Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık (BArch.)

Süre 4 Yıl
Başvur
uku-mimarlik-programi1 uku-mimarlik-programi2 uku-mimarlik-programi3

Bölüm Hakkında

Bölümde verilen eğitim çerçevesinde, keşfederek öğrenme, eleştirel bakışın, yaratıcı ve sistemli düşünce ve yaklaşımın geliştirilmesi, bina veya kent ölçeğinde özgün tasarımlar yapma, çeşitli sunum teknikleri ve özellikle bilgisayar teknolojisinin getirdiği olanakları kullanarak geliştirilen mimari düşüncenin görsel olarak etkin bir şekilde ifadesi, çağdaş yapı ve yapım sistemleri, yapı malzemeleri, mimarlık ve sanat tarihi konularında beceri ve bilgi kazandırılması, böylece, etik ve estetik değerlerle donanmış, hızlı teknolojik dönüşümler ve çevre problemlerinin gereklerini karşılayabilecek formasyona sahip meslek insanlarını öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı ile eğitmek hedeflenir. Açık fikirli, vizyon ve deneyim sahibi, güçlü kişiliği olan, entelektüel nitelikleri ile toplumda ön plana çıkacak geleceğin liderlerini yetiştirme idealindedir.

Akreditasyonlar

Mimarlık Programı eğitim ve araştırma faaliyetleri kalitesinin Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ile aynı seviyede olmasının bir göstergesi olarak, Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MIAK) tarafından 2028 yılına kadar akredite edilmiştir. 

Akreditasyon Belgesini görüntülemek için tıklayınız

Akreditasyon süreç kararını görüntülemek için tıklayınız

Eğitim Olanakları

Mimarlık eğitimi, deneyimli akademisyenden oluşan öğretim/araştırma kadrosuyla öğrencilerine zengin bir içerik ve diğer bölümlerle Çift Ana Dal ve Yan Dal programlarına olanak veren tasarlama kuram ve yöntemleri, yapı ve yapım sistem ve teknolojileri, bina tipolojisi, sanat tarihi, mimarlık tarihi, mimari çevrenin toplumsal, psikolojik, ekonomik ve kültürel koşullarla ilişkileri konularında donanımlı kılarak, bina ve kentsel çevre ölçeğinde farklı niteliklerde özgün tasarım yapma becerisini kazandırmayı amaçlar. Mezunlar mimari tasarım ve uygulama alanlarında çalışabilmektedir. Beraber çalışma ve ortak karar verme konularında öğrenciler yönlendirilir. Açık fikirli, vizyon ve deneyim sahibi, güçlü kişiliği olan, entelektüel nitelikleri ile toplumda ön plana çıkacak geleceğin tasarım liderlerini yetiştirme idealindedir. Mimarlık eğitiminin temel unsuru olan tasarlama stüdyolarında ve laboratuvarlarda yapılan  mimari projeler her öğrencinin bakış açısına, dünyayı ve mimarlığı algılayışına göre değişen öznel ve tekil bir yorumlamadır.

CIU Fine Arts, Design and Architecture Faculty

Kariyer Alanları

Mimarların çalışma alanları geniştir. Bu bölümden mezun olanlar proje bürosu açarak serbest mimar veya bir mimari büroda ücretli mimar olarak çalışabilecekleri gibi, bina veya kentsel çevre ölçeğinde projelerin uygulanma aşamasında şantiyelerde, yapı eleman ve malzemelerinin geliştirilmesi ve üretilmesi ile ilgili endüstride veya tasarımla ilgili bilişim teknolojileri alanlarında da görev alabilirler. Akademik ortamda araştırma ve eğitimde çalışma olanağına sahiptirler. Bunların dışında, mimarlık eğitiminde geliştirdikleri özgün bakış açıları ve yaratıcılıklarıyla çok sayıda mimarın edebiyat, medya, sinema, müzik, endüstri, girişimcilik gibi farklı alanlarda da başarılı kariyeler imza attıkları görülmektedir. Böylelikle, yaratıcı, sosyal, kültürel ve çevresel bağlamda duyarlı ve sorumluluk sahibi olan, tasarım, uygulama ve yönetme becerilerine sahip profesyoneller yetişir.

İletişim

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Eğitim ve İnsani Bilimler Merkezi, EH323
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2101
Fakülte E-posta: secretary-ffa@ciu.edu.tr
Bölüm Başkan Vekili: Yrd. Doç. Dr. Sertaç İlter 
Bölüm Başkanı E-posta: silter@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
MİMARLIKTA TEMEL TASARIM-I

Ders Kodu

ARCH101

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

9
Mimarlıkta Temel Tasarım-I dersi, tasarımı besleyen kavramların temel ilkeleri, uygulamadaki değişkenlikleri ve ifade tekniklerinin irdelendiği bir dersdir. Bu dersin kapsamında bütünlük ve çeşitlilik, ritim ve vurgu, tekrar, egemenlik, denge, simetri asimetri, uyum ve karşıtlık gibi temel tasarım ilke ve ögeleri işlenmektedir. Bu kavramlara bağlı olarak renk kuramına giriş ve tasarımda uygulanması da yer almaktadır. Ders içeriğinde Öklid geometrisi, gestalt algı ilkeleri, şekil, boyut, renk, doku, şekil-zemin ilişkileri, konum ve yönlenme, biçimin dönüştürülmesi, görsel özelliklerinin algılanması ve ifadesi, biçimi ve şekilleri tanımlama ve düzenleme, tasarımda soyut ve gerçek kavramlarının tanıtılması yer almaktadır. Bu ders içerdiği konu ve kavramlarla öğrencilerin yaratıcılığını, el-göz koordinasyonunu ve sanatsal algısını güdülemeyi amaçlamaktadır.
MİMARİ ÇİZİM-I

Ders Kodu

ARCH105

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Dersin amacı öğrencilerin görsel ve grafiksel iletişim becerilerini geliştirmeye yardımcı olmaktır. Bu da farklı ölçeklerde taslak hazırlama tekniklerini, mimari plan, kesit, görünüş ve detaylarının çizilmesi ve ölçülendirilmesini içerir. Bu derste edinilen bilgiler öğrencilere 1/500 vaziyet planı ve kesit çizimleri, 1/200 ve 1/100 ölçeğinde şematik tasarım çizimleri ve 1/50 ve 1/20 ölçeğinde uygulama çizimlerine ilaveten kapı, pencere ve merdiven detayı çizimleri yapabilmede yardımcı olur. Karmaşık formların maketlerinin yapılması da dersin gerekliliklerindendir. Bu ders ile hedeflenenler; üç boyutlu objeler için görünüş oluşturma becerisi, mimari projeleri grafiksel olarak analatabilme yetisi, farklı ölçekleri ve çizim tekniklerini anlama becerisi, farklı çizim malzemeleri (kalem, mürekkep, rapido) ile farklı çizim teknikleri geliştirme becerisi ve mimari sunumlar için farklı sunum teknikleri geliştime becerisini mimarlık öğrencilerine aktarmaktır.
MİMARİDE STATİK

Ders Kodu

ARCH107

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bu ders ile öğrencilere mühendislik uygulamalarındaki genel statik problemlerinin temel prensiplerini, farklı yükleme sistemlerini, mesnetlerin ve yüklemeler altında oluşacak mesnet tepkilerinin davranış ve hesaplamalarını, temel statik dengelerini tanımlayabilmelerini ve yapı sistemlerinin davranışı hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Daha detaylı olarak dersin amacı kuvvet ve moment vektörünün tanımı ve bunun için gerekli olan vektör cebri, parçacığın ve rijit cismin dengesi (düzlemde ve uzayda), bağlar ve bağ kuvvetleri, taşıyıcı sistemlerin dengesi ve iç kuvvetler olarak sıralanabilir. Bu bağlamda statiğin ilkeleri, kuvvet vektörü, parçacığın dengesi, kuvvet çifti, rijit cismin dengesi, düzlemde kuvvetler, ağırlık merkezi kuvvetleri, gerber kirişleri, çerçeveler, kafes sistemler, etc. konularını kapsayacaktır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
SERBEST EL ÇİZİMİ

Ders Kodu

FADA103

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bu ders hacim, oran-orantı, ışık, gölge üzerinde durularak, doğal ve insan yapımı nesnelerin iç veya dış mekanda çizim yolu ile serbest el çizim becerisi ve görsel düşünme algısını geliştirmeyi; yapıları sayesinde nesnelerin doğasını anlayarak desen ve dokuların artistik ve figüratif ifadesini içerir. Ders göz-beyin-el arasındaki ilişkinin aşamalı olarak güçlendirilmesi üzerinde durarak, farklı boyutlardaki objeler ve geometrik formların yapısal özelliklerine odaklanır. Bu ders kapsamında öğrencilere çizgi çizme, kompozisyon ve perspektif gibi temel çizim ilkelerini nasıl kullanacağı gösterilir. Mimarlık öğrencilerine verilen bu temel bilgiler ile birlikte çeşitli araçlar ve malzemeler de tanıtılır ve kurşun kalem kullanarak serbest elle çizim tekniklerinin gelişmesi amaçlanır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

ITEC110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar, donanım, yazılım, ağ, web, internet, bilgisayar güvenliği gibi temel bilgisayar konuları hakkında bilgi vermenin yanı sıra e-ticaret, bloglar, wiki, RSS, sosyal ağ ve Google uygulamaları, sağlık sorunları, yeşil bilişim ve erişilebilirlik gibi diğer gelişmekte olan teknolojiler konusunda da öğrencileri bilgi sahibi yapmayı hedeflemektedir. Öğrenciler derste bilgi teknolojisi bağlamında etik ilkeler, yasalar ve yönetmeliklere ilişkin temel etik, yasal ve sosyal konuları da yorumlama fırsatı bulacaklardır. Derste öğrenciler, bilgisayar terminolojisine aşina olmalarının yanı sıra Microsoft Office uygulama programlarının bazılarını (Word Excel ve PowerPoint) birebir kullanarak rapor hazırlama, biçimlendirme, grafik ekleme gibi beceriler elde edebileceklerdir.
TEMEL MATEMATİK

Ders Kodu

MATH107

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders eczacılık, mimarlık, uygulamalı bilimler ve iletişim gibi çeşitli fakültelerdeki öğrencilere yöneliktir. Dersin amacı öğrencilere matematiğin temel ilkelerini tanıtmaktır. Bu dersin konuları gerçek sayılar sistemine girişten başlayarak, eşitsizlikler, eşitsizlik çözümleri ve uygulamaları ile devam edmektedir. Bu derste dikdörtgen koordinat sistemleri, Pisagor teoremi, XY düzlemi üzerinde iki nokta arasındaki uzaklık, eğim ve Orta Noktanın bulunması da incelenmektedir. Bunları anlayarak, öğrenciler doğrusal denklemleri çözebilir ve düz çizgi denklemlerini de belirleyebilir. Fonksiyonlar, fonksiyon çeşitleri, fonksiyonun tanım ve görüntü kümeleri, fonksiyonların grafik gösterimi gibi konular da bu derste tartışılmaktadır. Bu derste anlatılan konuların daha iyi pekiştirilebilmesi için fakültelerle ilgili uygulamalar ve örnekler verilmektedir.
İkinci Dönem
MİMARLIKTA TEMEL TASARIM-II

Ders Kodu

ARCH102

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

9
Bu ders, biçimlerin ve mekanların düzenlenmesi, görsel özelliklerinin algılanması ve ifadesi, birbirine bağlılık ve ilişkiler; mekan tanımlayıcı ögeler ve eşik kavramı; bina ve şehir ölçeğinde yatay ve düşey dolaşım aksları ile merdiven ve rampa tasarımı; mekan tasarımda soyut ve gerçek kavramlarının tanıtılması, iklim ve topoğrafya gibi mekan tasarımını etkileyecek dış etmenler, kentsel ve peyzaj tasarımı etkileri; çevre analizine giriş ve temel işlevsel yaklaşımları içermektedir. Ayrıca bu ders, klasik ve karmaşık geometriler (Öklid / Post Öklid geometrileri), antropometri, ergonomi, yatay, dikey ya da köşegensel düzlemdeki insan hareketleri, işlevsel ve mekansal eşikler, mekansal düzenlemeler ve dönüştürmeler, iç ve dış mekan ilişkileri gibi mekan tasarımının temelleri yoluyla insan faktörünün çeşitli tip ve ölçeklerdeki mekanlarla etkileşimini kurmayı amaçlamaktadır.
MİMARİ ÇİZİM-II

Ders Kodu

ARCH106

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

4
Bu ders kapsamında, öğrencilere farklı ölçeklerde taslak hazırlama ve teknik çizim standartlarının öğretilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, farklı mimari projeler üzerinde çalışacak olan mimarlık öğrencileri, plan, kesit, görünüş ve detaylarının çizilmesi ve ölçülendirilmesi konusunda çalışacaklardır. Vaziyet planı çizimleri (1/1000-1/500, vb)- 1/200 ve 1/100 ölçeğinde tasarım fikirlerini şematik olarak ifade edebilme - 1/100 ve 1/50 ölçeğinde kat planları- kesit- görüş, 1/20-1/10-1/5 ölçeklerinde detay çizimleri bu dersin çalışmaları arasındadır. Öğrencinin çizdiği projeyi kavraması ve anlamlandırması doğrultusunda, çalışılan projelerin maketlerinin yapılması da bu dersin kapsamı içerisindedir. Öğrenciler haftalık sınıf çalışmaları, ve ev ödevleri ile farklı projeler üzerinde çalışma fırsatı bulacak, ders süresince konu ile ilgili ders anlatımları düzenli olarark yapılacaktır.
YAPIYA GİRİŞ

Ders Kodu

ARCH108

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, geleneksel yöntemlerle üretilen ve yaygın kullanımı olan yığma ve iskelet yapıları oluşturan taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan yapı elemanlarını içermektedir . Bu elemanların işlevleri, türleri, yapım özellikleri ve detay çözümleri teorik bilgi ve uygulama çalışmaları ile irdelenmektedir. Alt yapı kapsamında; zemin ve türleri, kazı ve iksa sistemleri, zemin suyu ve drenaj, temeller, temel duvarları ve zemin kat döşemesi; üst yapı kapsamında ise duvarlar (taş ve tuğla örgü duvarlar, betonarme perde duvarlar, ahşap ve çelik iskelet duvarlar ile panel duvarlar), döşemeler (betonarme plak, kirişli, nervürlü, kaset ve kompozit döşemeler), kolon ve kirişler, merdivenler ve baca konuları incelenmektedir. Bu derste mimarlık öğrencilerine kazandırılan bilgi, kalite, yaratıcılık ve tasarım becerilerinin, mimari projelerde tasarım çözümleri için bir zenginleştirme oluşturması hedeflenmektedir.
BETİMSEL GEOMETRİ VE PERSPEKTİF

Ders Kodu

ARCH110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
İç Mimarlık öğrencileri için tasarlanan bu dersin amacı, mekânsal anlayış ve tasarım sürecinde düşünce tarzı geliştirmektir. Bu derste öğretilmesi amaçlanan, geometri yöntemlerinden eğik projeksiyonlar, izometri ve perspektifi, öğrenci mesleki beceri, tasarım fikirleri ve kavramları grafik sunum uygulaması üzerinden bilgi vermektir. Aksonometrik, eğik ve perspektif projeksiyonlar dönem boyunca okunacak ve pratik oluşturacaktır. Bu ders kapsamında öğrencinin, eğik plan, eğik cephe, izometri, tek ve çift kaçışlı perspektifi çizip, bu teknikleri kendi projelerinde yapabilme yetisini kazanması, mekânsal düşünme ve eskiz çizebilme yetisinin gelişmesi, ortografik projeksiyonlar, eğik olanlar ve perspektif arasındaki ilişkileri daha iyi anlaşılabilme yetisi, mimari projelerin tasarım çözümleri ve sunum için yaratıcı bir yaklaşım geliştirebilme yetisi kazandırılacaktır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
GÖRSEL İLETİŞİM TEKNİKLERİ

Ders Kodu

FADA104

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bu dersin amacı öğrencilere çeşitli yorum ve sunum tekniklerini tanıtarak gözlem, eskiz ve çizim becerisi oluşturmak, böylece öğrencilerin düşüncelerini ve tasarım çözümlerini diğer tasarımcı, uygulayıcı veya kullanıcılara aktarabilmektir. Derste elde edilen becerilerin öğrencilerin düşüncelerinde ve mimarlık tasarım projelerinde kendilerine yardımcı olması beklenmektedir. Bu kapsamda, öğrencilere kuru boya kalem, marker kalemi, sulu kuru boya, suluboya gibi çeşitli malzemeler tanıtılır; bir projede veya bir nesnenin geometrik formunun ton değerinin verilmesinde, ışık - gölgesini oluştururken kullanılan ince kıvrımlar (slinky), pürüzsüz/eritme (smooth/blending) ve çapraz tarama gibi farklı tarama ve tonlama teknikleri, yapılan uygulamalarla geliştirilir. Bu derste etkili bir şekilde farklı dokuların yorumlanması konularında mimarlık öğrencilerine rehberlik edilir.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
Üçüncü Dönem
MİMARİ TASARIM-I

Ders Kodu

ARCH201

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

9
Mimari proje I, temel tasarım ilkeleri yanında, problemin işlevsel olarak şemalaştırılması ve bölgelenmesi, iç mekanın çevre verileri kapsamında yeniden düzenlenmesi konularına odaklanır. Temel insan fonksiyonları kapsamında ölçek, oran-orantı, ritim, kütle ilişkileri, doluluk-boşluk, denge gibi konuları insan davranışı, çevresel, yapısal ve sosyo-kültürel parametreler bağlamında sorgular. Yapı biçimi, sistemi ve kabuğunun nasıl biraraya gelebileceği konularında teorik ve uygulamalı dersler içerir. Verilen küçük ölçekli tasarım problemleri yoluyla, öğrencilerin arazi ve yapı analizi, kavram geliştirme, mekansal organizasyon, malzeme seçimi, aydınlatma, renk ve doku gibi tasarımla doğrudan ilişkili konularda donanımının güçlendirilmesi ders kapsamındadır. Geliştirilen tasarımın geleneksel teknik el çizimi ve serbest el üç boyutlu çizim yöntemleriyle ifade edilebilmesi için proje sunum teknikleri de ders kapsamında yer alır.
YAPI MALZEMELERİ

Ders Kodu

ARCH203

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu derste, yapı malzemesi seçimini etkileyen faktörler (kullanıcı gereksinmesi, mimari ve taşıyıcı sistem tasarımı, zemin, çevresel etkenler, maliyet, vb), yapı malzemelerinin genel özellikleri ve yapıda kullanılan ana malzemeler mimarlık tasarım ilkeleri doğrultusunda incelenmektedir. Yapı malzemelerinin fiziksel özellikleri (yoğunluk, ağırlık, özgül ağırlık, gözeneklilik, doluluk-boşluk, su emicilik, ısı geçirgenliği, termal özellikler, yangına direnim vb), mekanik özellikleri (yükler, sertlik, dayanım, yorulma, vb) ve çevresel etkileri (toprak, hava, su kirliliği, katı atık) irdelenmekte; özellikle çevresel etkilere yaşam döngüsü (LCA) analizi ve yönetimi açısından değinilmektedir. Ders kapsamında, doğal ve yapay ahşap ürünler, doğal taşlar, tuğla, beton ve betonarme, çelik ve diğer metaller ile cam incelenmekte; diğer yapı malzemeleri (seramik, yalıtım malzemeleri, plastik, harçlar ve sıvalar, vb) öğrencilere araştırma konusu olarak verilmektedir.
YAPI VE YAPIM YÖNETİMİ-I

Ders Kodu

ARCH207

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin içeriğini, yapı elemanlarının analizi, tasarımı ve yapımı oluşturmaktadır. Bu kapsamda strüktürel eleman olarak çatı sistemleri (düz ve eğimli çatılar; oturtma ve asma çatılar; çatı kaplamaları, oluklar ve yağmur iniş boruları; teras çatı yalıtım çözümleri, vb); tamamlayıcı elemanlar olarak çatı ışıklıkları, duvar boşlukları, merdivenler, kapı ve pencereler, parapet duvarları, korkuluk ve küpeşteler, vb. son olarak da yapıda yüzey bitişleri ve kaplamalar (duvar, döşeme ve tavan yüzey bitişleri, dilatasyon derzi kaplaması) konuları işlenmektedir. Yapı I dersinin devamında kaba ve ince yapı işlerini oluşturan ana yapı elemanlarının irdelendiği bu dersde mimarlık öğrencisine mimari tasarımını oluşturduğu bir yapıyı inşa edebilecek gerekli bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir.
YAPI FİZİĞİ-I

Ders Kodu

ARCH209

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
İklim ve iklimsel elemanlar, iklimsel konfor, yapılı çevrenin enerji etkin pasif iklimlendirme sistemi olarak tasarlanması ders kapsamındaki konulardır. İçerikteki konular: Işığın tanımı ve fotometrik büyüklükler, görsel konfor, ışık kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (pencereler, hacim boyutları, iç yüzey yansıtıcılıkları, dış engeller, yapma ışık kaynakları, vb.), doğal aydınlatma sistemi tasarımı, yapma aydınlatma sistemi tasarımı, bütünleşik aydınlatma tasarımı; ses, insan sağlığı ve ses ilişkisi, işitsel konfor, ses kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (yer, bina aralıkları ve konumları, hacim boyutları ve konumları, hacim formu, yapı kabuğu, engeller, vb.), yapma çevrenin gürültüyü kontrol eden sistem olarak tasarlanması, salonların akustik tasarımı gibi konular mimari projeleri ile incelenir.
ANTİK MİMARLIK TARİHİ

Ders Kodu

ARCH211

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders temelde, tarih öncesi dönemden erken Bizans dönemine kadar Akdeniz ve Yakın Doğu'daki uygarlıkların mimarlık ve iç mimarlık konularını içine alan kronolojik bir inceleme sunmaktadır. Her dönemin özelinde kültürel, politik ve toplumsal bağlam gözetilerek mimari stiller, teknikler ve bina tipleri analiz edilmektedir. Ders; cepheler, iç mekan tasarımları ve planlar ile ilişkilendirmek suretiyle söz konusu mimari stilleri oluşturan belirli dönemlerin karakteristik özelliklerini işlemektedir. Bu noktada dersin içeriği mimarlar/tasarımcılar ve anıtlar/binalara ilişkin temel bilgileri sunmaktadır. Ders kapsamında farklı etkenler and aktörler üzerinden düşünülerek oluşturan tartışma, mimarlık kültürü ve mimarlık üretimini etkileyen geniş bir perkspektifi gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır. Bu dersin kurgusu mimarlık öğrencilerine göre tasarlanmıştır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ARCHXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-I

Ders Kodu

FADA205

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Dersin amacı, İç Mimarlık öğrencilerinin proje taslaklarını Auto CAD 2008 programı ile iki boyut ve üç boyutta dijital ortama aktarmayı sağlamaktır. Bu derste, öğrenci bilgisayar yazılım ve donanımı mantığını kullanmayı öğrenecektir. Öğretilen teorik dersler ve sınıf alıştırmaları ile birlikte gerekli komutları kullanarak düzlemsel alanda çizim yapabilme becerisi sağlayacaktır. Gerekli üç boyutlu komutlar ile dijital ortamda bina modelleme becerisi öğretilecektir. Dönem boyunca Bilgisayar Destekli Tasarım ilkelerinin iç mekan tasarımında uygulanması; eskiz ve tasarlanmış bilgileri bilgisayar ortamında iki boyutlu ve üç boyutlu çizmek (plan,görünüş,kesit,v.b.); UCS sistemi ve perspektif görüntüler oluşturmak; masif model, yüzeyler, çıktı dosyaları ve sunum dosyalarının bilgisayar destekli tasarım programları ile çizimi öğrenilecektir.
Dördüncü Dönem
MİMARİ TASARIM-II

Ders Kodu

ARCH202

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

9
Tanımlanmış bir tasarım problemini, insan davranışları ve bağlam düşünülerek, verilen program doğrultusunda çözümler üretmek bu dersin kapsamı içerisindedir.Bu doğrultuda, mimarlık öğrencileri karma kullanımlı konut projeleri, anaokul, küçük dükkanlar gibi küçük ölçekli projeler geliştirecektir. Bu doğrultuda, öğrencinin yapı önerisinin, sunduğu bağlamla ilişki kullanması beklenmektedir. Arazi verileri, yaya ve araç trafiği, topografya ve mimari yapılı çevreyi analiz ederek, bu doğrultuda bir öneri geliştirilmesi beklenmektedir. Öğrencinin entellektüel bilgisinin artması, mimari tartışmalar üzerinden yazılı, görsel ve sözel olarak anlatım gücünü geliştirilmesi de bu dersin hedefleri arasındadır. Ayrıca tasarlanan projenin mekansal kalite ve yapının kütlesel ilişkisi 3 boyutlu çizim ve maketlerle desteklenecektir. Geliştirilen projenin görsel olarak ifadesi doğrultusunda, grafiksel anlatım dilinin geliştirilmesi ve kişisel sunum teknikleri doğrultusunda öğrenci cesaretlendirilecektir.
KENTSEL PLANLAMA VE TASARIMA GİRİŞ

Ders Kodu

ARCH204

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Kentler hakkındaki genel bilgilerle birlikte kentleşme süreçleri, planlama süreçlerinin kurumsal yapılaşması konuları; sosyo-kültürel ve çevresel süreçlerin kentsel planlama kurgusu üzerindeki rolü dersin kapsamında yer alan konulardır. Kent planlama ve kentsel tasarım bağlamında; kent tanımı, kent gelişimi, kent bileşenleri, kentsel mekan türleri ve hiyerarşileri, kentsel tasarımın temel ilkeleri, kent analizi, arazi kullanım planları, ulaşım planları ve idari konular da yer alır. Bu kavramları mimari ve mekansal çeşitli örnekler üzerinde sınama, analitik ve fonksiyonel yaklaşım ilkeleri ile düşünme ve planlamanın norm ve standarltarı ile ilişkilendirme; öğrencinin bilgilerini çağdaş teoriler ile ilişkilendirme; farklı ölçekteki kentsel mekanları farklı analiz yöntemleri ile çözümleyebilme dersin amaçlarındandır. Ders; alan incelemeleri, teorik dersler, tasarım alıştırmalarını içerir.
YAPI VE YAPIM YÖNETİMİ-II

Ders Kodu

ARCH208

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersde daha önceki derslerde tekil olarak irdelenen yapı elemanlarına bütüncül yaklaşılmaktadır. Bu doğrultuda, yerinde yapım ve ön yapım sistemleri irdelenmektedir. Bir yapının şantiyedeki üretim süreci ile geleneksel yerinde yapım süreci özellikleri irdelenmekte, şantiye organizasyonu hakkında bilgi verilmektedir. Ön yapım sistemi ile yapı üretiminde ise prefabrikasyon üretim ve prefabrike yapılar incelenmektedir. Beton ve betonarme prefabrike panel sistemler; betonarme tünel kalıp sistemi; betonarme prefabrike iskelet sistem; ahşap prefabrike panel ve iskelet sistemler; çelik ve hafif çelik prefabrike yapım sistemleri bu dersin içeriğinde yer almaktadır. Dersin hedefi, mimarlık öğrencisine yapı üretim süreçlerindeki iş akışı hakkında bilgi vermenin yanısıra, mimari tasarımlarında kullanabilecekleri modülasyon ve modüler çalışma, standardizasyon ve farklı elemanların uyumu, seri ve toplu yapı üretimi konularında bilgi kazandırmaktır. Konular mimarlık tasarım ilkeleri doğrultusunda ele alınmaktadır.
YAPI FİZİĞİ-II

Ders Kodu

ARCH210

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders kapsamında, bir yapı içinde yer alan teknik sistem ve donatıların mimari tasarım ilkeleri açısından irdelenmesi yer almaktadır. Isıtma, havalandırma sistemleri, iklimlendirme sistemleri ve öğelerinin mimari çözümler ile entegrasyonu; yapıda temiz su sağlama sistemi ve öğeleri, pis su atım donatımı sistemi ve öğelerinin tanıtılması, bu sistemlerle ilgili fonksiyon alanlarının düzenlenmesi; elektrik tesisatı, enerji saplama ve yapay aydınlatma; yangına karşı güvenlik, yangın kontrolünde rol oynayan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri, yangından korunmada yapma çevrenin pasif ve aktif sistemler olarak tasarlanması; iletişim tesisatı (telefon, televizyon ve internet bağlantıları); güvenlik sistemleri (hırsız alarmı, kamera ve kayıt) dersin içeriğini oluşturmaktadır. Tüm bu teknik sistem ve donatıların, öğrenciler tarafından mevcut bir bina projesi üzerinde çözümlenmesi ile olası sorunlar tesbit edilmekte ve mimari çözümleri araştırılmaktadır.
AVRUPA MİMARLIK TARİHİ

Ders Kodu

ARCH212

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders temelde erken ortaçağ döneminden barok döneme kadar Avrupadaki uygarlıkların mimarlık ve iç mimarlık konularını içine alan kronolojik bir inceleme sunmaktadır. Her dönemin özelinde kültürel, politik ve toplumsal bağlam gözetilerek mimari stiller, teknikler ve bina tipleri analiz edilmektedir. Ders; cepheler, iç mekan tasarımları ve planlar ile ilişkilendirmek suretiyle söz konusu mimari stilleri oluşturan belirli dönemlerin karakteristik özelliklerini kapsamaktadır. Bu noktada dersin içeriği mimarlar/tasarımcılar ve anıtlar/binalara ilişkin temel bilgileri sunmaktadır. Ders kapsamında farklı etkenler and aktörler üzerinden düşünülerek oluşturan tartışma, mimarlık kültürü ve mimarlık üretimini etkileyen geniş bir perkspektifi gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır. Bu dersin kurgusu mimarlık öğrencilerine göre tasarlanmıştır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ARCHXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-II

Ders Kodu

FADA206

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, mimari bir tasarımın ya da bir nesnenin 3 boyutlu modellemesini yaparak sahip olacağı gerçek görünüme en yakın haline ulaşabilmesine odaklanmıştır. Bu dersi tamamlayan İç mimarlık öğrencileri 2 boyutlu mimarı paftaları 3 boyutlu modelleyebilme, herhangi bir nesneyi modelleyebilme, üçüncü boyutu daha kolay algılayabilme, CAD programlarında çizilmiş 2 boyutlu çizimleri 3 boyutlu yapabilme becerilerini kazanacaklardır. 3ds Max programı ile 3 boyutlu çizilmiş nesne, sahip olması istenen malzeme yüzeyine döşendikten sonra, gerekli ve doğru açıdaki ışık yardımıyla gerçek görünümüne ulaşabilir. Bu derste nesnenin gerçek görünümüne ulaşımı aşamasında gerekli olan 3 boyutlu çizimi, sahip olduğu yüzey malzemesinin seçimi ve döşenmesi, ışık kaynağının çeşidi ve açısı hakkında gerekli tüm bilgiler verilecektir.
Beşinci Dönem
YAZ STAJI-I

Ders Kodu

ARCH200

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Yaz stajı öğrencinin şantiyede, arazide / üretim alanında ve üretim tekniklerinde deneyim kazanmasını amaçlamaktadır.
MİMARİ TASARIM-III

Ders Kodu

ARCH301

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

9
Ders; ofis, hastane, yurt, karma kullanımlı vb. çok katlı yapıların kentsel ve çevresel bağlamını dikkate alarak; bina ve çevrelerini tasarlama ve/veya mekansal örüntü oluşturmayı kapsar. Proje kapsamında verilen topoğrafyanın / arazinin (sanal veya gerçek) ve mimari çevrenin özelliklerini araştırarak gerekli düzenlemeleri yapılandırma, ve çok katlı binalardaki ileri teknoloji, dikey sirkülasyon, ulaşılabilirlik, iklim, bina fiziği, kentsel kimlik ve silüet gibi unsurları dikkate alarak uygun yapım tekniklerini ve malzemelerini araştırma dersin kapsamındadır. Ayrıca, farklı uygulamalar üzerinde araştırma yaparak farklı tasarım dillerini kavrama ve tasarıma ilişkin kelime dağarcığını geliştirme; fikirleri ve kavramları geliştirme aracı olarak eskiz ve bilgisayar destekli ürünler ortaya çıkarabilme, ileri sunum tekniklerini ve malzemelerini keşfetme de ders kapsamındadır. Öğrencilerin bireysel stillerini oluşturmak amacıyla kendi zihinsel ve el becerilerinin tanımlanması beklenmektedir.
YAPI DAVRANIŞI VE ANALİZİ-I

Ders Kodu

ARCH303

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Yapı Analiz I dersinin amacı izostatik sistemleri belirli bir güvenlikte(Bir sisteme etkiyen dış etkilerden dolayı oluşan zorlamalar, yapının taşıyabileceği yüklemelerden belirli bir oranda uzaklıkta olmalıdır), yeterli bir rijitlikte (Rijitlik, sistemin dış etkiler altında hareketsiz kalabilme yeteneğidir. Duraylılık olarak da tanımlanabilir) ve en ekonomik (Yapının istenilen güvenlikte ve en az maliyetle imal edilmesidir) olarak boyutlandırmaktır. Bir yapı sistemine dış etkilerden veya iç zorlardan meydana gelen kuvvetleri hesaplamak ana prensibidir. İnşaat Mühendisliği'nin en temel dersidir. Statiği hesaplanan sistem daha sonra kullanılacak malzemeye göre boyutlandırılır. Başlıca ders konuları esas olarak açı metodu, deplasman metodu, kuvvet metodu ve enerji metodlarının statik ve mukavemet dersinde görülen Kafes, Gerber Kirişler ve Çerçeveler gibi yapılara uygulamasını içermektedir.
RESTORASYON VE KORUMA-I

Ders Kodu

ARCH305

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Tarihi yapıların korunması ile ilgili kuramsal temelin oluşturulduğu bu dersin içeriğinde; tarihi çevre koruma, çağdaş korumanın tarihsel geçmişi, restorasyon ve onarım teknikleri, koruma ölçütleri, korunacak değerlerin tanımları, ulusal ve uluslararası koruma tüzükleri ve örgütleri, dünya miras listesindeki örnekler ve korumanın uygulandığı örnek yapılar yer almaktadır. Tarihi bir yapının restorasyon projesine başlamadan önce gerekli arşiv araştırmalarının ne şekilde yapılacağı, yapıdaki bozulmaların ve bozulma nedenlerinin okunabilmesi dersin kapsamında yer almaktadır. Dersin amacı; tarihi bir yapının mevcut halinin analiz edilebilmesi ve gerekli olan koruma tekniklerinin belirlenerek, yeniden kullanım için önerilerin sunulabilmesi şeklinde sıralanabilmektedir. Yapı ile ilgili analiz raporlarının hazırlanması, bina bilgi fişlerinin oluşturulması da dersin içeriğinde öğretilmesi amaçlanan konular arasında yer almaktadır.
PEYZAJ MİMARLIĞINA GİRİŞ

Ders Kodu

ARCH307

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Ders; peyzaj mimarlığının mimari, planlama ve disiplinlerarası ilişkilerine giriş yapar; fonksiyonel kullanıma ilaveten estetik ve eğlenceli çevrelerin organizasyonu ve tasarımı için bir temel oluşturur; yapılı çevrenin araştırma, planlama, tasarım uygulamalarına sanatsal ve bilimsel ilkeleri uygular; mevcut ve doğal arazi koşullarını inceler ve bunların etkilerinin yapılı çevreyi nasıl şekillendireceğimiz araştırır. Çeşitli tip ve seviyede; plaza, sokak, mahalle, park, bahçe, meydan vb. dış mekanlar yaratmak da ders kapsamındadır. Ders ayrıca, peyzaj mimarlığının tarih içerisindeki gelişiminin ve çağdaş peyzaj yaklaşımlarının / kullanımlarının özetini verir; peyazj tasarım elemanlarına girişi (arazi, su, bitki, atmosfer, bina, yollar, yaya yolları) içerir; peyzaj elemanları ve bileşenlerinin peyzaj tasarım prensipleri ile birlikte tasarımda kullanımını sağlar.
İÇ MEKAN TASARIMINA GİRİŞ

Ders Kodu

ARCH309

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Mimarlık öğrencilerinin kendi disiplinlerinden farklı bir ölçekte, iç mekan tasarımına yönelik olan dersin kapsamında, iç mekan kavramının tanımı, mekanın çevre ve insan ile olan etkileşimi, insanın fiziksel ve fonksiyonel temel gereksinimlerinin mekana etkileri teorik ve uygulamalı olarak öğrencilerin mekan kavramına farklı bir bakış açısıyla yaklaşmaları amaçlanmaktadır. İç mekânın tanımı, insan mekân etkileşimi, insan mekân etkileşimine yönelik araştırma konusu hazırlama ve sunma, insan-iç mekân etkileşiminin boyutsal ve fonksiyonel temel gereksinimlerine yönelik araştırma konusu hazırlama ve sunma, iç mekân tasarımına yönelik uygulamalı proje çalışmalarının yapılması ve değerlendirilmesi, iç mekân ve yakın çevresi arasında bir ilişki oluşturmaya yönelik proje çalışmaları dersin ana ilkelerini oluşturmaktadır.
TÜRK VE KIBRIS MİMARLIK TARİHİ

Ders Kodu

ARCH311

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders temelde, İslam ve özellikle Emeviler döneminden erken cumhuriyet dönemine, Türk uygarlıklarının, ayrıca Kıbrıs'taki uygarlıkların mimarlık ve iç mimarlık konularını içine alan kronolojik bir inceleme sunmaktadır. Her dönemin özelinde kültürel, politik ve toplumsal bağlam gözetilerek mimari stiller, teknikler ve bina tipleri analiz edilmektedir. Ders, cepheler, iç mekan tasarımları ve planlar ile ilişkilendirmek suretiyle söz konusu mimari stilleri oluşturan belirli dönemlerin karakteristik özelliklerini işlemektedir. Bu noktada dersin içeriği mimarlar/tasarımcılar ve anıtlar/binalara ilişkin temel bilgileri sunmaktadır. Ders kapsamında farklı etkenler and aktörler üzerinden düşünülerek oluşturan tartışma, mimarlık kültürü ve mimarlık üretimini etkileyen geniş bir perkspektifi gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır. Bu dersin kurgusu mimarlık öğrencilerine göre tasarlanmıştır.
Altıncı Dönem
MİMARİ TASARIM-IV

Ders Kodu

ARCH302

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

9
Ders kapsamında talep edilen fonksiyona uygun çok katlı ve çok fonksiyonlu yapı tasarımı; çevre düzenlemeleri, mekansal organizasyon şemalarının çözülmesi. Kentsel ölçekte düşünme, kentsel kimlik, ulaşılabilirlik ve iklimsel verilerin değerlendirilmesi de konuyla ilgili problem çözümümnün içinde yer alır. Topoğrafya ve mimari bağlamla ilgili verilerin analizi gerekli çözümlerin üretilmesi; sosyal, kentsel, çevresel ve mimari bağlama uygun mekansal dokular yaratma. İç ve dış mekan organizasyonunda fonksiyonel karmaşa ve mekansal çeşitlilik. Sergi salonları, konser salonları, spor salonları, ulaşım binaları, havalimanı terminalleri vb. geniş açıklıklı binalar için uygun çağdaş strüktürel sistem, malzemeve detayları araştırıp bulma; dikey sirkülasyon çözümleri üretme. Mimari konuların ve ilgili kavramaların tartışılmasıyla sözel ve yazılı iletişim becerilerinin geliştirilmesi; ileri sunum teknikleri ve malzemeleri keşfetmek; bilgisayar destekli programlarla tasarım fikirlerini ifade edebilme.
YAPI DAVRANIŞI VE ANALİZİ-II

Ders Kodu

ARCH304

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bu dersin amacı izostatik sistemleri belirli bir güvenlikte (Bir sisteme etkiyen dış etkilerden dolayı oluşan zorlamalar, yapının taşıyabileceği yüklemelerden belirli bir oranda uzaklıkta olmalıdır), yeterli bir rijitlikte (Rijitlik, sistemin dış etkiler altında hareketsiz kalabilme yeteneğidir. Duraylılık olarak da tanımlanabilir), en ekonomik (Yapının istenilen güvenlikte ve en az maliyetle imal edilmesidir) olarak boyutlandırmaktır. Bir yapı sistemine dış etkilerden veya iç zorlardan meydana gelen kuvvetleri hesaplamak ana prensibidir. Statiği hesaplanan sistem daha sonra kullanılacak malzemeye göre boyutlandırılır. Başlıca ders konuları esas olarak açı metodu, deplasman metodu, kuvvet metodu ve enerji metodlarının statik ve mukavemet dersinde görülen Kafes, Gerber Kirişler ve Çerçeveler gibi yapılara uygulamasını içermektedir. Bu ders kapsamı mimarlık fakültesi öğrencilerine göre işlenmektedir.
RESTORASYON VE KORUMA-II

Ders Kodu

ARCH306

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Dersin amacı; tarihi yapıların korunması için gerekli olan arşiv araştırmalarının yapılaması ve rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanmasının öğretilmesidir. Alan çalışması sırasında, tarihi bir yapının ölçümlerinin nasıl yapılacağı ve yapının nelere dikkat edilerek analiz edileceği öğretilmektedir. Alanda alınmış olan ölçülerin, teknik çizimlerle çizilmesi ve dijital ortama aktarılması ders süresince gerçekleştirilecektir. Yapılarda meydana gelen bozulmaların ve nedenlerinin araştırılması, bu bozulmaların giderilmesi için gerekli olan, uygun koruma tekniklerinin (sağlamlaştırma, bütünleme, yeniden yapım, yenileme ve restorasyon) belirlenmesi bu ders kapsamında yer almaktadır. Yapının yeni işlevine; yapının sahip olduğu mekansal, strüktürel ve cephesel özellikleri incelenerek karar verilmedir. Ayrıca yapının konumlanmış olduğu bölgenin ihtiyaç ve gereksinimleri de araştırılmalıdır. Bu nedenle, yapıların yeniden işlevlendirilmesi aşamasında, yapının içinde bulunduğu bölgenin de analiz edilmesi gerekmektedir.
ÇAĞDAŞ STRÜKTÜRLER

Ders Kodu

ARCH308

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders, çok katlı endüstri ve konut yapıları, ve kamusal yapılar (tiyatro, arena vb. gibi) gibi çok sayıda kullanıcı, ekipman veya ürünü (uçak vb. gibi) tek çatı altında (ara kolon gerektirmeden) bir araya getirebilen büyük alanlar/mekanlar için sosyal ve teknolojik taleplerin artması sonucunda ortaya çıkan geniş açıklıklı, çok katlı çağdaş yapılar ve geleneksel olamayan sistemlerle ilgilidir. Ders kapsamında çağdaş yapılarla ilgili taknik bilgi ve araştırmalar tamamlandıktan sonra kendi yaptıkları maketler üzerinde uygulama yapmaktadırlar. Süreç içerisinde birçok çağdaş yapının yapısal sistemleri tartışılmaktadır. Farklı çağdaş sistemlere ait önemli yapılar ders sürecinde ayrıca elealınmakta ve detaylı bir şekilde incelenmektedir. Öğrenciler, bu dersten edindikleri bilgileri; kalite, yaratıcılık ve tasarım becerilerini zenginleştirmek üzere kendi tasarım çözümlerinde uygulayabileceklerdir.
GÜNEŞ KONTROLÜ

Ders Kodu

ARCH310

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders kapsamı; çevreye duyarlı mimari tasarım teknikleri, sürdürülebilir mimarlık, ekolojik tasarım, yeşil bina tasarımı ve pasif güneş bina tasarımı tekniklerini içermektedir. Aktif ısıtma ve soğutma sistemlerine bağlı olan ihtiyacı azaltmak için pasif güneş tasarım yöntemleri irdelenmektedir. Bunun yanısıra pasif güneş kontrol dersi; güneş yörüngesi ile termodinamik kanunlar çerçevesinde ele alınarak, geleneksel ve dünyadan mimari tasarım örneklemleri ile incelenmektedir. Dersin ilk kısmında ilgili araştırma konusu üzerinde teorik anlatımlar ve pratik uygulamalar tartışılmaktadır. İkinci kısımda ise öğrencilerinin projeleri değerlendirilmektedir. Bunun yanısıra iç mimarlık öğrencileri bir araştırma konusu belirleyip, grup çalışması olarak projelerini yürütmektedirler. Her grubun öğrendikleri tasarım kriterlerini verilen mevcut projeye entegre etmeleri beklenmektedir.
ÇAĞDAŞ MİMARLIK TARİHİ

Ders Kodu

ARCH312

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders temelde, ondokuzuncu yüzyıldan başlayıp yirmibirinci yüzyıla uzanan aralıktaki mimarlık ve iç mimarlık konularını içine alan kronolojik bir inceleme sunmaktadır. Her dönemin özelinde kültürel, politik ve toplumsal bağlam gözetilerek mimari stiller, teknikler ve bina tipleri analiz edilmektedir. Ders, cepheler, iç mekan tasarımları ve planlar ile ilişkilendirmek suretiyle söz konusu mimari stilleri oluşturan belirli dönemlerin karakteristik özelliklerini işlemektedir. Bu noktada dersin içeriği mimarlar/tasarımcılar ve anıtlar/binalara ilişkin temel bilgileri sunmaktadır. Ders kapsamında farklı etkenler and aktörler üzerinden düşünülerek oluşturan tartışma, mimarlık kültürü ve mimarlık üretimini etkileyen geniş bir perkspektifi gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır. Bu dersin kurgusu mimarlık öğrencilerine göre tasarlanmıştır.
Yedinci Dönem
YAZ STAJI-II

Ders Kodu

ARCH300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

2
Tescillenmiş bir tasarım ofisinde, mimar denetiminde yapılacak olan yaz stajı 30 günlük bir deneyimi kapsar. Bu zaman diliminde öğrenci staj deneyimlerini, tutarlı belge, resim ve günlük raporlar şeklinde bölümün matbu staj defterine uygun biçimde işlemekle sorumludur. Staj defteri büro yetkili mimarının imzasıyla, öğrencinin çalışmaları hakkındaki görüş ve düşüncelerini de içerir. Bu rapor ve büro yetkili mimarının kapalı ve tasdikli zarf içindeki tavsiye mektubu bölüme akademik yılın başında teslim edilir.
MİMARİ TASARIM-V

Ders Kodu

ARCH401

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

9
Dersin temel amacı tarihi çevre bağlamında kompleks yapı tasarlamadır. Bölgenin sosyal ve ekonomik özelliklerini ve kültürel dönüşüm süreçlerini analiz etmeleri konusunda öğrencilere yol gösterme ve bu analizi kendi tasarım kararlarına yansıtmalarını sağlama. Görsel, sözel ve yazılı anlatımla, sosyal ve kültürel değerleri kavrama ve tartışma. İleri teknoloji ve koruma, yenileme, yeniden değerlendirme ve yeniden kullanma teorilerini de göz önünde bulundurarak; uygun yapım tekniklerini ve malzemeleri bulma amacıyla araştırma yapma. Kültür ve toplum yapısına bağlı olarak farklı çözüler gerektiren otel, müze, kültür merkezi gibi farklı tipolojiler üzerine araştırma yaparak farklı tasarım dillerini kavrama ve tasarım sözcük dağarcığını geliştirme. Proje programları oluşturabilme ve mekansal yapı ihtiyaçlarını karşılama becerisini geliştirme; özgün fikirleri, ilişkili kavramları ve anahtar kelimeleri ders öğretim elemanı ve jüri üyeleriyle tartışma.
ENTEGRE UYGULAMA PROJESİ

Ders Kodu

ARCH403

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

6
Bu ders, yapı türleri, yapısal ve mühendislik sistemleri, muhtemel inşaat bölgesine uygun teknolojik yöntemlere göre farklı yapı malzemeleriyle uygulanan yapı parçaları ve elemanlarına dair çalışmalardan oluşur. Öğrenclerin önceki dönemlerde edinmiş olduğu bilgi ve deneyim doğrultusunda mimari ve yapısal analiz ve çözümler üretmelerine teşvik etmek hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, her öğrencinin proje önerisi kapsamında, araştırma yapması ve projelerine uygun yapısal çözümleme ve bu doğrultuda detay geliştirmeleri beklenmektedir. Önerilen detay çözümlemeleri, farklı ölçeklerdeki (1/20 - 1/10 - 1/5- 1/1) uygulama çizimleri ile ifade edilecektir. Üretilen proje çözümlerinin, çevresel ve şantiye koşulları da göz önünde bulundurularak geliştilmesi beklenmektedir. Tüm bu süreç içinde, mesleki pratik konusunda donanım kazanmaları hedeflenmektedir.
MİMARİ BİTİRME PROJESİ ARAŞTIRMASI

Ders Kodu

ARCH405

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin ilk bölümünde öğrenciler tasarım projeleri için hazırlık yapacak ve özellikle tasarımda kullanılan araştırma metodu hakkında bilgi edineceklerdir. Dersin ikinci bölümünde ise projeleriyle ilgili konsept çalışması ve mekansal eskizler hazırlayıp dersin son bölümünde de ARCT402 dersinde devam etmek üzere avan proje dosyası teslim edeceklerdir. Dersin temel amacı öğrencilerin bir konuyu tanımlayabilmesini, sistematik olarak veri ve bilgi toplayabilmesini, analiz yapabilmesini ve bulgular üzerinden bir sunum yapabilmesini sağlamaktır. Bu dersin diğer bir hedefi de araştırma yapılmasına ve akademik bildirinin doğru bir şekilde yazılmasına yol açacak algıyı geliştirmektir. Dersin bir başka hedefi ise tarih ve çevre gibi konularla ilgili verinin mimari bilgiye dönüştürülmesi ve bu disiplinlere ait teorik içeriklerin kavramasının sağlanmasıdır. Vaka çalışmaları yapılacak ve mimarlığın yapısal ve çevresel belirleyiciler yoluyla algılanması geliştirilecektir.
MALİYET TAHMİNİ VE ŞANTİYE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ARCH407

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Muhasebenin temel kuralları ve bu kuralların inşaat yönetimindeki önemi ile ilgili konulara giriş. Genel muhasebe kavramları, bilanço ve gelir tablosu, maliyet ve inşaat muhasebesi kuralları, bütçe ve program ile ilgili muhasebe kavramları. Temel yönetim fonksiyonları, organizasyon planlaması, inşaat projelerinin planlanması ve kontrolü... Mimarın toplum, kurallar ve temel kanunlar, para, zamanın yönetimi, finans, vergi, fizibilite çalışmaları ve yatırımlar ve sözleşmeler ile ilgili rolü. Genel Yönetim Kuralları: Yönetimsel kararlar, planlar, koordinasyon, organizasyonun kontrol edilmesi ve muhasebe. İnşaat Yönetimi: İşlerin analiz edilmesi, programlama, performansın denetlenmesi, inşaat alanı organizasyonu, malların faturalandırılması, hesaplamalar, hakedişler ve büyük bir tasarım projesinin yönetimi ile ilgili bilgiler verilmektedir. Müşteri ilişkileri ve iş ilişkilerinin önemine değinilecektir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ARCHXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Sekizinci Dönem
MİMARİ BİTİRME PROJESİ

Ders Kodu

ARCH402

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

12
Bu dersin içeriği, mikro ölçekten makro ölçeğe kadar, öğrencilerin kendi başlarına araştırma, yorumlama ve yerel ve bölgesel koşulları göz önünde bulundurarak problemleri tespit ederek çözümler üretmeyi kapsamaktadır. Bina ve yakın çevredeki kentsel doku içeriğini tasarlayabilme, kişisel fikirlerini ve temel konuları jüri üyeleriyle tartışabilme ders kapsamındadır. Sosyal ve kültürel değerleri, görsel, sözel ve yazılı ifadelerle anlatabilme; farklı tasarım dilleri ve örnekleri araştırarak elle veya bilgisayar teknolojisiyle sunabilme öğrencilerin sorumluluğunda olan başlıca konulardır. Uygun konstrüksiyon sistemleri, yeni ve gelişmiş teknoloji düşünülerek ortaya çıkan malzemeleri tanımlama, proje programlarını oluşturabilme; mekânsal strüktür ihtiyaçlarını organize edebilme; proje aşamalarında öğrencilerin özgüvenlerini geliştirme, kendi kararlarını savunabilme ve projenin kavramsal yaklaşımını ortaya koyabilme ve bu fikir ve kararları tartışabilme ders içeriğini oluşturmaktadır. Bu ders müfredattaki tüm derslerin bir bileşimidir.
TASARIM ETİĞİ VE YASAL KONULAR

Ders Kodu

ARCH404

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Ticari marka nedir? Nasıl ve neden kayıt altına alınmalıdır? Buluş nedir? Patentler ve faydalı modeller. Tasarım nedir? Nasıl korunur? Zihinsel ve sanatsal varlıklar ve telif hakları. Tasarım Kanununun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki uygulamaları. Tasarım uygulamalarında etik meselelerin kavranması, sağlam bir planlama ve konumlandırma yapabilme becerisi, işletmenin finansal meselelerini yönetebilme yetkinliği; tasarım sözleşmeleri oluşturma ve ürün fiyatlamalarını göz önünde tutma, insan kaynakları, sözleşmeler, müşterilerle yapılan anlaşmalar, pazarlama ve sosyal yardım konularında yeterlilik. Ticari markaların, tasarımların ve buluşların lisanslarla koruma altına alınması. Tasarım korsancılığının yasaklanması ve ilgili yasalar. Detayların işleme alınması, şartname yazımı, bina etütleri ve bina kodları ve masraf analizleri hakkında çalışmalar. Şemalar, çizelgeler ve matrisler geliştirmek.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ARCHXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
TASARIM KÜLTÜRÜ

Ders Kodu

FADA406

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Kültür, çok çeşitli disiplinler boyunca temel bir sorun haline gelmiştir. Bu ders, kültürün nasıl ve ne için çalıştığını ve kurumların nasıl ve niye hayatımızda bu kadar önemli rol oynamaya başladığını ve bazı temel fikirlerin, kavramların ve kültürel çalışmalarda kullanılan analiz yöntemlerinin tanıtılmasını içermektedir. Bu kültürel çalışmalardan bazıları; Popüler Kültürü Anlamak, Popüler Kültür ile Halk Kültürü ve Yüksek Kültür Arasındaki Farklar, Üretim ve Tüketim İlişkilerinin Tasarım Meselelerine Etkileri’dir. Öğrenciler ayrıca; günümüz tasarım dünyasını kavrama becerisi, tasarımcı ve birey arasındaki ilişkiyle ilgili bağlantı kurma yeteneği, tasarım konusunda eleştirel ve sonuç odaklı düşünebilme yeteneği, yeni tüketici toplumun tasarım süreçlerini nasıl etkilediğini kavrayabilme yeteneği konularında bilgi sahibi olacaklardır.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4

Seçmeli Dersler

VISUAL DESIGN WITH PHOTOSHOP

Ders Kodu

INAR224

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Dersin amacı İç Mimarlık öğrencilerinin temel Photoshop özelliklerini ve tekniklerini kavrayıp görsel projeler, sayfa tasarlama, dijital görsel tasarım gibi konularda kullanmalarıdır. Photoshop ile Görsel Tasarım fotoğrafçılık, elektronik imaj teknikleri konularına girişi içermektedir. Bu ders iç mimarlık öğrencilerinin proje ve imge geliştirme anlamında dijital imgeler ve basıma hazırlık, basma gibi alanlarda yetkinlik ve beceri kazanmalarını sağlamak üzere kurgulanmıştır. Ayrıca öğrencilerin sofistike tam renkli bilgisayar grafiklerinde bilgilenmeleri konusuna da giriş yapılacaktır. Sanatçılar, mimarlar, iç mimarlar ve grafik tasarımcılar için tasarlanmış olan bu kullanıcı-tabanlı programı kullanmak suretiyle iç mimarlık öğrencileri bilgisayarda sanatsal ve tasarım projeleri yapabileceklerdir. Öğrencilerin dijital görsel tasarım, görsel geliştirme, farklı boyutlarda bilgisayar tabanlı mimari, iç mimari, grafik proje çıktıları alabilmek için donanım sahibi olmaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
SANAT TARİHİ-I

Ders Kodu

FADA209

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Ders, Batı uygarlıklarında tarih öncesinden Rönesansa kadar Bronz Çağı, Yunan, Roma ve Bizans dönemleri, batıda ortaçağ dönemi, Erken Ortaçağ, Romanesk ve Gotik akımlarını içeren kronolojik bir araştırma sunar. Sanat ve tarihteki bireysel ve dönemsel tarz farklılıkları, sanat eseri çeşitler, ana fikirler, ikonografi, semiyotik (göstergebilim) ve kullanılan teknikler, kültürel, tarihi, politik ve sosyal bağlamlarda ayrı ayrı ele alınarak analiz edilir. Her zaman gündemde olan bir soru olan "Sanat nedir, sanatçı nedir?” sorusunun değişen kavramları, dersin arkaplanında devamlı olarak ele alınır. Öğrencilerle karşılıklı tartışma ortamında analizler yapılarak konular pekiştirilir.
MEKAN ANALİZİ TEKNİKLERİ

Ders Kodu

ARCH477

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

The concept of space and its components. The traditional and contemporary approaches that make space to work. Space organizations and spatial changes. Different building typologies and basic principles of design. Space analysis and techniques, classification of spaces and building types. Space analysis based on form and morphology. The exploration and experience of analysis techniques referred to different scale of spaces.
İÇ MEKAN TASARIMINDA ERGONOMİ

Ders Kodu

INAR107

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bu ders, iç mimarlık öğrencileri için gerekli olan insan faktörlerini ve antropometrik verileri içerir; bunların tasarımı geliştirdiğimiz süreçlerdeki farklı etkilerini analiz eder. Bu dersin konuları arasında sistem güvenliği, duyusal ve motor işlemleri, ergonomi ile ilgili temel araştırma teknikleri ve antropometrik çalışmalar bulunur. Ergonomik standartlar, evrensel tasarım prensipleri ve bunların tasarımlardaki uygulamaları öğretilir. İnsan vücudunun statik ve dinamik boyutlarının öğretilmesi, öğrencilerin antropolojinin önemini kavramaları ve bu bilgileri tasarım süreçlerine aktarabilme yetilerini geliştirerek uygulamalarda kullanabilmeleri amaçlanır. Dersin içeriğinde insanların yaşadığı, çalıştığı ve eğlendiği tipik iç mekan türleri ve tamamlayıcı ögeleri üzerinde çalışılarak insan boyutlarıyla ilgili verilerin nasıl kullanıldığı ve ergonomi bilgisinden nasıl faydalanıldığı aktarılır.
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK

Ders Kodu

GRDE207

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Fotoğraf dersinin başlangıcında fotoğraf, görsel bir mesaj yaratma tekniği olarak öğrencilere sunulur. Öğrenciler fotoğrafı kendilerini ifade etme veya kültürel yorumlama aracı olarak etkili bir biçimde kullanmayı öğrenirler. Bu ders, öğrencilere dijital fotoğraf makineleri ile ilgili detaylı ve temel bir yapısal egitim de sunar: Kamera nasıl çalışır, kompozisyon nasıl kurulur, ışık nasıl kullanılır, fotoğraf işleme yazılımları nasıl kullanılır. Öğrenciler genel anlamıyla arzu edilen sonuca yönelik bir temel egitim, sunum ve örnekleme ile öğrenirler. Bu dersin kapsamında yalnızca teknik beceriler değil, ayrıca fotoğrafın eylem dahilinde varoluşu, sanatsal malzeme ve seçilip okunan ve sınıfta tartışmalar aracıyla kültürel bir ürün oluşu konuları da işlenir.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ GÖRSEL SUNUM

Ders Kodu

ARCH421

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Visual Design develops key digital communication skills such as design, project management, and presentation. The course will particularly focus on the relations between perception, image, presentation and will examine several aspects of visuality and image with Adobe Photoshop programme. Visual Design with Computer Aided Presentation will cover the most common Photoshop features and the techniques used in preparing images projects, designing for print and for use in page layouts and page designs in desktop publishing applications. It is an introductory course on projects, photography and electronic imaging techniques. Students are expected to acquire basic technical knowledge of digital images including project and image developing, enlarging and paper processing in synchronization. An introduction to the presentation capabilities of a sophisticated full color computer graphics system. Using advanced ``user-friendly'' software designed primarily for artists, architect, interior designer and graphic designers, students will learn to create presentation techniques on project and design on the computer. Subjects covered will include computer photoshop terminology, saving and recalling images on disk, digitizing a photographic image, and producing ``hard copy'.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN TASARIM

Ders Kodu

INPD309

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, giderek önem kazanan ‘sürdürülebilirlik’ kavramına giriş niteliğindedir. Bu konu, günümüzde tasarım projelerine dahil olmuştur. Bu derste sürdürülebilir tasarımın ilkeleri ve örnekleri kullanılarak uygulamalı yönü vurgulanır. Derste öğrencinin endüstri ürünleri tasarımı mesleğini, insan sağlığı ve çevresel konular dahilinde ekolojik bilinç ile yeniden değerlendirmesi amaçlanır. Ayrıca ders, çevresel sorunlara yol açan etkenler, çevreyle ilgili felsefik yaklaşımlar, çevresel sorunlara karşı duyarlılıkların oluşması, tüketim alışkanlıkları gibi konuları tartışmayı içerir. Derste, çeşitli sürdürülebilir tasarım çalışmaların incelenmesiyle birlikte ürünün tasarımsal yönleri düşünülürken endüstri ürünleri tasarımı öğrencilerinin küresel çevre bilinci ile tasarım yapmaları gerekmektedir.
MARİNE BREAKWATER TYPES AND CHARACTERİSTİCS

Ders Kodu

ARCH485

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
CREATIVITY IN DESIGN

Ders Kodu

GRAP461

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

SOCİAL & IDEO. ISSUES OF SPACE

Ders Kodu

ARCH414

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
The course analyses the socio-economic, ideological and cultural background of important works of architecture to induce the student an analytic understanding of particular milieu with particular emphasis upon space creation. It analyses architectural product as a product of thought and ideas. The course will be conducted through lectures aided by visual presentations.
RENK BİLGİSİ

Ders Kodu

GRDE304

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders renklerin temel ilkeleri, kuramları ve uygulamalarını kapsar. Renk teorisi, renkler için mantıksal bir yapı meydana getirir. Renk teorisi üç temel bölümden oluşur: Renk çarkı, renk uyumu ve renklerin nasıl kullanıldığı ile ilgili durum. Öğrenci hem düşünerek, hem de renk tasarımında çeşitli görsel etkilerin bilgisini edinerek çalışma becerisini geliştirmiş olur. Bu ders aynı zamanda problem çözme alıştırmaları ve bir dizi proje ile iki boyutlu biçimleri kullanarak, geleneksel ve dijital görüntülerde renk algısı, ifade ve uygulama geliştirilmesini içerir. Rengi yaratıcı biçimde kullanmak için rengin kimyasal, fiziksel ve psikolojik özelliklerinin kavranmasını sağlar. Ayrıca farklı ülkelerin renk kültürünün araştırmasına da imkan verir.
STYLES AND FASHION IN DESIGN

Ders Kodu

INAR444

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders iç mimarlık öğrencilerine alanlarıyla ilgili olarak stiller ve moda kavramları konularını anlama, kullanma ve bu kavramların meslekleriyle ilişkisini ortaya koymak amacıyla tasarlanmıştır. Bunu yaparken, bahsi geçen kavramların ekonomi, psikoloji ve sosyal faktörler arasındaki ilişkiyi aynı zamanda bu faktörlerin, iç mimarlık sınırları içerisinde, stiller ve modayı nasıl etkilediğini anlamak öğrenclilerden beklenen hedeflerdir. Bunun yanında öğrencilere konuyla ilişkili güncel akımları takip ve analiz edebilme yeteneği kazandırmak dersin amaçlarındandır. Dersin kapsamında stiller ve modanın iç mimarlıkla ilişkisini anlayabilme bağlamında öğrencilerden yaratıcı düşünce kavramını anlayıp kullanabilmeleri beklenmektedir. Buna bağlı olarak öğrencilerin stiller ve modanın iç mimarlıkla kesiştiği noktada yapılan işleri tecrübe edip daha iyi anlayabilmesi, konuyla ilişkili çeşitli sınıf çalışmaları yapılması dersin temel ilkelerinden sayılmaktadır.
GRAFİK TASARIM TARİHİ

Ders Kodu

GRDE311

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Grafik tasarım tarihine odaklanan ders içeriği, görsel iletişimin ilk temsil örnekleri ile başlar. Öğrenciler grafik tasarımın farklı dönemler ve yerlerdeki gelişimiyle ilgili genel bir bilgi edinirler. Gutenberg’in matbaayı icadı dönüm noktası olarak ele alınır. Arts and Crafts hareketi, Art Nouveau akımı, Sanayi Devrimi’nin grafik tasarımdaki etkileri temel konular arasında işlenir. Birbirinden farklı tasarım hareketleri, karşılaştırmalı bir analizle sunulur. Temel ilgi, kavramlar, sanat akımları ve tarihsel olaylar arasında bağlantı kurulmasını sağlamaktır. Ders, Ken Garland tarafından 1964’de açıklanan “İlk Önce Öncelikler Manifestosu” ile sona erer. öğrencilerin grafik tasarımın rolünün başkalaşması ve değişimi ile ilgili farkındalığa ulaşması açısından önemli bir dönüm noktasıdır.
İÇ MEKAN VE MOBİLYA TARİHİ

Ders Kodu

INAR308

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, mobilyanın anlamının anlaşılması ile iç mekan ve mobilya tasarımının, stiller ve dönemlere bağlı olarak son 200 yılda gelişimine dair öğrencilerin genel bir kavrayış kazanmalarına yardımcı olmaktır. Tarihsel süreçte Viktorya stili, art nouveau / arts & crafts - yeni stil arayışı, art deco / modernizm, savaş sonrası modernizm, yeniden yapılandırma ve rasyonalizm , pop kültür ve tasarım-karşıtı ve eklektik anlayışlar ele alınacaktır. Bu ders, teknik ve estetik normları, tarihi ve sosyo-kültürel boyutla ele alan bir içerikle hazırlanmıştır. Bu bağlamda geleneksel dekoratif sanat ve el işçiliğine odaklanmaktadır. Taş işçiliği, demir kaynakçılığı, ahşap oymacılığı, mermer işi, kaligrafi, seramik işleri, mozaikler, halılar, tekstiller ve konstrüksiyon ve eski tarih incelenmekte ve son 200 yılda toplumun sosyal ve kültürel durumuna bağlı olarak mobilya tasarımındaki stil değişiklikleri ele alınmaktadır.
MAKET YAPIMINDA ATÖLYE UYGULAMASI

Ders Kodu

INPD207

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders, endüstri ürünleri tasarımı öğrencilerinin tasarladıkları nesnelerin fikir aşamasından üretim aşamasına geçirmeleri süreci boyunca gerekli olan becerilerini birleştirmelerine teşvik eder. Dersin amacı öğrencilerin düşüncelerini üç boyutlu olarak görselleştirmelerini sağlamak ve ahşap, plastik, metal, cam, seramik gibi farklı malzeme ve tekniklerle prototip modeller yapabilme becerilerini geliştirmektir. Bu derste öğrenciler tasarım ve yaratma aşamaları da dahil olarak çeşitli araçlarla atölyede çalışarak ürünlerini modele dönüştürürler. Öğrencilerin atölyede kullandıkları küçük el aletleri, metal makinaları ve boya gereçleriyle fabrikasyon, montaj ve ince işlerin tamamlanması gibi işlemleri öğrenmeleri, gerçek modelleme teknikleriyle tanışmaları ve bunları kullanmaya alışmaları sağlanır.
İÇ MEKAN TASARIMCILARI İÇİN GEOMETRİ

Ders Kodu

INAR109

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bu ders, iç mimarlık bölümü öğrencileri için gerekli olan geometriyle ilişkili bilgileri içerir ve trigonometriyle iki ve üç boyutlu analitik geometri konularına bir giriştir. Tasarım öğrencileri için tasarlanmış olan ders, temel geometri bilgisini, geometrik düzenleme çalışmalarını, farklı şekil ve kütlelerin biçimsel özelliklerini ve tüm bilgilerin tasarım sürecine uygulanmasını içerir. Çizgi, yüzey ve hacim ile ilgili denklemleri, daire ve konik biçimleri, üçgenleri; çokgen yüzeyleri, polar koordinat ve gridal sistemleri kapsar. Ayrıca ölçü, oran, orantı, ölçek ve altın oran kavramlarını aktarır. Öğrencinin geometrik formlar arasındaki ilişkilerle ilgili bilgisini artırmayı, tasarlanmış ürünlerin geometrik analizini yapabilme yetisini geliştirmeyi ve kompozisyon yapabilme becerisini ilerletmeyi amaçlar.
SANAT TARİHİ-II

Ders Kodu

FADA210

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Ders, Batı uygarlıklarında Rönesanstan 20.yüzyılın ikinci yarısına kadar Barok, Neoklasisizm, Romantizm, Realizm, Emresyonizm, Postempresyonizm, Sembolizm, Art Nouveau, Ekspresyonizm, Kübizm, Fütürizm, Dadaizm, Sürrealizm, Yeni Nesnecilik, Pürizm, Neo-Plasticizm, Suprematizm, Soyut Dışavurumculuk, Pop-Art ve Post-Modernizm akımlarını içeren kronolojik bir araştırma ortamı sunar. Bireysel sanat ve tarih tarz farklılıkları, sanat eseri çeşitler, ana fikirler, ikonografi, semiyotik (göstergebilim) ve kullanılan teknikler, kültürel, tarihi, politik ve sosyal bağlamlarda ayrı ayrı ele alınarak analiz edilir. Her zaman gündemde olan bir soru olan "Sanat nedir, sanatçı nedir?” sorusunun değişen kavramları, dersin arkaplanında devamlı ele alınır.
İLERİ FOTOĞRAFÇILIK

Ders Kodu

GRDE208

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Ders içeriğinde fotoğraf ve dijital tabanlı baskı teknikleri (yüksek ve düşük çözünürlükle) geleneksel fotoğraf baskısı tekniklerine alternatif olarak sunulur. Öğrenciler djital baskı çalışmaları ile, geleneksel fotoğraf tekniklerinin ötesinde yeni teknolojilerini kullanmayı kavrar. Yeni yöntemlerin yardımıyla fotoğraflar farklı katmanlar kullanılarak manipüle edilerek, dijital işleme süreçleri denenir. Derste konu edilen yöntemlerle, doku içeren ve el çizimi gibi ögeler, farklı renk ve çoklu katman seçenekleri ile fotoğraflar üzerinde çalışılır. Bu yaklaşım, ileri aşamalarda belirli bir kavram çerçevesinde ele alınır. Bir seri oluşturan imgelerin belirli bir konsept içerisinde geliştirilmesi ve biçem ve sunumda bir görsel dil geliştirilmesi deneyimi kazanılır. Öğrenciler ders süresince bilgisayar ve yazılımların fotoğraf işleme süreçleri ile bağlantısını öğrenirler.
DİJİTAL UYGULAMA

Ders Kodu

GRDE108

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Temel olarak dijital teknolojiye giriş niteliği taşıyan bu ders, görsel imgeleri dijital ortamda yaratma, yeniden üretme ve yaymayı içerir. Grafik tasarım alanında kullanılan başlıca çizim ve görüntü işleme programları üzerinde çalışılır. Öğrenciler yaratıcı görsel iletişim uygulamalarında karşılaşacakları dijital araçlar ve terminolojiye alışırlar. Projelere verilen eleştiri, gösterim ve tartışma yoluyla, öğrenciler teknolojiyi bir sanat ortamı ve tasarım stratejisi olarak kullanmayı deneyimlerler. Dersin amacı ağırlıklı olarak Adobe Photoshop programının temel tekniklerini araştırmak, denemek ve işlevsel biçimde öğrenmektir. Öğrencilerin Adobe Photoshop konusundaki merakı için ideal bir derstir; katman kullanma teknikleri, temel fotoğraf yenileme işlemleri, foto manipülasyon ve renk çeşitlemeleri ve kullanımı da öğrenilir.
MARİNA ÖZELLİKLERİ VE YAPIMI

Ders Kodu

ARCH484

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
TYPOLOGY OF BUILDING AND INTERIOR SPACE ANALYSIS TECHNIQUES

Ders Kodu

INAR437

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı öğrencilerin özel tasarım konusunda yaratıcı düşünce geliştirip algılamasının yanında konsept ve tema kapsamında, karmaşık tasarım problemlerini çözebilme ve analiz edebilme konusuyla beraber teknik ve ekonomik problemleri marka mekan örneği üzerinde incelemesidir. Bu dersi tamamlayan öğrenciler marka mekan tasarımı konusunda yaratıcı düşünce geliştirebilme ve marka mekan temelinde güncel trendlerle tasarlanmış mekanları analiz edip kavrama yetilerini elde edeceklerdir. Mekan tipolojilerinin, fonksiyonel, geometrik, strüktürel, çevresel, kültürel ve estetik problemlere bağlı olarak iç mekan tasarımının, kurumsal, kamusal, eğitim yapıları, sağlık yapıları, turizm yapıları ulaşım yapıları bağlamlarında incelenmesi bu dersin odaklandığı temel konular arasındadır. Ayrıca bu ders kapsamında tüketim kültürü bağlamında marka mekan ile sosyo-ekonomik bağlamda marka mekan çalışmaları da yapılacaktır.
PORTFOLYO TASARIMI

Ders Kodu

GRDE404

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Ders, tasarım alanına ilişkin pratik bilgiler verir. Odaklandığı konular arasında müşteri / işverenle ilişkiler; yasal, finansal ve yönetimsel sorunlar, ofis organizasyonu gibi başlıklar vardır. Aynı zamanda profesyonel yaşamdan konuklarla tartışma ve Değerlendirme fırsatı yaratarak öğrenme ortamı hazırlanır. Bütçe oluşturma, portfolio hazırlama, sunum geliştirme ve mesleki etik konularını da içeren profesyonel uygulamalar üzerinde durur. Ders sürecinde öğrenciler tasarım projelerini profesyonel bir portfolyoya dönüştürerek staj veya iş başvurusunda kullanabilecekleri bir döküman haline getirirler. İş görüşmesi yapma becerileri, portfolio hazırlığı ve sunumu temel odak konularıdır. Dersin sonunda, öğrencilerin portfolyo, kartvizit ve CV ile ilk iş görüşmesine eksiksiz biçimde hazır olması amaçlanır.
SİNEMADA MİMARİ MEKAN

Ders Kodu

ARCH241

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

This course is about the use of architectural design in movies and an introduction to film as a contemporary art form. It emphasizes close observation and analysis of essential film language, specifically architectural design. Screenings for this course include a broad range of films and film excerpts representing different time periods, cultures, and cinematic traditions. Students record their reactions to films in weekly journal entries or short response papers and posters. Students who complete this course will have a deeper understanding and appreciation of architectural space in movies.
AKDENİZ MİMARİSİ

Ders Kodu

ARCH420

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders’te öğrenciler, Akdeniz bölgesindeki mimariyi ve şehirleri incelemektedir. Özellikle, Akdeniz mimarisinin sadece belirli bir coğrafi sınırla değil, aynı zamanda iklimsel, sosyo-kültürel, fiziksel ve çevresel faktörleri de dikkate alarak nasıl şekillendiğini anlamak oldukça önemlidir. Bu ders, Akdeniz bölgesindeki mimari örnekler ve kent morfolojileri üzerinden araştırmalar yaparak ve bunları analiz ederek, öğrencilerin tasarım bilgi düzeylerini ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla derste, kentsel yerleşim, topoğrafya, bağlam, binaların mekansal hacim ve kütle biçimleri, yüzey özellikleri, yerel malzeme kullanımı ile birlikte geleneksel ve modern yapım teknikleri, hem işlevsel hem de estetik açıdan, Akdeniz'e özgü yaratıcı tasarım yaklaşımları bağlamında interaktif bir ortamda tartışılır.
ETKİLEŞİMLİ TASARIM

Ders Kodu

GRDE303

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Etkileşimli Tasarım dersi içeriğinde görselleştirme ve etkileşimlilik alanlarının teorik ve uygulamalı perspektiflerini harmanlar. Bu alanlar etkileşimli tasarımın kullanılabildiği eğitim, eğlence ve sektör sektörlerindeki farklı kullanımlarını kapsar. Uygulamalı olarak işlenen bu ders, sistemin tanımladığı ve kullanıcının davranışına göre değişen yazılım ve diğer etkileşimli arayüz tasarımlarına odaklanır. Bu dersin amacı etkileşimli tasarım tekniklerini, aynı zamanda tasarım ve yazılım bilgilerini bir zemin olarak kullanmaları için öğrencinin kullanımına sunmaktır. Çağın gerektirdiği yenilikleri takip edebilmek, yeni medya ortamlarına bir tasarımcı olarak entegre olabilmek açısından dersin kazanımları önemlidir. Bu dersin sonunda öğrenciler etkileşimli dergi tasarımı, dijital kitap tasarımı, web sitesi tasarımı ve mobil uygulama tasarımları yapabilirler.
AHŞAP VE CAM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

ARCH409

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Comprehensive consideration of contemporary structural materials of wood and glass with the reference to their application in architectural and interior design.
DENEYSEL TASARIM

Ders Kodu

FADA308

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Dersin birincil amacı öğrencilerin bir takım içerisinde, disiplinler arası bir projede çalışabilmesi konusunda alt yapı oluşturmalarına olanak sağlamasıdır. Deneyler, tasarım inancının avangart araştırmalar bölümünde profesyonel uygulamaların vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu ders yaratıcılık, hayal gücü ve yeniliği bir araya getirirken, eleştirel düşünme ve teorik katılığın sınırlarını zorlar. Tasarım ve felsefenin disiplinler arası alanları ile beslenen kavramsal çerçeve ve bu çerçevenin geçerlilik koşulları, öğrencilerin tasarım görüşlerini genişletmek için bir şans tanır. Öğrenciler kendi çalışma alanlarının dışında başka bir alanda çalışmaya teşvik edilir. Bu anlamda öğrencilerin çok disiplinli bir ortamda, bir grup içerisinde çalışmalarına olanak sağlamaktadır. Tasarım eleştirisi esastır.
EXHIBITION DESIGN

Ders Kodu

GRAP465

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Sergi tasarımı, farklı sunum ve iletişim tekniklerini kullanarak bir sergi geliştirme sürecidir. Bir projenin tüm adımları gerçekleştirebilmek ve mimarlık, endüstriyel tasarım, sahne tasarımı, grafik tasarım, gibi farklı disiplinlerle çalışabilmek için yönetim becerisi gerektirmektedir. Sergi tasarımı dersinde bu sebeple konum, boyut ve yüzey üzerine düşünerek tasarım yapılmasını öngören ve böylece öğrencinin algısını artırmayı amaçlayan bir eğitim programı uygulanmaktadır. Bu ders dünyadan iyi örneklerin gösterilmesinin yanı sıra, teorik kaynaklar ile de desteklenir. Müzeler, kültürel galeriler, tanıtımlar, mağaza ve vitrin düzenlemeleri, ticari fuarlar, showroomlar, gösterimler, dış mekan uygulamaları, gezici sergiler, yönlendirme ve duyuru uygulamaları, kurumsal kimlik yerleştirme uygulamaları, stüdyo ve sahne uygulamaları gibi geniş uygulama alanları mevcuttur
MİMARLIKTA SANAL GERÇEKLİK

Ders Kodu

ARCH470

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste öğrenciler, uygulamalı tasarım projeleri aracılığıyla hem mekansal mimari tasarımı hem de bunun kapsamlı bir temsili için, sanal ve artırılmış gerçekliği (VR/AR) bir araç olarak kullanmayı keşfedeceklerdir. Ayrıca, sanal gerçeklik uygulamalarını deneyecekler, VR/AR ile ilgili teknik bilgileri kavrayacaklar, mimari tasarımın bundan nasıl yararlandığını da öğrenecekler. Bu ders, teknolojinin hızlı büyümesinin etkisiyle öğrencilerin bilgi düzeylerini ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, bu ortamlara içerik üretebilmek için gerekli altyapı bilgilerinin sağlanarak, uygulamaların tarihsel süreç içindeki gelişimi ve fütüristik yaklaşımlara etkisinin incelenmesi tartışılmaktadır. Metaverse, “insanların buluşabileceği ve etkileşimde bulunabileceği bir dünyanın bilgisayar tarafından oluşturulan bir simülasyonu, bu kurs için prototip oluşturma olarak kabul edilecektir.
PAZARLAMA VE TÜKETİCİ DAVRANIŞI

Ders Kodu

FADA309

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı, öğrencinin pazarlama ile ilgili olarak edindiği daha genel ve çekirdek bir anlayışını, daha da derin bir tüketici davranışı ile geliştirmesini sağlamak ve bilgisini bunun üzerine inşa ettirmektir. Bunu yapmaktaki amaç, tüketicinin karar vermesini etkileyen iç ve dış etkiler için öğrencinin farkındalığını tetiklemek ve aşinalığını geliştirmesini sağlamaktır. Pazarlama ve tüketici davranışlarını anlamanın genel amacı, tüketici ihtiyaçları ile başarılı şekilde örtüşen bir pazar oluşturmak için yarının pazarlamacılarını hazırlamaktır. Daha spesifik olarak, genel pazarlama sürecinde tüketici davranışlarının önemini anlamak, ayrıca tüketiciyi hareket etmeye motive edecek ürün, hizmet ve pazarlama fikirleri oluşturmak ve bu bilginin (etik olarak) nasıl uygulayacağını öğrenmek anlaşılmalıdır.
İÇ MİMARLIKTA DENEYSEL TASARIM

Ders Kodu

INAR204

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders İç mimarlık öğrencilerinin bir takım içerisinde, disiplinler arası bir projede çalışabilmesi konusunda alt yapı oluşturmalarına olanak sağlamayı amaçlamaktadır. Deneyler, tasarım inancının avangart araştırmalar bölümünde profesyonel uygulamaların vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu ders yaratıcılık, hayal gücü ve yeniliği bir araya getirirken, eleştirel düşünme ve teorik katılığın sınırlarını zorlar. Tasarım ve felsefenin disiplinler arası alanları ile beslenen kavramsal çerçeve ve bu çerçevenin geçerlilik koşulları, öğrencilerin tasarım görüşlerini genişletmek için bir şans tanır. Öğrenciler kendi çalışma alanlarının dışında başka bir alanda çalışmaya teşvik edilir. Bu anlamda öğrencilerin İç Mimarlık disiplini dışında başka bir disiplinde, bir grup içerisinde çalışmalarına olanak sağlamaktadır. Tasarım eleştirisi esastır.
PHYSICAL PLANNING OF TOURISM ESTABLISHMENTS

Ders Kodu

ARCH475

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

REKLAM TASARIMI

Ders Kodu

GRDE307

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı reklam, reklam dünyasında reklamcılığın ve tasarımcının rolü ve bunları analiz edebilme becerisinin yanı sıra reklam tasarım yeteneği hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Bu derste öğrenciler, baskı ve interaktif medya üretimi arasındaki ticari benzerlik ve farklılıkları net bir anlayış ile geliştirebilmek için geleneksel ve interaktif sonuçları karşılaştırırlar. Öğrenciler çeşitli baskı ve interaktif ortamlarda çalışarak geleneksel ilkeleri uygun şekilde, yeni bir temel anlayış keşfedip geliştirerek uygulamayı öğrenirler. Ayrıca bu ders pazarlama, reklam ve satış öğeleri ile bilgi dağıtım gereksinimlerini de kapsamaktadır. Reklam Tasarımı dersini tamamlayan bir öğrenci, analitik düşünce süzgecinden geçen yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretip, bunları uygulayabilme becerisine sahip olacaktır.
ÇAĞDAŞ GRAFİK TASARIM

Ders Kodu

GRDE312

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, grafik tasarım tarihi boyunca gelişmiş önemli olaylar ve belli başlı hareketler ile tasarımcılara odaklanır. Tarihi perspektiften çağdaş grafik tasarımın gelişimini ve kültür ile olan etkileşimini konu edinir. Öğrenciler 1964’de Ken Garland’ın manifestosundan sonra, teknolojiyle de birlikte grafik tasarımda nelerin ansıl gelişip değiştiğini öğrenirler. Bu derste öğrenilen tarihsel tarzlar, hareketler, insanlar ve olaylar öğrencinin kendi tasarımlarını daha yaratıcı, uygun ve entelektüel çözümlerle örebilmeleri için uygun bir zemin hazırlar. Böylece öğrenciler tasarım probemlerine getirdikleri yaklaşımlarda her zamana çağdaş grafik tasarım tarihinden öğrendikleri noktalardan yararlanabilirler. Bu ders aynı zamanda tasarımı bir meslek olarak araştırır, grafik tasarımcılar için çok önemli kaynaklar içerir.
KİL VE ÇAMUR İLE TASARIM

Ders Kodu

INPD456

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

TEMEL TAKI TASARIMI

Ders Kodu

INPD444

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

VİDEO SANATI VE ÇOKLUORTAM

Ders Kodu

GRDE306

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders, video görüntüleme ve multimedya konusuna bir başlangıç sağlar. Bütün yönleri ile görüntü üretiminin teknik bileşenlerini içerir: Görüntü elde etme ve sayısallaştırma, temel düzenleme ve son çıkış. Adobe After Effects and InDesign programlarının temel eğitimi bu dersin ana konusunu oluşturmaktadır. After Effects şaşırtıcı görsel efektler ve hareketli grafikler yaratmak için olanak sunarken, InDesign programı ise duyarlı interaktif ve multimedya grafik tasarımlarını oluşturmaya katkı sağlamaktadır. Bu dersin başlıca projeleri, televizyon reklam tasarında yer alan video ve hareketli grafikler; öğrencilerin ilgi alanlarına uygun olarak kendilerini ifade ettikleri video sanatı denemeleri; online ve interaktif biçimde metnin video ve ses biçimlerini içeren multimedya dergisi oluşturma gibi çalışmalardır.
TASARIMDA ESKİZ

Ders Kodu

GRDE110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Görsel iletişim ve grafik tasarımla yeni tanışan bir öğrenci, öncelikle bakmayı ve görmeyi öğrenmelidir. Bu dersin amacı, serbest el çizimini kavramsal bir amaç için kullanmayı öğretmektir. Eskiz, karalamanın da ötesinde, önemli bir ifade yöntemidir. Fikirleri görselleştirmeyi başarmak için eskizin nasıl yapılacağı öğretilir. Düzenli bir eskiz defteri tutmak ders dönemi içerisinde zorunludur. Görsel not alma, gözlem, tasarımlar için ön çalışma olarak eskiz yapma, sanatsal ifade biçimi olarak eskiz defteri oluşturma gibi konular, ders içerisinde verilir. Öğrenci bu dersi aldığında, görüntü-anlam bütünlüğünü aktif bir katılımcı olarak inşa edebilir. Eskiz defteri kullanma alışkanlığı, yöntem ve çalışma disiplini kazandırır. Öğrenci ders sonunda ileriye yönelik bir tasarım öncesi alışkanlığı kazanır.
PHOTOSHOP İLE GÖRSEL TASARIM

Ders Kodu

IMIM224

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Dersin amacı İç Mimarlık öğrencilerinin temel Photoshop özelliklerini ve tekniklerini kavrayıp görsel projeler, sayfa tasarlama, dijital görsel tasarım gibi konularda kullanmalarıdır. Photoshop ile Görsel Tasarım fotoğrafçılık, elektronik imaj teknikleri konularına girişi içermektedir. Bu ders iç mimarlık öğrencilerinin proje ve imge geliştirme anlamında dijital imgeler ve basıma hazırlık, basma gibi alanlarda yetkinlik ve beceri kazanmalarını sağlamak üzere kurgulanmıştır. Ayrıca öğrencilerin sofistike tam renkli bilgisayar grafiklerinde bilgilenmeleri konusuna da giriş yapılacaktır. Sanatçılar, mimarlar, iç mimarlar ve grafik tasarımcılar için tasarlanmış olan bu kullanıcı-tabanlı programı kullanmak suretiyle iç mimarlık öğrencileri bilgisayarda sanatsal ve tasarım projeleri yapabileceklerdir. Öğrencilerin dijital görsel tasarım, görsel geliştirme, farklı boyutlarda bilgisayar tabanlı mimari, iç mimari, grafik proje çıktıları alabilmek için donanım sahibi olmaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
TASARIMDA STİL VE MODA

Ders Kodu

İÇMİM444

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders iç mimarlık öğrencilerine alanlarıyla ilgili olarak stiller ve moda kavramları konularını anlama, kullanma ve bu kavramların meslekleriyle ilişkisini ortaya koymak amacıyla tasarlanmıştır. Bunu yaparken, bahsi geçen kavramların ekonomi, psikoloji ve sosyal faktörler arasındaki ilişkiyi aynı zamanda bu faktörlerin, iç mimarlık sınırları içerisinde, stiller ve modayı nasıl etkilediğini anlamak öğrenclilerden beklenen hedeflerdir. Bunun yanında öğrencilere konuyla ilişkili güncel akımları takip ve analiz edebilme yeteneği kazandırmak dersin amaçlarındandır. Dersin kapsamında stiller ve modanın iç mimarlıkla ilişkisini anlayabilme bağlamında öğrencilerden yaratıcı düşünce kavramını anlayıp kullanabilmeleri beklenmektedir. Buna bağlı olarak öğrencilerin stiller ve modanın iç mimarlıkla kesiştiği noktada yapılan işleri tecrübe edip daha iyi anlayabilmesi, konuyla ilişkili çeşitli sınıf çalışmaları yapılması dersin temel ilkelerinden sayılmaktadır.
BASKIRESİM TEKNİKLERİ

Ders Kodu

GRTA305

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersin amacı baskıresim tekniklerini, terminolojisini, araç ve gereçlerle ilgili bilgileri, ağaç baskı ve linol baskı gibi yüksek baskı teknikleri, gravür çukur baskı, mono baskı ve serigrafi baskı gibi farklı baskı tekniklerin kullanması için öğrenciye sunmaktır. Aynı zamanda baskıresim dersi, öğrenciyi ders süresince öğrendiği farklı teknikleri harmanlayıp, yeni materyaller de deneyerek kendi yaratıcılıkları doğrultusunda kulanmaları için de cesaretlendirir. Pratikte rengi, önemini ve kulanımını ve kendi baskıresim çalışmalarında hangi rengi nasıl kullanması gerektiğini öğrenmek önemlidir. Toksik maddeler ve çözücülerle ilgili dikkatli olmayı öğrenmek hayati önem taşır, baskıresim atölyesini kullanan kişiler kullanılan maddelerle ilgili dikkatli olmayı ve kendini zehirli maddelerden korumayı öğrenir.
BASKIRESİM TEKNİKLERİ

Ders Kodu

GRDE305

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersin amacı baskıresim tekniklerini, terminolojisini, araç ve gereçlerle ilgili bilgileri, ağaç baskı ve linol baskı gibi yüksek baskı teknikleri, gravür çukur baskı, mono baskı ve serigrafi baskı gibi farklı baskı tekniklerin kullanması için öğrenciye sunmaktır. Aynı zamanda baskıresim dersi, öğrenciyi ders süresince öğrendiği farklı teknikleri harmanlayıp, yeni materyaller de deneyerek kendi yaratıcılıkları doğrultusunda kulanmaları için de cesaretlendirir. Pratikte rengi, önemini ve kulanımını ve kendi baskıresim çalışmalarında hangi rengi nasıl kullanması gerektiğini öğrenmek önemlidir. Toksik maddeler ve çözücülerle ilgili dikkatli olmayı öğrenmek hayati önem taşır, baskıresim atölyesini kullanan kişiler kullanılan maddelerle ilgili dikkatli olmayı ve kendini zehirli maddelerden korumayı öğrenir.
KAVRAMSAL RESİMLEME

Ders Kodu

GRDE403

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Grafik tasarımda yüzey, doku ve örüntü uygulamaları ve editoryal illüstrasyon üzerine çalışılan ileri düzeyde bir illüstrasyon atölyesidir. Farklı tasarım projelerine yönelik olarak kullanılacak malzeme, tarz ve tekniklerin araştırılıp denenmesini içerir. Hızlı eskiz ve el çizimi çalışmalarına ağırlık verilerek başlanır. Böylece görsel fikirlerle düşünme becerisi geliştirilir. Öğrenciler kavramlar ile görseller arasında bağlantı kurmayı öğrenirler. İllüstrasyon / resimleme kavramsal bir konuyu, bir düşünceyi görsel bir iletişim ögesi olarak temsil eder. Öğrenciler çizim tabletlerini kullanarak illüstrasyonu dijital ortamda üretmek üzerine de çalışırlar. Resimli kitaplar, haritalar, karakter tasarımları, örüntüler, emotikonlar, kavramlar, bilim, botanik ve buna benzer pek çok konuda illüstrasyonun kulanımı bu dersin konusunu oluşturur.
SANAT VE ESTETİK

Ders Kodu

GRTA391

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Estetik, sanat, sanat felsefesi, estetik ve sanat felsefesi ayrımı, sanat eserinin üretim tüketim (algılama) sürecinde estetik ve işlevsel süreçler, sanatta konu, üslup, teknik ve malzeme özeliklerinin tanımlanması, sanatta mekan ve zaman boyutu gibi kavramlar, sanat eserinin yorumlanmasında yüzyıllarla biçimlenen görüşler bu dersin kapsamını oluşturur, estetiğin temel kavramları öğrenilir. Estetik sanat, sanat yapıtı, sanatçı ve yaratıcılık, sanatın etkileri, etik ve bilgi kavramları arasındaki ilişki öğretilecektir. Antikçağdan ondokuzuncu yüzyıla kadar estetik ve sanat felsefesi kuramları üzerinde durulacaktır. Çağdaş dönemde estetik ve sanat felsefesi kuramları konuları işlenecektir. Estetiğin sanat ve sanat dışı olgular ile olan ilişkisini sanatın tarihsel süreçler içinde incelediğini amaçlayan bu ders kişinin estetik gelişimine de katkı sağlayacaktır.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

 

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.