Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Süre 4 Yıl
Başvur
UKÜ Beslenme ve Diyetetik 1 UKÜ Beslenme ve Diyetetik 2 UKÜ Beslenme ve Diyetetik 3

Bölüm Hakkında

Beslenme ve Diyetetik Bölümünün amacı; sağlığın korunmasında, hastalıkların iyileştirilmesinde, toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleştirilmesinde, insan gücü yetiştirerek, bu alanda çalışmalar ve araştırmalar yaparak toplumsal katkı sağlamaktır.

Bölümüm eğitim ve öğretim programının ilk aşamasında; temel bilimler, sağlık ve idari bilimler, ikinci aşamada ise diyet tedavisi, yiyecek-içecek sistemleri yönetimi, özel durumlarda beslenme ve toplum beslenmesi gibi alanlara ait dersler yer almaktadır. Sınıftaki teorik öğretim ve laboratuvar uygulamalarına ek olarak öğrenciler, dönem projeleri, toplum sağlığı stajı, sektör-üniversite iş birliği içinde yapılan işbaşı eğitimleri ile bilgilerini pekiştirmektedirler. Öğrenciler, yetişkin ve çocuk hastanelerinde klinik stajı, yiyecek-içecek hizmeti veren kurumlarda (yemek fabrikaları, okullar, resmî kurumlar gibi) kurum stajı, özel veya üniversite/devlet hastanelerinde yapmaktadır.

Öğrenciler, 4 yıllık eğitimlerini başarı ile tamamladıktan sonra "Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması" ile "Diyetisyen" unvanı almaya hak kazanırlar.

Misyon

Uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun; yaşam boyu bilgi, beceri ve yenilikçi değerlerle birlikte toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, öğrenci merkezli, multidisipliner çalışma anlayışı ile bilim ve teknolojiye dayalı, eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunacak diyetisyen yetiştirmek.

Vizyon

Sunduğu çağdaş eğitim ile yetiştirdiği, etik değerlere bağlı, kaliteli ve donamlı mezunlarla, yaptığı bilimsel araştırmalar ile toplum sağlığının geliştirilmesi için katlı sağlayan ulusal ve uluslararası tanınırlığa sahip bir bölüm olmaktır.

Eğitim Olanakları

Diyetisyenlik mesleği ilgili kanunda sağlık meslek mensubu olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle öğrenciler eğitimleri; çağdaş sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayabilecek, bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış olarak, sağlık sorunlarını takım anlayışı içinde çalışarak çözebilecek şekilde, evrensel niteliklere göre planlanmaktadır.

Öğrencilerin eğitimlerinde öğrendiklerini destekledikleri laboratuvar ve staj olanakları büyük önem taşımaktadır. Eğitim ve öğretim programında öğrenciler, teorik eğitimlerinden edindikleri bilgileri, beslenme ilkeleri, antropometri, besin kimyası ve mikrobiyoloji ve tıbbi biyoloji laboratuvarlarında uygulamalarıyla desteklemektedirler. Toplum sağlığı stajı ile öğrenciler sahada toplumun beslenme sorunlarının çözümüne katkı vermekte, toplumu doğru bilgilerle bilgilendiren ve bilinçlendiren süreçlerin içinde bulunmaktadır. Kurum ve hastane beslenme stajlarıyla da öğrenciler özel ve devlet hastanelerinde yetişkin, çocuk ve toplu beslenme sistemleri stajlarını yapmaktadırlar.

Anestezi, Fizyoterapi (önlisans), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Hemşirelik, Hukuk, İlk ve Acil Yardım, Moleküler biyoloji ve Genetik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Türk Dili ve Edebiyatı ve Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümleriyle ÇAP yapılmaktadır.

CIU Progression Programs Students

Akreditasyon ve Üyelikler

UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Lisans Programı, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (SABAK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 19 Mart 2021 – 30 Eylül 2023 tarihleri arasında 2 yıllık akreditasyon almaya hak kazandı. Akreditasyon süreci kapsamında SABAK’ın belirlediği ölçütler çerçevesinde iç ve dış paydaşların görüşlerine ve taleplerine uygun olarak program eğitim amaçlarında, müfredat ders programlarında ve ders içeriklerinde iyileştirme ile yenilikler yapıldı. Akreditasyon çalışmaları çerçevesinde öğretim elemanlarının akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla halihazırda yapılan çeşitli etkinlikler ve seminerlerin artırılması, öğrenci memnuniyetinin yükseltilmesi, mezunların istihdam olanaklarının artırılması ve üniversiteler arası öğrenci ve öğretim elemanı değişimini kolaylaştırmak açısından büyük adımlar atılmaktadır. Beslenme ve Diyetetik akreditasyon belgesi için tıklayınız

Kariyer Alanları

Diyetisyen, beslenme ve diyetetik eğitim-öğretim programını başarıyla tamamlayıp, “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” alarak bu mesleği yapmaya ve uygulamaya hak kazanan sağlık profesyonelidir.

Beslenmenin; büyüme, gelişme, yaşam boyu sağlığın korunması, yaşam kalitesinin arttırılması ve sağlık sorunlarının tedavisinde önemi anlaşıldıkça, sağlık ekibinin önemli bir üyesi olan diyetisyenlere duyulan gereksinim de artmıştır.

Diyetisyenlerin Çalışma Alanları:
Yataklı ve ayaktan tedavi kurumları (özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz üniteleri vb.), Toplu beslenme sistemleri (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri, toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları vb.), Halk sağlığı hizmeti verilen kurumlar (Ana-çocuk sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, çocuk ve yaşlı bakımevleri, spor okulları vb.) Diyaliz Merkezleri Enteral-parenteral beslenme ekibinde, özel diyet polikliniklerinde, gıda sanayinde, halk sağlığı hizmetlerinde; ana çocuk sağlığı merkezleri, aile sağlık merkezleri, yaşlı bakım merkezlerinde, spor merkezlerinde, eğitim ve araştırma kurumlarında araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermektedirler.

İletişim

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çevik Uraz Merkezi, CU206
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2251
Fakülte E-posta: secretary-fhs@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Nazife HÜRER
Bölüm Başkanı E-posta: nhurer@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
TOPLUM VE SAĞLIK

Ders Kodu

BESD107

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste giriş olarak öğrencilere toplum; toplum yapısı; sağlık ve hastalık kavramları; ve sosyolojinin tanımı; farklı toplum yapıları ve hastalıklar arasındaki ilişki hakkında bilgi verilecektir. Halk sağlığı, sağlığın geliştirilmesi ve sağlık düzeyini belirleyen ölçütler konuları işlenecektir. Epidemiyolojinin tanımı yapılıp, halk sağlığı alanında epidemiyolojinin önemine vurgu yapılacaktır. Ayrıca öğrenciler epidemiyolojik çalışma yöntemlerini öğrenip, farklı örnekler ile bu yöntemlerin epidemiyoloji ve halk sağlığı alanındaki önemine vurgu yapılacaktır. Bu ders, ayrıca, bilimsel araştırmaların önemini vurgulayacak ve farklı bilimsel araştırma yöntemlerini öğrencilere tanıtacaktır. Son olarak da halk sağlığı alanında önemli yer tutan sağlık yönetimi; sağlık sistemleri; anne ve çocuk sağlığı; aile planlaması; sağlık eğitimi; bağışıklama; çevre sağlığı; iş sağlığı konuları işlenecektir.
MESLEKİ ORYANTASYON VE ETİK

Ders Kodu

BESD109

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

5
Beslenme ve Diyetetik Bölümünün ve Anabilim dallarının tanıtımı, mesleki etik ve deontoloji kavramları, ders programları, öğrenci sorumlulukları ve yönetmelikler ile diyetisyenlik mesleği, iyi meslek uygulamaları, meslek örgütleri, mesleğin tarihi ve mesleki kaynaklara ulaşım gibi konuları içerir.Etik kavramı ve mevcut teoriler; beslenme ve diyetetik eğitimi ile uygulama alanlarında etik kurallara uygun davranışların önemi; diyetisyenlerin topluma, hasta ve danışanlara, meslektaşlara ve diğer meslek gruplarına karşı sorumlukları ve etiğe uygun olduğu kabul edilen davranışları kapsar. Mesleki sorumluluk ve etik dersi içerisinde etiğin tanımı, amacı, ilkeleri ve hukukla ilişkisi ele alınır, mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk kavramları değerlendirilir, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları incelenir.
TEMEL İNGİLİZCE-I

Ders Kodu

INGL123

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders öğrencilere okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazandırarak temel düzeydeki konuşma şekillerini sunmayı amaçlamaktadır. Dinleme becerisi ile birlikte öğrenciler farklı sesleri, harflerin, kelimelerin, ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaklardır. Konuşma becerisi aracılığıyla öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanıyarak dili doğru biçimde kullanabileceklerdir. Derste, öğrenciler, ayrıca, kendilerini veya bir başkasını tanıtabilecek, geniş zamanda sorulara cevap verebilecek, nesnelerin yerini belirtebilecek ve bir günlük rutinlerini anlatabilecek becerileri kazanabileceklerdir. Okuma becerisi aracılığıyla öğrenciler basit metinler ve paragraflar okuyarak metinleri anlama yetilerini geliştirecek ve metin sorularına cevap verebileceklerdir. Yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler daha önce edindikleri yeni kelimeleri kullanarak geniş zamanda kontrollü paragraflar üreterek kendi cümlelerini geliştirebileceklerdir.
GENEL KİMYA-I

Ders Kodu

KIMY103

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerine kimyanın temel ilkelerini anlatmak ve malzemelerin farklı türleri hakkında bilgi vermek, moleküller ve bileşikleri tanıtmak, kimyanın temel prensiplerini kullanarak problem çözme yeteneğini kazandırmaktır. Ayrıca bu derste işlenecek konular ise maddenin özellikleri ve özelliklerinin ölçülmesi; Atom, molekül ve iyonlar, fiziksel ve kimyasal değişimler, kimyadaki yasalar ve kanunlar, atomun yapısı, proton, nötron ve elektron sayısı; Kimyasal bileşikler, bileşiklerin isimlendirilmesi, kimyasal tepkimeler ve stokiyometri; Kimyasal reaksiyonlarda giren ve ürün madde miktarı ve yüzde verim hesaplanması, Atom spektrumları, hidrojen atomu, kuantum sayıları, atomik yörüngeler; şekil ve boyutları; atomların elektron yapılandırılması ve orbital diagramları olarak belirlenmiştir.
MATEMATİĞE GİRİŞ-I

Ders Kodu

MATE111

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu derste, kümeler ve kümelerde işlemler (kesişim, birleşim, kapsama, fark, vb.); doğal sayılarda dört işlem (toplama, çıkarma, çarpma ve bölme), çeşitli sayma sistemleri (taban aritmetiği); tam sayıların yapısı ve özellikleri (bölünebilme kuralları “EKOK”, “EBOB”, kalanlı bölme, vb.); kesir kavramı ve rasyonel sayı kavramı; rasyonel sayılarda dört işlem; reel sayı kavramı; reel sayılar kümesi ve reel sayılarla işlemler (kök, kuvvet, vb.), oran–orantı, çokluklar, kartezyen çarpım, bağıntı, gerçel sayılarda sıralama bağıntısı, üslü sayılar köklü Sayılar, fonksiyon kavramı, fonksiyon türleri, veri toplama - Verilerin özetlenmesi, verilerin grafikle gösterilmesi (histogram, pasta grafiği ve çizgi grafiği) merkezi eğilim ölçüleri (ortalama, tepe değeri, ortanca), dağılım ölçüleri (ranj, mutlak sapma, standart sapma) konuları işlenecektir.
PSİKOLOJİYE GİRİŞ

Ders Kodu

PSKO103

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersi alan öğrenciler psikoloji bilimi ile ilgili genel bir bakış açısı kazanmaktadırlar. Ders kapsamında öğrenciler; psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi, gelişim psikolojisi, okul psikolojisi, sağlık psikolojisi, endüstri-örgüt psikolojisi, adli psikoloji vb.), psikoloji kuramları (psikanalitik kuramlar, davranışcı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram, vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, zeka ve kuramları, duyum ve algılama, bellek, kişilik ve kuramları , normal dışı davranışlar, güdülenme ve duygular, heyecan, kişilerdeki savunma mekanizmaları hakkında genel bir bakış açısı kazanmaktadırlar. Bu dersi alan öğrenciler derste kazandıkları genel bilgiler ile daha sonraki dönemlerde alacakları dersler için bir temel oluşturmaktadırlar.
TÜRKÇE-I: YAZILI ANLATIM

Ders Kodu

TREG113

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin temel amacı öğrencilere ilerideki çalışmaları için yazı diline ve yazılı iletişim disiplinlerine ait gerekli arka planı kazandırmaktır. Türkçe-I: Yazılı Anlatım dersi, bu çerçevede, yazılı anlatımı geniş yelpazede inceleyen bir yapıya sahiptir. Ders öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme fırsatı sunmaktadır. Öğrenciler derste değişik yazı türlerinde serbest ve planlı yazma uygulamaları yaparak yazılı anlatımda düşünce ve kararlarını doğru bir şekilde nasıl ifade edebileceklerini öğrenmektedirler.
İkinci Dönem
DEMOGRAFİK YAPI VE SAĞLIK

Ders Kodu

BESD108

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste öğrenciler ilk olarak demografi kavramını ve demografideki tarihi gelişimleri isleyeceklerdir. Demografik verileri, veri kaynaklarını ve veri toplama yöntemleri hakkında öğrencilere bilgi verilecektir. Türkiye’de ve dünyadaki nüfus ve nüfus politikaları üzerine değerlendirmeler yapılacak, nüfus üzerinde etkili olan faktörler ve ölçütler, nüfus artışı ile birlikte oluşan problemler, nüfus artış hızı, doğum, ölüm oranları okutulacaktır. Öğrenciler, ayrıca, aile planlaması ile ilişkili bilgiler ve değerlendirmeler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bu konulara ek olarak aile planlamasının kadın ve aile sağlığı açısından önemi vurgulanacak; Türkiye’deki doğurganlık oranları ve bunları etkileyen faktörler ve bunlar üzerine değerlendirmeler hakkında bilgi verilecektir.
TEMEL BİLGİSAYAR

Ders Kodu

BILT110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar, çevre birimleri, yazılım, genel olarak işletim sistemleri, işletim sistemini kullanma, windows, menüler, dosyalar, kelime işlemci programları, kelime işlemci hakkında genel bilgiler, kelime işlemci programını kullanmak, elektronik tablolama programları, tablo programları hakkında genel bilgiler, temel kavramlar ve araç çubukları, formül hazırlama ve kullanma, hazır fonksiyonları kullanma, verileri sıralama, sunu programı hakkında genel bilgiler, veri sunumu, sunu programı hazırlama, yeni slayt ekleme, slime, yakınlaştırma, uzaklaştırma, sunuya canlandırma effekti vermek, slayt gösterisi, eğitimde internet kullanımı, virüs nedir, solucan nedir, truva atı nedir, işletim sistemini virüslerden korumak, parolalar, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.
TIBBI BİYOLOJİ VE GENETİK

Ders Kodu

BIYO110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Tıbbi Biyoloji ve Genetik dersine, tıbbi biyolojiye giriş, tarihsel gelişim, biyomoleküller ve canlıların ortak özellikleri ile ilgili bilgiler verilerek başlanılacaktır. Temel bilgiler verildikten sonra hücrenin genel özellikleri, hücre organizasyonu, hücre membranı ve özellikleri, hücre organellerinin yapısı ve fonksiyonu, hücre iskeleti, hücre metabolizması konuları ile hücre detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Konulara genetik materyalin yapısı, işlevi, DNA - RNA yapıları, gen organizasyonu, kromozomun yapısı, DNA replikasyonu, transkripsiyon ve translasyon, hücre döngüsü ve bölünmesi ile devam edilecektir. Ayrıca kromozomal yapı ve sayı anomalileri, mutasyon, polimorfizm, DNA hasarı ve onarım mekanizmaları, hücre yaşlanması, apoptoz ve kanserleşme mekanizması, Mendel genetiği kalıtım modelleri ve mendel dışı kalıtım konuları anlatılacaktır. Son olarak ise beslenme ilgili genler ve hastalıklar hakkında bilgi verilecektir. Teorik olarak anlatılan konular laboratuvar uygulamaları ile desteklenerek konuların pekiştirilmesi sağlanacaktır.
TEMEL İNGİLİZCE-II

Ders Kodu

INGL124

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders INGL123 dersinin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilere daha ileri düzeyde bütünleşik bir şekilde dört beceriyi kazandırmayı hedeflemektedir. Çekinik beceriler olan dinleme ve okuma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayabilmektedirler. Buna ilaveten öğrenciler, daha ileri düzeyde metinler ve paragraflar okuyarak metinlerden bildikleri kelimeleri kullanarak bilmedikleri kelimelerin anlamlarına ilişkin çıkarımda bulunabilmektedirler. Üretken beceriler olan konuşma ve yazma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabilme becerisi kazanabilmektedirler. Öğrenciler, derste, ayrıca, şimdiki zamanı ve geçmiş zamanı kullanarak temel diyaloglarda ve günlük konuşmalarda kendilerini etkin bir şekilde ifade etme becerisi kazanabilmektedir.Yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geçmiş tecrübelerini kapsayan konular hakkında paragraflar hazırlarlarken edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini kurabilmektedirler.
GENEL KİMYA-II

Ders Kodu

KIMY104

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm öğrencileri için verilir. Temel Kimya I dersi (KIMY103)nin devamı olan bu ders için Temel Kimya I dersi önkoşuldur. Bu ders kapsamında öğrenciler genel kimyanın temel prensiplerinin ikinci bölümünde termokimya ve önemi, çözeltiler, asit ve bazları, organik kimyanın ve organik bileşiklerin temel ilkelerini, alkolleri, esterleri öğreneceklerdir. Bu derste termokimya; termodinamiğin 1. yasası, Hess yasası; çözeltiler, molarite, normalite, molalite, kütlece yüzde, hacimce yüzde, mol oranları; Asit-Baz, iyonik denge, pH, pOH; organik kimyaya giriş: Doymuş Hidrokarbonlar; organik bileşikler ve fonksiyonel grupların tanımları, organik bileşiklerin isimlendirmesi, Alkoller, Eterler, Aldehitler ve Ketonlar, Karboksilik Asitler, Esterler, Aminler ve Amidler konularını öğretmektir.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM

Ders Kodu

TREG114

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri ( doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri, iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri;(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram vb. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme gibi konular hakkında bilgi sahibi olması sağlanır.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ
Üçüncü Dönem
ANATOMİ

Ders Kodu

ANAT201

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders kapsamında öğrencilere insan vücudunu oluşturan tüm sistemlerinin anatomik yapılarını detaylı olarak ele alınarak aktarılacaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler tüm sistemlerin anatomik oluşumlarını öğrenmiş olacak, terminolojik olarak latinceyi çözümlemiş ve öğrenmiş olacaklardır. Anatomiye giriş ve terminoloji kemikler hakkında genel bilginin öğrenciye öğretilmesi, gelişimi ve sınıflandırmanın öğrenciye öğretilmesi, Üst ekstremite eklem, kas, damar ve sinirleri/pleksusların öğrenciye öğretilmesi, Alt ekstremite eklem, kas, damar ve sinirleri/pleksusların öğrenciye öğretilmesi, Baş ve columna vertebralis eklem, kas, damar ve sinirlerin öğrenciye öğretilmesi, Sinir sistemi anatomisi, Dolaşım sistemi anatomisi, Solunum sistemi anatomi, Sindirim sistemi anatomisi, Boşaltım sistemi anatomisi, Duyu organlarının anatomisi, Nöroanatomiye giriş ayrıntılı olarak öğrenciye öğretilmesi.
BESLENME İLKELERİ-I

Ders Kodu

BESD201

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

6
Beslenmeye giriş, sağlıklı yaşamda beslenmenin yeri, beslenme biliminin gelişimi, yeterli ve dengeli beslenme, besinlerin gruplandırılması, tanımı, bileşimi, beslenmedeki önemi ve kullanılması, besin öğelerinin işlevleri, sindirim, emilim ve metabolizmaları, gereksinim düzeyleri ve kaynakları, besinlerin enerji değeri, vücudun enerji gereksinmesi, enerji dengesizliği sorunlarını öğretmek. Enerji ve makro besin ögelerinin (karbonhidrat, protein, yağ) sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki önemini öğrenciye öğretmek, besinlerin enerji, karbonhidrat, protein ve yağ içerikleri açısından değerlendirilmesini, farklı yaş ve cinsiyete göre günlük enerji, karbonhidrat, protein ve yağ gereksinmeleri ile bunların sağlanabileceği besinlerin tür ve miktarını öğrenciye öğretmek, beslenme durumunun saptanmasında, bireysel besin tüketim kayıtları ve fiziksel aktivite kayıt yöntemlerinin uygulanmasını ve sağlıklı beslenme için öneriler geliştirmek.
BESLENME BİYOKİMYASI I

Ders Kodu

BESD205

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Biyokimyanın tanımı ve içeriği, biyolojik suyun fonksiyonları, önemi, Asit ve bazlar, pH kavramı, önemi, tampon sistemler, Amino asitler, yapı ve sınıflandırılması, Proteinlerin üç boyutlu yapıları, biyolojik önemi, Enzimlerin sınıflandırılması, enzim regülasyonu, fonksiyonları ve koenzimler,Karbonhidratların, yağların, proteinlerin ve amino asitlerin tanımları ile bunların metabolizmaları, buradaki enzim ve hormonların işlevleri, nükleik asitler ile pürin ve primidin metabolizması. Beslenme biliminin biyokimyasal temellerini açıklamak üzere dizayn edilmiş bir derstir. Bu derste temel biyokimya bilgileri kullanılarak cinsiyet, yaş, özel durum, hastalık, egzersiz ve farklı ortamlarda diyet yakıtları, besin ögeleri, besin ögesi olmayan diyet bileşenleri ve farklı diyet uygulamaları arasındaki biyokimyasal bağlantılar irdelenir, öğrencilerin temel biyokimya bilgisi yanında klinik bağlantı kurma ve kritik düşünme becerileri geliştirilmeye çalışılır.
BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I

Ders Kodu

BESD207

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders besin kimyası ve analizleri konusunda, besinleri isimlerine göre kategorize etmeden, içerdikleri temel besin öğelerine göre kapsamlı bir bilgi sağlamaktadır: Ders sonunda öğrenci, besinlerin yapısında bulunan makro ögelerin ve diğer bileşenlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, besinin kalitesini etkileyen fiziksel ve kimyasal reaksiyonları, besinle ilgili temel analizlerin ilkesini öğrenir. Derslerde su kimyası, karbonhidratlar, aminoasitler, vitaminler ve mineraller, besinlerde bulunan esansiyel elementler, protein ve yağların yapısı - sınıflandırılması, özellikleri, kalitatif ve kantitatif testleri. Enzimlerin yapısı, sınıflandırılması, enzim aktivitesini etkileyen etmenler, besinlerde bulunuşları ve besin sanayisinde kullanım alanları ile lezzet, tat ve koku veren maddeler teorik olarak verilirken, bahsi geçen konuların laboratuvarda çalışmaları yapılmaktadır.
FİZYOLOJİ

Ders Kodu

FIZY201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, bütün tıbbi fizyoloji konularında öğrencilerin temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu ders kapsamında öğrenciler fizyolojide temel kavram ve terimleri, hücrenin görevleri, solunum mekaniği, kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları, kalbin fonksiyonları, kan ve lenf dolaşımı, kan ve sıvı- elektrolitler, santral sinir sistemi, periferik sistem, endokrin sistem, boşaltım sistemi, sindirim sistemi, duyu organları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacaklar bu ders kapsamında öğrenciler ayrıca; hücre-kan-kas-dolaşım -solunum fizyolojisini öğrenirler, fizyolojik mekanizmaları açıklayabilir düzeye gelirler, hücre fizyolojisini tanımlayabilir düzeye gelirler, kas fizyolojisini açıklayabilir düzeye gelirler, kan fizyolojisi, solunum fizyolojisini hakkında bilgi sahibi olup fizyolojik olayları açıklayabilme yeteneği de kazanırlar.
GENEL MİKROBİYOLOJİ

Ders Kodu

MIKB201

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Genel mİkrobiyoloji dersine mikrobiyolojiye giriş, temel mikrobiyolojik ve immünolojik kavramlar, mikroorganizmaların tanımlanması ve sınıflandırılması ile başlanılacak ve bakterilerin, virüslerin, mantarların, parazitlerin morfolojik özellikleri ile devam edilecektir. Mikroorganizmaların metabolizması, genetiği, mikroorganizmalarda üreme ve çoğalma konuları anlatılacaktır. Mikroorganizmaların konak ile olan ilişkileri, normal vücut florası, tıbbi önemi olan bakteri, virüs, mantar ve parazitler ile bunların bulaşma yollları, patogenezi, kontrol altına alınmaları, sterilizasyon ve dezenfeksiyon çeşitleri, antibiyotikler ve etki mekanizmaları, mikroorganizmaların antibiyotiklere karşı oluşturdukları direnç mekanizmaları işlenecektir. Son olarak ise öğrencilere genel immünoloji, aşılar ve serumlar hakkında bilgi verilecektir. Özellikle teorik derslerde anlatılacak olan mikroorganizmaların beslenmesi, üretilmesi, boyanma özellikleri, izolasyonu, identifikasyonu ve saklama koşullarının yanı sıra mikrobiyolojide kullanılan besiyeri çeşitleri ve özellikleri pratik derslerle de pekiştirilecektir.
Dördüncü Dönem
EGZERSİZ VE BESLENME

Ders Kodu

BESD204

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Vücut çalışmasındaki etkinlikler ve gerekli enerjinin sağlanmasında beslenmenin önemi, nasıl olması gerektiği, çeşitli besin gruplarının fiziksel performansa etkileri, suyun önemi, egzersiz öncesi, sonrası beslenme ilkeleri, vücutta enerji gereksinimi, oluşumu ve harcanması. Sağlıklı yaşam için egzersizin önemi, besin öğeleri gereksinimine etkisi, çeşitli hastalıkların önlenme ve tedavisinde egzersiz ve beslenmenin önemi konusunda bilgilenecekler ve egzersiz yapanlara beslenme ile ilgili önerilerde bulunabileceklerdir. Sağlıklı yaşamın temeli olan düzenli egzersizin önemi, fiziksel uygunluk ve beslenme, çocuklar ve yetişkinlerde fiziksel aktivitenin artırılmasına yönelik uygulamalar, yetişkinler egzersiz sağlık ve beslenme ilişkisi, egzersizin hastalıklarla ilişkisi, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarındaki egzersizler, sağlığın geliştirilmesinde egzersiz önerileri.
BESLENME BİYOKİMYASI II

Ders Kodu

BESD206

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Biyokimyanın tanımı ve içeriği, suyun fonksiyonları, asit ve bazlar, pH kavramı ve önemi, Amino asitler, yapı ve sınıflandırılması, proteinlerin yapısı ve biyolojik önemi, fonksiyonları, Karbonhidratların sınıflandırılması, yağ asitleri, lipidler, keton cisimcikleri ve kolesterol, suda ve yağda çözünen vitaminler, esansiyel ve makro elementlerin organizmadaki önemi, ilişkili hastalıklar, Enzimlerin sınıflandırılması, fonksiyonları ve koenzimler, Hormonların tanımı, fonksiyonları, beslenme ile ilişkisi, Proteinlerin sindirimi, protein metabolizması ile ilişkili metabolik hastalıklar, Lipidlerin sindirimi, Karbonhidratların sindirimi, metabolizması, diabetes mellitus, Metabolizmanın integrasyonu, Obezite ve ilişkili hastalıklar, Oksidatif stres ve antioksidanlar. Suda ve yağda çözünen vitaminler, vitamin benzeri maddeler, mineraller, elektrolitler ve su. Beslenme ile vücuda alınan besinlerin vücutta metabolize edilme yolları ve geçirdikleri metabolik değişiklikler, metabolizmanın farklı yolları, besinlerin girdiği ana metabolik yollar ve birbirleri ile ilişkileri.
BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ II

Ders Kodu

BESD208

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders besin kimyası ve analizleri konusunda besin kalitesinin objektif ve sübjektif yöntemlerle değerlendirilmesini öğretmek, temel besin gruplarının yapısal özelliklerini öğretmek, fonksiyonel besinler ve biyo-aktif besin bileşenlerinin sağlık üzerindeki etkilerinin güncel yayınlarla tartışmak üzerine kurulmuştur. Bu dersin sonunda öğrenci, besin kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan objektif ve subjektif yöntemleri, temel besin gruplarının genel yapılarını ve özelliklerini, fonksiyonel besinler hakkında yeterli bilgiyi, besin bilimiyle ilgili güncel konuları bilir ve uygulayabilir. Bu dersin kapsamında besin kalitesi ve kontrolü, besinlerin kinestetik özellikleri, süt ve süt ürünleri, et, tavuk, balık ve ürünleri, yumurta, tahıl ve kurubaklagiller, sebze ve meyveler, çay, kahve, kakao ve çikolatada bulunan öğeler, özellikleri ve işlevleri, fonksiyonel besinler, pre ve probiyotikler, genetiği değiştirilmiş besinler yer almaktadır.
BESİN MİKROBİYOLOJİ

Ders Kodu

BESD210

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Besin Mikrobiyolojisi dersine, besin mikrobiyolojisine giriş, gıdalarda bulunan mikroorganizmalar ve sınıflandırılmaları ile başlanılacak ve besinlere mikrobiyal bulaşma yolları, besinlerde mikroorganizmaların gelişmesini etkileyen faktörler ile devam edilecektir. Ardından et ve et ürünlerinde, balık ve diğer deniz ürünlerinde, yumurta ve yumurta ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde, meyve ve sebzelerde, tahıl ve tahıl ürünlerinde, fermente ürünlerde, konserve gıdalarda ve diğer ürünlerde mikrobiyal bozulmalar anlatılacaktır. Gıda kaynaklı enfeksiyonlara, toksikoenfeksiyonlara ve intoksikasyonlara neden olan mikroorganizmalar ve oluşturdukları hastalıklar, besinlerle geçen küfler, parazitler, virüsler ve algler, gıda koruma yöntemleri, gıdalarda +bulunan patojen indikatörler konuları işlenecektir. Son olarak ise bu derste gıda fermentasyonunda kullanılan mikroorganizmalar ve fermente ürünler hakkında bilgi verilecektir.
BESLENME İLKELERİ-II

Ders Kodu

BESD218

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

6
Su ve elektrolitlerin vücut çalışmasındaki önemini kavramak, vitamin ve minerallerin insan beslenmesindeki önemini bilmek, vitamin ve mineral içerikleri yönünden besinleri değerlendirebilmek, farklı yaş ve cinsiyete göre günlük vitamin ve mineral gereksinmelerini ve bunları sağlayacak besin çeşit ve miktarlarını bilmek ve diyet örüntüsünü bu açıdan yorumlayabilmek, vitamin ve mineral kaybını önleyecek besin hazırlama, pişirme ve saklama yöntemlerini uygulayabilmek, menü planlamayı etkileyen etmenleri öğrenmek ve menü planlama becerisi kazanmak, besin işleme-saklamanın önemini ve yöntemlerini öğreterek Vitamin ve minerallerin sağlıklı beslenmedeki önemi, yapısı, özellikleri, sınıflandırması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, yetersizliği, aşırı alım ve toksisiteleri. Besinlerin vitamin ve mineral içerikleri, hazırlama ve pişirme yöntemleri sırasında oluşan besin ögesi kayıpları, bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri uygun şekilde laboratuvar ortamında uygulanmasıdır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

BESDXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ALAN SEÇMELİ
SAĞLIKTA HALKLA İLİŞKİLER

Ders Kodu

SGBL230

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Halkla ilişkilerin tanımı ve tarihsel gelişimi. Halkla ilişkilerde yakın kavramlar. Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler. Halkla ilişkilerde izlenen amaçlar, ilkeler. Hastanelerde halkla ilişkiler yöneticisinin sorumlulukları, Hastanelerde halkla ilişkiler uzmanının faaliyetleri, Hastanelerde halkla ilişkiler departmanında görev yapabilecek kişilerde ve iş yerlerinde bulunması gerekli özellikler. Halkla İlişkiler ve İletişim. İletişim Süreci, Türleri, Engelleri, Sorunları, Dinleme Becerisi, Etkili Konuşma, Sunum Yapma, Halkla İlişkilerde Kullanılan İletişim Araçları, Halkla İlişkiler Uygulamalarında Hedef Kitle ve Hedef Kitle Belirleme Yöntemleri, Halkla İlişkiler Süreci İle İlgili Temel Kavramlar, Plan, Program, Proje, Bütçe, Amaç, Standart, Hedef, Politika, Strateji, Karar, Halkla İlişkiler Sürecinin; Amaçlarının, Sınırlarının, Temel Görev Listelerinin, Çalışma Programının, Araştırma, Bilgi Toplama ve Değerlendirme Süreçleri, Halkla İlişkilerin Uygulamaya Geçişi, Halkla İlişkiler Uygulamalarına Dünyada ve Türkiye Kuruluşlarından örnekler.
Beşinci Dönem
ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ

Ders Kodu

BESD301

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

5
Anne ve çocuk beslenmesinin önemi, gebelik ve laktasyon dönemlerinde oluşan fizyolojik değişiklikler, sorunlar ve beslenme gereksinmeleri, beslenme ve mental gelişim, 0‐1 yaş bebek beslenmesi, anne sütünün özellikleri, tamamlayıcı beslenme ve bebek formülaları, 1‐3 yaş grubu ve 3‐5 yaş grubu çocukların özellikleri, enerji ve besin ögesi gereksinimleri, okul çağı çocuk ve adolesanların enerji ve besin ögesi gereksinimleri, çocukluk çağı obezitesi ve beslenme planlaması. Öğrenciler; anne ve çocuk beslenmesi (yeni doğan), okul öncesi, okul çağı, adölesan dönem çocuğunun beslenmesi konularında bilgi sahibi olacak, gebe-emzikli ve çeşitli yaş grubundaki çocuklara verilecek beslenme örüntülerinin ilkeleri konusunda bilgi ve laboratuar uygulamaları ile beceriler kazanacak, gerçek vakalarla görüşerek onların sosyo-ekonomik ve kültürel düzeylerine göre beslenme programlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin eğitim vermeye yönelik davranışı edineceklerdir
TOPLUMDA BESLENME DURUMLARININ SAPTANMASI

Ders Kodu

BESD303

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

4
Toplumun beslenme durumunun ve beslenme alışkanlıklarının saptanması, bireyin ve toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitimi, özel gruplar için beslenme eğitim programlarının/materyallerinin geliştirilmesi. Bireyin ve toplumun beslenme durumunun saptanmasında kullanılan yöntem ve teknikler (klinik, antropometrik, biyokimyasal, biyofizik, besin tüketim araştırmaları ekolojik etmenler, mortalite ve morbidite istatistikleri) irdelenmesi. Toplum beslenmesi ve beslenme epidemiyolojisi, klinik yöntemler ve beslenme durumunun saptanması konularınının ayrıntılı olarak incelenmesi. Toplum beslenmesi, beslenme epidemiyolojisi ve beslenme durumunu saptama yöntemleri, beslenme antropometrisi, klinik belirtiler, biyofizik yöntemler, biyokimyasal ve hematolojik yöntemler, sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları, besin tüketim araştırmaları, ekolojik etmenlerin saptanması.
TOPLU BESLENME YAPILAN KURUMLARDA BESLENME I

Ders Kodu

BESD305

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Toplu beslenme hizmetinden yararlanan tüm gruplara yeterli ve dengeli, yüksek hijyenik kalitede, yüksek besin değeri özelliklerine sahip, tüketilebilir, bir toplu beslenme hizmetinin en ekonomik şekilde verilmesini sağlamak amacıyla eğitim vermek. Bu dersin sonunda öğrenciler yönetici diyetisyen olma becerisini kazanacaklar, toplu beslenme süreçlerine ilişkin edindikleri bilgiler doğrultusunda menü denetimi ve mutfak modernizasyonu yapabileceklerdir. Ayrıca öğrencilere toplu beslenme ve önemini öğretilmesi TBS sistem tipleri/ yeni üretim sistemlerinin öğretilmesi, yönetim ve organizasyonun öğretilmesi, mutfak/yemekhane planlama ve kullanılan araç gereçler ile ilgili konuların öğretilmesi, menü yönetiminin, standart yemek tarifeleri ve denetiminin öneminin vurgulanması , satın alma, depolama teknikleri ve iş güvenliğinin öneminin vurgulanması.
HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ I

Ders Kodu

BESD307

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin sonunda öğrencilere beslenme-sağlık ilişkisinin kapsamlı olarak öğretilmesi, klinik çalışmalarda diyetisyenin görev ve yetkilerinin anlatılması, diyet planlama ilkeleri, obezite, zayıflık, yeme bozuklukları, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, sindirim sistemi hastalıklarının, inflamasyon ve enfeksiyon hastalıklarının, hareket sistemi hastalıklarının ve yanıkta tıbbi beslenme tedavisi konularınına ayrıntılı olarak aktarılması. Şişmanlık, yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, reaktif hipoglisemi, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, gastrointestinal sistem hastalıkları, hareket sistemi hastalıklarında özel beslenme yöntemlerinin ayrıntılı olarak öğretilmesi sağlanmaktadır
BESLENME EĞİTİMİ

Ders Kodu

BESD309

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Beslenme eğitimi ile ilgili tanım ve kavramlar, eğitimin ilkeleri, değişik öğretim teknikleri, görsel işitsel araçlar, eğitim planı, değerlendirme, uygulamalar, eğitimde yeni yaklaşımlar Eğitim Prensipleri, yetişkin ve çocuk eğitiminin temel özellikleri, gebe ve emzikli anne eğitiminde temel ilkeler, şişmanlık ve zayıflık gibi beden ağırlığı yönetimi sorunları olanlar için geliştirilmiş davranış değiştirme yöntemi, beslenme servislerinde çalışan görevliler için hizmet içi eğitim programları, toplumun beslenme konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim programları geliştirmede dikkat edilecek hususlar, diğer ülkelerde kullanılan beslenme eğitimi programları örnekleri. Hasta hakları, öykü ve anamnez alma, beslenme durumunun saptanması, vücut kompozisyonu ve diğer testlerin değerlendirilmesi, tedavi ve takip, değerlendirme ve programın yeniden yapılandırılması, danışana yaklaşım, eğitim ilkeleri, yöntemleri, metodu, yetişkinlere danışmanlık, çocuklara danışmanlık, kurumlara danışmanlık, sporculara danışmanlık, topluma danışmanlık konularını kapsar.
TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE MENÜ PLANLAMA

Ders Kodu

BESD313

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Menü planlamayı etkileyen etmenler, menü tipleri ve örnekleri, menü planlama ilkeleri ve adımları, menü denetim ve değerlendirilmesi. Menü planlama ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak. Bu dersin sonunda öğrenciler menü planlama ilke ve yöntemlerini öğrenecek, çeşitli gruplara yönelik menüler planlayabilecek, menü yönetim ve denetimini sağlayabilecektir. TBS sistem tipleri/ yeni üretim sistemleri, yönetim ve organizasyon, mutfak/yemekhane planlama, TBS'de kullanılan araç gereçler, menü yönetimi ve denetimi, standart yemek tarifeleri ve denetimi.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

BESDXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ALAN SEÇMELİ
SAĞLIK İŞLETMECİLİĞİ

Ders Kodu

SGBL310

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders işletmede yer alan temel kavramların açıklanması ve öğrenciye anlatılmasını, genel işletme ilkelerini, işletme biliminin tarihsel gelişimini, işletme teorilerini, işletmenin kuruluş çalışmalarını, işletme büyüklüğü, türleri, işletme yönetiminin fonksiyonlarının kapsamlı olarak anlatılmasını, İşletme ile ilgili temel bilgilerin öğrenciye öğretilmesini, İşletmelerin kuruluşu ve hukuki yapıları hakkında öğrencinin bilgi sahibi olmasını, İş ahlakı ve sosyal sorumluluğun önemi hakkında öğrencinin bilgi sahibi olmasını, Yönetim ve yönetimin işlevleri hakkında öğrencinin bilgi sahibi olmasını, Pazarlama yönetiminin önemi hakkında öğrencinin bilgi sahibi olmasını, Ürün ve ürün fiyatlandırma, ürün tutundurma ve ürün dağıtım stratejileri hakkında öğrencinin bilgi sahibi olmasını, Üretimin yönetimleri hakkında öğrencinin bilgi sahibi olmasını, İnsan kaynakları yönetimi hakkında öğrencinin bilgi sahibi olmasını, Muhasebe ve finansman yönetimi ile ilgili hakkında öğrencinin bilgi sahibi olmasını kapsamlı olarak içermektedir.
Altıncı Dönem
ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME

Ders Kodu

BESD302

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

6
Çocuk hastalıkları ve bu hastalıklarda uygulanan tıbbi beslenme tedavisi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacak. Bu hastalıklarda uygulanan Tıbbi Beslenme Tedavileri’nin becerilerinin kazandırılması; gerçek çocuk hastalara, hastalıklarına uygun beslenme planlarının düzenlenmesi davranışını edineceklerdir. Malabsorbsiyonlar, enteral-parenteral beslenme, Tip 1 Diyabet, doğuştan metabolizma hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi çeşitli çocuk hastalıklarında diyet tedavisi ilkeleri ayrıntılı olarak öğrenciye tanımlanacak. Öğrenciler akut ve kronik ishaller,enfeksiyon hastalıkları, malnutrisyon, malabsorpsiyon sendromları, metabolizma hastalıkları ve diyet tedavileri, çocuklarda enteral ve parenteral beslenme, gestasyonel diyabet tedavisi ve fetal büyüme, çocukluk çağı obezitesi ve tedavileri. Çocuk hastalıkları hakkında bilgi sahibi olur, bu hastalıklarda uygulanan tıbbi beslenme tedavisi ilkelerini öğrenir, vakalar üzerinde bu uygulamaların tartılabilir hale gelir ve bu konudaki diyet çözümlerini ve hesaplamaları yapar, uygun beslenme programlarını planlar.
TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİ

Ders Kodu

BESD304

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
Toplumda görülen beslenme sorunlarının tanımlanması, hastalıkların önlenmesinde ve etiyolojisinde beslenme ve diyet ilişkisinin irdelenmesi, özel toplum gruplarında sağlığın korunması ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulması. (Örn. Okul çocukları, yetişkinler için beslenme rehberinin hazırlanması). Besin ve beslenme plan ve politikaları, beslenme sorunları ve epidemiyolojisi, protein-enerji malnutrisyonu, emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi, büyümenin izlenmesi, şişmanlık, diyete bağlı kronik hastalıklar, fiziksel aktivite ve sağlık, demir yetersizliği anemisi, iyot yetersizliği hastalıkları, diş çürükleri, çinko yetersizliği, raşitizm, osteomalasi, osteoporoz, vitamin yetersizlikleri folik asit yetersizliği, işçi, yaşlı beslenmesi, afet durumlarında beslenme, besin zenginleştirme ve besin öğesi destegi (suplemantasyon), rehberler, ulusal besin ve beslenme plan ve politikaları.
TOPLU BESLENME YAPILAN KURUMLARDA BESLENME II

Ders Kodu

BESD306

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin sonunda öğrencilere toplu beslenme hizmetinden yararlanan tüm gruplara yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin vurgulanması ve öğretilmesi, yüksek hijyenik kalitede, yüksek besin değeri özelliklerine sahip, tüketilebilir, bir toplu beslenme hizmetinin en ekonomik şekilde verilmesini sağlamak amacıyla eğitim verme becerisinin kazandırılması. Ticari işletmelerde toplu beslenme ilkelerine ilişkin bilgilerin aktarılması, öğrenciler yönetici diyetisyen olarak hijyen/HACCP yönetim ve denetimi yapabilecek beceriyi kazanacak, ayrıca maliyet kontrolü yapma becerisi kazanacaklardır. Toplu beslenme sistemlerinde ticari işletmeler ve bu işletmelerde organizasyon/mutfak personel, ticari işletmelerde mutfak/restoran planı, geniş çapta hazırlama, pişirme ve servis yöntemleri, hijyen, maliyet kontrolünü yapabilme becerisi kazanacaklardır.
HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ II

Ders Kodu

BESD308

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders karaciğer hastalıkları, safra kesesi hastalıkları, böbrek hastalıkları, alkolizm, enfeksiyon, AIDS, kanser, yanık, allerji, nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar, besin-ilaç etkileşimi, pre-post operatif beslenme, test diyetleri, enteral-parenteral beslenme, adı geçen hastalıkların tanımlarının, etyolojilerinin, klinik bulgularının, komplikasyonlarının ve diyet tedavilerinin teorik ve pratik olarak öğrenciye öğretilmesi konularını içerecektir.
BESİN KONTROLÜ VE MEVZUATI

Ders Kodu

BESD310

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders, besin kontrolü ve mevzuatı ile ilgili temel kavramları anlatmak için tasarlanmıştır. Besinlerle ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamaları, besin güvenliğini bozan etmenler ve sağlık üzerine etkileri ile ilgili yasal düzenlemelerin öğrenciye anlatılması. Ayrıca Türk besin mevzuatının yapısı, besin mevzuatının uygulanması, besin mevzuatında yer alan katkı maddeleri, besin hijyeni, kontrol izlemeler, ambalajlar, örnek numunelerin alınması, analiz yöntemlerinin öğrenciye anlatılması. Bu dersi alan öğrenci besin kontrolünün ve mevzuatının önemini, besinlerle ilgili yasal düzenlemeleri ve uygulamaları, besin güvenliğini bozan etmenleri kavrayacak ve açıklayabilecektir.
ENTERAL-PARENTERAL BESLENME

Ders Kodu

BESD312

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı Enteral-Parenteral beslenmede teorik ve pratik uygulamalardaki bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmektir. Ayrıca klinikte enteral-parenteral beslenme uygulamalarında ekip çalışmasının önemi ve diyetisyenin ekip içindeki rolünü vurgulamaktır.Oral beslenemeyen hastalarda uygulanan beslenme destek yöntemleri, enteral veya parenteral beslenen hastaların enerji, protein ve besin öğelerinin hesaplanarak enteral veya parenteral ürünün seçilmesi ve beslenme tedavilerinin planlanması konularını kapsar. Bu ders sonunda öğrenciler Hastanelerde oral alamayan hastaların beslenme destek yöntemlerini uygulayabilecek, enteral veya parenteral beslenen hastaların enerji, protein ve besin öğelerini hesaplayarak uygun enteral veya parenteral ürünü seçip hastaların diyetlerini ayarlayabilecektir. Enteral ve parenteral ürünlerin özellikleri bu ders kapsamındadır. Enteral beslenme yollarına, yapılan tedaviye müdahaleye göre enteral parenteral beslenmede hastada oluşabilecek olası komplikasyonların öğretilmesi ve çözümlemeler öğretilmektedir.
BİYOİSTATİSTİK

Ders Kodu

ISTA110

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin ana konuları temel istatistiksel tanımlar, kitle ve örneklem tanımları, veri tipleri, tanımlayıcı istatistikler, verilerin sınıflandırılmasıdır. Daha sonra, merkezi eğilim ölçüleri, örengin, ortalama, ortancanın hesaplanması ve tepe değerinin bulunması ve merkezi dağılım ölçüleri, örneğin, ranj, standart hata ve varyantın hesaplanması. Bunlara ek olarak öğrenciler bu bilgileri kullanarak frekans tabloları, verilerin grafikler aracılığıyla görselleştirilmesi, olasılık dağılımları, Normal dağılım, Binom dağılımı ve Poisson dağılımı gibi bazı bilinen kesikli ve sürekli olasılık dağılımları ile çalışabilecekler. Son olarak normallik kontrolü için istatistiksel testler, örneklemenin ana fikri, örnekleme dağılımları ve örneklem ortalamasının dağılımları, Güven aralıkları bu derste ele alınan konular arasında yer almaktadır.
Yedinci Dönem
TOPLUM SAĞLIĞI STAJI

Ders Kodu

BESD400

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Yaz stajı toplumun beslenme durumunun saptanması için anket çalışması şeklinde yapılan saha uygulamasıdır. Bu uygulama kapsamında öğrenciler toplumun sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirilmesi yöntemlerini, toplumun eğitimi için özel materyal geliştirme becerilerini geliştirmektedirler. Her bir öğrencinin anket çalışması için gideceği bölge, anket sayısı ve anketin uygulanacağı yaş grubu danışman hocaları tarafından seçilerek öğrenciye bildirilmektedir. Yine öğrencinin sahaya çıktığı zaman sergilemesi gereken davranış ve duruş danışman hocaları tarafından kısa bir eğitim ile gösterilmektedir. Toplumun beslenme durumunun saptanması amacı ile toplanan anket sonuçları öğrenciler tarafından değerlendirilerek yine öğrencilerin hazırladıkları raporlar danışmanlara teslim edilir. Bu staj çalışması 21 iş günü içinde sonuçlandırılarak danışman hocalarının belirlediği tarihte gerekli evrak teslimi yapılması gerekmektedir
KURUM VE HASTANE BESLENME STAJI I

Ders Kodu

BESD401

Kredi

13

Teorik Saat

4

Pratik Saat

18

AKTS

16
Kurum ve Hastane Stajı uygulamasında amaç, diyetisyen adayı öğrencilerin özellikle 3. sınıf meslek derslerinde öğrendikleri hastalıklarla ilgili vaka görmeleri ve tıbbi beslenme tedavisinde klinik diyetisyenine eşlik etmesini sağlamaktır. Uygulamalar erişkin ve çocuk kliniklerinin tümünde programlı rotasyonlar şeklinde gerçekleştirilir ve her öğrenci tarafından staj yaptıkları kliniğe özel staj sorumlularına ve gerektiğinde danışman hocalarına vaka sunumu yapılır. Ayrıca öğrencilerin staj kapsamında uygulama yaptıkları sağlık kurum ve kuruluşlarının, ağırlıklı olarak hastanelerin tüm tıbbi ve idari ünitelerinin, işletme fonksiyonlarının ve uygulamalarının bir dönem boyunca pratik bilgi ve beceri kazanmak amacı ile izleyecekleri adımları ve staj yapılan kurumların çalışma şekillerini kapsayan kapsamlı bir rapor hazırlamaları sağlanmaktadır.
SEMİNER I

Ders Kodu

BESD403

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Seminer hazırlama dersi kapsamında 4. sınıf öğrencilerinin hakim olduğu bir konuyu veya tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde araştırıp hazırlayarak, grup önünde konuşabilme, anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmeleri ayrıca, alan ile ilgili herhangi bir konu hakkında araştırma yapıp, konuyu sunabilme becerisini geliştirmeyi hedefleyen bir çalışma yapılması sağlanmaktadır. Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili olan güncel konuların araştırılarak seminer sorumlusu öğretim elemanı ile birlikte konular arasından seçim yapılarak, konuya ilişkin literatür taranmasının taranan literatürlerin incelenerek seminer danışmanı gözetiminde rapor hazırlama teknikleri çerçevesinde rapora döküllmesi konusunda yetkinlikleri artmaktadır.
MEZUNİYET ÇALIŞMASI I

Ders Kodu

BESD405

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Mezuniyet çalışması kapsamında genel olarak; besin, beslenme ve diyetetik alanı ile ilintili güncel konularda bireysel olarak araştırma yapılması ve yapılan bu araştırmaların planlanması ve yürütülmesi süreçleri yeralmaktadır. Öğrencinin tez danışmanı hocasının gözetiminde gerekli araştırma ve değerlendirmeleri yaparak seçtiği konuda, tez çalışmasının aşamalarının planlaması, konu ile ilintili literatür araştırması, konuya ilişkin sonuçların değerlendirilip oluşturulması, konuya ilişkin tartışma kısmının oluşturulması, tüm tez çalışmasını açıklayan özet kısmının oluşturulması ve taranan literatürler arasından kullanılanların referans olarak belirtilmesi ve tüm çalışmanın kapsamlı ciltli rapor ve tüm raporu içinde barındıran CD halinde danışman hocasına ve fakülteye teslim edilmesi süreçlerini ve ayrıca gerek olduğu takdirde sunulması süreçlerini içermektedir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

BESDXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ALAN SEÇMELİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ
Sekizinci Dönem
KURUM VE HASTANE BESLENME STAJI II

Ders Kodu

BESD402

Kredi

14

Teorik Saat

4

Pratik Saat

20

AKTS

18
Kurum ve Hastane Stajı uygulamasında amaç, diyetisyen adayı öğrencilerin özellikle 3. sınıfta meslek derslerinde öğrendikleri hastalıklarla ilgili vaka görmeleri ve tıbbi beslenme tedavisinde klinik diyetisyenine eşlik etmesini sağlamaktır. Uygulamalar erişkin ve çocuk kliniklerinin tümünde programlı rotasyonlar şeklinde gerçekleştirilir ve her öğrenci tarafından staj yaptıkları kliniğe özel staj sorumlularına ve gerektiğinde danışman hocalarına vaka sunumu yapılır. Ayrıca öğrencilerin staj kapsamında uygulama yaptıkları sağlık kurum ve kuruluşlarının, ağırlıklı olarak hastanelerin tüm tıbbi ve idari ünitelerinin, işletme fonksiyonlarının ve uygulamalarının bir dönem boyunca pratik bilgi ve beceri kazanmak amacı ile izleyecekleri adımları ve staj yapılan kurumların çalışma şekillerini kapsayan kapsamlı bir rapor hazırlamaları sağlanmaktadır.
SEMİNER II

Ders Kodu

BESD404

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Seminer hazırlama dersi kapsamında 4. Sınıf öğrencilerinin hakim olduğu bir konuyu veya tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde araştırıp hazırlayarak, grup önünde konuşabilme, anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmeleri ayrıca, alan ile ilgili herhangi bir konu hakkında araştırma yapıp, konuyu sunabilme becerisini geliştirmeyi hedefleyen bir çalışma yapılması sağlanmaktadır. Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili olan güncel konuların araştırılarak seminer sorumlusu öğretim elemanı ile birlikte konular arasından seçim yapılarak, konuya ilişkin literatür taranmasının taranan literatürlerin incelenerek seminer danışmanı gözetiminde rapor hazırlama teknikleri çerçevesinde rapora dökmekülmesi ve seminer sorumlusu hocalarına sunum yapma konusunda yetkinlikleri artmaktadır.
MEZUNİYET ÇALIŞMASI II

Ders Kodu

BESD406

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Mezuniyet çalışması II kapsamında genel olarak; besin, beslenme ve diyetetik alanı ile ilintili güncel konularda bireysel olarak araştırma yapılması ve yapılan bu araştırmaların planlanması ve yürütülmesi süreçleri yer almaktadır. Öğrencinin tez danışmanı hocasının gözetiminde gerekli araştırma ve değerlendirmeleri yaparak seçtiği konuda, tez çalışmasının aşamalarının planlaması, konu ile ilintili literatür araştırması, konuya ilişkin sonuçların değerlendirilip oluşturulması, konuya ilişkin tartışma kısmının oluşturulması, tüm tez çalışmasını açıklayan özet kısmının oluşturulması ve taranan literatürler arasından kullanılanların referans olarak belirtilmesi ve tüm çalışmanın kapsamlı ciltli rapor ve tüm raporu içinde barındıran CD halinde danışman hocasına ve fakülteye teslim edilmesi süreçlerini ve ayrıca gerek olduğu takdirde sunulması süreçlerini içermektedir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

BESDXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ALAN SEÇMELİ
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

BESDXX5

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ALAN SEÇMELİ

Seçmeli Dersler

DÜNYA MUTFAKLARI

Ders Kodu

BESD211

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Dünyadaki farklı ülkelerin ve kültürlerin mutfaklarını yerel yemekleri ile tanıma, Çin, Japonya, Meksika, Fransa, Orta Doğu, Hindistan, Akdeniz gibi uluslararası mutfakların sağlık üzerine etkilerini inceleme. Yemek ve kültür, Mutfağın tarihsel gelişimi, Türk Mutfağı, Türk geleneksel besinleri ve sağlık etkileşimi, Asya kıtası ülkeleri mutfakları- Doğu ve Batı Asya ülkeleri, Asya kıtası ülkeleri mutfakları- Güney ve Kuzey Asya ülkeleri, Avrupa kıtası ülkeleri mutfakları- Doğu Avrupa, Avrupa kıtası ülkeleri mutfakları- Diğer Avrupa ülkeleri, Amerika kıtası mutfakları, Afrika kıtası mutfakları, İçecekler ve kültür.
BESLENME ANTROPOLOJİSİ

Ders Kodu

BESD212

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Beslenme ve çevre etkileşimi, tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikler, ülkelerin beslenme alışkanlıkları, tarihsel süreçte beslenmeni gelişimi değişimi, dinler ve beslenme, beslenmeyi etkileyen ekonomik, politik, sosyal, coğrafik faktörler. Tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarının değişimi-gelişimi, farklı din ve kültürlerde beslenme alışkanlıkları, beslenmeyi etkileyen sosyal, ekonomik, kültürel, politik, coğrafik nedenler/faktörler, ülkemiz ve ülkeler arası beslenme alışkanlıklarındaki farklılıklar.
YAŞLILIKTA BESLENME

Ders Kodu

BESD412

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Yaşlılık döneminde vücudun yapı ve işlevlerinde oluşan değişikliklerin beslenme ile ilişkisinin öğretilmesi, beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve bunun sağlık üzerine etkisi, bu döneme uygun beslenme planlarının oluşturulması, sık görülen kronik hastalıklarda beslenme ilkelerinin öğretilmesi. Yeterli ve dengeli beslenme ile yaşlıların yaşam kalitesi ve sağlık göstergeleri çok daha iyi olacaktır. Bu derste sağlıklı beslenme tanımı, sağlıklı beslenmenin önemi, beslenme ile ilgili sorunların öğretilmesi. Besin öğeleri; (karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, su ve mineraller) öğretilmesi.. Besin grupları, içecekler ve özellikleri, probiyotikler öğretilecektir. Enerji gereksinimi bilgisi, ideal boy ve kilo hesaplayabilme becerisi kazandırılacaktır. Yaşlı beslenmesinin özelliklerinin öğretilmesi. Diyabet, obezite, kardiyovasküler hastalığı olan yaşlılarda beslenme öğretilmesi.
ÇOCUK HASTALIKLARINDA DİYETETİK İLKELERİ VE SORUNLARI

Ders Kodu

BESD314

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Çocuk hastalıklarında beslenme ve diyet uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları, Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencilerini diyetisyenlik mesleğine hazırlama, klinikte çalışma düzeyini öğretme. Ayrıca bu dersi alan öğrencinin; Çocukluk çağı şişmanlığı ve yeme davranışı bozuklukları, prematüre bebek, akut gastroenteritler, malnütrsiyon, emilim bozuklukları (malabsorbsiyonlar), besin alerjileri, kalıtsal metabolizma hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, Tip1 diyabet, böbrek hastalıkları, onkolojik hastalıklar, enteral-parenteral beslenme, konjenital kalp hastalıklarında beslenme planlamama becerisinin kazandırılması
ERGENLERDE YEME BOZUKLUKLARI

Ders Kodu

BESD315

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Yeme bozukluklarına giriş, aşırı zayıflık ve az yeme, anoreksiya nevroza, bulimiya nevroza, tıkanırcasına yeme sendromu, gece yeme sendromu ve diğerleri, duygusal yeme davranışları, diyetsel kısıtlama ve kontrollü yeme, yeme bozukluklarında tıbbi beslenme tedavisi, vaka değerlendirme becerilerinin öğrenciye kazandırılması, şişmanlık, çocuk, erkek ve atletlerde bu hastalıklarla ilgili diğer özel gereksinimler ve kültürel perspektiflerin öğrenciye öğretilmesi.
BESLENME VE SAĞLIKLI YAŞAM

Ders Kodu

BESD214

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Sağlık tanımının öğrenciye öğretilmesi, yeterli ve dengeli beslenmenin-yetersiz ve dengesiz beslenmenin tanımının öğrenciye öğretilmesi, öğrencinin beslenmenin sağlıkla ilişkisini kavramasının sağlanması, temel beslenme bilgisine sahip olunmasının sağlanması. Obezite, kardiyovasküler hastalıklar, tip-2 diyabet ve kanser gibi beslenme ile ilintili kronik hastalıklara yakalanma riski ile yaşam süresi ilişkisinin tanımlanarak öğrenciye öğretilmesi. Diyet kalitesi, yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde kullnaılan ölçeklerin öğrenciye anlatılarak değerlendirme şekilleri hakkında örnek uygulama yapılması.
SPORCU BESLENMESİ

Ders Kodu

BESD410

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Beslenmenin tanımı, önemi, Egzersiz fizyolojisi, Enerji metabolizması, Karbonhidratlar, tanımı, görevi, fiziksel performansa etkileri, Proteinlerin tanımı, görevi, fiziksel performansa etkileri, Yağların tanımı, görevi, fiziksel performansa etkileri, Vitaminler ve fiziksel performansa etkileri, Sıvı ve elektrolitler, Beslenme durumunun değerlendirilmesi, Yarış öncesi ve sonrası beslenme ilkeleri besin ögeleri ve performans üzerine etkileri, egzersiz için gerekli olan enerji sistemleri, sıvı alımı, vücut kompozisyonu, enerji dengesi ve vücut ağırlığının kontrolü, yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı sorunlar ile besin destekleri, yarış öncesi, sırası ve sonrası sporcu diyetlerini inceler. Profesyonel düzeyde spor yapan sporcular ve amatörce sporla uğraşan kişilerin beslenmelerinde dikkat edilmesi gerekenler, sporcunun cinsiyetine, yaşına, günlük fiziksel aktivitesine ve yaptığı spor çeşidine göre antrenman ve müsabaka dönemlerine göre düzenlemeler yapılarak besinlerin yeterli ve dengeli bir biçimde alınmasına yönelik konular incelenir.
SAĞLIKLI BESİN SEÇİMİ

Ders Kodu

BESD215

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Yeterli ve dengeli beslenmede besin seçiminin önemi, Besin seçimini etkileyen biyolojik etmenler (açlık, iştah, lezzet vb.),İştah mekanizması ve besin seçimi, İnsanların tat algıları ve besin seçimi (şekerli, tuzlu, ekşi ve acı tatları- besin seçimi), Genetik tat markerleri, Besin seçimini etkileyen ekonomik etmenler (maliyet, fiyat, besine ulaşılabilirlik vb.), Besin seçimini etkileyen fiziksel etmenler (ulaşılabilirlik, eğitim, yemek pişirme bilgisi becerisi ve zaman vb.), Besin seçimini etkileyen sosyal etmenler (kültür, aile, arkadaşlar ve öğün düzeni vb.), Besin seçimini etkileyen psikolojik etmenler(duygudurum, stres ve suçluluk vb.), Besin neofibisi, Beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerini engelleyen etmenler, Yeni besin seçimi öğrenmeyi etkileyen etmenler, Besin seçiminde besin etiketleri ve besin ögesi örüntü profilleri, Çocuklukta besin seçimi, Obezitedebesin seçimi ve lezzet, Besin seçimi ve yeme bozuklukları
BESİN-İLAÇ ETKİLEŞİMİ

Ders Kodu

BESD408

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin sonunda öğrenciler; besin-besin etkileşimi konusunda bilgilerini arttırırlar. besin-ilaç etkileşimi konusunda bilgilerini arttırırlar. etkileşime en çok giren etken maddeleri ve buna yönelik beslenmeyi öğrenirler. Farmakoloji: Temel Kavramlar, Farmakokinetik,Farmakodinamik,İlaç Tanımı ve Uygulamasıyla İlgili Temel Kurallar, İlaç Etkileşimi,Antibiyotikler,Otonom Sinir,Santral Sinir ve Gastrointestinal Sistemine Etki Eden İlaçlar, Kardiyovasküler, Renal Sistem ,Antihipertansif Kemoterapötik İlaçlar, Analjezik,Antiinflamatuar , Endokrin Sistem ,Sindirim Sistemi,Obezite-İştah İlaçları ve Diğerleri, Beslenme Destek Sistemlerinde İlaç Etkileşimi ve Yaşlılarda İlaç-Besin Etkileşimi, Karbonhidrat ve İlaç Etkileşimi, Protein ve İlaç Etkileşimi, Lipid ve İlaç Etkileşimi, Vitamin-Mineral İlaç Etkileşimi, Alkol,Çay-Kahve İlaç Etkileşimi, Bitkisel ve diyet destek ürünleri ve ilaç, Besin ilaç etkileşiminden korunmak için diyet önerilerini öğrenirler.
TÜRK MUTFAĞI

Ders Kodu

BESD240

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

BESİN DESTEK ÜRÜNLERİ VE FONKSİYONEL BESİNLER

Ders Kodu

BESD409

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Öğrenciler bu ders kapsamında; fonksiyonel besinlerin tanımını, bileşimlerini ve türlerini öğrenirler. fonksiyonel besinlerin sağlıkla etkileşimi konusunda bilgi kazanırlar. fonksiyonel besinlerin gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olurlar, fonksiyonel besinlerin tanımının öğretilmesi, fonksiyonel besinlerin bileşenleri ve fonksiyonel besinler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olurlar, fonksiyonel besinlerin üretiminin ve fonksiyonel besinlerin sağlıkla ilgili işlevlerinin öğretilmesi, fonksiyonel besinlerin sağlıkla ilgili işlevlerinin öğretilmesi, fonksiyonel besinlerin tüketim düzeyi ve biyoaktif bileşenlerin öğretilmesi, biyoaktif bileşenler hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmalarının sağlanması, ayrıca Probiyotikler ve Sağlık, prebiyotikler ve sağlık, Bitkisel steroller, stanoller ve sağlık, Polifenoller ve Sağlık I, Fenolik asitler, Polifenoller ve Sağlık II, Flavonoidler: Kateşinler, Antosiyanidinler, Fitoöstrojenler ve Sağlık, Karotenoidler ve Sağlık, Yağ Asitleri (n-3 Çoklu Doymamış Yağ Asitleri, Fonksiyonel Besinler: Diyetisyenin Sorumluluklarıın öğretilmesi şeklinde yürütülecektir.
POPÜLER DİYETLER VE SAĞLIK

Ders Kodu

BESD415

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı popüler diyetlerin, ketogenik diyet, intermitten fasting diyet, MİND diyet, DASH diyet, detoks diyet ve bunun gibi, uygulama koşulları ve popüler diyetlerin sağlık ve hastalıklar üzerine etkilerinin incelenmesidir. Popüler kültürün, medya ve soyala medyanın yarattığı farkındalıkla toplumu popüler diyetlere yönlendirilmesini analiz etmeyi öğrenecektir. Öğrenciler ayrıca öğrenim bilgisi ve donanımlarını problem çözme ve analiz etmede kullanmayı öğrenecektir. Bu ders kapsamında öğrenciler popüler diyetlerin sağlık üzerine, büyüme ve gelişme üzerine, kronik kastalıklar üzerine ve antropometrik ölçümler üzerinde yarattığı etkilerin avanataj ve dejavantajlarını açıklayabilecek ve tartışabilecektir. Ayni şekilde öğrenciler popüler kültürün etkisinden doğan son güncel yenilikler ve uygulamaları takip edebilip, anlatılıp tartışılacaktır.
KANSER VE BESLENME

Ders Kodu

BESD425

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı; kanser ile makro - mikro besin öğeleri ve çeşitli diyet bileşenleri arasındaki metabolik ilişkiyi tanımlamak, konu ile ilgili temel konuları teorik olarak öğretmektir. Bu ders sonunda öğrenciler; kanser ve kanserle ilişkili kavramları tanımlar. Ayrıca kanser oluşum mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olur. Öğrenciler kanser oluşumunda etkili genetik ve çevresel faktörleri açıklar, kanser oluşumunda ve kanser süresince etkili besin, besin öğesi ve diyet bileşenlerinin işlevlerini ve olası mekanizmaları bilir, kanser sonucunda ortaya çıkan beslenme ile ilişkili metabolik bozuklukları öğrenir. Bu ders kapsamında; Kanser, kanser oluşumu, besin, besin öğesi ve diyet bileşenlerinin kanser oluşumu ve süreci üzerine etkileri, besin karsinojenleri, kanser hastalarında kullanılan beslenme destek ürünleri anlatılacaktır.
BESLENME İLE İLİNTİLİ HASTALIKLARIN BİYOKİMYASI

Ders Kodu

BESD411

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Besin öğelerinin hastalık durumlarında, hücresel ve moleküler açıdan yarattığı etkileri anlatılacaktır. İnsan beslenmesi ile hücresel reaksiyonların, beslenme ilkeleri ile ilişkilerin incelendiği bu derste beslenme ve metabolizma, biyokimyasal ve fizyolojik açıdan anlatılmaktadır. Ayrıca ders kapsamında makro ve mikro besin öğelerinin hastalıklar ile ilişkisi tartışılarak öğrenciye ayrıntılı olarak aktarılacaktır. Sömestr süresince beslenme ile ilintili olan metabolik ve kronik hastalıklar tek tek irdelenenerek öğrenciye anlatılacaktır. Diyabet, malnutrisyon, şişmanlık, kanser, yanık, travma‐stres, enfeksiyon hastalıkları ve sepsis gibi beslenme ile ilintili hastalıklarda normal sağlıklı bireylere göre oluşan biyokimyasal ve metabolik değişiklikler gibi seçilen özel konularda tartışma saatleri planlanarak konulara daha ayrıntılı yaklaşım sağlanarak öğrencinin bilgilenmesi hedeflenmektedir
SAĞLIKTA İLETİŞİM

Ders Kodu

SGBL260

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders ile öğrencinin insan davranış özellikleri, kendini değerlendirebilme iç görüsünü geliştirmesi, iletişimdeki temel kavram ve ilkeleri anlaması ve bu bilgileri mesleki ve sosyal yaşamda kullanmasının önemini anlaması amaçlanmaktadır. Ders içerigi olarak, İletişim ve kişilerarası İletişim, kişi Algısı, sözel mesajlar, sözel olmayan mesajlar, dinleme, kişilerarası iletişim ve etik ilkeler, ilişki/etkileşim süreci, etkileşim bağlamları, değişen ilişkiler, aile ve arkadaşlarla iletişim, yakın ilişkilerde iletişim, iletişimdeki engeller, çatışma ve uzlaşma, kültürel farklılıklar ve iletişim konuların, saglık sistemindeki iletişimin biçimi, boyutları, seviyesi, saglık çalışanlarının disiplinler arası birbirleri ile olan iletişimleri, saglıkta hasta ve hasta yakınları ile gerçekleştirilen iletişimde dikkat edilmesi gerekenler ve iletişim biçimi konularından oluşmaktadır.
HALK SAĞLIĞI VE DEONTOLOJİ

Ders Kodu

SGBL202

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
HALK SAĞLIĞI VE DEONTOLOJİ

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz. Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

 • Doldurulmuş başvuru formu,
 • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Bölümün Özgörevi

Mesleki bilgi ve beceri ile donanmış, edindiği bilgi ve becerileri uygulama alanına yansıtabilen, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olan, mesleğinin etik değerlerini benimsemiş, yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi ilke edinmiş, ekip çalışmasına ve multidisiplinler çalışma anlayışına sahip, yaratıcı ve analitik düşünce yapısına sahip olan diyetisyenler yetiştirmektir.

Eğitim Amaçları
 1. Beslenme ve diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahip akademik olarak çalışacak,
 2. Sağlıklı bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini saptayacak, yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda beslenme ve diyet danışma merkezlerinde çalışacak,
 3. Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için aile sağlığı, toplum sağlığı ve sağlıklı yaşam merkezlerinde çalışacak,
 4. Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik bulgularına dayalı olarak hastaya özgü tıbbi beslenme tedavilerini uygulamak üzere devlet, özel ve üniversite hastanelerinde çalışacak,
 5. Üretim tüketim zincirinde bireylerin ve grupların gereksinimlerine uygun şekilde beslenmelerini ve besin güvenliğini sağlamak üzere kreş, okul, hastane, catering firmaları, huzurevi, vb. toplu beslenme yapılan kurumlarda çalışacak mesleki etik kuralları benimseyen, evrensel hukuka saygılı diyetisyenler yetiştirmektir.
Program Çıktıları
 1. Diyetisyenlik mesleğinin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 2. Alanında edindiği bilgi ve becerileri mesleki yaşamı boyunca örnek olacak şekilde birey, aile ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde kullanır.
 3. Toplumun sağlık düzeyi ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla bilimsel kanıtları kullanarak eğitim ve danışmanlık yapar.
 4. Beslenme ve Diyetetik alanında öğrenmeyi öğrenme, eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
 5. Bilişim teknolojilerini ve alanına özgü teknolojik ekipmanları etkin kullanır.
 6. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle kişisel ve mesleki gelişimini sürdürür.
 7. Mesleğini yasal çerçeveye uygun, etik ilke ve standartlar doğrultusunda yürütür.
 8. Mesleki becerilerini ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun temel değerlerine ve kültürüne uygun olarak kullanır.
 9. Kalite yönetim süreçlerine uygun davranır.
 10. Sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
 11. Türkçe ve en az bir yabancı dili kullanarak mesleki alanda bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olur.