Hukuk Fakültesi

Hukuk (İngilizce)

Süre 4 Yıl
Başvur
CIU-uluslararasi-hukuk-programi-1 CIU-uluslararasi-hukuk-programi-2 CIU-uluslararasi-hukuk-programi-3

Bölüm Hakkında

Hukuk (İngilizce) programı ulusal ve uluslararası alandaki gelişme ve yenilikleri takip eden, bu alanda ortaya çıkabilecek sorunlara yönelik çözüm önerisi getirebilecek yetkinlikte, bilimsel araştırmanın teknik ve yöntemlerine hâkim hukukçular yetiştirir. Hukuksal sorunların farklı hukuk disiplinlerine dayalı çok yönlü bakış açılarını gerektirdiği ve hem yerel hem de küresel sorunlara hukuksal çözüm arayışlarının arttığı günümüzde topluma, ekonomiye, siyasete ve hukukun profesyonel alanına katkı sağlarlar.

Eğitim Olanakları

Öğrenciler, en yeni bilgilerle donatarak, onların yazı, ifade ve muhakeme yeteneği ile inceleme ve araştırma becerilerini geliştirmek, soyut kuralları somut olaylara uygulama becerisi kazandırmak ve özel hukukun sorunlarına çözüm geliştirebilmelerini sağlanır. Programın, uygulayıcılara belirli bir alanlarda uzmanlaşma olanağı sağlaması, onların mesleki niteliklerini geliştirmelerinin yanı sıra, ticari hayatın gelişmesine, hukukun ve adaletin de daha iyi işlemesine hizmet edecektir. Program, hukukun uygulamadaki ve çalışma yaşamındaki rolü dikkate alınarak oluşturulmuştur ve bu amaca hizmet edecek farklı ders seçenekleri sunmaktadır.

ic-mimarlik-yukseklisans

Kariyer Alanları

Hukuk Fakültesi mezunlarının yapabilecekleri meslekler:
- Hakimlik ve savcılık, avukatlık Ulusal ve uluslararası şirketlerde hukuk danışmanlığı,
- Özel sektör ve kamu sektöründe hukuk müşavirliği,
- Dışişleri Bakanlığı’nda istihdam olanakları İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nda müfettişlik, kaymakamlık ve valilik, emniyet müdürlüğü,bürokratlık, nato, Avrupa Konseyi, BM teşkilatı, IMF gibi pek çok uluslararası teşkilatta görevler.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Merkezi Derslikler, CL103
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2351
Fakülte E-posta: secretary-fol@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hasan Tunç
Bölüm Başkanı E-posta: htunc@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
MİKROEKONOMİ

Ders Kodu

ECON101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu Derste Ekonomiye Giriş, Ekonomi Nedir? Mikro ve Makro Ekonomi,İhtiyaçlar, İstekler, Tercihler, Kıtlık ve Tüketici Tercihleri,Üretim Olasılıkları Eğrisi, Fırsat Maliyeti, Bütçe Eğrisi,"Rational Person", Maliyet-Fayda Prensibi, Açık Maliyet ve Örtük Maliyet, Arz-Talep Esnekliği, Aşağı Mallar, Normal Mallar, Lüks Mallar, Tamamlayıcı Mallar ve İkame Mallar, Arz Eğrisi ve Talep Eğrisi,Denge Fiyatı ve Miktarı, Arz Fazlası ve Talep Fazlası, Arz ve Talep Fonksiyonları, Fonksiyonlarla Denge Fiyatı ve Miktarı Hesaplama, Vergi Çeşitleri ve Arz ve Talep Üzerine Etkisi, Maliyet Çeşitleri; Sabit Maliyet ve Değişen Maliyet. Toplam Geliri ve Toplam Maliyeti Hesaplama,Kâr-Zarar Hesabı, Başabaş Noktası Hesaplama, Başabaş Grafiği Hazırlama, Amortisman Çeşitleri ve Amortisman Hesaplaması Gibi Konular Tartışılmaktadır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
HUKUK SİSTEMİ VE ÇALIŞMALARI-I

Ders Kodu

ILAW101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Hukuk Sistemi ve Çalışmaları-I bu derste öğrencilere hukuk sistemleri ve hukuk çalışmaları yöntemlerini tanıtmak amaçlanmaktadır. Dersin birinci aşaması hukuk kuralları, mahkeme sistemleri ve yasal süreçlere odaklanırken, diğer yandan da öğrencilere parlamento mevzuatları ve mahkeme yapısına dair hiyerarşiyi aktarmaktadır. Aynı zamanda medeni ve cezai hukuk süreçlerin ayrımı da yapılarak her iki sürç hakkında da detaylı bilgi sunulmaktadır. Dersin ikinci aşaması ise hukuk araştırmaları ve yazım tekniklerine odaklanmaktadır. Öğrencilere, hukuk araştırmalarının temel unsurlarının öğrecilmesinde içtihat hukuku ve parlamento mevzuatları gibi birincil ve ikincil kaynaklar kullanılmakta ve daha sonrasında ise bir hukuki metnin yazım kurallarına ilişkin bilinmesi gereken hususlara yer verilerek öğrencilerin bu alanda kendilerini geliştirmelerine olanak tanınmaktadır.
ANAYASA VE İDARE HUKUKU-I

Ders Kodu

ILAW103

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Anayasa ve İdare Hukuku-I dersinde temelde devletin siyasi ve hukuksal yapıları çerçevesinde anayasanın ana fikri ve amaçlarının öğrencilere aktarılması ve bunu yaparken aynı zamanda kamu hukukunun anayasal yönlerine odaklanılmaktadır. Bu derste hukukun üstünlüğünün anayasal ilkeleri, parlamentonun üstünlüğü ve güçler ayrılığı ilkeleri öğretilmesi amaçlanmakta olup, devletin kurumsal yapısı içerisinde bu ilkelerin uygulanmasına ilişkin yöntemler, bu yöntemlerin uygulanması sırasında yaşanabilecek sorunlar ve çözümleri gibi hususlar da ele alınmaktadır. Devletlerin uluslararası örgütler ile olan ilişkilerine dikkat çekilerek anayasal çelişkilerin, kısıtlamaların ve belirsizliklerin açıklanması amaçlanmaktadır. Devamında ise doğabilecek bu kısıtlamaların uluslararası insan hakları kuralları da dikkate alınarak ülkesel düzeyde uygulanmasıyla doğabilecek anayasal etkiler irdelenmektedir.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

ITEC110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar, donanım, yazılım, ağ, web, internet, bilgisayar güvenliği gibi temel bilgisayar konuları hakkında bilgi vermenin yanı sıra e-ticaret, bloglar, wiki, RSS, sosyal ağ ve Google uygulamaları, sağlık sorunları, yeşil bilişim ve erişilebilirlik gibi diğer gelişmekte olan teknolojiler konusunda da öğrencileri bilgi sahibi yapmayı hedeflemektedir. Öğrenciler derste bilgi teknolojisi bağlamında etik ilkeler, yasalar ve yönetmeliklere ilişkin temel etik, yasal ve sosyal konuları da yorumlama fırsatı bulacaklardır. Derste öğrenciler, bilgisayar terminolojisine aşina olmalarının yanı sıra Microsoft Office uygulama programlarının bazılarını (Word Excel ve PowerPoint) birebir kullanarak rapor hazırlama, biçimlendirme, grafik ekleme gibi beceriler elde edebileceklerdir.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
İkinci Dönem
MAKROEKONOMİ

Ders Kodu

ECON102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders ulusal ekonominin işleyişini para ve para sistemini kapsayan bir giriş dersidir. Bu ders para ve maliye politikalarını, işsizlik, faiz oranları ve enflasyonu da kapsar. Bu derste üretim düzeyi ve karar verme mekanizmaları üzerinde de durulmuştur. Özellikle vurgu gerçek üretim ve potansiyel üretim düzeyini belirlemeyen etmenlere verilecek ve ekonomik istikrar ve büyümeyi teşvik etmek için tasarlanmış politikalar tartışılır. Bu derste sub-prime krizileri, sosyal güvenlik, kamu borç ve uluslararası ekonomik sorunlar gibi önemli politika tartışmaları eleştirel olarak incelenmiştir. Ödemeler dengesi açıklanmıştır. Döviz kurunun belirlenmesi, uluslararası para sistemine referansla sunulmuştur.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
HUKUK SİSTEMİ VE ÇALIŞMALARI-II

Ders Kodu

ILAW102

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Hukuk Sistemi ve Çalışmaları-II dersinde hukuk sistemleri ve yasal çalışmalarla ilgili temel bilgilerin bir sonraki aşamaya taşınması ve öğrencilere ilk bölümde verilen bilgilerin detaylandırılarak aktarılması amaçlanmaktadır. Bu dersin birinci aşaması, kanun hazırlama ve yorumlamaya dair farklı tekniklere odaklanmaktadır. Buna ek olarak, hukuki çıkarım şekillerine vurgu yapılarak öğrencilerin hukuki argümanlar meydana çıkarması amaçlanmaktadır. Hukuksal içtihat ilkesi ile ilgili genel bilgiler verilerek bu ilkenin uygulamada nasıl işlediği gösterilmektedir. Dersin ikinci aşaması ise hukuki metin yazımı ile ilgili kapsamlı bilgiler sunulmaktadır. Öğrencilere atıfta bulunma ve hukuki alıntı yapma yöntemleri öğretilmektedir. Ayrıca araştırma bulgularının yazılı çalışma üzerinde ne şekilde kullanılacağı ve hukuki sorunlara dair soruların yanıtlanması yöntemleri de öğretilmektedir.
ANAYASA VE İDARE HUKUKU-II

Ders Kodu

ILAW104

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Anayasa ve İdare Hukuku-II dersinde devlet yönetim ve idaresinin hukuki yönleri açıklanarak kamu hukukunun idari yönlerine odaklanılmaktadır. Bu açıdan devlet gücünün yönetsel ve diğer organları arasındaki ilişki irdelenerek karşılaştırmalı bir yöntemle öğrencilere aktarılmaktadır. Temel anlamda idari güç kullanımının hukuki yönden incelenmesine odaklanılmakta olumlu ve olumsuz yönleri ile doğabilecek sorunlar ve bu sorunların aşılmasına yönelik teorik bilgi sunulmaktadır. Bu ders kapsamlı bir şekilde ilgili içtihat hukuku ile bağlantı kurarak çeşitli temelleri öğretirken hukuki incelemenin detaylı kurallarını da aktarmaktadır. Bu ders ile birlikte öğrencilere parlamento komiteleri, ombudsmanın rolü ve önemi ve mahkeme ile tahkikatların fonksiyonu incelenerek yürütme organının farklı şekillerde nasıl denetlenebileceği ve denetlemenin önemi öğretilmektedir.
HUKUKİ MÜNAZARA

Ders Kodu

ILAW106

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Hukuki Münazara dersinde öğrencilere hukuki tartışma yöntemleri ve bu yöntemlere ilişkin genel uygulamalar anlatılmaktadır. Bu dersin ilk bölümü, öğrencilerin sunum ve tartışma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaya odaklanmaktadır. Bu bağlamda ders boyunca öğrencilerin sözlü sunum yeterliliği, tartışmalar için performans teknikleri ve pratik akıl yürütme süreçlerini geliştirmelerine odaklanılmaktadır. Dersin ikinci bölümünde özellikle ölüm cezası, silah kontrolü ve ötenazi gibi tartışmalı yasal konular tercih edilerek öğrencilerin bu gibi tartışmalı konulara ilişkin fikir paylaşımı ve hukuki tartışma becerilerini geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır. Bu konular aynı zamanda öğrencilerin bir argümanın farklı yönlerini araştırmasını, benimsemesini ve savunmasını gerektirdirdiğinden öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine de imkan sağamaktadır. Dersin son bölümünde öğrencilere hukukun doğası, yasal kurallara uyma yükümlülüğü ve adalet kavramı gibi teorik kavramlar üzerinde düşünme fırsatı da sunulmaktadır.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
Üçüncü Dönem
CEZA HUKUKU-I

Ders Kodu

ILAW201

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Ceza Hukuku-I dersinde ceza hukukunun temelde ne olduğu, hukuk sistemindeki rolü, suçluluk kavramı ve ceza muhakemelerinin işleyişi ile kuralları aktarılarak öğrencilere suç ile ilgili temel kavramların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Daha sonra ise, suçun maddi (actus reus) ve manevi (mans rea) unsurlarının kapsamlı şekilde öğretildiği suç unsurlarına odaklanılmaktadıır. Öncelikle kusursuz sorumluluk doğuran suçların anlatılıp öğretilmesinin ardından cinayet ve adam öldürme suçları, bunlar arasındaki farklılıkar ve kişiye karşı işlenen ölümcül olmayan suçlar ve cinsel nitelikte olmayan suçlar gibi belirli birtakım suçlarının anlatılmasına geçilmektedir. Dersin en son aşamasında ise tecavüz, cinsel saldırı gibi cinsel nitelikli suçlar ve kişinin rızası dışında cinsel ilişki gibi kişilere karşı işlenen suçlara odaklanılmaktadır.
SÖZLEŞME HUKUKU-I

Ders Kodu

ILAW203

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Sözleşme Hukuku-I dersinde sözleşmeye dayalı anlaşmaların oluşum ve kapsamına odaklanılmakta ve sözleşme hukukunun temel kavramlarının aktarılması amaçlanmaktadır. Sözleşmelerin meydana gelme (doğma) kuralları çerçevesinde, bir anlaşmanın sözleşmeye olarak anılabilmesine ilişkin unsurları, teklif, kabul ve ivaz gibi unsur ve kurallar ve bu kuralların eksikliği halinde doğabilecek neticeler incelenmektedir. Bir sözleşmenin kapsamı bağlamında sözleşmenin şahsiliği ilkesine de odaklanarak üçüncü şahısların hakları irdelenmektedir. Dersin ikinci aşamasında ise sözleşmeye dair kavramlar tanımlanmakta ve bu kavramların kaynak ve sınıflandırmaları incelenerek sözleşmelerin içeriğine bakılmaktadır. Bir sözleşmenin içeriğinin irdelenmesindeki esas amaç, kısıtlayıcı sözleşme maddelerini göz önünde bulundurarak bu maddelerin sözleşme hazırlanırkenki işlevlerinin ve doğabilecek neticelerin tartışmalı şekilde öğrenciye aktarılmasıdır.
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU-I

Ders Kodu

ILAW205

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Avrupa Birliği Hukuku-I dersinde öğrencilere Avrupa Birliği’nin temel kavramları, oluşumu ve yapısı hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Ders içerisinde öncelikle Avrupa Birliği’nin ilk dönemlerine ilişkin bilgiler verilirlen, şu andaki mevcut şeklini almasına ilişkin süreçler ve gelişimi aktarılmaktadır. Bu ders kapsamında Avrupa Birliği’nin yapısını şekillendiren ve yasal çerçevesini oluşturan Antlaşmalar hakkında bilgi verilmekte ve bu antlaşmaların geçerliliği ve önemi anlatılmaktadır. Aynı zamanda Avrupa Komisyonu, Komisyonun fonksiyonu, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Adalet Divanı açıklanarak Birliğin kurumsal oluşumuna odaklanılmaktadır. Son olarak ise AB hukukunun üstünlüğü ve bunun üye devletlerdeki hukuk düzenleri üzerindeki algısı incelenerek Birliğin Üye devletleri ile olan hukuki ilişkileri irdelenmektedir.
BATILI HUKUK DÜŞÜNCESİ-I

Ders Kodu

ILAW207

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Batılı Hukuk Düşüncesi-I dersinde Avrupa’da hâkim olan hukuk görüşünü şekillendiren farklı dönemler ve bunların etkilerinin incelenerek öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır. Bu alanda isim yapmış olan ünlü Filozoflardan, din adamlarına ve hukukçulara kadar çeşitli akademisyenlerin hukuk teorisine yaptıkları katkılar göz önünde bulundurularak hukuksal kavramların tarihi gelişimi karşılaştırmalı olarak anlatılmaktadır. Dersin ilk aşamasında Antik Yunan döneminde mevcut adalet sistemi ve rejim üzerine yapılmış katkılara odaklanılmaktadır. Daha sonra ise günümüzdeki kıta avrupası hukuk sistemlerinin temelini oluşturan Roma dönemi hukuk sistemine geçiş yapılmaktadır. Orta Çağ’ın ilk ve en önemli dönemlerinin incelenmesi ile Batılı hukuk teorisi üzerindeki Rönesans ve Reform dönemlerinin humanist ve seküler mirası incelenmekte ve öğrencilere bu alanta genel bir bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Alan Seçmeli

Ders Kodu

ILAWXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Alan Seçmeli
Dördüncü Dönem
CEZA HUKUKU-II

Ders Kodu

ILAW202

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Ceza Hukuku-II dersinde ceza hukuku ile ilgili öğrencilere daha önce verilmiş olan ön bilgilere ek olarak belirli bazı suç türleri üzerine odaklanılmaktadır. Bu suçlar arasında hırsızlık ve soygun, çeşitli dolandırıcılık suçları ve şantaj gibi suçlar bulunmaktadır. Dersin devamında hukuken cezai yaptırım gerektiren temel suçlar, kundakçılık, nitelikli suçlar ve bilişim suçları açısından hukuken cezai yaptırım gerektiren suçlar açıklanmaktadır. Ders içerisinde ayrıca cezai girişimler ve komplolar gibi sırf hareket suçları, suça iştirak ve kurumların cezai sorumlulukları da anlatılmaktadır. En son olarak ise zorunluluk hali, rıza, cebir, cezai ehliyet, zehirleme, hata ve azaltılmış cezai sorumluluk gibi cezai suçlara karşı kapsamlı savunma sebeplerini incelemektedir.
SÖZLEŞME HUKUKU-II

Ders Kodu

ILAW204

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Sözleşme Hukuku-II dersinde sözleşmelerin hukuki geçerliliğine karşı doğabilecek tehditler ve bunların sözleşmelerin niteliğine olan doğrudan ve dolaylı etkileri anlatılmaktadır. Dersin ilk bölümünde bir sözleşmenin hukuki geçerliliğinin sorgulanmasına neden olabilecek hususlar iki temel başlıkta incelenecek olup, öncelikle bir sözleşmeyi geçersiz kılan hususlar anlatılarak devamında ise bir sözleşmeyi geçersiz kılabilen türde hususlar incelenerek her iki durum karşısında sözleşmelerin nasıl etkileneceği anlatılmaktadır. Bu dersin devamında sözleşmelerin ihlaline ilişkin konular analtılmakta ve sözleşmenin ihlal edilmesinin doğuracağı sonuçlar tartışılmaktadır. Dersin son aşamasında ise tazminatlar ile ilgili hususlar, çeşitli çıkarların belirlenmesi ve sözleşme ihlallerinden doğan sorunlar karşısındaki yasal yolların uygunluğu bakımından uygulanacak olan tazminatlar incelenmektedir.
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU-II

Ders Kodu

ILAW206

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Avrupa Birliği Hukuku-II dersinde Avrupa Birliği’ndeki yerleşik özgürlüklere dair kapsamlı bilgi sunulmaktadır. Bu bakımdan öncelikle Malların Serbest Dolaşımı ilkesi ve ilgili mallardan doğan vergi ve mükellefiyetler incelenerek bu ilke üzerine getirilen veya getirilebilecek olan kısıtlamalar irdelenmektedir. Bu dersin devamında ise, ilgili Antlaşma maddeleri bakımından Sermayenin Serbest Dolaşımı ilkesinin oluşumu, gelişimi, amacı, kapsamı ve kısıtlamalarına odaklanmaktadır. Bu derste incelenecek olan bir diğer husus ise 45. Madde ve bu maddeye ilişkin fıkralarda detaylandırılan İşçilerin Serbest Dolaşımı ilkesi, bu ilkenin oluşumu, gelişimi, amacı, kapsamı ve kısıtlamalarına ile ilgilidir. Bu derste son olarak ise yerleşme serbestisi, amacı, kapsamı, kısıtlamaları ve hizmet sunumuna yoğunlaşmaktadır.
BATILI HUKUK DÜŞÜNCESİ-II

Ders Kodu

ILAW208

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Batılı Hukuk Düşüncesi-II dersinde on yedinci yüzyıldan yirminci yüzyıla kadar olan süreç boyunca Avrupa hukuk düşüncesinde beliren fikirler incelenmektedir. Dersin devamında on yedinci yüzyıldan itibaren sosyal sözleşme teorilerinin ortaya çıkışı, gelişimi ve uluslararası hukuk üzerindeki modern algıların ortaya çıkışı gibi konular ele alınmaktadır. On sekizinci yüzyıldaki gelişmelerle devam eden derste hukukun üstünlüğü ve Avrupa medeni kanunlarının erken biçimleri gibi yeni anayasal temalara odaklanılarak öğrencilere bu konularda detaylı bilgi aktarılmaktadır. On dokuzuncu yüzyıldaki gelişmelerin anlatılmasıyla devam eden derste Hegel ve Marx'ın hukuk teorisine ilgili teorik katkılarına, hukukun tarihsel, sosyolojik ve antropolojik yaklaşımlarına değinilmektedir. Bu ders uluslararası insan hakları mekanizmaları ve kritik yasal hareketlerdeki yirminci yüzyıldaki gelişmelere genel bir bakışla sona ermektedir.
Alan Seçmeli

Ders Kodu

ILAWXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Alan Seçmeli
Beşinci Dönem
HAKSIZ FİİL HUKUKU-I

Ders Kodu

ILAW301

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Haksız Fiil Hukuku-I dersinde öğrencilere haksız fiil hukukunun genel ilkeleri anlatılarak esasen haksız fiillerin temel konusu olan ihmal açıklanmaktadır. Genel anlamda ihmalin temel unsurları, özen yükümlülüğü, ekonomik kayıp konuları ele alınırken, aynı zamanda ihmal kapsamında illiyet bağı ve uzaklık sorunlarına odaklanılmaktadır. Dersin temeli ihmal ile bağlantılı haksız fiil hukukunun belirli birtakım alanları ile ilgilidir. Bu da çeşitli ama birbiriyle bağlantılı konularda hane sakinleri ve ev sahipleri odağında kusurlu mülkler, kusurlu ürünler, işveren yükümlülükleri ve son olarak ise tıbbi ihmal konularının ve bunlar neticesinde doğan sonuçların bir incelemesini sunmaktadır. Ders en son ise yasal yükümlülükleri ihlallerinde haksız fiil hukuku yönlerini incelemektedir.
ULUSLARARASI KAMU HUKUKU-I

Ders Kodu

ILAW303

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Uluslararası Kamu Hukuku-I dersinde uluslararası hukuk sistemlerinin günümüz hukuk sistemleri ile olan bağlantısı bakımından bir incelemesi sunulmakta ve bağlamda bir takım çeşitli yapısal teoriler irdelenerek öğrencilere uluslararası kamu hukukunun temel ilkelerinin anlatılması amaçlanmaktadır. Dersin devamında ise bu antlaşmalarla ilgili uluslararası kamu hukuku, örfi hukuk, bu anlaşmaların genel ilkeleri, yargı kararları ve tanınmış akademisyenlerin çalışmalarına odaklanımaktadır. Bu derste ayrıca ilgili antlaşmaların tanımı, oluşumu, uygulaması, koşulları, sonuçları ve yorumlanması bakımından antlaşmalar hukukuna da değinilmekte ve genel kapsamlı bir giriş yapılmaktadır. Hukuki süreçler maksatları bakımından uluslararası hukuk ve iç hukuk arasındaki berzerlik ve farklılıkları ortaya koymak ve etkileşimlerini açıklamak adına bir takım karşılaştırmalara da yer verilerek öğrencilerin karşılaştırmalı hukuk ile tanışmaları amaçlanmaktadır.
TİCARET HUKUKU-I

Ders Kodu

ILAW305

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Ticaret Hukuku-I dersinde ticaret hukukunun temel unsurları ve bir takım yerleşmiş prensiplerin açıklanması amaçlanmaktadır. İlk olarak mülk, güvenlik ve teminatların hukuki yönlerinin incelenmesi ile başlayan ders kapsamında daha sonra kurumlar ve malların satışı ile ilgili merkezi konulara geçiş yapılmaktadır. Öğrencilere bu hususlara ilişkin teorileri aktarılarak otorite ve kurum ilişkilerinin türleri ortaya koyulmakta, kurumun hakları belirtilerek ve kurumun sonlandırılmasına ilişlin hususlar, ilkeler ve prensipler anlatılarak detaylı bir analiz gerçekleştirilmektedir. Dersin ikinci kısmında ise hem iç hukuk hem de uluslararası hukuk bağlamında mal satış konuları ortaya konulmaktadır. Bu kısım mülkiyet ve farklı mal türlerinin hukuki tanımı ile uluslararası satış sözleşmelerinin yasal yönleri ile ilgilidir.
MÜLKİYET HUKUKU-I

Ders Kodu

ILAW307

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Mülkiyet Hukuku-I dersinde toprak ile ilgili çeşitli yönler, gayrimenkul ve mülkiyet kavramlarına odaklanarak toprak kanunun temel yönleri ve ilkeleri açıklanmaktadır. Teorik bakımdan sunulan bilgiler ışığında ders içerisinde mülkiyet ve tapu kavramlarına ilişkin bir ön araştırması yapılmaktadır. Dersin ikinci kısmı ise toprak mülkiyeti ve bunun kiralanmasına yönelik uygulanan hukuki kurallara odaklanmakta ve uygulamaya yönelik bir yaklaşım sunulması amaçlanmaktadır. Derste son olarak mülkiyete ilişkin taahhütler, ev sahipleri ve kiracılarla ilgili hak ve yükümlülükler bakımından unsurlar açıklanmakta ve irtifak hakkı ve kullanım hakkı gibi diğer kişilerin arazileri üzerinden elde edilebilen haklar ve bu hakların mülkiyet maksatları bakımından incelenmesine yönelik birtakım hususlar sunulmaktadır.
Alan Seçmeli

Ders Kodu

ILAWXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Alan Seçmeli
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Altıncı Dönem
HAKSIZ FİİL HUKUKU-II

Ders Kodu

ILAW302

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Haksız Fiil Hukuku-II dersinde ihmalden kaynaklanan suçların genel kapsamı dışında kalan ve diğer haksız fiil hukuku alanlarına giren konularla ilgili geniş kapsamlı bilgi sunulmaktadır. Bunlar arasında izinsiz mala giriş ve genel rahatsızlık gibi çeşitli haksız fiiller bulunmaktadır. Ders kapsamında ilk kategori altında araziye izinsiz girişin farklı şekilleri ve çok çeşitli genel rahatsızlık türlerine dair birtakım kurallar aktarılmaktadır. Bununla birlikte ilk kategori Rylands v Fletcher davası hakkında verilen kararın değerlendirilmesi ile sonlandırılmaktadır. İkinci kategori altında ise hayvanlardan doğan mesuliyet, müessir fiil, tahkir ve hilekarlık ile ilgili yasalara odaklanılmaktadır. En sonunda ise haksız fiil eylemlerine yönelik genel savunmalar ve ilgili hukuk yolları açıklanmaktadır.
ULUSLARARASI KAMU HUKUKU-II

Ders Kodu

ILAW304

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Uluslararası Kamu Hukuku-II dersinde öncelikle devletle ilgili konularla bağlantı kurarak uluslararası hukuk konusunda verilen temel bilgilerin üstüne çıkmaktadır. Bu konular çok çeşitli olmakla birlikte dersin ilk aşamasında uluslararası hukuk konuları, devlet olma kriterleri ve tanınma teorilerinden, devlet sorumluluğu ve devlet halefiyeti gibi başlıklar içermektedir. Ayrıca uluslararası güç kullanımı, barışçıl yollardan anlaşmazlıkların çözülmesi ve insancıl hukukun uygulanması bakımından uluslararası örgütlerin fonksiyonları ve bu örgütlerin yapısına ve oluşumuna odaklanılmaktadır. Bu derste son olarak ise, ceza hukuku ve çevre hukukunun uluslararası açılarına değinilmekte ve iç denizler ile münhasır ekonomik bölgelerle ilgili hukuki tartışmalar üzerinde durularak deniz odaklı kompleks hukuka temel bir giriş sunmaktadır.
TİCARET HUKUKU-II

Ders Kodu

ILAW306

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Ticaret Hukuku-II dersinde öncelikle tüketicinin korunması ile ilgili kurallar öğretilmekte ve daha sonra da tüketici kredileri mevzuatları hakkında bilgi verilerek ticaretin tüketici ile ilgili alanlarına odaklanılmaktadır. Bu bağlamda hem tüketicinin korunmasına yönelik gerekçelendirmelere teorik bir yaklaşım geliştirip hem de ticari uygulamalar ve tüketici haklarına yönelik bilgiler ile uygulamaya yönelik bir bakış açısı sunulmaktadır. Daha sonra ise ara buluculuk, uzlaştırma ve hakemlik süreçlerini inceleyerek ticari işlemler bağlamında çatışmaların çözümüne odaklanmaktadır. Bu derste sonuç olarak ise ticari sözleşmelerin uluslarötesi yapısı ile yargı sorunları ile ilgili uyuşmazlıklar incelenerek uluslararası durumlarda farklı hukukların çatışması incelenmektedir. Son olarak ise sigorta konusunda belirli bir çalışma yapılmaktadır.
MÜLKİYET HUKUKU-II

Ders Kodu

ILAW308

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Mülkiyet Hukuku-II dersinde arazide teminat çıkarları, yararlanma hakkı, arazi ile ilgili işlemler, mahremiyet, istisna halleri ve erişim konularına odaklanılarak detaylı bir teknik açıklama yapılmaktadır. Dersin ilk bölümünde ipotek ile ilgili kurallar ile arazi üzerindeki çeşitli harçların incelenmesine yönelik bir giriş yapılmakta, daha sonra ise arazinin eş mülkiyeti ile ilgili kredi çeşitlerine ilişkin konulara değinilmektedir. İkinci olarak, kayıtlı ve kayıt dışı gayrimenkuller bakımından arazi devirlerine ilişkin konular işlenmekte ve yasal düzenlemelere değinilmektedir. Dersin son bölümünde de izinsiz araziye giriş ve araziye girişi mümkün kılan farklı izin şekilleri amlatılarak ve bir araziye giriş için sahip olunan medeni haklar ile ilgili konular açıklanmaktadır.
Alan Seçmeli

Ders Kodu

ILAWXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Alan Seçmeli
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Yedinci Dönem
ŞİRKETLER HUKUKU-I

Ders Kodu

ILAW401

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Şirketler Hukuku-I dersinde öğrencilere şirketler hukukuna dair temel kavramların açıklanması ve tanıtılması amaçlanmaktadır. Bu dersin başında sınırlı sorumluluk kavramı, kayıtlı şirketlerin sınıflandırılması ve ayrı bir teşebbüs olarak şirketin incelenmesi yani şirketin ayrı bir tüzel kişiliği olduğu prensibi gibi konular anlatılmaktadır. Bu dersin devamında ise şirketleşme süreci ve şirket üyeliklerine ilişkin kurallar açıklanmaktadır. Bir şirket bağlamı içerisinde yükümlülüğün hukuki yönü tartışılarak tüzel kişilik kavramı ve bunun şirketler hukuku açısından önemi öğretilmektedir. 2006 yılına ait Şirketler Yasası temelinde ders kurumsal yönetişim kurallarını kapsamakta ve bunun altında yatan teorileri tartışmaktadır. Son olarak ise, şirket kaydı için resmi gereklilikleri detaylandırarak şirket ana sözleşmesine odaklanmaktadır.
HAKKANİYET VE VAKIFLAR HUKUKU-I

Ders Kodu

ILAW403

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Hakkaniyet ve Vakıflar Hukuku-I dersinde ilk olarak hakkaniyet kavramı ve bu kavramın içtihat hukuku açısından önemi anlatılarak bunun tüm hukuk sistemi içerisindeki fonksiyonları açıklamaktadır. Buna ek olarak hukuk sisteminde yerleşmiş olan bir takım önemli hakkniyet ilkelerinin tarihi gelişimi detaylı olarak anlatılmaktadır. Dersin devamında öğrencilere Nısfet mahkemelerinin denetlenmesi, yargıçların eşitlikçi takdir yetkisi ve ilgili usul ilkeleri ile konular anlatılmaktadır. Ders aynı zamanda eşitlikçi yargı ve yargının Birleşik Krallığın içtihat hukuku ile paralellik göstermesi konusuna da odaklanmaktadır. Dersin ikinci aşaması ise hayır vakıfları, açık tröst, zımni tröst dahil çeşitli tröstlere ait temel kavramlar ve kısa yapısal çerçeveler anlatılmaktadır. Son olarak ise hakkaniyete uygun yollar incelenmektedir.
HUKUK FELSEFESİ-I

Ders Kodu

ILAW405

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Hukuk Felsefesi-I dersinde öğrencilere hukuka yönelik genel olarak teorik bir yaklaşım ve bakış açısı geliştirebilmeleri maksadıyla bir takım farklı hukuki düşüncelerin temelini oluşturan alanlar tanıtılmaktadır. Bu dersin ilk bölümünde doğal hukuk ve positivist hukuk teorileri anlatılarak birbiriyle çelişen belli başlı noktaları olan bu iki alanda öğrencilere karşılaştırma yapma imkânı sunulmaktadır. Dersin devamında ise Kelsen’in soyut hukuk teorisi incelenmekte ve öğrencilere Amerikalı ve İskandinav hukuksal realistlerin çalışmaları sunulmaktadır. En son olarak ise eleştirel hukuk teorisi alanı ile modern savunucularının çalışmaları analiz edilerek eleştirel yaklaşımlara odaklanılmaktadır. Odaklanılan bu konuda hukuk üzerine feminist, post-modern ve post-kolonyal fikirler ile toplum içerisindeki fonksiyonları göz önüne alınılmaktadır.
ŞAHADET HUKUKU-I

Ders Kodu

ILAW407

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Şahadet Hukuku-I dersinde gerek ceza hukukunda gerekse ceza davalarında uygulanmakta olan ve prensipte yerleşmiş olan birtakım kurallar ve ilkeler anlatmaktadır. Kanıtların elde edilmesine yönelik uygulama yöntemlerinin yanısıra kanıt türlerine ait ön tanımların incelenmesi yapılarak, kanıtların Kabul edilebilirliğine ilişkin kurallara yer verilmektedir. Ayrıca kanıtların yasa dışı veya haksız yollarla elde edilmiş olabileceği gibi durumlar tartışılarak bu tür kanıtların niteliği anlatılmaktadır. Daha sonra ise ceza davalarında ispat yükümlülüğü konusu aktarılarak değişken standartları incelenmektedir. Dersin ikinci aşamasında ise ceza ve hukuk davalarında uygulanan kurallar arasında ayırt edici tanık konusu irdelenmektedir. Sonuç olarak ise, anlattırıcı sorgu, çapraz sorgu ve tekrar sorgu olmak üzere tanıkların sorgulanmasına dair üç aşama ile ders tamamlanmaktadır.
Alan Seçmeli

Ders Kodu

ILAWXX5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Alan Seçmeli
Sekizinci Dönem
ŞİRKETLER HUKUKU-II

Ders Kodu

ILAW402

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Şirketler Hukuku-II dersinde ilk olarak daha önce öğrencilere anlatılmış olan şirketlerin hukuki tüzel kişilik kazanması konusuna devam edilerek şirketlerin iç yapısı ile dış fonksiyonları hakkındaki konularda öğrencilere detaylı bilgi verilmektedir. Bu bağlamda, şirket direktörleri ve yöneticilerin rollerinin neler olduğu gibi konulara odaklanılarak yasal direktörlerin yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin ihlal edilmesinden doğacak durumların incelenmesi anltılmaktadır. Bu dersin devamında ise bir şirketin toplantı, karar alma ve tahsisat düzenlemelerine dair iç fonksiyonlarına odaklanılmaktadır. Aynı zamanda ise şirket sermayesinin korunması ve sermayenin dağılımıma ilişkin kurallar ile ödemeler ve hisse devirlerini düzenleyen mevzuatlar irdelenmektedir. Son olarak da kurumların tasfiye olma durumu ile kapsamlı bir inceleme yapılmaktadır.
HAKKANİYET VE VAKIFLAR HUKUKU-II

Ders Kodu

ILAW404

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Hakkaniyet ve Vakıflar-II dersinde her bir vakıf türünün yapısal ve fonksiyonel analizi yapılarak farklı vakıf türleri anlatılmaktadır. Vakıfların kurulmasına yönelik önemli bir yeri olan üç kesinlik testi ile başlayan derste açıklanan, ihtiyari ve sonuçlanan vakıflar arasında ayrım yapılarak öğrencilere bu konuda detaylı bilgi sunulmaktadır. Açıklanan vakıfların kurulması için gerekli olan kurallar açıklandıktan sonra özellikle aile bağlamında varsayılan vakıflar incelenmektedir. Bu derste özellikle vakıf üyelerinin yetkileri ile lehdarların hakları incelenerek özel bir amaca yönelik kurulan ve hayır için kurulan vakıflar da irdelenmektedir. Bu derste son olarak ise herhangi bir ihlal olması halinde ortaya çıkabilecek olan durumlar ile bu durumlar karşısında başvurulabilecek olan hukuki yollar aktarılmaktadır.
HUKUK FELSEFESİ-II

Ders Kodu

ILAW406

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Hukuk Felsefesi-II dersinde hukuk alanı ile ilgili veya hukuk üzerinde etkisi olabilecek belirli kavramların incelemesine yönelik bir yol izlenmektedir. Bu derste öncelikle hukukun normatifliğinin eleştirel bir analizi yapılmakta ve sonuç olarak da hukukun ahlak ile ilişkisi irdelenmektedir. Ders boyunca yapılan bu analiz sonrasında hukukun, adalet talebi karşındaki duruşunun uygunluğu teorik açıdan incelenmekte ve öğrencilere bu noktada düşündürücü ve sorgulayıcı bir amaç benimsenmektedir. Kimliklerin oluşumunda tanınmanın oynadığı rol ve bunun hakların dağılımı ve kullanımına etkisine bakılmaktadır. Dersin ikinci aşamasında ise hukukun sınıf, ırk, cinsiyet ve mezhep kavramları ile olan bağlantısına sosyolojik bir yaklaşım geliştirilmektedir. Son olarak ise hukuk ve hukuk sistemleri çerçevesinde ayrımcılık ve baskı durumlarının bir incelemesi yapılmaktadır.
ŞAHADET HUKUKU-II

Ders Kodu

ILAW408

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Şahadet Hukuku-II dersinde iki temel kavram olan dolaylı delil ve karakter yapısı delil gösterilerek sunulan kanıt konuları detaylı olarak incelenmektedir. Dersin ilk aşamasında içtihat hukukunda dolaylı kanıtların kabul edilmelerine ilişkin kurallar anlatılarak ceza ve hukuk davalarında dolaylı kanıt kurallarının kabul edilebilirliği ve ileri sürülebilirliği gibi konular aktarılmaktadır. İkinci kısımda ise hem ceza hem de hukuk davaları için geçerli kurallar bakımından karakter kanıt konusu irdelenmektedir. Bu inceleme daha sonra ceza davalarında iyi ve kötü karakter kanıtlarına uygulanan kurallar arasındaki farklılıklar ile devam etmektedir. Son olarak da itiraf ve kanıt olmadan bulguların delil teşkil etmesi ve bu türdeki kanıtların nasıl kullanılacağı ile ilgili prensip ve ilkelerin anlatılmasıyla ders tamamlanmaktadır.
Alan Seçmeli

Ders Kodu

ILAWXX6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Alan Seçmeli

Seçmeli Dersler

LAW AND LITERATURE

Ders Kodu

ILAW107

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

MEDYA HUKUKU

Ders Kodu

ILAW211

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Medya Hukuku dersinde spesifik olarak medya ve eğlence endüstrileri için geçerli olan hukuk düzenlemeleri üzerine odaklanılarak bu düzenlemelere ilişkin bilgiler sunulmaktadır. Bu ders temelde hukukun dört alanının incelenmesiyle ile başlamaktadır. Bunlar, ifade özgürlüğü, gizlilik ve korsanlık, karalama ve kamusal bilgi özgürlüğüdür. Bu dersin devamında telefonların ele geçirilmesi, çevrimiçi zararlı içerikler ve siyasi içerikli yayın gibi tartışmalı konuları incelenerek yazılı basın ve iletişim endüstrisinde bu konulara ilişkin yer alan hukuki ve yasal düzenlenmeler ele alınmaktadır. Dersin ikinci bölümünde fikri mülkiyet ve eğlence hukuku ile ayrıntılı bir inceleme yapulmaktadır. Bu bölümde dersin odak noktası telif hakları, ticari marka ve patent gibi konulardır. Ders, performans sergiyelenlerin hakları, lisans anlaşmaları ve sanatsal ifade özgürlüğüne genel bir bakışla sona ermektedir.
İNSAN HAKLARI HUKUKU

Ders Kodu

ILAW314

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
İnsan Hakları Hukuku dersinde insan haklarının uluslararası boyutta korunmasına ilişkin yapısal ve usul yönleri incelenerek ilgili mevzuat temelinde bu konular incelenmektedir. Bu dersin ilk bölümünde öğrencilere insan hakları ile ilgili temel kavramlar tanıtılırken, insan haklarının tarihsel geçmişi ve gelişimi de teorik gerekçeler ışığında ele alınmaktadır. Dersin ikinci bölümünde Konvansiyon sisteminin geliştirilmesi süreci temelinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ele alınarak, özellikle maddi haklar, yaşam hakkı, işkence yasağı, özgürlük hakkı, düşümnce ve vicdan özgürlüğü, adil yargılanma hakkı gibi temel insan hakları üzerinde durularak bunların önemi anlatılmaktadır. Dersin son bölümünde Konvansiyonel hakların Birleşik Krallık’ta Human Rights Act 1998 kapsamında uygulanması işlenerek öğrencilere karşılaştırmalı bir anlatım sunulmaktadır.
EUROPEAN LEGAL HISTORY

Ders Kodu

ILAW108

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

SPOR HUKUKU

Ders Kodu

ILAW214

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Spor Hukuku dersinde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sporun organizasyonu ve düzenlenmesine ilişkin hukuki ve yasal düzenlemelere odaklanılmaktadır. Bu dersin ilk bölümünde, spor hukukunun tarihsel kökeninden günümüze kadar olan küreselleşmesine kadar olan süreç ve gelişimini çerçevesinde spor düzenlemelerine yönelik teorik yaklaşımlar ele alınmaktadır. Dersin devamında spor organlarının yapılarına ve rollerine odaklanılmaktadır. Bu dersin ikinci bölümü özellikle Avrupa Birliği Hukuku’nda yerleşmiş olan spor hukuku uygulamaları çerçevesinde Bosman kuralı ele alınarak bu kuralın spor müsabakalarının yayınlanma kural ve haklarına değinilmektedir. Dersin son bölümünde tartışmalı maç sabitleme usulsüzlükleri ve spor müsabakalarında yapılan yolsuzluklar ile sporcuların istihdam sözleşmelerine genel bir bakış ele alınmaktadır.
KRİMİNOLOJİ

Ders Kodu

ILAW311

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Kriminoloji dersinde suçun çeşitli yönleri hakkında sosyolojik bir yaklaşım benimsenmekte ve öğrencilere suçların sosyolojik boyutları anlatılmaktadır. Bu dersin ilk bölümü biyolojik pozitivizmden feminist kriminolojiye kadar uzanan bir skala çerçevesinde suç tanımına ilişkin farklı teorik bakış açılarına değinmektedir. Bu dersin devamında cezalandırma yöntemlerinin tarihi ve günümüze kadar olan süreçteki değişimi ele alınarak farklı suç trendleri ele alınmaktadır. Dersin ikinci bölümünde, ceza adaleti süreçlerine odaklanılarak, suç önleme yöntemleri, ceza yargılaması sistemi, cezalandırma, hapislik ve geçlerin karıştığı suçlara ilişkin bilgiler sunulmaktadır. Bu dersin son bölümünde ırk ve cinsiyetin ceza yargılama süreçlerindeki yeri ve etkileri gibi konular ele alınarak adli psikolojiye ilişkin bazı temel kavramlar anlatılmaktadır.
TIP HUKUKU

Ders Kodu

ILAW415

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders öğrencilere tıp hukukunun temel kavramlarını tanıtıp, tıp pratiğine ilişkin etik teorileri tartışmaya açar. Ders, ayrıca, tıbbi uygulamada gizlilik ve maddi kaynak aktarımı ile ilgili hukuki sorunları irdeler. Daha sonra, tıbbi ihmal konusu üzerine detaylı bir inceleme sunan ders, tıbbi uygulamada dikkat ve özen yükümlülüğü standartları ve bu standartların sağlanamadığı durumların yasal boyutlarını inceler. Dersin ikinci bölümünde, tıbbi uygulamada rıza durumu konu alınır ve özellikle yetkisiz hastalar bağlamında rızaya bağlı hukuki sürecin nasıl geliştiği çalışılır. Dersin son odağı, akıl sağlığına ilişkin hukuksal çerçeve; kürtaj ve organ bağışı kuralları; ve ötenazi ve hekim destekli intihar konularında sunulan hukuki tartışmalar üzerinedir.
DELİL HUKUKU

Ders Kodu

ILAW412

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Delil kanunu olarak da bilinen delil kanunu, bir dava sürecinde gerçeklerin kanıtını düzenleyen kuralları ve yasal ilkeleri kapsar. Bu kurallar, trier'in kararına ulaşması için hangi delillerin dikkate alınması gerektiği veya edilmemesi gerektiğini belirtir. Hâlihazırda takip ediyorsanız veya hukuk alanlarında çalışmak istiyorsanız, bu ders size başlamak için ihtiyaç duyacağınız temel bilgileri sağlar. Avukatların kanıtları toplamak ve değerlendirmelerine yardımcı olmak için paralegalologlar, hukuk sekreterleri ve hukuk memurları için artan talep, birçok iş olanağı sunuyor. Bu ders hem sivil hem de ceza davalarında kanıt toplama, hazırlama ve sunma konularında daha etkili bir şekilde başa çıkmak için gerekli temel becerileri kazandıracaktır.
BANKING LAW

Ders Kodu

ILAW309

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

HAKKANİYET VE VAKIFLAR HUKUKU

Ders Kodu

ILAW414

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

5
Dersin giriş bölümü, temel hakkaniyet kavramlarına değinir ve bu kavramların uygulamadaki yerini açıklar. Ders ayrıca genel hakkaniyet prensiplerini ele alıp, bu prensiplerin tarihsel gelişim süreçlerini inceler. Giriş kısmına ek olarak, ders, hakkaniyet mahkeme düzenini irdeler, yargıçların hakkaniyet hukuku çerçevesinde takdir yetkisini ve hakkaniyet usulü ile alakalı özdeyişleri ele alır. Ders, ayrıca, hakkaniyet hukuku yetki alanını, Anglo-Sakson hukuk sistemi çerçevesinde ve bu sisteme paralelliği nezdinde değerlendirir. Dersin ikinci bölümü, hayır vakıflarını, açık vakıf, yapıcı vakıf ve sonuçsal vakıf türlerini yapısal çerçeveleri ile anlatır. Ders, son olarak, hakkaniyet yargısına münhasır çözüm yöntemlerini inceler ve bu yöntemleri Anglo-Sakson hukuk sisteminin sunduğu çözümler ile karşılaştırıp, farklarını ortaya koyar.
LAW AND ETHICS IN WAR AND WARFARE

Ders Kodu

ILAW312

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

ÇEVRE HUKUKU

Ders Kodu

ILAW418

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Çevre Hukuku dersi öğrencilere çevre hukukunun tarihsel gelişimi ve bu gelişimin karşılaştığı güncel sorunları aktarır. Çevresel değerler, prensipler ve haklar üzerine bir değerlendirme sunan ders, çevre hukukunun uygulanışı üzerine odaklanır. Çevre korumasının uluslararası hukuk boyutunu mercek altına taşıyan ders, bu bağlamda yapılan uluslararası antlaşmaları ve kurulan uluslararası organizasyonları inceler. Dersin ikinci bölümünde, çevre hukuku yerel hukuk düzeni kapsamında ele alınır; özel hukuk ve çevre koruması arasındaki bağ irdelenir; şehir ve ülke planlamasının çevresel etkileri tartışılır; ve çevreye karşı işlenmiş suçlar ve bu suçların infaz yöntemleri sorgulanır. Ders, son olarak, iklim değişikliği, su kirliliği, ve atık yönetimi gibi belirli çevresel tehlike ve kirlilikler üzerine durum çalışmaları sunar.
ARBITRATION LAW

Ders Kodu

ILAW411

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

AİLE HUKUKU

Ders Kodu

ILAW212

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Aile Hukuku dersinde öğrencilere aileye ilişkin yasal düzenlemeler ve aile içi adaletin sağlanmasına yönelik bir takım hususlar anlatılmaktadır. Bu konular ele alınırken öncelikle adli yardım eksikliği, aile içi anlaşmazlıklarının insan hakları boyutu ve aile içi sorunların çözümünde arabuluculuk yöntemi hususlar ve bunlara ilişkin yasal kavramlar ve ilgili mevzuatlar üzerinde durulmaktadır. Bu derste ayrıca evlilik, sivil ortaklık ve birlikte yaşamanın yasal yönlerini öğretmekte ve aile mülkiyeti, boşanma ve çocukların paylaşılmasına ilşikin özel durumlar ve doğan anlaşmazlıkların çözümüne yönelik yaklaşımları kapsamaktadır. Dersin ikinci bölümü aile içi şiddet ve çocukların korumasına odaklanmaktadır. Ebeveynlerin ve çocukların haklarını inceledikten sonra, ders evlat edinme, bakım altındaki çocuklar ve yaşılara ilişkin konularını ele almaktadır.
AYRIMCILIK HUKUKU

Ders Kodu

ILAW320

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Ders, Avrupa'da eşitlik nosyonu ve ayrımcılık yasağına ilişkin temel hukuk kavramlarını inceler. Söz konusu kavramlar biçimsel ve asli eşitlik, doğrudan ve dolaylı ayrımcılık, taciz ve pozitif eylem gibi geniş bir yelpazede analitik bir yaklaşımla ele alınır. Ders, daha sonra, yaş, engellilik, cinsel yönelim, din, dil, ırk ve ulusal kökenlere göre değişkenlik gösteren farklı ayrımcılık tiplerini inceler. Ders, son bölümde, uluslararası nitelik taşıyan insan hakları temel kaynaklarını karşılaştırır. Bu bağlamda, öncelikle, Avrupa Birliği hukukuna bakılır. Özellikle, ayrımcılık üzerine şekillenen Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararları incelenir. Ders, bu incelemeyi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ele alarak sürdürür. Ders, ABAD kararlarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ayrımcılığa karşı gelişen içtihatla karşılaştırır.
COMPARATIVE LAW

Ders Kodu

ILAW409

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

CİNSİYET, CİNSELLİK VE HUKUK

Ders Kodu

ILAW410

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Cinsiyet, Cinsellik ve Hukuk dersi, hukuk bağlamında toplumsal cinsiyet ve cinsellik konularına bir giriş sunar. Dersin ilk bölümü, çağdaş toplumdaki kadınların konumunu araştırır, mevcut ataerkil tezahürleri eleştirel olarak inceler ve bu tezahürler bağlamında oluşan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ele alır. Ders ayrıca heteronormativite gibi feminist ve kuir hukuk teorisindeki temel kavramlara odaklanır. Dersin ikinci kısmı, eşcinsel evlilik, transseksüel hakları ve çeşitli aile oluşumları gibi güncel konulara odaklanmaktadır. Ders, kürtaj ve doğum kontrolü gibi tıbbi sorunlar, kadına yönelik şiddet sorunları ve pornografi ve fahişeliğin yasal düzenlemesi gibi diğer önemli konuların örnek olay incelemeleriyle sona erer.
GEÇİŞ DÖNEMİ ADALETİ

Ders Kodu

ILAW421

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, belirli grupların ve devletlerin insan hakları ihlallerine, savaş suçlarına ve insanlık dışı suiistimallerine maruz kalan mağdurlara destek sağlamak için özel olarak tasarlanmış ilerici uygulamalara odaklanmaktadır. Bu bağlamda, ders, mağdurların refahını iyileştirme yöntemlerini teorik anlamda incelemektedir ve pratik uygulamaları farklı kapsamlarda ele almaktadır. Ders, ayrıca, bu yöntemleri, hesap verebilirlik, insan hakları ve sorumluluk kavramları ışığında yorumlamaktadır. Ders ayrıca geçiş dönemi adaleti kavramının ortaya çıkışına ilişkin olarak, Üçüncü Reich'in Nazi subaylarını yargılayan Nürnberg Davalarını dikkate alarak inceler. Ders, son olarak, geçiş dönemi adaleti ile hukukun üstünlüğü ve demokrasi kavramları arasındaki ilişkiyi irdeleyip, vatandaşlar ve devlet arasındaki güven konularını analiz etmektedir.
AİLE HUKUKUNDA KADIN VE ÇOCUK

Ders Kodu

ILAW316

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders, aile içi şiddet, ebeveynlerin sorumlulukları, ebeveyn hakları ve çocukların korunmasına yönelik yasal müdahaleler gibi Aile Hukuku alanındaki önemli konuları ele alır. Ders, aile içi şiddet kavramına ve onun fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddeti kapsayan farklı kalıplarına odaklanmaktadır. Bu doğrultuda öğrenciler, aile içi şiddet mağdurları ve mağdur çocukları için mevcut yasal önlemleri öğrenecek ve uygulayabilecektir. Aile hukukunda çocuklarla ilgili olarak öğrenciler, çocukları çevreleyen terminolojiyi ve çocukluğun yasal sınırlarını öğrenecek ve kimin yasal ebeveyn olarak kabul edildiğini belirleyebileceklerdir. Dersin son bölümünde, çocukları şiddet ve suçtan korumak için yerel yönetimlerin hangi işlevleri yerine getirebileceği dahil olmak üzere yasal koruma önlemleri öğretilecektir.
ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU

Ders Kodu

ILAW216

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders, vergi hukuku konularını uluslararası bir bakış açısıyla ele alır. Dersin ilk bölümü, uluslararası vergi hukuku kaynaklarına odaklanır. Bununla birlikte, ders, vergilendirme işlemleri, çifte vergilendirme ve uluslararası vergi rekabeti gibi ek konuları işlemektedir. Dersin ikinci bölümü vergi cenneti sorununu ortaya koyar ve bu soruna ilişkin olası çözümleri değerlendirir. Daha sonra, ders, vergiden muaf bölgeler ve off-shore bankacılığı kavramlarını irdeler. Son olarak, vergi kaçakçılığı konusu ele alınır. Bu konuya ilişkin, genelde vergi hukunun uluslararası uyumlaştırılması süreci ve özelde Avrupa Birliği'nin bu konudaki tutumu incelenir. Bu inceleme kapsamında, Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde karşılaştığı vergi düzenlemesine ilişkin yükümlülükler, vaka çalışması olarak ele alınır.
AVUKATLIK VASIFLARI

Ders Kodu

ILAW420

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Avukatlık Becerileri dersinde öğrencilere avukatlık mesleğinin pratikteki uygulamalarına yönelik bilgiler verilmektedir. Bu ders ile öğrencilere avukatlık mesleğine ilişkin bilgiler verilmekte ve öğrencileri hukukun uygulanması konusunda gerekli bilgi ve beceriler ile tanıştırmaktadır. Bu Ders, hukuki metin yazma ve hukuki araştırma yapma yöntem ve becerileri konularında bilgiler vermekte ve uygulamalar sunmaktadır. Dersin devamında öğrencilere yasal dilekçeler, muhtıralar, özetler, hukuki görüş niteliğinde metinler gibi çeşitli evraklara yönelik yazım teknikleri öğretilmektedir. Derste ayrıca bir avukatın sahip olması gereken yasal araştırma yapabilme becerisine ilişkin bilgiler verilmektedir. Dersin ikinci bölümünü savunuculuk becerilerine odaklanmaktadır. Temel savunuculuk kurallarından başlanarak, mahkeme hitap ve konuşmalarına ve tanıklar ile olan iletişim ve sorgulama yöntemleri anlatılmaktadır. Derste son olarak öğrencilere hukuki müzakere ve arabuluculuk pratiği hakkında genel bilgiler verilmektedir.
MAĞDUR BİLİMİ

Ders Kodu

ILAW322

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Mağdur Bilimi dersinde bir suçun mağduru olmanın suç mağdurları, mağdur aileleri ve bütün olarak toplum açısından algılanması ve bunlar üzerindeki etkileri işlenmektedir. Suç mağdurları üzerine yönelen bu alanda genel anlamda mağduriyet bilimsel bir perspeftif ile açıklanmaktadır. Geleneksel olarak kriminologlar ve ceza adalet sistemi uzmanları suçluya ve ceza adaletinin sağlanmasına odaklanırken bu alandaki uzmanlar suçun mağdurlarına odaklanarak aslında cezalandırma sisteminin unutulmuş öznesi olan kurbana odaklanmakta ve onların haklarına yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. Bu ders genel olarak suç mağdurlarına odaklanmakta ve onların ceza adalet sistemi içerisindeki yerine ve haklarına ilişkin bilgiler sunmaktadır. Dersin devamında spesifik olarak bazı suçların mağdurlarına yönelik çalışmalara da yer verilmektedir. Bunlar cinsel şiddet mağdurları, nefret suçu mağdurları, terör mağdurları şeklinde özetlenebilir.
FEMİNİZM VE HUKUK

Ders Kodu

ILAW413

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Feminizm ve Hukuk dersinde feminizmin tarihsel gelişimi ve temeldeki felsefesi esas alınmaktadır. Bu dersin ilk bölümünde, kadınların çağdaş toplumdaki konumu incelenerek ve mevcut ataerkil tezahürler ışığında toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ataerkilliğin temel kavramları anlatılmaktadır. Bu dersin devamında, geleneksel feminizm felsefesi ve feminist eleştiri bakış açısı ayrıntılı bir şekilde öğrencilere aktarılmaktadır. Bu dersin ikinci bölümünde liberal, Marksist, radikal ve farklı feminist düşünce okullarının fikir ve argümanlarını incelenmektedir. Bu dersin son bölümünde feminist düşüncede anahtar konular üzerine bir çalışma ele alınmaktadır. Bu konulardan bazıları kürtaj ve doğum kontrolü, kadına yönelik şiddet ve pornografi ile fuhuş gibi konularda mevcut olan yasal düzenlemeler olup öğrencilere bu konularda detaylı bilgi verilmektedir.
SUÇ HUKUKU VE EDEBİYAT

Ders Kodu

ILAW253

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
ROMA KAMU HUKUKU

Ders Kodu

ILAW285

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
KIBRIS HUKUK SİSTEMİ I

Ders Kodu

ILAW261

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Ders Kodu

ILAW414

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Fikri Mülkiyet Hukuku dersinde özellikle fikri mülkiyetin beş ana dalına odaklanılmaktadır. Bu beş temel alan şunlardır: Telif hakları, gizli bilgiler, ticari markalar, patentler ve endüstriyel tasarım. Bu dersin ilk bölümünde, fikri mülkiyetin uluslararası boyutu ve teorik gerekçeleri tartışılarak genel bir tanımlama yapılmaktadır. Buna ek olarak dersin bu bölümünde telif haklarını düzenleyen mevzuat ve ilkelerin kökenini ve gelişimi ile eser yazarlığı ve yazar haklarının ihlalinin sonuçlarını tartışılmaktadır. Bu bölüm ayrıca fikri mülkiyet hukuku kapsamında güvene dayalı ilişkilerin üç ana unsurunu da kapsamaktadır. Dersin ikinci bölümünde ticari markalara ilişkin mevzuat ve işlevlerine değinilmektedir ve patentli ürünlerin uluslararası korunması konusu işlenmektedir. Son olarak bu derste endüstriyel tasarım haklarının geliştirilmesi ve bu hakların ihlalinin ilişkin konnulara değinilmektedir.

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.