Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Süre 4 Yıl
Aday Öğrenci
Rehberlik psiklojik danısmanlık Rehberlik psiklojik danısmanlık Rehberlik psiklojik danısmanlık

Bölüm Hakkında

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD)Lisans Programı, alanın kuramsal bilgi ve uygulama becerilerine sahip, alana özgü geniş yelpazedeki hizmetleri sunabilecek, insan iyi oluşuna duyarlı, insan yaşamını gelişimsel bir süreç olarak kavramsallaştırabilen, bireysel ve toplumsal farklılıklara saygı, merak ve anlayışı olan, mesleki gelişim ile bireysel gelişimi bütünleştirebilen, toplumun çeşitli kesimleriyle çalışabilecek esnekliğe sahip meslek elemanları yetiştirmektedir. Programdan mezun olan öğrencilerimiz, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanının temel kavram ve ilkelerini bilme, yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini ve sorunlarını değerlendirebilme, bireylerin psiko-sosyal gereksinimleri doğrultusunda bireysel ve grupla psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini sunabilme yeterliklerine sahip olmaktadırlar.

Akreditasyonlar

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı ulusal akreditasyon kuruluşlarından Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) kurumu tarafından 2020 yılından itibaren akredite edilerek eğitim-öğretim çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitim Olanakları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Lisans Programında eğitim temel konulardaki zorunlu derslere ek olarak pek çok seçmeli ders yer almakta ve öğrencilerimizin, alanla ilişkili güncel konularda yetişmeleri de önemsenmektedir. Programda grupla ve bireyle psikolojik danışma, çocuk istismarı, bilişsel davranışçı terapiler, aile danışmanlığı, bilimsel araştırma teknikleri ve benzeri konularda pek çok ders seçeneği bulunmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Lisans Programı birer uzman olma yolunda ilerleyen öğrencilerine kendilerini geliştirebilmeleri açısından en geniş eğitim olanaklarını sunmaktadır.

Pogramın yürütülmesinde, etkileşimli tahtaların kullanıldığı teknoloji sınıfları, bilgisayar laboratuarları ve psikolojik danışmanlık uygulamalarına olanak sunan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama Biriminden yararlanılmaktadır. Bunlara ek olarak öğrencilerimize, zengin ve kendini sürekli güncelleyen kütüphanemizde çok sayıda elektronik ve basılı yayına ulaşma, araştırma ve gelişimlerinin destekleme olanağı sunulmaktadır.

Rehberlik psiklojik danısmanlık

Kariyer Alanları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Lisans Programından mezun olan öğrenciler birer psikolojik danışman ya da rehber öğretmen olarak, eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, okul öncesi eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, üniversitelerin psikolojik danışma merkezlerinde, firmaların insan kaynakları bölümlerinde çalışabilmektedirler. Mezunlarımız, istedikleri takdirde özel çalışma olanağına da sahip olabilmektedirler.

Öğrencilerimiz lisans programına devam ederken ya da mezuniyetlerinden sonra alan ile ilgili bilimsel araştırmalar yürütebilmekte, yayınlar yapabilmekte, alanla ilgili sempozyum ve konferanslarda yer alabilmektedirler. Öğrenci ve mezunlarımız, meslek alanlarıyla ilgili hizmet verebilecekleri derneklerde ve sivil toplum kuruluşlarında görev alarak kariyer basamaklarında sağlam adımlarla ilerlemektedirler.

İletişim

Eğitim Fakültesi
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE203
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2701
Fakülte E-posta: secretary-foe@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Fatoş SİLMAN
Bölüm Başkanı E-posta:  fsilman@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

BILT123

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersinin amacı öğrencilerin bilgisayar ve bilişim teknolojileri alanındaki temel konular bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu konular arasında bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme, problem çözme kavramları ve yaklaşımları, algoritma ve akış şemaları, bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar, işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri, dosya yönetimi, yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar), kelime işlem programları, hesaplama/tablo/grafik programları, sunu programları, masaüstü yayıncılık, veri tabanı yönetim sistemleri, web tasarımı, eğitimde internet kullanımı, iletişim ve işbirliği teknolojileri, güvenli internet kullanımı, bilişim etiği ve telif hakları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri gibi yer almaktadır. Kısacası bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler temel bilgisayar terminolojisine hakim olacaktır.
EĞİTİME GİRİŞ

Ders Kodu

EGIT121

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuksal, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, iyi bir öğretmenin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeleri içermektedir. Ayrıca ders sonunda öğrenci bir öğretmende bulunması gereken kişisel ve mesleki özellikleri tanımlayıp bunlara uygun davranış sergileme yönünde tutum geliştirebilir. Dersin hedeflerinden biri olan öğretmen yetiştirme konusundaki olumlu ve olumsuz uygulamalar yönünde de bilgi sahibi olacak öğretmen adayları bu konuda tutum geliştirebileceklerdir.
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

Ders Kodu

EGIT124

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Sosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vs.; sosyolojinin öncüleri (İbn-i Haldun, A.Comte, K. Marx, E. Durkheim, M.Weber vd.) ve eğitim görüşleri; temel sosyolojik teoriler (işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekonomi, siyaset) ve eğitim; Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd);kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul, yabancılaşma ve eğitim, medya ve eğitim, küresselşme ve eğitim, okul ve şiddet.
KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ

Ders Kodu

EGIT344

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Antropolojinin konusu, temel kavramları, tarihçesi ve yöntemi; sosyal-kültürel antropolojide temel yaklaşımlar; antropolojik yönden eğitim ve eğitim antropolojisinin temel kavramları: Kültür, kültürleşme, kültürlenme, uyarlama, alt kültür, karşıt kültür, ortak kültür vd.; eğitimin kültürel temelleri ve işlevleri; kültürler arası farklılaşma, eğitim ve öğrenme; bir yaşama alanı olarak okul, okul kültürleri ve etnografileri; medya, kitle iletişim araçları, popüler kültür ve eğitim; küreselleşme, kültürel etkileşim, kültürel okuryazarlık ve eğitim; Türk kültür ve medeniyet tarihinde sözlü ve yazılı edebi eserlerde eğitim; Türk aile yapısında ebeveyn ve çocukların rolleri. Küresel dünyada eğitim antropolojisi, küresl hareketliliği ve ekonomik kalkınma, vatandaşlık ve eşit fırsat süreçlerini başlıca itici gücü olarak düşünme, eğitim ve küreselleşme antropolojisi programı, gittikçe küreselleşen bir dünyada öğrenme, bilgi ve eğitim konularına odaklanma.
İNGİLİZ DİLİ-I

Ders Kodu

INGL151

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders öğrencilere okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini de entegre ederek temel düzeydeki konuşma şekillerini sunmayı amaçlamaktadır. Dinleme becerisi ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin, ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaktır. Konuşma becerisi aracılığı ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabileceklerdir. Buna ilavetten öğrenciler kendilerini veya bir başkasını tanıtabilecekler, geniş zamanda sorulara cevap verebilecekler, nesnelerin yerini belirtebilecekler, ve bir günlük rutinlerini anlatabilecekler. Okuma becerisi aracılığı ile öğrenciler basit metinler ve paragraflar okuyarak metinleri anlama yetilerini geliştirecek ve metin sorularına cevap verebileceklerdir. Yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geniş zamanda kontrollü paragraflar yazarak edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini üreteceklerdir.
PSİKOLOJİYE GİRİŞ

Ders Kodu

PSKO121

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersi alan öğrenciler psikoloji bilimi ile ilgili genel bir bakış açısı kazanmaktadır. Bu ders kapsamında öğrenciler; psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi, gelişim psikolojisi, okul psikolojisi, sağlık psikolojisi, endüstri-örgüt psikolojisi, adli psikoloji vs.), psikoloji kuramları (psikanalitik kuramlar, davranışcı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram, vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, zeka ve kuramları, duyum ve algılama, bellek, kişilik ve kuramları , normal dışı davranışlar, güdülenme ve duygular, heyecan, kişilerdeki savunma mekanizmaları hakkında genel bir bakış açısı kazanacaklardır. Bu dersi alan öğrenciler bu derste kazandıkları genel bilgiler ile daha sonraki dönemlerde alacakları dersler için bir temel oluşturacaklardır.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

Ders Kodu

TARH101

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste, Osmanlı Devleti’nin dağılmasına yol açan iç ve dış etkenler, Osmanlı ıslahat ve yenileşme çabaları, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri, Trablusgarp ve Balkan savaşları, I. Dünya Savaşı’nın sebepleri, savaş süreci ve savaşta Osmanlı cepheleri, Mondros Mütarekesi, savaş sonundaki barış antlaşmaları ve Sevr, mütareke döneminde kurulan milli varlığa zararlı ve yararlı cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde Kurtuluş Savaşı'nın başlaması, Havza ve Amasya Genelgeleri, Mahalli Kongreler ve Sivas Kongresi, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, Kuva-yı Milliye’nin ve düzenli ordunun muharebeleri, TBMM’nin dış ilişki ve antlaşmaları, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması ve saltanatın kaldırılışı konuları bulunmaktadır.
TÜRK DİLİ - I

Ders Kodu

TREG121

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.
İkinci Dönem
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

BOTE223

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Eğitim ve teknoloji ilişkisi; temel kavramlar; Öğretim Tasarımı Teorisi Nedir ve Nasıl Değişiyor? ; öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimi; Türkiye’de 1980 ve sonrası öğretim teknolojilerinin gelişimi politikaları, uygulamalar ve projeler; teknoloji ve yeni okuryazarlık kavramları; 21. yüzyıl öğrenci özellikleri; bilgi iletişim teknolojilerinin temel kavramları; bilgi ve iletişim teknolojilerinde gelişmeler; İnsan Performans Teknolojilerinin Temelleri ; Öğretim Tasarımı ve Modelleri; öğretim ortamlarında kullanılan güncel bilgi ve iletişim teknolojileri; eğitim-öğretim sürecinde kullanılan ortam ve araçlar; Öğretim Teknolojilerinin Öğrenme Ortamlarına Entegrasyonu; gelecekte bilgi ve iletişim teknolojileri ve öğrenme/öğretme ile bağlantısı. Okullarda Teknoloji Entegrasyonu, Teknoloji Liderliği ve Teknoloji Planlaması; Çevrimiçi Öğrenme Ortamları; Bilgisayar Oyunları ve Öğrenme.
EĞİTİM FELSEFESİ

Ders Kodu

EGIT104

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste eğitim ve felsefe, eğitim felsefesi, felsefenin ilgilendiği konular, eğitimin toplumsal temelleri, eğitimin insanı etkileme biçimleri, felsefi akımlar (idealism, ralizm, pragmatism, varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık), çağdaş eğitim akımları (sanat eğitimi akımı, çocuktan hareket akımı, kır eğitim yurdu akımı, iş eğitimi akımı). Çevre değişmeleri ve insan, okul ile hayat arasındaki ilişki zorunluluğu, insanın gelişimi ve eğitimi, insanlar arasındaki iletişim ve haberleşme ağının değişimi ve gelişimi, sibernetik eğitim, bilgi toplumunda eğitim ve öğrenme (bilgi nedir?, bilgi toplumu nedir? Bilgiyi işleme yolları nelerdir? Bilgi toplumunda nitelikli insan kime denir?), internet destekli eğitim gibi konuları işlenmektedir.
İNGİLİZ DİLİ-II

Ders Kodu

INGL152

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
INGL152 dersi INGL151 dersinin devamı niteliğindedir. Bu ders öğrencilere daha ileri düzeyde bütünleşik bir şekilde dört beceriyi entegre etmektedir. Çekinik beceriler olan dinleme ve okuma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin, ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaktır. Buna ilaveten öğrenciler daha ileri düzeyde metinler ve paragraflar okuyarak metinlerden bildikleri kelimeleri kullanarak bilmedikleri kelimelerin anlamlarına ilişkin çıkarımda bulunacaklardır. Üretken beceriler olan konuşma ve yazma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabileceklerdir. Buna ilavetten öğrenciler Şimdiki Zamanı ve Geçmiş Zamanı kullanarak temel diyaloglarda ve günlük konuşmalarda kendilerini etkin bir şekilde ifade edebileceklerdir. Dahasıda, yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geçmiş tecrübelerini içeren konular hakkında paragraflar yazarken edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini üreteceklerdir.
FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ

Ders Kodu

PSKO122

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Fizyolojik psikolojinin alanı ve araştırma yöntemleri; organizmanın fizyolojisi ve anatomisi, davranım mekanizmaları, duyu işlevleri, motor işlevler ve duygular, güdü ve güdünün fizyolojik temelleri, işlevsel bozukluklar ve bu bozuklukların nedenleri. Bu ders ile merkezi ve çevresel sinir sisteminde yer alan temel sinirsel yapılar, fonksiyonları ve ilgili sinirsel süreçler hakkında bilgi sağlanması amaçlanmıştır. Hücre, kalıtım, bazı ana sistemler, daha ağırlıklı olarak sinir sistemi ve işlevleri, hormon sistemimiz ve işlevleri. Ek olarak, çeşitli davranışlarla ilişkili beyin yapılarını göstermek, farklı beyin yapıları arasındaki İLİŞKİLERİ tartışmak ve davranışın düzenlenmesinde nörotransmiter ve hormonal yapıların mekanizmaları incelemek dersin amaçları arasındadır. Sinir sisteminin yapısı, duyumsal ve motor fonksiyonlar, öğrenme, duygu, bellek gibi temel psikolojik süreçlerin sinirsel ve kimyasal temellerinin araştırılması.
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-I

Ders Kodu

PSKO124

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişimi etkileyen faktörler: kalıtsal faktörler, çevresel faktörler, tarihsel zaman faktörü; gelişim kuramları: Freud’un psiko-seksüel gelişim kuramı, Erikson’un psiko-sosyal gelişim kuramı, Piaget’nin bilişsel gelişim kuramı, Maslow’un kişilik gelişimi kuramı, Levinson’un gelişim kuramı, ekolojik yaklaşım (Bronfenbrenner); doğum öncesi bedensel, zihinsel ve sosyal gelişim, çocukluk döneminde bedensel gelişim, bilişsel gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi; ergenlik döneminde bedensel gelişim, ergenliğe özgü gelişim görevleri, ergenlikte bilişsel gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi ve psiko-sosyal gelişim. Gelişimsel süreçlere ilişkin temel kavram ve ilkeler ve gelişim psikolojisinde kullanılan yöntemlerin yanı sıra, doğumdan ergenliğe kadar geçen süre içindeki fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimin incelenmesi.
OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Ders Kodu

REPD126

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

5
Rehberlik ve psikolojik danışma’ye ilişkin temel kavram ve ilkeler, rehberlik ve psikolojik danışma’nin tarihçesi, alanı ve dalları; kullanılan araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma kuramları, okul danışmanlığı modelleri (geleneksel ve gelişimsel), okul danışmanlığı yaklaşımları (kriz yönelimli, iyileştirici-çare bulucu, önleyici ve gelişimsel), geleneksel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri, geleneksel okul psikolojik danışmanının rol ve işlevleri, gelişimsel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri ve programı (Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı), temel hizmetleri/müdahaleleri ve gelişimsel okul danışmanının rol ve işlevleri; rehberlik ve psikolojik danışma’de gelişimsel ve önleyici yaklaşımın amacı ve ilkeleri, gelişimsel yaklaşımda yaşam becerileri eğitiminin önemi, pozitif genç gelişimi yaklaşımları ve önleyici yaklaşımda önleme düzeyleri (temel, ikinci ve üçüncü düzey).
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Ders Kodu

TARH102

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste, Ankara’nın başkent oluşu; Cumhuriyetin ilanı; halifeliğin kaldırılışı; 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu; Halk Fırkası’nın kuruluşu; Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası; Şeyh Sait İsyanı; İzmir suikasti; Serbest Fırka; hukukta laikleşme ve modernleşme; eğitim ve kültürde millileşme; Tevhid-i Tedrisat Kanunu; Harf İnkılabı; Türk Dil Kurumu; Türk Tarih Kurumu; üniversite reformu; sosyoekonomik yenilikler; Atatürk’ün manevi mirası olan, milliyetçilik, laiklik, cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik ve inkılapçılıktan oluşan altı ilke; bütünleyici ilkeler; Atatürk dönemi dış ilişkileri ve dış politikası; Motreaux Boğazlar Sözleşmesi; Balkan Antantı ve Sadabad Paktı; Hatay’ın Türkiye’ye katılması; İnönü dönemi ve II. Dünya Savaşı; Köy Enstitüleri; dünya savaşı sonrasında çok partili hayata geçiş konuları bulunmaktadır.
TÜRK DİLİ-II

Ders Kodu

TREG122

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları. Bunlara ek olarak, özetleme, metin taslağı hazırlama ve bir düşünceyi başka sözcüklerle anlatma gibi paragraf yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. Yazım ve noktalama işaretleri ve alfabe dışı sembol kullanımı da dersin kapsamındadır.
Üçüncü Dönem
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

EGIT221

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme (bilişsel, duyuşsal ve devinişsel hedefler), öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar (sunuş yoluyla öğretme, buluş yoluyla öğrenme, araştırma soruşturma yoluyla öğrenme, programlı öğretim, proje tabanlı öğrenim, işbirlikli öğrenme, yapılandırmacılık gibi yaklaşımlar); etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğretmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi; öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri, öğrencilerinin eğitim ve öğretime yönelik temel bilişsel kavramlara hakim olarak, öğretim planı tasarımına uyarlayabilmesi, öğretme ortamının fiziksel özelliklerinin öğrenilmesi.
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FAKÜLTE SEÇMELİ
İSTATİSTİK

Ders Kodu

ISTA311

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu derste istatistiğin temel kavramları üzerinde durularak betimsel istatistik, anlam çıkartıcı istatistik, betimsel ve anlam çıkartıcı istatistik arasındaki fark, değişkenler ve türleri (bağımlı değişken, bağımsız değişken, sürekli değişken, süreksiz değişken), ölçek türleri (sınıflama ölçeği, sıralama ölçeği, aralık ölçeği ve oran ölçeği), frekans dağılımları ve çizelge ile gösterilmesi, verileri çizgelerle gösterilmesi, bar (sütun) çizgesi, daire çizgesi, histogram, çizgi çizgesi, Ogive, gövde-yaparak sergisi, kutu-kuyruk çizgesi, merkez eğilim ölçüleri (ortalama, ortanca, tepedeğer), değişkenlik ölçüleri (dağılım genişliği, sapma değer, varyans, standart sapma), evren ve örneklem, olasılığın temel kuralları, standart puanların hesaplanması, standart normal dağılım, basit korelasyon, basit regresyon, istatistiğin sosyal bilimlerdeki değeri konuları işlenecektir.
SOSYAL PSİKOLOJİ

Ders Kodu

PSKO221

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Sosyal psikoloji alanı ve araştırma yöntemleri; sosyal algı ve sosyal biliş, tutumlar ve tutum değişimine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; sosyal davranışı etkileyen psikolojik süreçler, sosyal etki ve uyma, grup dinamikleri, kişiler arası ilişkiler. Bu ders kapsamında sosyal psikolojinin tanımı, tarihsel gelişimi, araştırma alanları, insan davranışının sosyal ve kültürel boyutu, insanların değerleri, inançları, tutumları, tutum değişimi, sosyal algı, çatışma gibi konular işlenmektedir. Sosyal psikolojinin temel kavramlarına ve kuramlarına giriş yapmak ve sosyal psikoloji alanındaki egemen bilimsel paradigmanın sorunlarına, eleştirel sosyal psikolojinin olanaklarına değinmek bu dersin amacını oluşturmaktadır. Ayrıca, öğrencilere içinde bulundukları toplumu ve kendilerini daha iyi tanıma ve anlama,toplumun davranışlarımızı nasıl etkileyebileceği, ayrıca davranışların nedenlerinin neler olabileceği konusunda bilgi sahibi olması.
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

Ders Kodu

PSKO223

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeler, öğrenmeyi etkileyen (öğrenen, öğrenme malzemesi, öğrenme stratejisi, öğrenme ortamı ile ilgili) etkenler, öğrenme kuramları (davranışçı yaklaşım, bilişsel yaklaşım, hümanist yaklaşım), etkili öğrenme yöntem ve teknikleri. Öğrenme Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar, Davranışçı Yaklaşım ve Öğrenme, Klasik Koşullanma, Bitişiklik Kuramları, Bağlaşımcılık, Edimsel Koşullama, İşaret-Gestalt Kuramı, Sosyal Bilişsel Kuram, Gestalt Kuramı, Bilgiyi İşleme Kuramı ve Nörofizyolojik Kuram alanlarında öğrencilerin temel kavram ve ilkeleri öğrenmelerini sağlamaktır. Öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeler, öğrenmeyi etkileyen etkenler, öğrenme kuramları, etkili öğrenme yöntem ve teknikleri, öğrenme ürünleri ve öğretimi, öğrenme stratejileri ve öğretimi. Öğrenme ile ilgili temel kavramlar, Öğrenme ve edim, öğrenme ile ilişkili kavramlar yer alır.
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-II

Ders Kodu

PSKO225

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişimi etkileyen faktörler: kalıtsal faktörler, çevresel faktörler, tarihsel zaman faktörü; gelişim kuramları: Freud’un psiko-seksüel gelişim kuramı, Erikson’un psiko-sosyal gelişim kuramı, Piaget’nin bilişsel gelişim kuramı, Maslow’un kişilik gelişimi kuramı, Levinson’un gelişim kuramı, ekolojik yaklaşım (Bronfenbrenner); doğum öncesi gelişim, çocukluk döneminde bedensel gelişim, bilişsel gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi; ergenlik döneminde bedensel gelişim, ergenliğe özgü gelişim görevleri, ergenlikte bilişsel gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi ve psiko-sosyal gelişim. Gelişimsel süreçlere ilişkin temel kavram ve ilkeler ve gelişim psikolojisinde kullanılan yöntemlerin yanı sıra, ergenlikten ölüme kadar geçen süre içindeki fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimi kendine konu edinir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

REPDXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELECTIVE
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ
Dördüncü Dönem
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

Ders Kodu

EGIT222

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eğitim; millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21. yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefler, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları.
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

EGIT227

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçlarının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması, anlatı araştırması, raporlaştırma (bilimsel bir yazsının düzenlenmesi, bilimsel bir yazının bölümleri, genel yazım kuralları, tablolar, şekiller, ekler, aktarmalar, kaynak gösterme, kısaltmalar.
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FAKÜLTE SEÇMELİ
TEST DIŞI TEKNİKLER

Ders Kodu

REPD222

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
Test dışı tekniklerin neler olduğunu ve test dışı teknikler arasında bulunan; görüşme, anket, bilgi toplama fişleri, işaretleme listeleri, zaman cetveli, otobiyografi gibi test dışı kendini anlatma teknikleri ile hangi alanlarda uygulama gözlem, derecelendirme ölçeği, sosyometri, kim bu tekniği gibi gözlemsel teknikler ve vaka incelemesi uygulamaları, vaka kaydı gibi durumsal testlerin geliştirilmesi, uygulanması, geçerlik ve güvenirlikle ilgili çalışmalarının uygulanması, test dışı tekniklerin geçerlik ve güvenirliklerini belirleyebilme. test dışı teknikleri sınıflayabilme, test dışı tekniklerin özelliklerini bilme,test dışı tekniklerin niteliklerini kavrayabilme, bireyi tanımada uygun test dışı teknikleri seçebilme, test dışı tekniklerle ilgili formları hazırlayabilme, test dışı teknikleri uygulama ve sonuçlarını yorumlama becerisi kazanabilme.
KİŞİLİK KURAMLARI

Ders Kodu

REPD224

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Kişilikle ilgili temel kavramlar, kişiliğin gelişimi, uyum ve ruh sağlığı; kişilik kuramlarının özellikleri ve karşılaştırılması, kişilik kuramlarının alan uygulamaları ile ilişkilendirilmesi. Kişilik kuramlarının tarihçesi, normal gelişime yönelik açıklamaları ve psikopatolojinin etiyolojisini ele alışları incelenir. Bu ders kapsamında dersi alan öğrenciler kişilik, kişilik kuramları ile ilgili genel bilgi düzeyine sahip olacaklardır. Dersin içeriğinde kişilik kuramları ile ilgili temel kavramların ne olduğunu, kişiliğin ne olduğunu ve nasıl geliştiğini, kişilik kuramcılarını (Freud, Adler ve Bandura ...vb) ve kişilik kuramlarının özelliklerini ve kavramsal çerçevelerini, uygulama alanlarını ya da psikoterapi açısından perspektiflerini, kişilik kuramlarının yaklaşımlara göre karşılaştırılması yer almaktadır (Sosyal-bilişsel yaklaşım, varoluşçu yaklaşım, davranışçı yaklaşım ...vb). Kişinin psikolojik uyumu ve ruh sağlığı ile kişiliği arasında nasıl bir ilişki olabileceğinin incelenmesini, kişilik değerlendirme tekniklerinin neler olduğu ve nasıl kullanıldığını, kişilik kuramlarının alan uygulamaları ile ilişkilendirilmesini ortaya koymaktır.
YAŞAM DÖNEMİ VE UYUM PROBLEMLERİ

Ders Kodu

REPD226

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Normallik, anormallik kavramlarının değişik bakış açıları ile ele alınması, tanılama sistemleri ve tanılamasistemlerinde uyum bozukluğu kriterleri, uyum bozukluklarının tanılanmasında ayırıcı tanı kriterleri(travma sonrası stres bozukluğu, karşı gelme bozukluğu, davranım bozukluklarından ayrılan yönleri), uyum bozukluklarının yaş dönemlerine göre ele alınmasının nedenleri, uyum bozukluklarında koruyucu faktörler ve risk faktörleri; ilk çocukluk dönemi, ikinci çocukluk dönemi, ergenlik dönemi, genç yetişkinlik dönemi, yetişkinlik dönemi, yaşlılık dönemi uyum bozuklukları ve bunlarla başa çıkma. " Bu ders kapsamında öğrenciler bireyin günlük yaşantısını sürdürmesini engelleyen, kesintiye uğratan ya da gelişim sürecini ( çocukluk, ergenlik ve yetişkilik ...vb) olumsuz yönde etkileyen özel ya da anormal durumların ne olduğunu ve nasıl belirlenebileceğini, bu özel veya anormal durumlara maruz kalan bireyde (gelişim dönemleri –çocukluk, ergenlik, yetişkinlik, yaşlılık – ve çevresel faktörler ele alınarak) oluşan uyum sorunlarının ne olduğu ve etki alanlarının irdelenmesi ile ilgil bilgi sahibi olacaklardır.
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ

Ders Kodu

REPD228

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Kavramsal çerçeve: Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımı ve sınıflandırılması; değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri; karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamaları; karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürü; eğitim felsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleri; modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim; insani-kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi; türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler, türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları; karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmen.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

REPDXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELECTIVE
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Ders Kodu

SOSH100

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
Topluluk, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramlarının ne olduğu; sosyal sorumluluk projeleri sosyal ve kültürel değerler açısından güncel sosyal problemleri tanımlamak ve ihtiyacı belirlemek; Belirlenen sosyal sorunların çözümü için projeler geliştirmek, hazırlamak ve bu projelere katılmak (fon yaratma, reklam, sosyal kampanyalar, kurumlar için grup faaliyetleri); bireysel ve grup sosyal sorumluluk projelerini geliştirmek, hazırlamak ve katılmak (okullar, hastaneler, belediyeler, dernekler, organizasyonlar vb.) gönüllü katılım; Çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılmak; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi seyirci, konuşmacı veya düzenleyici olarak bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve bu etkinliklere katılmak; Sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, topluma hizmet uygulamalarının çevrede yarattığı etkinin sonuçlarının değerlendirilmesi.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ
Beşinci Dönem
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

EGIT224

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde puanlarının analizi; değerlendirme ve not verme. Eğitimde kullanılan sonuç ve süreç odaklı ölçme araçlarının özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan ölçme araçlar (çoktan seçmeli testler, yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası , proje ve performans ödevleri, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, tutum ölçekleri), bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor davranışların ölçülmesi.
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

Ders Kodu

EGIT410

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Dersin amacı dersin öğrencilerinin, yönetim ve okul yönetimi ile ilgili temel kavramlar, Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı (Milli Eğitim Sistemi, Bakanlık Teşkilatı), yönetim kuramları, yönetim süreçleri (değişim, iletişim, karar verme, motivasyon, örgütleme, planlama, liderlik) okul örgütü ve yönetimi, okul kültürü ve iklimi, eğitim ekonomisi ve planlaması, okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atanması, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve yönetimde ilgili işler gibi konuları, eğitim programının, öğrenci işlerinin, çalışan işlerinin, bütçe işlerinin yönetimi, ortaya çıkacak sorunlara karşı yaklaşımlar ve bu sorunların çözümü yönünde atılacak adımlar gibi Türk eğitim sistemi ve okul yönetiminin farklı boyutlarını anlamalarını ve bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FAKÜLTE SEÇMELİ
MESLEKİ REHBERLİK

Ders Kodu

REPD229

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
VOCATIONAL GUIDANCE
PSİKOLOJİK DANIŞMAN İLKE VE TEKNİKLERİ

Ders Kodu

REPD321

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
PSİKOLOJİK DANIŞMAN İLKE VE TEKNİKLERİ
PSİKOLOJİK TESTLER

Ders Kodu

REPD323

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
PSYCHOLOGICAL TESTING
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI-I

Ders Kodu

REPD325

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
BEHAVIORAL DISORDERS-I
PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI

Ders Kodu

REPD327

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

REPDXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELECTIVE
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
.
Altıncı Dönem
SINIF YÖNETİMİ

Ders Kodu

EGIT301

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersi alan öğrenciler sınıf yönetiminde temel kavramlar ve yaklaşımlar, yeni akademik yıla hazırlık, sınıf yönetiminin temelleri, sınıf yönetimini ve öğrenci davranışını etkileyen faktörler, sınıf içi iletişim ve etkileşim, iyi bir sınıf iklimi yaratmak, sosyal bir sistem olarak sınıf, sınıf yönetimi modelleri ve sınıfın fiziksel düzeni sınıfta istenmeyen davranışlar ve baş etme stratejileri, sınıf kuralları, geliştirme, yapılandırma ve uygulama süreci, sınıfta motivasyon ve öğrenme, sınıfta zaman yönetimi, sınıfta öğrenme-öğretme sürecinin yönetimi, sınıfta sorunlu ve özel öğrencilerin yönetimi, sınıfta lider olarak öğretmen, okul-çevre ilişkileri ve öğretmen-veli görüşmeleri, okullarda rehberlik hizmetleri ve sorunları, çok kültürlü sınıfların yönetimi, engelli öğrencilerin olduğu sınıfların yönetimi, eğitim teknolojilerinin etkin kullanımı ve yönetimi konularında bilgi sahibi olacaklardır.
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK

Ders Kodu

EGIT323

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dışı davranışlar, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmen.
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FAKÜLTE SEÇMELİ
GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA

Ders Kodu

REPD320

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
GROUP COUNSELING
PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ

Ders Kodu

REPD322

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

4
PSYCHOLOGICAL COUNSELING SKILLS
MESLEKİ REHBERLİK UYGULAMALARI

Ders Kodu

REPD324

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

2
VOCATIONAL GUIDANCE PRACTICES
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI-II

Ders Kodu

REPD326

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
BEHAVIORAL DISORDERS-II
MANEVİ DANIŞMANLIK

Ders Kodu

REPD328

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
SPIRITUAL CONSULTANCY
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

REPDXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELECTIVE
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
.
Yedinci Dönem
ÖZEL EĞİTİMDE KAYNAŞTIRMA

Ders Kodu

EGIT423

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
INCLUSION IN SPECIAL EDUCATION
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX5

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FACULTY ELECTIVE
OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI-I

Ders Kodu

REPD421

Kredi

5

Teorik Saat

2

Pratik Saat

6

AKTS

10
COUNSELING PRACTICES IN SCHOOLS-I
MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR

Ders Kodu

REPD425

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
PROFESSIONAL ETHICS AND LEGAL ISSUES
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA PROGRAM GELİŞTİRME

Ders Kodu

REPD427

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
CURRICULUM DEISIGN IN GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING
AİLE DANIŞMANLIĞI

Ders Kodu

REPD429

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
FAMILY COUNSELING
BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI-I

Ders Kodu

REPD431

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
APPLICATIONS OF INDIVIDUAL COUNSELING-I
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

REPDXX5

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELECTIVE
Sekizinci Dönem
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX6

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FACULTY ELECTIVE
OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI-II

Ders Kodu

REPD422

Kredi

5

Teorik Saat

2

Pratik Saat

6

AKTS

10
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING PRACTICES IN SCHOOLS-II
TRAVMA SONRASI PSİKOLOJİK DANIŞMA

Ders Kodu

REPD426

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
PSYCHOLOGICAL COUNSELING AFTER TRAUMA
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ

Ders Kodu

REPD428

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
SEMINAR IN GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING
BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI-II

Ders Kodu

REPD432

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
APPLICATIONS OF INDIVIDUAL COUNSELING-II
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

REPDXX6

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELECTIVE

Seçmeli Dersler

AİLE DANIŞMANLIĞI

Ders Kodu

REPD409

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

2
Aile terapilerinin tarihçesi ve gelişimi, Aile danışmanlığının dayandığı kuramsal görüşler ve yaklaşımlar. Aile danışmanlığı ile ilişkili kavramlar. Aile yapısı ve işlevselliği, aile yaşamsal stresörleri. Ailelerin yaşam döngüleri ve aile danışmanlığı açısından doğurguları. Sağlıklı ve sağlıksız aile özellikleri. Aile sistemi ve aile dinamikleri. Kültürel olarak çeşitlilik gösteren ailelerle çalışma. Ailelerin başetme stratejileri. Beklenmedik yaşam olayları karşısında yaşanan aile sorunlarıyla çalışmada yaklaşımlar. Tek ebeveynli aileler ve birleşmiş ailelerin özellikleri. Aile danışmanlığında terapötik yaklaşımlar; Yaklaşımlar içinde yeralan temel kavramlar, aile danışmanlığı ile ilgili çağdaş uygulamalar. Aile terapisi-danışmanlığındaki etik, yasal ve profesyonel sorunlar. Aile içi şiddet, madde kullanımı ve çocuk istismarı olan durumlarda yürütülmesi gereken çalışmalar. Kredi: (3-0-0)3, Önkoşul: Yok, Dersin Kısa Adı: Aile Danışmanlığı AKTS (ECTS) kredisi: 3, Kategori: Alan Seçmeli, Dil: Türkçe
ÇOCUK İSTİSMARI

Ders Kodu

RPD215

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders kapsamında çocuk istismarı ve ihmali kavramlarının çocuk hakları ve çocuğun sağlıklı gelişimi çerçevesinde ele alınmaktadır. Çocuk istismarı ve ihmali türlerinin ne olduğu, çocuk istismar ve ihmalinin belirtileri ve çocuk üzerindeki etkilerinin ne olduğu tartışılmaktadır. Ders kapsamında ayrıca çocuk istismarı ve ihmaline yol açan ya da oluşumu açısından risk sayılan faktörleri, çocuk istismarı ve ihmali ile ilişkili görülen bireysel, ailesel, sosyal ve diğer koşulların ne olduğu, Çocuk istismarı ve ihmaline ilişkin yasal konular ele alınmaktadır. Çocuk istismarı ve ihmali durumunda bilgi verme ve müdahale mekanizması, çocuk istismarı ve ihmalinde dikkat edilmesi gereken etik ilkeler ve izlenmesi gereken yolların ne olduğu tartışılmaktadır. Çocuk istismarı ve ihmaline ilişkin doğru ve yanlış bilinenler, İstismara uğramış ya da ihmal edilmiş çocukla çalışma yöntemleri öğretilmektedir. Kredi: (3-0-0)3, Önkoşul: Yok, Dersin Kısa Adı: Çocuk İstismarı AKTS (ECTS) kredisi: 3, Kategori: Alan Seçmeli, Dil: Türkçe
ERKEN ÇOCUKLUKTA OYUN GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

Ders Kodu

OOEG254

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Erken çocukluk döneminde oyunun tarihçesi, tanımı ve özellikleri, önemi, gelişimi, oyunun toplumsal rolü, oyunun eğitsel ve gelişimsel değerleri, oyun kuramları (klasik kuramlar ve modern kuramlar), oyun aşamaları(Bilişse oyun aşamaları ve Sosyal oyun aşamaları) ve türleri( fiziksel/ hareket oyunu, nesne oyunu, hayali oyun, dil oyunu, kurallı oyun) oyunun bilişsel ve dil, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişime katkısı; oyun kuramları ve oyun aşamaları, oyunu etkileyen faktörler, oyunu destekleme, oyunu, çocuğu tanıma ve değerlendirmede ve etkili bir öğretim yöntemi olarak kullanma; oyun temelli değerlendirmenin tanımı ve türleri, oyun temelli değerlendirmenin kullanılması, oyunlarda kullanılan materyaller, oyuncakların katkıları, özellikleri ve türleri, oyunda aile katılımının önemi, oyun etkinlikleri planlama ve uygulama.
KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME

Ders Kodu

EGIT215

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamaları; bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin oluşturulması; kariyer planlama modeli, ilgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri; özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, CV formatı ve örnekleri, CV hazırlamada dikkat edilecek noktalar; kapak yazıları, tanıtım mektupları, iş görüşmesi, amaçları, yöntem ve türleri, görüşmeye hazırlık ve görüşme aşamaları; görüşmelerde karşılaşabilecek durumlar; soru tipleri, vücut dili-bedensel işaretler.
ÖZEL EĞİTİMDE SOSYAL UYUM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

OZEG312

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Temel kavramlar: temel beceriler, uyum becerileri ve toplumsal uyum becerileri; toplumsal becerilerinin tanımı: temel beceriler, sosyal beceriler ve pratik beceriler; temel becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: işlevsel okuma-yazma, rakamları, parayı, zamanı bilme; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde sosyal beceri gelişimi, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde sosyal ve duygusal zekâ; sosyal becerileri oluşturan unsurlar; sosyal becerilerin günlük ve iş yaşamındaki, toplumsal uyum sürecindeki Önemi; sosyal becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: kişilerarası ilişkiler, sosyal sorumluluk, özgüven, sosyal problem çözme, kurallara uyma; pratik becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: günlük yaşam-özbakım becerileri; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere hangi toplumsal uyum becerilerinin kazandırılmasının uygun olduğuna karar verme; toplumsal uyum becerilerinin kazandırılması için değerlendirme araçları hazırlama; öğretim ortamları ve yöntemleri; öğretim sunma; kazandırılan becerilerin sürekliliğini ve genellenmesini sağlama.
AİLE İÇİ İLİŞKİLER VE İLETİŞİM

Ders Kodu

REPD354

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Aile yapısı ve etkileşim örüntüleri, ailede etkili iletişim becerileri, temel iletişim becerileri, ben-sen biz dilleri, aile üyelerinin uygun olmayan iletişim dilleri, eşler arası iletişim, ebeveyn-çocuk iletişimi ve aileye yönelik iletişim EĞİTİMİ; aile içi araçsal iletişim örüntüleri, aile içi duyuşsal iletişim örüntüleri, aile içi açık ya da maskeli iletişim örüntüleri, aile içi doğrudan ya da dolaylı iletişim örüntüleri; aile içi iletişimde engeller, sağlıksız iletişim tarzları (suçlayıcı, yalvarıcı yatıştırıcı, hesapçı aşırı mantıklı ve ilgisiz dağınık; aile içi ilişkilerde üçlü iletişim şekilleri, iletişim üçgenleri, iletişim üçgenlerinin türleri, iletişim üçgenlerinin olası sebepleri, ailelerde iletişim üçgenlerinin çeşitleri, aile içi ilişkilerde üçgenlerle başa çıkma, aile içi ilişkilerle çalışma.
BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Ders Kodu

EGIT361

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Temel kavramlar ve tanımlar; bağımlılık türleri (alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı (sigara,uyuşturucu …vb), oyun ve teknoloji bağımlılığı vb.); bağımlılığın nedenleri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile faktörleri, kişinin birlikte olduğu akran grubu ve toplumsal bağlamda risk etmenlerinin ne olduğu; bağımlı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerilerinin nasıl olduğu ve geliştirilebileceği; bağımlılıktla mücadele sürecinde sosyal hizmetin rolü; bağımlılık ile ilgili modeller; bağımlılıkila ilgili önleme çabası; bağımlılığın sonuçları; bağımlılık ile mücadelede ulusal politikaların neler olduğu ve strateji yöntemleri; yeniden uyum sürecinin nasıl organize edilmesi gerektiği ve bu süreçte rol alması gereken aile, okul, sağlık ve sosyal hizmetler biriminin görev ve sorumluluklarının neler olduğu.
EĞİTİMDE DRAMA

Ders Kodu

EGIT346

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Drama ve yaratıcı dramanın temel kavramları (drama, yaratıcılık, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, İletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla, pandomim vb.); yaratıcı dramanın aşamaları, boyutları ve öğeleri; rol oynama ve doğaçlama; yaratıcı dramanın tarihçesi; toplumsal olaylar ve yaratıcı drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama basamakları; eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynaklar; yaratıcı drama ders planının hazırlanması ve uygulanması; dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısı. Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.
AİLEDE BAĞIMLILIK EĞİTİMİ

Ders Kodu

REPD356

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bağımlılık nedenleri, türleri ve evreleri; bağımlılıkta tedavi süreci; bağımlı aile üyesine medikal destek, hukuksal süreç, denetimli serbestlik süreci, bağımlı aile üyesine danışmanlık tedbiri, sistemik modelle aileye destek süreci, narkolog, psikiyatrist ve aile danışmanı koordinasyonu; Anne baba İLİŞKİLERİ ve aile atmosferi, bağımlılık yaratan maddelere yönelik aile tutumları, aile içi bağımlılıkta aile İLİŞKİLERİ, bağımlılık açısından risk oluşturan aile koşulları, bağımlı ebeveynin olduğu aillelerde bağımlılığa yaklaşım, bağımlı çocuğa sahip ailelerde bağımlılığa yaklaşım, riskli davranış gösteren çocuk ve ergenler, eş bağımlılık ve uyum sorunları, bağımlılık olan aileler ile sağlıklı ailelerin karşılaştırılması, bağımlı ailesinde kurallar ve roller, bağımlı ailelerinde yaşanan zorluklar, bağımlı ailelerine yaklaşım, ulusal düzeyde ve dünyada bağımlılıkla ilişkili iyi uygulama örnekleri.
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM

Ders Kodu

EGIT359

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları: sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünde sürdürülebilirlik, toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik, eğitim ve sürdürülebilirlik, insanlığın geleceği ve sürdürülebilirlik, göç, yoksulluk ve eşitsizlik, sürdürülebilir çevre, ekoloji, küresel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik, doğayla uyum içerisinde sürdürülebilir toplum, nüfus, ekonomik sistem ve doğal çevre, teknololjik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları, ve çevre, sosyal sorumluluk çalışmaları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik, insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi, sürdürülebilir kalkınma ile ilgili temel kavramlar, sürdürülebilir kalkınmanın çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları, sürdürülebilir kalkınmanın eğitime katkısı, Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma için eğitim stratejik planı, küresel çevre problemleri ve eğitimin rolü.
ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ

Ders Kodu

REPD342

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Çocuk istismarı ve ihmaline ilişkin temel kavramlar; çocuk hakları, çocuk istismar ve ihmalini açıklamaya yönelik kuramlar ve modeller, çocuk istismarı ve ihmalinin çocuk üzerindeki etkileri, çocuğa terapötik yardım süreci; çocuk istismarı ve ihmaline ilişkin psiko-eğitsel programlar (birinci, ikinci ve üçüncü düzeyde programlar ve amaçları), çocuk istismarı ve ihmaline ilişkin yasalar, çocuk istismarı ile ilgili araştırmalar. Çocuk istismarı türleri (fiziksel, cinsel, duygusal, ihmal, sömürü), çocuk istismar ve ihmali konusundaki risk faktörleri (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, aile yapısı ...vb), çocuk istismarı ile ilgili mitler, kurban profilleri, istismarcı profilleri, çocuk istismar ve ihmali önleme programları ve dünyadaki çocuk istismarı ve ihmali yaygınlık oranları.
BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ

Ders Kodu

TEIB220

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı, bilimsel araştırmalarda karşılaşılan etik dışı davranışları ve bunlara karşı alınabilecek önlemlerin anlaşılmasını sağlamaktır. Derste bilimin doğası, neden en güvenilir bilgi edinme yöntemi olduğu ve güvenilirliğinin neden titizlikle korunması gerektiği tartışılır. Bilimsel faaliyette etik problemlerin anlaşılabilmesi için etiğin ne olduğu, etik teorileri gibi konuların yanı sıra, bilimsel araştırmada sık karşılaşılan etik dışı tavırlardan veriyi çarpıtma, veri uydurma, taraflılık, bir araştırmayı bölerek çok yayın yapma, intihal gibi olgular ve bunları önlemeye dönük yöntemler güncel örnekler verilerek incelenir. Derste ayrıca, editörlük, hakemlik ve etik, yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar, araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar işlenir.
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM

Ders Kodu

EGIT353

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı, tarihçesi, karşılaştırmalı eğitimde yöntem ve araştırma, farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin yapı, işleyiş, okul kademeleri, insan kaynakları, eğitim finansmanı, eğitimde özelleşme, eğitimde politika oluşturma, planlama ve uygulama yönlerinden karşılaştırılması, farklı ülkelerde eğitimde cinsiyet, sosyal adalet ve eşitlik, farklı ülkelerde reform ve yenileşme girişimleri, farklı ülkelerde öğretmen ve eğitim/okul yöneticisi yetiştirme sistemleri, eğitimde küreselleşme ve uluslararasılaşma, eğitimle ilgili uluslararası sınavlar, kurum ve kuruluşlar, eğitimde uluslararasılaşma, karşılaştırmalı eğitime yakın disiplinler, ülkelerin eğitim tarihleri, ülkelerin eğitim politikaları, karşılaştırmalı eğitimin yararları, karşılaştırmalı eğitimin amaçları, karşılaştırmalı eğitimin tarihçesi, Avrupa’nın bütünleştirilmesi yolunda eğitim çalışmaları, kapitalist ülkelerde eğitim reformları, sosyalist ülkelerde eğitim sistemleri ve reformları.
MEDYA OKURYAZARLIĞI

Ders Kodu

BOTE359

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Information literacy; the conscious use of the internet and social media; the effects of social media on individuals; the power of information dissemination and misleading; power of news dissemination; media and perception management; legal rights and responsibilities for the media and the internet; copyright; personality right; information confidentiality; privacy violation; language use in the media; value and quality analysis of news; popular culture; male and female roles in the media; consumer culture and advertisements; stereotyping in the media; media education media analysis; understanding media correctly; necessity of having media literacy, media literacy in the European Union; theoretical and practical approaches in the field of media literacy; Political view of media literacy; media literacy movement; adult learning of media literacy.
Çocuk Ve Ergenlerde Psikolojik Danışma

Ders Kodu

REPD441

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Çocuk ve ergenlerin gelişim özellikleri ve psikolojik danışma sürecine yansıması; çocuk ve ergenlerle psikolojik danışma sürecinde ilke ve teknikler; psikolojik danışma sürecini planlama, psikolojik danışma oturumunu yapılandırma ve yönetme; çocuk ve ergenlerle çalışırken etkili olan psikolojik danışma kuramları, çocuk ve ergenlerle bireysel ve grupla psikolojik danışma, farklı çocuk ve ergenlerle psikolojik danışma, boşanma süreci/sonrası psikolojik danışma, etik ve yasal konular. Duygusal, fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişim alanlarında desteğe ihtiyaç duyan çocuk ve ergenlere yapılan psikolojik danışma hizmetlerinin kapsamı, çocuk psikopatalojisi (ögrenme güçlüğü gibi), davranış bozuklukları (saldırganlık, öfke kontrolü gibi), okul sorunları (akran zorbalığı gibi), kaygı ve korkuya bağlı sorunlar, problemleri ail - okul işbirliği, uygun müdahale ve yaklaşımları belirleme ve uygulama
Önleyici Rehberlik Ve Psikolojik Danışma

Ders Kodu

REPD347

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Rehberlik ve psikolojik danişma'nin önleyici misyonu ve temel ilkeleri; önleme düzeyleri, önleme kuramları, risk ve koruyucu etmenler, temel yaşam becerileri ve pozitif genç gelişimi programları; şiddet-zorbalık, cinsel istismar, teknoloji ve madde kötüye kullanımı, intihar, okul terki, danışmanlık tedbirleri ve raporların hazırlanması; ekolojik yaklaşım ışığında ailenin, toplumun diğer kurumlarının ve genel olarak toplumsal yapının da dikkate alındığı işbirlikçi yaklaşım; temel önleme çalışmaları, ikincil önleme çalışmaları ve üçüncül önleme çalışmaları; önleme çalışmalarına başlamadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar (danışanın ihtiyaçlarının belirlenmesi, kültürel özellikleri dikkate alma, yaygın görülen sorunların ve davranışların tespit edilmesi, kişisel, sosyal, çevresel ve kurumsal kaynakların belirlenmesi, öğretmen, yönetici, akran aileyi de içeren ve çevresel koşullar kurum/kuruluşlarla işbirliği yapabilecek bir ekip oluşturulması).
YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME

Ders Kodu

EGIT360

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramlar (sürekli eğitim, halk eğitimi, yaygın eğitim, mesleki eğitim vd.); Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi; yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modeller; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı ve tarihsel gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları. Hayat boyu öğrenme anlayışıyla bireylerin; bilimsel, girişimci, teknolojik, iktisadi, sosyal, kültürel gelişmelerini ve serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, yeteneklerini geliştirme imkânı sağlamak. Örgün eğitim sisteminin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmeleri sağlayıcı nitelikte çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümünü kapsamaktadır.
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

Ders Kodu

EGIT348

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
Program geliştirmeyle ilgili temel kavramlar; program geliştirmenin teorik temelleri; program türleri;öğretim programlarının felsefi, sosyal, tarihî, psikolojik ve ekonomik temelleri; program geliştirmeve öğretim programlarının özellikleri; program geliştirmenin aşamaları; programın temel öğeleri (hedef, içerik, süreç, değerlendirme) ve öğeler arasındaki ilişkiler; hedeflerin sınıflandırılması ve programın öğeleriyle ilişkisi; içerik düzenleme yaklaşımları; eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi;program geliştirme süreci ve modelleri; eğitim programı tasarım yaklaşımları; program değerlendirme modelleri; program okur-yazarlığı; öğretim programlarının geliştirilmesinde öğretmelerin görev ve sorumlulukları; MEB öğretim programlarının özellikleri; öğretim programlarının uygulanması;dünyada ve Türkiye’de program geliştirmede yeni yaklaşımlar ve yönelimler. Program geliştirmeye ilişkin temel kavramlar, eğitim programlarının tarihi, psikolojik, sosyal ve felsefi temelleri, program tasarım modelleri, program geliştirme modelleri.
OKULDA RUH SAĞLIĞI

Ders Kodu

REPD346

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Ruh sağlığının tanımı ve ilişkili kavramlar; psikoloji ekollerine göre ruh sağlığı, okulda ruh sağlığını etkileyen faktörler, okulda ruh sağlığı ve insancı eğitim anlayışı; gelişim dönemlerine göre okulda ruh sağlığı; bilişsel ve duyuşsal öğrenmeler ve ruh sağlığı ilişkisi. Ruh sağlığının önemi, ruh sağlığını etkileyen biyolojik, psikolojik, sosyal-kültürel ve çevresel faktörler, Psikolojik olgunluk, ruhsal bozukluk, bozukluklara ilişkin kuramlar, çocuk ruh sağlığı bozuklukları, ruh sağlığı yerinde bir kişinin nitelikleri, gelişimsel psikopataloji, uyum ve davranış bozukluklarında yanlış anne baba tutumları, okul ortamı, okulda ruh saağlığına ilişkin öğretmen tutumları, okulda ruh sağlığı hizmetlerinde yaşanan sorunların ne olduğu, bu alanda yapılan araştırmaların incelenmesi, genel değrlendirme yapılması.
Kısa Süreli Psikolojik Danışma

Ders Kodu

REPD345

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal terapi modelleri ve kısa süreli terapi tarihçesi; çözüm odaklı psikolojik danışma ilke ve teknikleri, çözüm odaklı psikolojik danışma oturumlarının yapılandırılması, kullanılan teknikler, çocuk ve ergenlerle çözüm odaklı psikolojik danışma. KIsa süreli psikolojik danışma sürecinnde amaç oluşturma, mucize sorular, çözümlere ilişkin farkındalık kazandırma, amaca ulaşmada karşılaşılabilecek engellerin tanımlanmasıve engellerle başa çıkma, ilk oturmun bileşenlerini bütünleştirme,yol haritası,sonraki oturumların bileşenlerini derecelendirme,başka bir oturum için gereksinim belirleme, sonraki oturumlar için yol haritası, danışanın denediği çözümleri ortaya çıkarma, ev ödevi verme, yapılan uygulamaları inceleme, çözüm odaklı psikolojik danışma kavramlarını genişletme.
ÇOCUK HUKUKU

Ders Kodu

REPD316

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders kapsamında öğrenciler Çocuğun tanımı, uluslararası belgelerde ve anayasalarda çocuk hakları çocuklara Bu ders kapsamında öğrenciler Çocuğun tanımı, uluslararası belgelerde ve anayasalarda çocuk hakları çocuklara ayrımcılık yapma yasağı, çocuğun yararının önceliği çocuğun kendisi ile ilgili işlerde söz sahibi olma hakkı, kamu hukukunda çocuğun korunması, kötü muameleye karşı korunma, çocuğun “çocuk koruma kanununda” korunması, toplumsal hayatı düzenleyen kurallar, çocuk koruma yayası kapsamında çocuklarla ilgili tedbir kararları, çocuk hukukunun önemi, gelişimi, Anayasa’da, kamu ve özel hukukta çocuklarla ilgili mevzuat, suç ve çocuk mahkemeleri, çocuk istismarı ve ihmali, danışmanlık tedbiri kararları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM

Ders Kodu

OZEG203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Erken çocuklukta özel eğitim dersinin amacı; zihinsel engelli öğrencilere dil ve iletişim becerilerinin kazandırılmasına yönelik öğretim yöntemlerine göre(doğrudan öğretim yöntemi, doğal dil öğretim yöntemi, çevrenin yapılandırılmasına dayalı dil öğretim yöntemi) öğretimsel süreçlerin hazırlanması, ilk okuma yazmaya hazırlığa hazırlık ve hazırlık becerilerinin değerlendirilmesine yönelik ölçüt bağımlı testlerin öğretim süreçlerinin hazırlanması hedeflenmektedir. Temel kavramlar: bebeklik erken çocukluk dönemi ve gelişimsel gerilik kavramı; erken çocuklukta özel eğitimin (EÇÖZE) tanımı, önemi, tarihi ve teorik alt yapısı; yasalarda EÇÖZE; EÇÖZE’de rol alan uzmanlar; aile katılımı; EÇÖZE’de değerlendirme; EÇÖZE’de müdahale programları: kurum, ev ve kurum-ev merkezli uygulamalar; EÇÖZE ve geçiş süreci; EÇÖZE’de temel konular: oyun, gelişimsel dönemlere uygun uygulamalar, doğal öğretim, aile merkezli uygulamalar.
DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ

Ders Kodu

OZEG202

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Dil ve iletişim becerilerinin desteklenmesi dersinde öğretmen adaylarının özel gereksinimi olan çocuklara ilişkin alıcı ve ifade edici dil becerilerinin gelişimine yönelik bilgilerin kazandırılması, dilin üç bileşenin ve iletişim becerilerinin dil örnekleri alınarak, kontrol listeleri kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi ve bunun öğretmen adaylarına kazandırılması hedeflenmektedir. Derse ilişkin temel kavramlar; İletişim, sözlü iletişim, dil, ifade edici dil, alıcı dil ve konuşma kavramları, dilin özellikleri, dilin bileşenleri ve alt bileşenleri, dilin bileşenlerinin birinde ve etkileşiminde olan yetersizliklerin çocuk diline etkisi, çocukta dilin biçim gelişimi ve biçimin değerlendirilmesi, çocukta dilin anlam gelişimi ve anlamın değerlendirilmesi, çocukta dilin kullanım gelişimi ve kullanımın değerlendirilmesi, söz öncesi iletişim becerileri ve değerlendirilmesi.
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÇEVRE EĞİTİMİ

Ders Kodu

OOEG352

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
ENVIRONMENTAL EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ POLİTİKALARI

Ders Kodu

OOEG454

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
EARLY CHILDHOOD EDUCATION POLICIES
Öğrenme Güçlüğü

Ders Kodu

OZEG377

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Öğrenme güçlüğünün tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması: Eğitsel, psikolojik, tıbbi etmenler; yaygınlık ve görülme sıklığı; öğrenme güçlüğünün nedenleri; erken müdahale; müdahaleye tepki modeli; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanağı olan uygulamalar; okuma, yazma ve matematik becerilerini destekleme; akademik olmayan becerileri destekleme. Öğrenciler, öğrenme güçlükleri hakkında temel kavramları, tanı ölçütlerini, öğrenme güçlüğü ve DEHB olan çocukların özelliklerini betimleyebileceklerdir. öğrenme güçlüğü ve DEHB olan çocukların eğitimlerinde kullanılan yaklaşımları ve yöntemleri bilme ve uygulayabilme becerilerine sahip olacaklardır. Temel kavramlar, sınıflama, tanımlama, öğrenme güçlüklerinin değerlendirilmesi, yaygınlık ve etki nedenleri, özellik ve eğitimleri önlemenin verildiği bir derstir.
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI

Ders Kodu

OOEG354

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
CHILD MENTAL HEALTH
ÇOCUK GELİŞİMİ

Ders Kodu

OOEG116

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Gelişimin temel kavramları ve ilkeleri; doğum öncesi ve doğum sonrası özellikleri; yeni doğan (sağlık, bakım, beslenme); bebeğin gelişiminde sağlık, bakım ve beslenmenin önemi; 0-36 ay çocuğunun gelişim alanları (motor, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, ahlak ve cinsel), gelişim kuramları ve özellikleriyle özbakım becerileri; 0-36 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programının temel özellikleri, ilkeleri, göstergeleri, ortam özellikleri, etkinlikleri, eğitimin planlanması (aylık eğitim planı, günlük eğitim akışı ve etkinlik planı), uygulanması ve değerlendirilmesi, bebeğin gelişimi desteklemeye yönelik ailelere önerileri, fiziksel ortamın bebeğin ihtiyaçlarına uygun düzenlenmesi , etkinlik örnekleri, 0-36 aylık çocukların gelişimsel değerlendirmesinin yapılması, gelişimsel takibinin yapılması, erken müdahalenin önemi ve erken müdahale politika ve programları
TEKNOLOJİ VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

Ders Kodu

BOTE362

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
TEKNOLOJİ VE YETİŞKİN EĞİTİMİ
MUTLULUK

Ders Kodu

EGIT424

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı, yaşamdaki nihai hedef olduğu söylenen ‘mutluluk’ olgusu hakkında çok yönlü bir kavramsal farkındalık oluşturmaktır. Mutluluk konusu, Antik Çağ filozoflarından bu yana yaklaşık olarak 2500 yıldır eski ve çağdaş filozoflar, psikologlar ve sosyal psikologlar tarafından hep ele alınagelmiştir. Bu derste, farklı tanımları bulunan mutluluk olgusunun ‘boş/hoş zaman’, ‘hayatın anlamı’, ‘haz’, ‘bilinçli farkındalık’, ‘akış’, ‘tutku’ ‘başarı’, ‘değerler’, ‘amaç’, ‘maddiyat’, ‘insan ilişkileri’ gibi olgularla olan bağlantıları irdelenecektir. Bu derste mutluluk bir sonuç olarak değil belirsizlikleri ve olumsuzlukları da içinde barındıran, mutsuzluğun kaynağını bilmenin önemini de vurgulayan bir süreç olarak ele alınacaktır. Öǧrenciler kendi yaşam yolculuklarını tasarlamaları bakımından teşvik edilecek; düşünce, duygu ve eylem üçgeninde şekillenen yaşama dair tercihler şiir, kısa öykü ve kısa filmler bağlamında tartışılacaktır.

TC ve KKTC

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.