Bölüm Hakkında

Beslenme ve Diyetetik Bölümünün amacı; sağlığın korunmasında, hastalıkların iyileştirilmesinde, toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleştirilmesinde, insan gücü yetiştirerek, bu alanda çalışmalar ve araştırmalar yaparak toplumsal katkı sağlamaktır.

Bölümümüz eğitim ve öğretim programının ilk aşamasında; temel bilimler, sağlık ve idari bilimler, ikinci aşamada ise diyet tedavisi, yiyecek-içecek sistemleri yönetimi, özel durumlarda beslenme ve toplum beslenmesi gibi alanlara ait dersler yer almaktadır. Sınıftaki teorik öğretim ve laboratuvar uygulamalarına ek olarak öğrenciler, dönem projeleri, toplum sağlığı stajı, sektör-üniversite iş birliği içinde yapılan işbaşı eğitimleri ile bilgilerini pekiştirmektedirler. Öğrencilerimiz, yetişkin ve çocuk hastanelerinde klinik stajı, yiyecek-içecek hizmeti veren kurumlarda (yemek fabrikaları, okullar, resmi kurumlar gibi) kurum stajı, özel veya üniversite/devlet hastanelerinde yapmaktadır.

Öğrencilerimiz, 4 yıllık eğitimlerini başarı ile tamamladıktan sonra "Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması" ile "Diyetisyen" unvanı almaya hak kazanırlar.

Bölümün Özgörevi

Mesleki bilgi ve beceri ile donanmış,
Edindiği bilgi ve becerileri uygulama alanına yansıtabilen,
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olan,
Mesleğinin etik değerlerini benimsemiş,
Yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi ilke edinmiş,
Ekip çalışmasına ve multidisiplinler çalışma anlayışına sahip,
Yaratıcı ve analitik düşünce yapısına sahip olan diyetisyenler yetiştirmektir.

Eğitim Amaçları

1: Beslenme ve diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahip akademik olarak çalışacak,
2: Sağlıklı bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini saptayacak, yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda beslenme ve diyet danışma merkezlerinde çalışacak,
3: Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için aile sağlığı, toplum sağlığı ve sağlıklı yaşam merkezlerinde çalışacak,
4: Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik bulgularına dayalı olarak hastaya özgü tıbbi beslenme tedavilerini uygulamak üzere devlet, özel ve üniversite hastanelerinde çalışacak,
5: Üretim tüketim zincirinde bireylerin ve grupların gereksinimlerine uygun şekilde beslenmelerini ve besin güvenliğini sağlamak üzere kreş, okul, hastane, catering firmaları, huzurevi, vb. toplu beslenme yapılan kurumlarda çalışacak mesleki etik kuralları benimseyen, evrensel hukuka saygılı diyetisyenler yetiştirmektir.

Eğitim Olanakları

Diyetisyenlik mesleği ilgili kanunda sağlık meslek mensubu olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle öğrencilerimizin eğitimleri; çağdaş sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayabilecek, bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış olarak, sağlık sorunlarını takım anlayışı içinde çalışarak çözebilecek şekilde, evrensel niteliklere, ülke gerçeklerine göre planlanmaktadır.

Öğrencilerimizin, eğitimi, eğitim aldığı mekanlar, laboratuvar ve staj olanakları büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda eğitim ve öğretim programının ilk aşamasında öğrencilerimiz teorik eğitimlerinden edindikleri bilgilerin, beslenme ilkeleri, antropometri, besin kimyası ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında uygulamalarını yapmaktadır.

Bu uygulamaların yanı sıra toplum sağlığı stajı ile öğrencilerimiz sahada toplumun beslenme sorunlarının çözümüne katkı vermekte ve toplumu beslenme konusunda doğru bilgilerle bilgilendiren ve bilinçlendiren süreçlerin içinde bulunmaktadır. Kurum ve hastane beslenme stajlarıyla da öğrencilerimiz özel ve devlet hastanelerinde yetişkin, çocuk ve toplu beslenme sistemleri stajlarını yapmaktadırlar.

Kariyer Alanları

Diyetisyen, beslenme ve diyetetik eğitim-öğretim programını başarıyla tamamlayıp, “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” alarak bu mesleği yapmaya ve uygulamaya hak kazanan sağlık profesyonelidir.

Beslenmenin; büyüme, gelişme, yaşam boyu sağlığın korunması, yaşam kalitesinin arttırılması ve sağlık sorunlarının tedavisinde önemi anlaşıldıkça, sağlık ekibinin önemli bir üyesi olan diyetisyenlere duyulan gereksinim de artmıştır.

Diyetisyenlerin Çalışma Alanları:
Yataklı ve ayaktan tedavi kurumları (özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz üniteleri vb.), Toplu beslenme sistemleri (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri, toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları vb.), Halk sağlığı hizmeti verilen kurumlar (Ana-çocuk sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, çocuk ve yaşlı bakımevleri, spor okulları vb.) Diyaliz Merkezleri Enteral-parenteral beslenme ekibinde, özel diyet polikliniklerinde, gıda sanayinde, halk sağlığı hizmetlerinde; ana çocuk sağlığı merkezleri, aile sağlık merkezleri, yaşlı bakım merkezlerinde, spor merkezlerinde, eğitim ve araştırma kurumlarında araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermektedirler.


Eğitim Süresi

4 Yıl

Derece

BSc

Dil

Türkçe/İngilizce

İletişim

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çevik Uraz Merkezi, CU206

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2251

Fakülte E-posta: secretary-fhs@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dağ

Bölüm Başkanı E-posta: adag@ciu.edu.tr