Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Süre 4 Yıl
Başvur
insaat-muhendisligi-doktora ciu-civil-engineering-phd uku-insaat-muhendisligi-teknik-gezi

Program Hakkında

Bölümün öğretim programları, öğrencilerin tasarım ve analiz yapma, yönetim potansiyelleri ve karar verme becerilerini, bilimsel ve teknik temellere dayalı olarak geliştirmeyi amaçlar. Bu programlar, onların kişisel yetenek, girişimcilik ve yaratıcılıklarını geliştirmek ve İnşaat Mühendisliği alanındaki güncel ve çağdaş teknolojilerin bilincinde olmalarını sağlamak amacına yöneliktir. Öğrenciler, bölümdeki bir yıllık temel bilim derslerini tamamladıktan sonra uygulamalı olarak, mekanik, yapı, hidrolik, topoğrafya, geoteknik mühendisliği, ulaştırma mühendisliği, malzeme, yapı ve yapım yönetimi konularında dersler alırlar. İnşaat Mühendisliği Bölümünün ders programı aynı zamanda matematik, bilgisayar programcılığı ve bölüm dışı sosyal ağırlıklı ders konularını da kapsar. Bölümdeki öğrenciler, pratik eğitimlerinin yanı sıra, uygulamalı ve teorik araştırmaları yürütmeye de teşvik edilir.

Eğitim Olanakları

İşverenler ve firma sahipleri; inşaat mühendisliği bölümü mezunlarının genellikle piyasaya yakın bir eğitim anlayışından gelmeleri, beşeri ilişkiler açısından liderlik niteliklerine ve grup çalışmalarına rahatlıkla uyum sağlayabilecek becerilere sahip olmaları beklemektedirler. Bu nedenle bölüm öğrencilerine; kendi kendilerini geliştirebilecekleri, şantiye ortamında bulunan tüm koşulların mevcut olduğu deneysel çalışmaları yürütebilecekleri fırsatlar sunulmaktadır. Ayrıca, öğrenciler, öğretim elemanlarının gözetiminde döner sermaye projelerinin yanısıra, ülke ekonomisine ve bilime katkı sağlamak üzere onaylanmış birçok bilimsel projede de yer almaktadırlar. Bitirme dönemindeki projeler tüm anabilim dallarını içerdiğinden öğrenciler her konuyu detaylı çalışmış olmaktadırlar. Böylece öğrenciler, öz güvenleri tam, kendi kendilerine yetebilen ve sektörün beklentillerine en iyi şekilde cevap verebilen bireyler olarak mezun olmaktadırlar.

insaat-muhendisligi-doktora

Akreditasyonlar

İnşaat Mühendisliği Programı Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 2013 yılından itibaren geçerli olmak üzere akredite edilerek, uluslararası kalite standartlarında bir program olduğu tescillendi. Program ayrıca MÜDEK tarafından ‘Avrupa Mühendislik Akreditasyonu Etiketi (European Accredited Engineer Label EUR-ACE) almaya da hak kazandı.

İnşaat Mühendisliği Program misyonu, çıktıları ve eğitim amaçları ile ilgili daha fazla bilgi öğrenmek için tıklayınız

Kariyer Alanları

İnşaat mühendisliği bölümü mezunlarının genellikle piyasaya yakın bir eğitim anlayışından gelmelerini, ikili ilişkiler açısından liderlik niteliklerine ve grup çalışmalarına rahatlıkla uyum sağlayabilecek becerilere sahip olmaları beklemektedirler. İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrenciler geniş bir kariyer olanağına sahip olmaktadırlar. Mezunlar, temel mühendislik yapıları inşasında, köprü, karayolu, tünel, demiryolu, havaalanı, liman, kanalizasyon ağı, su arıtma tesisi, baraj ve gölet yapımı gibi birçok projede yer alabilmektedirler.Mesleklerini; kamu kuruluşları, özel sektör ya da kendi kurdukları şirketlerde icra edebilmektedirler. Gelecekte İnşaat Mühendislerine duyulan gereksinim daha da artacağı öngörüldüğünden mezun olacak öğrencilerin iş bulma imkanları çok yüksektir. Ayrıca belli dallarda oluşan açıklar akademide de iş olanağını artırmaktadır.

İletişim

Mühendislik Fakültesi
Bilim ve Teknoloji Merkezi, ST 226
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2401
Fakülte E-posta: secretary-fe@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Ayşe Pekrioğlu BALKIS
Bölüm Başkanı E-posta: apekrioglu@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
GENEL KİMYA

Ders Kodu

CHEM110

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Mühendislik ve eczacılık fakültesi öğrencileri için verilen bu derste öğrenciler kimyanın temel kurallarını, maddeleri ve yapılarını öğreneceklerdir. Bu ders madde türleri, ölçüm birimleri, maddelerin özellikleri; atom ve atom kuramı, atomun bileşenleri , periyodik tabloya giriş, moleküller ve iyonlar, iyonik bileşiklerin formülleri, iyonik bileşiklerin isimlendirilmesi; atom kütlesi, mol kavramı, kimyasal formüllerde kütle ilişkileri; gazlar ölçümleri, ideal gaz yasası, gaz hukuk hesaplamaları, gazlarda stokiometri, gaz karışımları: kısmi basınçları ve Atom spektrumları, hidrojen atomu, kuantum sayıları, atomik yörüngeler; şekil ve boyutları; atomların elektron yapılandırılması; orbital diagramları; moleküllerde polarite; ısı akış, ısı akışı ölçümleri, Kalorimetre, entalpi, termo-kimyasal denklemler, oluşum entalpileri, termodinamiğin birinci yasası, sıvılar ve katılar konularını kapsamaktadır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

CMPE101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bilgisayara Giriş dersi genel olarak bir bilgisayar sisteminin nasıl çalıştığını ele alır. Bu bağlamda dersi iki kısımda incelemek mümkündür: Kısa bir bilgisayar tarihçesi de içeren dersin ilk bölümü, bilgisayar sistemi bileşenlerinin tarihini, temel kavramlarını ve terminolojisini, temel donanım ve yazılım bileşenlerinin terminolojisini ve entegrasyonunu sunar. Öğrenciler bilgisayar biliminde kullanılan kısaltma ve terminolojilerin yanı sıra, ilk bölümlerde donanım kısmı hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. İşlemcinin nasıl işlediği, işlemci, hafıza ve ikincil sistemlerin nasıl bağlandığı ile bilgisayar donanım kurulumu da dersin içeriğindedir. Laboratuvar derslerinde ise temel bilgisayar kullanımı ile ofis programları (MS Word, Excel) ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise, problem çözme yaklaşımları, bileşenleri ve bilgisayar programları, akış şeması yapımı ve modüler programlama konularında temelleri tartışılmıştır. C programlama dilinin temelleri de sunulmaktadır.
MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ

Ders Kodu

CVLE101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

4
Bu derste en cok kullanılan bilgisayar destekli tasarım (CAD-bilgisayar destekli çizim) programını kullanarak, CAD arayüzü, temel çizim komutlarının kullanılması, koordinat sisteminin tanıtılması şekilleri düzenleme (döndürme, ölçekleme, yer değiştirme), çizimlere ölçek, ölçü ve yazı ekleyebilme, malzeme kalıplarının uygulanması, 2 boyutlu ve 3 boyutlu teknik çizimlerin yapılmasını, ortografik ve izometrik çizim tekniklerinin uygulanmasını, görselleştirme ve grafik problemlerin çözülmesi, kesit alma, ve dersin ikinci yarısında el çizimi kullanarak, el çizimi ekipmanının tanıtılması, ortografik ve izometrik teknik çizim uygulanamarını, uygun ölçeklendirmeyi anlama ve uygulamasini, teknik çizim dili aracılığıyla başkalarıyla iletişim kurabilme ve başkaları tarafından oluşturulan mühendislik çizimlerini okuma ve yorumlama becerisini geliştirmek, öğrenimi amaçlanmıştır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
ANALİZE GİRİŞ-I

Ders Kodu

MATH101

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin temel amacı fonksiyonlar, fonksiyonlarda türev ve integral kavramlarının geometriye, fiziğe ve mühendisliğe uygulamalarını öğretmektir. Derste fonksiyonun tanımı, çeşitleri , fonksiyonun grafikleri, fonksiyonların limiti, tanımlı limitlerin bulunmasında kullanılan temel limit kuralları, temel fonksiyonların limitleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), tanımsız limit sonuçlarında sonucun bulunmasında kullanılacak yöntemler (L’Hopitals, vs.), fonksiyonlarda süreklilik, (süreksiz ve sürekli fonksiyonlar), fonksiyonların türevleri, türevin tanımı, temel fonksiyonların türevleri, iki fonksiyonun çarpımı ve bölümün türevleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), türevin uygulamaları, fonksiyonların integrali (belirsiz ve belirli integral), integralin tanımı, temel fonksiyonların integralleri, değişken değiştirme metodu, kısmi integrasyon, rasyonel fonksiyonların integrali, integralin uygulamaları (tanımlı integral kullanarak alanların hesaplanması) verilecektir.
LİNEER CEBİR

Ders Kodu

MATH121

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, öğrencilere doğrusal cebir problemlerini tanımlama, mühendislik alanındaki problemlere uygulama ve ortaya çıkan problemleri çözebilme becerisi kazandırmaktır. Bunun yanında determinant kavramını, determinant yardımıyla lineer denklem sistemlerini çözebilme (Cramer kuralını), matrislerde minör kofaktör açılımı, ek matris, herhangi bir satıra göre determinant, linear denklem sistemlerinin farklı metodlarla çözümleri: Ters matris yöntemi, yok etme metodu, Gaussian eleme metodu, matrisler üzerinde basit işlemler: Matris çeşitleri: birim matris, kare matris, matrislerde eşitlik, matrislerde toplama, noktasal çarpım, çarpma, matrisin tersini bulabilme, devriğini bulabilme. Vektör kavramı, vektörlerde işlemler: Toplama, çıkarma, noktasal çarpım, vektörel çarpım, bir vektörün scalar katı, vektörlerin mühendislikteki kullanım alanları, alt vektör uzayı ve baz, boyut kavramları ders içeriğinde bulunan konulardır.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
İkinci Dönem
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Ders Kodu

CVLE100

Kredi

0

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

2
İnşaat mühendisliği, takım çalışması, temel statistik, ve anabilim dalları hakkında bilgi verilir.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İÇİN BİLGİSAYAR GİRİŞ

Ders Kodu

CVLE102

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu derste excel programı kullanılarak inşaat mühendisliği alanında gerekli olan artitmetik ve statistiksel analizlerin yapılabilmesi ve şartlı deyim fonksiyoları kullanılarak farklı vakalı problemlerin çözümlenebilmesi, finansal problemlerin ve ekonomik analizlerin yapılabilmesi için excelde denklem geliştirme ve hesaplama yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
SERBEST SEÇMELİ

Ders Kodu

EFEX11

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
SERBEST SEÇMELİ
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
ANALİZE GİRİŞ-II

Ders Kodu

MATH102

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders geometri, fizik ve mühendislik alanlarındaki uygulamalarda gerekli olan türev ve integral metodlarını vermektedir. Konu başlıkları şu şekilde sıralanmıştır: Dizi ve seriler, dizilerin özellikleri, dizide yakınsama, pozitif ve pozitif olmayan serilerde yakınsama ile ilgili testler, mutlak yakınsaklık, şartlı yakınsaklık. Kuvvet serileri, Taylor ve Maclourin serileri, yakınsaklık aralıkları. Parametrik denklemler ve kutupsal koordinatlar, kutupsal denklemlerin grafikleri, kutupsal koordinatlarda alan, eğri uzunluğu, eğri üzerinde hız ve kutupsal ve parametrik denklemlerin türevi. Vektörler ve vektör değerli fonksiyonlar, iki vektörün noktasal ve vektörel çarpımı, düzlemler, çok değişkenli fonksiyonlar, tanımlı olduğu alanlar, limit ve parçalı türev ve alan üzerinde tanımlı integralin bulunması.
GENEL FİZİK-I

Ders Kodu

PHYS101

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere basit hesap tabanlı fizik bilgilerini aktarmak ve daha kapsamlı mühendislik fiziğini algılamaları için yardımcı olmak, genel fizik ilkelerinin bir kısmını kazandırmak ve problem çözme yetisi kazandırabilmektir. Ağırlıklı olarak mekaniğin temel konuları işlenmektedir. Temel fizik konuları olarak, birimler ve boyutlar, bir boyutta düzgün ivmeli hareket, serbest düşme, vektör matematiği. İki boyutlu hareket, Newton’un hareket kanunları, Newton kanunlarının uygulanması. Serbest cisim diyagramları, dairesel hareket, iş ve enerji, enerjinin korunumu, momentum, impuls ve çarpışmalar, dönme hareketi, tork ve statik denge kapsamlı olarak işlenilmektedir. Ders kapsamında kavramsal konuların somut anlaşılabilmesi için 6 tane deney yapılmaktadır ve bu deneyler ders konularını kapsamaktadır.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
Üçüncü Dönem
MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ-I

Ders Kodu

CVLE211

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin amacı, öğrencilerin mühendislik uygulamalarındaki genel statik problemlerinin temel prensiplerini, farklı yükleme sistemlerini, mesnetlerin ve yüklemeler altında oluşacak mesnet tepkilerinin davranış ve hesaplamalarını, temel statik dengelerini tanımlayabilmelerini ve yapı sistemlerinin davranışı hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
YAPI MELZEMELER

Ders Kodu

CVLE224

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Ders kapsamında öğrencilere malzemelerin atomik yapılarının sınıflandırılması, kristal yapıları ve hataları, malzemelerin mekanik ve fiziksel özellikleri, katı hal difüzyonu, faz diyagramları ve katılaşma, demir çelik/demir dışı alaşımlar ve ısıl işlem, malzemelerin elektron bant yapılarına bağlı olarak elektrik, optik, ısıl ve manyetik özellikleri, metalik korozyon ve korozyondan korunma gibi konular aktarılır.
DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Ders Kodu

MATH203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu derste, adi differansiyel denklemler ile onların uygulamaları işlenecektir. Böylece dersin içeriğinde adi diferansiyel denklemlerin modellemedeki önemi ve fiziksel ve mühendisliksel problemlere uygulamaları görülecektir. Adi diferansiyel denklemlerin analitik çözüm metodları tek tek işlenecektir. Bu dersin başlıca temel konuları şöyle sıralanabilir: Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemler olan Bernoulli, homojen ve ayrık denklemlerin çözümleri, çözümde bağımsızlık ve yüksek merteden adi diferansiyel denklemlerin çözümleri. Bunun yanında, ikinci merteden denklemlerin çözümünde kullanılan belirsiz katsayılar, varyasyonel metodlar ile Cauchy-Euler denklemleri işlenecektir. Son olarak Laplace dönüşüm tanımı verilip en önemili özellikleri ortaya konduktan sonra bu metodla birçok differansiyel denklemin çözümü elde edilecektir. Laplace transfromun mühendislikteki önemini gösteren bazı problemler çözülecektir.
OLASILIK VE İSTATİSTİĞE GİRİŞ

Ders Kodu

MATH205

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Dersin amacı temel olasılık ve istatistik konularının verilmesidir. Bu derste teori ve uygulamaya birlikte yer verilmektedir. Dersin içeriği; değişken tanımına giriş, temel veri analizi, veri çeşitleri, veri düzenlemesi, frekans dağılım tabloları, örneklem, örneklem uzayı, olay tanımı, temel sayma yöntemleri, küme işlemleri, temel sayma yöntemleri, olasılık aksiyomları, olasılık kuralları, şartlı olasılık, toplam olasılık ve Bayes teoremi, bağımsız olaylar, rassal değişken tanımı, olasılık dağılım ve olasılık yoğunluk fonksiyonu, temel dağılımlar ve yığılımlı dağılım fonksiyonları, kesikli ve sürekli dağılım fonksiyonları, Binom, Hipergeometrik, Poisson, Düzgün sürekli, Normal, Gamma, Üstel, çok değişkenli dağılım fonksiyonları, dağılımı belli olan kesikli ve sürekli değişkenlerin ortalama ve varyans hesaplamarı, örneklem dağılımları, Merkezi Limit Teoremi’ni kapsamaktadır.
GENEL FİZİK-II

Ders Kodu

PHYS102

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere basit hesap tabanlı fizik bilgilerini aktarmak ve daha kapsamlı mühendislik fiziğini algılamaları için yardımcı olmak, genel fizik ilkelerinin GENEL FIZIK-I'de anlatılmayan kısmını kazandırmak ve problem çözme yetisi kazandırabilmektir. Temel fizikte ağırlıklı olarak elektrisite ve magnetizma konularını kapsayacak biçimde bilgi verilmektedir. Elektrik yükünün özellikleri, Coulomb Yasası, elektrik alanlar, sürekli yük dağılımlarının oluşturduğu elektrik alan, Gauss Yasası ve Elektrik Akısı, Gauss yasasının düzgün yüklü yalıtkanlara uygulanması, elektrik potansiyelden elektrik alanın bulunması, nokta yük ve yük grubunun oluşturduğu elektrik potansiyel ve potansiyel enerji , sürekli yük dağılımlarının oluşturduğu elektrik potansiyel, Elektrik akımı, Direnç ve Ohm Yasası, Elektromotor Kuvvet, Seri ve Paralel bağlı dirençler, Kirchoff Kuralları. Ders kapsamında kavramsal konuların somut anlaşılabilmesi için 6 tane deney yapılmaktadır ve bu deneyler ders konularını kapsamaktadır.
Dördüncü Dönem
MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ-II

Ders Kodu

CVLE212

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere mühendislik mekaniği ilkelerini, kuramları, ve uygulamalarını eksiksiz bir sunuş ile anlamalarını sağlamak, kinematik ve kinetik kuramlarını, kuvvet, ivme kavramlarını, parçacıkların kinetik hallerini, iş, enerji, güç, itki ve momentum kuramlarını ve titreşim hakkında bilgi ve uygulama yeteneği kazandırabilmektir. Ders konuları genel olarak; parçacık kinematiği, doğrusal, silindirik, küresel ve normal ve teğetsel koordinatlar kullanarak hız ve ivme tanımlama, parçacık kinetiği, Newton’un hareket yasaları, hareket denklemi, iş, iş ve enerji prensibi, momentum, itki, doğrusal momentum ve itki prensibi, açısal momentum, açısal itki, açısal momentum ve itki prensibi, parçacık sistemleri için; kinematik, Newton’un hareket yasaları, iş – güç - enerji prensipleri, momentum –etki prensipleri.
MALZEME MEKANİĞİ

Ders Kodu

CVLE222

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

7
Bu dersin amacı öğrencilere gerilme, şekil değiştirme kavramları ile gereken teorik altyapının kazandırılması ve malzemenin mekanik özelliklerini kavramalarına yardımcı olmaktır.
YER BİLİMİ

Ders Kodu

CVLE252

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

5
Bu dersin amacı, öğrencilere temel jeolojik bilgiler vermek ve toprak çeşitlerini ve fiziksel özelliklerini tanımlayıp bu bilgileri inşaat mühendisliği alanında kullanabilmeyi öğretmektir.
ÖLÇME BİLGİSİ

Ders Kodu

CVLE262

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu dersin amacı arazideki temel mühendislik ölçümlerini öğretmektir. Başarılı bir şekilde tamamlandığında öğrenciler çeşitli ölçüm aletlerini kullanabilecek, mühendisliğin birçok alanında kullanabileceği mesafe ölçüm ve hesaplarını yapabilecek, yatay ve düşey yönde açı ölçüm ve hesaplarını yapabilecektir.
SAYISAL ÇÖZÜMLEME

Ders Kodu

MATH204

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

5
Bu dersin amacı matematik, bilgisayar, fizik ve mühendislik alanlarında karşılaşılan problemlerin çözümlerinde gerekli olan temel sayısal analiz metodlarını vermektir. Konu başlıkları şu şekildedir: Hata çeşitleri, Taylor serisi, kesme hatası ve sayıları yuvarlama. Lineer olmayan denklemlerin sayısal çözüm metodları: Ara bölme metodu, Regula-falsi metodu. Tekrarlanan metodlar: Sabit nokta iterasyonu, Newton metodu. Lineer sistem çözümlerinde sayısal çözümleme metodları: İterasyon metodu ve LU matriks parçalama metodu. İnterpolasyon ve polinom yakınsaması, Lagrange polinomları, en küçük kareler metodu, eğri oluşturma ve spline fonksiyonları (birinci ve ikinci dereceden spline fonksiyonları). Türevlerin sayısal çözümleme ile bulunması, sonlu fark formülleri. İntegralin sayısal çözümleme ile bulunması, Simpson's kuralları ve Trapezoidal kuralları.
Beşinci Dönem
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

Ders Kodu

CVLE331

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere matematik ve fizik biliminin temel prensiplerini kullanarak akışkanlar mekaniği ve akışkanların detayları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, ve inşaat mühendisliği alanında etkin akışkanlar mekaniği kuramlarını uygulama yetisi kazandırabilmektir. Öğrencilere ilk ünitede ; akışkan tanımı, akışkanların temel özellikleri, vizkozite, yüzey gerilmeleri öğretilip ilgili örnekler çözülür. İkinci ünitede hidrostaik basınç ve bu basıncın yarattığı hidrostatik kuvvetlerin çözümlemeleri işlenir. Üçüncü ve dördüncü ünitede temel haraket yasalarının akışkanların üzerinde uygulanması ile birlikte kütle korunumu, momentum korunumu ve enerji korunumu kanunları işlenir. Beşinci ünitede ise boyut analizi, boyutsuz sayılar ve modelleme konuları işlenir. Bu dersi alan mühendislik öğrencilerinin daha sonra alanlarında alacakları uygulama dersleri için bu dersin bir temel niteliğinde olması beklenir.
YAPISAL ANALİZ I

Ders Kodu

CVLE341

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere kesme-moment ilişkilerini, hiperstatik yöntemlerle çözümleme yapmayı ve kuvvet methodu kullanarak analiz yapmayı öğretmektir.
ZEMİN MEKANİĞİ

Ders Kodu

CVLE351

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin amacı, öğrencilerin, zeminlerin geçirimliliği, zeminlerde su akımı ve bu bilgileri baraj yapımında kullanmayı bilmeyi, kendi ağırlığından veya yüzeysel yüklerden meydana gelen düşey gerilmeler, zemindeki oturmalara, kesme kuvvetleri, yanal toprak basıncı ve yamaç ve şev analizleri hakkında bilgili olmasını amaçlamaktadır.
ULAŞIM MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

CVLE361

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilerin ulaşım planlaması adımlarını tanımlayabilmeleri, yol yapımında sürücü ve araç dinamiklerini tanımlayabilmeleri, küçük ve büyük ölçekli yol tasarımlarını, ve yapım aşamasında gerekli multidisipliner bir ekip çalışmasının gerekliliklerini öğretmektir.
YAPI MALZEMELERİ

Ders Kodu

CVLE381

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu derste öğrencilerden beklenenler yapı malzemeleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmaları, agregaların fiziksel ve mekanik özelliklerini tanımlayabilmeleri, çimento çeşitleri ve özelliklerini belirleyebilmeleri, taze beton özelliklerini ve buna bağlı deneyleri yapabilmeleri, sertleşmiş beton özelliklerini belirlemeleri, beton karışım hesabı hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.
Altıncı Dönem
HİDROMEKANİK

Ders Kodu

CVLE332

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere hem boru akışlarındaki, hem de açık kanallardaki su akışını, bu akışların fiziğini anlatmak, hem boru akışları hem de açık kanallardaki hidrolik değerleri analiz ederek ihtiyaç olan sistemi tasarlayabilecek beceriyi kazandırmaktır. Ders genel olarak iki başlık altında işlenir. İlk başlıkta boru akımların temel özellikleri, tek bir düz boru içindeki akımın debisine ve boru özelliklerine bağlı olarak enerji kaybını bulmakla başlar. Daha sonra değişik tip boru sistemleri işlenir. Bunların içinde paralel ve seri bağlanmış borular, pompalı düzenekler, pompaların sistemler içerisinde seri ve paralel bağlanması, ağ çözümlemeleri ve cazibeli akan akımlar işlenir. İkinci başlıkta ise açık kanal akım çözümlemeleri, özel enerji ve özel kuvvet kavramları ile hidrolik sıçrama konuları işlenir.
BETONARMENİN ESASLARI

Ders Kodu

CVLE372

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

7
Bu derste betonarme elemanların yükler altında nasıl davranış gösterdiği öğretilmesi amaçlanmıştır. Bu ders temel olark betonarme kiriş elemanları üzerine odaklanmıştır. Betonarme kirişlerin yükler altında gösterdiği davranış, betonarme kiriş tasarımı için gerekli olan kriteler ve standartlar, Kirişlerin tasarlanması için yapılması gereken dizayn hesap yöntemlerinin öğretilmesi ve mevcut kirişlerin gösterebileceği en yüksek mekanik performanlarının hesaplama yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
YAPISAL ANALİZ-II

Ders Kodu

CVLE374

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu dersin amacı öğrencilere modern analiz yöntemlerini öğretmek, iki boyutlu yapıların iç kuvvetlerini saptayabilecek ve şemalarını çizdirebilmek, Sonlu Eleman Yöntemi’nin temel anlayışını, kavramlarını ve sayısal işleyişini anlayıp, yapı analizi yazılımlarının sınırlarının kavratılmasıdır.
YAPIM MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

CVLE392

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere inşaatta kullanılan kalıplar, beton, inşaattaki yapım aşamaları ve gerekli aktiviteler hakkında bilgi vermektir.
MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ

Ders Kodu

INDE232

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin öğrencilerin imalat ekipmanları ve endüstriyel projeler, ekonomik analiz, mühendislik tasarımı karar verme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için hazırlanmış bir giriş dersidir. Bu dersin hedefi mühendislik öğrencilerine finansal analiz ve sermaye yatırımı alanlarında bilgi ve yetenek kazandırmaktır. Ders, önerilen teknik projeler ile ilgili maliyetlerin ve faydaların sistematik değerlendirmesini vurgular. Öğrenci "paranın zaman değeri" ve indirgenmiş nakit akışı yöntemleri kavramlarını inceleyerek alan için gerekli bilgileri edinir. Mühendislik ortamında sermaye olarak para ile ilgili kararların nasıl alındığını öğrenerek bu kararları almaya hazır olabilecek bilgiye sahip olur. Öğrencilere verilen çalışmalar ve ev ödevleri, derste kazandıkları bilgiyi, doğru şekilde ve etkili olarak kullanarak uygulama yapmalarına ve bilgiyi pekiştirmelerine olanak sağlamaktadır.
Yedinci Dönem
STAJ

Ders Kodu

CVLE300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu stajın amacı öğrencilerin inşaat mühendisliği uygulamaları ile kaynaşma şansı yakalamalarına imkan tanımak ve kuramsal bigiyi uygulama şansı vermek, ileriki kariyerine yönelik teknik ve beceri geliştirmek ve sorumluluk alma yeteneği kazandırmaktır.
TEMEL TASARIMI

Ders Kodu

CVLE451

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin amacı, öğrencilere farklı zemin koşullarının analizini ve farklı zeminlerde sığ temellerin kullanımını ve tasarımını öğretmek, yerinde zemin incelemesi yapabilme, saha ve laboratuvar çalışmaları sonuçlarını temel boyutlandırmada kullanabilme, zemin ve arazi özelliklerine göre temel çeşidine karar verebilme ve tasarlayabilme, yerinde numune alımı ve arazi araştırmaları, zemin taşıma kapasitesi hesapları, temel tasarımları, tekil, sürekli ve mütemadi temel tasarımları, istinat duvarı analizleri yapabilme becerisi kazandırmaktır.
BETONARME TASARIMI

Ders Kodu

CVLE471

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

7
Bu dersin amacı, öğrencilere tasarım yeteneği kazandırmak ve bu özelliklerini geliştirmek, betonarme yapıları analız etme ve temel hesaplarını yapabilmek, depreme dayanıklı yapı tasarımları yapabilmek, hesaplar ve çizimler dahil olmak üzere tasarım sonuçlarını basit yöntemlerle yorumlayabilme becerisi kazandırabilmektir.
YAPI YÖNETİMİ

Ders Kodu

CVLE491

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin temel amacı öğrencilere ihale usulleri, ihale yöntemleri ve inşaat projelendirme tahminleri yapabilmeleri için açık ve ayrıntılı bilgi sağlamaktır. Öğrenciler gerçek bir proje için şantiye yönetimi, organizasyonu, kiralama ve ekonomik kıyaslama ve alternatif şantiye sistemleri kurabilme, şantiye bakım ve bütçe kontrol ve maliyetlendirme tahminlerini öğrenecek ve uygulayacaktır.
FAKÜLTE SEÇMELİSİ

Ders Kodu

EFEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
FACULTY ELECTIVE
PROJE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ENGI401

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders proje yönetimi çerçevesi, proje entegrasyonu yönetimi, proje kapsam yönetimi, proje iletişim yönetimi ve takım çalışması, sağlık ve güvenlik, mühendislik etiği, çevre yönetimi, risk yönetimi ve sürdürülebilirlik, girişimcilik ve fizibilite raporu, proje yönetiminde yasal yönler üzerinde odaklanmak üzere tasarlanmıştır. Bu ders ayrıca, öğrencileri kendi tasarım projelerini yaşama geçirmek ve çalışma takımlarını seçmek için hazırlar. Öğrenciler projelerinin literatür taramasını yapar, fizibilite raporu hazırlar ve dönem sonunda yazılı / sözlü sunum yaparlar.
Sekizinci Dönem
ÇELİK TASARIM

Ders Kodu

CVLE472

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere uluslararası nitelikteki gelişmiş tasarım standartlarını kullanarak çelik yapı elemanlarının tasarımını ve analizlerini öğretmek, çelik malzemeleri tanımlayabilmek, çelik bağlantıları anlayabilmek, çelik yapı elemanlarını tanımlayabilmek, çelik yapı elemanlarının deformasyonlarını hesaplayabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
SERBEST SEÇMELİ

Ders Kodu

EFEX12

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
SERBEST SEÇMELİ
FAKÜLTE SEÇMELİSİ

Ders Kodu

EFEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
FACULTY ELECTIVE
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EFEXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
FAKÜLTE SEÇMELİ
PROJE

Ders Kodu

ENGI402

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

8
Bu ders, maliyet tahmini, çevresel etkiler, proje takvimi ve takım çalışmasını içeren disiplinler arası proje tabanlı bir derstir. Öğrencilerin önceden belirlenmiş bir projede fakülte denetiminde önceden atanmış takımda çalışması beklenir. Her ekip, önerilen projesini tamamen açıklayan çizim, şartname ve maliyet tahmini dahil olmak üzere nihai raporu sunacaktır. Her takım, final tasarımını ve proje fizibilitesini akranları ve öğretim üyeleri önünde savunarak sözlü sunum yapacaktır.

Seçmeli Dersler

BETON TEKNOLOJİSİ

Ders Kodu

CVLE343

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Beton Teknolojisi, Yeni Gelişen Beton Malzemeleri, Katkı Maddeleri, Denetleme ve Kontrolü, Özel Üretim Teknikleri, Sıcakta ve Soğukta Beton Dökümü, Hazır Beton, Pompa Betonu, Püskürtme Betonu, Enjeksiyon Harcı, Vakum Betonu, Prepakt Betonu, Sualtı Betonu, Prefabrikasyonda Isıl işlem Uygulaması, Yüksek Performanslı Beton, Hafif Beton, Ağır Beton, Yol ve Havaalanı Betonları.
BETON KATKILARI

Ders Kodu

CVLE442

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Kimyasal ve mineral katki malzemeleri
ETHICS

Ders Kodu

INDE335

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, ahlaki sorumluluk bilincini karar vericiler olarak uyandırmaktır. Öğrencilerin ahlaki hayal gücüne sahip çıkarak, öğrencilerin etik sorunları tanımasına ve karar verme olası çıktıları hakkında düşünmelerine yardımcı olmak, etik bir durumu analiz etme konusunda analitik beceriler geliştirerek ve etiğe uygun bir karar vermek için tarafsız teknikler kullanarak gerçekleşebilir. Bu ders, mühendislerin toplum, işverenler, meslektaşları ve müşterileri ile ilgili ahlaki haklarını ve sorumluluklarını tanıtmak üzere tasarlanmıştır. Fikri mülkiyet haklarının ve çıkar çatışmasının önemi. Mühendislik tasarımında, üretimde ve operasyonlarda etik yönler, Maliyet-fayda-risk analizi ve güvenlik ve mesleki tehlike konularını içerir.
TOPRAK STABİLİZASYONU

Ders Kodu

CVLE390

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Yüzeysel stabilizasyon: Katkısız stabilizasyon (Kompaksiyon, mekanik stabilizasyon, drenaj vb.). Katkılı stabilizasyon (Kireç, çimento, bitüm, uçucu kül vb. stabilizasyonu) . Derin stabilizasyon: Ön yükleme yöntemi, düşey kum drenleri yöntemi, elektro-osmoz yöntemi, ısıl stabilizasyon, derin kompaksiyon, vibroflotasyon, enjeksiyon, geotekstillerle stabilizasyon vb.
PROFESONAL PROJE YONETİMİ

Ders Kodu

CVLE494

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Proje yönetimi kavramları ve süreçleri. Proje yönetimi kapsamı çerçevesinde inşaat projelerinin proje içerik yönetimi, zaman yönetimi, maliyet yönetimi, insan kaynakları yönetimi, iletişim yönetimi, kalite yönetimi ve risk yönetimi alanlarının analizi.
YAPILARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR. MAL.

Ders Kodu

CVLE434

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Yapıların kullanım ömrü maliyetlerinin yapım yönetimi kavramları çerçevesinde analizi. Analiz sonuçları bazında proje planlama, imalat ve kullanma evrelerinin en ekonomik şekilde yönetilmesi
ONARIM VE BETON BAKIM

Ders Kodu

CVLE443

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Malzeme ve yapı tipine göre yapı elemanlarının iyileştirilmesi
SU TEMİNİ VE ATIKSU TASARIMI

Ders Kodu

CVLE426

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Dersin içeriği öğrencileri hidrolik mühendisliği ile su temini ve farklı dağıtım şebekesi düzenlemeleri ile gerekli tasarımları yapabilecek su temini işlemleri için uygun methodu belirleyecek değerlendirme, geliştirme ve yönetme yetisi kazandıracak niteliktedir. Bununla birlikte atık su toplama sistemlerinin tasarımları için gereklilikler de ders kapsamında verilecektir.
İLERİ YAPI MELZEMELER

Ders Kodu

CVLE342

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Normal ve kayma gerilimleri ve birim şekil değiştirme, malzemelerin mekanik özellikleri, eksenel yükleme, burulma, bükülme, dik kesme, bileşik yükleme, gerilim transformasyonu ve asal gerilimler, Mohr çemberi, kiriş sapması.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

Ders Kodu

CVLE325

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), CAD temelleri, CAD mimarisi ve donanımı, Geometrik Modelleme Teorisinin Temelleri, Modelleme ve CAD (genel amaçlı ve özel amaçlı) yazılımlarının tanıtımı ve işlevleri. Eğriler ve Eğrisel Yüzeyler Katı Modelleme Genel Mühendislik Uygulamaları.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İÇİN BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Ders Kodu

CVLE489

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Muhendıslık problemlerıne farklı algorıtmalarla cozum uretımı
GENERAL GEOTECH. PROP. OF SOILS

Ders Kodu

CVLE364

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrencilere mühendislik uygulamalarında zemin mekaniği ve uygulama esaslarının temel ilkeleri üzerine teknik yetkinlik kazandırılacaktır. Toprak çeşitlerinin mühendislik özelliklerini tanımlama yeteneği kazandırılacaktır.
İSTİNAT DUVARLARI

Ders Kodu

CVLE465

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Yanal toprak basınçları: rijit ve esnek yapılar. Masif duvarlar, betonarme duvarlar, palplanşlar. Sismik tasarım. Toprakarme duvarlar.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖZEL KONULAR

Ders Kodu

CVLE499

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Mufredatta bulunmayan farklı konularda projelendırme yapılmaktadır
GELİŞMİŞ YAPI ANLİZE

Ders Kodu

CVLE492

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Sonlu eleman yöntemine esas teşkil eden modern matris analiz yöntemlerini öğretmek , Bilgisayar destekli analiz ve tasarımları etkin ve doğru bir şekilde yapmaları için gerekli yapı analizi teorisini kavratmak , Modern yapı analizi programlarında tecrübe edinmelerini sağlamak , İki-boyutlu çerçevelerin analizini yapacak program geliştirmek
ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Ders Kodu

ENVE402

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı öğrencileri çevresel etkiler ve çevre etki değerlendirmesi konularında bilgilendirmektir. Ders, çevre etki değerlendirme işleminin tarihini, temel öğelerini, içeriğini ve yapısını, yasal kurallar çerçevesinde işleyişini, hava, su ve toprak kalitesi, ses düzeyi, biyolojik çevreye olabilecek etkilerin öngörüsünü, etki analiz tekniklerini, çevre etki değerlendirme işlemine halkın katılımını ve çevre etki değerlendirme raporlarının hazırlanmasını içermektedir. Ders kapsamında daha önceden hazırlanmış ve uygulanmış farklı mühendislik projelerinin çevre etki değerlendirme raporları örnek çalışma olarak incelenmektedir. Ders notları ve sınıfta yapılan tartışmalar ile teorik bilgiler öğrencilere aktarılırken dönem projesi dahilinde hayali bir proje için çevre etki değerlendirme raporu hazırlayarak teorik bilgiler uygulamada kullanılmaktadır.
SÜRDÜRÜLEBİLİR SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

CVLE324

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu proje tabanlı ders öğrencilere sürdürülebilir su kaynakları mühendisliğinin temel prensipleri ile tanıştıracaktır. Amaç su sistemlerinin sürdürülebilirliği hakkındaki gerekli bilgiyi aktarmak ve ders başarı ile tamamlandığında sürdürülebilir su kaynakları hakkında tanım yapabilme, inceleyebilme, plan yapabilme ve uygun tasarımlar için gerekli çözümleri üretebilme yetisi kazandırmaktır.
MÜHENDİSLİK İÇİN MATLABDA PROGRAMLAMA

Ders Kodu

ENGI316

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ

Ders Kodu

INDE282

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Derste mühendislik öğrencilerinin yeni milenyum içerisinde etkin birer lider olmaları hedeflenmektedir. Bu amaçla, Mühendislik Yönetiminin fonksiyonları olan Planlama, Organizasyon, Liderlik ve Kontrol'ün incelenmesi. Ayrıca, yönetim teknikleri, yönetim içerisindeki matriks sistemi, motivasyon, tahmin sistemleri incelenecektir. Bu ders öğrenciye; teknik bilgi (mühendislik ve bilim anlayışı ve yeterlilik); insan (bir grup içinde ortak bir çaba oluşturmak için yetenek); kavramsal (toplam sistem olarak yönetim süreci ve kurumsal analitik düşünce uygulama yeteneği) vermeye çalışır. Mühendislik Yönetimi dersi boyunca, vurgu, takım tabanlı yaklaşımlar üzerine yerleştirilen yazılı ve sözlü iletişim becerileri, teknoloji ve sürekli gelişim yönetimi öğrenciye aktarılmaktadır. Öğrencinin grup içinde çalışarak kendini rahat ifade edebilmesi de dersin amaçlarındandır.
TEMEL MÜHENDİSLİĞİ II

Ders Kodu

CVLE462

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Palplanş duvar, analiz ve tasarım. Fore kazık, taşıma gücü,oturmalar, kazık grupları. Kesonlar ve pierler.
SOİL AND GRD.WATER POLLUTİON

Ders Kodu

ENVE427

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders genel ve yerel bağlamda hem çağdaş çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik, sorunlara genel bakış, çevre yönetimi ve kaynak yönetimi konularını içermektedir. Genel su döngüsü, su zenginliği ve fakirliğini belirleyen etmenler, yeraltısuyu hidrolojisi ders kapsamında tartışılan konular içerisinde yeralmaktadır. Gözeneklilik, geçirgenlik vb toprak ve kayaç özellikleri toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin boyutunu belirleyen kritik özelikler olduğu için ders kapsamında geniş bir bölümü oluşturmaktadır. Kirlilik tanımı, kirlilik oluşturan bileşenler ve bu bileşenlerin kaynakları, bu bileşenlerin vadoz ve doygun zondaki taşınım mekanizmaları (difüzyon, adveksiyon, adsorpsiyon, parçalanma vb.), öğrencilere bu ders içeriğinde sunulmaktadır. Toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin bertarafı için öğrencilere mevcut arıtım teknikleri anlatılmaktadır.
HALK SAĞLIĞI

Ders Kodu

ENVE410

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı çevre ve insan sağlığı konusundaki temel öğelerin öğretilmesidir. Ders çevre sağlığı ve olası tehlikelerin tanımını, toksikolojiye genel bakışı, ölümcül dozun tanım ve kullanımını, doz ve tepki arasındaki ilişkiyi, epidemiyoloji tanımını, maruz kalma değerlendirmesini, endüstriyel hijyeni, çevre yönetimini, nüfus artışının etkilerini, iklim değişikliğini, gelişen ülkelerdeki durumu, çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliğini, çevre felaketlerini, risk tanımlaması ve çevre risk değerlendirmesini içermektedir. Teorik bilgiyi sağlamlaştırmak için günlük hayattan örnekler verilmektedir. Ders notları ve sınıfta yapılan tartışmalar ile teorik bilgiler öğrencilere aktarılırken örneklemeler, örnek sorular, videolar ile teorik bilgiler uygulamada kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak dönem ödevi yardımı ile öğrencilerin grup çalışması, sunum ve raporlama becerilerinin gelişmesi sağlanmaktadır.
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Ders Kodu

INDE492

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin içeriğinde; iş güvenliği ve işçi sağlığı kavramları, iş kazaları ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, ergonomi, Çalışma ortamlarında kullanılan elektrikli ve elektriksiz el aletleri, Kişisel koruyucu donanımlar, ilkyardım, yangın, patlamalar ve afetler, işçi-işveren ve devletin görevleri yer almaktadır.Bu kurs sektöründe iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin temel ilkeleri ile mühendisliği öğrenciye tanıtmak için tasarlanmıştır. Tehlike anında yapılması gerekenler, her iş yerinde olması gereken risk değerlendirme analizinin uygulamalı olarak yapılışı öğrencilere anlatılmaktadır. Bu derste güvenlik ve sağlık fonksiyonu, tehlike sorunlarının gelişimi, tehlikeden kaçınma, yönetmelikler, toksik maddelerin etkisi, çevre kontrolü, gürültü, patlayıcı madde, yangından korunma, kişisel korunma ve ilk yardım kavramları tanıtılacaktır.
KAYAÇ ÖZELLİKLERİ

Ders Kodu

PNGE201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Dersin genel amacı, petrol rezervuarlarının kaynağı ve fiziği ile ilgili temel bir anlayışı ve koşulları ile akışkan/akış performansına ilişkin kantitatif hesaplamaların yapılabilmesi hususlarını öğrencilere aktarabilmektir. Dersin sonunda, öğrenciler ekteki uygulamaları eksiksiz olarak yapabilecek bilgi ve beceriye ulaştırılacaklardır: bir petrol rezervuarının doğasının tanımlanması ve açıklanması, petrol rezervuarının kaya özelliklerine yol açan jeolojik süreç ve malzemelerin anlaşılması, sıcaklık ve basınç koşulları ile akışkan içeriği, gözenekli ortamda tek fazlı akışkan akışına ilişkin Darcy Kanunu temel şekillerini anlamak, bu kanuna ilişkin olarak genelde kullanılan birim sistemlerini anlamak, özel set kısıt koşullarında akış oranlarını ve basınç farkı hesaplamalarını yapabilmek, Darcy kanununa ilişkin bilgi detaylarını yerçekimi etkisini, düzenli olmayan geçirgenliği ve diğer heterojen koşulları gözönüne alacak biçimde genişletebilmek, Darcy kanununa ilişkin bilgi detaylarını birbirine karışmayan iki akışkan faz koşullarını gözönüne alacak biçimde genişletebilmek, iki fazlı akışkan problemlerini göreceli geçirgenlik, artık satürasyon ve fraksiyonel akım yönüyle açıklayabilmek ve hesaplayabilmek. Organik bileşiklere ilişkin genel terimlerin bilinmesi ve ekteki hususların açıklanabilmesi ve hesaplanabilmesi: sıcaklık, basınç ve bileşik alanı bağlantılı temel tek bileşenli, iki bileşenli ve çok bileşenli faz ilişkileri. Sertlik, basınç dayanımı ve ilişkili kaya özellikleri de ayrıca incelenecektir.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

Ders Kodu

MCLE475

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

6
Tasarımda bilgisayar kullanımı; gerçek zamanlı modelleme ve analiz yöntemleri; paket program kullanarak çizimleri bilgisayar ortamında çizebilme; çizimleri kaydedebilme ve daha önce yapılan çizimler üzerinde değişiklikler yapabilme. Cisimlerin üç boyutlu halleri, katı modelleme, tel-kafes model sistemleri, koordinat sistemleri tanımlamak, üç boyutlu modeller oluşturmak, gölge ve tel-kafes görünümü, rendering işlemi ve farklı ortamlara dosya transferi (export) yapmak. Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ile Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) sistemlerinin entegrasyonu.
COMPUTER AIDED DATA ANALYSIS

Ders Kodu

INDE491

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ÇEVRE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ENVE407

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders çevre yönetimi alanında sosyal, kültürel, politik, ekolojik ve ekonomik faktörlerin etkileşimine giriş dersidir. Ayrıca kullanılan ve yönetilen araziler, toplumlar ve/veya doğal ekosistemler için belirli hedefleri başarabilmek için çevre bilgisini gerekli aktivitelere dönüştürebilecek önceden planlanmış çalışmaları anlamak üzerine yoğunlaşılmış bir derstir. Öğrencilere çevre politikası, planlaması ve yönetimi gibi çağdaş alanlarda önemli bir genel bakış sağlayacaktır. Ayrıca arazi ve kaynak kullanımı için hedeflerin nasıl şekilleneceği, demokratik ve demokratik olmayan düzenlemelerdeki çakışmalar ve anlaşmazlıklar ele alınacaktır. Bu derste ekolojik sistemleri etkileyen dinamikler ve süreçler öğretilecek ve öğrenciler sürdürülebilir ilerleme çerçevesinin temel bileşenleri, sürdürülebilir ilerleme teori ve pratiklerinin çalışma kavramları konularında bilgilendirileceklerdir.
ARTIFICIAL ORGANS

Ders Kodu

BIME404

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENVİRONMENTAL CONTROL İN PETROLEUM ENGİNEERİNG ACTİVİTİES

Ders Kodu

PNGE406

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
DOĞU AKDENİZ ENERJİ JEOPOLİTİĞİ

Ders Kodu

PNGE340

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Türkiye, hızla büyüyen ekonomisi ve genç nüfusu ile bölgede en çok enerji tüketeni ülkelerdendir. Yüksek enerji ithalat bağımlılığı, öz kaynakların yetersiz kullanımı, yüksek enerji yoğunluğu, enerji fiyatlarının pahalılığı ve birkaç ülkeye yüksek oranda bağımlılık gibi çok sayıda sorunla karşı karşıyadır. Buna karşın, yenilenebilir kaynaklarının yüksek potansiyelinin devreye konulması, enerji verimliliğinin arttırılması ve akılcı talep tarafı yönetimiyle, daha bağımsız ve sürdürülebilir bir enerji politikası oluşturulabilir. Dolayısıyla Türkiye, öğrencilere; enerji politikasında ne yapılmaması ve ne yapılması gerekir sorularına birlikte yanıt verebileceği, çok uygun bir örnek sunmaktadır. Türkiye, Doğu Akdeniz coğrafyasının merkezindeki konumu ile bölgedeki hidrokarbon keşifleri için çok önemli bir piyasadır. Ayrıca jeopolitik mücadelede başlıca aktörler arasındadır. Türkiye enerji politikasının, bölge enerji jeopolitiği ile birlikte öğrenilmesi, öğrencilere gelecekteki profesyonel yaşamları için olağanüstü bir örnek ve olanak sunmaktadır.
JEOTERMAL MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

PNGE391

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Jeotermal mühendisliği dersi kapsamında, öğrencilere detaylı olarak jeotermal enerji sistemleri ile ilgili fiziksel ve teknik konularda giriş düzeyinde bilgi verilecektir. Ders içeriğinde, aynı zamanda jeolojik açıdan kaya formasyonlarını ve bunlara ait temel ilkeleri ve bilgileri, porozite, permeabilite ve hidrolojiyi de içerecek şekilde bilgi aktarılacaktır. Bu derste öğrencilere ayrıca gözenekli ortamlarda ısı transferi ve akış mekanizmaları tanıtılacak, ısı değişim sistemleri ve çeşitli jeotermal rezervuar türleri üzerinde durulacaktır. Jeotermal mühendisliği dersinde ayrıca tesisler ve ilgili tasarım konuları detaylı olarak tartışılacaktır. Bu ders bünyesinde yine küresel boyutta olmak üzere, politik, ekonomik, ekolojik ve sosyal konular üzerinde de durulacak ve gerçek örneklerle vaka analizleri tartışılacaktır.
Enerji Verimli Bina Tasarımı

Ders Kodu

ENRE412

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Binalarda enerji ihtiyacı, binalarda enerji performansının değerlendirilmesinde bina tasarımı ve bina hizmetlerinin rolü. Enerji gereksinimi için bina tasarımında iklim ve etkisinin incelenmesi. Binaların ısı kazancı ve ısı kaybı olgusu. Termal ortamdaki bina muhafazalarının, açıklıklarının ve malzemelerinin rolü. Işık ve gün ışığının temel ilkeleri. Binaların enerji verimli ışık tasarımı. Binaların gün ışığı tasarımı. Görsel ortam için tasarım.
TERMODİNAMİK

Ders Kodu

ENRE301

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu ders termodinamik ana konseptleri ve temel tarifleri ile başlar ve güç, ısı ve enerji kavramlarına dayalı birçok örnek soru çözümleri ile devam eder. Termodinamik esaslı saf malzeme özellikleri, durumu tarif eden denklemler, ısı ve iş ilişkisi, sıfırıncı termodinamik kanunu, birinci termodinamik kanunu, ideal ve gerçek gazlar, entalpi ve iç enerji, ikinci termodinamik kanunu ve entropy kavramları ders içinde işlenir, Termodinamik malzeme özelliklerinin uygulaması, Carnot çevrimi, buhar güç çevrimleri, gaz güç çevrimleri, Otto ve diesel çevrimleri, incelemeleri ile devam eder ve soğut sistem çevrimlerinin incelenmesi ile sona erer. Malzemelerin termodinamik özelliklerinin kullanılması esasında tasarım yapmak ve parametrelerin değişmesinin performansa etkilerini incelemek işlenen konular arasındadır. Bu ders, pratik uygulama, laboratuvar çalışması ve termodinamik özelliklere dayalı proje çalışmaları da içerir.
CEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR

Ders Kodu

ENVE494

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, öğrencilerin isteği ve öğretim üyesinin ilgisine bağlı olarak, ileri düzeyde çeşitli çevre mühendisliği konularını kapsamaktadır. Dersin konusu olabilecek bazı örnekler şunlardır: Hava kirliliği kaynakları, kuru ve sıvı birikim prosesleri, gaz ve katı madde örneklemesi ve analiz metodları, hava kirliliğine meteorolojinin etkisi, hava kalite standartları ve yasalarının anlatımı; "Yeni ortaya çıkan kirleticiler" in arıtma tesislerinde ve çevrede bulunması ve taşınma mekanizması, bu tip kirleticilerin çevrede bulunan organizmalara olan ekotoksikolojik etkileri ve bu tip kirleticileri karşı geliştirilen risk yönetimi anlatımı; çevresel biyoteknoloji uygulamaları ile biyolojik reaksiyonlar kulanılarak çok çeşitli ürünlerin elde edilmesine yönelik (gıda, hormon, antibiyotik, temizlik malzemeleri, biyogaz vb) yapılacak anlatımlar.
ÇEVRE JEOLOJİSİ VE DOĞAL AFETLER

Ders Kodu

ENVE430

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders öğrencilere, insanlar ve yeryüzü arasındaki etkileşimler ile ilgili olarak çevresel süreçlerin araştırılması konusunda temel bir anlayış sunmak için dizayn edilmiştir. Ders boyunca, öğrenciler çevresel tehlikelerin tanımlanmasını, bu tehlikelerin tahmini ve önlenmesine yönelik zorlukların anlaşılmasını ve kirliliğin nasıl azaltılıp önlenebileceğini öğreneceklerdir. Deprem, tsunami, sel, heyelan, volkanik patlama gibi katastrofik olaylar açıklanıp, örnek olay incelemeleri üzerinden tartışılacaktır. Ayrıca, doğal kaynaklar ve kirlilik arasındaki ilişki,kaynak kullanımı ve etkileri, atık yönetimi, hidrolojik döngü, su kalitesi, deniz suyu arıtımı, kaynak elverişliliği konuları işlenecektir. Toksik ve radyoaktif atık bertaraf problemleri ve önerilen çözümler, katı atık sahası, küresel iklim değişikliği, deniz seviyesi yükselimi, sera gazları ve sert hava koşulları gibi konulara da değinilecektir.
BİYOPROSES MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

BIOE308

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Dersin amacı, öğrencilere biyolojik reaksiyon mühendisliği alanı ve uygulamalarının temellerinin öğretilmesidir. Derste, biyoteknolojik proseslerin temel özellikleri, çeşitli sektörlerdeki uygulamaları, biyoteknolojik ve kimyasal proseslerin karşılaştırılması öğretilmektedir. Biyolojik dönüşüm ve biyolojik proses kinetiği anlatılmaktadır. İşletme tarzları; kesikli, yarı kesikli, sürekli ve yarı sürekli prosesleri içermektedir. Biyolojik katalizör olarak bitki ve hayvan hücrelerinin, tutuklanmış enzim ve hücrelerin kullanımı verilmektedir. Biyolojik proseslerde taşınım kavramı, kütle transferine etki eden işletim değişkenleri, biyolojik reaktörlerin havalandırılması ve karıştırılması. Kütle transferine etki eden tasarım parametreleri, biyolojik reaktörlerde ısı transferi, biyolojik reaktörlerin sterilizasyonu anlatılmaktadır. Aerobik ve anaerobik biyolojik prosesleri hakkında teorik bilgi verilip laboratuvar uygulamaları gösterilmektedir.
TOPRAK VE YERALTI SU KİRLİLİĞİ

Ders Kodu

ENVE427

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders genel ve yerel bağlamda hem çağdaş çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik, sorunlara genel bakış, çevre yönetimi ve kaynak yönetimi konularını içermektedir. Genel su döngüsü, su zenginliği ve fakirliğini belirleyen etmenler, yeraltısuyu hidrolojisi ders kapsamında tartışılan konular içerisinde yeralmaktadır. Gözeneklilik, geçirgenlik vb toprak ve kayaç özellikleri toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin boyutunu belirleyen kritik özelikler olduğu için ders kapsamında geniş bir bölümü oluşturmaktadır. Kirlilik tanımı, kirlilik oluşturan bileşenler ve bu bileşenlerin kaynakları, bu bileşenlerin vadoz ve doygun zondaki taşınım mekanizmaları (difüzyon, adveksiyon, adsorpsiyon, parçalanma vb.), öğrencilere bu ders içeriğinde sunulmaktadır. Toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin bertarafı için öğrencilere mevcut arıtım teknikleri anlatılmaktadır.
BİLGİSAYAR SİMÜLASYONU

Ders Kodu

CMPE485

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

NETWORK ANALYSİS

Ders Kodu

INDE301

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TEHLİKELİ VE ÖZEL ATIKLARIN YÖNETİMİ

Ders Kodu

ENVE431

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin amacı tehlikeli atığı tanımlarken atığın yönetimi ve idaresi için uygulanan teknikleri öğretmektir. Ders tehlikeli atığın oluşumu ve kaynakları yanında toplanması, taşınması, karakterizasyonu ve yönetimi ile ilgili temel bilgileri içermektedir. Ders kaspamında atık azaltma, tekrar kullanım, geri dönüşüm, fizikokimyasal arıtım, biyolojik işlemler, yakma, stabilizasyon ve katılaştırma, arazi depolaması gibi birçok farklı arıtım yöntemi anlatılırken, tehlikeli atık yönetiminin yasal ve idari gerekliliklerine, tehlikeli atıktan enerji kazanımına, ve tehlikeli atıkların doğaya yayılması durumunda atılması gereken doğru adımlara da değinilmektedir. Ders notları ve sınıfta yapılan tartışmalar ile teorik bilgiler öğrencilere aktarılırken örneklemeler, video gösterimleri, örnek soru çözümleri ve dönem projesi yardımı ile teorik bilgiler uygulamada kullanılmaktadır.
MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME

Ders Kodu

CMPE425

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste Mobil uygulama geliştirme, mobil uygulama platformları, Java yazılım dili kullanarak Nesneye dayalı programlama yapma, XML ve Android uygulamaları, Android kullanıcı arabirim tasarlama, Kullanıcı arabirimi geliştirme, resim gösterme ve menuler, verinin sürekliliği, konum temelli servisler, ağ servisleri ile iletişim, Android uygulamasını yayınlama konuları işlenecektir.
BİYOİNFORMATİK

Ders Kodu

BIOE305

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders öğrencilere biyoinformatik konseptlerini, prensiplerini ve tekniklerini tanıtacaktır. Genom ve protein bilgi arşivlerine nasıl erişileceğini, bu arşivlerle birlikte çalışmak için geliştirilmiş araçları ve bu bilgi ve araçların hangi sorulara cevap verebileceği ele alınacaktır. Ders süresince insan genom projesi ve tarihsel gelişimi, biyoinformatiğin tıptaki önemi ve rolü, yaşamın spatial ve temporal özellikleri, merkezi ve periferal dogmalar, bilgi arşivi özellikleri ve çeşitleri, World wide web, elektronik yayınlar, bilgisayar ve bilgisayar bilimi, bilgisayar programlama, biyolojik sınıflandırma ve nomenklatür, filogenetik ilişki araştırılmasında kullanılan teknikler ve araçlar, protein yapısı, protein yapı tahmini ve belirlenmesi yöntemleri, kliniksel implikasyonlar ve 3D protein yapı görüntüleme araçları ele alınacaktır.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.