açıklanarak, genel mahkeme ve özel mahkeme ilişkisi, hukuk mahkemesi ve idare mahkemesi ilişkisi açıklanmaktadır. Dersin ikinci kısmında, yargı yolu uyuşmazlığı, istinabe (mahkemeler arasında hukuki yardım) ve mahkemelere yardımcı organlar incelenecektir. Dersin son bölümünde ise deliller (ikrar, senet, yemin, tanık, bilirkişi, keşif), yargılama ve hüküm, özel yargılama usulleri gibi konular ele alınacaktır.
VERGİ HUKUKU-I

Ders Kodu

HKUK373

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste Vergi Hukuku’nun genel kavramları olarak kabul edilen verginin tarafları ve konusu, vergiyi doğuran olay, vergi muafiyet, istisna ve indirimleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca, verginin matrahı, vergi tarifesi, verginin tarhı, tebliği ve tahakkuku gibi konular incelemektedir. Dersin ilk bölümünde, vergi alacağının ortadan kalkması, vergi hukukunda süreler, vergi idaresinin örgütlenmesi konularına değinilirken vergi suç ve cezaları da ders kapsamında işlenmektedir. Bununla beraber vergi hukukunun bölümleri, bağlayıcı ve yardımcı kaynakları ele alınarak vergilendirme süreci, mükellefin ödevleri, idarenin mükellefleri denetleme yollarına da değinilmektedir. Dersin ikinci bölümünde mükellefin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda uygulanacak adli ve idari yaptırımlar açıklanmaktadır. Son olarak, vergi yükümlüsü ve sorumluları ve vergilendirme süreci gibi konulardan da bahsedilerek bunların önemi anlatılacaktır.
SEÇMELİ III

Ders Kodu

HKUKXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ELECTIVE III
Altıncı Dönem
EŞYA HUKUKU-II

Ders Kodu

HKUK312

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu derste, ayni haklara egemen olan temel ilkelerden belirlilik ilkesi, açıklık ilkesi ve güvenin korunması ilkesinin güncel mevzuat ışığında yorumlanması ve yargı kararlarındaki uygulaması ayrıntılı olarak incelenmektedir. Dersin ilk bölümünde ise Türk Medeni Kanunu’nun eşya hukukuna ilişkin olarak ayni hakların sınırlı sayıda olması ve tipe bağlılık ilkesi üzerine derinlemesine analiz de yapılacaktır. Ayrıca, ayni hakların hak düşürücü süreye ve zamanaşımına tabi olmaması ilkelerinin mahkeme kararlarındaki yansıması ve uygulanmasına ilişkin ilgili güncel mevzuat hükümleri irdelenecektir. Dersin ikinci kısmında da, Türk Medeni Kanunu’nun 4. kitabı ve başlangıç hükümlerinin yanı sıra eşya hukuku mevzuatından olan diğer özel kanunlar, tüzük ve yönetmelikler ele alınacaktır.
BORÇLAR HUKUKU-II (ÖZEL HÜKÜMLER)

Ders Kodu

HKUK322

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bu derste, Türk Borçlar Kanunu’nun düzenlediği özel sözleşme ilişkilerinden satış sözleşmesinin kurucu unsurları ve sözleşmenin hukuki niteliği incelenmektedir. Dersin ilk bölümünde, taşınır ve taşınmaz satım sözleşmesinin kuruluşu ve sona ermesine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü yargı kararları ışığında ele alınmaktadır. Ayrıca, satış sözleşmesindeki bedel unsurunun belirlenmesine ilişkin değerlendirmeler anlatılacaktır. Bununla beraber franchise, factoring ve lisans sözleşmelerinin kuruluşu, uygulanmasına ilişkin ilgili mevzuatlardaki özel hüküm çeşitlerine de değinilmektedir. Dersin ikinci bölümünde bağışlama sözleşmesi ve eser sözleşmesinin kuruluşu ve sona ermesi incelenmektedir. Eser sözleşmesinde taraflardan birinin ölümü veya sözleşmeyi tek yanlı olarak sonlandırması durumunda sözleşmenin akıbeti değerlendirilecektir. Son olarak, vekalet sözleşmesi, kefalet sözleşmesinin hukuki niteliği ve sona ermesine ilişkin yasal düzenlemelerden bahsedilerek bunların önemi anlatılacaktır.
CEZA HUKUKU-II (ÖZEL HÜKÜMLER)

Ders Kodu

HKUK332

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu derste suçların tasnifindeki öğretide yer alan çeşitli ekollere göre tasnif ölçütleri, Türk Ceza Kanunundaki ve çağdaş yasalardaki sistem incelenecektir. Ayrıca, devletin şahsiyetine karşı suçların, hürriyete karşı ve adliyeye karşı suçların genel kuralları ele alınmaktadır. Buna devamla, kamu düzenine karşı, genel adap ve aile düzenine karşı suçların genel kuralları ve uygulamadaki yeri üzerinde durulacaktır. Mala karşı işlenen suçlar kapsamında hırsızlık suçu ele alınarak, bu suçun maddi unsuru, suçun daha ağır cezalandırılmasını gerektiren nitelikli halleri ve yağma suçundan farkı ortaya konulacaktır. Dersin üçüncü bölümünde ise, adam öldürme ve adam yaralama suçlarının unsurlarından bahsedilerek bu suçlarda içtima ve iştirake ilişkin konulara yargı kararları ışığında değinilecektir.
TİCARET HUKUKU-II (KIYMETLİ EVRAK)

Ders Kodu

HKUK344

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste Türk Ticaret Kanunu’nun kıymetli evraka ilişkin hükümleri kapsamında çek, senet, bono ve poliçe ele alınacaktır. Dersin ilk bölümünde Kıymetli evrakta şekil şartları ve ödeme zamanı üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, kıymetli evrakı kabul etmeme ve ödememe protestosu gibi konulara da yer verilmektedir. Buna devamla, kambiyo senetlerinde imza ve temsil kavramı açıklanarak imzaların bağımsızlığı ilkesi üzerinde durulacaktır. Dersin ikinci bölümünde ise kıymetli evrakta şekil şartlarına değinilerek bu şartların gerçekleşmemesi durumunda uygulanacak kanuni yaptırımlar açıklanmaktadır. Dersin üçüncü bölümünde ise kıymetli evrakın devri, temlik ve ciro işlemleri yargı kararları ışığında analiz edilmektedir. Derste son olarak kıymetli evrakın zıyai ve iptali hakkında bilgi verilerek senedin türünün değiştirilmesi açıklanacaktır.
İDARİ YARGI-II

Ders Kodu

HKUK354

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste, idarenin yargısal denetimi ile ilgili konular dünya üzerindeki belli başlı idarî yargı sistemleriyle birlikte mukayeseli olarak açıklanmaktadır. Dersin ilk bölümünde Türkiye’de idarî yargının ve idare mahkemelerinin gelişimi anlatıldıktan sonra idari yargıdaki dava çeşitleri ele alınacaktır. Ayrıca, bağlamında idare hukukunun tarihsel gelişimi kapsamında idari yargıda benimsenen temel ilkeler incelenecektir. Buna ek olarak, idare hukukunun doğuşu, gelişimi ve özellikleri açıklanacaktır. Dersin ikinci kısmında da, idari işlem, eylem ve sözleşmelere ilişkin açıklamalar ele alınmaktadır. Dersin üçüncü kısmında, idare hukukunun kaynaklarının yanı sıra Türkiye'nin idari teşkilatı üzerine incelemelerde bulunulacaktır. Dersin son bölümünde ise kamu hizmeti ve kamu malları kavramları üzerine analiz yapılacaktır.
MEDENİ USUL HUKUKU-II

Ders Kodu

HKUK362

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu derste, tahkikat, deliller ve yargılama usulleri ayrıntılı olarak incelenmektedir. Dersin ilk bölümünde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun davadaki özel durumlara ilişkin düzenlemeleri analiz edilerek kesin hüküm ve tahkim konuları güncel mevzuat ışığında ele alınacaktır. Ayrıca, medeni usul hukuku kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanmasının önemi üzerinde durulacaktır. Dersin ikinci kısmında, davaya vekâlet ve dava şartları, ilk itirazlar gibi konular ele alınacaktır. Dava şartlarının tamamlatılması konusu üzerinde durulup zorunlu ve ihtiyari dava arkadaşlığı kavramları açıklanacaktır. Dersin üçüncü kısmında, ön inceleme ve isticvap konuları incelenmektedir. Dersin son bölümünde ise dilekçeler teatisi, hakimin davaya bakamayacağı haller ve özel yargılama usulleri gibi konular ele alınacaktır.
VERGİ HUKUKU-II

Ders Kodu

HKUK374

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders kapsamında vergi ödevine ilişkin anayasal prensipler başlıca beş bölümde incelenmektedir; bunlar, vergi usul hukuku, vergi ceza hukuku, vergi uyuşmazlıkları, vergi icra hukuku ve Türk vergi sistemi olup her bölümün ayrıntılı analizi de yapılacaktır. Vergi Hukukunda vergilendirme sürecinin işleyişini kavramı üzerinde durulacaktır. Ayrıca, verginin tarafları olan vergi idaresi ile mükellefin/vergi sorumlusunun hak ve yükümlülükleri incelenerek uygulanacak yaptırımlar, alacağın zorla tahsili gibi konular üzerinde durulmaktadır. Buna ek olarak, ortaya çıkan ihtilafların idari ve yargısal yolla çözümü konuları da ders kapsamında işlenmektedir. Dersin ilk bölümünde, vergi hukukuna ilişkin anayasal ilkeler ve vergilendirme tekniğinin önemi anlatılacaktır. Dersin ikinci bölümünde vergi uyuşmazlıkları ve idari kurallara ilişkin değerlendirmeler yargı kararları da esas alınarak yapılacaktır. Son olarak, vergilerin hukuki gereç olma niteliği ve vergi cezaları da ayrıntılı olarak incelenecektir.
SEÇMELİ IV

Ders Kodu

HKUKXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ELECTIVE IV
Yedinci Dönem
DEVLETLER ÖZEL HUKUK-I

Ders Kodu

HKUK411

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu derste, ikili veya çok taraflı milletlerarası anlaşmalar, maddi milletlerarası özel hukuk kuralları ve kanunlar ihtilafı kurallarını içine alan konular incelenmektedir. Dersin ilk bölümünde Devletler Özel Hukuku kavramı, içeriği, kapsamı ve kanunlar ihtilafı hukukunun temel kavramlarına ilişkin incelemeler yapılacaktır. Ayrıca, sübjektif ve objektif iyi niyet kurallarının derinlemesine analizi de yapılacaktır. Dersin ikinci kısmında, Milletlerarası Usul Hukuku kavramı, içeriği ve kaynakları anlatılacak ve Türk mahkemelerinin yargı yetkisi ve yargı bağışıklığı üzerinde durulacaktır. Dersin son bölümünde ise Türk hukukuna göre yabancılık unsuru, yabancı hukukun tatbiki halleri ile vatandaşlık hukukunda genel doktrinler, Türk vatandaşlık hukukunda genel prensipler, vatandaşlığın kazanılması ve kaybı halleri, vatandaşlığın ispatı ve yargı yolu konuları ele alınmaktadır.
DENİZ TİCARET HUKUKU

Ders Kodu

HKUK421

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste amaç, ticaret gemilerinin deniz ticaretinde işletilmesinden kaynaklanan sorumluluklar, yükümlülükler ve haklarla ilgili Deniz Ticareti Hukukunun esası hakkında öğrencilerin kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır. Bununla beraber deniz ticareti hukukunun gemi, ticaret gemisi, donatan, taşıyan, konişmento, çarter party, çatma, genel avarya, gemi alacaklısı hakkı ve deniz alacağı gibi kavramları hakkında bilgi sahibidir. Dersin ikinci bölümünde Değişik türdeki deniz ticareti sözleşmelerinin işlevlerini değerlendirir. Belirli bir konişmento ve çarter partiyi inceler ve yorumlar. Bunun yanında taşıyanın hakları, navlun sözleşmenin sona ermesi de ele alınacaktır. Dersin üçüncü ve son bölümünde ise farklı rejimlere tabi taşıyanın sorumluluğu öğrenciler tarafından tanımlanır, analiz edilir ve birbiri ile karşılaştırılır.
CEZA USUL HUKUKU-I

Ders Kodu

HKUK431

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste, ceza muhakemesi hukukunun temel ilkeleri üzerinde durulmaktadır. Dersin ilk bölümünde ceza muhakemesi hukukunun temel ilkeleri ile başlamaktadır. Bu doğrultuda, insan haklarının korunması, kıyasın mümkün olması, muhakemenin hazırlanması, muhakemenin şekli ve ispata ilişkin ilkeler ön plana çıkar. Dersin ikinci bölümünde ceza muhakemesi kurallarının uygulama alanı, muhakeme engelleri, ceza muhakemesi işlemleri, muhakeme süjeleri, muhakemeye katılanlar, koruma tedbirleri, koruma tedbirleri nedeniyle tazminat, soruşturma, kovuşturma, uzlaşma ve müsadere, olağan ve olağanüstü kanun yolları ve yargılama giderleri bu ders kapsamında incelenmektedir. Dersin üçüncü bölümünde insan hakları ve insanlık onuru ile örtüşen bir ceza yargılaması için gerekli olan ilkeleri tartışabilir. Ceza yargılamasının işleyişini ve teşkilat yapısını açıklayabilecek ve ceza muhakemesinde yer alan soruşturma, ara muhakeme ve kovuşturma evresinde uygulanan işlemler incelenecektir.
İŞ HUKUKU

Ders Kodu

HKUK441

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu derste bireysel iş hukuku ile toplu iş hukuku ve sendikalar hukukunun bir kısmını üzerinde durulacaktır. Dersin ilk bölümünde, iş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukunun kaynakları, uygulanacağı işler, kişiler ve yerler, temel kavramlar, iş sözleşmesi, iş sözleşmesine taraf olanların borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermenin sonuçları ve iş yargısı incelenecektir. Ayrıca, işçi, işveren, işyeri gibi temel ve bireysel iş hukukuna ilişkin kavramları açıklayabilecektir. Dersin ikinci bölümünde bireysel iş sözleşmesinin türleri, kurulması, sona ermesi; bu sözleşmeden doğan işveren ve işçi hak, borç ve yükümlülükleri hakkında detaylı bilgi sahibi olacaktır. Derste son olarak iş hayatının denetimi ve cezai yaptırımlar konularında bir temel oluşturulacaktır.
İCRA VE İFLAS HUKUKU-I

Ders Kodu

HKUK451

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu derste borçlunun, borcunu ödememesi halinde alacaklının yürüteceği icra takibinin hukuka uygun biçimde yürütebilmenin esasları üzerinde durulacaktır. Dersin ilk bölümünde, icra hukukunun kaynakları, icra teşkilatı, şikayet, icra harç ve giderleri, icra takibinin tarafları, ilamsız icra, genel haciz yolu incelenecektir. Ayrıca, icra takibinin başlaması, takip talebi, ödeme emri ve kesinleşmesi, ödeme emrine itiraz, itirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması, haciz safhası, paraya çevirme, paraların paylaştırılması, kavramlarını açıklayabilecektir. Dersin ikinci bölümünde kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, kiralanan taşınmazın tahliyesi, ilamlı icra ve rehinin paraya çevrilmesi yolu, ihtiyati haciz, iptal davaları ve icra suçlarının genel esasları konuları hakkında detaylı bilgi sahibi olacaktır.
MİRAS HUKUKU-I

Ders Kodu

HKUK463

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu derste miras ve mirasçılık kavramları, mirasçılık türleri, mirasın açılması, mirasın intikali ve mirasın taksimi konuları ele alınacaktır. Ayrıca miras hukukunun temel ilke ve amaçları öğretilecektir. Dersin ilk bölümünde miras hukukunun temel kavramları ve özellikle tereke konuları ve murisin iradesine dayanan mirasçılık hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Bunun yanında Türk miras hukukuna hakim olan ilkeler, yasal ve iradi mirasçılar, mirasta hak sahipliği gibi konulara yer verilecektir. Ayrıca, vasiyetname şekilleri, vasiyetnameden dönme ve vasiyetnamenin yok olması gibi konulara yer verilecektir. Derste son olarak kanuni mirasçılık, zümre sistemi, ölüme bağlı tasarruflar, şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar, maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
SİGORTA HUKUKU

Ders Kodu

HKUK471

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste ulusal ve uluslararası sigorta kurum ve kuruluşları hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir. Dersin ilk bölümünde, sigorta hukukunun kaynakları, sigorta sözleşmesinin borçlar hukuku ve ticaret hukuku boyutuyla ele alınması, sigorta sözleşmesinin tarafları, tarafların hak ve yükümlülükleri konuları üzerinde durulacaktır. Ayrıca, zarar sigortaları ve zarar sigortalarına egemen olan ilkeler, sorumluluk sigortaları, can sigortaları, hayat sigortası, grup sigortaları, kaza sigortası, hastalık ve sağlık sigortasına ilişkin kavramları açıklayabilecektir. Dersin ikinci bölümünde sigorta ve reasürans şirketlerinin kuruluşu, işleyişi ve sona ermeleri, sigorta aracıları; sigorta acenteleri ve brokerler, sigorta eksperleri, aktüerler, sigortacılık sektörünün mesleki örgütlenmesi, sigortacılık tahkim komisyonu, sigorta eğitim merkezleri hakkında detaylı bilgi sahibi olacaktır. Derste son olarak sigortacılık sektöründeki aracıları, hukuki statüleri, işlevleri yönünden değerlendirebilecekler.
SEÇMELİ V

Ders Kodu

HKUKXX5

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ELECTIVE V
Sekizinci Dönem
DEVLETLER ÖZEL HUKUKU-II

Ders Kodu

HKUK412

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu derste şahsın hukuku, aile hukuku, nesep hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukukunda milletlerarası özel hukukunun uygulama kuralları hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir. Ayrıca, hukuki muamelelerde şekil ve zamanaşımı konuları ile milletlerarası usul hukukunda lex fori prensibi üzerinde durulacaktır. Dersin ikinci bölümünde, vasıflandırma, maddi hukuk ile ilişki, milletlerarası yetki kaideleri, Türk milletlerarası yetki sistemi, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi konuları hakkında bilgi sahibi olabilecektir. Derste son olarak milletlerarası tahkim, yabancı hakem kararlarının tenfizi, milletlerarası adli yardım konuları ile yabancılar hukukunda yabancıların Türkiye' de çalışma hürriyeti, gayrimenkul edinme hakları ile miras hakları konuları ele alınacak ve Milletlerarası tahkim yargılaması üzerinde durularak, mahkeme yargılamasıyla karşılaştırmalı olarak öğrencilere aktarılacaktır.
TİCARET HUKUKU-III (ŞIRKETLER)

Ders Kodu

HKUK424

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu derste ortaklıklar hukukuna hakim olan temel ilkeler ve ortaklıklar hukukundaki güncel gelişmeler hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca adi ortaklık, ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümler, kollektif ortaklıklar, komandit ortaklıklar, anonim ortaklıklar, limited ortaklıklar hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Dersin ikinci bölümünde ise adi ortaklığın önemini, işlevini, işleyişini ve tabi olduğu hukuki rejimi konularını inceleyebilecektir. Ayrıca kollektif ve komandit ortaklıkların şahıs ortaklığı nitelikleri, sermaye ortaklıklarından farklılıklarını ve tabi oldukları hukuki rejimi belirleyebileceklerdir. Sermaye ortaklıklarının temel özelliklerini ve bunların şahıs ortaklıklarından farklı yönlerini açıklayabilirler. Derste son olarak tek kişilik anonim ortaklığın önemini ve tabi olduğu kuralları ve diğer ortaklık tiplerinden farklılığını ortaya koyarak tartışabileceklerdir.
CEZA USUL HUKUKU-II

Ders Kodu

HKUK432

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste, öğrencilerin maddi gerçeğin araştırılıp bulunmasını hedef alan ceza muhakemesi hukukunun temel ilkelerini, insan haklarına saygılı bir ceza hukuku yargılamasının kurallarını ve karşılaştırmaları hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir. Dersin ilk bölümünde, hazırlık soruşturması, duruşma ve son soruşturma safhaları; olağan kanun yolları, itiraz ve temyiz konuları üzerinde durulacaktır. Ayrıca, olağanüstü kanun yolları, karar düzeltme, muhakemenin yenilenmesi, Yargıtay Başsavcısının itirazı ve yazılı emir gibi konulara değinilecektir. Dersin ikinci bölümünde ise şahsi dava gibi konular ele alınacaktır. Derste son olarak bir suçun işlenip işlenmediği; işlenmişse, bunun kim tarafından işlenmiş olduğu ve yaptırımının ne olacağı sorununa çözüm getirmek amacıyla, kural olarak, Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre gerçekleştirilen iddia, savunma ve yargılama niteliğindeki bir dizi faaliyetlere değinilecektir.
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Ders Kodu

HKUK442

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu derste sosyal güvenlik kavramı ve tarihsel gelişimi, uluslararası hukukta ve Avrupa hukukunda sosyal güvenlik, sosyal güvenliğin ilkeleri ve finansmanı hakkında bilgi verilecektir. Dersin ilk bölümünde, sosyal güvenlik hukukunun kaynakları, hukuk sistemi içindeki yeri, Türk sosyal güvenlik sisteminde reform konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bunun yanında sosyal sigortaların uygulanma alanı (sigortalı kavramı sigortalılık süresi), sosyal sigortaların idari yönetimi gbi konulara değinilecektir. Dersin ikinci bölümünde ise sosyal sigortaların finansman kaynağı olarak primler; sosyal sigorta türleri (iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, hastalık sigortası, malullük sigortası, yaşlılık ve ölüm sigortası) gibi konular ele alınacaktır. Derste son olarak işsizlik sigortası, sağlık hakkı ve genel sağlık sigortası, bireysel emeklilik; sosyal yardım ve sosyal hizmetler bu dersin konusunu oluşturmaktadır.
MESLEKİ HAZIRLIK DERSİ

Ders Kodu

HKUK444

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Mesleğin hukukunu tanıtan derslere ve hukuk eğitiminde yer verilmesi ihmal edilmektedir. Bu dersle, bu alanda hissedilen ciddi bir boşluğun doldurulması amaçlanmaktadır. Dersin ilk bölümünde, avukatlık mesleğine ilişkin yasal düzenlemeler, avukatla müvekkil arasındaki ilişkiler ele alınacaktır. Ayrıca, avukatlık örgütlenme türleri, meslekte yaşanan değişim ve uzmanlaşma, avukatın hak ve yükümlülükleri gibi konulara değinilecektir. Dersin ikinci bölümünde etik/mesleki kurallar incelenecek ve söz konusu dersle ileride getirilmesi planlanan avukatlık sınavına da büyük ölçüde katkı sağlaması hedeflenmektedir. Dersin son bölümünde avukatın hukuki, cezai ve disipliner anlamda sorumluluğunun irdelenmesi sonucu, bunları içerik ve uygulama açılarından içselleştirecektir. Bunun yanında meslek mensubu olarak tabi bulunduğu yükümlülükler, müvekkiline karşı, mahkemelere karşı, meslektaşlarına karşı, statüsel anlamda olmak üzere alt başlıklara bölünerek değerlendirilecektir.
İCRA VE İFLAS HUKUKU-II

Ders Kodu

HKUK452

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu derste, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip, kiralanan taşınmazın tahliyesi, ilamlı icra ve rehnin paraya çevrilmesi yolu, ihtiyati haciz kavramlarına değinilecektir. Ayrıca, bu konuları takiben iflas hukuku, konkordato, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması, iptal davaları ve icra suçlarının genel esasları konuları dersin kapsamındadır. Dersin ikinci bölümünde ise icra ve iflas yoluyla takip yollarına ilişkin temel bilgi ve aşamaların tanıtılarak öğrencilerin ilgili konuları değerlendirebilmesini sağlanacaktır. Dersin son bölümünde, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipteki bilgilerle icra ve iflâs hukukumuzda geçerli olan önce rehne müracaat kuralının uygulanması gereken haller ile bunun istisnalarını değerlendirilecektir. Ayrıca kiralanan taşınmazların ilâmsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin bilgileri ile bu takip yolu ile uygulamadaki diğer hukuki çareleri karşılaştırabilecektir.
MİRAS HUKUKU-II

Ders Kodu

HKUK464

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste ölüme bağlı tasarruflarda yorum ve hükümsüzlük ve maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflara ilişkin bilgiler verilecektir. Dersin ilk bölümünde, ölüme bağlı tasarrufların yürürlüğe girmesi, ölüme bağlı tasarruflarda iptal, ölüme bağlı tasarruflarda tenkis, mirasın intikali, gibi konulara değinilecektir. Ayrıca ihtiyati tedbirler, intikalin hükümleri, miras hakkının korunması, tenkis davası gibi konulara değinilecektir. Dersin ikinci bölümünde mirasın açılması, mirasın reddi, taksim, mirasta iade gibi konulara değinilecektir. Ayrıca, mirasın açılması, mirasın geçmesinin sonuçları, koruma önlemleri, mirasın kazanılması, resmi defter tutma, resmi tasfiyeye ilişkin konulara yer verilecektir. Dersin son bölümünde ise miras sebebiyle istihkak davası, mirasın paylaştırılması, mirasta denkleştirme ve paylaşmanın tamamlanmasına ilişkin bilgiler verilerek, tartışılacaktır.
SEÇMELİ VI

Ders Kodu

HKUKXX6

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
SEÇMELİ VI

Seçmeli Dersler

KRİMİNOLOJİ

Ders Kodu

HKUK102

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu derste kriminoloji kavramı ve tarihi gelişimi, kriminolojinin önemi ve görevi, kriminolojide araştırma yöntemleri, bilinen ve bilinmeyen suçluluk gibi temel ve diğer ilgili kavramlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.
AVUKATLIK HUKUKU

Ders Kodu

HKUK302

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
Avukatlık hukuku dersi ile avukatlık mesleğine ilişkin yasal düzenlemeler ve temel ilke ve kurallar hakkında bilgi sahibi olunmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Derste avukatlık mesleğine ilişkin yasal düzenlemeler, avukatlık mesleğinin tanımlanması ve benzer kurumlardan ayırt edilerek hukuki niteliğinin belirlenmesi, avukat bağımsızlığı, avukatlık mesleğine kabulde aranan şartlar ve mesleğin yürütülüş biçimleri, avukatla müvekkil arasındaki ilişkiler ve avukatın bu ilişkilerden doğan hakları ve yükümlülükleri,avukatla mahkeme ilişkisinden kaynaklanan yükümlülükler, avukatın meslektaşları ve meslek örgütüyle ilişkisinden doğan yükümlülükler, avukatlık örgütlenme türleri, meslekte yaşanan değişim, uzmanlaşma, avukatın hak ve yükümlülükleri, hukuki, cezai ve disipliner anlamda sorumlulukları, avukatlık mesleğinde etik ve mesleki kurallar konuları ele alınmaktadır.
KIBRIS HUKUKUNA GİRİŞ

Ders Kodu

HKUK110

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI

Ders Kodu

HKUK206

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI
SAĞLIK HUKUKU

Ders Kodu

HKUK205

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste, sağlık hukukunda temel kavramlar ile hasta hekim ilişkileri; tıbbi uygulama hataları ile ilgili mukayeseli durum analizi, hasta ve sağlık çalışanı hakları ile sağlık çalışanlarının cezai, hukuki ve mesleki sorumlulukları; tıbbi müdahalede hukuka uygunluk nedenleri; tıbbi müdahalede yasalar, mesleki sorumluluk ve etik yaklaşım; tıbbi uygulama hatalarına yol açan süreç; tıbbi faaliyetlere ilişkin suçlar; hatalı tıbbi uygulamalarının ceza hukuku açısından değerlendirilmesi; hatalı tıbbi müdahalelerin tazminat hukuku bakımından değerlendirilmesi; tıbbi uygulama hataları ve bilirkişilik; hasta ile ilgili belgelendirme süreçleri; tıbbi uygulama hataları iddiaları ve medya; tıbbi uygulama hataları ve sigorta sistemi konularında; olgu örnekleri ve yargı kararları ışığında bilgi sahibi olması amaçlanan bir derstir.
KKTC HUKUKU I

Ders Kodu

HKUK407

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
KKTC HUKUKU I
MARKA HUKUKU

Ders Kodu

HKUK308

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

6
MARKA HUKUKU
REKABET HUKUKU

Ders Kodu

HKUK403

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
REKABET HUKUKU
TÜKETİCİ HUKUKU

Ders Kodu

HKUK303

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders çerçevesinde, taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu sözleşme türleri üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda, özellikle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da ele alınmış olan tüketici satım sözleşmeleri, kapıdan satışlar, taksitle satışlar, kampanyalı satışlar ve tüketici kredi sözleşmeleri ele alınacaktır. Bunun yanı sıra, 2003 yılı itibariyle TKHK'a eklenmiş olan genel işlem şartlarının yer aldığı sözleşmelerde tüketicinin korunması, uzaktan satım, paket tur, devre tatil ve kredi kartı sözleşmeleri gibi konular üzerinde de durulacaktır. Derste, Avrupa Birliği'nin tüketicinin korunması alanında yayınlanmış yönergeleri ve çeşitli Avrupa ülkelerinin mevzuatı mukayeseli olarak değerlendirilecektir.
ULUSLARARASI SİYASİ KURULUŞLAR

Ders Kodu

HKUK271

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇİM VE SİYASİ PARTİLER HUKUKU

Ders Kodu

HKUK108

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
SEÇİM VE SİYASİ PARTİLER HUKUKU
KKTC HUKUKU II

Ders Kodu

HKUK408

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
KKTC HUKUKU II
HUKUK METODOLOJİSİ

Ders Kodu

HKUK105

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Hukuk metodolojisi, hukukun uygulanmasında takip edilmesi gereken yöntemi açıklayan bir bilim dalıdır. Bu amaçla derste özellikle kanunların yorumu, sözel, amaçsal, tarihi, sistematik, Anayasa’ya uygun yorum, hâkimin hukuk yaratması, boşluk kavramı ve açık, örtülü ve kural içi boşluk türleri, boşluğun nasıl doldurulacağı, kanunu aşan hukuk yaratma kavramları öğrencinin derse ilgili uygulamaları önceden hazırlayıp sunma yöntemiyle katılımı sağlanarak ele alınır. Bu bağlamda norm bilimi olarak hukuk dogmatiği, hukuk kuralının mantıki yapısı ve unsurları, kanunların uygulanmasındaki mantık silsilesi, hukuki soruna konu olan olayın oluşumu ve hukuken değerlendirilmesi de incelenir.
KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Ders Kodu

HKUK101

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
Kitle iletişim kavramı ve yasal temelleri, yazılı, görsel, işitsel ve elektronik basın ve hukuki sorumlulukları, kişilik haklarının korunması, ceza sorumluluğu, elektronik imza, e-ticaretin vergilendirilmesi ve telif haklarının korunması gibi konuları kapsamaktadır.
KARA TAŞIMA HUKUKU

Ders Kodu

HKUK402

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
KARA TAŞIMA HUKUKU
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU

Ders Kodu

HKUK301

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU
ÇOCUK CEZA HUKUKU

Ders Kodu

HKUK304

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

1
Çocuk Ceza Hukuku, suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak tedbirleri, tedbirlerin uygulanma usullerini, çocukların soruşturma ve kovuşturma sırasında tabi oldukları düzenlemeleri ve diğer yönlerden yetişkinlerden farklı oldukları hükümlerin ele alındığı bir derstir. Bu dersin amacı, öğrencilerin çocuklarla ilgili hükümlerin en azından ceza hukukuyla ilgili olanlarını derinlemesine öğrenmelerini sağlamaktır.
VERGİ UYGULAMALARI

Ders Kodu

HKUK481

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
VERGİ UYGULAMALARI
DENİZ KAMU HUKUKU

Ders Kodu

HKUK202

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
DENİZ KAMU HUKUKU
SOSYAL POLİTİKA

Ders Kodu

HKUK103

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu dersin içeriğinde sosyal politikanın tanımı, kapsamı ve içeriği; Türkiye ve dünyadaki refah sistemi ve hizmetlerinin gelişimi; planlama ve kalkınma kavramları bağlamında temel politika alanları (sağlık, barınma, sosyal güvenlik, göç vb.) üzerine tartışmalar yer almaktadır. Dersin içeriği olarak öne çıkan en önemli tanımlama meselesi sosyal politikanın 18.yy Fransız devrimi ve 19.yy Endüstri devriminin etkisi altında oluşan kamusal servislerin, sosyal sigortanın ve kolektif sağlık programlarının nasıl bir alan dahilinde oluştuğunu tartıştırmaktır. Küreselleşmenin sosyal politika üzerindeki etkileri, toplumsal cinsiyet ve sosyal politika, kentsel hareketler ve yerel yönetimlerin sosyal politikaya etkilerinin yanı sıra Türkiye’de sosyal politikanın gelişimi ve de güncel sosyal politikalar tartışılacak.
SPOR HUKUKU

Ders Kodu

HKUK210

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste, spor ile hukuk arasındaki ilişki,Spor Hukukunun tarihçesi, Spor Hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisi, Spor Hukuku?nun niteliği ve Spor Hukukunun kaynaklarına değinilmektedir. Çalışma hakkı olarak spor ve profesyonellik konuları üzerinde durulduktan sonra spor örgütlenmesi derinlemesine ele alınmaktadır. Sporun uluslararası (IOC, IPC,WADA, FİFA vb ) ve ulusal yapılanması, Türk spor teşkilatının yönetimi, Federasyonlar, Özerk Federasyonlar ve hukuki yapılarına ilişkin bilgiler verilmektedir. Kulüplerin nasıl kurulabileceği anlatılmaktadır. Sporda doping hakkında bilgi verilmektedir. Profesyonel sporcu sözleşmesi kapsamında kulüplerin ve sporcuların hak ve yükümlülüklerinin neler olduğu anlatılmaktadır. Son olarak spor sujeleri arasında ortaya çıkabilecek mali ve idari uyuşmazlıkların çözümünün nasıl olacağı ele alınmaktadır.
ANAYASA YARGISI

Ders Kodu

HKUK208

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
ANAYASA YARGISI
İDARİ YARGI

Ders Kodu

HKUK201

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
İdare Hukukunun temel ilkeleri ışığında, mahkeme kararlarından faydalanarak kolluk, kamu hizmeti, kamu malları ve idari sözleşmeler konularının derinlemesine incelenmesi; idari yargılama hukuku bağlamında yargısal korunma yolları.
SOSYOLOJİ

Ders Kodu

HKUK104

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
Derste sosyolojinin temel konu, kuram ve kavramları, sosyolojik sorgulamanın yöntemi ve mantığı işlenir; toplumsal yapıyı oluşturan siyasal, ekonomik ve kültürel öğelerin ve bireyin toplumla ilişkisinin genel bir çözümlemesi sunulur. Ders kapsamında farklı toplumsal ve tarihsel koşulların sosyolojiyi biçimlendirişi ve zamansal, mekânsal ve hiyerarşik dönüşümler/değişimler geçirmesi ele alınır. Bu çözümlemelerdeki konulara koşut olarak toplumsal yaşama ilişkin Türkiye ve diğer ülkelerden örnekler karşılaştırmalı olarak değerlendirilir.
ULUSLARARASI TAHKİM

Ders Kodu

HKUK406

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
ULUSLARARASI TAHKİM
ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Ders Kodu

HKUK204

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
İMAR HUKUKU

Ders Kodu

HKUK203

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
İMAR HUKUKU
EKONOMİK SUÇLAR

Ders Kodu

HKUK306

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
EKONOMİK SUÇLAR
BORÇLAR KANUNU'NDA HİZMET SÖZLEŞMESİ

Ders Kodu

HKUK307

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
BORÇLAR KANUNU'NDA HİZMET SÖZLEŞMESİ
ÇOCUK HUKUKUNDAN DOĞAN MESELELER

Ders Kodu

HKUK224

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
Çocuk Hukuku ve çocuk hakları konusu, birey olarak çocuğun sağlıklı gelişimi bakımından önemli olduğu kadar, sağlıklı bir toplum bakımından da önemlidir. Çocukların haklarının varlığı ve bu hakların yetişkinlerin hakları kadar önemli olduğu şüphesizdir. Bu ders kapsamında, öncelikle çocuğun aile içinde korunması, ehliyetleri, kişilik haklarının korunması, çocuğun soybağı, evlat edinme ve vesayet gibi temel konular ele alınmaktadır. Temel konular, uluslararası alanda çocuk hakları, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Sözleşmenin üye ülkelere yüklediği yükümlülükler ışığında incelenmektedir. Konu bütünlüğünün sağlanması adına kamu hukukunda çocuk haklarının korunması ana hatlarıyla ele alınmaktadır. Çocuk Koruma Kanunu ve Çocuk Mahkemelerinden de kısaca bahsedilmekte olup, korunmaya muhtaç çocukların durumu ayrıca incelenmektedir.
BANKA HUKUKU

Ders Kodu

HKUK404

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
BANKA HUKUKU
MAHREMİYET VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Ders Kodu

HKUK318

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Teknolojik gelişmeler mahremiyet ve kişisel verilerin ihlalini kolaylaştırmıştır. Dolayısıyla modern bir veri koruma hukuku oluşturarak kişisel verilerin korunması da büyük önem kazanmıştır. Kişisel verilerin temel toplanma amaçlarının belirlenmesi ve sınırlandırılması ile veri tabanlarında saklanan bilgilerin toplanma amaçları dışında kullanılmasının engellenmesi gerekmektedir. Kişisel verilerin işlenmesinin belirli kurallara tabi kılınması aynı zamanda temel hak ve özgürlükleri korumaya yöneliktir. Mahremiyet ve kişisel verilerin korunması konusu, Türk hukuku bakımından yenilik olarak kabul edilebilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Anayasa Mahkemesi kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ışığında, kişisel veri kavramı, kişisel verilerin korunması sorunu, kişisel verilerin hukuki niteliği ile korunması konuları ele alınarak incelenmektedir.
TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ

Ders Kodu

HKUK415

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi dersi, teknoloji ve yenilik ile ilgili kavramların tanıtmak, sınıflandırmak, aşamaları ve yönetilmesine yönelik bilgi ve beceriler kazandırmaktır. Bu bağlamda dersi açıklayabilmek ve tanımlamasını yapabilmek adına, derstte bilim ve teknolojinin tarihi ve yükselişini açıklayabilmek için sanayi devrimi, elektrik ve çelik çağı, petrol ve kimya endüstrisinin gelişimi, sentetik maddeler, kitlesel üretim,elektronik çağı incelendikten sonra sırasıyla teknoloji ve yeniliğin altyapısı, teknoloji ve yeniliğin toplumsal boyutu, teknoloji ve yeniliğin firma boyutu, teknoloji ve yeniliğin kamu boyutu teknoloji ve yenilik için kamu politikaları, enformasyon toplumu ve politikaları, teknoloji ve çevre, teknoloji ve büyüme, teknolojinin gelişmesi ve yayılması konuları çerçevesinde detaylı olarak açıklanacaktır.
HAVA VE UZAY HUKUKU

Ders Kodu

HKUK305

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
HAVA VE UZAY HUKUKU
ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Ders Kodu

HKUK482

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU
TEBLİGAT HUKUKU

Ders Kodu

HKUK473

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
TEBLİGAT HUKUKU
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE İŞ HUKUKU

Ders Kodu

HKUK413

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
KKTC’de İş hukuku dersi iki bölümde ayrı ayrı okutulmakla birlikte içerik olarak bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, sendikalar hukuku ve sosyal güvenlik hukukunu kapsamaktadır. Bu ilk dersin ana konusunu bireysel iş hukuku oluşturur. Bu kapsamda geniş kapsamda, iş hukukunun kaynakları, uygulanacağı işler, kişiler ve yerler, iş sözleşmesi, iş sözleşmesine taraf olanların borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermenin sonuçları, işin düzenlenmesi, iş sağlığı ve işçi güvenliği, Mahkeme Kararları da dikkate alınarak iş yargısı incelenmektedir. Bunun yanı sıra KKTC ‘de meydana gelmiş olan iş kazaları Mahkeme Kararları doğrultusunda işlenmekte olup uygulamanın nasıl işiediği üzerinde durulmuştur. Konular anlatılırken KKTC iş yasasından ve Mahkeme kararlarından yararlanılacaktır.
SERMAYE PİYASASI HUKUKU

Ders Kodu

HKUK401

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
SERMAYE PİYASASI HUKUKU
SANAL MAHKEME VE HUKUK UYGULAMALARI-II

Ders Kodu

HKUK430

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Sanal mahkemeler, öğrencilerin yargıçların önünde davaları hazırlamaya ve tartışmaya katılmalarını sağlayan bir hukuk fakültesi etkinliği ve yarışmasıdır. Öğrenciler, okula bağlı olarak, birinci, ikinci veya üçüncü sınıf hukuk fakültesinde tartışmalı mahkemeye katılabilirler. Farklı vakıf mahkemelerini seçme süreci farklı okullarda değişiklik gösterir. Rekabet, bazı okullara, özellikle de ulusal tartışma mahkemelerine düzenli olarak kazanan takımlar gönderenlere katılmak için şiddetlidir.Mahkeme üyeleri, taraflarını araştırıyor, temyiz broşürleri hazırlıyor ve hakemlerin önünde sözlü argümanlar sunuyor. Sözlü tartışma, tipik olarak bir avukatın temyiz mahkemesinde sözlü olarak davasını bir hakem heyetine savuşturmasının tek şansıdır, bu yüzden tartışmalı mahkeme büyük bir ispat zemini olabilir. Hâkimler, sunum esnasında istediği zaman soru sormakta özgürdürler ve öğrenciler buna göre cevap vermelidir. Davanın gerçekleri hakkında derin bir anlayış, öğrencilerin argümanları ve muhaliflerinin argümanları zorunludur
SANAL MAHKEME VE HUKUK UYGULAMALARI 1

Ders Kodu

HKUK420

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste; hak kavramı, hukukun tanıtımı, haklı olmak kavramı ve hak arama özgürlüğü, uyuşmazlıkların ortaya çıkması ve uyuşmazlık çözüm yolları, hukuki korunma talebi ve adalet mekanizmasının çalışması, hukuk dallarının ayrımı, hakların korunması için başvurulabilecek yollar, yargı kavramı ve çeşitleri, mahkemeler teşkilatı, adalet sisteminin işleyişinde yer alan kişiler, hâkimin görevleri, savcıların görevleri, adliye memurlarının görevleri, avukatların görevleri, dava-davacı-davalı kavramları, davanın açılması, duruşma ve duruşma disiplini konuları anlatılacaktır. Dersin döneminin sonunda edinilen bilgiler ışığında bir sanal mahkeme uygulaması ve öğrencilerin hazırladığı sunumlar gerçekleştirilecektir. Sanal Mahkeme ile hukuk öğreniminde teoriyi uygulamayla birleştiriyor. Öğrenciler, mahkeme olarak düzenlenen derslikte, gerçek mahkemede yaşananları canlandırabiliyor ve mezun olmadan deneyim kazanıyor.
ALTERNATİF ÇÖZÜM UYUŞMAZLIKLARI

Ders Kodu

HKUK381

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
ALTERNATİF ÇÖZÜM UYUŞMAZLIKLARI

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Uyruklu Aday Öğrenciler

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Uyruklu Aday Öğrenciler

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.